12.07.2020 Views

ساخت بسته نصب آسان وردپرس با Duplicator (آموزش انتقال سایت)

ساخت بسته نصب آسان وردپرس با Duplicator: همانطور که مستحضر هستید در برخی موارد ممکن است که شما به دلایل مختلف هاست سایت خود را تغییر دهید، به همین دلیل با استفاده از روشی که خدمت شما عرض می کنیم می توانید اقدام به تغییر هاست خود کرده و بدون هیچ گونه خطا و مشکلی و با ساخت بسته نصب آسان وردپرس با افزونه Duplicator، انتقال سایت خود را انجام دهید، ناگفته نماند که نصب آسان وردپرس صرفا برای تغییر هاستینگ سایت نیست، بلکه برای انتقال سایت از لوکال هاست بر روی هاست هم استفاده می شود، و اگر برای انتقال سایت وردپرسی با مشکل مواجه شدید ما در این آموزش وردپرس شما را راهنمایی خواهیم کرد تا با ساخت بسته نصب آسان وردپرس و با استفاده از Duplicator بتوانید به سادگی سایت خود را منتقل کنید.

ساخت بسته نصب آسان وردپرس با Duplicator:
همانطور که مستحضر هستید در برخی موارد ممکن است که شما به دلایل مختلف هاست سایت خود را تغییر دهید، به همین دلیل با استفاده از روشی که خدمت شما عرض می کنیم می توانید اقدام به تغییر هاست خود کرده و بدون هیچ گونه خطا و مشکلی و با ساخت بسته نصب آسان وردپرس با افزونه Duplicator، انتقال سایت خود را انجام دهید، ناگفته نماند که نصب آسان وردپرس صرفا برای تغییر هاستینگ سایت نیست، بلکه برای انتقال سایت از لوکال هاست بر روی هاست هم استفاده می شود، و اگر برای انتقال سایت وردپرسی با مشکل مواجه شدید ما در این آموزش وردپرس شما را راهنمایی خواهیم کرد تا با ساخت بسته نصب آسان وردپرس و با استفاده از Duplicator بتوانید به سادگی سایت خود را منتقل کنید.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

آموزش نصب بسته نصبی در سی پنل

پس از موفقیت آمیز بودن مرحله ی باال باید در این مرحله اطالعات دیتابیس از پیش ساخته شده را وارد نمایید،‏

Password Userو

اطالعاتی نظیرhost

که اگر اطالعات درج شده با دیتابیس همخوانی داشته باشد

،Database ،

با انتخاب گزینه ی Test Database صحت اطالعات وارد شده را به شما نمایش می دهد و بدین معنی است که باید

بر روی Next کلیک کنید.‏

در مرحله بعد،‏ باید عنوان یا نام سایت خود را در قسمت Title وارد کنید که ما در تصویر زیر وبکیما را قرار دادیم،‏ پس

از انجام این کار منوی Options

را باز کرده و در قسمت Username , Password

و Email

نام کاربری،‏ رمز عبور و

ایمیل را وارد کنید،‏ پس وارد کردن اطالعات بر روی Next کلیک کنید.‏

9

آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!