GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

ka­pi­ta­li­za­ci­je. Sta­ti­sti­ka po­ka­zu­je da je

taj iz­nos na kra­ju pr­vog kvar­ta­la 2020.

pao na 114,08 mi­li­jar­di do­la­ra.

Iz­bi­ja­nje ko­ro­na vi­ru­sa pr­vo je pogo­di­lo

Azi­ju, gde lon­don­ski kre­ditor

ostva­ru­je go­to­vo 90% svo­je za­rade.

Zva­nič­ni iz­veš­taj o za­ra­di je po­kazao

da je zbog iz­bi­ja­nja ko­ro­na vi­ru­sa

HSBC-ov pro­fit pre opo­re­zi­va­nja pao

na 3,2 mi­li­jar­de do­la­ra u pr­vom trome­seč­ju

2020. go­di­ne, što je pad od

sko­ro 50% u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je.

Fran­cu­ski fi­nan­sij­ski gi­gant PNB Pari­bas

je u po­sled­nja tri me­se­ca iz­gubio

vi­še od 40% vred­no­sti svo­je tr­žiš­ne

ka­pi­ta­li­za­ci­je. U de­cem­bru 2019. go­dine

tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja dru­ge naj­ve­će

ban­ke u Evro­pi iz­no­si­la je 74,03 mi­lijar­de

do­la­ra, a u na­red­na dva me­se­ca

ona je pa­la na 60,32 mi­li­jar­de. Ne­ga­tivni

trend na­sta­vljen je u mar­tu, uz pa­d

tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­ci­je na 42,62 mi­li­jar­de.

Tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja

ING Gro­u­pe pa­la 57%

Ban­co San­tan­der SA, tre­ća po ve­li­či­ni

ban­ka u Evro­pi, iz­gu­bi­la je 44% svo­je tržiš­ne

ka­pi­ta­li­za­ci­je do kra­ja pr­vog kvarta­la

2020. Sta­ti­sti­ka po­ka­zu­je da je španska

ban­ka ima­la 66,97 mi­li­jar­di do­la­ra tržiš­ne

ka­pi­ta­li­za­ci­je u de­cem­bru 2019. U

na­red­na tri me­se­ca ova vred­nost je pa­la

na 37,55 mi­li­jar­di do­la­ra.

Ta­ko­đe, iz­veš­taj o za­ra­di za pr ­vi kva­rtal

2020. je po­ka­zao da je pro­fit banke

na­glo opao to­kom pri­pre­ma za uticaj

pan­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na, pav­ši na

331 mi­lion evra. Špan­ski fi­nan­sij­ski gigant

bu­ki­rao je 1,6 mi­li­jar­di evra za pokri­će

ra­di obez­be­đi­va­nja od po­ten­ci­jalnih

gu­bi­ta­ka iza­zva­nih pan­de­mi­jom, kao

i 46 mi­li­o­na evra za troš­ko­ve re­struk­turi­ra­nja.

Ni­ži pri­ho­di i ve­će re­zer­ve uzroko­va­li

su pad ne­to pro­fi­ta od 82% u prvom

kvar­ta­lu 2020.

Sta­ti­sti­ka po­ka­zu­je da su Lloyds Banking

i ING Gro­up kao če­tvr­ta i pe­ta najve­ća

evrop­ska ban­ka iz­gu­bi­le 50% svoje

tr­žiš­ne ka­pi­za­li­za­ci­je do kra­ja mar­ta.

U de­cem­bru 2019. go­di­ne, tr­žiš­na kapi­ta­li­za­ci­ja

Lloyds Ban­kin­ga do­sti­gla je

vred­nost od 57,97 mi­li­jar­di do­la­ra. Među­tim,

u na­red­na tri me­se­ca, ona je pa­la

na 26,59 mi­li­jar­di, što je 54% pad u odno­su

na de­cem­bars­ke po­dat­ke.

ING Gro­up je do­ži­ve­la naj­zna­čaj­niji

pad ukup­ne vred­no­sti ak­ci­ja usled izbi­ja­nja

ko­ro­na vi­ru­sa. U de­cem­bru 2019.

tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja ne­mač­ke ban­ke izno­si­la

je 46,96 mi­li­jar­di do­la­ra. Do kra­ja

mar­ta ove go­di­ne, pa­la je na 20,07 mili­jar­di

do­la­ra.

More magazines by this user
Similar magazines