25.07.2020 Views

qronika+318

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

yovelkvireuli gazeTi

COVID 19-is

meore talRa

saqarTveloSi

gamodis samSabaTobiT N16 (318) 21.07

07.20

.2020

fasi 2 lari

gv. 32

zurab

meliqiSvili:

`SaqaraSvilis

tragedia im

ganukiTxaobis

Sedegia,

romelic

`ocnebam~

daamkvidra!~

`oqros mowmis~

pirveli Cveneba

gv. 10

irma

nadiraSvili:

`qarTuli

ocnebis~

politikuri

iaraRi

Sss da

prokuraturaa~

gv. 12

gv. 2

`am manqanis danaxvisTanave me, giorgi

SaqaraSvili da vaxtang axvlediani gaviqeciT

mdinare aragvze gamavali xidis mimarTulebiT.

ukan am dros davinaxe, rom am manqanidan

gadmovida ramdenime pirovneba da gamogvekida...~

giorgi vaSaZe: `ivaniSvilma `ocnebis~

saarCevno Stabis ufrosad gavrilovi daniSna~

gv. 16

vasil mamulaSvili:

lia muxaSavria:

giorgi gelxauri:

gv. 4

`SaqaraSvilis

saqmeSi~ SesaZloa,

realuri

damnaSaveebi gaqrnen~

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

gv. 8

`SaqaraSvilis

ojaxi saSineli

realobis winaSe

aRmoCndeba!~

gv. 6

`samwuxaroa, rom

SaqaraSvilis

biZas kiTxvebi

ar uCndeba!~

1


eliso kilaZe

599 17 12 12

Tveze meti gavida giorgi SaqaraSvilis

sastiki mkvlelobidan. Tveze metia, gamoZieba mimdinareobs

da jer isev ar arsebobs pasuxi kiTxvaze, _ vin mokla

giorgi SaqaraSvili? ar viciT mkvlelobis motivi, ar vic-

iT, gvami miitanes Tu giorgi SemTxvevis adgilze daixrCo da

mTavari, _ Tveze metia, media arkvevs, vin mfarvelobs mkvlelebs?!

„qronika+~ agrZelebs giorgi SaqaraSvilis mkvlelo-

bis saqmis masalebis gamoqveynebas. amjerad gTavazobT

braldebis mxaris mowmis _ guram amirxanaSvilis Cvenebas.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`oqros mowmis~

guram amirxanaSvili

gamokiTxuli piris mier mo-

wodebuli informacia:

amJamad var studenti, daaxloebiT

erTi kviris ukan me da

Cemi megobari giorgi SaqaraSvili

Cvenma saerTo nacnobma

lizi nadiraZem dagvpatiJa Tavisi

megobris, ani gabeCavas dabadebis

dReze. ana gabeCavas dabadebis

dRe aris 19 ivniss. miuxedavad

amisa, rogorc lizim

2020 wlis 18 ivniss socialuri

qselis feisbuqis meSveobiT momwera

da miTxra, ani gabeCavas

dabadebis dRis wveuleba dabadebis

dRis wina dRes, 18 ivniss

iwyeboda da saRamos 19:00 saaTze

unda mivsuliyaviT q. mcxeTaSi,

narekvavis dasaxlebaSi mdebare

sadResaswaulo centrSi. me da

Cemi megobari giorgi SaqaraSvili

wavediT q. mcxeTaSi, Sps

„liderfudis” qarxnis mimdebare

teritoriaze arsebul sadResaswaulo

centrSi. iqneboda

daaxloebiT 21:00 saaTi, rodesac

me da giorgi SaqaraSvili

mivediT ana gabeCavas wveulebaze.

rodesac SevediT SenobaSi,

wveulebaze Sekrebili iyo daaxloebiT

30 adamiani, romelTagan

nawili iyo biWebi, xolo nawili

_ gogonebi. me stumrebidan mxolod

vicnobdi lizi nadiraZes,

ana gabeCavas, mariam xatiskacs da

irakli waqaZes. aqve ganvmartav,

rom me ana gabeCava gavicani lizi

nadiraZis mxridan, mariam

xatiskaci aris Cemi mezobeli,

xolo irakli waqaZe aris Cemi

yofili gundeli. Cven erTad

vTamaSobdiT fexburTs. rodesac

mivediT, ani gabeCavas stumrebs

ukve dawyebuli hqondaT

qeifi da umetesoba ukve sakmaod

nasvami iyo. amasTan, stumari bi-

Webis nawili iqceoda agresiulad.

me da giorgi SaqaraSvils

lizi nadiraZem gviTxra, rom

yuradReba ar migveqcia im biWebisTvis,

romlebic agresiulad

iqceodnen da maT ar avyolodiT.

Cveni misvlidan daaxloebiT erT

saaTSi, rodesac me da giorgi

SaqaraSvili vimyofebodiT SenobaSi,

ezodan mogvesma Cxubis

xma. Cven mivxvdiT, rom stumrebi

erTmaneTSi Cxubobdnen da situaciis

gasarkvevad gareT gavediT.

rodesac Senobis ezoSi gavediT,

aravin iyo da ezos garedan

ismoda Cxubis xma. me da giorgi

SaqaraSvili gavediT Senobis

ezodan, rkinis WiSkris gavliT

da davinaxeT, rom ezos WiSkris

mimdebared, supermarket „liderfudis”

gverdiT arsebul kibeebTan,

daaxloebiT aTi kaci

erTmaneTSi Cxubobda da iyo CoCqoli

da yvirili. me maTgan verc

erTi ver vicani, Tumca miuxedavad

amisa, me da giorgi SaqaraSvili

mivediT da vcdilobdiT

maT gaSvelebas. daaxloebiT ori

wuTis Semdgom aRniSnulma pirovnebebma

Sewyvites Cxubi, ris

Semdgomac moCxubari CemTvis

ucnobi eqvsi biWi Casxda CemTvis

ucnobi markis, ferisa da sax.

nomris mqone avtomanqanaSi, romelTagan

erT-erTs saxeze etyoboda,

rom nacemi iyo da wavidnen.

