Τα οφέλη του ετησίου αγώνα δρόμου "Γύρος Λίμνης - Lake Run" για την τοπική οικονομία και αγορά

georgesevis

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η τεκμηρίωση των οικονομικών και τουριστικών οφελών που δημιουργούνται ως απόρροια της συμμετοχής δρομέων/ συνοδών τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τη διοργάνωση του 2019. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν την ανάλυση των κλάδων οι οποίοι ωφελήθηκαν οικονομικά από το μεγάλο αυτό αθλητικό και τουριστικό γεγονός καθώς και τις τουριστικές επιδράσεις στην πόλη και το Νομό Ιωαννίνων. Παράλληλα, η έρευνα θα τεκμηριώσει τον τύπο της διοργάνωσης του Lake Run (competitor / spectator driven) μαζί µε τα κίνητρα των συμμετεχόντων και συνοδών τους, εξάγοντας έτσι χρήσιμά συμπεράσματα και προτάσεις.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

REAL TIME EVENTS

13ος Γύρος Λίµνης Ιωαννίνων

21-22 . 09 . 2019

TA ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

«ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - LAKE RUN»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

REAL TIME EVENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περίληψη σελ.2

2. Ταυτότητα και µεθοδολογία της έρευνας

2.1 ∆είγµα και διάρκεια της έρευνας

2.2 Μεθοδολογία της έρευνας

σελ.3

σελ.3

σελ.4

3. Κύρια ευρήµατα

3.1 Προφίλ συµµετεχόντων

3.2 Χαρακτηριστικά διοργάνωσης

3.3 Χαρακτηριστικά ταξιδιού

3.4 Χαρακτηριστικά συµµετεχόντων

3.5 Το τουριστικό αποτύπωµα της διοργάνωσης

3.6 Η οικονοµική επίδραση της διοργάνωσης

3.7 Βenchmarking / ∆είκτες

3.8 Proud Partners

σελ.4

σελ.4

σελ.7

σελ.9

σελ.10

σελ.11

σελ.13

σελ.16

σελ.17

4. Συµπεράσµατα µελέτης – συζήτηση

5. Προτάσεις

α. Προτάσεις προς το Επιµελητήριο Ιωαννίνων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

β. Προτάσεις προς τη διοργάνωση

γ. Στόχοι και Στρατηγικές 4ετίας 2021 – 2024

σελ.19

σελ.20

σελ.20

σελ.20

σελ.20

6. Παραρτήµατα

6.1 Ερωτηµατολόγια

6.2 Proud partners list

6.3 Βιβλιογραφία

σελ.22

σελ.22

σελ.32

σελ.33

1


1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έρευνα αφορά τον δροµικό αγώνα 13ο Γύρο Λίµνης, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα

στις 21 και 22 Σεπτεµβρίου 2019. Από τα µέσα Μαρτίου 2020, ερωτηµατολόγια στάλθηκαν

ηλεκτρονικά σε τέσσερις βασικές κατηγορίες ερωτηθέντων: Τους συµµετέχοντες εντός νοµού

Ιωαννίνων, τους συµµετέχοντες εκτός νοµού Ιωαννίνων (Έλληνες και Αλλοδαπούς) καθώς και τους

συµµετέχοντες στο πρόγραµµα «Proud Partners» της διοργάνωσης.

Ο Γύρος της Λίµνης συµβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση του προφίλ της πόλης, καθώς οι

συµµετέχοντες νιώθουν περήφανοι για τη συµµετοχή τους µε το 90% των ερωτηθέντων να το

χαρακτηρίζουν ως ένα σηµαντικό αθλητικό γεγονός ενώ 94,1% απάντησαν ότι είναι ένα γεγονός τον

οποίων συµβάλλει στην προβολή του νοµού ως προορισµό αθλητικού τουρισµού.

3.900 άτοµα συµµετείχαν σε έναν από τους επτά δρόµους που διοργανώνονται στο πλαίσιο του

Γύρου Λίµνης, µε σηµαντικότερο τον αγώνα δρόµου 30.000 µέτρων (διαδροµή γύρω από τη λίµνη

Παµβώτιδα). Από τα δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων του αγώνα των 30 χιλιοµέτρων,

ξεχωρίζει το γεγονός πως δύο στους τρεις, προήλθαν εκτός του Νοµού των Ιωαννίνων.

Από την ανάλυση των απαντήσεων, προέκυψε πως για τη µετάβαση τους στα Ιωάννινα, το 85% των

συµµετεχόντων εκτός νοµού χρησιµοποίησε αυτοκίνητο. Στο σύνολο τους, οι επισκέπτες εκτός νοµού

και Ελλάδος µε αφορµή τη διοργάνωση έφτασαν τα 4.222 άτοµα. Το travel party για τους εκτός

Ελλάδος δροµείς είναι 2,28 άτοµα ενώ για τους εκτός Ελλάδος 3 άτοµα.

Κατά µέσο όρο οι Έλληνες εκτός νοµού επισκέπτες είχαν 1,35 νύχτες παραµονής στο νοµό

Ιωαννίνων, ενώ η αντίστοιχη τιµή για τους αλλοδαπούς ανήρθε στις 3 νύχτες.

Το σύνολο των κλινών επί πληρωµή το Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης (ΠΣΚ) ανήλθε στις 4.320,

µε τη συµβολή της διοργάνωσης στην πληρότητα των κλινών επί του νοµού των Ιωαννίνων να

ανέρχεται στο 54,7% επί του συνόλου των κλινών του νοµού, ανάγοντας το σε µία ηµέρα.

Από τα συµπεράσµατα της έρευνας προκύπτει πως τουλάχιστον δύο στους τρείς συµµετέχοντες

αισθάνονται υπερβολικά έως πολύ ικανοποιηµένοι από την εµπειρία της διαµονής τους στο Νοµό των

Ιωαννίνων, ενώ ταυτόχρονα περίπου το 60% δηλώνουν υπερβολικά έως πολύ ικανοποιηµένοι από την

αναλογία των παρεχόµενων υπηρεσιών και της τιµής ανά διανυκτέρευση.

Οι 10.000 θεατές που προσήλθαν µε βασικό κίνητρο τη συµµετοχή του «δικού τους» ανθρώπου στη

διοργάνωση, προσδιόρισαν τον τύπο της διοργάνωσης ως “participants' driven”, ενώ για κάθε ένα 1

ευρώ το οποίο έλαβε σε χρήµατα ή είδος η διοργάνωση από φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου,

επέστρεψε στην τοπική αγορά 49 ευρώ, ενώ το ποσό της συνολικής οικονοµικής επίδρασης έφτασε τα

469.579€.

Συµπερασµατικά, αφενός καθίσταται τεκµηριωµένη η επίδραση του Γύρου Λίµνης στην τοπική

οικονοµία του Νοµού, αφετέρου αποδεικνύεται πως η πολιτεία συµβάλει πολλαπλά στην ανάπτυξη της

κοινωνίας, στηρίζοντας εκδηλώσεις µεγάλης δυναµικής, µε επίκεντρο τον αθλητισµό, οι οποίες έχουν

µια συνέπεια και συνέχεια στο χρόνο, µε σαφής στόχους και τεχνοκρατική προσέγγιση.

2


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

REAL TIME EVENTS

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1 ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 15/3/20 – 15/4/20 και συµπεριέλαβε τέσσερις (4) βασικές

κατηγορίες ερωτηθέντων: Τους συµµετέχοντες εντός νοµού Ιωαννίνων, τους συµµετέχοντες

εκτός νοµού Ιωαννίνων (Έλληνες και Αλλοδαπούς) καθώς και τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα

«Proud Partners» της διοργάνωσης. Το σύνολο του πληθυσµού ανήλθε στους 3.900 συµµετέχοντες

και 51 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις συγκεντρώνοντας 575 έγκυρα ερωτηµατολόγια και συνολικό

ποσοστό απόκρισης το 14,74% επί του συνολικού πληθυσµού της διοργάνωσης.

%

%

Πληθυσµός

Σύνολο

Συµµετεχόντων

Έγκυρα

Emails

Ποσοστό απόκρισης

έγκυρων emails

Απόκριση επί του

Συνολικού

Πλυθυσµού

Εξωτερικό

Ελλάδα

εκτός πόλης

Ελλάδα

εντός πόλης

60 40 30,0%

1773 1212 22,3%

2060 1085 25,9%

20,0%

15,2%

13,6%

Proud

Partners* 51 50 24,0% 23,5%

* Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις οι οποίες σε συνεργασία µε τη διοργάνωση

διέθεταν τα προϊόντα / υπηρεσίες µε σχετική έκπτωση στους συµµετέχοντες σε αυτή.

3


2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Χρησιµοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένα κλειστού τύπου κατά βάση ερωτηµατολόγια, σε συνδυασµό µε

ερωτήσεις Likert Scale καθώς και µέχρι δύο ανοιχτές ερωτήσεις ανά οµάδα. Συνολικά

χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα ερωτηµατολόγια (Συµµετέχοντες εντός και εκτός νοµού, αλλοδαποί

και proud partners / επισυνάπτονται ως Παραρτήµατα) των οποίων οι υπέρ-σύνδεσµοι (links)

εστάλησαν σε προσωποποιηµένο µήνυµα µέσω email.

