GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

on­li­ne, pur­cha­se of­fli­ne) i ako je predik­ci­ja

da će do 2024. go­di­ne 85% trgo­vi­ne

na sve­tu da se oba­vlja pu­tem

on laj na, on da je ovo pri li ka za sve“,

ka­že Mi­ha­i­lo.

„Na nama je da tu situaciju iskoristimo

za do­bro­bit svih uče­sni­ka di­gi­talnog

eko­si­ste­ma, ali je za to va­žna svaka

ka­ri­ka u lan­cu e-tr­go­vi­ne, uklju­ču­ju­ći

i me­di­je ko­ji tre­ba da ra­de na edu­ka­ci­ji

po­tro­ša­ča“, re­kla je Ma­ja Mar­ko­vić, doda­ju­ći

da ne ve­ru­je da će na­kon pan­demije

e-commerce do­ži­ve­ti tro­stru­ki rast,

ali da nas je ova si tu a ci ja do dat no podstakla

da razmišljamo o kreativnim rešenji­ma

za ko­ja smo kao tr­žiš­te sprem­ni.

„E-com­mer­ce je kič­ma di­gi­ta­la, a sada

se to i po­ka­zu­je, jer se po­tra­žnja

uve li ko de ša va na in ter ne tu“, oce nio

je Mar­ko Ilić ko­ji sma­tra da će e-commer

ce ima ti ve li ki uti caj na na sta ja nje

no­vih uslu­ga kao i da će edu­ka­ci­ja i

bi­zni­sa i ku­pa­ca na da­lje bi­ti od presud­nog

zna­ča­ja.

Pre­ma re­či­ma Bi­lja­ne Stoj­ko­vić, sli­la

nam se ne­ve­ro­vat­na ko­li­či­na po­da­taka

i sa da ima mo ve li ku od go vor nost

da odr­ži­mo e-com mer ce, od no sno da

za­dr­ži­mo ko­ri­sni­ke da ku­pu­ju on li ne,

kroz ana li ze po da ta ka i per so na li zovan

pri stup ko ri sni ku.

Ia­ko sma­tra da kao tr­žiš­te ne može­mo

ima­ti ve­li­ki eks­po­nen­ci­jal­ni rast,

Mar­ko Mu­dri­nić ka­že da će bi­ti in­tere­sant­no

gle­da­ti ka­ko će se ma­li trgov­ci

i mi­kro pred­u­ze­ća pri­la­go­diti

e-tr­go­vi­ni. „Vo­leo bih da vi­dim sistem­sko

re­še­nje gde će se udru­ži­ti i

Dr­ža­va i pri­vre­da, sa ci­ljem da ma­li

pro­iz­vo­đa­či ne bu­du žr­tva i da uz loše

ko­ri­snič­ko is­ku­stvo iz­gu­be po­sao“,

zaključio je Mu­dri­nić.

xxx

More magazines by this user
Similar magazines