me ar daminaxavs, Tu ra mimarTulebiT

wavidnen. aqve ganvmartav,

rom ramdenadac SevamCnie,

moCxubari biWebidan dazianebebi

aReniSneboda saxis

areSi erT-erTs, kerZod, saxeze

aReniSneboda sisxlis msgavsi

laqebi. amis Semdgom me da giorgi

SaqaraSvili kvlav SevbrundiT

wveulebaze. maleve stumrebis

nawilma gadavwyviteT, rom

wavsuliyaviT sofel lisSi Cveni

megobris, irakli waqaZis saxlSi.

me, giorgi SaqaraSvili, vaxtang

axvlediani, wveulebis

dijei konstantine igive koko,

romlis gvaric ar vici, fotografi

saxelad iakobi da vinme

gvarad qaTamaZe wamovediT fexiT

avtobanis gverdiT Tbilisis

mimarTulebiT, raTa taqsi

gagveCerebina da wavsuliyaviT

lisze. am dros dagvewia ori

biWi, romlebic iyvnen naxsenebi

eqvsi moCxubari biWis megobrebi,

qaTamaZes sTxoves telefonis

nomeri da uTxres, rom momdevno

dReebSi Seexmianebodnen. amis

Semdgom gavagrZeleT gza da gadavkveTeT

aragvis xidi da mivemarTebodiT

q. Tbilisis mimarTulebiT.

rodesac gavcdiT

xids, Cven wamogvewia CemTvis

ucnobi avtomanqana, savaraudod,

vercxlisferi, romelmac gagvi-

Cera win. am manqanidan gadmovida

daaxloebiT eqvsi pirovneba

da CvenTan erTad myof qaTamaZes

dauwyo Cxubi da cema. amis

gamo me da giorgi SaqaraSvili,

vaxtang axvlediani da dijei

koko gaviqeciT ukan, xidis mimarTulebiT

da moSorebiT gavCerdiT.

Cven vxedavdiT, rogor

urtyamdnen manqanidan gadmosuli

pirebi qaTamaZes, romelic

waiqca miwaze. rodesac qaTamaZe

Zirs waiqca, daanebes Tavi, Casxdnen

am manqanaSi da wavidnen

Tbilisis mimarTulebiT. rodesac

qaTamaZes fizikurad uswordebodnen,

erT-erTi sruli

aRnagobis, sxvebze fizikurad

didi pirovneba damamaxsovrda,

romelic mZRolis gverdiTa

savarZlidan gadmovida.

xsenebuli avtomanqaniT mosuli

eqvsi agresiuli mamakaci rodesac

wavida, Cven mivuaxlovdiT

qaTamaZes. igi isev Zirs egdo,

qaTamaZes saxidan mosdioda sisxli,

Cven igi wamovayeneT fexze.

am dros kvlav movida raRac manqana

da CvenTan gaCerda. me ar

daminaxavs, Tu romeli mxridan

movida avtomaqana, aseve ar maxsovs,

ra markis avtomanqana iyo.

am manqanis danaxvisTanave me,

giorgi SaqaraSvili da vaxtang

axvlediani gaviqeciT mdinare

`am manqanis danaxvisTanave me, giorgi

SaqaraSvili da vaxtang axvlediani

gaviqeciT mdinare aragvze gamavali

xidis mimarTulebiT. ukan am dros

davinaxe, rom am manqanidan gadmovida

ramdenime pirovneba da gamogvekida...~

aragvze gamavali xidis mimarTulebiT.

ukan am dros davinaxe,

rom am manqanidan gadmovida

ramdenime pirovneba da gamogvekida.

me, giorgi SaqaraSvili

da vaxtang axvlediani

gaviqeciT ukan, gadavirbineT

TiTqmis diagonalze xidi, giorgi

SaqaraSvili mirboda win, Semdeg

miyveboda axvlediani da

ukan mivdevdi me. gadavirbineT

dasavleTis mimarTulebiT arsebuli

avtobanic, ra drosac

giorgi SaqaraSvilma da vaxtang

axvledianma Cauxvies marjvena

mxares, xidis qveS gamaval gzaze,

xolo me pirdapir gaviqeci, ra

drosac gzis gverdiTa marjvena

mxares davinaxe Zveli feradi

Senoba da gaviqeci Senobis mimarTulebiT,

gavedi Senobis ukan

da gadavxti buCqebSi. vinaidan

buCqebi iyo ekliani, nakawrebis

saxiT miviRe dazianebebi marjvena

da marcxena xelis mtevnebze,

aseve marcxena fexis muxlze da

aseve mucelze. rodesac buCqeb-

Si viyavi Cavardnili, momiaxlovda

naxsenebi meore manqanidan

gadmosuli da Cvenken gamoqceuli

sami biWi, romelTac avuxseni

da vuTxari, rom arafer SuaSi

viyavi da maT mxolod vaSvelebdi

kibeebTan momxdari Cxubis

dros. aRniSnulze erT-erTma

daadastura Cemi neitraluri

moqmedeba Cxubis dros da miTxres,

rom Cavmjdariyavi maT manqanaSi.

me davTanxmdi maT moTxovnas

da Cavjeqi am manqanis ukana

salonSi. sanam manqanaSi Cavjdebodi,

rodesac buCqebidan amovedi,

sam naxseneb biWs kidev

sami daemata, romeli pirovnebebic

Casxdnen am manqanaSi. sul,

2 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


saerTo jamSi, iyvnen eqvsni da

meSvide viyavi me. da wamovediT

Tbilisis mimarTulebiT. me maT

vTxove, rom aragvze gamavali xidis

mimdebared gaeCerebinaT,

raTa Camovsuliyavi, radgan

msurda, rom momeZebna Cemi bavSvobis

megobari giorgi SaqaraSvili.

me maT mkiTxes, Tu ratom

unda Camovsuliyavi aRniSnul

teritoriaze, Tumca me maT davumale

mizezi, radgan Tuki

gaigebdnen realur mizezs, isinic

gaCerdebodnen. aRniSnulma

pirovnebebma me ar gamiCeres avtomanqana

da Cemi nebis sawinaaRmdegod

wamomiyvanes q. Tbilisis

mimarTulebiT da Camomsves

q. TbilisSi, didubis avtosadguris

mimdebared, „liderbeTsa”

da „lukoilis” benzingasamarT

sadguris mimdebared.

vinaidan giorgi SaqaraSvils ar

hqonda mobiluri, me mas ver davureke.