3 ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

3.1 ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Το 46% των συµµετεχόντων προήλθαν

εκτός του Νοµού Ιωαννίνων ενώ µόλις το

1,5% προήλθε από το εξωτερικό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι

στον κύριο αγώνα της διοργάνωσης (30χλµ

– Γύρος Λίµνης) το 65% (δηλαδή 2 στους 3

συµµετέχοντες) προήλθαν εκτός του

Νοµού των Ιωαννίνων.

46,0%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 2019

1,5%

52,5%

Συµµετέχοντες

από τα Ιωάννινα

Συµµετέχοντες

εκτός Ιωαννινών

Συµµετέχοντες

εξωτερικού

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 2019 ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ

35,0% 18,3%

16,7%

30K

65,0%

10K

5K

81,7% 81,3%

Συµµετέχοντες

εκτός Νοµού

Συµµετέχοντες

εντός Νοµού

Συµµετέχοντες

εκτός Νοµού

Συµµετέχοντες

εντός Νοµού

Συµµετέχοντες

εκτός Νοµού

Συµµετέχοντες

εντός Νοµού

Αναφορικά µε το φύλλο των συµµετεχόντων επιβεβαιώνεται η ανά την Ελλάδα αναλογία 1 προς

4 (γυναίκες προς άνδρες), καθώς και το ηλικιακό φάσµα (78,4% - 36-55ετών).

ΦΥΛΟ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

23,5%

7,1%

2,8%

11,7%

18-25

Άνδρας

26-35

76,5%

Γυναίκα

33,2%

45,2%

36-45

46-55

56+

4


Σχεδόν τo 90% των συµµετεχόντων είναι συνειδητοποιηµένοι δροµείς συµµετέχοντας σε

τουλάχιστον 3 και παραπάνω (κατά πλειοψηφία) µαζικούς αγώνες το χρόνο.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, σε πόσους αγώνες δρόµου συµµετείχατε - εντός η/και εκτός Ελλάδας;

Κανένα (0)

Ένα (1)

∆ύο (1)

Τρεις (3)

Παραπάνω

από τρεις

1,8%

1,8%

6,7%

10,7%

79%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Οι συµµετέχοντες στον αγώνα 30χλµ, πέραν της διαδροµής του αγώνα που αποτέλεσε βασικό

συγκριτικό πλεονέκτηµα της διοργάνωσης, επέλεξαν να συµµετάσχουν στον αγώνα λόγω

της χρονικής συγκυρίας διεξαγωγής του (δύο µήνες πριν τον Μαραθώνιο Αθήνας / ιδανικό long run

προετοιµασίας ενός µαραθωνοδρόµου). Το βαθµό της συνειδητοποίησης των συµµετεχόντων,

ενισχύει το γεγονός ότι το 1/3 εξ' αυτών είχαν αποφασίσει τη συµµετοχή τους στον αγώνα µεταξύ

3 και 6 µηνών, ενώ ακόµη 1/3, τουλάχιστον έξι µήνες πριν.

Ταιριάζει χρονικά µε την προετοιµασία µου

για τον Μαραθώνιο της Αθήνας τον Νοέµβριο

Η εµπειρία ενός

αγώνα 30χλµ

Μου αρέσει να συµµετέχω σε διαφορετικούς

αγώνες δρόµου µεγάλων αποστάσεων

Η φήµη του ως ένας από τους

πιο οργανωµένους αγώνες δρόµου

µεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα

Η ιδέα να τρέξω σε µια σχεδόν

απόλυτα επίπεδη διαδροµή γύρω από µια λίµνη

Είναι το ετήσιο ραντεβού

της δροµικής κοινότητας της Ηπείρου

Άλλο

Ποιος ήταν ο βασικός λόγος για τη συµµετοχή σας στο Γύρο Λίµνης 30k;

45,4%

15%

13%

12,1%

8,7%

1,4%

4,4%

Λιγότερο

από τρεις µήνες

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Πότε αποφασίσατε για πρώτη φορά να λάβετε µέρος στο Γύρο Λίµνης 2019;

Τρεις µε

έξι µήνες

Έξι µε

δώδεκα µήνες

33,9% 29,7%

17% 19,4%

Περισσότερο

από δώδεκα µήνες

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5


Εν αντιθέσι, οι συµµετέχοντες στους υπόλοιπους αγώνες (5 και10χλµ) δήλωσαν κατά πλειοψηφία

ως βασική αιτία συµµετοχής τους, το συναίσθηµα ευεξίας που τους προσδίδει η συµµετοχή

σε µαζικούς αγώνες δρόµου, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο στόχο.

Ποιος ήταν ο βασικός λόγος

για τη συµµετοχή σας

στο Γύρο Λίµνης - 5k και 10k;

18,6%

Άλλο

16%

Είναι το ετήσιο ραντεβού της δροµικής

κοινότητας της Ηπείρου

7,1%

Η εµπειρία του να τρέχεις

στην πόλη χωρίς αυτοκίνητα!

53%

Μου αρέσει να συµµετέχω

σε αγώνες δρόµου µαζικής συµµετοχής

5,3%

Η εµπειρία ενός αγώνα

ως πρώτη φορά

Οι αµιγώς δροµικές ιστοσελίδες µαζί µε τις προσωπικές µαρτυρίες φίλων και παλαιών

συµµετεχόντων στην διοργάνωση, απετέλεσαν το 47,6% αθροιστικά των δύο βασικών πηγών

πληροφόρησης των συµµετεχόντων για τον αγώνα.

Από πού πληροφορηθήκατε για τη διοργάνωση του Γύρου Λίµνης Ιωαννίνων;

Ειδικά δροµικά websites

Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

Iστοσελίδα Ioannina Lake Run

Σύλλογος ∆ροµέων που είµαι µέλος

Άλλο

5,7%

23,8%

Φίλους 23,8%

Facebook

Σποτ σε τηλεόραση 0,4%

Εφηµερίδες/ περιοδικά 0,4%

13,5%

13,1%

10,1%

9,2%

0 10 20 30 40 50

60

6


3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

90% των ερωτηθέντων επιβεβαίωσαν τη συνολική εικόνα της διοργάνωσης ως ένα σηµαντικό

αθλητικό γεγονός ενώ 94,1% απάντησαν ότι είναι ένα γεγονός τον οποίων συµβάλλει στην προβολή

του νοµού ως προορισµό αθλητικού τουρισµού, νιώθοντας περήφανοι που συµµετέχουν σε αυτό.

Πως θα αξιολογούσατε την συνολική εικόνα του Γύρου Λίµνης 2019 ως ένα διεθνές αθλητικό γεγονός;

Υπερβολικά / Πολύ / Κάπως

απογοητευµένος

Ούτε απογοητευµένος / Ούτε ικανοποιηµένος

Κάπως ικανοποιηµένος

Πολύ ικανοποιηµένος

Υπερβολικά ικανοποιηµένος

0,0%

2,5%

7,4%

17%

73,1%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ποια είναι η γνώµη σας για τη συµβολή του Γύρου Λίµνης 2019 στην

προβολή της πόλης των Ιωαννίνων και της Ελλάδας διεθνώς ως προορισµό αθλητικού τουρισµού;

∆εν συµβάλλει καθόλου

Ούτε συµβάλει / ούτε δε συµβάλλει

Συµβάλλει πολύ

Συµβάλλει πάρα πολύ

5,9%

50%

44,1%

∆ιαδικασία εγγραφής

και πληροφόρησης

0,4%

1,4%

1,4%

7,8%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Κατά γενική οµολογία οι συµµετέχοντες είναι ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν από τη

διοργάνωση µε κάποιες επισηµάνσεις για µέρος οργανωτικών θεµάτων στους χώρους εκκίνησης και

τερµατισµού των αγώνων.

Πόσο ικανοποιηµένη-ος είστε από τη διοργάνωση του Γύρου Λίµνης

2019 σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα;

69,4% 19,6%

Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του

αγώνα (π.χ τροφοδοσία κτλ)

0,4%

1,1%

1,1%

1,8%

13,8%

57,1% 24,7%

∆ιαδικασία / ευκολία

πληρωµής 8,5%

66,7% 23%

0,4%

1,4%

Σχεδιασµός

∆ιαδροµής - Αγώνα

0,4%

0,4%

3,6%

8,6%

63,7% 21,4%

8,2% 9,9% 21,3%

12,7%

Υπηρεσίες µετά

το πέρας του αγώνα 46,1%

0,4%

1,1%

17,7%

Σχέδιο / Ποιότητα

6,4%

Αναµνηστικού Μεταλλίου 54,6% 18,8%

0,7%

0,7%

1,1%

Κόστος της συµµέτοχης σε

σχέση µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες

1,1%

1,8%

2,8%

10,6% 24,4%

48,1% 11,2%

Συνολική εκτίµηση της

διοργάνωσης

0,4%

1,1%

0,4%

2,8%

14,5%

58,1%

22,7%

Υπερβολικά απογοητευµένος

Πολύ απογοητευµένος

Κάπως απογοητευµένος

Ούτε απογοητευµένος / Ούτε ικανοποιηµένος

Κάπως ικανοποιηµένος

Πολύ ικανοποιηµένος

Υπερβολικά

ικανοποιηµένος

7


ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 30 ΧΛΜ

ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΣΤΑ EVENT T-SHIRT

(ΓΙΑ LAST MINUTE ENTRIES)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΒΙΝΤΕΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρία ΒΙΚΟΣ είναι κατά γενική οµολογία η πιο αναγνωρίσιµη και ταυτισµένη µε τη διοργάνωση

καθώς σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες την ανέφεραν ως πρώτη εταιρία σχετιζόµενη µε τη

διοργάνωση, ενώ η εταιρία Πίνδος και Τράπεζα Ηπείρου ακολούθησαν µε ποσοστά 55% και 42%

αντίστοιχα.

