09.06.2020 Views

2020 BiG X HR

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BiG X

680 · 780 · 880 · 1180

Kombajn


BiG X

Kombajn

• Snažni motori s malo emisija od 687 do 1156 KS

• 6 valjaka za uvlačenje za sigurnost i kvalitetu sjeckanja

• Bubanj sjeckalice MaxFlow s 20, 28 ili 36 noževa, bubanj

sjeckalice na bioplin s 40 ili 48 noževa

• Valjčani kondicioner i kondicioner s diskovima za sva

područja primjene

• KRONE VariLOC za fleksibilno dugo i kratko rezanje


• KRONE VariQuick za brzu modernizaciju za rad s

kondicionerom sa zupcima i bez njega

• Udobna montaža priključka za žetvu prihvatom

kružnog luka

• Ovjes pojedinačnoga kotača za iznimnu

pokretljivost

• Udobna kabina podesiva po visini za optimalni pregled

BiG X 680 ∙ 780 ∙ 880 · 1180, to su iznimno snažni

kombajni KRONE snage od 687 do 1156 KS.

Oni ulijevaju povjerenje ne samo svojim visokim

radnim kapacitetom i kvalitetom sjeckanja, nego i

udobnosti i rukovanjem.

KRONE OptiMaize 4

Protok materijala 8

Uvlakač 10

Agregat za seckanje 12

Bubnjevi na bioplin 14

OptiMaxx valjčani kondicioner 16

Kondicioner s diskovima 20

VariLOC 22

VariQuick 24

VariStream 26

StreamControl 28

Priključci za žetvu 30

EasyFlow 32

XDisc 38

EasyCollect 42

XCollect 46

Motori 50

Koncept pogona 52

Podvozje 54

Oprema 58

Koncept Multitank 60

Kabina 62

Sustav asistencije pri vožnji 66

Tehnički podaci 70

3


KRONE OptiMaize

• KRONE tehnika sjeckanja za kukuruz optimalne kvalitete krmiva

• OptiMaize S, M, L, XL s promjenjivom dužinom reza od 4 do 30 mm

• Bubnjevi KRONE MaxFlow i na bioplin s različitim brojem noževa

za duljinu sjeckanja koja uvijek odgovara radu

• KRONE kondicioner sa zupcima za optimalno razvlaknjivanje i pripremu kukuruza

• KRONE VariLOC za fleksibilno dugo i kratko rezanje bez preinake

Uz OptiMaize, KRONE pretvara svoj BiG X u apsolutno fleksibilan kombajn za krmu

svih reznih duljina koje su potrebne na farmi. Bubnjevi sjeckalice MaxFlow i na bioplin

s različitim brojem noževa u kombinaciji s prilagođenim kondicionerima KRONE brinu

se za najbolju kvalitetu sjeckanja i najintenzivniju pripremu pri različitim duljinama

sjeckanja u području od 4 do 30 mm. Taj široki spektar može pokriti BiG X s pomoću

sustava VariLOC smanjenom učestalosti rezanja kao i bez preinake ili izmjene bubnja

sjeckalice.

Tip Duljina rezanja Područje primjene Bubanj

OptiMaize S 4 mm – 7 mm Bioplin

40 bioplin noževa

ili 36 MaxFlow noževa

OptiMaize M

8 mm – 10 mm

Proizvodnja mlijeka,

obrok s ~ 40% kukuruza

tov bikova

36 MaxFlow noževa

ili 28 MaxFlow noževa

OptiMaize L

11 mm – 19 mm

Proizvodnja mlijeka,

obrok s ~ 60% kukuruza

28 MaxFlow noževa

ili 20 MaxFlow noževa

OptiMaize XL

20 mm – 30 mm

Proizvodnja mlijeka,

s > 80 % kukuruza

20 MaxFlow noževa

4 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


“OptiMaizen” s KRONE BiG X silažnim kombajnom

Žetva hrane najviše kvalitete - stoji iza OptiMaize koncepta

razvijenog od tvrtke KRONE. Ovisno o sastavu krmnog

obroka, stočari trebaju silažni kukuruz s različitim duljinama

usitnjavanja. Primjenjuje se sljedeće: što je manje

hranidbenog obroka, veća je duljina rezanja kukuruza za

hranjenje pogodnog za preživače.

Kratki rezovi se uglavnom koriste za kukuruz kao supstrat

za fermentaciju u bioplinskim postrojenjima, dok se

u tovu bikova i uzgoju mliječnih goveda, ovisno o potrebi

za strukturiranom hranom, zahtijevaju znatno veće duljine

rezova. Uz pomoć različitih univerzalnih bubnjeva za rezanje

(vidi tablicu) i regeneratora, BiG X sjeckalice mogu

ubirati kukuruz s KRONE OptiMaize u fleksibilnom kratkotrajnom

ili dugotrajnom postupku. Gdje se primjerice

ujutro po mogućnosti treba žeti fino nasjeckani kukuruz

za energiju, ali već u podne grubo nasjeckani kukuruz za

stočnu hranu, KRONE VariLOC pokazao se kao idealno

rješenje. Ovim mjenjačem ugrađenim u remenicu bubnja

za sjeckanje broj okretaja bubnja smanjuje se unutar

nekoliko minuta sa 1250 na 800 okr/min. Smanjenom

učestalosti sjeckanja područje duljine rezanja smanjuje

se do 53 %. Ovako je moguće bez dodatnog napora za

preinakom bubnja kratkoročno birati između kratkoga i

dugoga rezanja. Povezana s različitim kondicionerima sa

zupcima KRONE sjeckalica BiG X tako pripada “svestranim

strojevima”.

U praksi, rezne duljine se mogu podijeliti u četiri područja:

OptiMaize S, M, L, XL. U cilju optimalne pripreme

silaže kukuruza za odgovarajuću uporabu, koriste se sljedeća

tehnička rješenja prema konceptu “OptiMaize”.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

5


KRONE OptiMaize

OptiMaize S

Kao supstrat za postrojenje na bioplin kukuruz se po mogućnosti

kratko nasjecka. U praksi se ovisno o vlazi pobranog

materijala čuva duljina sjeckanja od 4 do 7 mm.

Što je kraća duljina sjeckanja, to je veća kontaktna površina

za bakterije koje proizvode metan u fermentatoru i

time je veći učinak plina.

Za žetvu kukuruza na bioplin kombajn KRONE opremljen

je bubnjem na bioplin, koji je opremljen s 40 ili 48 noževa.

Alternativno se OptiMaize S proizvodi i s bubnjem

za sjeckanje MaxFlow s 36 noževa. KRONE OptiMaxx

kondicioner kukuruza sa zupcima sa 123/144 zubaca pri

razlici broja okretaja od 30 % raspliće materijal za žetvu i

razbija zrna kukuruza tako da lagano fermentiraju.

OptiMaize M

Za uzgoj bikova, kao i za držanje mliječnih goveda pri

hrani s naglaskom na travu s do 40 % kukuruza između

8 i 10 mm. Pri toj duljini rezanja i odgovarajućoj pripremi

materijala za sjeckanje izbjegava se nedostatak strukture

u krmivu. Za OptiMaize M pogodni su KRONE MaxFlow

bubnjevi za sjeckanje s 36 i 28 noževa. Ovdje su idealni

prerađivači KRONE OptiMaxx kondicioneri kukuruza sa

123/144 zubaca, čija se razlika broja okretaja može povisiti

s 30 na 40% ili 50%.

6 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


OptiMaize L

Duljine rezova od 11 do 19 mm optimalne su za mliječna

goveda pri udjelu kukuruza u obroku krmiva od oko

60 %. Strukturna priprema silažnoga kukuruza preduvjet

je za krmivo prikladno za preživače za mliječne krave.

Za OptiMaize L je prvenstveno prikladna uporaba

KRONE MaxFlow bubnja za usitnjavanje s 28 noževa ili

20 noževa. Kao agregati za pripremu preporučuju se za

to KRONE OptiMaxx kondicioneri kukuruza sa 105/123

zubaca, čija se razlika broja okretaja može povisiti s 30%

na 40% ili 50%.

OptiMaize XL

Pri udjelu kukuruza od više od 80 % u obrocima za mliječna

goveda bez dovoljno trave ili slame kao krmiva, duljinama

reza od 20 do 30 mm izbjegava se nedostatak

strukture u krmivu. Bubanj za sjeckanje MaxFlow s 20

noževa u kombinaciji s KRONE OptiMaxx kondicionerom

kukuruza, sa 105/123 zubaca pri 30%, 40% ili 50% razlike

broja okretaja, idealan je za proizvodnju dugačko

rezanog kukuruza. Za optimalnu pripremu pri maksimalnom

kapacitetu kondicioneri s diskovima KRONE sa svojom

2,5 puta većom tarnom površinom preporučljiva su

alternativa.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

7


Protok materijala

• Najbolja kvaliteta sjeckanja zbog 6 uvlačnih valjaka

• Visoki kapacitet s univerzalnim bubnjevima za sjeckanje ili bubnjevima na bioplin

• Fleksibilne duljine sjeckanja putem opcije VariLOC i pola seta noževa

• Kontinuiran protok pokošenog materijala funkcijom VariStream

• Opcionalno podesiva udaljenost izbacivanja putem opcije StreamControl

• Brza izmjena kondicionera za kanale trave ili kondicionera sa zupcima zahvaljujući opciji VariQuick

BiG X zahvaljujući inovativnoj tehnologiji ispunjava zahtjeve koji stalno rastu u vezi sa

snagom i kvalitetom. Povlačni valjci podesivi po brzini i bubnjevi za sjeckanje s različitim

brojem noževa omogućuju optimalnu prilagodbu duljine rezanja. Temelj su za najviše snage

protoka dna bubnjeva s oprugama i stražnje strane akceleratora izbacivača koji jamče stalni

protok materijala.

