Adroddiad Blynyddol 2020 Cymraeg

lyndseymarie11

Adroddiad

Blynyddol

2019-20

22-23 Y Maes

Caernarfon LL552NA

www.gisda.org

gisda@gisda.co.uk

01286 671153


Sefydlwyd GISDA ym 1985 er mwyn cynnig lloches a

chefnogaeth i bobl ifanc digartref yn ardal Arfon. Ers hynny

mae GISDA wedi datblygu nifer o brosiectau gwahanol ac bellach

yn elusen sydd yn darparu cefnogaeth dwys a chyfleoedd i bobl

ifanc rhwng 14 a 25 sydd yn byw yng Ngwynedd.

Gair gan y Cadeirydd

Blwyddyn ddiwethaf yng nghyfarfod blynyddol Gisda

deuthum yn gadeirydd Bwrdd GISDA unwaith eto! Mae

sawl blwyddyn wedi mynd heibio ers i mi fod yn

gadeirydd ac mae’n drideg pum mlynedd eleni ers pan

ffurfiwyd Gisda. ‘Roeddwn yn un o’r criw bach ddaeth at

ei gilydd pryd hynny oedd yn poeni am bobl ifainc yng

Nghaernarfon oedd yn ddigartref. Pedair blynedd yn

Parch. J Ron Williams

ddiweddarach agorodd GISDA ei hostel cyntaf yn Lôn Parc,

Caernarfon ac yn ddiweddrach agorwyd hostel arall ym

Mlaenau Ffestiniog. Dros y trideg pum mlynedd cefais brofiadau

gwahanol fel aelod o’r bwrdd. ’Roedd rhai’n anodd, eraill yn gyffrous

ac yn heriol a’r hyn fu’n gyfrifol i ddal ati oedd ceisio bod o gymorth

i’n hieuenctid oedd yn gofyn am gymorth gan GISDA.

Hoffwn gydnabod gwasanaeth pawb sydd wedi gweithredu yn ddiflino ar Fwrdd GISDA ers

y cychwyn. Cofiwn yn annwyl am y rhai a hunodd yn rhy gynnar o lawer a hiraeth wrth

gofio am eu cyfraniad mawr i Gisda. Mae cael aelodau newydd ar fwrdd GISDA yn broses

sy’n mynd ymlaen drwy’r amser ac i aelodau presennol y bwrdd tanlinellaf fy

niolchgarwch o’u parodrwydd i wasanaethu’n wirfoddol. Rhyfeddaf at yr amser a roddir

gan aelodau’r bwrdd.

Diolch i holl weithwyr GISDA gan gydnabod ers cyfarfod blynyddol 2019 mae wedi bod yn

gyfnod gwahanol a’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai heriol oherwydd y

Coronafeirws. Fel llawer i gwmni arall mae’r cyfnod wedi gorfodi newidiadau mawr a

heriol. Braf yw medru dweud fod gwasanaethau GISDA wedi parhau dros y cyfnod hwn a

sicrhawyd gwasanaeth da iawn dan yr amgylchiadau.- ni fuasai hyn wedi bod oni bai am

ymroddiad gweithwyr Gisda. Gwn fod y Prif Weithredwr a’r Rheolwyr wedi cadw cysylltiad

agos a rheolaidd efo’r staff a bod ymdrech arbennig wedi digwydd i gadw cysylltiad a

chefnogi ein pobol ifanc sy’n derbyn ac yn dibynnu ar wasanaeth Gisda. Croesawaf staff

newydd ddaeth i weithio yn ystod y flwyddyn. Mae Gisda wedi cyflawni llawer dros y

trideg pum mlynedd diwethaf. Edrychwn ymlaen at gefnogi ein hieuenctid i’r dyfodol.