89 %

55 %

42 %

25 %

20 %

12 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8


3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

53% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι προγραµµάτισαν το ταξίδι τους µόνοι τους, χωρίς καµία

διαµεσολάβηση, ενώ 85% χρησιµοποίησαν αυτοκίνητο για τη µετάβαση στους στα Ιωάννινα.

Εµένα χωρίς καµία διαµεσολάβηση

Ένα µέλος της παρέας που ταξιδέψαµε µαζί

οργάνωσε το ταξίδι µας

Εµένα χρησιµοποιώντας ιστοσελίδες

του διαδικτύου µε προσφορές

Σύλλογο ∆ροµέων Υγείας

Ταξιδιωτικό πρακτορείο

Άλλον

0,4%

Το ταξίδι µου στα Ιωάννινα οργανώθηκε από:

53,5%

16,7%

13,1%

7,1%

9,2%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 10 20 30 40 50

Τι µέσο χρησιµοποιήσατε για το ταξίδι σας στα Ιωάννινα;

4,6% 0,7%

9,5%

85,2%

Αεροπλάνο Πλοίο Λεωφορείο Αυτοκίνητο

13% των συµµετεχόντων που προήλθαν εκτός νοµού ταξίδευσαν αυθηµερόν από τον τόπο

κατοικίας τους στα Ιωάννινα ενώ από το υπόλοιπο 86,6% που διανυκτέρευσε, το 80% πλήρωσε

για να διαµείνει στο νοµό Ιωαννίνων.

Τι είδος φιλοξενίας / διαµονής επιλέξατε;

60

ΤΑΞΙΔΕΥΣΑΝ

ΑΥΘHΜΕΡΟΝ

13,4%

ΕΜΕΙΝΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

20,0%

ΠΛΗΡΩΣΑΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

80,0%

ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΑΝ

Ξενοδοχείο

εντός Ιωαννίνων

Ξενοδοχείο

εκτός Ιωαννίνων

Φιλικό

διαµέρισµα

Ταξίδευσαν

αυθηµερόν

Άλλο

11,5%

17,0%

13,5%

3,0%

55,0%

10 20 30 40 50 60

9


Τουλάχιστον δύο στους τρείς συµµετέχοντες αισθάνονται ικανοποιηµένοι (πολύ έως υπερβολικά)

από την εµπειρία της διαµονής τους στο Νοµό των Ιωαννίνων, ενώ ταυτόχρονα περίπου

το 60% δηλώνουν ικανοποιηµένοι (πολύ έως υπερβολικά) σχετικά µε την αναλογία

των παρεχόµενων υπηρεσιών και της ζητούµενης τιµής ανά διανυκτέρευση.

Υπερβολικά απογοητευµένος

Πολύ απογοητευµένος

Κάπως απογοητευµένος

Ούτε απογοητευµένος / Ούτε ικανοποιηµένος

Κάπως ικανοποιηµένος

Πολύ ικανοποιηµένος

Υπερβολικά ικανοποιηµένος

0,7%

0,7%

Συνολική προσωπική εµπειρία από την επιλογή διαµονής

11,3%

9,3%

12,7%

23,3%

42%

0 10 20 30 40 50

60

Υπερβολικά απογοητευµένος

Πολύ απογοητευµένος

Κάπως απογοητευµένος

Ούτε απογοητευµένος / Ούτε ικανοποιηµένος

Κάπως ικανοποιηµένος

Πολύ ικανοποιηµένος

Υπερβολικά ικανοποιηµένος

1,1%

4%

3,4%

Τιµή διαµονής σε σχέση µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες

13%

19,2%

46,9%

12,4%

0 10 20 30 40 50

60

3.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κάθε συµµετέχοντας εκτός νοµού Ιωαννίνων ταξίδεψε µε 1,28 άτοµα επιπλέον τα οποία

τον / την ακολουθήσαν στο ταξίδι τους για τον όποιο λόγο (2,28 άτοµα travel party).

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται για τους συµµετέχοντες από το εξωτερικό καθώς στην κατηγορία

αυτή δύο επιπλέον άτοµα ακολούθησαν τον κάθε συµµετέχοντα στο ταξίδι του / της

στα Ιωάννινα το Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης (3 άτοµα travel party).

Με πόσα άτοµα ταξιδέψατε;

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

(Εκτός Νοµού)

TRAVEL PARTY

2,28

ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

4042

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

1772

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΕΣ

1 ATOMO

2 ATOMΑ

3 ATOMΑ

4 ATOMΑ

10

22,2% 45,1% 15,1% 17,6%


Στο σύνολο τους οι επισκέπτες εκτός νοµού και Ελλάδος µε αφορµή τη διοργάνωση έφτασαν

τους 4.222 άτοµα.

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

(Αλλοδαποί)

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

(Αλλοδαποί και εκτός Νοµού)

TRAVEL PARTY

3,00

ΑΤΟΜΑ

60

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΑΘΛΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

180

180

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

4042

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

4222

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

3.5 ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών συµµετεχόντων αντιστοιχούν στο 0,38% του συνόλου των

ετήσιων διανυκτερεύσεων, ενώ αντίστοιχα αυτές των ηµεδαπών ανέρχονται στο 0,76%

των συνολικών ετήσιων διανυκτερεύσεων για το 2019.

ΕΤΗΣΙΕΣ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

IOANNINA LAKE RUN 2019

Διανυκτερεύσεις

Αλλοδαπών

139.565

540

0,38%

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ

ΔΙΑΝΥΚΕΤΡΕΥΣΕΩΝ

Διανυκτερεύσεις

Ηµεδαπών

492.693

3.780

0,76%

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ

ΔΙΑΝΥΚΕΤΡΕΥΣΕΩΝ

Κατά µέσο όρο οι Έλληνες εκτός νοµού επισκέπτες (2,28 ανά travel party)

είχαν 1,35 νύχτες παραµονής στο νοµό Ιωαννίνων, ενώ η αντίστοιχη τιµή

για τους αλλοδαπούς ανήρθε στις τρεις (3) νύχτες ανά travel party.

Πόσες νύχτες διαµείνατε

στα Ιωάννινα;

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

1,35

0 νύχτες

1 νύχτα

2 νύχτες

3 νύχτες

10%

13,5%

31,3%

45,2%

11


To 86,6% των εκτός νοµού συµµετεχόντων της διοργάνωσης διανυκτέρευσε στον νοµό,

ενώ το 80% αυτών που διανυκτέρευσε πλήρωσε για αυτή την υπηρεσία, µε αποτέλεσµα

τη χρήση 3.780 πληρωµένων κλινών. Αντίστοιχα οι αλλοδαποί συµµετέχοντες πλήρωσαν

για 540 κλίνες κατά τη διάρκεια παραµονής τους (3 νύχτες µ.ο.). Το σύνολο των κλινών

επί πληρωµή το Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης (ΠΣΚ) ανήλθε στις 4.320 κλίνες.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

86,6%

80,0%

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

- ή 3.500 ΑΤΟΜΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΑΝ

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ TΩΝ 4.720 ΚΛΙΝΩΝ

- ή 3.780 ΚΛΙΝΕΣ - ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

Μ.Ο. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1,35

3.780

ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΚΛΙΝΕΣ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

3

60 ΑΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ATOMA Μ.Ο. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ TRAVEL PARTY 3

540

ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΚΛΙΝΕΣ

4.320

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ

ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η συµβολή της διοργάνωσης στην πληρότητα των κλινών επί του νοµού των Ιωαννίνων

ανέρχεται το Σάββατο (πριν τη διεξαγωγή του αγώνα) στο 37,8% του συνόλου της δύναµης

των κλινών του νοµού - βάση των δηµοσιευµένων στοιχείων του ΣΕΤΕ για το νοµό Ιωαννίνων -

ενώ η συνολική αναγωγή των πληρωµένων κλινών που χρησιµοποιήθηκαν για τρεις νύχτες (ΠΣΚ)

ανέρχεται στο 54,7% επί του συνόλου των κλινών του νοµού ανάγοντας το σε µία ηµέρα.

325

ΚΛΙΝΕΣ

4,1%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/09

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

ΤΟ Υ ΝΟΜΟΥ

2980

ΚΛΙΝΕΣ

37,8%

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/09

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

ΤΟ Υ ΝΟΜΟΥ

54,7%

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

(ΑΝΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ)

1015

ΚΛΙΝΕΣ

12,8%

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ

ΤΟ Υ ΝΟΜΟΥ

12


3.6 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το 27% των εξόδων που τεκµηριώθηκαν από τους συµµετέχοντες εκτός νοµού καταγράφονται

ως µετακινήσεις, για το λόγο αυτό και εξαιρέθηκαν από την προσµέτρησή τους στο γενικό σύνολο

της οικονοµικής επίδρασης της διοργάνωσης. Αντίστοιχα το 23% αφορούσε τη διατροφή,

το 24% τη διαµονή ενώ το υπόλοιπο 26% τις λοιπές αγορές (73% των δαπανών ενσωµατώθηκαν

στην τοπική οικονοµία του Νοµού).

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ

%

27,4

24 %

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

22,9

%

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΚΑΙ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ

25,7

%

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

Οι τοπικές συµµετοχές ανήλθαν στις 2.060 και συνέβαλαν κατά 27,5€ ανά group (για κάθε ντόπιο

συµµετέχοντα επιπλέον 3,71 άτοµα βγήκαν στο δρόµο για να τους παρακολουθήσουν).