Bubanj sjeckalice

Jamči najbolju kvalitetu sjeckanja

MaxFlow bubnjevi za sjeckanje

s 20, 28 ili 36 noževa

Bubnjevi za sjeckanje na bioplin

s 40 i 48 noževa

Uvlakač

Za prilagodljivu duljinu sjeckanja

6 uvlačnih valjaka pokretanih hidraulički

Brzina podesiva bestupanjski iz kabine

8 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


StreamControl

Snažan akcelerator izbacivanja

podesiva udaljenost izbacivanja

precizno punjenje sljedećih jedinica za

transport

smanjena potrebna snaga pri paralelnom

preopterećenju

Radovi bez gubitaka

VariQuick

Minimalna potrošnja vremena za izmjenu

kanala za travu/kondicionera sa zupcima

brza modernizacija za rad s kondicionerom kukuruza sa zupcima

ili kanalom za travu

udobna demontaža kondicionera za kukuruz sa zupcima putem

mehaničke naprave za zakretanje

VariStream

Maksimalna propusnost

opružno dno bubnja sjeckalice

opružna stražnja strana akceleratora izbacivanja

kontinuiran protok pokošenog materijala i pri neravnomjernom

dotoku materijala

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

9


Uvlakač

• Hidraulički pogon: bestupanjsko postavljanje duljine sjeckanja iz kabine

• 6 valjaka za prešanje za najbolju kvalitetu sjeckanja

• Savršena zaštita od stranih tijela:

dulji put od detektora metala do prepoznavanja metala bubnja sjeckalice cijelom širinom kanala

Pri preciznom kombajnu uvlačni organi imaju velik utjecaj na kvalitetu sjeckanja. Šest uvlačnih

valjaka stroja BiG X prešaju materijal za sjeckanje kontinuirano visokim pritiskom tako da se

omogući lakše i preciznije sjeckanje. Pritom hidrauički pogon uvlačnih organa omogućuje

ručno ili automatsko postavljanje duljine reza.

Sigurno i prilagodljivo

Šest valjaka za prešanje i 820 mm razmaka od prednjeg

valjka s detektorom metala do protuoštrica bolje

prešaju i pružaju više zaštite od udaraca metalnih

stranih tijela, posebno pri brzom uvlačenju. S pomoću

hidrauličkog pogona i opcije AutoScan duljina sjeckanja

ovisno o stupnju zrelosti požetog materijala automatski

se prilagođava.

Po čitavoj širini

Na čitavoj širini prednjeg donjeg uvlačnog valjka

nalaze se senzori koji sigurno prepoznaju

zabilježene metale. Veliki otvor između šest uvlačnih

valjaka omogućuje najveće kapacitete. Zahvaljujući

robusnim pogonima valjci za prešanje mogu izdržati

velika opterećenja.

10 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Postojano pod pritiskom

Kombinacija opruga na pritisak i povlačenje brine se za

visoki kontaktni pritisak uvlačnih valjaka. Tako se požeti

materijal ravnomjerno komprimira.

V-sklapanje

Uvlakač se može sklopiti prema naprijed, za kontrolu

bubnja sjeckalice i protuoštrice.

Dobro osmišljeno

Za svrhe kontrole i održavanja na agregatu za sjeckanje

uvlakač se može jednostavno odložiti na transportno

postolje.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

11


KRONE agregat za seckanje

• Bubnjevi za sjeckanje s 20, 28, 36, 40 ili 48 noževa

• Visoka masa zamaha: zatvoreni bubnjevi s promjerom od 660 mm

• Vrhunska kvaliteta sjeckanja: na strojevima BiG X 680, 780, 880 i 1180 prilagođeni

bubnjevi širine 800 mm

• Manja potrošnja goriva: visoka masa zamaha, povlačni rez

S dimenzijama bubnja usklađenima s kombajnom i optimalno odabranim brojem noževa i

oblika ne raste samo snaga kombajna, nego se širi i njegov spektar primjene. Raznolika

ponuda bubnjeva sjeckalice za OptiMaize omogućuje višestranu primjenu diljem svijeta

pri najboljoj kvaliteti sjeckanja.

Optimalna debljina sloja

Za dobru kvalitetu sjeckanja osim broja noževa odlučuju i

gustoća pobranog materijala koji prolazi tuda i time širina

bubnja sjeckalice. S opcijom KRONE MaxFlow i bubnjevima

sjeckalice na bioplin uz širinu od 800 mm strojevi

BiG X 680, 780, 880 i 1180 ispunjavaju zahtjeve kvalitete

na uobičajeni način.

Bubnjevi za sjeckanje za OptiMaize

Tipa bubnja MaxFlow MaxFlow MaxFlow Bioplin Bioplin

Broj noževa 20 28 36 40 48

Duljina rezanja 5 - 31 mm 4 - 22 mm 3 - 17 mm 2,5 - 15 mm 2 - 12 mm

12 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Povlačni rez

KRONE bubnjevi sjeckalice u obliku slova v s noževima

za protuoštricu s kutom od 11° ulijevaju povjerenje kontinuiranim

protokom, vrlo mirnim radom i manjom potrebnom

snagom.

Sigurno i prilagodljivo

BiG X može se opremiti noževima za travu, ali i i kukuruz.

Izduljeni otvori omogućuju precizno postavljanje protuoštrice,

brinu se za sigurnost pri sudaru s krutim stranim

tijelima i sprečavaju pucanje noža.

Time je sve u redu

Za dobru kvalitetu rezanja razmak između noža i protuoštrice

mora odgovarati. Prilagodba noža odvija se brzo i

jednostavno po ekscentru.

Zaštićena tijela bubnjeva sjeckalice

Vijčana letvica noževa služi dodatno kao zaštita od trošenja

za zatvorena tijela bubnja sjeckalice.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

13


Bubanj sjeckalice KRONE na bioplin

• Bubnjevi za sjeckanje na bioplin s 40 i 48 noževa za OptiMaize S

• Visoka učestalost rezanja uz manje prekomjernih duljina

• Vrlo učinkovito zbog velikog protoka pri maloj potrošnji dizela

• Kratki materijal sjeckanja za visoki učinak plina

Bubnjevi za sjeckanje KRONE na bioplin s 40 ili 48 noževa intenzivno usitnjuju požeti

materijal. Mala duljina sjeckanja mehanizma OptiMaize S jamči visoki protok kako i

pri pobranom materijalu, tako i u fermentatoru. Time BiG X vrlo značajno pridonosi

gospodarskom uspjehu postrojenja na bioplin.

40 bubnjeva sjeckalice za OptiMaize S

Na temelju visokih protoka i manje potrošnje dizela

po toni nasjeckanog materijala, bubanj na bioplin s 40

noževa isplati se vrlo brzo. Uz teoretsku duljinu sjeckanja

od 2,5 do 15 mm vrlo kratki materijal za sjeckanje

ubrzava razgradnju u fermentatoru i poboljšava

učinak plina. Time se smanjuje potrebna površina za

proizvodnju bioplina.

Visoka učestalost rezanja

Zahvaljujući visokoj učestalosti rezanja s pomoću 40

noževa može se uz bubanj za sjeckanje na bioplin brže

voziti i pri manjoj duljini sjeckanja i uz veći kapacitet.

14 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


“Standardni bubanj nasuprot bubnju sjeckalice na bioplin”

Duljina reza: 5 mm

Potrošnja u l/t FM

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

- 16,4 %

Standardno*

Bioplin*

*Standardno = 28 noževa

Kapacitet u t FM/h

250

200

150

100

50

0

+ 24,6 %

Standardno*

*Bioplin = 40 noževa

Bioplin*

Više snage – manje troškova

Pri kratkim duljinama sjeckanja primjena

“bubnja sjeckalice na bioplin”

s 40 noževa u usporedbi sa standardnim

bubnjem sjeckalice s 28 noževa

ima gotovo 25 % viši protok, pri

čemu potrošnja goriva po t nasjeckanog

materijala pada na 16 %.

Bubanj sjeckalice s 48 noževa za OptiMaize S

S 20 % više učestalosti rezanja nasuprot bubnju za sjeckanje

s 40 noževa i teoretskom duljinom sjeckanja od

samo 2 do 12 mm super bubanj za sjeckanje na bioplin s

8 dodatnih noževa može sjeckati još kraće. Učinak plina

i protok povećavaju se još jednom. Pri istoj duljini sjeckanja

pada potrošnja dizelskoga goriva po toni požetoga

materijala.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

15


KRONE OptiMaxx valjčani kondicioner

Valjčani kondicioner u novom dizajnu

• OptiMaxx valjčani kondicioner s promjerom od 250 ili 305 mm

• Koso nazubljeni profil za savršenu pripremu za OptiMaize od S do XL

• Razmak valjaka udobno podesiv iz kabine

• Snažan paket opruga za stalno visoki kontaktni pritisak

• Nabolje razvlaknjivanje s izborno do 50 % razlike u broju okretaja

Za optimalnu probavljivost svako zrno kukuruza mora se intenzivno obrađivati. Ovaj

zahtjev iz prakse novi valjčani kondicioner OptiMaxx 250/305 KRONE ispunjava iznimno

dobro na temelju svojega koso nazubljenoga profila.

Savršeno pripremljeno

Novi OptiMaxx valjčani kondicioneri imaju sada

profil zubaca nagnut 5 stupnjeva. Time nastaje

značajno bolji učinak rezanja sa savršenom pripremom

požetog materijala. Ovo se vrlo intenzivno

priprema i u uzdužnom i u poprečnom smjeru.

+30 %

do

40/50 %

Za maksimalni intenzitet

Oba zupčasta valjka serijski se okreću s razlikom u

brzini od 30 %. To se može povećati na od 40 do

50 % da se npr. u području dugog rezanja (OptiMaize

XL) postigne potpuna priprema i razvlaknjivanje

dugog požetog materijala.

16 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Varijabilni razmak valjaka

Razmak valjaka varira od 0,5 do 7,0 mm i može se podesiti

elektromotorom bestupanjski iz kabine. Vozač

se uvijek informira zaslonom o aktualnoj postavci.

Uvijek dovoljno tlaka

Oba valjčana kondicionera OptiMaxx 250 i 305 (lijevo

na slici) opremeljena su velikim i snažnim paketom

opruga. To osigurava stalno visoko djelovanje

sile na požeti materijal tako da se biljke sa zrnjem i

ostale biljke u svim područjima duljine rezanja intenzivno

pripremaju.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

17


KRONE OptiMaxx valjčani kondicioner

OptiMaxx 250 i 305

OptiMaize S

OptiMaize M

OptiMaxx 250: Vrhunski standard

Novom opcijom OptiMaxx 250 poduzeće KRONE nudi za

svoju seriju BiG X 680/780/880/1180 valjčani kondicioner s

još većom učinkovitosti.