amis Semdgom me gavaCere

taqsi da mZRols vTxove, rom mesargebla

misi telefoniT, radgan

telefoni arc me mqonda. Cemi

telefoni Cxubamde vaTxove kokos

da taqsis mZRolma momca

Tavisi telefoni, riTac maSinve

davureke irakli waqaZes, movuyevi

momxdari faqtis Sesaxeb

da vTxove, rom saswrafod dabrunebuliyo

ukan da moeZebna

giorgi SaqaraSvili. aRniSnulze

irakli waqaZe damTanxmda. dilas

miTxra, rom sami avtomanqaniT

wavidnen irakli da Tavisi megobrebi

giorgi SaqaraSvilis mosaZebnad,

Tumca uSedegod. rodesac

vazisubanSi saxlSi mivedi,

velodebodi, rodis damikav-

Sirdeboda giorgi SaqaraSvili.

giorgi SaqaraSvilis adgilsamyofeli

am dromde CemTvis ucnobia.

aqve gangimartavT, rom Semi-

Zlia giCvenoT is adgilebi, sadac

moxda zemoT aRniSnuli incidenti

da aseve Tanaxma var, monawileoba

miviRo sagamoZiebo eqsperimentSi.

saqmis irgvliv am etapze

sxva raime dasamatebeli ar

maqvs.

kiTxva: TqvenTan da giorgi

SaqaraSvilTan erTad kidev vin

aSvelebda Cxubis monawileebs?

pasuxi: vinaidan iyo Rame da

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

pirveli Cveneba

amasTan iyo CoCqoli da aurzauri,

me ar daminaxavs, CvenTan er-

Tad kidev vin aSvelebda Cxubis

monawileebs.

kiTxva: Cxubis Sedegad miiReT

Tu ara dazianebebi sxeulze?

dadebiT SemTxvevaSi ra dazianebebia?

pasuxi: Cxubis Sedegad me dazianebebi

ar mimiRia, vinaidan

CemTvis fizikuri Seuracxyofa

aravis mouyenebia.

kiTxva: Cxubis dros xom ar

daginaxavT, konkretulad vin vis

ayenebda fizikur Seuracxyofas?

pasuxi: Tavdapirvelad dawyebul

CxubSi, romelic moxda im

adgilis mimdebared, sadac vqeifobdiT,

iyo cudi ganaTeba, CoCqoli

da aurzauri. me ar daminaxavs,

vin vis urtyamda.

kiTxva: ra ecva giorgi

SaqaraSvils 2020 wlis 18 ivniss

wveulebaze?

pasuxi: giorgi SaqaraSvils

2020 wlis 18 ivniss ecva Savi

feris naWris Sorti, da lurji

feris perangi _ „saroCka”, xolo

fexze ecva Savi feris TeTrZiriani

klasikuri stilis fexsacmeli.

aqve ganvmartav, rom giorgi

SaqaraSvils welze ekeTa

mcire zomis Savi feris naWris

CanTa, romel CanTaSic mas moTavsebuli

hqonda savarcxeli da

Tmis Jele, romel CanTazec

vuTxari, sanam wveulebaze mividodiT,

rad undoda, razec gamca

pasuxi, rom Tmis Jele da savarcxeli

maqvs moTavsebulio.

kiTxva: ra gecvaT 2020 wlis

18 ivniss ana gabeCavas wveuleb-

is dros?

pasuxi: tanT mecva Savi feris

jinsis Sarvali, lurji feris

moklemklaviani maisuri da lurji

kubikebiani perangi. aRniSnuli

tansacmeli me maqvs saxlSi

da SemiZlia warmogidginoT.

kiTxva: xom ar gagirecxavT

tansacmeli, romelic Tqven 2020

wlis 18 ivniss ana gabeCavas

wveulebaze gecvaT?

pasuxi: tansacmeli, romelic

me 2020 wlis 18 ivniss ani gabeCavas

wveulebaze mecva, ar vici,

garecxa Tu ara dedaCemma.

kiTxva: rodis miiReT da-

zianebebi sxeulze da saWiroebT

Tu ara, gsurT Tu ara, rom CagitardeT

sasamarTlo-samedici-

no eqspertiza?

pasuxi: zemoaRniSnuli dazianebebi

miviRe im dros, rodesac

vcdilobdi buCqebSi damalvas.

kiTxva: gaqvs Tu ara informacia,

Tavdapirvelad vis Soris

moxda Cxubi?

pasuxi: CemTvis ucnobia, Tu

vis Soris moxda Tavdapirvelad

Cxubi.

kiTxva: hqonda Tu ara giorgi

SaqaraSvils mobiluri tele-

foni?

pasuxi: giorgi SaqaraSvils

mobiluri telefoni ar hqonda.

kiTxva: wveulebis maxloblad

Tavdapirveli Cxubis damTavrebisas

naxsenebi eqvsi pirovneba

rodesac Cajda manqanaSi da wavida,

SeZlebT Tu ara maT amocnobas?

dadebiT SemTxvevaSi ra

niSan-TvisebiT?

pasuxi: manqanis saWesTan rom

dajda, iyo daaxloebiT 20 wlamde

asakis saSualoze maRali,

susti aRnagobis, muqi feris

TmiT, TeTri kanis feriT, susti

pirissaxis. naxvis SemTxvevaSi amovicnob.

mZRolis gverdiT vin

dajda, ar maxsovs, xolo ukan

Camjadari oTxi pirovnebidan

maxsovs ori pirovneba, romelTagan

erT-erTs ecva TeTri feris

perangi, grZelsaxeloiani, hqonda

Ria feris sakmaod didi Tma

CamoSlil mdgomareobaSi, susti

aRnagobis saSualoze dabali simaRlis,

daaxloebiT 172 sm. simaRlis

Txeli Ria feris wveriT,

susti saxis, TeTri feris

kaniT, xolo meore pirovneba iyo

dabali simaRlis, susti aRnagobis,

muqi feris mokled SeWrili

TmebiT da susti pirissaxis moyvanilobiTkiTxva:

rodesac fexiT mid-

iodiT Tbilisis mimarTulebiT

avtobanze, Tavdapirvelad ro-

desac dagewiaT msubuqi avto-

manqana, saidanac gadmovidnen

pirovnebebi da qaTamaZes dauwyes

cema, SegiZliaT Tu ara am-

oicnoT?