Το σύνολο της δαπάνης τους κατά την ηµέρα του αγώνα ανήλθε στα 27,5€ ανά group / 37.400€

συνολικά, καθώς µονο το 66% δήλωσε ότι ξόδεψε κάποια χρήµατα την ηµέρα της διοργάνωσης.

Το ποσό αυτό εξαιρέθηκε από το συνολικό υπολογισµό της οικονοµικής επίδρασης, στη λογική

ότι τα χρήµατα αυτά οι συµµετέχοντες θα τα εναπόθεταν σε όποιες άλλες δραστηριότητες εντός

νοµού, αν δεν υπήρχε η εν λόγω διοργάνωση.

(συν.)

ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΤΟΠΙΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΡΟΜΕΙΣ

2060

ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ (1.360)

ΕΚΑΝΑΝ ΕΞΟΔΑ

Μ.Ο. ΕΞΟΔΩΝ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ

37.400€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

66%

27,5

13


Οι συµµετέχοντες εκτός νοµού (travel party 2,28 άτοµα per group / 1,35 διανυκτερεύσεις

και 60€ ηµερήσια έξοδα) συνέβαλαν ως άµεση οικονοµική επίδραση στην οικονοµία του νοµού

των Ιωαννίνων µε το ποσό των 329.554€. Από όλες τις δαπάνες έχουν αφαιρεθεί το 27%

που αφορούν τις µετακινήσεις εκτός νοµού, ενώ επίσης δεν προσµετρείται η έµµεση

και προκαλούµενη επίδραση του ποσού που προαναφέρεται.

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΡΟΜΕΙΣ

1773

ΑΤΟΜΑ

TRAVEL PARTY

ΝΥΧΤΕΣ

Μ.Ο. ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΞΟΔΑ

185€

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ

TRAVEL PARTY

2,28

1,35 60

329.554€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Οι συµµετέχοντες εκτός χώρας (travel party 3 άτοµα per group / 3 διανυκτερεύσεις

και 61,5€ ηµερήσια έξοδα) συνέβαλαν ως άµεση οικονοµική επίδραση στην οικονοµία του νοµού

των Ιωαννίνων, µε το ποσό των 33.210€ (έχουν αφαιρεθεί το 27% που αφορούν τις

µετακινήσεις / αεροπορικά εισιτήρια).

ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ (συν.)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΔΡΟΜΕΙΣ

60

553.5€

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ

TRAVEL PARTY

ΑΤΟΜΑ

TRAVEL PARTY

3

ΝΥΧΤΕΣ

Μ.Ο. ΔΙΑΜΟΝΗΣ

3

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΞΟΔΑ

61,5

14

33.210€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Προσµετρώντας την έµµεση και προκαλούµενη επίδραση για αυτό το group ως direct foreign

investment x 2,5 (αποδεκτός πολλαπλασιαστής, βάση µελέτης ΣΕΤΕ) υπολογίζεται στα 49.815€ µε το

σύνολο της επίδρασης (άµεσης, έµµεσης και προκαλούµενης) να ανέρχεται στα 83.025€.


Η Οργανωτική δαπάνη ανήλθε στα 80.000€, εκ των οποίων 25.000€ χαρακτηρίζονται ως διαρροές

(έξοδα και προµηθευτές) εκτός νοµού, µε συνέπεια να µην προσµετρούνται στο σύνολο

της οικονοµικής επίδρασης. Να σηµειωθεί ότι η κρατική επιχορήγηση σε χρήµατα και είδος

(Περιφέρεια Ηπείρου, Τροχαία, ΕΚΑΒ, εθελοντές) ανέρχεται στα 9.500€, ενώ στις 55.000€ ανήλθε

η συµβολή της οργανωτικής δαπάνης στην τοπική οικονοµία, µε αφορµή τη διεξαγωγή

της διοργάνωσης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΥΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

80.000 €

ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

25.000 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

9.500 €

ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

55.000 €

Η συνολική οικονοµική επίδραση της διοργάνωσης ανέρχεται στα 469.579€, εξαιρουµένων: Α. των

δαπανών των εντός νοµού συµµετεχόντων, Β. της έµµεσης και προκαλούµενης επίδρασης των εκτός

νοµού Ελλήνων συµµετεχόντων, Γ. των διαρροών εκ της οργανωτικής δαπάνης καθώς και Δ. των

πάσης φύσης µετακινήσεων όλων των συµµετεχόντων (είτε σε µορφή καυσίµων για το αυτοκίνητο,

είτε σε µορφή αεροπορικών εισιτηρίων).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

33.210€ 329.554€

49.815€

469.579

55.000€

ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΙ

ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΘΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σηµείωση

Δεν λαµβάνονται υπόψη:

Έξοδα από τους εντός Νοµού δροµείς

Η έµµεση και προκαλούµενη επίδραση από τους εκτός Νοµού δροµείς

Τα µεταφορικά έξοδα Διεθνών και Εθνικών συµµετοχών

Διαρροές της Οργανωτικής Δαπάνης Εκτός Νοµού

15


3.7 BENCHMARKING / ΔΕΙΚΤΕΣ

Η βασική υπόθεση που σκοπεύει να ερευνήσει η µελέτη, είναι η αναλογία µεταξύ της δηµόσιας

υποστήριξης που έλαβε η διοργάνωση (χρήµατος και σε είδος από το κράτος) σε σχέση µε το ποσό

των χρηµάτων που απέφερε από τη διεξαγωγή της το 2019. Βασικές στατιστικές αναφορές

που επισηµαίνονται στην παρουσίαση της µελέτης, αφορούν τη συνεισφορά στην τοπική οικονοµία

των διοργανώσεων όπως ο Μαραθώνιος Αθήνας το 2009 (1€ προς 28€), το World Paddle Tour

(1 προς 13,8€) καθώς και µια σειρά διεθνών αθλητικών διοργανώσεων στην Αγγλία (1€ προς 7€).

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλασικός

Μαραθώνιος

Αθηνών

World

paddle

tour

Διεθνείς διοργανώσεις

στη Μεγάλη Βρετανία

28 €

αναλογία 1€ προς 28€

13,8

αναλογία 1€ προς 13€

7€

αναλογία 1€ προς 7€

επιστράφηκαν

πίσω στην

οικονοµία

Έρευνα Κλασσικού Μαραθωνίου 2009

επιστράφηκαν

πίσω στην

οικονοµία

World paddle tour study 2015

επιστράφηκαν

πίσω στην

οικονοµία

Case study of six Int. Events held in UK 1997

Στην περίπτωση του ΓΥΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 2019, για κάθε ένα (1) ευρώ που συνέβαλε το κράτος

(Κεντρική ∆ιοίκηση / Περιφερειακή ενότητα Ηπείρου / ∆ήµος Ιωαννιτών) σε χρήµα και σε είδος,

η διοργάνωση επέστρεψε 49€ στην τοπική οικονοµία του νοµού Ιωαννίνων.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

49 €

αναλογία 1€ προς 49€

13ος Γύρος Λίµνης Ιωαννίνων 2019

επιστράφηκαν

πίσω στην

οικονοµία

16


3.8 PROUD PARTNERS

Η διοργανώτρια αρχή του ΓΥΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ 2019 έχει περιέλθει σε συµφωνίες µε περισσότερες

από 50 επιχειρήσεις του νοµού Ιωαννίνων, για την παροχή εκπτώσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής

της διοργάνωσης προς τους συµµετέχοντες της.

Café Bar

19,6%

45,4%

Λοιπές Επιχειρήσεις

Αθλητικά Είδη

15,6%

7,8%

Μουσεία

Χώροι Πολιτισµού

Βιβλιοπωλεία

5,8%

Εστιατόρια

5,8%

17


58,3% εκ των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η συνεργασία µε τη διοργάνωση είναι µια συµµετοχή

σε µία αξιόλογη προσπάθεια, 50% θεωρούν ότι συµµετέχουν σε µία αµοιβαίου οφέλους συνεργασία,

ενώ το 83% των ερωτηθέντων σηµειώνει ότι η συνεργασία βελτιώνει το κοινωνικό προφίλ

της επιχείρησης του. Κλείνοντας, το 83,4% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η προσπάθεια / εµπλοκή

τους θα συνεχιστεί πιο ενεργά τα επόµενα χρόνια.

Οι λόγοι για τους οποίους επέλεξα να συµµετάσχω

στο πρόγραµµα Ioannina Lake Proud Partner είναι:

Συµµετοχή σε µία

αξιόλογη προσπάθεια

Συµµετοχή σε µία αµοιβαίου

οφέλους συνεργασία

Κοινωνικός αντίκτυπος

στην τοπική κοινωνία

Αναγνωσιµότητα της

επιχείρησης

Αύξηση πωλήσεων

58,3%

50,0%

33,0%

16,6%

8,3%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Η συνεργασία της επιχείρησής µου µε την διοργάνωση:

Ενισχύει τις πωλήσεις µου

κατά την εβδοµάδα διεξαγωγής της

Βελτιώνει το κοινωνικό προφίλ

της επιχείρησης µου

Βελτιώνει την αναγνωσιµότητα

της επιχείρησής µου

Ενισχύει το τουριστικό προϊόν

του Νοµού Ιωαννίνων

Είναι µια αµοιβαίου οφέλους

συνεργασία για τις δύο πλευρές

Θα συνεχίστεί πιο ενεργά

τα επόµενα χρόνια

16,8% 41,6%

16,8%

8,3% 8,3%

50%

41,6%

83,2%

41,7%

91,7%

41,6% 58,4%

16,6% 83,4%

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ Απόλυτα

Ούτε συµφωνώ

Ούτε διαφωνώ

Συµφωνώ

Συµφωνώ Απόλυτα

18


4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Βασικός στόχος κάθε µελέτης είναι ιδανικά η χρήση των αποτελεσµάτων της για την εξαγωγή

χρήσιµων συµπερασµάτων, τα οποία µε τη σειρά τους θα αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος στη

δηµιουργία της βραχύ/µεσοπρόθεσµης στρατηγικής ανάπτυξης.