Ovaj novo razvijeni prerađivač odlikuje se sljedećim

značajkama:

• Valjci s promjerom od 250 mm s jedinstvenim učinkom

rezanja profila valjaka s kosim zupcima

• 10 % širi valjci i 7% viši broj okretaja valjaka (u usporedbi

s modelom postupka) s odgovarajuće visokom

tarnom površinom za najbolji prihvat materijala, kao i intenzivnu

pripremu i optimalne izdanke zrnja

• Veliki i snažni paket opruga za konstantno i visoko djelovanje

sile na pobrani materijali

• Kombinacija valjčanih kondicionera s posebnim brojevima

zubaca:

- 105/123 za srednje do dulje duljine sjeckanja

- 123/144 zubaca za kraće do srednje duljine

sjeckanja

• Serijski broj okretaja 30 %, opcionalno 40 % odn.

50 % za intenzivnije razvlaknjivanje pri najboljem raspadu

zrnja

OptiMaize S

OptiMaize M

OptiMaize L

OptiMaize XL

Tip

OptiMaxx 250

105/123 zubaca (uklj. 30

% razlike broja okretaja)

OptiMaxx 250

123/144 zubaca (uklj. 30

% razlike broja okretaja)

NOVO

NOVO

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Dužina seckalice (mm)

18 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


SILAŽA!

OptiMaize L

OptiMaize XL

OptiMaxx 305: Za maksimalne

performanse

Za još bolje iskorištenje svojega snažnog stroja BiG X 680/780/880/1180

poduzeće KRONE sada za cijelu seriju nudi OptiMaxx 305.

Odgovarajuće iznimnim sposobnostima snage toga vrhunskog modela

ovaj silažni kombajn raspolaže većim promjerom za 55 mm u

usporedbi sa opcijom OptiMaxx 250 sa sljedećim značajkama:

• Valjci s promjerom od 305 mm s posebnim učinkom

rezanja putem dizajna valjaka s kosim zupcima

• Tarna površina veća 11 % i % brzina dosega viša 20

% (u usporedbi s opcijom OptiMaxx 250) za primjeran

prihvat materijala, kao i intenzivnu pripremu i optimalan

raspad zrnja pri visokim protocima i velikim duljina

sjeckanja

• Veliki i snažni paket opruga za konstantno i visoko

djelovanje sile na pobrani materijali

• Novo dizajnirano kućište s pojačanim ležajem za dugi

vijek upotrebe

• Mjerenje temperature na ležajevima valjaka s prikazom

upravljačke ploče stroja za najvišu sigurnost

• Primjerna jednostavnost servisa i održavanja pri zamjeni

ležajeva, valjaka i remenica kao i brzo čišćenje zahvaljujući

većim otvorima

• Kombinacija valjčanih kondi i cionera s posebnim brojevim

azubaca:

- 125/150 zubaca za srednje do duge duljine rezanja

- 150/175 zubaca za kratke do srednje duljine rezanja

• 30%, opcionalno 40%, razlike u brzini serijskog broja

okretaja za intenzivnije razvlaknjivanje pri najboljem raspadu

zrnja

OptiMaize S

OptiMaize M

OptiMaize L

OptiMaize XL

Tip

OptiMaxx 305

125/150 zubaca (uklj. 30

% razlike broja okretaja)

OptiMaxx 305

150/175 zubaca (uklj. 30

% razlike broja okretaja)

NOVO

NOVO

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Dužina seckalice (mm)

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

19


KRONE kondicioner s diskovima

• Savršena priprema pri pažljivom razvlaknjivanju požetoga materijala

• Velik promjer diskova od 265 mm za visoku snagu

• Tarna površina veća 2,5 puta u usporedbi s valjčanim kondicionerom

• Udobno podešavanje razmaka diskova iz kabine

KRONE kondicioner s diskovima dostavlja pri maloj potrebi za snagom najbolje

pripremljeni požeti materijal. To omogućuje posebni oblik slova v diskova i velika tarna

površinu koja rezultira time. Time se ne stvara samo golemi protok, nego i optimalno

razvlaknjivanje mase listova i stabljike, kao i zdrobljena zrna.

Optimalno pripremljeno

Kondicioner s diskovima gradi rasporedom svojih alata

tarne stupce u obliku slova v tako da je kontaktna površina

2,5 puta tako visoka kao pri valjčanom kondicioneru.

Time se omogućuje izniman protok i optimalna priprema.

Iznimno tarno djelovanje

Promjer diskova unutra je širok 265 mm, a izvana 135 mm.

Diskovi rade istim brojem okretaja jedan do drugoga tako

da je njihova obodna brzina različita i stvara tarni učinak.

Time se ne odvlaknjuju samo sva zrna, nego se i svi komadi

stabljike - i pri velikim duljinama rezanja - optimalno

istrošuju odn. odvlaknjuju.

Varijabilni razmak diskova

Razmak diskova može se iz kabine bestupanjski prilagoditi

uvjetima žetve. Vozač se uvijek informira zaslonom o

aktualnoj postavci.

20 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Tip

OptiMaize S

OptiMaize M

OptiMaize L

OptiMaize XL

Kondicioner s diskovima

0 5 10 15 20 25 30 35

Dužina seckalice (mm)

Varijabilno primjenjivo

Razmak diskova po potrebi se može fleksibilno namjestiti. Time

se sve duljine rezanja od OptiMaize S do XL mogu savršeno

pripremiti.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

21


KRONE VariLOC

• “Svestrani stroj” pri opciji OptiMaize sustavom koji je jedinstven u svijetu

• Prijenosnik na bubnju sjecklaice za fleksibilnu primjenu u kratkom i dugom rezanju

• Prebacivanje broja okretaja bubnja sjeckalice u nekoliko minuta

• Bez dodatne potrebe za preinakom ili planiranjem

KRONE VariLOC prijenosnik je u remenici bubnja sjeckalice. Jednostavnim

prebacivanjem broja okretaja bubnja s 1250 okr/min na 800 okr/min standardnim

viličastim ključem opseg duljine rezanja bubnja sjeckalice možete povećati do 50 %.

Ovim je sustavom moguće kratkoročno odabirati između kratkog i dugog rezanja.

Potpuno u smislu opcije OptiMaize vrlo raznoliki zahtjevi kupaca mogu se tako

ispunjavati bez dodatnih preinaka. Povezan s valjčanim kondicionerom sa 105/123

zubaca ili kondicionerom s diskovima vaš je BiG X tako pravi svestrani stroj, kojim

možete postići najvišu fleksibilnost.

OptiMaize S

OptiMaize M

OptiMaize L

OptiMaize XL

Tip

MaxFlow 28

MaxFlow 28+ VariLOC

MaxFlow 36

MaxFlow 36+ VariLOC

0 5 10 15 20 25 30

Dužina seckalice (mm)

Iznimno fleksibilno

Za KRONE VariLOC prikladni su bubnjevi za sjeckanje KRONE MaxFlow s 28 i 36 noževa. Mjenjač omogućuje da ukupni

spektar duljine rezanja od OptiMaize S do XL pokrijete potpuno prema svojim zahtjevima opcijom MaxFlow s 28 ili 36 noževa.

22 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Područja duljine rezanja funkcijom VariLOC

Bubanj sjeckalice

min. LOC

[mm]

maks. LOC

[mm]

Područje duljine rezanja

[mm]

Uvećanje Područje duljine

rezanja

MaxFlow 28 4 22 18

MaxFlow 28 sa VariLOC-om 4 30 26 + 45 %

MaxFlow 36 3 17 14

MaxFlow 36 sa VariLOC-om 3 24 21 + 50 %

Širi spektar

KRONE VariLOC znatno povećava duljinu rezanja kod MaxFlow bubnjeva za rezanje s 28 i 36 noževa. Pri bubnju sjeckalice

s 36 noževa produljuje se spektar od 3 do 17 mm sada na od 3 do 24 mm za 50 %. Pri bubnju s 28 noževa područje duljine

rezanja povećava se čak i za 45 %, i od 4 do 22 mm na od 4 do 30 mm. To je osnova za fleksibilnu prilagodbu duljine sjeckanja

za svaku upotrebu krmiva.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

23


KRONE VariQuick

• Brža izmjena s kondicionera s kanalom za travu na kondicioner sa zupcima i obratno

• Udoban prijelaz lančanim pogonom

• Prijelaz unutar nekoliko minuta

• Brzo i jednostavno uklanjanje kondicionera za zupcima

VariQuick omogućuje vrlo brzu izmjenu stroja BiG X s pogona za kukuruz na pogon

za travu i obratno. S pomoću lančanog pogona s opcionalnim električnim pogonom

kondicioner sa zupcima može se vrlo jednostavno zakrenuti unutar i izvan protoka

materijala. Pri dugotrajnim primjenama u travi kondicioner sa zupcima može se

zakrenuti prema dolje i potpuno se izvući na stranu.

Brza izmjena

Lančanim pogonom i polugom ili izbornim elektromotorom

(kao na slici) jednostavno je moguća

brza promjena s kondicionera sa zupcima

na kanal za travu i obratno. Tako se BiG X brzo

može umetnuti u mehanizam za kukuruz/travu ili

cjelovite žitarice/travu.

Jednostavno za transport

Nakon priključivanja transportnih kotača bez

alata kondicioner sa zupcima koji je zakrenut

prema dolje može se bočno izvući ispod sjeckalice

i otkotrljati na lokaciju.

24 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Primjena kondicionera sa zupcima

U tom se položaju kondicioner sa

zupcima nalazi u dijelu za protok

materijala. Tako priređivač može

intenzivno pripremiti zrnje kukuruza

ili žitarica da bolje rastavlja

sadržaj.

Kondicioner sa zupcima u položaju

za parkiranje

S pomoću lančanog pogona kondicioner

sa zupcima vadi se iz dijela

za protok materijala i nalazi se u

položaju za parkiranje. To omogućuje

kratkoročne radove s otvorom

za travu u prosušenom sijenu.