Diolch yn fawr iawn i aleodau bwrdd GISDA:

Parch . J Ron Williams (Cadeirydd) Dewi Owen Jones

W. Tudor Owen Rhys Davies

Gilly Harradence

Sian Williams

Peter Harlech Jones

Elen Owen

Carys Thomas

Dr Elin Walker Jones

Ffion Jon Williams

Adroddiad Blynyddol GISDA 2


Gair gan y Brifweithredwraig

Dechreuodd cyfnod y cloi mawr rhyw wythnos cyn diwedd

ein blwyddyn ariannol eleni. Wrth weithio o adref mae’r

cyswllt wyneb i wyneb gyda phartneriaid a phobl ifanc

wedi bod yn llai ond llwyddwyd i addasu ffordd o weithio

yn hynod effeithiol mewn amser byr. Daeth pawb at eu

gilydd i sicrhau nad oedd ansawdd ein gwasanaeth yn

cael ei amharu.

Dilynwyd canllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn

sicrhau diogelwch staff a phobl ifanc ar hyd y daith.

Siân Elen Tomos

Canolbwyntiwyd a blaenoriaethwyd ar iechyd a lles staff

yn 2019. Sicrhawyd hefyd bod Bwrdd Rheoli GISDA yn

cymryd rhan blaenllaw wrth arwain y cwmni a’u

presenoldeb yn amlwg yn y diwrnodau tîm a diwrnodau

cynllunio busnes. Bydd GISDA wedi bod yn darparu gwasanaethau

am 35 o flynyddoedd yn 2020 ac rydym yn hynod o falch ein bod yn

parhau i allu cefnogi ein pobl ifanc mwyaf bregus a chwarae ein rhan i’w galluogi i sicrhau

dyfodol gwell ar eu cyfer. Yr un yw ein blaenoriaeth heddiw sef ceisio darparu cartref a

chefnogaeth i bobl ifanc digartref a bregus a’u galluogi i deimlo’n hyderus i symud ymlaen i

fyw yn ddinasyddion annibynnol. Rydym yn parhau i wneud hyn drwy weithio’n agos a mewn

partneriaeth gyda’r Awdurdod Lleol sef Cyngor Gwynedd, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

, Mantell Gwynedd a Chymdeithasau Tai Lleol. Rydym hefyd yn cydweithio gydag amryw o

fentrau cymdeithasol ac elusennau lleol i gyd yn rhannu’r un gwerthoedd a gweledigaeth

tebyg. Fel welwch o’n hystadegau mae’r galw am ein gwasanaeth yn parhau i gynyddu ac

felly gobeithiwn ganolbwyntio ar sicrhau bod ein hadnoddau yn cael eu huchafu er budd

pobl ifanc.

Hoffem gydnabod a diolch i’n harianwyr am eu ffydd a’u cefnogaeth ynom yn ystod y

flwyddyn. Rydym yn falch ein bod yn bodloni eu hanghenion fel comisiynwyr ac yn gobeithio

y gallwn barhau i gydweithio dros y blynyddoedd nesaf.

Mae’r diolch mwyaf ni i’r staff. Rydym yn eithriadol o ffodus a diolchgar o’n staff hynod

ymroddgar a gweithgar sydd wastad yn mynd y filltir ychwanegol er budd y bobl ifanc. Ni

fyddai GISDA yn bodoli heb ein staff felly diolch o waelod calon iddynt am eu gwaith caled.

Mae’r bobl ifanc hefyd wedi bod yn bleser mawr eu cefnogi a hoffwn ddiolch a talu

teyrnged arbennig iddynt am y ffordd maent wedi addasu a derbyn y ffordd newydd o’u

cefnogi yn ddigidol yn ystod cyfnod cloi. Maent wedi cydweithio’n arbennig o dda a bod yn

hynod o amyneddgar gyda nifer o newidiadau. Wrth reswm rydym yn bryderus am effaith

economaidd y feirws ar ddyfodol ein pobl ifanc a byddwn yn gwneud bob ymdrech i wneud

bob dim sydd yn bosibl i leihau yr effaith hyn arnynt. Dyma pam bod Bwrdd Rheoli GISDA

wedi cefnogi prosiect Academi Cyfleon i ganolbwyntio ar gynnig a darparu cyfleon newydd i

bobl ifanc boed hynny yn wirfoddoli, profiadau gwaith neu sgiliau chwilio am waith.