Η παρούσα µελέτη είναι η πρώτη στο είδος της για το Νοµό Ιωαννίνων που µελετά τα οικονοµικά

και τουριστικά οφέλη που δηµιουργούνται ως απόρροια της διοργάνωσης µαζικών αγώνων δρόµου

σε ετήσια τέλεση.

Ξεκινώντας από την επιβεβαίωση / απόρριψη της βασικής υπόθεσης της έρευνας (spectator /

participant driven event) παρατηρούµε βάση των αποτελεσµάτων ότι περίπου 10.000 άτοµα /

συνοδοί των δροµέων, ήρθαν στον νοµό ή απλά βγήκαν στους δρόµους, για να εµψυχώσουν τους

δικούς τους ανθρώπους, συµµετέχοντας στην προσπάθειά τους ως θεατές. ∆εν

συµπεριλαµβάνονται οι θεατές που αυτοβούλως βγήκαν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση,

χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριµένο συµµετέχοντα να ενθαρρύνουν. Αντίστοιχα, οι συµµετέχοντες

της διοργάνωσης έφτασαν το 39% των καταµετρηµένων θεατών (3.900 συµµετέχοντες).

Καταλήγοντας, εκ πρώτης όψεως, και ενώ φαίνεται ότι οι θεατές υπερτερούν παραπάνω από το

διπλάσιο ως προς τους συµµετέχοντες στους αγώνες της διοργάνωσης (10.000 προς 3.900), το

γεγονός όµως ότι αυτοί προσήλθαν αποκλειστικά και µόνο για την στήριξη των συµµετεχόντων και

όχι για να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, προσδιορίζει τον τύπο της

διοργάνωσης ως “participants' driven”.

Το δεύτερο βασικό εύρηµα / συµβολή της µελέτης είναι η τεκµηρίωση της συνεισφοράς της

διοργάνωσης στην τοπική οικονοµία. Για κάθε ένα (1) ευρώ το οποίο έλαβε σε χρήµατα ή είδος η

διοργάνωση από φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, επέστρεψε στην τοπική οικονοµία 49 ευρώ, ενώ

το ποσό της συνολικής οικονοµικής επίδρασης έφτασε τα 469.579€.

Σε αυτό το σηµείο, να σηµειωθεί ότι η παρούσα έρευνα µελέτησε την επίδραση ηµεδαπών και

αλλοδαπών επισκεπτών στην τοπική αγορά και όχι αποκλειστικά το άµεσα προερχόµενο αλλοδαπό

συνάλλαγµα.

Σε επίπεδο Περιφερειακής Τουριστικής Πολιτικής και Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, είναι µεγάλη

επιτυχία η προσέλκυση της οικονοµικής επίδρασης των 469.579€, µε τη διανοµή του να λαµβάνει

χώρα στην οικονοµία του νοµού Ιωαννίνων, µε αποκλειστική αφορµή την τέλεση της διοργάνωσης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόµα το γεγονός ότι ο µέσος όρος των δαπανών εµφανίζεται πολύ

κοντά στον αντίστοιχο µέσο όρο που ανακοίνωσε ο ΣΕΤΕ για την Περιφέρεια Ηπείρου το 2018, 66€

µέση ηµερήσια δαπάνη αλλοδαπών.

Εξίσου σηµαντικό είναι ότι η διοργάνωση προσέλκυσε 60 συµµετέχοντες από το εξωτερικό, χωρίς

να έχει προβεί σε καµία αντίστοιχη στοχευµένη προωθητική κίνηση µέχρι τώρα, γεγονός που έχουν

επιτύχει ελάχιστες διοργανώσεις ανάλογου βεληνεκούς.

Αναφορικά µε την τουριστική επίδραση της διοργάνωσης, η οποία συνέβαλε µε ποσοστό 37,8%

στην πληρότητα των ξενοδοχείων του Νοµού το Σάββατο (προηγούµενη ηµέρα του αγώνα), µε την

Παρασκευή να φτάνει µόλις το 4,1% και την Κυριακή το 12,8% της αντίστοιχη πληρότητας, προβάλει

την ανάγκη για συνεργασία µεταξύ της διοργανώτριας αρχής και του Ξενοδοχειακού κλάδου σε

επίπεδο Νοµού, για την επέκταση της διάρκειας της διαµονής των εκτός νοµού επισκεπτών (από 1,35

σε 3 νύχτες), µέσω ελκυστικών πακέτων για όλο το Σαββατοκύριακο. Κινούµενοι προς αυτή την

κατεύθυνση, η διοργάνωση βραχυπρόθεσµα (εντός 2-3 ετών) θα µπορούσε να τεκµηριώσει τη

συµβολή της ως υπεύθυνη για το 1/3 των συνολικών επισκεπτών του Νοµού (που διανυκτέρευσαν

και πλήρωσαν για την υπηρεσία αυτή) κατά το Σαββατοκύριακο τέλεσης της.

19


5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Βάσει των ευρυµάτων, τεµηριώνεται η οικονοµική επίδραση της διοργάνωσης «Γύρος Λίµνης -

Lake Run» στο Νοµό. Γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι η στήριξη εκδηλώσεων που εµπεριέχουν

κοινωνικό, εθνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, καθιστούν την οικονοµική ανταποδοτικότητά

τους στην τοπική οικονοµία εξίσου σηµαντική µε τον πρωταρχικό σκοπό τους.

Για το λόγο αυτό, ο δείκτης ανταποδοτικότητας της δηµόσιας επένδυσης / επιστροφής

κεφαλαίου στην τοπική οικονοµία που διαµορφώνεται µεσοσταθµικά, θα µπορούσε να

αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο θέσπισης πολιτικής και διανοµής πόρων σε τοπικό ή και

περιφερειακό επίπεδο. Για την επιβεβαίωση του εν λόγω ερευνητικού µοντέλου, προτείνεται η

επανάληψή του τα επόµενα δύο έτη - για την τεκµηρίωση µέσων όρων και τυπικών αποκλίσεων -

στα πρότυπα διεθνώς εφαρµοσµένων και αναγνωρισµένων ερευνών.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Προχωρώντας ένα βήµα παρακάτω και µε βάση τα δεδοµένα που εξετάστηκαν, ύστερα και από

προσωπικές συνεντεύξεις ποιοτικού χαρακτήρα µελών της διοργάνωσης, η ερευνητική οµάδα

κατέληξε να προτείνει τους βασικούς πυλώνες ενός στρατηγικού σχεδίου,

συµπεριλαµβανοµένων όλων των συµπερασµάτων της παρούσας µελέτης, µε σκοπό τη βέλτιστη

αξιοποίηση τους. Οι άξονες του σχεδίου περιλαµβάνουν τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους

και αντίστοιχα τις στρατηγικές / µέσα επίτευξης των σκοπών ανά λειτουργική περιοχή προς

ανάπτυξη.

Γ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 2021-2024

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

3000

7000

10%

10

ΧΩΡΕΣ

50%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 30ΧΛΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ (2023)

ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(CITY BREAK REPOSITIONING – USP

– EVENT BRAND AWARENESS)

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

20


ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

(SPORT TRAVEL AGENCIES)

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

(ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ / ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΜΚΟ)

Η ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ / ΧΩΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

(ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Π.Χ ERASMUS+)

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(EARLY BIRD INCENTIVES, VALUE FOR MONEY

ENTRY PACKAGES)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟs)

21


6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

6.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

22


Meals € __________

Event & Local souvenirs/gear \\ € __________

Shopping (including groceries) € __________

Other tourism activities

(e.g. museums). € __________

Gasoline & Oil for Your Vehicle(s)

(if you drove to come to the event) € __________

Other expenses

€ __________

10. What type of Accommodation did you choose (Select one)

1. Hotel inside the city of Ioannina

2. Hotel outside the city of Ioannina

3. Air BnB / Apartment inside the city of Ioannina

4. Air BnB / Apartment outside the city of Ioannina

5. Friend / Cousin apartment

6. Other / please specify: …………………..

11. How satisfied were you with your accommodation experience regarding the following

items?

(Please circle one answer per

statement)

Extremely

satisfied

Very satisfied Somewhat

satisfied

Somewhat

dissatisfied

Very

dissatisfied

Neither

dissatisfied

nor satisfied

Extremely

dissatisfied

Overall accommodation

experience 1 2 3 4 5 6 7

Accommodation fee / value for

money 1 2 3 4 5 6 7

12. Which were the main alternatives 30km / Marathon events you were

considering to participate during 2019 before your final decision to participate in

the 2019 Lake Run?