Uklanjanje kondicionera za zupcima

Kada kondicioner sa zupcima nije

potreban dulje vrijeme, može putovati

prema dolje lančanim pogonom

i na kraju se ukloniti.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

25


KRONE VariStream

• Stalna snaga pri nekontinuiranom dovodu materijala

• Vrlo miran rad i pri neravnomjernom otkosu

• Viši kapacitet

• Najbolja kvaliteta sjeckanja

• Savršena udobnost pri radu

S dnom s oprugama ispod bubnja sjeckalice i iza akceleratora izbacivanja KRONE

VariStream brine se sam za stalne radove bez začepljenja i pri neredovitom dovodu

materijala. Time se BiG X može bolje iskoristiti u graničnom području i za to mu treba

manje dizela po satu.

Mehanizam opruga radi lakše

Gomilanje u neravnomjernim otkosima traži više koncentarcije,

smanjuje snagu i može na kraju dovesti do začepljenja.

Dno bubnja sjeckalice s oprugama i stražnja strana akceleratora

izbacivanja omogućuju pri iznendanom prolazu

povišene požete količine kratkoročno proširenje kanala za

protok materijala. Njegov fleksibilni poprečni presjek pridonosi

rasterećenju motora i agregata za sjeckanje. Prednost:

sjeckalica radi mirnije i snažnije.

26 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Najbolja kvaliteta sjeckanja pri neravnomjernom protoku materijala

Dno bubnja s oprugama povezano je u prednjem području s nakovnjem protuoštrice. Pri njegovu naknadnom postavljanju

razmak između dna bubnja i noža ostaje stalan. Kvaliteta se sjeckanja ne mijenja ni kada se dno bubnja s oprugama zaobilazi

pri neravnomjernom dovodu materijala.

Uvijek s povezanim mlazom

Opružnom stražnjom stranom akceleratora za izbacivanje postižete u svim uvjetima primjene najveću snagu izbacivanja i

precizno punite transportna kola.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

27


KRONE StreamControl

• Izborno podesiva udaljenost izbacivanja sa sjedala vozača

• Povezani mlaz materijala i pri velikoj širini izbacivanja

• Smanjena potražnja snage s daljinom izbacivanja koja se smanjuje

• Precizno punjenje transportnih kolica bez gubitaka

Iz kabine se daljina bacanja može udobno podesiti zakretnom zaklopkom u stražnju

stranu akceleratora izbacivača da se brzo prilagodi na transportna vozila. Budući

da je pri smanjenoj daljini akceleratora izbacivača potrebno manje snage, time na

raspolaganju stoji ušteđena snaga motora agregata sjeckalice i povećava protok.

S nižom udaljenosti bacanja

Pri manjoj udaljenosti bacanja i paralelnoj vožnji

transportnih jedinica postoji samo slabi

mlaz s manjom brzinom. Nastale rezerve snage

stoje tada na raspolaganju za jače snage

sjeckanja.

S većom udaljenosti bacanja

Pri punjenju sljedeće transportne jedinice

mlaz materijala mora napustiti luk za izbacivanje

većom brzinom. Veliko uklanjanje iznad

traktora do transportne jedinice traži snažan,

povezan mlaz.

28 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Akcelerator izbacivanja

Lopatice za izbacivanje tako su oblikovane da se tok materijala

vodi prema sredini visokom snagom izbacivanja.

Varijabilna udaljenost bacanja

Postavljanje udaljenosti izbacivanja odvija se putem zakretne

zaklopke stražnje starne akceleratora izbacivača. Za “kratku”

udaljenost bacanja zaklopka se zakreće iz dijela za protok

materijala. Požeti materijal ima manje kontakta s akceleratorom

izbacivanja. Za “dalju” udaljenost bacanja zaklopka se

zakreće u dio za protok materijala. Požeti materijal ima više

kontakta s akceleratorom izbacivanja.

Bestupanjski elektromotorom

Bestupanjsko postavljanje zaklopke koja se može zakretati

u stražnjoj strani akceleratora izbacivanja odvija se

putem električnog aktuatora.

Po upravljačkoj ručici

Tipke na upravljačkoj ploči

poluge za vožnju omogućuju

brzo i jednostavno

rukovanje prilagodbom

udaljenosti bacanja.

U naslonu za ruku

Dodatno rukovanje prilagodbe

udaljenosti izbacivanja u

naslonu za ruku nudi vozaču

najvišu udobnost.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

29


KRONE priključci za žetvu

• Jednostavna izmjena priključaka za žetvu

• Udobna montaža/demontaža

• Najkraća razdoblja za pripremu

• Kompaktno priključivanje

• Najviša sigurnost

Sustav brzog priključivanja stroja BiG X omogućuje brzo, lagano i sigurno spajanje i

odspajanje priključka za žetvu s vozačeva sjedala. Kako pri preinakama za cestovni

promet, tako i pri izmjenjivom materijalu za žetvu brza spojnica minimizira vrijeme

pripreme tako da za stvarne radove žetve na raspolaganju stoji više vremena.

Savršeno sjedanje

Robusni uvlakač s gornjim valjcima za vođenje i

donjim nosivim štapom s izbornim hidrauličkim

svornjacima za zaključavanje olakšavaju vješanje

i skidanje priključaka za žetvu i priključku pružaju

sigurno vođenje.

Potpuna prilagodba

Bočni hidarulički cilindri na donjem nosaču koji je

obješen njihajući se omogućuje aktivnu prilagodbu

priključka na podne neravnine. Za slobodno njihanje

hidraulički se cilindar prebacuje bez pritiska.

Jednostavno napravljeno

Za priključivanje oba valjka za vođenje nosivog

okvira BiG X zahvaćaju ispod kružnog luka

priključka.

30 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Jedinstven

Cijev koju nose valjci za vođenje na priključcima

za žetvu omogućuje bočno njihanje priključaka.

Široki put njihanja i lagano spajanje i odspajanje

priključka za žetvu ulijevaju povjerenje.

Udobnost

Zaključavanje priključka odvija se putem svornjaka

na donjem nosaču nosivog okvira. Izborni

hidraulički teleskopski svornjaci za zaključavanje

mogu se pokretati s vozačeva sjedala i povisuju

udobnost rukovanja.

Automatizam

Izborni opružni brzi spajač osigurava automatsko

i sigurno spajanje pogona priključka za žetvu.

Pogon zaključan silom dizajniran je za najveća

opterećenja.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

31


KRONE EasyFlow 300 S · 380 S

• Skupljač otporan na habanje bez zakrivljene putanje sa šest redova žbica u obliku slova W

• Automatska prilagodba broja okretaja brzini vožnje

• Bočni senzorni kotači i stražnje role za rad za savršenu podnu prilagodbu

• Zamjenjivi potrošni limovi u području povlačenja

• Brzi spajač s kružnim lukom za laganu montažu i demontažu priključka

Skupljači EasyFlow 300 S i 380 S bez upravljanja nemaju ni role za usmjeravanje ni

zakrivljenu putanju. U usporedbi s konvencionalnim skupljačima EasyFlow ima do 58 %

manje pomičnih dijelova i ulijeva povjerenje najmirnijim radom, manjim habanjem i time

niskim troškovima održavanja i servisa. S oko 30 % većim brojem okretaja EasyFlow

precizno prihvaća materijal i pruža više.

Snažno

S radnim širinama od 3 m i 3,8 m skupljač Easy-

Flow mehanizma BiG X iznimno je jak. Ovisno o

jačini otkosa i radnom tempu možete s vozačeva

sjedala mijenjati broj okretaja. Pri automatskom

postavljanju odvija se prilagodba za brzinu vožnje

bez pomoći vozača. Prihvat kružnog luka omogućuje

široko područje njihanja i olakšava montažu i

demontažu priključka.

Sve u protoku

Dvostruke žbice raspoređene u šest redova u

obliku slova w brinu se za ravnomjeran i precizan

prihvat materijala pri neravnomjernoj jačini

otkosa.

32 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Nastavak za travu s pritiskač koluta

Za ravnomjeran protok materijal i pri bržoj vožnji

brine se serijski podesivi pritiskač koluta.

Udobni radovi

Pri obrnutom smjeru puževi za poprečni transport

i pritiskač koluta automatski se podižu.

Strana tijela koja je locirao detektor metala

mogu se lagano ukloniti. Dokle god sjeckalica

vozi dalje, donji držač i puž putuju natrag u svoj

izlazni položaj.

Uvijek prilagodljiv

Bestupanjsko podešavanje po visini i podesivo rasterećenje

opruge pritiskač koluta omogućuje prilagodbu

različitih jačina otkosa i kontinuiran rad.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

33


KRONE EasyFlow 300 S · 380 S

Brza izmjena parcela

Senzorni kotači koji naknadno rade sa strane i

podesivi su po visini mogu se hidraulički njihati

za transport s vozačeva sjedala.

Vršna prilagodba tlu

Ovisno o radnoj širini jedna ili dvije stražnje role

za rad brinu se za optimalnu podnu prilagodbu.

Velika propusnost

Puž velikih dimenzija za dovod s promjerom od

600 mm ulijeva povjerenje i pri masivnom, predugom

požetom materijalu.

34 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Iznimno postojano

Dodatni zamjenjivi potrošni limovi Hardox povisuju

vijek trajanja korita u području uvlačenja.

Dvostruko podesivo

Nazubljeni limovi za primanje mogu se pri

agresivnosti dvostruko postaviti. Time ste najbolje

opremljeni.

Snažni pogoni

Bočni pogoni za skupljač i puž za transport

robusno su dizajnirani i mogu izdržati najteža

opterećenja. Automatske spojke za preopterećenja

osiguravaju pogon.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

35


KRONE BiG X 1180


KRONE XDisc 620

• Viši kapacitet pri 6,2 m radne širine

• Globalno dokazana tehnologija košnje KRONE EasyCut

• KRONE SmartCut za precizan rez

• Prihvat kružnog luka za brzu montažu/demntažu i optimalnu podnu prilagodbu

• Transportna vozila za 40 km/h

Na temelju dokazane tehnologije košnje KRONE EasyCut stroj BiG X može putem alata

za izravno rezanje XDisc pokositi i nasjeckati silažu cijelih usjeva u jednom postupku.

SmartCut omogućuje visoku snagu rezanja pri najboljoj kvaliteti rezanja, SafeCut

sprečava štete zbog stranih tijela.

Žetva bez gubitaka

KRONE XDisc višestrano je primjenjiv izravni rezni uređaj

kojima se silaže cijelih biljaka žanju bez gubitaka i precizno.