pasuxi: rodesac avtomanqana

gaaCeres, gadmovidnen da qaTamaZes

dauwyes cema, viyavi moSorebiT,

Tumca davinaxe, rom mZRolis

gverdiT savarZlidan gadmosuli

pirovneba iyo SedarebiT

sruli, asakiT daaxloebiT 28-29

wlis sruli aRnagobis, mokled

SeWrili TmiT, mrgvali pirissaxis,

romelsac xelze majis zemoT

hqonda tatuireba saSualo zomis,

Tumca romel xelze, ver vixseneb.

kiTxva: meore manqana rodesac

movida, ratom gaiqeciT?

pasuxi: miuxedavad imisa, me,

giorgi SaqaraSvili da vaxtang

axvlediani ar SevTanxmebulvarT

erToblivad gaqcevaze, me piradad

mivxvdi, rom Cvenc dagviwyebdnen

cemas, radgan gadmosvlisTanave

garkveuli manZili

Cvenken gamoiqca agresiulad,

ris gamoc saxeze ver davimaxsovre,

radgan ukan mogvdevdnen.

kiTxva: rodesac buCqebSi Ca-

vardi, saidan mixvdi, rom dad-

evnebuli pirebi dageZebdnen?

pasuxi: buCqebSi Cavardnis

dros viyavi Cumad da mesmoda

xmebi, _ sad wavidneno? da Zebnis

dros damadga Tavze sami pirovneba,

romlebsac avuxseni, rom

me arafer SuaSi viyavi, ra drosac

movida igive manqana da iqidan

gadmovida sami pirovneba,

ris Semdegac wamiyvanes Tbilis-

Si, rogorc ukve avxseni.

rodesac buCqebidan samma

pirovnebam amomiyvana da Semdeg

manqaniT movida kidev sami pirovneba,

maTi amocnoba SemiZlia naxvis

SemTxvevaSi, Tumca gvarobi-

Ti niSnebis dasaxelebaze ar unda

avCqarde, raTa SecdomaSi ar minda

Sevide, ris gamoc mWirdeba

kargad dafiqreba da SemdgomSi

damatebiT dazustebulad mogawvdiT

aRniSnul informacias. saqmis

irgvliv am etapze sxva raime

damatebiTi informaciis mowodeba

ar SemiZlia. raime garemoebebis

gaxsnebis SemTxvevaSi gacnobebT

damatebiT.

3


nene injgia

591 71 39 98

jer kidev burusiT moculia

da uamravi pasuxgaucemeli kiTxvaa 19 wlis giorgi SaqaraSvi-

lis savaraudo mkvlelobis saqmeze. is 4-dRiani Ziebis Semdeg

22 ivniss mdinare aragvSi gardacvlili ipoves. prokuratur-

is informaciiT, SaqaraSvilis dakargvas win uZRoda or jgufs

Soris dapirispireba. am droisTvis Cxubis epizodze 17 piria

dakavebuli. maT winaswari patimroba SeefardaT. garda amisa,

gamoZiebas daemata axali muxli damamZimebel garemoebebSi

jgufurad ganxorcielebuli ganzrax mkvleloba, Tumca bra-

li am muxliT jer aravis wayenebia.

ra mtkicebulebebi arsebobs

„SaqaraSvilis saqmeSi”? gaxda Tu

ara gamoZieba sazogadoebis emo-

ciuri „dakveTis” Semsrulebeli?

ramdenad realuria moragbeebis

mimarT bralis damZimeba?

aRniSnuli Temebis Sesaxeb

„qronika+~ „SaqaraSvilis saqmeze”

dakavebuli moragbeebis advokat

vasil mamulaSvils esaubra:

_ batono vasil, rogor moxv-

da piradi cxovrebis amsaxveli

kadrebi TqvenTan da iyo Tu ara

es faqti gamoZiebis konkretuli

gzavnili?

_ Cven 6 ivliss warvadgineT

moTxovna da im momentisTvis yvela

SesaZlo mtkicebulebis gadmocema

moviTxoveT. vinaidan es informacia

moculobiTi iyo, Cvens

kompiuterSi braldebis mxaris

SesaZlo mtkicebulebebi 07 ivliss

Cagviweres. meore dRes, 08 ivliss,

rodesac daviwyeT informaciis

gacnoba, maSinve SevamCnieT, rom

gadmocemuli informaciis nawili

warmoadgenda piradi cxovrebis

saidumloebas, ris Semdgomac,

daaxloebiT, 23:00 saaTze CavediT

mcxeTis policiis departamentSi

da moviTxoveT Cvens kompiuterSi

am kadrebis ganadgureba, radgan

ssk 157-e prima muxli iTvaliswinebs

valdebulebas: Tu aseTi

kadrebi vinmes xelSi aRmoCndeba,

valdebulia ganacxados policia-

Si. cxadia, Cven es davicaviT. iyo

dava imaze, rom maT am pasuxismgeblobis

aReba ar surdaT. iyo SemoTavazeba,

rom SeTanxmebis safu-

Zvelze oqmiT gagveformebina. me

vTxovdi aRiarebas, rom es maTi

braleulobiT moxda, razedac

uari gviTxres, ris Semdegac warvadgine

gancxadeba, rom es mtkicebulebebi

ganadgurebuliyo. meore

dRes ki daiwyo aRniSnul faqtze

sisxlis samarTlis 157-e muxliT

gamoZieba. gamovikiTxeT mowmis saxiT

_ policielebis mxridan am kadrebis

SesaZlo Senaxvasa da gavrcelebasTan

dakavSirebiT. CavabareT

kompiuteri mtkicebulebis

ganadgurebis mizniT da albaT

Tbilisis prokuratura Sesabamisad

ireagirebs. es Canaweri exeboda

erT-erTi monawile piris megobar

gogos, romelic saerTod SemxeblobaSi

ar aris saqmesTan. es informacia

Cven gavigeT policielebisgan.

vfiqrob, rom am SemTxveva-

Si saqme gvaqvs araprofesionalizmTan

da arakompetenturobas-

Tan. ar gamovricxav imasac, rom

policielebs es kadrebi arc unaxavT,

ise gadmogvces an SeiZleba

naxes da miiCnies, rom vinaidan

eqspertizam es waSlili failebi

mobiluridan amoiRo, es iyo saqmis

Semadgeneli nawili da am masalis

gadmoucemloba piriqiT _ maT

problemas Seuqmnida. faqtia, rom

piradi cxovrebis amsaxveli kadrebis

(romelic saqmesTan ar aris

kavSirSi) Senaxva aucileblobas ar

warmoadgens da aucileblad unda

ganadgurdes.