1.____________________________ 2.__________________________ 3.___________________________

13. How satisfied were you with the 2019 Lake Run regarding the following items?

(Please circle one answer per

statement)

Extremely

satisfied

Very satisfied

Somewhat

satisfied

Neither

dissatisfied

nor satisfied

Somewhat

dissatisfied

Very

dissatisfied

Extremely

dissatisfied

Overall event experience 1 2 3 4 5 6 7

Registration process 1 2 3 4 5 6 7

Services during the races 1 2 3 4 5 6 7

Payment Method / procedure 1 2 3 4 5 6 7

Race Route / Scenery 1 2 3 4 5 6 7

Post race services 1 2 3 4 5 6 7

Event Finisher’s Medal 1 2 3 4 5 6 7

Participation fee / value for

money 1 2 3 4 5 6 7

Overall event organization 1 2 3 4 5 6 7

14. How would you rate the contribution of 2019 Lake Run to the promotion of

Ioannina City as a sport tourism destination? (✓ one)

Extremely

negative

1

Very

negative

2

Somewhat

negative

3

Neither

positive

or negative

4

Somewhat

positive

5

Very

positive

6

Extremely

positive

7

15. How likely is that you will recommend to your friends and family to participate in

a future edition of Lake Run event in the future? (✓ one)


Extremely

unlikely

Very

unlikely

Somewhat

Unlikely

Neutral

Somewhat

Likely

Very likely

Extremely

likely

1 2 3 4 5 6 7

16. How would you rate the overall image of Ioannina City as a vacation destination?

(✓ one)

Extremely

negative

1

Very

negative

2

Somewhat

negative

3

Neither

positive

or negative

4

Somewhat

positive

5

Very

positive

6

Extremely

positive

7

17. How likely is it that you will return to Greece for vacations in the next two

years? (✓ one)

Extremely

unlikely

Very

unlikely

Somewhat

Unlikely

Neutral

Somewhat

Likely

Very likely

Extremely

likely

1 2 3 4 5 6 7

18. In what age group do you belong?

□ 18 – 25 □ 26 – 35 □ 36 – 45 □ 46 – 55 □ 56+

19. Which country do you currently reside? ______________

20. What is the highest level of education you have completed? (✓ one)

□ High School Graduate □ College Degree □ University Graduate □ Advanced Degree (Master /

PhD)

23. Which statement best describes your total 2019 annual household income?

(from all sources and before taxes)? (✓ one)

□ Less than €15.000 □ €15,000 - €30.000

□ €30,000 - €50.000 □ €50,000 or more

24. Do you have any other comments for the 2019 Lake Run Organizing

Committee? (please write in the box below)

____________________________________________________________________________________

Thank you for participating in this survey!


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σε πόσους αγώνες δρόμου

συμμετείχατε οι οποίοι διοργανώθηκαν εντός η/και εκτός Ελλάδας?

 Κανένα Ένα Δύο Τρεις Παραπάνω, παρακαλώ διευκρινίστε:________

2. Σε ποιον αγώνα δρόμου συμμετείχατε στα πλαίσια του Γύρου Λίμνης 2019; (✓ ένα)

 Γύρος Λίμνης 30χλμ 5 χλμ. 10 χλμ. (εάν 30χλμ τότε ερωτ.4, εάν 5 ή 10χλμ, τότε ερωτ. 5)

3. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος για τη συμμετοχή στον Γύρο Λίμνης 2019 (30χλμ);

1. Η εμπειρία ενός αγώνα 30χλμ

2. Η ιδέα να τρέξω σε μια σχεδόν απόλυτα επίπεδη διαδρομή γύρω από μια λίμνη.

3. Η φήμη του ως ένας από τους πιο οργανωμένους αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα

4. Είναι το ετήσιο ραντεβού της δρομικής κοινότητας της Ηπείρου

5. Ταιριάζει χρονικά με την προετοιμασία μου για τον Μαραθώνιο της Αθήνας τον Νοέμβριο

6. Μου αρέσει να συμμετάσχω σε διαφορετικούς αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων

7. Άλλο / Παρακαλούμε διευκρινίστε_________________

4. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος για τη συμμετοχή στους μικρότερους αγώνες του

Γύρου Λίμνης 2019 (5χλμ & 10χλμ);

1. Η εμπειρία ενός αγώνα 5χλμ ως πρώτη φορά

2. Η εμπειρία του να τρέχεις στο κέντρο της πόλης χωρίς αυτοκίνητα!

3. Είναι το ετήσιο ραντεβού της δρομικής κοινότητας της Ηπείρου

4. Μου αρέσει να συμμετάσχω σε αγώνες δρόμου μαζικής συμμετοχής

5. Άλλο / Παρακαλούμε διευκρινίστε_________________

5. Πότε αποφασίσετε για πρώτη φορά να λάβετε μέρος στο Γύρο Λίμνης 2019;

Λιγότερο από τρεις μήνες Τρεις με έξι μήνες Έξι με δώδεκα μήνες Περισσότερο από δώδεκα μήνες

6. Από πού πληροφορηθήκατε για τη διοργάνωση του Γύρου Λίμνης Ιωαννίνων;

1. Σποτ σε τηλεόραση

2. Iστοσελίδα Ioannina Lake Run

3. Εφημερίδες/ περιοδικά

4. Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

5. Ειδικά δρομικά websites

6. Facebook

7. Σύλλογο Δρομέων που είμαι μέλος

8. Φίλους

9. Άλλο / Παρακαλούμε διευκρινίστε ………………………………………..

7. Πόσα άτομα από την οικογένεια σας ή από φίλους σας βγήκαν στο δρόμο ή /

προσήλθαν στο χώρο του τερματισμού για να σας υποστηρίξουν και να

παρακολουθήσουν τους αγώνες του Γύρου Λίμνης 2019;

Κανένα Ένα Δύο Τρία Τέσσερα Παραπάνω, παρακαλώ διευκρινίστε:_____________

8. Πόσα χρήματα (αν) δαπανήσατε συνολικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στο

κέντρο εγγραφών/Expo καθώς και την ημέρα του αγώνα (για εσάς και

συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που πιθανά ξοδέψατε εσείς για άλλους ή

μοιραστήκατε με τα άτομα που σας συνόδευσαν);


Κατηγορίες εξόδων

Οποιαδήποτε έξοδα κατά τη ημέρα του αγώνα

(μεταξύ 06.00 – 19.00, συμπεριλαμβανομένου

σίτισης)

Ποσό που δαπανήθηκε

€__________

9. Πως θα αξιολογούσατε την συνολική εικόνα του Γύρου Λίμνης 2019 ως ένα διεθνές

αθλητικό γεγονός; (✓ένα)

Υπερβολικά

αρνητικά

Πολύ

αρνητικά

Κάπως

αρνητικά

Ούτε θετικά /

ούτε αρνητικά

Κάπως

θετικά

Πολύ θετικά

Υπερβολικά

θετικά

10. Ποια είναι η γνώμη σας για τη συμβολή του Γύρου Λίμνης 2019 στην προβολή της

πόλης των Ιωαννίνων διεθνώς ως προορισμό αθλητικού τουρισμού; (✓ένα)

1. Δε συμβάλει καθόλου

2. Συμβάλει λίγο

3. Ούτε συμβάλει / ούτε δε συμβάλλει

4. Συμβάλλει πολύ

5. Συμβάλλει πάρα πολύ

11. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη διοργάνωση του Γύρου Λίμνης 2019 σχετικά

με τα παρακάτω θέματα (Παρακαλώ κυκλώστε μία απάντηση σε κάθε δήλωση).

Συνολική

προσωπική

εμπειρία από τη

διοργάνωση

Διαδικασία

εγγραφής και

πληροφόρησης

Υπηρεσίες κατά

τη διάρκεια του

αγώνα (π.χ

εθελοντές, τροφοδοσία

κτλ) Διαδικασία /

ευκολία πληρωμή

ς Σχεδιασμό

ς Διαδρομής

Αγώνα Υπηρεσίες μετά

το πέρας του

αγώνα Σχέδιο /

Ποιότητα Αναμνηστικο

ύ Μεταλλίο

υ Κόστος

της συμμέτοχης

σε σχέση με

τις παρεχόμενες

υπηρεσίες

ς Συνολικη

εκτίμηση ή

Υπερβολικά

ικανοποιημένος

Πολύ

ικανοποιημένος

Κάπως

ικανοποιημένος

Ούτε

απογοητευμένος

/Ούτε

ικανοποιημένος

Κάπως

απογοητευμένος

Πολύ

απογοητευμένος

Υπερβολικά

απογοητευμένος

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

της διοργάνωσης 1 2 3 4 5 6

12. Ποια είναι η γνώμη σας για τη συμβολή του Γύρου Λίμνης ως Θεσμός στην

προβολή των Ιωαννίνων διεθνώς ως προορισμό αθλητικού τουρισμού; (✓ένα)

1. Δε συμβάλει καθόλου


2. Συμβάλει λίγο

3. Ούτε συμβάλει / ούτε δε συμβάλλει

4. Συμβάλλει πολύ

5. Συμβάλλει πάρα πολύ

13. Παρακαλώ απαριθμείστε τέσσερις εταιρίες χορηγούς / υποστηρικτές του Γύρου

Λίμνης 2019 που σας έρχονται στο μυαλό με σειρά προτεραιότητας:

1. _________________________

2. _________________________

3. _________________________

4. _________________________

14. Ποιο θεωρείτε ως το πιο δυνατό σημείο / πλεονέκτημα της διοργάνωσης?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Φύλλο: □ Άνδρας □ Γυναίκα

16. Σε ποια από τις παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες ανήκετε;

□ 18 – 25 □ 26 – 35 □ 36 – 45 □ 46 – 55 □ 56+

17. Εκπαίδευση (✓ ένα)

□ Απόφοιτος Λυκείου □ Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ □ Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό

18. Ετήσιο εισόδημα (✓ ένα) :

□ Έως 15.000€ □ 15.000 – 30.000€

□ 30.000 – 50.000€ □ 50.000€ +

19. Έχετε κάποια σχόλια προς την Οργανωτική Επιτροπή του Γύρου Λίμνης 2019?