S promjerom od 900 mm iznimno snažan puž za dovod

mehanizma XDisc 620 radi bez smetnje i na visokim

i gustim sastojinama.

Bez crta uz pomoć SmartCut-a

Rezni diskovi vrte se i unazad i, suprotno smjeru vožnje,

prema naprijed. Preklapanje putanja noževa mora

zato odgovarati kako na pokošenoj površini ne bi ostale

crte. Preklapanje oštrica diskova između diskova koji se

vrte u suprotnim smjerovima veće je i osigurava košnju

bez crta. Time se zbog većeg razmaka noževa koji rade

prema natrag transportiraju veće količine pokošenog

materijala.

38 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Sigurno uređajem SafeCut

Pri kratkotrajnom preopterećenju stranim tijelima

zatik reže u malom pogonskom zupčaniku tako da

se disk za košnju u pitanju zakreće narezom prema

gore iz rizičnog područja. Disk se za košnju pritom

ne gubi.

Bez posljedica

Zahvaljujući mehanizmu SafeCut disk za košnju

koji se sudara sa stranim tijelom ne dolazi u dodir

s noževima susjednih diskova i tako se sprečavaju

štete na njihovim pogonima čeonih zupčanika.

SafeCut je dio standardne opreme mehanizma

XDisc.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

39


KRONE XDisc 620

Brza promjena noževa

Brza zatvarač noževa je prijeko potrebna svakom

kosaču. Noževi se time mogu izravno promijeniti

brzo i lako na licu mjesta.

Bočni nož za razdvajanje

Alat za izravno rezanje može se po želji opremiti

bočnim noževima koji se mogu odvojiti. Noževi

pričvršćeni lijevo i desno od reznog uređaja

hidraulički se pogone. Preciznim rezom za odvajanje

i usjevi koji su snažno urasli jedan među

drugoga kao što su grahorica i raž ili mješavine

cjelovitih žitarica mogu se žeti bez gubitaka.

Maksimalna propusnost

Golemi puž za dovod promjera 900 mm omogućuje

iznimno visoke protoke. Montiran je kao

njihalo i povratan je. Namoti puža opremljeni su

izmjenjivim potrošnim limovima od Hardoxa.

40 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Pogon

Štap za košnju pokreće se kutnim prijenosnikom,

puž se pokreće lancem. Budući da je štap

za košnju opremljen slobodnim hodom, diskovi

pri gašenju mogu polako prestati raditi, a da se

ne zaustavljaju uz trzaj. Puž je pri preopterećenju

osiguran zapinjačem.

Brza montaža i demontaža

Montaža i demontaža XDisc-a je brza i jednostavna.

Za priključivanje obje role za vođenje

uvlakača BiG X zahvaćaju ispod kružnog luka

priključka. Izborni opružni brzi spajač za pogon i

hidraulička blokada dostupni su izborno.

Siguran i brz prijevoz

Za transport se alat za izravno rezanje može brzo

i jednostavno odložiti na posebno razvijena transportna

kolica. Integrirani sustav kočnica osigurava

da ste uvijek sigurni sa sklopom na putu.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

41


KRONE EasyCollect

• Priključci za kukuruz neovisni o redovima s radnim širinama od 4,5 do 10,50 m

• Najbolja kvaliteta sjeckanja pri manjim udjelima prekomjerne duljine uzdužnim povlačenjem

• Jednostavna konstrukcija i minimalna potrebna snaga

• Centralni pogon

KRONE EasyCollect neovisan o redovima višestrano je primjenjiv i ulijeva povjerenje

na temelju dovoda materijala u uzdužnom smjeru s izvrsnom kvalitetom sjeckanja.

Jedinstveno načelo kolektora KRONE vrhunski se dokazalo diljem svijeta i predstavlja

niske radne troškove.

Snažno

S do 10,50 m radne širine BiG X može biti

opremljen najširim priključkom na svijetu neovisnim

o redovima. Kolektori koji beskrajno

rade transportiraju odsječene biljke do sredine

gdje su pod pravim kutem linerano pomaknuti

-idealno za najbolju kvalitetu sjeckanja

pri malo prekomjernih duljina.

Tip Radna širina Redova Model

EasyCollect 450-2 4,5 m 6 dvodjelni

EasyCollect 600-2 6,0 m 8 dvodjelni

EasyCollect 600-3 6,0 m 8 trodjelni

EasyCollect 750-2 7,5 m 10 dvodjelni

EasyCollect 750-3 7,5 m 10 trodjelni

EasyCollect 900-3 9,0 m 12 trodjelni

EasyCollect 1050-3 10,5m 14 trodjelni

42 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


S povlačnim rezom

Fiksni stupnjeviti noževi za rezanje koji se okreću režu stabljike

kukuruza poput škara. Noževi koji se lako zamjenjuju

sami se oštre.

Jednostavno dobre

Jednostavna struktura dvodijelnih priključaka za kukuruz

ulijeva povjerenje. Mala transportna širina, uski dizajn i dobra

vidljivost za siguran transport.

Centralni pogon

Središnji pogon automatskim spojkama na pogonska vratila

prenosi punu snagu na sklopive kolektore.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

43


KRONE EasyCollect

Jednostavno genijalno

EasyCollect impresionira svojom modularnom

i jednostavnom strukturom s kolektorima koji

kontinuirano kruže. Rezultat: izrazito smanjena

težina, niži troškovi održavanja i visoki vijek

trajanja.

Sigurno skupljanje

Easy Collect precizno prikuplja i pojedinačne

redove kukuruza, transportira ih na sredinu i

zatim dovodi do agregata za sjeckanje. Uredan

dovod i uzdužno povlačenje omogućuju najbolju

kvalitetu sjeckanja. I pod teškim uvjetima

žetve kao npr. skladišni kukuruz jamči se siguran

prihvat.

Ravnomjerna visina strništa

Bočni podni senzori EasyCollect osiguravaju

ravnomjernu visinu strništa na podrezanom terenu.

Podnim senzorima EasyCollect prilagođava

se radnoj visini ne samo poprečno, nego

i uzdužno za smjer vožnje.

44 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Optimalan protok usjeva

Visina razdjeljivača biljaka za različite veličine

biljaka može se hidraulički prilagoditi tako da

se biljke prilikom uvlačenja u agregat sjeckalice

cijevnim polugama usmjeravaju u gornje

područje.

Sigurno vođen

Pri upotrebi autopilota stremeni provjeravaju

na srednjem vrhu priključka za kukuruz razmak

između redova kukuruza. Vođenje sjeckalice

KRONE BiG X odvija se zatim automatski

uzduž reda kukuruza. Vozač je rasterećen.

Maksimalni protok

Širina prolaza pri mehanizmu EasyCollect prilagođena

je širini uvlačnih valjaka i jamči maksimalan

prolaz pri najboljoj kvaliteti sjeckanja.

Pri ravnom toku krmiva i velikom otvoru osigurava

se točan tok materijala bez smetnji.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

45


KRONE XCollect

Priključak za žetvu kukuruza sa srpastim diskovima

• Priključak za žetvu kukuruza s radnom širinom od 6 m, 7,5 m i 9 m

• Rotirajući srpasti diskovi za žetvu neovisnu o redovima

• Načelo kolektora s odvajanjem rezanja i transporta

• Slobodni rez bez vibracija za sprečavanje gubitaka klipa

• Varijabilni broj okretaja za prilagodbu učestalosti rezanja uvjetima žetve

Alternativno dugogodišnje dokazanim modelima EasyCollect KRONE sada nudi i novi

priključak za kukuruz serije XCollect. Pri tim agregatima odvajanje i transport materijala

za žetvu odvijaju se neovisno jedno o drugome u dva postupka. Time KRONE reagira na

različite zahtjeve i uvjete žetve proširene diljem svijeta.

Radna širina

Novi dodatak za žetvu kukuruza XCollect

dostupan je u tri radne širine:

600-3: 6 m (8 redova),

750-3: 7,5 m (10 redova) i

900-3: 9 m (12 redova).

Agregati su izrađeni u tri dijela i rade kao dokazani Easy-

Collect prema načelu kolektora. Funkcije rezanja i transporta

odvojene su pri funkciji XCollect jedna od druge.

XCollect modeli

Tip Broj redova Radna širina Transportna širina Model

600-3 8 6,00 m 3,00 m trodjelni

750-3 10 7,50 m 3,00 m trodjelni

900-3 12 9,00 m 3,29 m trodjelni

46 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Slobodan rez

Srpasti diskovi koji se brzo rotiraju odsijecaju biljke kukuruza.

Svaki je srpasti disk u sredini učvršćen vijkom na

pogonskom sklopu. Kolektori koji kruže iznad diskova transportiraju

požeti materijal ravnomjerno u uzdužnom smjeru

agregatu za sjeckanje.

Centralni pogon

Stupnjem prebacivanja u pogonskom sklopu broj okretaja

diskova može se prilagoditi, kao i učestalost rezanja svakog

požetog materijala i uvjeti žetve.

Udobna zaštita NOVO

KRONE nudi genijalno rješenje s opcionalnom prednjom zaštitom

Komfort ugrađenom u priključak za kukuruz. Ova zaštitna

naprava može se sklopiti i rasklopiti pritiskom gumba

automatski pri prelasku s polja na ulicu s priključkom, a da

vozač ne mora silaziti iz kabine. To ne samo da je ugodno

nego i smanjuje vrijeme postavljanja u korist produktivnosti.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

47


KRONE XCollect

Priključak za kukuruz za sve slučajeve

Žetva bez gubitaka

Rotirajući srpasti diskovi vodoravno su usmjereni tako da

biljke pri rezanju izravno stoje na diskovima u obliku srpa.

To omogućuje rezanje s malo vibracija i tako sprečava gubitke

klipa.

Uvijek sve pod kontrolom

Dokazano načelo kolektora brine se raspoređenim uzdužnim

uvlačenjem stabljike kukuruza u agregatu sjeckalice

za apsolutno precizno sjeckanje uz iznimno smanjeni udio

prekomjernih duljina. Zahvaljujući serijskoj prilagodbi brzine

kolektora kvaliteta sjeckanja uvijek se jamči.

Razvlaknjena strništa

Sa srpastim diskovima koji se vrte brzo biljke se režu i strništa

se intenzivno razvlaknjuju. To pridonosi optimalnom

truljenju strništa.

