GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Iz bi ja nje epi de mi je kovida 19 naru

ši lo je lan ce snab de va nja i utica­lo

na ras­po­lo­ži­vost rad­ne snage

ši rom Evro pe, što je ima lo di rekt ne

im­pli­ka­ci­je na pred­sto­je­će pe­tro­he­mijske

pro jek te ko ji su tre nut no u iz gradnji/puš­ta­nju

u rad i pred­vi­đe­ni za pušta

nje u rad ove go di ne. Sva ko po tenci

jal no kaš nje nje u iz grad nji/puš ta nju

u rad ovih po­stro­je­nja u 2020. mo­že

se raz­li­ti do 2021. i po­ten­ci­jal­no utica

ti i na pla ni ra nje za na red nu go dinu,

upo­zo­ra­va ova ana­li­ti­čar­ska kompa

ni ja.

Dayanand Kha­ra­de, ana­li­ti­čar u oblasti

naf te i ga sa u kom pa ni ji Glo bal­

Da ta, ko men ta ri še: „Pan de mi ja je primo

ra la kom pa ni je da pre i spi ta ju svo ja

ula­ga­nja u no­ve pro­jek­te, što mo­že izme­ni­ti

FID (fi­nal in­vest­ment de­ci­sion)

pla­no­ve. Oče­ku­je se da se ula­ga­nje u

no ve pro jek te uspo ri, poš to su kompa

ni je po put INE OS-a i Lyon dell Ba sella

na­ja­vi­le sma­nje­nje ca­pe­xa za 2020.

u sve tlu ne u zve sno sti zbog ko vi da 19.

Oče­ku­je se da dru­ge evrop­ske kom­pani­je

sle­de sig­nal, da­lje uspo­ra­va­ju­ći inve

sti ci o ni ta las.“

Evrop­ske pe­tro­he­mij­ske si­le bi­će u

re­ži­mu če­ka­nja i po­sma­tra­nja, poš­to

ni su si gur ne u ve zi sa da ljim po re meća­ji­ma

ko­ji bi mo­gli na­sta­ti u bli­skoj

bu­duć­no­sti, što bi na kra­ju ima­lo uticaj

na no ve in ve sti ci o ne pla no ve.

Kha­ra­de za­klju­ču­je: „Oče­ku­je se da

re gi o nal no eko nom sko uspo ra va nje,

za­jed­no sa ma­njom po­tra­žnjom za plastikom

za jednokratnu upotrebu, što je

vo­đe­no strikt­ni­jim pro­pi­si­ma i sve većom

ose­tlji­voš­ču ži­vot­ne sre­di­ne, snažno

po­go­di rast po­tra­žnje za pla­stikom

u 2020. Zbog iz­bi­ja­nja epi­de­mi­je

kovida 19, re­gi­o­nal­na pe­tro­he­mij­ska

po­tra­žnja iz ključ­nog i sek­to­ra krajnje

po troš nje, tj. au to mo bil skog i građe­vin­skog,

je sma­nje­na. Po­red to­ga,

po­re­me­ćaj snab­de­va­nja i ne­do­sta­tak

rad ne sna ge u ovim in du stri ja ma dodat­no

su po­ve­ća­li iza­zo­ve.“

More magazines by this user
Similar magazines