(Γενικά σχόλια, πιθανές αλλαγές προς περαιτέρω βελτίωση, παράπονα, εντυπώσεις)

_________________________________________________________________________________

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σε πόσους αγώνες δρόμου (30χλμ

ή/και άλλους) συμμετείχατε οι οποίοι διοργανώθηκαν εντός ή εκτός Ελλάδας;

 Κανένα Ένα Δύο Τρεις Παραπάνω, παρακαλώ διευκρινίστε:________

2.

Σε ποιον αγώνα δρόμου συμμετείχατε στα πλαίσια του Γύρου Λίμνης 2019; (✓ ένα)

Γύρος Λίμνης 30χλμ 5 χλμ. 10 χλμ. (εάν 30χλμ τότε ερωτ.4, εάν 5 ή 10χλμ, τότε ερωτ. 5)

3. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος για τη συμμετοχή στον Γύρο Λίμνης 2019

(30χλμ);

1. Η εμπειρία ενός αγώνα 30χλμ

2. Η ιδέα να τρέξω σε μια σχεδόν απόλυτα επίπεδη διαδρομή γύρω από μια λίμνη.

3. Η φήμη του ως ένας από τους πιο οργανωμένους αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα

4. Είναι το ετήσιο ραντεβού της δρομικής κοινότητας της Ηπείρου

5. Ταιριάζει χρονικά με την προετοιμασία μου για τον Μαραθώνιο της Αθήνας τον Νοέμβριο

6. Μου αρέσει να συμμετάσχω σε διαφορετικούς αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων

7. Άλλο / Παρακαλούμε διευκρινίστε_________________

4. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος για τη συμμετοχή στους μικρότερους αγώνες του

Γύρου Λίμνης 2019 (5χλμ & 10χλμ);

1. Η εμπειρία ενός αγώνα 5χλμ ως πρώτη φορά

2. Η εμπειρία του να τρέχεις στο κέντρο της πόλης χωρίς αυτοκίνητα!

3. Είναι το ετήσιο ραντεβού της δρομικής κοινότητας της Ηπείρου

4. Μου αρέσει να συμμετάσχω σε αγώνες δρόμου μαζικής συμμετοχής

5. Άλλο / Παρακαλούμε διευκρινίστε_________________

5. Πότε αποφασίσετε για πρώτη φορά να ταξιδέψετε στα Ιωάννινα για να λάβετε μέρος

στον Γύρο Λίμνης 2019;

Λιγότερο από τρεις μήνες Τρεις με έξι μήνες Έξι με δώδεκα μήνες Περισσότερο από δώδεκα μήνες

6. Από πού πληροφορηθήκατε για τη διοργάνωση του Γύρου Λίμνης

Ιωαννίνων;

1. Σποτ σε τηλεόραση

2. Iστοσελίδα Ioannina Lake Run

3. Εφημερίδες/ περιοδικά

4. Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

5. Ειδικά δρομικά websites

6. Facebook

7. Σύλλογο Δρομέων που είμαι μέλος

8. Φίλους

9. Άλλο / Παρακαλούμε διευκρινίστε ………………………………………..

7. Το ταξίδι μου στα Ιωάννινα οργανώθηκε από:

1. Εμένα, κλείνοντας χωρίς καμία διαμεσολάβηση τα εισιτήρια και τη διαμονή μου (αεροπορικά, ΚΤΕΛ,

ξενοδοχεία)

2. Εμένα, χρησιμοποιώντας ιστοσελίδες του διαδικτύου με προσφορές για αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία

3. Ένα μέλος της παρέας που ταξιδέψαμε μαζί οργάνωσε το ταξίδι μας (πχ. η σύζυγος μου, ένας φίλος μου)

4. Ταξιδιωτικό πρακτορείο

5. Σύλλογος Δρομέων Υγείας

6. Άλλος / Διευκρινίστε__________________

8. Πόσες νύχτες (συμπεριλαμβανομένης και της νύχτας πριν τον αγώνα) διαμείνατε στα

Ιωάννινα;

□ Συνολικός αριθμός νυχτών στα Ιωάννινα__________


9. Πόσα άτομα ταξίδευσαν μαζί σας για να σας υποστηρίξουν και να παρακολουθήσουν

τον Γύρο Λίμνης 2019; (οικογένεια ή / και φίλοι – συγγενείς που πληρώσατε ή μοιραστήκατε μαζί τους έξοδα

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Παρακαλούμε μην συνυπολογίσετε άλλους δρομείς που ταξιδέψατε μαζί).

 Ένα (μόνο εγώ) Δύο Τρία Παραπάνω, παρακαλώ διευκρινίστε:_____________

10. Τι μέσο χρησιμοποιήσατε για το ταξίδι σας στα Ιωάννινα?

 Αεροπλάνο Πλοίο Λεωφορείο Αυτοκίνητο Άλλο

11. Πόσα χρήματα δαπανήσατε συνολικά (για εσάς και συμπεριλαμβανομένων χρημάτων που

πιθανά ξοδέψατε εσείς για άλλους ή μοιραστήκατε με τα άτομα που σας συνόδευσαν) κατά

τη διάρκεια παραμονής σας στα Ιωάννινα( αποτυπώστε την πλησιέστερη προς την πραγματικότητα εκτίμηση

σας για κάθε κατηγορία ή σημειώστε “0” στις κατηγορίες όπου δεν ξοδεύτηκαν χρήματα).

Κατηγορίες εξόδων Ποσό που δαπανήθηκε

Αεροπορικό εισιτήριο €

ΚΤΕΛ €__________

Διαμονή / Ξενοδοχείο / Διαμέρισμα € __________

Γεύματα € __________

Αγορές αναμνηστικών / προϊόντων έκθεσης αγώνα € __________

Άλλες αγορές εκτός αγώνα

(συμπεριλαμβανομένου super market, κτλ) € __________

Άλλες δραστηριότητες (μουσεία, διασκέδαση, κτλ). € __________

Βενζίνη (στην περίπτωση που οδηγήσατε για να

έρθετε στα Ιωάννινα) €__________

Άλλα έξοδα

€ __________

12. Τί είδος φιλοξενίας / διαμονής επιλέξατε (επιλέξτε ένα)

1. Ξενοδοχείο εντός ης πόλης των Ιωαννίνων

2. Ξενοδοχείο εκτός ης πόλης των Ιωαννίνων

3. Air BnB / Διαμέρισμα εντός ης πόλης των Ιωαννίνων

4. Air BnB / Διαμέρισμα εντός ης πόλης των Ιωαννίνων

5. Φιλικό διαμέρισμα

6. Ταξίδευσα αυθημερόν

7. Άλλο / παρακαλώ διευκρινίστε: …………………..

13. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη διαμονή που επιλέξατε σχετικά με τα παρακάτω

θέματα (Παρακαλώ κυκλώστε μία απάντηση σε κάθε δήλωση).

Συνολική

προσωπική εμπειρία

από την επιλογή

διαμονής Τιμή διαμονής σε

σχεση με τις παρεχομενες

υπηρεσίες

Υπερβολικά

απογοητευμένος

Πολύ

Κάπως

απογοητευμένος απογοητευμένος

Ούτε

απογοητευμένος

/Ούτε

ικανοποιημένος

Κάπως

ικανοποιημένος

Πολύ

ικανοποιημένος

Υπερβολικά

ικανοποιημένος

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

14. Πως θα αξιολογούσατε την συνολική εικόνα του Γύρου Λίμνης 2019 ως ένα διεθνές

αθλητικό γεγονός; (✓ένα)

Υπερβολικά Πολύ Κάπως Ούτε θετικά / Κάπως Πολύ θετικά Υπερβολικά


αρνητικά

αρνητικά

αρνητικά

ούτε αρνητικά

θετικά

θετικά

15. Ποια είναι η γνώμη σας για τη συμβολή του Γύρου Λίμνης 2019 στην προβολή της

πόλης των Ιωαννίνων διεθνώς ως προορισμό αθλητικού τουρισμού; (✓ένα)

1. Δε συμβάλει καθόλου

2. Συμβάλει λίγο

3. Ούτε συμβάλει / ούτε δε συμβάλλει

4. Συμβάλλει πολύ

5. Συμβάλλει πάρα πολύ

16. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη διοργάνωση του Γύρου Λίμνης 2019 σχετικά

με τα παρακάτω θέματα (Παρακαλώ κυκλώστε μία απάντηση σε κάθε δήλωση).