Rydym yn ffyddiog drwy gydweithio gyda phobl ifanc a’n partneriaid y gallwn leihau effaith a

gwneud gwahaniaeth.

Yn olaf hoffwn ddiolch i’r Tim Rheoli a Bwrdd Rheoli GISDA am eu hamser, cefnogaeth

a’u brwdfrydedd drwy’r flwyddyn. Mae gweithio mewn tîm yn hanfodol i lwyddiant unrhyw

gwmni ac rwyf yn eithriadol o falch a ffodus o bob un sydd yn chwarae eu rôl hanfodol i

rediad llyfn GISDA.

Edrychaf ymlaen yn fawr i gydweithio gyda chi yn ystod y flwyddyn hon.

Adroddiad Blynyddol GISDA 3


1186

o bobl ifanc wedi

derbyn

gwasanaeth

ar draws y

prosiectau!

Fodd bynnag,

mae fy mywyd

wedi gwella

llawer ac fe

helpodd GISDA

fi i gyrraedd fy

mhotensial ac

wedi fy

nghefnogi i fod

yn y fersiwn

orau ohonof fy

hun.”

Adroddiad Blynyddol GISDA 4


Rwyf bob

amser yn

ddiolchgar i’r staff yn

GISDA am y

gefnogaeth a gefais.

Rydw i nawr yn byw’n

annibynnol mewn

fflat un ystafell wely

ac yn edrych ymlaen

at y dyfodol.”

Mae Gisda wedi fy helpu i

ddod dros petha’ nad oeddwn i’n

meddwl y byddwn i’n gallu’u

gwella trwy fy helpu gyda’m

problem tymer ddrwg a

chyffuriau. Fy helpu i weld bod

yna ffordd arall bob amser, a fy

helpu i ailgysylltu â mam gan fod

gennym berthynas ofnadwy a

nawr dwi ddim diolch i help

GISDA. Nid oeddwn yn ddigartref

mwyach a gallwn weld dyfodol

gwell. Diolch i GISDA roedd hyn i

gyd yn bosibl.”

Adroddiad Blynyddol GISDA 5


59 172

o bobl ifanc

wedi derbyn

cefnogaeth gan

y prosiect dros y

flwyddyn

Cefnogi Pobl

Mae’r prosiect cefnogi pobl yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc sydd mewn perygl o fod

yn ddigartref neu sy’n bresennol yn ddigartref. Dyma brosiect mwyaf GISDA sydd yn

darparu cefnogaeth i 62 o bobl ifanc ymhob ardal o Wynedd ar unrhyw un adeg. O fewn

y tîm mae gweithwyr allweddol, gweithwyr cefnogol a gweithwyr cysgu mewn sydd yn

darparu cefnogaeth ddwys a therapiwtig i’r bobl ifanc.

Ar hyn o bryd mae gennym unedau llety yn...

Caernarfon, Y Felinheli, Llanrug, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau

31 gwely - 26 uned sengl - 5 tŷ i deulu

Mae ein holl staff yn darparu pecyn cymorth wedi’i deilwra’n uniongyrchol ar gyfer pob

unigolyn, a ddarperir trwy ein model cymorth therapiwtig ein hunain (model FI).

Gobeithiwn y bydd y gefnogaeth yma yn helpu pob unigolyn i ddod i ddeall eu hawliau a’u

cyfrifoldebau a fydd yn eu cefnogi i gyrraedd annibyniaeth.