_ ra Semxebloba aqvT Tqveni

dacvis qveS myofebs am saqmesTan?

_ maT aranairi Semxebloba ar

gaaCniaT momxdarTan. konfliqti

moxda da es adamianebi mividnen am

sakiTxis gasarkvevad. ra moiazreba

garkvevaSi, es SefasebiTia. gar-

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

kveuli danaSaulebebi dasjadia

danaSaulis momzadebis procesSi.

magaliTad, dekanoz giorgi mamalaZes

edavebodnen danaSaulis

momzadebas; aris danaSaulebi, romelic

dasjadia mcdelobidanve.

magaliTad, pirma yvelaferi gaake-

Ta danaSaulis Casadenad, magram

Sedegi ar dadga misgan damoukidebeli

mizezebis gamo. am SemTxveva-

Si, davuSvaT, am adamianebs hqondaT

maTi cemis mcdeloba. Zaladobas

ar SeiZleba, mcdeloba hqondes,

Zaladoba materialuri saxis danaSaulia

da ara _ formaluri, anu

Sedegs aqvs aseT SemTxvevaSi mniSvneloba.

rogorc vici, Cemi dacvis

qveS myofebs am pirebis cemis ganzraxvac

ki ar hqoniaT. amaze ki

pasuxs gvcems amirxanaSvilis mimarT

ganxorcielebuli qceva. maT

ar miuyenebiaT dazianeba amirxanaSvilisTvis,

Tumca Tu cemis ganzraxvas

miviCnevT, es samarTlebrivad

ar aris danaSauli. me vicav im

pirebs, romlebsac Tavisuflebis

aRkveTas edavebian, rom maT amirxanaSvils

aRukveTes Tavisufleba.

Tavad amirxanaSvili ambobs, rom

misTvis Tavisufleba ar aRukveTiaT

da rom TbilisSi wamoiyvanes. is

yovelgvari Zaladobis gareSe Camoiyvanes

TbilisSi. erTi mtkicebulebac

ar arsebobs, rom vinmes

Tavisufleba aRukveTes. aseTi

braldeba amirxanaSvilma romc

Tqvas, am adamianebma Tavisufleba

aRmikveToso, kanonis Tanaxmad ganaCeni

efuZneba erTmaneTTan SeTanxmebul

aSkara da damajerebel

mtkicebulebaTa erTobliobas,

anu minimum ori mtkicebuleba unda

iyos, romelic erTmaneTTan Se-

Tanxmebuli iqneba. rogorc amirxanaSvilis

Cvenebaa mtkicebuleba,

aseve braldebuli 6 piris Cvenebac

mtkicebulebaa. davuSvaT, 6 adamiani

ambobs, rom maT Tavisufleba

ar aRukveTiaT, amirxanaSvilic

igives ambobs, aseT SemTxvevaSi nebismieri

mosamarTle da Tundac

ara iuristi adamianic gamamarTlebel

ganaCens gamoitans. ganvixiloT

meore varianti: 6 adamiani

ambobs, rom danaSauli ar Caudenia,

amirxanaSvili ki ambobs, rom

Caidines. es ar iqneba sakmarisi,

radgan mxolod erTi dazaralebulis

Cveneba ar kmara. magaliTad,

axla me rom davreko policiaSi da

Tqvenze ganvacxado, rom damemuqreT,

amis safuZvelze rom dagakavon,

es xom ar iqneba sakmarisi?

amitomac aris damatebiTi mtkicebulebebi

saWiro. ase rom,

amirxanaSvili ras ityvis, amas mniSvneloba

aRar aqvs, radgan ukve

ganvmarteT, rom misi Cveneba 75-e

muxlis Tanaxmad dauSvebeli mtkicebulebaa.

gasagebia, gamoZiebis

procesi rTulia. yvela saqmeze

suraTis aRdgena srulad ver moxdeba

Tu ar gvaqvs videoCanawerebi.

Tu videoCanawerebi ar gvaqvs,

fazlis awyobis msgavsad nel-nela

unda SevavsoT carieli adgilebi,

magram xSir SemTxvevaSi mniSvnelovani

detali ar gagvaCnia. am konkretul

saqmeze raRac suraTi aRadgines,

magram obieqturi WeSmaritebis

aRdgena ver moaxerxes. es

SeiZleba gamoZiebis bralic ar iyos

da am saqmeSi warmatebuli qveynebis

gamomZieblebic rom Cavr-

ToT, imaTac ver gamoiZion. bevri

`17 piris dakaveba

saqmea gamouZiebeli, maT Soris,

germaniasa da amerikis SeerTebul

StatebSi. xSirad saqme isea Sesrulebuli,

mtkicebulebebi ganadgurebuli,

rom sruli suraTis

aRdgena SeuZlebelia, magram am

saqmeze Cven vnaxeT araprofesionalizmi,

romelic Sinagan saqmeTa

ministris moadgilem gaamarTla,

rom kameris Canawerebi ki ar wagviSlia,

waiSalao. aseve mowmis daki-

Txvis procesi winaswar unda daigegmoos,

damatebiTi gamokiTxva

ki damatebiTi garemoebebis warmoSobis

SemTxvevaSi xdeba. amaTma

dakiTxes mowmeebi, Semdeg raRac

gaaxsendaT, daibares da igive SekiTxvebi

dausves, mowmeebma igive

kiTxvas mizanmimarTulad Tu gaucnobiereblad

sxvagvari pasuxebi

gasces, _ es araprofesionalizmia.

_ garda imisa, rom am SemTxvevaSi

araprofesionalizmi vlindeba,

gaqvT Tu ara eWvi gamoZiebis

mxridan mowmeze zewolis ganx-

orcielebaze?

