GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Mar ke ting

Vre me za po nov nu

procenu strategija

digitalnog marketinga

Pan de mi ja ko ro na vi ru sa je ubr za la pre la zak bren do va na di gi tal no, i sa da je vre me za mar ketin­ške

li­de­re da pre­i­spi­ta­ju svo­je ini­ci­ja­ti­ve di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga, sma­tra­ju struč­nja­ci. Zbog ekonom­skog

pa­da, mar­ke­tin­ški li­de­ri pla­ni­ra­ju da po­ve­ća­ju in­ve­sti­ci­je u di­gi­tal­ni i druš­tve­ni mar­ke­ting,

ali po­vla­če po­troš­nju u obla­sti­ma kao što su pla­će­no pre­tra­ži­va­nje i ku­po­vi­na in­di­rekt­nih ogla­sa.

Pri pre me: Re dak ci ja

redakcija@gmbusiness.biz

I

u Garneru tvrde da bi marketari

trebalo da ubrzaju inicijative digitalnog

marketinga zbog pandemije

korona virusa.

„Zbog smanjene konzumerske potra­žnje

– što je di­rek­tan re­zul­tat pande­mi­je

ko­ro­na vi­ru­sa – ši­rok spektar

in­du­stri­ja je do­ži­veo pad ukup­

More magazines by this user
Similar magazines