GM 134 PDF

ogledalo

GM Business & Lifestyle Magazine

Predrag Peđa Milićević,

dipl. elektroinženjer,

dugogodišnji aktivni

”izvođač marketinških radova”

u brojnim kompanijama;

iskusan u definisanju

komunikacionih strategija;

dobar poznavalac internet

marketinga i društvenih

medija; predavač po pozivu

u oblasti offline i online

marketinga i komunikacija

mr Ta tja na Jovanović,

Philip Morris

Vla di mir Maj sto ro vić,

di rek tor agen ci je za prona

la že nje ka dro va Srma

Consulting i pro fe si o nal ni

tre ner pro da va ca

Go ran Mla de no vić, Se ni or

As so ci a te Adi zes So ut he ats

Euro pe od 1999 go di ne.

Po red top me na džer skih pozi

ci ja, to kom svo je bo ga te

me đu na rod ne ka ri je re ra dio

je kao uni ver zi tet ski pre davač

u obla sti te o ri je si ste ma

i in for ma ci o nih si ste ma, a

kao IBM spe ci ja li sta vo dio je

ne ko li ko ve li kih pro je ka ta

Bo ris Vu kić je je dan od

osni va ča Adi zes So ut he ast

Euro pe cen tra i Se ni or

As so ci a te od 1995 go di ne.

Nje go ve spe ci jal no sti su

im ple men ta ci ja or ga niza

ci o ne tran sfor ma ci je i

pro me na or ga ni za ci o ne kultu

re u raz li či tim gra na ma

in du stri je

Ne boj ša Ca rić, Pro fes si o nal

Di rec tor, Se ni or As so ci a te

Adi zes In sti tu te San ta

Bar ba ra

Toni Skejls (Tony Sceales),

chief tehnology officer za

3G migracionu tehnologiju,

Celona Technologies

dr Nikola Čanak,

osnivač obrazovnog

centra za permanentnu

edukaciju “NTC“ u Novom

Sadu. Profesor Univerziteta

u Beogradu i Novom

Sadu. Lekar, motivator,

primenjeni psiholog i pisac

međunarodnog renomea

Mir ja na Či zma rov, savetnik

u Direktoratu civilnog

vazduhoplovstva Republike

Srbije

Go ran Ka stra to vić, dipl.

no vi nar sa višegodišnjim

rad nim is ku stvom stečenim

u radio novinarstvu i

štampanim medijima

Prof. dr Mir ja na Ra do vić

Mar ko vić, stal no za po sle na

u In sti tu tu eko nom skih nau

ka u Be o gra du, pro fe sor i

di rek tor ma gi star skih stu dija

na Aka mai Uni ver zi te tu,

autor ve ćeg bro ja knji ga,

na uč nih i struč nih tek sto va

iz obla sti eko no mi je predu

zet ni štva

Phil Geldart,

C.E.O., Eagle’s Flight

Sne ža na Mol do van Mi lo šević,

no vi nar sa pet na e sto godi

šnjim rad nim is ku stvom

ste če nim u štam pi i na

ra di ju. Tre nut no pi še u

ne delj ni ku Sve dok

Nikola Mirčić,

vođa treninga, Gustav

Kaeser Training International.

Saša Jovanović,

osnivač i CEO Adbuka biznis

i oglasne mreže. Trener i

konsultant prodaje i CRM.

Specijalnost IKT, CRM i

unapređenje biznis procesa.

Na svom blogu www.

sasajovanovic.com piše o

prodaji, biznis strategijama

i biznis etici

More magazines by this user
Similar magazines