_ magaliTad, arasrulwlovan

z.x.-s SemTxvevaSi maqvs gancda, rom

mis mimarT ganxorcielda zewola,

radgan mis CvenebaSi iseTi informaciebia

Setanili, romelic fizikurad

ver iqneboda mowmis mier

vasil mamulaSvili:

`SaqaraSvilis

saqmeSi~

SesaZloa,

realuri

damnaSaveebi

gaqrnen~

miwodebuli. magaliTad, erT-erTi

mowme ambobs, sacemrad mivsdevdiT,

ver davewieT, magram vicodiT, sad

imalebodnen, Semdeg wamovediTo.

logikurad warmovidginoT, adamians

sacemrad misdevdnen, icodnen,

sadac iyvnen da dazianebas ar miayenebdnen?!

_ es araswori informaciaa.

aravin icoda, vin sad imaleboda.

vinc naxes, es iyo amirxanaSvili,

romelic Tavisi nebiT wamoiyvanes

TbilisSi. amirxanaSvilze

ki imitom ar iZalades, rom incidentis

monawile ar iyoo. Tu amirxanaSvili

am motiviT ar scemes,

maSin SaqaraSvilic ar iyo incidentis

monawile da logikurad, arc

mas scemdnen. dadgenilia, rom SaqaraSvils

amirxanaSvilis msgavsad

aravisTvis dazianeba ar miuyenebia.

anu amirxanaSvili daindes da SaqaraSvili

mosaklavad gaimetes?! _

es xom alogikuria.

_ dReis mdgomareobiT, ra xelSesaxebi

mtkicebulebebi arse-

bobs saqmeSi?

_ faqtia, rom dReis mdgomareobiT

aranairi xelSesaxebi mtkicebulebebi

ar gvaqvs imis saTqmelad,

rom saxezea mkvleloba. saubrobdnen

imaze, rom eqspertizis daskvniT

dadginda: SaqaraSvili aris na-

`am saqmeSi 5 piria, romelic SeiZleba flobdes

gamoZiebisTvis mniSvnelovan informacias. eseni

arian: amirxanaSvili, axvlediani, qaTamaZe,

RibraZe, bregvaZe. arc erTi am piris mier

mowodebuli informaciiT ar dgindeba, rom

`toita qamriSi~ myof pirebs komunikacia

hqondaT SaqaraSvilTan. Sesabamisad, Tu

Semxeblobas es 5 mowme ar gvidasturebs, aravin

icis, SaqaraSvils vinme Sexvda Tu ara~

cemi, wyalSi damxrCvali da a. S. es

msjelobebi aris ufro samoqalaqo

doneze arsebuli versiebi,

romelsac saerTo araferi aqvs

saqmesTan.

_ ratom?

_ Cven eqspertizis daskvniT

gavigeT, rom giorgi SaqaraSvilis

gardacvalebis mizezi aris asfiqsia

wyalSi daxrCobT. daskvnaSi

weria, rom aw gardacvlils hqonda

msubuqi saxis mravlobiTi dazianeba,

romelic sicocxlisdroindelia

da SeiZleboda drois

mokle periodSi ganviTarebuliyo.

aseve mas aqvs gardacvalebis Semdeg

miyenebuli dazianebebi. gamo-

Ziebis versia ar aris, rom gardacvlili

nacemia, amaze sazogadoebis

nawili saubrobs. cema, mkvleloba,

Zaladoba _ es aris samarTlebrivi

terminebi, romlebic

eqspertizis daskvnaSi arc am da

arc sxva saqmeze ver Caiwereba,

rom, magaliTad, piri moklulia an

nacemia. eqspertiziT iwereba, rom

piri gardacvlilia da ara moklulia,

aseve iwereba, rom pirs

aqvs dazianebebi da ara is, rom piri

nacemia. realurad, samarTlebrivi

terminebi eqspertizis saqme

ar aris. dazianebebi pirebma cemis

Sedegad miayenes Tu ara, amis dadgenas

sxva saxis kompleqsuri eqspertiza

sWirdeba, romelic CaniSnulia

da dasmulia kiTxva: riT Sei-

Zleba ganviTarebuliyo, konkretulad,

im saxis dazianebebi, romelic

gardacvlils aqvs miyenebuli?

sasamarTlo-samedicino eqspertizaSi

weria, rom SesaZlebelia, es

dazianebebi ganviTarebuliyo

mkvrivi blagvi sagnis zemoqmedebis

Sedegad, Tumca es ar gvaZlevs

imis Tqmis saSualebas, rom gar-

4 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

sazogadoebis emociis Sedegi iyo~

dacvlili vinmem scema. magaliTad,

SesaZloa, saqme exebodes ubedur

SemTxvevas, pirma vardnis Semdeg

mkvriv, myar saganTan urTierTSejaxebis

Sedegad miiRos dazianeba,

anu aseT SemTxvevaSi is piria myar

saganTan moqmedebaSi, romelmac

dazianeba miiRo. an meore SemTxveva,

roca mkvrivi, myari sagania pir-

Tan moqmedebaSi, ris Sedegadac

piri iRebs dazianebas. es aris am

konkretul saqmeze Semdgomi kvlevis

sagani da Sesabamisi kiTxvebic

aris dasmuli: SesaZlebelia Tu

ara gardacvlilis dazianebebi

ganviTarebuliyo vardnis an dagorebis

Sedegad? sanam am kiTxvebze

pasuxebi ar gveqneba, gardacvlili

scemes Tu daaxrCves, amas ver

davaskvniT. anu Cven ar gvaqvs mtkicebuleba,

romelic pirTa qmedebebs

daadasturebs. cema TavisTavad

moqmedebas gulisxmobs, amitom

pirTa qmedebebi unda warmoCindes

da am SemTxvevaSi Sedegia

gardacvaleba. Sesabamisad, unda

dadgindes mizez-Sedegobrivi kav-

Siri, anu pirTa qmedebebma gamoiwvia

Tu ara es konkretuli Sedegi,

am SemTxvevaSi, SaqaraSvilis

gardacvaleba.

_ ra SeiZleba iyos pirTa

qmedebebis damadasturebeli mt-

kicebulebebi?

