12.07.2020 Views

ساخت بسته نصب آسان وردپرس با Duplicator (آموزش انتقال سایت)

ساخت بسته نصب آسان وردپرس با Duplicator: همانطور که مستحضر هستید در برخی موارد ممکن است که شما به دلایل مختلف هاست سایت خود را تغییر دهید، به همین دلیل با استفاده از روشی که خدمت شما عرض می کنیم می توانید اقدام به تغییر هاست خود کرده و بدون هیچ گونه خطا و مشکلی و با ساخت بسته نصب آسان وردپرس با افزونه Duplicator، انتقال سایت خود را انجام دهید، ناگفته نماند که نصب آسان وردپرس صرفا برای تغییر هاستینگ سایت نیست، بلکه برای انتقال سایت از لوکال هاست بر روی هاست هم استفاده می شود، و اگر برای انتقال سایت وردپرسی با مشکل مواجه شدید ما در این آموزش وردپرس شما را راهنمایی خواهیم کرد تا با ساخت بسته نصب آسان وردپرس و با استفاده از Duplicator بتوانید به سادگی سایت خود را منتقل کنید.

ساخت بسته نصب آسان وردپرس با Duplicator:
همانطور که مستحضر هستید در برخی موارد ممکن است که شما به دلایل مختلف هاست سایت خود را تغییر دهید، به همین دلیل با استفاده از روشی که خدمت شما عرض می کنیم می توانید اقدام به تغییر هاست خود کرده و بدون هیچ گونه خطا و مشکلی و با ساخت بسته نصب آسان وردپرس با افزونه Duplicator، انتقال سایت خود را انجام دهید، ناگفته نماند که نصب آسان وردپرس صرفا برای تغییر هاستینگ سایت نیست، بلکه برای انتقال سایت از لوکال هاست بر روی هاست هم استفاده می شود، و اگر برای انتقال سایت وردپرسی با مشکل مواجه شدید ما در این آموزش وردپرس شما را راهنمایی خواهیم کرد تا با ساخت بسته نصب آسان وردپرس و با استفاده از Duplicator بتوانید به سادگی سایت خود را منتقل کنید.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

همانطور که در باال خدمت شما عرض کردیم برای ساخت بسته نصب آسان وردپرس نیازمند افزونه Duplicator هستیم

که با توجه به تصویر باال پس از مشاهده این صفحه با کلیک بر روی گزینه Create New می توانید وارد قسمت مربوطه

شوید که به طور کلی باید سه مرحله را پشت سر بذاریم که در ادامه به توضیحات تکمیلی تمام آن ها خواهیم پرداخت.‏

مرحله اول ساخت بسته نصبی وردپرس

مرحله اول ساخت پکیج نصب آسان وردپرس

‏:‏nameدر این قسمت باید نام فایل مورد نظر را وارد نمایید.‏

‏:‏Storageبه دلیل استفاده از نسخه رایگان نمی توانید محل ذخیره سازی فایل نصبی را تغییر دهید،‏ به همین دلیل

افزونه پوشه ای را تحت عنوان wp-snapshots ایجاد کرده و فایل ها درون این پوشه قرار می دهد.‏

• ‏:‏Archiveدر این قسمت می توانید از همان ابتدا تعیین کنید که فایل ها جز فایل های خاص یا بسته نصبی قرار گیرند،‏

حتی در زیر منو Files می توانید این موضوع را مشخص کنید که آیا از دیتابیس خروجی گرفته شود یا خیر!‏ الزم به ذکر

است که اگر در زیر منو Database

جای کل آن ها خروجی بگیرید.‏

گزینه Enable table filters

را انتخاب کنید،‏ می توانید از دیتابیس های دلخواه به

• ‏:‏Installerاگر قصد داشته باشید که برای بسته نصبی رمز عبور انتخاب کنید از قسمت Security می توان این کار را

انجام داد،‏ الزم به ذکر است که در قسمت prefills می توانید مشخصات دیتابیس هاست مقصد را وارد کنید یا اینکه این

کار را در زمان نصب بسته انجام دهید.‏

پس از این قسمت بر روی Next کلیک کرده تا وارد مرحله بعدی شوید.‏

مرحله دوم ساخت پکیج نصب آسان وردپرس

4

آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!