115

sydd

Cyfeiriad i’r prosiect hwn

yn golygu bod 115 o bobl ifanc yng Ngwynedd yn

ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref ac angen

cymorth yn ystod y flwyddyn

Adroddiad Blynyddol GISDA 6


Anghenion ar bwynt cyfeirio:

79%

mewn llety

anaddas

30%

yn “sofa

surfing”

6%

yn cysgu

ar y stryd

61%

ddim mewn

cyflogaeth nag

addysg

36%

gyda anghenion

iechyd meddwl

67%

Fflatiau

o’r bobl ifanc yn ein

hosteli a fflatiau dros

dro wedi symud

ymlaen i lety addas

yn ystod y flwyddyn

wedi symud ymlaen i:

symud ymlaen GISDA

Tenantiaeth preifat

Tenantiaeth cymdeithas tai

Llety rhannu

Dychwelyd adref at deulu

14%

16%

47%

16%

7%

Gwasanaeth galw mewn

Rydym hefyd yn cynnig nifer o wahanol wasanaethau gyda’r prosiect

hwn fel gwasanaeth galw mewn sy’n cynnig cyngor ac arweiniad i

unigolion ar y pynciau isod:

• Cyngor tai a Chyfeirio

• Cyngor budd-daliadau a llenwi ffurflenni

• Cyngor ar ddyledion a Chyfeirio

• Ceisiadau grant

• Llythyrau cefnogol

• Cyfathrebu a chysylltu

• Gwaith a gwirfoddoli

117

unigolyn wedi

galw mewn i’r

sesiynau

Adroddiad Blynyddol GISDA 7


Atal Digartrefedd

Mae’r prosiect hwn ag ariennir gan Lywodraeth Cymru yn

cefnogi pobl ifanc sydd mewn risg uchel o ddod yn ddigartref.

Cefnogir y bobl ifanc hyn i gadw eu tenantiaeth, dod o hyd i

denantiaeth newydd a chynnal sesiynau cymodi gyda theuluoedd sydd

wedi galluogi rhai o’r defnyddwyr gwasanaeth i ddychwelyd

gartref. Mae’r gweithiwr hefyd yn cyfeirio rhai pobl ifanc at

wasanaethau eraill sydd yn fwy cymwys i gwrdd

gyda’u anghenion. Mae’r aelod staff yn gweithio yn

agos iawn gydag adran digartref yng Nghyngor

Gwynedd i gefnogi rhai sydd yn ddigartref yn

ogystal â’r rhai sydd mewn perygl o fod.

Math o gefnogaeth a ddarperir:

Incwm, arian a chyllidebu

Llety - tai fforddiadwy

Hawliau ac eiriolaeth

Iechyd a lles

63

o bobl ifanc yn ddigartref neu wedi cael eu hadnabod fel eu bod

mewn risg o ddod yn ddigartref ac wedi derbyn cefnogaeth y prosiect

49 yn bobl ifanc sengl - 14 o deuleuoedd ifanc

75%

56% 37%

75% wedi’u hatal

rhag ddod yn

ddigartref

Adroddiad Blynyddol GISDA 8

56% wedi derbyn

cefnogaeth i symud

mewn i lety

37% wedi symud

ymlaen i gyflogaeth,

hyfforddiant neu

addysg


Sesiynau codi ymwybyddiaeth

Comisiynwyd GISDA gan Wasanaethau Ieuenctid Gwynedd i wella dealltwriaeth a chodi

ymwybyddiaeth ar faterion llety, tai a digartrefedd ymysg pobl ifanc.

Gwnaethom hyn trwy:

Ymweld ag amryw o ysgolion, clybiau ieuenctid a chlybiau lleol ar draws

Gwynedd i ddarparu gweithdy codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd.

Cynnal sesiynau galw mewn lle gall bobl ifanc dderbyn cyngor neu

gwybodaeth ar amryw o faterion megis digartrefedd, llety, cyllidebu,

budd-daliadau, mynediad i wasanaethau a mwy.

Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol. Roedd angen cwblhau’r prosiect mewn llai

nag pum mis felly welsom y gallai’r dull hwn gyrraedd nifer fawr o bobl ifanc

yn gyflym ac yn effeithiol.

28

gweithdy codi

ymwybyddiaeth

wedi cyrraedd

561

o bobl ifanc!

44

sesiwn galw

mewn

Erthyglau ar 11 o argraffiadau newyddion lleol a rhanbarthol.