_ aseT saqmeebze yvelaze mniSvnelovani

mtkicebulebebia mowme-

Ta Cvenebebi. am saqmeSi mowmeTa

Cvenebebi araerTxel Seicvala, Sesabamisad,

sandoobis kuTxiT kritikulad

ver SevafasebT. mowmeTa

Cvenebebi, garkveulwilad, meryevi

mtkicebulebaa. SeiZleba, me da

Tqven erTi da igive qmedeba sxvadasxvanairad

aRviqvaT, Tumca arsebiTad

sxvadasxvanairad ver aRviqvamT.

magaliTad, manqanas orive

davinaxavT, Tumca SeiZleba sxvadasxvanairad

davaxasiaToT. pirvelia

aRqmis, meore _ damuSavebis,

mesame _ gadacemis procesi. am saqmis

mowmeebma ra dainaxes, rogor

daamuSaves da ra gadasces, Sesa-

Zloa, sxvadasxvanairad mogviyvnen,

magram adamians Tu Tavisufleba

aRukveTes da scemes, am faqts sxadasxvanairad

ver aRiqvamen. am

saqmeSi 5 piria, romelic SeiZleba

flobdes gamoZiebisTvis mniSvnelovan

informacias. eseni arian:

amirxanaSvili, axvlediani, qaTamaZe,

RibraZe, bregvaZe. arc erTi

am piris mier mowodebuli informaciiT

ar dgindeba, rom „toita

qamriSi” myof pirebs komunikacia

hqondaT SaqaraSvilTan. Sesabamisad,

Tu Semxeblobas es 5 mowme ar

gvidasturebs, aravin icis, SaqaraSvils

vinme Sexvda Tu ara. eseni

amboben, rom es adamianebi gamoyvnen

maT da maleve ipoves amirxanaSvili,

ris Semdegac is waiyvanes.

gamoZieba swored imitom aris Cix-

Si, rom verc erTi mowmisgan ver

iRebs informacias, ufro sworad,

im versiaze ver gadis am informaciiT,

rac maT undaT an ar undaT,

amas dadasturebiT ver vityvi.

faqtia, rom mowmeebi ver exmarebian

gamoZiebas.

_ ratom cvlian mowmeebi

Cvenebebs? vis interesSi SeiZle-

ba iyos es?

_ mowmeTa Cvenebebi meryevia,

maTi obieqturoba, Tanmimdevruloba,

damajerebloba da sandooba

sasamarTloSic fasdeba. am saqmis

mowmeebis Cvenebebi arc Tanmimdevrulia,

arc damajarebeli da

arc sandoa, isini obieqtur informacias

ar gvaZleven. yvela mowmes

erTi da igive kiTxvas ramden-

`me vicav im pirebs, romlebsac Tavisuflebis aRkveTas edavebian, rom maT

amirxanaSvils aRukveTes Tavisufleba. Tavad amirxanaSvili ambobs, rom

misTvis Tavisufleba ar aRukveTiaT da rom TbilisSi wamoiyvanes. is

yovelgvari Zaladobis gareSe Camoiyvanes TbilisSi. erTi mtkicebulebac ar

arsebobs, rom vinmes Tavisufleba aRukveTes~

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

ime gamokiTvisas sxvadasxva pasuxi

aqvs. es gvaZlevs im suraTs, rom

Cven gvaqvs saproceso kodeqsis 75-

e muxli, romlis Tanaxmadac „Tu

gamokiTxviT mowodebul informaciasa

da sasamarTloSi micemul

Cvenebas Soris an sasamarTloSi miwodebul

Cvenebebs Soris arsebi-

Ti winaaRmdegobebia, mxares Seu-

Zlia daayenos Suamdgomloba, am

mtkicebulebis (mowmis Cvenebis)

dauSveblad cnobasTan dakavSirebiT.

es nawili rom ganvixiloT, magaliTad,

amirxanaSvils pirvel

CvenebaSi uweria, rom Tavisufleba

aRukveTes, Semdeg 3 CvenebaSi

uweria, rom misTvis Tavisufleba

ar aRukveTiaT, Sesamisad, misi sasamarTloSi

micemuli Cveneba upirobod

winaaRmdegobaSi mova manamde

arsebul gamokiTxvis oqmTan,

ris Semdgomac Cven Suamdgomlobas

davayenebT am Cvenebis dauSveblobaze

da sasamarTlom unda

Seafasos, ramdenad aris es arsebiTi

winaaRmdegoba. Zalian bevr

saqmeze mosamarTle aseT SemTxvevaSi

ganaCenSi ambobs, rom aRniSnuli

mtkicebuleba aris urTierTsawinaaRmdego

da sasamarTlo

ver daeyrdnoba am mtkicebulebas.

am saqmeSic, Tu saqmis arsebiTi

ganxilvis etapamde mivediT, mosamarTle

gvetyvis, rom am 5 mowmis

dauSvebeli mtkicebulebis safuZvelze

gamamtyunebel ganaCens ver

gamoitans.

_ sxva ra saxis mtkicebulebe-

bi SeiZleba gamovlindes, riTac

saqmis mimarTuleba arsebiTad

SeiZleba ganviTardes an Seicva-

los?

_ dReis mdgomareobiT Cven gvaqvs

sasamarTlo-samedicino eqspertizis

daskvna, amoRebuli „borjomis”

qilis qimiuri da biologiuri

eqpertiza, riTac araniri kvali

ar amovida, Tumca velodebiT

aTeulobiT eqspertizas, riTac

Teoriulad SesaZloa mkvlelobis

versiis ganviTareba, ramac konkretuli

pirebis mimarT braldebis

wardgena gamoiwvios an SeiZleba es

saqme darCes ise, rogorc aris, anu

brali veravis mimarT ver waradginon.

