GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Eu­ro­next tr­žiš­na ka­pi­za­li­za­ci­ja

pa­la na 3,6 bi­li­o­na do­la­ra

Ka­ko po­ka­zu­ju dostupni po­da­ci, na

po­čet­ku ove go­di­ne tri naj­ve­će ber­ze

u Evro­pi do­sti­za­le su vred­nost od 10,9

bi­li­o­na do­la­ra. Kao vo­de­ća evrop­ska

ber­za, Eu­ro­next je u ja­nu­a­ru za­hva­tao

45% te vred­no­sti, sa 4,8 bi­li­o­na do­lara

tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­ci­je.

Eu­ro­next po­kri­va Fran­cu­sku, Bel­giju,

Ho­lan­di­ju, Ir­sku, Nor­veš­ku, Por­tugal

i Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju. Sta­ti­sti­ka po­kazu­je

da su do kra­ja 2019. go­di­ne, Euro­next,

Eu­ro­next Growth i Eu­ro­next

Ac­cess su iz­li­sta­li 1.220 kom­pa­ni­ja, sa

ukup­no 40 ini­ci­jal­nih jav­nih po­nu­da.

Po vred­no­sti, IBM je bio naj­ve­ća kompa­ni­ja

iz­li­sta­na na Eu­ro­nex­tu 2019., sa

244 mi­li­jar­de evra tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­cije

proš­le go­di­ne.

Me­đu­tim, iz­bi­ja­nje ko­ro­na vi­ru­sa

je do­ne­lo na­gli pad ce­na na vo­de­ćoj

evrop­skoj ber­zi, pro­u­zro­ku­ju­ći pad

tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­ci­je od pre­ko 400 mili­jar­di

do­la­ra me­seč­no. Sta­ti­stič­ki po­daci

uka­zu­ju da je iz­među ja­nu­a­ra i marta

tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja Eu­ro­ne­xa pa­la

oko 25%.

Vred­nost Lon­don­ske ber­ze

pa­la za 1,1 bi­li­o­na do­la­ra

Iz­bi­ja­nje ko­ro­na vi­ru­sa usle­di­lo je

po sle naj spo ri je go di ne za ak tiv no sti

pri­ku­plja­nja sred­sta­va na Lon­don­skoj

ber­zi za vi­še od de­ce­ni­je. Kao druga

po ve­li­či­ni ber­za u Evro­pi a sed­ma

na glo­bal­nom ni­vou, Lon­don­ska ber­za

je za­vr­ši­la proš­lu go­di­nu sa 4,1 bi­lion

do la ra vred no sti.

Po­da­ci za 2019. su po­ka­za­li da je

broj kom­pa­ni­ja iz­li­sta­nih u Lon­do­nu

to­kom go­di­na zna­čaj­no sma­njivan,

pa­da­ju­ći sa 2.429 u ja­nu­a­ru 2015.

na 2.024 u ja­nu­a­ru 2020. Ta­ko­đe,

broj IPO-a (Ini­tial Pu­blic Of­fe­ring) je

opa­dao 60% go­diš­nje, spu­stiv­ši se

na sa­mo 36 u 2019. Prem­da se očeki­va­lo

da 2020. do­ne­se no­vi fi­nan­sijski

pod­sti­caj Lon­don­skoj ber­zi sa 27

mi li jar di do la ra vred nom akvi zi ci jom

gru­pe fi­nan­sij­skih po­da­ta­ka Re­fi­nitiv,

iz­bi­ja­nje vi­ru­sa ko­ro­na iza­zva­lo

je no­vi šok.

Ukup­na tr­žiš­na vred­nost svih kompa­ni­ja

ko­je tr­gu­ju na Lon­don­skoj berzi

pre­tr­pe­la je sna­žan udar to­kom prva

tri me­se­ca 2020. go­di­ne. Uglav­nom

zbog ma­sov­ne ras­pro­da­je ak­ci­ja prou­zro­ko­va­ne

stra­ho­vi­ma ko­ji su okruži­va­li

ko­ro­na vi­rus. Sta­ti­sti­ka po­ka­zu­je

da je iz­me­đu de­cem­bra 2019. i marta

2020. vred­nost tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­ci­je

opa­la za 1,1 mi­li­jar­du do­la­ra.

Kao tre­ća naj­ve­ča ber­za u Evr­pi,

De­utsche Börse se ta­ko­đe su­o­či­la sa

ozbilj­nim po­sle­di­ca­ma pan­de­mi­je koro­na

vi­ru­sa. U po­sled­nja tri me­se­ca

tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja vo­de­će ne­mačke

ber ze pa la je sa 2 bi li o na do la ra na

1,57 bi­li­o­na.

More magazines by this user
Similar magazines