233,188 o argraffiadau ar Snapchat

130,868 argraff gan bobl 13 i 25 oed ar Facebook ac Instagram

Adroddiad Blynyddol GISDA 9


Prosiect LHDT+

Cynhelir Clwb Ieuenctid ar gyfer pobl ifanc LHDT bob yn ail nos Lun yng

Nghaffi GISDA, Caernarfon. Mae wedi profi i fod yn eithriadol o boblogaidd

a llwyddiannus a bellach mae dros 80 o bobl ifanc yn aelodau o’r clwb.

Ar hyn o bryd mae GISDA yn cynnig platfform i bobl ifanc

gymdeithasu mewn amgylchedd a gofod saff. Yn ddelfrydol mae angen

rhagor o adnoddau i gynnig cefnogaeth a chyngor pan fo’r angen. Byddwn

yn parhau i geisio cynnig y gwasanaeth gorau o fewn yr ychydig adnoddau sydd

gennym. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r gwirfoddolwyr ymroddedig sydd yn rhoi eu

hamser o’u gwirfodd i gynnal a rhedeg y clwb. Byddwn yn parhau i geisio denu

arian i gryfhau’r ddarpariaeth. Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol mewn

pobl ifanc yn dod yn ddigartref a hynny yn deillio oherwydd eu rhywioldeb a’r

tensiynau o fewn y cartref.

Credwn yn gryf o fewn GISDA fod gan bob person ifanc yr hawl i deimlo’n gyfforddus a

hapus heb wynebu unrhyw orthrwm na gwahaniaethu yn sgil eu rhywioldeb o fewn ein

cymunedau a mi fyddem yn parhau i weithio ar hyn.

89%

yn nodi fod y clwb yn hanfodol neu bwysig iawn iddynt

Mae’r clwb

wedi gwella fy

iechyd meddwl

yn ddramatig, ac

wedi gwneud i mi

ennill llawer mwy

o ffrindiau.”

Adroddiad Blynyddol GISDA 10

Mae gallu bod

ynof i fy hun wedi

helpu, gan wybod

hefyd fod ‘na phobl

o gwmpas sy’n

gofalu amdanai,

mae hyn yn bwysig

iawn i mi.”


Prosiect Ôl Ofal

Ariennir y gwasanaeth hwn gan Wasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Gwynedd. Mae’r prosiect yn cynnig cefnogaeth i unigolion

rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd wedi bod dan ofal yr Awdurdod Lleol

a ble mae cyfrifoldeb i barhau i’w cefnogi wedi iddynt adael eu lleoliad

gofal. Rydym yn cyflogi uwch gynghorydd personol therapiwtig, cynghorydd

personol therapiwtig a gweithiwr addysg a chyflogaeth rhan amser. Mae’r cynghorwyr

personol yn cynnig cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i baratoi’r person ifanc ar gyfer

y eu taith i fod yn oedolion annibynnol. Bydd bob person ifanc yn derbyn cynllun

llwybr sydd yn ffocysu ar . llety, addysg, hyfforddiant, iechyd, teulu, perthnasoedd

cymdeithasol a’u hawliau.

Mae’r gweithiwr addysg a chyflogaeth yn sicrhau fod yr pobl ifanc yma sydd yn gadael

gofal yn cael y gefnogaeth ychwannegol i’w cefnogi i barhau i gadw eu gwaith,

mynychu coleg neu unrhyw hyfforddiant

81

o bobl ifanc ôl ofal wedi cael eu cefnogi

Rhwystrau mae’r bobl ifanc wedi profi dros y flwyddyn

LLETY

• Mynediad i lety sydd ar gael ac

yn fforddiadwy

• Rhent a blaendal uchel

• Llety symud ymlaen addas

IECHYD MEDDWL

• Unigolion yn profi anawsterau

iechyd meddwl

• Pobl ifanc yn profi problemau

hunan-barch a hyder isel.

CYFLEON

• Gwaith cyflogedig yn dymhorol a

chytundebau byr

• Anodd i unigolion ganolbwyntio a

chynnal cyrsiau pan fo ganddynt

anghenion cymorth cymhleth.

