GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Uvodnik

U ime Redakcije

Vesna Kovačević,

glavna i odgovorna

urednica

Pred­u­ze­ća su već vi­še od de­ce­ni­je na­vik­nu­ta na to da po­slu­ju u okruže­nju

s pre­te­žno ni­skim ri­zi­kom, ali se sa­da zbog glo­bal­nih me­ra spreča­va­nja

ši­re­nja vi­ru­sa ko­ro­na ri­zik po­ve­ćao, na­ro­či­to u de­lat­no­sti­ma u

ko­ji­ma je neo­p­ho­dan di­rek­tan kon­takt sa kli­jen­ti­ma. Ka­kve pro­me­ne

to do­no­si u pri­vre­di? S kim je bez­bed­no po­slo­va­ti? Ka­ko kli­jen­ti­ma saopšti­ti

da smo pred­u­ze­će vred­no po­ve­re­nja? Bi­sno­de pre­po­ru­ču­je serti­fi­kat

bo­ni­tet­ne iz­vr­sno­sti kao po­ka­za­telj po­ve­re­nja i sta­bil­no­sti od­ređe­nog

pred­u­ze­ća, što je na­ro­či­to va­žno u kri­znim vre­me­ni­ma. Ta­ko­đe

pod­se­ća da po­sto­ji ve­ća ve­ro­vat­no­ća da će bo­ni­tet­no iz­vr­sna pred­u­zeća

us­peš­no na­sta­vi­ti po­slo­va­nje i na­kon za­vr­šet­ka pan­de­mi­je.

A da se ne­ke lek­ci­je iz pan­de­mi­je mo­gu is­ko­ri­sti­ti za da­lji rast, bar

kada je reč o on­lajn tr­go­vi­ni, uka­za­li su uče­sni­ci pe­tog po re­du ve­bi­nara

Di­rect Talks from Ho­me ko­ji je po­ku­šao da od­go­vo­ri na pi­ta­nje da li

je e-com­mer­ce bu­duć­nost tr­go­vi­ne u Sr­bi­ji.

Pan­de­mi­ja ko­ro­na vi­ru­sa je ubr­za­la pre­la­zak bren­do­va na di­gi­tal­no,

pa je po miš­lje­nju struč­naj­ka sa­da vre­me za mar­ke­tin­ške li­de­re da prei­spi­ta­ju

svo­je stra­te­gi­je di­gi­tal­nog mar­ke­tin­ga. Za­to u ovom bro­ju i mi

uka­zu­je­mo na to šta bi oni tre­ba­lo da uzmu u ob­zir pri­li­kom po­nov­ne

eva­lu­a­ci­je mar­ke­ting mik­sa.

A da bi­smo me­na­dže­ri­ma, na­ro­či­to onim u obla­sti fi­nan­si­ja, po­mo­gli

da uče na is­ku­stvu dru­gih, či­ta­o­ci­ma pre­no­si­mo i sa­zna­nja Gart­ne­ro­vih

ana­li­ti­ča­ra ko­ji pod­se­ća­ju da je uspeh di­rek­to­ra fi­nan­si­ja u pret­hod­nim

kri­za­ma za­po­čeo di­fe­ren­ci­ra­nim po­gle­dom na upra­vlja­nje troš­ko­vi­ma i

upo­zo­ra­va­ju da CFO-i ko­ji pri­be­ga­va­ju krat­ko­roč­nim i neo­dr­ži­vim mera­ma

za sma­nje­nje troš­ko­va to­kom pan­de­mi­je ko­ro­na vi­ru­sa ri­zi­ku­ju

da pro­pu­ste pri­li­ku da fun­da­men­tal­no iz­me­ne svoj kon­ku­rent­ski po­ložaj

to­kom du­gog vre­me­na.

More magazines by this user
Similar magazines