Συνολική

προσωπική

εμπειρία από τη

διοργάνωση

Διαδικασία

εγγραφής και

πληροφόρησης

Υπηρεσίες κατά

τη διάρκεια του

αγώνα (π.χ

εθελοντές, τροφοδοσία

κτλ) Διαδικασία /

ευκολία πληρωμή

ς Σχεδιασμό

ς Διαδρομής

Αγώνα Υπηρεσίες μετά

το πέρας του

αγώνα Σχέδιο /

Ποιότητα Αναμνηστικο

ύ Μεταλλίο

υ Κόστος

της συμμέτοχης

σε σχέση με

τις παρεχόμενε

ς υπηρεσίε

ς Συνολικ

εκτίμηση ή

διοργάνωση

της

ς

Υπερβολικά

ικανοποιημένος

Πολύ

ικανοποιημένος

Κάπως

ικανοποιημένος

Ούτε

απογοητευμένος

/Ούτε

ικανοποιημένος

Κάπως

απογοητευμένος

Πολύ

απογοητευμένος

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

6 7

Υπερβολικά

απογοητευμένος

17. Παρακαλώ απαριθμείστε τέσσερις εταιρίες χορηγούς / υποστηρικτές του Γύρου Λίμνης

2019 που σας έρχονται στο μυαλό με σειρά προτεραιότητας:

1. _________________________ 2. _________________________

3. _________________________ 4. _________________________

18. Ποιο θεωρείτε ως το πιο δυνατό σημείο / πλεονέκτημα της διοργάνωσης?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. Φύλλο: □ Άνδρας □ Γυναίκα

20. Σε ποια από τις παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες ανήκετε;

□ 18 – 25 □ 26 – 35 □ 36 – 45 □ 46 – 55 □ 56+


21. Σε ποια πόλη κατοικείτε; ______________

22. Εκπαίδευση (✓ ένα)

□ Απόφοιτος Λυκείου □ Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ

□ Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό

23. Ετήσιο εισόδημα (✓ ένα) :

□ Έως 15.000€ □ 15.000 – 30.000€ □ 30.000 – 50.000€ □ 50.000€ +

24. Έχετε κάποια σχόλια προς την Οργανωτική Επιτροπή του Γύρου Λίμνης 2019?

(Παρακαλούμε παραθέστε τα παρακάτω)

_____________________________________________________________________________________

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα


5.3 PROUD PARTNERS LIST

Café Bar

Αθλητικά Είδη

Εστιατόρια

Μουσεία - Χώροι Πολιτισµού

Λοιπές Επιχειρήσεις

Coffee Microroastery

Say Yes

Saz City Life Hotel

Sherlock Coffee Maker

Wake up coffee store

Τo µικρό δέντρο

Adidas Store

Bakagiannis premium

Fifth ElementHall of brands- Άρτα

Hall of brands- Ιωάννινα

Mass Sotiriadis

Saz City Life Hotel

Siontis Athletics

SportzoneWearhouse Store

Φρόντζου Πολιτεία

Πάρκο Ναυτικού Οµίλου

Πρεσβεία

Θέατρο Έκφραση

Μουσείο Αργυροτεχνίας

Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη

"Οσελότος" Βιβλιοπώλειο

"Φαίδων" Δηµιουργίες

3 ευχές

Black Cherry

Craftlet

Doca Shop Ioannina

Gateaux

Geeks

Oxford Company

Pagouri est. in Ioannina

Sandbox

Siklas

Sports Lab - Εργοµετρικό κέντρο

Αθανασίας Γεύσεις

Αισθητική Πατερούση

Βιβλιοχαρτοπωλείο Μαργιόλας

Γλυκιά Αρτογεύση

Διάκοσµος

ΕΝΑ boutique

Κάδρο

Κασόλας Στεγνοκαθαριστήρια

Κρύπτη

Τimes store

Το Φρατζολίνο

Χαρτεξ Α.Ε.

Agema

32


6.3 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλεξανδρής, Κ. (2011). Αρχές µάνατζµεντ και µάρκετινγκ. Οργανισµών και επιχειρήσεων

αθλητισµού και αναψυχής. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη

Danchev, S. & Παρατσιώκας, Ν. (2012). Η επίδραση του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία.

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών – Ι.Ο.Β.Ε. Αθήνα

Ελληνική Εταιρία ∆ιοίκησης Αθλητισµού (2020). Πρακτικά 20ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου

∆ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής. Θεσσαλονίκη

Ελληνική Στατιστική Αρχή (2018). Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ηµεδαπών Τουριστών. Αθήνα

Eurostat (2014). Methodological manual for tourism statistics, Version 3.1. Belgium,

Brussels

Gibson, H. (1998). Sport tourism: A critical analysis of research. Sport Management Review,

45 - 46

Gibson, H. (2006). Sport Tourism. Concept and theories. Routledge – Taylor and Francis

Group, London

Higham, T. (2004). Sport tourism destinations. Issues, opportunities and analysis. Elsevier,

Oxford

Ίκκος, Α. (2018). Η συµβολή του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία το 2017. Ινστιτούτο του

Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αθήνα

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (2019). Εξελίξεις στα Βασικά Μεγέθη της

Ελληνικής Ξενοδοχίας. Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος. Αθήνα

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (2019). Έρευνα Συγκυρίας: Επιδόσεις

ξενοδοχείων κατά το α' τρίµηνο και προβλέψεις για την τουριστική σεζόν 2019. Ξενοδοχειακό

Επιµελητήριο Ελλάδος. Αθήνα

Ινστιτούτο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (2018). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρµογής στον τοµέα του

τουρισµού για το έτος 2018. ΙNSETE Intelligence. Αθήνα

Jiménez-Naranjo, H., Coca-Pérez, L., Gutiérrez-Fernández, M. & Sánchez-Escobedo, M.

(2016). Cost–benefit analysis of sport events: The case of World Paddle Tour. European

Research on Management and Business Economics 22, 131 – 138

Kurtzman, J. & Zauhar, J. (1995). Agency Reports. Tourism Sports International Council.

Annals of Tourism Research, 22 (3), 707 – 708

Λάµπρου, Ε. & Ίκκος, Α. (2019). Ανάλυση στοιχείων εισερχόµενου τουρισµού ανά Αγορά και

ανά Περιφέρεια 2018. Ινστιτούτο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αθήνα

33


Μπαλάσκα, Π., Αλεξανδρής, Κ. & Δούκα, Σ. (2014). Η συνεισφορά των αθλητικών γεγονότων

πόλης στην τοπική τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης για το

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΚΤΙΑΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 2014. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Θεσσαλονίκης, ΤΕΦΑΑ. Θεσσαλονίκη

Μπαλοπούλου, Σ. (2018). Διερεύνηση της ταξιδιωτικής συµπεριφοράς των δροµέων -

αθλητικών τουριστών που συµµετέχουν σε αγώνες µεγάλων αποστάσεων, δηµόσιου δρόµου

και βουνού στην Ελλάδα. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο – Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.

Αθήνα

Νιουνιούσκου, Β. (2017). Κοινωνικές και Οικονοµικές επιπτώσεις της Τουριστικής ανάπτυξης.

Η περίπτωση της Ικαρίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα – Σχολή

Διοίκησης και Οικονοµίας, Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής. Πειραιάς

Παπαδηµητρίου, Δ. (2005). Διοίκηση αθλητικών οργανισµών και επιχειρήσεων. Εκδόσεις

Κλειδάριθµος, Αθήνα

Πετρίδης, Λ. & Μπατρακούλης, Α. (2013). Το δροµικό κίνηµα στην Ελλάδα: Διερευνώντας

το προφίλ των σύγχρονων µαραθωνοδρόµων. Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισµού

& Αναψυχής, 10 (2), 43 – 54. Αθήνα

Price waterhouse Coopers (2018). Ελληνικός Τουρισµός – Η επόµενη µέρα. Αθήνα

ΣΕΓΑΣ - Επιτροπή Αγώνων σε Δηµόσιο Δρόµο και Βουνό (2019). Οι εξελίξεις στην

διοργάνωση αγώνων δρόµου (Εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές). Αθήνα

Σπυρόπουλος, Σ (2010) Η οικονοµική και τουριστική επίδραση του Μαραθωνίου Αθήνας 2009.

Αδηµοσίευτη µελέτη στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Standeven, J. & De Knop, P. (1999). Sport tourism. Human Kinetics, Champaign Illinois USA

Weed, M., & Bull, C. (2004). Sport tourism. Participants, policy and providers. Elsevier,

Oxford, U.K.

34


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

REAL TIME EVENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περίληψη σελ.2

2. Ταυτότητα και µεθοδολογία της έρευνας

2.1 ∆είγµα και διάρκεια της έρευνας

2.2 Μεθοδολογία της έρευνας

σελ.2

σελ.3

σελ.4

3. Κύρια ευρήµατα

3.1 Προφίλ συµµετεχόντων

3.2 Χαρακτηριστικά διοργάνωσης

3.3 Χαρακτηριστικά ταξιδιού

3.4 Χαρακτηριστικά συµµετεχόντων

3.5 Το τουριστικό αποτύπωµα της διοργάνωσης

3.6 Η οικονοµική επίδραση της διοργάνωσης

3.7 Βenchmarking / ∆είκτες

3.8 Proud Partners

σελ.4

σελ.4

σελ.7

σελ.9

σελ.10

σελ.11

σελ.13

σελ.16

σελ.17

4. Συµπεράσµατα µελέτης – συζήτηση

5. Προτάσεις

α Προτάσεις προς το Επιµελητήριο Ιωαννίνων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

β. Προτάσεις προς τη διοργάνωση

γ. Στόχοι και Στρατηγικές 4ετίας 2021 – 2024

6. Παραρτήµατα

5.1 Ερωτηµατολόγια

5.2 Proud partners list

5.3 Βιβλιογραφία

13ος Γύρος Λίµνης Ιωαννίνων

21-22 . 09 . 2019

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

TA ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

«ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - LAKE RUN»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

REAL TIME EVENTS

σελ.19

σελ.20

σελ.20

σελ.20

σελ.20

σελ.22

σελ.22

σελ.33

σελ.34

1

Similar magazines