GWASANAETHAU

• Unigolion yn gweld hi’n anodd

derbyn help

• Anodd cael mynediad i

• gefnogaeth - gwasanaethau

wedi ymestyn

“Rydych yn ateb yn gyflym a bob amser yn rhoi 110% dim ots beth

yw'r amgylchiadau. Rydych chi'n ddibynadwy ac fel rhywun sy'n

gadael gofal, rwy'n gwybod y gallaf bob amser yrru neges ac

ymddiriedaeth y byddwch yno i fy helpu. "

DYFYNIAD GAN BERSON IFANC SYDD YN DERBYN

CEFNOGAETH CYNGHORYDD PERSONOL

Adroddiad Blynyddol GISDA 11


Rhieni Ifanc

Ariannwyd y prosiect yma gan Blant Mewn Angen i gefnogi rhieni sydd yn 18

oed neu lai. Mae’r prosiect yn cynnig cefnogaeth ddwys 1:1 i’r rhieni ar greu

perthnasau iach, fod yn rhan o gymuned, cynnal a chadw tenantiaeth,

cyllidebu, codi hyder a mwy!

20

40% 70%

o rieni ifanc wedi

derbyn

cefnogaeth

40% wedi cael eu

cyfeirio gan

ymwelwyr iechyd

70% yn NEET

(ddim mewn cyflogaeth,

addysg, hyffforddiant)

Stori Manon*- y math o gefnogaeth cynigwyd gan y prosiect

Daeth Manon i GISDA am gefnogaeth gan ei bod wedi disgyn yn feichiog a doedd

dim lle yn y tŷ teulu. Roedd y ffaith ei bod yn feichiog yn ifanc hefyd wedi achosi

perthynas hi a’i mam i dorri lawr. Oherwydd ffraeo cyson a diffyg lle roedd rhaid

i Manon sofa syrfio rhwng y tŷ teuluol, tŷ dad y babi a thŷ ei anti a oedd hefyd yn

achosi ffraeo rhwng y teulu. Gafodd Manon ei chyfeirio i Rhieni Ifanc ac i gychwyn

roedd y gweithiwr yn cyfarfod gyda hi yn aml i greu perthynas drwy fel arfer mynd

am dro neu gyfarfod mewn caffi. Penderfynwyd rhoi enw Manon ar restr tai, i roi

cefnogaeth reolaidd a hefyd ceisio gweithio ar y perthynas gyda’i mam.

Roedd Manon yn llwyddiannus yn derbyn tŷ cyn i’r babi gael ei eni. Ceiswyd am

grantiau am offer i gael y tŷ yn barod fel carpedi a deunyddiau gwyn gegin - roedd

yn llwyddiannus ac yn help mawr! Aeth y gweithiwr gyda Manon i

ddosbarthiadau mam a babi i godi ei hyder oherwydd ei bod

yn wyliadwrus yn mynd gan ei bod yn ifanc. Gweithiwyd gyda

Manon hefyd ar sefydlu ei biliau, cyllidebu, sgiliau coginio a hyd

yn oed edrych ar opsiynau dychwelyd i’r coleg pan fydd ei mab

digon hen. Wrth weithio yn agos iawn gyda Manon welwyd ei hyder

yn codi yn sylweddol, y bond gyda’r babi yn grêt ynghyd a’i

pherthynas gyda’i mam a gweddill y teulu wedi gwella.

O ganlyniad y gefnogaeth ddwys yma roedd ganddi dŷ ei hun,

y sgiliau sydd ei angen i fyw yn annibynnol a magu ei mab ac yn bwysicach

wedi adeiladu rhwydwaith o gefnogaeth a help pan fo’r angen gan ei theulu!

Adroddiad Blynyddol GISDA 12

*enw wedi cael ei newid


CAFFI GISDA

Mae CAFFI GISDA yn ganolfan hyfforddiant a chaffi i’r gymuned leol. Ein nod

yw datblygu sgiliau newydd, magu hyder a chynnig hyfforddiant yn y maes

arlwyo i alluogi’r unigolyn i symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach.