48 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Klizanje preko poda

S pomoću tri klizne papučice (srednje i

vanjske) priključak za žetvu kukuruza prilagođava

se optimalno površini poda. To i

na podrezanom terenu omogućava uvijek

preciznu žetvu.

Dobro osigurano

Pogon srpastih diskova osiguran je od

preopterećenja spojkom sa zvjezdastim

nazubljenim mehanizmom. Nadzor broja

okretaja diskova (u paru) informira vozača

pri preopterećenju prikazom na upravljačkoj

ploči stroja. Dodatno osiguranje pojedinačnih

diskova odvija se oblogom protiv

habanja.

Kompaktno građeno

Trodijelni rezači XCollect mogu se dobro

bočno sklopiti za cestovni promet. Time

se transportna širina pri XCollect 600-3 i

750-3 nalazi pri 3 m, pri XCollect 900-3 pri

3,29 m. S pomoću optimizirane hidraulike

sklapanja rasklapanje i sklapanje odvijaju

se još brže.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

49


Motori

• V-motori s 8 ili 12 cilindara tvrtke Liebherr

• V-oblika za poprečno instaliranje koje štedi prostor

• Sa emisijskim standardom Final Tier 4 / nivoa 4 ili 5

• Maksimalne stalne snage motora od 687 do 1156 KS

• Visoka učinkovitost i tihi rad

Najmodernija tehnologija motora tvrtke Liebherr s common-rail tehnologijom garantira

izvanredne performanse i ekonomičnost. Motori se odlikuju optimalnom usklađenosti

zakretnog momenta, mirnim radom, niskom potrošnjom goriva i visokim stupnjem

učinkovitosti.

Tip

BiG X 680

Tip

Liebherr

D 9508

Motor

Zapremina

Litara

Motor

Kontinuirana

snaga u kW/KS

Trajno opterećenje

u kW/PS

Trajno opterećenje

u kW/KS

Razina emisije

ispušnih plinova Model X-Power Eco-Power

Razina IV

Final Tier 4

V8 16,16 505 / 687 487 / 662 368 / 500

BiG X 680

Liebherr

D 9508

Slobodno

>560 kW*

V8 16,16 505 / 687 487 / 662 368 / 500

BiG X 780

Liebherr

D 9508

Razina V

Final Tier 4

V8 16,16 570 / 775 550 / 748 401 / 545

BiG X 780

Liebherr

D 9508

Slobodno

>560 kW*

V8 16,16 570 / 775 550 / 748 401 / 545

BiG X 880

Liebherr

D 9508

Razina V

Final Tier 4

V8 16,16 660 / 898 632 / 860 459 / 624

BiG X 1180

Liebherr

D 9512

Razina V

Final Tier 4

V12 24,24 850 / 1156 818 / 1112 515 / 700

* zbog certifi cirane snage motora od preko 560 kW, modeli BiG X 680 i 780 u Europi ne podliježu propisima o emisijama ispušnih plinova.

Liebherr D 9508 - V8

50 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Liebherr D 9512 - V12

Potpuno učinkovit

Transverzalno ugrađeni motor omogućuje optimalnu

raspodjelu težine. Izravni prijenos goriva

na komponente protoka materijala putem trake

brine se za visoku učinkovitost.

KW

Snaga motora

X -Power: teške

primjene (npr.

kukuruz)

Snaga koliko je potrebno

Uz KRONE PowerSplit, kontinuirana snaga motora

automatski se prilagođava uvjetima rada.

Eco-Power se koristi tamo gdje je potrebna mala

snaga motora. X-Power pruža maksimalne performanse

za teške radne uvjete. PowerSplit čini

BiG X fleksibilnim u pogledu performansi i značajno

smanjuje potrošnju goriva.

Eco- Power:

npr. umetak za

travu

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

U/min

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

51


Koncept pogona

• Jednostavna konstrukcija

• Izravni prijenos goriva putem iznimno jake trake

• Dug vijek trajanja

• Odvojeni pogon uvlakača i priključaka za žetvu: vraćanje pri stanjima mirovanja bubnja sjeckalice

• Odvojeni pouzdani pogon pumpi za vožnju

Poprečno ugrađeni motor omogućuje izravni pogon bubnja sjeckalice i akceleratora

izbacivanja putem trake. Pumpe za uvlačenje i priključak za žetvu, kao i pumpa za

pogon i rad pokreću se prijenosnikom za izlaznu snagu dizelskog motora. Uključivanje

svih komponenti za protok materijala odvija se sigurno putem spojke lamele na

prijenosniku za izlaznu snagu motora.

1

3

2

7

6

5

4

1 Transverzalno montirani motor

2 Pogonski remen

3 Akcelerator izbacivanja

4 traka sa 7 utora

za bubanj sjeckalice i akcelerator izbacivanja

5 traka sa 7 utora

za kondicioner sa zupcima

6 kondicioner sa zupcima

7 Bubanj sjeckalice

Pogon radnih jedinica

Pogon pumpe bubnja sjeckalice i akceleratora izbacivanja

odvija se izravno putem trake s poprečno postavljenoga

motora. Vratilo za ubrzavanje izbacivanja pokreće

na suprotnoj strani povezane remene za kondicioner sa

zupcima. Za vraćanje uvlakača i priključka traka se opušta

do bubnja sjeckalice.

52 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Dobro osmišljeno

Priključci za sakupljanje i usisavanje pokreću

se hidrauličkim pumpama. Taj koncept omogućuje

bestupanjsko podešavanje brzina priključaka

i uvlakača - idealno za automatsku

prilagodbu različitim uvjetima žetve.

Optimirani pogon motora

Hidraulička pumpa koja je prirubnički priključena

na glavni prijenosnik brine se za bestupanjski

pogon vožnje. Postavljanje brzine vožnje

odvija se automatski ili ručno sa sjedala

vozača. Pogon radi pouzdano i jamči najvišu

sigurnost.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

53


Podvozje

• Serijski pogon na prednjim kotačima, opcionalno pogon na sva četiri kotača

• Snažni motori kotača poduzeća Bosch-Rexroth

• Kontrola vuče s tri načina vožnje

• Koncept vožnje s većim razmakom od tla

Pogon preko motora na kotačima nudi BiG X-u veću produktivnost kao i veći stupanj

automatizacije s poboljšanom udobnošću. Ovaj pogonski koncept smanjuje troškove

održavanja i stvara prostor za veći i snažniji agregat za sjeckanje smješten dalje prema

natrag.

Pogon na sve kotače

BiG X 680/780/880 dostupni su na zahtjev s hidrauličkim

pogonom na sva četiri kotača preko

motora na kotačima.

Prednji pogon

BiG X je standardno opremljen pogonom na prednjim

kotačima. Ovdje se motori kotača stražnje

osovine zamjenjuju glavinama kotača.

Planetarni prijenosnik

Planetarni prijenosnici Bosch-Rexroth služe kao

pogon kotača. Prednost im je što se teret raspoređuju

na nekoliko planetnih zupčanika. To omogućuje

prijenos visokih zakretnih momenata uz

kompaktni dizajn.

54 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Dobro građeno

Na temelju pogona hidrauličkim motorima kotača

BiG X raspolaže velikom slobodom na tlu. Tako

koncept pogona omogućuje ugradnju bubnja sjeckalice

s većim promjerom i ravnomjernu raspodjelu

težine.

Mehanizam opruga na cilju

Pri stroju BiG X upravljačka je osovina na ležajevima.

To stvara najbolju udobnost vožnje kako pri putovanju

na cesti, tako i pri primjeni na polju.

Kontrola vuče s tri načina vožnje

Vozač odlučuje u kojem će od tri načina vožnje

voziti. Za zaštitu glavine za travu obično se odabire

način vožnje s malo klizanja. Pri sjeckanju kukuruza

većinom se odabire način vožnje s više klizanja ili se

čak deaktivira regulacija klizanja pogona.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

55


Podvozje

• Iznimno pomično zbog ovjesa pojedinačnog kotača i motora kotača

• Opružna upravljačka osovina

• Motori kotača podesivi po visini

• Brojne vrste guma

Hidrostatički pogon kotača, ovjes pojedinačnog kotača i kompaktna konstrukcija čine

BiG X iznimno pokretnim. Tako može doprijeti u svaki kut i može dobro skretati uz malo

mjesta. To smanjuje razdoblja na uvratinama i omogućuje stroju

BiG X još učinkovitiji rad.

Neovisni ovjes

Neovisni ovjes osigurava dovoljno prostora za

upravljanje. Čak i sa velikim gumama, BiG X

ostaje iznimno okretan u neravnom tlu. Neovisni

ovjes također nudi maksimalnu udobnost

vožnje.

Podesivi pogon

S ekscentričnim prednjim motorima kotača koji su podesivi

po visini pri ugradnji manjih ili većih prednjih kotača

položaj jedinice skupljača, uvlakača i dna bubnja sjeckalice

može izdržati do sljedećeg kanala za sjeckanje. Time

se jamči optimalan i postojan protok materijala. Time se

ovim konceptom pogona postiže veća sloboda na tlu.

56 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Izuzetno okretan

Pogon motorima kotača omogućuje izniman

kut upravljanja od 50°. To je idealno za

skretanja na uskom prostoru i na uvatinama.

Prilagodljive gume

Za BiG X dostupne su različite gume. Velike

gume pružaju velik razmak od tla i nizak pritisak

na tlo. BiG X 680, 780 i 880 mogu biti

opremljeni s prednjim gumama do veličine

900/60 R 42.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

57


Vrlo dobro opremljen

• LED svjetla za najbolju vidljivost u mraku

• Optimalan pristup tijekom radova na održavanju

• Veliki prostor za odlaganje alata

• Centralno podmazivanje za veću udobnost

Kada radni dan traje u noć, vozač se mora dobro snalaziti i u mraku. BiG X nudi

sveobuhvatan paket svjetla koja noć pretvaraju u dan. Bočni poklopci koji se moraju

daleko sklopiti, sklopiv poklopac prostora motora, zakretni uspon, kao i odvojiv plastični

branik osiguravaju da su sve ugradbene skupine optimalno pristupačne radovima

održavanja.

Danju ili noću

BiG X može se opcionalno opremiti s 23

LED radna svjetla, uz koja mogžete raditi

dobro i sigurno čak i noću.

