Views
5 years ago

Tromboelastometria – nowa metoda wspomagająca decyzje ...

Tromboelastometria – nowa metoda wspomagająca decyzje ...

Tromboelastometria – nowa metoda wspomagająca decyzje

Tromboelastometria nowa metoda wspomagająca decyzje terapeutyczne w zaburzeniach hemostazy… 85 ARTYKUŁ REDAKCYJNY Tromboelastometria nowa metoda wspomagająca decyzje terapeutyczne w zaburzeniach hemostazy, oparta na tromboelastografii Harteta JANUSZ TRZEBICKI 1 , GABRIELA KUŹMIŃSKA 1 , PIOTR DOMAGAŁA 2 Warszawski Uniwersytet Medyczny: 1 I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, kierownik: prof. dr hab. med. E. Mayzner-Zawadzka; 2 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Chmura Tromboelastometria nowa metoda wspomagająca decyzje terapeutyczne w zaburzeniach hemostazy, oparta na tromboelastografii Harteta Trzebicki J. 1 , Kuźmińska G. 1 , Domagała P. 2 Warszawski Uniwersytet Medyczny: 1I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 2Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Tromboelastometria jest metodą diagnostyczną, przedstawiającą graficznie i numerycznie dynamikę procesu hemostazy oraz właściwości fizyczne tworzącego się skrzepu pełnej krwi. Pozwala na szybką i całościową ocenę procesu krzepnięcia i fibrynolizy pełnej krwi, jednocześnie z uwzględnieniem udziału czynników krzepnięcia i fibrynolizy oraz płytek krwi. Interpretacja wyników polega na analizie porównawczej obrazów graficznych i danych numerycznych, odnoszących się do tworzenia się skrzepu i fibrynolizy w kolejnych przedziałach czasowych, z danymi wzorcowymi wprowadzonymi do pamięci komputera. Przedstawienie graficzne dynamiki i jakości procesu krzepnięcia ułatwia zrozumienie zaburzeń tego układu, które mogą być wywołane wieloma czynnikami, np.: małym stężeniem czynników krzepnięcia, małopłytkowością, masywną utratą krwi i następowymi przetoczeniami, a niekiedy hipotermią. Aparatura wykorzystywana w tej metodzie jest mobilna i umożliwia wykonywanie badań przy łóżku chorego. Zastosowanie specjalistycznych odczynników aktywujących krzepnięcie krwi skraca czas diagnostyki do około 15 minut. Pozwala to na wielokrotne kontrolowanie stanu hemostazy pacjenta w czasie rzeczywistym. Szybkie zdiagnozowanie oraz możliwość oceny wpływu zastosowanego leczenia na układ krzepnięcia ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych. Uzyskanie obrazu procesu hemostazy i porównanie ze stanem klinicznym pomaga w różnicowaniu między krwawieniem z przyczyn chirurgicznych a związanym z zaburzeniami w układzie krzepnięcia czy fibrynolizy. Wykorzystanie tromboelastometrii przyczynia się nie tylko do pogłębienia wiedzy na temat złożonych przyczyn zaburzeń występujących w układzie krzepnięcia, ale także ma swój wymiar ekonomiczny przez ograniczenie empirycznego stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych. Badania tromboelastograficzne odgrywają znaczącą rolę w dokumentowaniu wyników leczenia zaburzeń krzepnięcia. W celu umożliwienia powszechnego wykorzystania tej metody w praktyce klinicznej dąży się do opracowania schematów postępowania, tzw. algorytmów, ściśle określających na podstawie wyników tromboelastometrii lub tromboelastografii rodzaj i ilość preparatów krwiopochodnych oraz leków, które powinny być zastosowane. Tromboelastometria znajduje swoje zastosowanie w kardiochirurgii, transplantologii, położnictwie, urazach wielonarządowych, chirurgii naczyniowej oraz w intensywnej terapii. Stosowanie tej metody nie wymaga specjalistycznego wykształcenia laboratoryjnego. Słowa kluczowe: hemostaza, zaburzenia krzepnięcia, tromboelastometria, tromboelastografia Pol. Merk. Lek., 2009, XXVII, 158, 85 Thromboelastometry a new method supporting the therapeutical decisions in the coagulopathy based on the Hartet’s thromboelastography Trzebicki J. 1 , Kuźmińska G. 1 , Domagała P. 2 Medical University of Warsaw, Poland: 1Department of Anesthesiology and Intensive Care; 2Department of General and Transplantation Surgery Thromboelastometry is a diagnostic method presenting in graphs and numbers the dynamics of hemostasis and physical properties of the clot forming. Thromboelastometry allows quick and complete assessment of clotting and fibrinolysis mechanism respecting share of coagulation and fibrinolytic factors and also platelets. Interpretation is based on comparative analysis of model data from computer memory with graphs and numeric data that present clot formation and fibrinolysis in time periods. Graphic presentation of quality and dynamics of coagulation process allow to understand its disorders caused for different reasons, like coagulation factors deficiency, thrombocytopenia, massive bleeding and transfusion or sometimes hypothermia. Measuring device used for thromboelastometry is mobile and makes possible to test blood by a patient bed. By introducing specialist reagents that activate clotting in vitro it is possible to shorten the diagnostic period to 15 minutes therefore multiple patient hemostasis controls can be achieved in real time. Quick diagnostic and possibility of assessment an influence of applied treatment on coagulation process allow to make proper therapeutic decisions in patients with coagulopathy. Hemostasis image and reference to clinical situation might be helpful in diagnosis if there is a surgical bleeding or there is a bleeding released by coagulation and fibrinolytic disorders. Thromboelastometry contributes not only to widen knowledge about complex mechanics of coagulation disorders but also to reduce usage of blood and its products. Thromboelastograhic examinations play a major role in the documentation of coagulation disorders treatment. In order to widen use of this method in clinical practice the algorithms are created, based on thromboelastometry and thromboelatograhy results. These can indicate type and quantity of blood products and medicines that are necessary to administer. Thromboelastometry is applied in many medical disciplines like cardiothoracic surgery, transplant surgery, obstetrics, multiorgan failures, vascular surgery and intensive care. In this method specialistic laboratory education is unnecessary. Key words: hemostasis, coagulopathy, thromboelastometry, thromboelastography Pol. Merk. Lek., 2009, XXVII, 158, 85

Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego - Elektra
Decyzje finansowe firmy Metody analizy - Gandalf
Nowa definicja koloru - Saflex.com
Nowa edycja 2013 - Fota
Metoda Pose. Bieganie techniką dr. Romanova - Helion
5 - Nowa Gazeta Praska
PANELE - Nowa Gazeta Praska
NASZE SPRAWY - Nowa Dęba
Nowa Astra Sedan - Nowe oblicze Astry - Opel Polska
Nowa era w monitoringu – CCTV IP - Techbox.pl
Nowa siedziba Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów ... - WOIIB
Nowa koncepcja monitorowania hemodynamicznego (Vigileo) [3,05 ...
Metoda wspomagająca innowacyjny proces na przykładzie ...
Február - Mesačník Odkaz sv. Cyrila a Metoda
Máj - Mesačník Odkaz sv. Cyrila a Metoda
Marec - Mesačník Odkaz sv. Cyrila a Metoda
December - Mesačník Odkaz sv. Cyrila a Metoda - Pravoslávna ...
Január - Mesačník Odkaz sv. Cyrila a Metoda
NOWA CAT® 988K - Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej - Pięćdziesiąt ...
Sukces Festiwalu Tauron Nowa Muzyka 10 - Elektrociepłownia Tychy
Goniec dla najmłodszych! Nowa rubryka Goniai ... - Goniec Polski
Nowa era w odwracaniu blokady nerwowo-mięśniowej [8,76 MB].
Máj - Mesačník Odkaz sv. Cyrila a Metoda
August - Mesačník Odkaz sv. Cyrila a Metoda - Pravoslávna cirkev ...
Fotometria CCD 5. Metoda odejmowania obrazów - helas
komunikativní versus gramaticko-překladová metoda při výuce