Mae’r staff wedi cefnogi 27 o wirfoddolwyr dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r

gwirfoddolwyr wedi dysgu amryw o sgiliau yn cynnwys gweini bwyd, coginio,

defnyddio til, gofal cwsmer a mwy! Rydym yn andros o ddiolchgar i’n

cwsmeriaid ffyddlon a rheolaidd am ein cefnogi ac am eu parodrwydd i fod yn

amyneddgar ar adegau tra mae pobl ifanc yn datblygu sgiliau newydd.

Bu’n flwyddyn brysur iawn gyda bwydlen newydd, llawer o alw am bwffes ac

wedi mynychu gŵyl fwyd Caernarfon! Yn y flwyddyn nesaf mi fydd y caffi yn

ffocysu mwy ar yr ochr hyfforddi pobl ifanc ac yn cryfhau’r gefnogaeth yma.

Gwirfoddoli

Rydym yn cynnig hyfforddiant a phrofiadau i bobl ifanc

ond hefyd cyfleoedd gwirfoddoli i bawb o bob oed a

chefndir. Ariannwyd y Cydlynydd Gwirfoddoli gan grant

CIST, Cyngor Gwynedd a grant Gwirfoddoli Cymru, WCVA .

94

unigolyn wedi

gwirfoddoli

75

ymholiad

newydd

4008 awr wedi ei wirfoddoli! Adroddiad Blynyddol GISDA 14

Adroddiad Blynyddol GISDA 13


Byw’n Iach

Prosiect cynnal a chadw a ariannwyd gan fanc

Nationwide oedd Byw’n Iach.

Nod y prosiect oedd dysgu sgiliau DIY a

garddio i bobl ifanc i alluogi nhw allu byw’n

annibynnol. Roedd gan y gweithiwr brofiad a

chymwysterau mewn gwaith adeiladu ac mae

ganddo ddiddordeb mewn DIY ac ail

ddefnyddio dodrefn.

Rhai esiamplau o weithdai oedd:

peintio, newid bwlb, gosod

fframiau, adeiladu mainc a bocsys

yn defnyddio sgiliau gwaith coed,

garddio, creu addurniadau cartref

a mwy!

Yn anffodus daeth y prosiect i ben ym mis

Medi 2019 ond mae nifer fawr o bobl ifanc wedi

cael budd ohono ac wedi dysgu sgiliau bydd gyda nhw

am byth! Gobeithio gallwn gael grant i wneud prosiect

tebyg eto.

EMPYRE

Prosiect cyffrous iawn wedi cael ei ariannu gan gronfa gymdeithasol

Ewropeaidd drwy gynllun enwog Erasmus + yw Empyre. Mae GISDA yn

un o 8 partner o 4 Gwlad. Mae Prifysgol o’r 4 Gwlad sef Gwlad Pwyl,

Cymru, Ffindir ac Awstria wedi cyfeillio gydag elusen gwaith ieuenctid

o fewn eu gwlad a’r syniad ydy astudio a dysgu am wahanol ymarfer

ieuenctid ar draws Ewrop. Tuag at y diwedd, y nod ydy gwerthuso’r

gwahanol ymarfer gan ddewis yr ymarfer sydd yn rhoi’r

canlyniadau gorau i bobl ifanc. Byddem yn creu modiwl

e-ddysgu i’w rannu a’i ddosbarthu gydag eraill ar y

diwedd. Cyflwynodd GISDA a Phrifysgol Bangor ein

canfyddiadau yng ngwlad Pwyl flwyddyn yma a

cafodd prosiect LHDT+ GISDA ei dewis i gael ei

ymchwilio ymhellach.

Mae hi’n fraint fawr cael cyfle i fod yn rhan o brosiect

fel hyn lle gallwn gyfarfod a dysgu gan brosiectau eraill

ond hefyd cyfrannu at ddatblygiad dyfodol

gwaith ieuenctid a gwaith cymdeithasol.