Uspon koji se može zakrenuti

Uspon koji se može zakrenuti daleko

na stranu do kabine stvara puno mjesta

za radove održavanja na lijevoj strani

stroja.

Osvijetljeni uspon

Zahvaljujući LED svjetlima na gazištima,

uspon do kabine je siguran čak i u

mraku.

Centralno podmazivanje

Više intervale održavanja i manje vremena

omogućuju centralno podmazivanje

s velikim spremnikom za mast.

58 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Sve na jedan pogled

Poklopci koji se mogu daleko postaviti i stražnji branik koji se

može ukloniti bez alata osiguravaju vrlo dobru pristupačnost

svim ugradbenim skupinama. S pomoću LED svjetala koja su

tamo montirana održavanja na stroju udobno se mogu provesti

i pri lošem osvjetljenju.

Puno prostora

Između sita za hlađenje i stražnje strane akceleratora izbacivanja

dostupan je veliki slobodan prostor, odakle se vrlo

dobro mogu dosegnuti komponente protoka materijala.

Korisni prostor za pohranu

Na stražnjem dijelu sjeckalice ima dovoljno prostora za odlaganje:

na lijevoj strani na platformi koja se može zakrenuti

može se donijeti kutija s alatom.

Lako dostupno

U odjeljku za pohranu, osdostraga na desnoj strani, nalaze

se baterije koje je vrlo lako doseći.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

59


Koncept Multitank KRONE

• Sedam varijanti za maksimalnu fleksibilnost pri odabiru postrojenja spremnika

• Kupci imaju odabir između više dizela ili više silažnog sredstva

• Integrirani sustav silažnog sredstva s grubim ili finim doziranjem kao opcijom

• Maksimalne količine punjenja za duge radne dane

Sustav glavnog, bočnog i dodatnog spremnika omogućuje kupcima da usklade količine

punjenja za dizel, silažno sredstvo i vodu individualno svakoj potrebi. Na raspolaganju

ukupno stoji sedam različitih mogućnosti kombinacija da se diljem svijeta ostvaruju

različiti zahtjevi za količine punjenja.

Dizelsko gorivo

Urea

Silaža

Bočni spremnik (serijski)

170 litara dizela ili

230 litara sredstva za silažu

/ vode

Spremnik za silaž. sredstva

(opcionalno)

Grubo doziranje, 275 litara

silažnog sredstva/vode

Fino doziranje, 2 x 13 litara

silažnog sredstva

Dodatni spremnik (opcionalno)

400 litara dizela

Spremink ureje (serijski)

150 litara otopine uree

Glavni spremnik (serijski)

930 litara dizela

60 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Dovoljno tekućine za sve slučajeve

Nevjerojatno varijabilni sustav spremnika BiG X-a ima

pravo rješenje za svakog kupca: osim 150 l otopine uree,

možete spremnik napuniti sa 1500 ili 1100 litara dizela

kao i 275 ili 505 l sredstva za silažu.

Mogućnosti za silažu

Na desnoj platformi pored kabine nalazi se integriran

grubi dozator (0,5 do 7,5 l / min) za sredstvo za silažu.

Osim toga, za to možete upotrijebiti i lijevi spremnik tako

da se tada kapacitet poveća na 505 l.

U desno kućište motora može se staviti 2 x 13 l za integrirano

fino doziranje (od 0,03 do 0,25 l/min). Nadalje, još

uvijek postoji mogućnost spajanja za vanjski sustav za

silažu. Izborno se silažno sredstvo može i dozirati ovisno

o prinosima.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

61


Kabina

• Vrlo prostrana i tiha

• Najveća udobnost u sjedalu i prilikom upravljanja

• Sa vidljivošću od 360 °, sve je uvijek vidljivo

• Optimalni pregled izbornim podizanjem kabine

Da biste na kraju radnog dana ostali koncentrirani i u formi, radno mjesto treba biti

odgovarajuće udobno. To vrlo dobro omogućuje Silent Space kabina velikog kapaciteta.

Jer je vrlo prostrano uređena, nudi vozaču i vodiču puno mjesta, klimatizirana je i

potpuno funkcionalno postavljena. Iznimno dobar sveobuhvatni pregled s do 70 cm više

visine omogućuje jedinstveno podizanje kabine.

Šira, tiša, svjetlija

Široka kabina s uskim štapovima pruža mnogo prostora

i najbolji pogled na priključke za žetvu s velikim radnim

širinama. Dvostruko izolirano dno snizuje zvučnu kulisu

na radnom mjestu. Za savršeno se osvjetljenje brine 16

reflektora (H9), izborno postoji LED paket s 23 radna fara.

Sve je pregledno

Zbog uskih štapova položenih prema natrag i bočnih diskova

koji se pružaju daleko prema gore vozač ima sve uvijek

potpuno u vidokrugu.

Zaštita od sunca

Da vam kao vozaču ne blješti jako sunčevo svijetlo, bočna

i stražnja stakla mogu se opremiti roletom za zaštitu od

sunca.

Savršen pogled

Unatoč kiši i prašini iz kabine BiG X-a uvijek imate čist pogled.

To osiguravaju tri brisača vjetrobranskog stakla na

vjetrobranu, dva na bočnim prozorima i jedan brisač na

stražnjem prozoru. Svi brisači su dostupni s mlaznicama

za pranje stakala.

62 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Preglednost

Grijanjem / klimatizacijom se upravlja preko terminala koji

se nalazi iznad vjetrobranskog stakla. Sa “Follow Home”

funkcijom svoje radno mjesto možete napustiti sigurno i

osvjetljeno. Nakon gašenja stroja, nekoliko prednjih svjetala

ostaje upaljeno još nekoliko minuta.

U kabini

Ergonomski dizajnirane kontrole poput upravljačke palice,

zaslona i upravljačkih priključaka lako su dostupne s

vozačkog sjedala.

Spretno i praktično

Poluga za vožnju koja dobro

leži u ruci značajno vam

olakšava rad: s pomoću više

od 20 funkcija ne upravljate

samo putem upravljačke palice

brzinom vožnje i smjerom,

nego time upravljate i

priključkom za žetvu i lukom

za izbacivanje.

Dobro informirani

Upravljačka ploča veličine 12 cola, osjetljiva na dodir s

USB-om i video ulazom snima sve važne podatke o radu

stroja koji potom mogu biti prikaza na ekranu u boji visoke

razlučljivosti. Upravljačka ploča nudi mogućnost

prikaza slike na kameri za luk za izbacivanje i stražnji

povratak.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

63


LiftCab

Razred pogleda

Pri sjeckalicama BiG X opremljenima podizanjem kabine vozačev prostor može se bestupanjski podići 70 cm. S povišenoga

položaja vozač može sastojine kukuruza i opterećenje transportnih vozila optimalno promatrati. Za to izvučena kabina stvara

veću udaljenost do komponenti protoka materijala, čime razina buke u kabini pada.

Kao harmonika

Kabina koja se može montirati po visini montirana je na stol

za podizanje u obliku škara, koji se bestupanjski može podići

i spustiti u nekoliko sekundi. Prepreka protiv prljavštine dodatno

sprečava da ispod kabine nastaju naslage materijala.

Pritiskom na dugme

Podizanjem kabine može se hidraulički upravljati pritiskom

gumba jednostavno i udobno. Time se visina u pogonu

polja prilagođava jednostavno i brzo.

64 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Manje stresa - veća sigurnost

Pri sastojinama kukuruza koje rastu maseno vozač sjeckalice mora često neizbježno putovati uz zid od kukuruza visok od

jedan do 4 m. S pomoću podizanja kabine vozač može zbog povišenog položaja sjedenja bolje gledati sastojine za žetvu u

daljinu. To smanjuje stres i upravlja koncentraciju na stvarni rad. Dodatno se mogu bolje prepoznati potencijalne opasnosti.

Sve je pod kontrolom

Pri punjenju transportnih vozila s visokim strukturama vozač sjeckalice može katkad slabije vidjeti. Kabina koja se može podići

do 70 cm omogućuje vozaču pri paralelnom pogonu i sjeckanju bolji pogled u daljinu u kolima za odvoz tako da bolje može

vidjeti stupnaj punjenja i optimirati ga.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

65


Sustav za pomoć vozaču

• AutoScan omogućuje prilagodbu duljine sjeckanja na stupanj zrelosti materijala za žetvu

• ConstantPower osigurava optimalnu potrošnju dizela uz maksimalnu propusnost

• EasyLoad olakšava potpuni dohvat transportnih kola u lanac sjeckalice

• RockProtect štiti sjeckalicu od oštećenja uzrokovanih kamenjem

KRONE nudi različite sustave za kombajn BiG X da se stroj bolje iskoristi i da se vozač

smisleno rastereti. Ti elektronički pomoćnici dostavljaju sve relevantne podatke o

požetom materijalu i pod ekstremnim uvjetima osiguravaju više sigurnosti.

Kratko samo koliko je potrebno

Fotooptička ćelija u sredini priključka za kukuruz mjeri

stupanj zrelosti biljaka i automatski prilagođava duljinu

sjeckanja. Zeleni se kukuruz sjecka dulje da se transportira

struktura i smanje gubitci procjedne vode. Suhi se

kukuruz nasuprot tome sjecka kraće i time se može bolje

prešati. Tako AutoScan rasterećuje vozača i putem optimizirane

duljine sjeckanja smanjuje potrošnju goriva.

Prilagođena brzina

Nakon što vozač pritiskom gumba odabere željeno

iskorištenje motora, ConstantPower prilagođava brzinu

putovanja stroja ovisno o sastojinama i požetoj masi za

prihvat potpuno automatski. Time se vozač rasterećuje i

smanjuje se potrošnja dizela pri maksimalnom protoku.

Povezano s opcijom AutoScan opet se omogućuju

značajni porasti prinosa uz najbolju kvalitetu sjeckanja.

66 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Oko više

S pomoću opcionalne automatike preopterećenja

EasyLoad se može napuniti 3D analizom slika

koja se temelji na kameri svakog vozila za odvoz

udobno u paralelnom pogonu. Time se funkcijama

luka za izbacivanje “Krajnja zaklopka od/do” kao i

“Zakretanje ulijevo/udesno” upravlja potpuno automatski.

Tako se postavljaju i različite strategije

punjenja. Sve funkcije mogu nadzirati vozača na

monitoru u kabini tako da može rukovati sjeckalicom

bez stresa.

Inteligentne mjere opreza

Izborni sustav RockProtect štiti vašu sjeckalicu od

štete nastale kamenjem. Ako sustav otkrije kamen,

valjci za prešanje zaustavljaju se automatski

unutar milisekundi. Sami možete odrediti koliko

osjetljivo RockProtect treba reagirati.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

67


Sustav za pomoć vozaču

• ISOBUS sustav upravljanja za automatsko upravljanje

• Opcijom CropControl precizno utvrdite prinose površina

• AgriNIR internetski senzor jednostavno mjerenje vlage i sastojaka pri žetvi

• AutoCalibrate omogućuje kalibriranje procjene prinosa stroja BiG X u polju

Sustavom upravljanja ISOBUS vozač potpuno automatski uvijek ostaje na zadanom putu,

a da ne mora sam djelovati. Za dodatnu se udobnost brinu daljnji sustavi, koji udarcima

mogu mjeriti i dokumentirati težinu i vlagu požetog materijala.

Vožnja koja prati smjer

Na stroju BiG X predviđeno je postavljanje sustava za

upravljanje ISOBUS raznih proizvođača. Vozač tijekom rada

može aktivirati automatiku upravljanja putem multifunkcijske

poluge KRONE.

Prinos po udarcu

Izbornom KRONE procjenom prinosa CropControl pritiskom

gumba utvrđujete prinos polja brzo i precizno. Sustav

omogućava evidentiranje prinosa svih površina koje ste

poželi bez praznina.

Automatsko postavljanje protuoštrice

Po želji protuoštricu kombajna možete automatski postaviti

iz kabine. Pritom senzor udarca mjeri razmak protuoštrice i

noževa bubnja sjeckalice. Davač signala zakretanja zatim osigurava

da dva motora naknadno prilagode protuoštricu. Time

se vozač rasterećuje tijekom svoje vožnje. Usto je nadalje ručno

postavljanje protuoštrice moguće vanjskom upravljačkom

pločom.

68 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Mjerenje vlage i sastojaka

Izborni internetski senzor AgriNIR dostavlja pri

žetvi točne podatke o vlazi i sastojcima požetog

materijala. Ovi podaci (TS, jačina, sirovi

protein, sirovi pepeo, sirova mast, ADF, NDF)

mogu se bilježiti u upravljačkoj ploči stroja

KRONE i mogu se dodijeliti požetoj površini.

Internetski senzor AgriNIR može se lako montirati

na luku za izbacivanje stroja BiG X i sigurno

se štiti pokrovom od šteta.

AutoCalibrate

(kalibriranje procjene prinosa)

Mjerenje prinosa

CropControl

Uređaj za vaganje

Transportno vozilo

Udobno vaganje

AutoCalibrate je automatsko internetsko kalibriranje

procjene prinosa stroja BiG X u polju

putem naprave za vaganje na kolima za odvoz

lanca sjeckalice. Sjeckalica i kola uvijek

su opremljeni uređajem za pohranu podataka

uklj. mobilnu radijsku vezu. Kalibriranje se odvija

stalno pri svakom punjenju “vozila za kalibriranje”.

Sustav radi iznimno precizno i po prvi

put omogućuje odvajanje vage kola.

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

69


Tehnički podaci

BiG X 680 BiG X 780 BiG X 880 BiG X 1180

Motor

Oznaka Liebherr D 9508 Liebherr D 9508 Liebherr D 9508 Liebherr D 9512

Broj cilindara 8 8 8 12

Kapacitet cilindara l 16,16 16,16 16,16 24,24

Stalna snaga motora kW/KS 505 / 687 570 / 775 660 / 898 850 / 1156

Maks. stalna snaga sjeckanja X-Power kW/KS 487 / 662 550 / 748 632 / 860 818 / 1112

Maks. stalna snaga sjeckanja Eco-Power kW/KS 368 / 500 401 / 545 459 / 624 515 / 700

Spremnik / volumen l 1.100 / 1.500 opcionalno

Kapacitet spremnika SCR l 150

Sadržaj spremnika silaž. sred./fino doziranje l 275 / 505 opcionalno / 2 x 13

Pogon motora

Tip

hidrostatički bestupanjski pogon s motorima kotača do 40 km/h

Brzina radnog načina km / h 0 - 25

Brzina transportnoga načina km / h 0 - 40

Podesivo protuklizno reguliranje

Serijski

Pogon na sve kotače

Opcionalno

Osovine

Stražnja osovina kuta zakretanja Stupnjeva 50

Ovjes stražnje osovine

hidraulički

Pogoni

Priključak

neovisno bestupanjski

Valjci za prešanje

neovisno bestupanjski

Valjci za prešanje

Otvor valjaka za prešanje

ljevkasti

Servisni položaj

Brzo zatvaranje (i pri montiranom priključku)

Broj valjaka / detektor metala / broj zavojnica 6 / Serija / 6

Razmak detektora metala za protuoštrice mm 820

Promjena duljine sjeckanja

bestupanjski iz kabine (koraci u 0,5 mm)

Bubanj sjeckalice

Širina bubnja / promjer mm 800 / 660

Raspored noževa

u obliku slova v, 11° u odnosu na protuoštricu

Broj noževa 20, 28, 36, 40, 48

Područje duljine rezanja 5-31 / 4-22 / 3-17 / 2,5-15 / 2-12

Rezanja po min. 12.500 / 17.500 / 22.500 / 25.000 / 30.000

Kontinuirano podešavanje dna bubnja / Ovjes dna bubnja

Standardno

Kondicioner sa zupcima

OptiMaxx 250

105/123 zubaca: profil koso nazubljenih valjaka Opcionalno

123/144 zubaca: profil koso nazubljenih valjaka Opcionalno

Razlika u brzini % 30 / opcija: 40/50

Promjer valjaka / razmak između valjaka mm 250 / 0,5 - 7,0

OptiMaxx 305

125/150 zubaca: profil koso nazubljenih valjaka Opcionalno

150/175 zubaca: profil koso nazubljenih valjaka Opcionalno

Razlika u brzini % 30 / Opcija: 40

Promjer valjaka / razmak između valjaka mm 305 / 0,5 - 7,0

Valjčani kondicioner

166 zubaca: profil zupca pile Opcionalno

Promjer valjaka / razmak između valjaka mm 250 / 0,5 - 7,0

Širina valjaka svih kondicionera kukuruza mm 710

Podešavanje razmaka iz kabine i priključivanje na centralno podmazivanje

Standardno

Kondicioner s diskovima

V-oblik, promjer diskova mm 265 / Opcija

70 | BiG X 680 · 780 · 880 · 1180


Akcelerator izbacivanja

BiG X 680 BiG X 780 BiG X 880 BiG X 1180

Promjer / širina / broj lopatica izbacivača 560 / 710 / 8

Raspored lopatica za izbacivanje

u obliku slova v

Broj okretaja okr/min 2.280

Bestupanjsko podešavanje zadnje strane / ovjes zadnje strane

Deflektor

Standardno

Kut okretanja Stupnjeva 210°

Visina prekomjernog punjenja m 6,00

Dimenzije poprečnog presjeka cm 34 x 23

Automatska funkcija zrcaljenja / položaj parkiranja

Pogon za zakretanje

Potrošni limovi u cijelom luku za izbacivanje

Održavanje

Centralno podmazivanje i kompresor zraka

Samodijagnoza upravljačkom pločom

Kabina1)

Sjedalo sa zračnom oprugom i pomoćno sjedalo

Udobno sjedalo sa zračnom oprugom i pomoćno sjedalo

Automatski klima-uređaj s mobilnom kutijom za hlađenje

Standardno

Prijenosnik

Standardno

Standardno

Standardno

Standardno

Opcionalno

Standard/opcija

Brisač prozora i brisač bočnog prozora/

brisač stražnjeg poklopca / 3 brisača bočnog prozora

Standard/opcija

Dimenzije

Dužina / širina * / visina * m 7,50 - 8,25 / 3,20 - 3,50 / 3,90 - 3,98

Težina osnovnog stroja (bez priključka)** oko t 16,70 16,70 16,90 17,10

Raspodjela težine s opcijom EasyFlow 300 (skupljač) F / H % 57 / 43

Raspodjela težine opcijom EasyCollect 750-3 (7,50 m A.B) F / H % 60 / 40

Gume***

Prednja osovina

Stražnja osovina

Standard****

Opcionalno

Opcionalno

Opcionalno

Opcionalno

Opcionalno

Opcionalno

Standardno***

Opcionalno

Opcija

680 / 85 R32

710 / 75 R42

710 / 70 R42

800 / 65 R32

800 / 70 R38

900 / 60 R32

900 / 60 R42

540 / 65 R30

620 / 70 R30

710 / 60 R30

Priključci

EasyFlow: skupljač m 3,00 - 3,80

EasyCollect: priključak za žetvu neovisan o redovima m 4,50 / 6,00 / 7,50 / 9,00 / 10,50

XCollect: priključak za žetvu neovisan o redovima m 6,00 / 7,50 / 9,00

Autopilot i aktivna podna prilagodba za EasyCollect m Opcija

XDisc; sustav za izravno sječenje m 6,20

* ovisno o opremi guma

** ovisno o opremi

*** ne može se slobodno kombinirati

**** ograničena upotreba, ovisno o nastavku za žetvu

Svi prikazi, mjere i mase ne moraju nužno odgovarati serijskoj opremi te nisu

obvezne. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.

1)

Daljnje opcije dostupne na upit

BiG X 680 · 780 · 880 · 1180 |

71


Maschinenfabrik Bernard KRONE

Savršeno do posljednjeg detalja

Inovativno, vješto i blisko kupcima – ovi kriteriji označuju filozofiju obiteljskoga

poduzeća KRONE. Kao specijalist za žetvu krme KRONE proizvodi diskaste kosilice,

okretače sijena, skupljače otkosa, samoutovarne i transportne prikolice,

balirke za okrugle i velike bale, kao i strojeve BiG M (visokoučinkovite kosilice) s

vlastitim pogonom i kombajne BiG X.

Kvaliteta koja se proizvodi u Spelleu od 1906.

Vaš prodajni partner KRONE

HR · BiG X 680 / 780 / 880 / 1180 · 02/20

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0

Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!