Adroddiad Blynyddol GISDA 14


Llesiant Staff

Rydym yn gwerthfawrogi gwaith caled y staff pob dydd ac yn deall gall y gwaith fod yn

heriol ar adegau. Fel cwmni rydym wedi penderfynu buddsoddi yn llesiant ein staff i

roi rhywbeth yn ôl, dod a phawb at ei gilydd, codi ysbryd a chael hwyl!

Mae’r staff wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau ac ar draws

y flwyddyn rydym wedi cael diwrnod tîm gyda chyfle i caiacio, padl fyrddio, golf a

chinio neis ar y traeth, wedi cael sesiynau blasu Yoga, cymryd rhan mewn taith

gerdded “Llwybr Llechi”, beicio a mwy! Mae ein cynllun llesiant yn cynnwys:

Gweithio’n

hyblyg megis:

TOIL a FLEXI

Sesiynau

ymarferol adlewyrchol

i staff

rheng flaen

Diwrnodau

tim a

gweithgareddau

Polisi

absenoldebau

eraill

Mi fydd llesiant staff yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn

ystod 2020-2021 yn arbennig ar ôl cyfnod y Firws a’r Cloi

Mawr. Rydym wedi derbyn grant bach gan y Loteri i gynnal

sesiynau ffitrwydd a llesiant ac i ddod a’r cwmni at ei gilydd

yn dilyn y cyfnod anodd.

Adroddiad Blynyddol GISDA 15


Crynodeb Cyfrifon GISDA

Blwyddyn hyd at Mawrth 31 2020

Adroddiad yr Archwiliwr Annibynnol i Ymddiriedolwyr GISDA CYFYNGEDIG

Rydym wedi astudio datganiad o weithredoedd ariannol (yn cynnwys cyfrif incwm a gwariant) GISDA

Cyfyngedig am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020.

Priod gyfrifoldebau yr ymddiriedolwyr a’r archwiliwr

Yr ymddiriedolwyr sydd yn gyfrifol am baratoi y datganiad ariannol crynodedig yn unol a

chyfraith perthnasol y Deyrnas Unedig ac argymhellion y SORP elusennau. Ein cyfrifoldeb

ni yw i ymadrodd i chwi ein barn ar gysondeb y datganiad ariannol crynodedig gyda’r datganiadau

ariannol llawn ar Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr. Yr ydym hefyd wedi darllen

y gwybodaeth ychwanegol a cynhwysir yn y datganiadau ariannol crynodedig a chysidro’r

ymhlygiadau i’n adroddiad os y down yn ymwybodol o unrhyw gamosodiad a ymddengys neu

anghysondeb sylweddol gyda’r datganiad ariannol crynodedig.Cynhaliwyd ein gwaith yn unol

a Bwletin 2008/3 a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Ymarferion Archwilio. Mae ein adroddiad ar

ddatganiadau ariannol llawn y cwmni yn disgrifio sail ein barn ar y datganiadau

ariannol ac Adroddiad yr Ymddiriedolwyr.

Datganiad o weithredoedd ariannol (yn cynnwys cyfrif incwm a

gwariant) am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020

INCWM

Incwm gwirfoddol

Rhoddion a grantiau

2020 2019

£8,699

£11,851

INCWM O WEITHGAREDDAU ELUSENNOL

Grantiau, cytundebau rhenti ac ati

Elw ar werthu asedau sefydlog

Llog banc

Incwm arall

CYFANSWM INCWM

GWARIANT

Gweithgareddau elusennol

(GWARIANT) / INCWM NET A SYMUDIAD

NET MEWN CRONFEYDD AM Y FLWYDDYN

Cronfeydd ar 1 Ebrill 2019

Cronfeydd ar 31 Mawrth 2020

Adroddiad Blynyddol GISDA 16

£1,283,601

-

£283

£21,734

£1,314,317

£1,219,614

£94,676

£1,143,376

£1,238,052

£1,447,079

£4,075

£118

£1,886

£1,465,009

£1,482,781

(£17,722)

£1,161,148

£1,143,376

More magazines by this user
Similar magazines