viciT, rom saqmeSi monawile

yvela pirisgan, maT Soris, Cemi

dacvis qveS myofebisgan, aRebulia

nimuSebi. Tu romelime piris

tansacmelze aRmoCnda gardacvlilis

biologiuri masala, aseT

SemTxvevaSi SegviZlia vivaraudoT,

rom am pirebs Soris garkveuli

Semxebloba iyo. SesaZloa, mxolod

Semxebloba ar iyos mkvlelobis

mTavari Semadgeneli nawili, ma-

`fotografi aragulwrfeli mowmea, romelic

iseve cruobs, rogorc sxva pirebi. faqtia, rom

is Sinagan saqmeTa saministros maRalCinosan

nino giorgobianis naTesavia. ramdenad aris

misi qcevebi giorgobianis gavlenis qveS, es ar

vici, gamoZiebam unda daadginos. vici, rom

bregvaZe ar aris gulwrfeli~

gram gamoZieba am SemTxvevaSi ukve

win aris. magaliTad, Tu dadgindeba,

rom gardacvalebis adgilas

arsebuli niadagis Semadgeneli

nawili da saqmeSi monawile romelime

piris fexsacmlidan aRebuli

miwis niadagis nimuSi identuria, es

niSnavs imas, rom es piri gvamis aRmoCenis

adgilas imyofeboda. amitom

vambobT, rom jer ar arsebobs

braldebis wardgenis safuZveli,

Teoriulad imis SesaZleblobac

aris, rom am saqmeSi gamoCndnen

sruliad sxva figurantebi, es yvelaferi

am eqspertizis Sedegebidan

gamomdinare unda dadgindes.

dRevandeli mocemulobiT saqmeSi

xelSesaxebi araferi devs, garda

imisa, rom Cven gvaqvs informacia,

mowmeebi raRacas malaven. Cemi

dacvis qveS myofebi Tanxmobas acxadeben

yvela sagamoZiebo moqmedebaze.

piriqiT, axla Cven vcdilobT,

mowmeebi gamovkiTxoT nebayoflobiT

an sasamarTloSi moviTxovT

maT gamokiTxvas. gvaqvs winadadeba,

rom es braldebulebi waviyvanoT

SemTxvevis adgilze da iqve Semowmdes

video Tu audio fiqsaciiT,

amasac ar akeTebs gamoZieba,

Tumca Cven amis ufleba gvaqvs da

gavakeTebT.

_ Tqven araerTxel aRniSneT,

rom gamoZieba ama Tu im sagamo-

Ziebo moqmedebas ar axorcielebs.

riT axsniT amas, vis sasargeblod

moqmedeben?

_ gamoZiebam naCqarevi gadawyvetileba

miiRo, roca 17 adamians

sxvadasxva muxliT braldeba wauyena.

saxelmwifo SesaZloa, am

saqmeze sazogadoebis mxridan wamosuli

temperaturis dastabilurebas

ecada, magram iuridiulad

es ar iyo swori gadawyvetileba.

aranairi mtkicebulebebi ar arsebobda,

rom es adamianebi daekavebinaT

da patimroba gamoeyenebinaT.

ar mgonia, erTi SemTxveva mainc

iyos, roca arasrulwlovnis mimarT,

romelsac Zaladoba edeba

bralad, aRkveTis RonisZiebad patimroba

iyos SerCeuli. arasrulwlovnebis

SemTxvevaSi sxva standartia,

Cven ki vnaxeT, rom sasamarTlom

yvelas mimarT erTi

standartiT ixelmZRvanela. isini

ecadnen, rom sazogadoebaze efeqti

moexdinaT 17 adamianis dakavebiT.

aseTi tipis saqmeze am raodenobiT

piris dakaveba ar maxsendeba.

am pirebis dakavebiT sazogadoebis

emociebs gauwies angariSi.

es ar gadauwyvetia iqs gamomZiebels,

es maRal doneze gadawyda, _

darwmunebuli var, rom amaSi

CarTuli iyvnen mTavari prokuo-

ri da is pirebi, romlebic samarTlebrivi

kuTxiT aminds qmnian.

winasaarCevno periodia da am pirebis

dakavebiT xelisufleba sazogadoebis

gaRizianebis dabalansebas

Seecada, Tumca sazogadoeba

kvlav ukmayofiloa: 17 piri daakaves,

magram kiTxvebi kvlav pasuxgaucemelia.

1000 kaci romc daakavon,

es ar niSnavs samarTlianobis

aRdgenas. erTia dakaveba, meore

_ ganaCeni, am mtkicebulebebiT,

darwmunebuli var, ganaCeni

ver dadgeba. 109-e muxlis nawil-

Si, jgufurad ganzrax mkvleloba

damamZiebel garemoebaSi brali

ver waredginebaT.

_ ra roli aqvs am saqmeSi fo-

tograf iakob bregvaZes?

_ fotografi aragulwrfeli

mowmea, romelic iseve cruobs,

rogorc sxva pirebi. faqtia, rom

is Sinagan saqmeTa saministros ma-

RalCinosan nino giorgobianis

naTesavia. ramdenad aris misi qcevebi

giorgobianis gavlenis qveS, es

ar vici, gamoZiebam unda daadginos.

vici, rom bregvaZe ar aris

gulwrfeli. is orjer gamoikiTxa,

Tumca imaze ar saubrobs, rom TbilisSi

Camosvlis Semdeg Temqaze

monawile pirebTan erTad qeifi

gaagrZela, man Tqva, rom saxlSi

wavida. bregvaZe Tavis CvenebaSi ambobs,

rom rodesac meore manqana

movida, 10 wuTis ganmavlobaSi

„toita qamris” mZRolebi fizikur

da sityvier Seuracxyofas ayenebdnen

am pirebso, saqmeSi arsebul

videoCanawerSi Cans, rom sanam

manqana mova, es pirebi garbian.

mowmis Cveneba winaaRmdegobaSia

videoCanawerTan. ismis kiTxva, _

ratom aZlevs mowme am Cvenebas?!

aseve bregvaZe ambobs, rom 112-Si

dareka, magram misi satelefono

amonaweriT dgindeba, rom araTu

orjer dareka bregvaZem 112-Si,

aramed erTxel dafiqsirda 112-

dan ara gamavali, aramed Semomavali

zari, amasTanave 112-is zars win

uswrebs daudgenel nomerTan zari

da mcxeTis policiis samorigeosTan

komunikacia. es niSnavs, rom

mas aqvs komunikacia sxva pirTan,

im sxva pirs _ policiasTan da

policia ukavSirdeba bregvaZes,

aseve policiis moTxovniT 112

ukavSirdeba mas. garda amisa, 112-

is zarebis avTenturobis Sesaxeb

kiTxvebia: pirveli zari 19 ivniss

ganxorcielda, savaraudod, es realuri

droa, failis Seqmnis droa

00:51-ze, meore zari ki TariRdeba

30 ivnisis 23:10 saaTiT. aqedan gamomdinare,

aris eWvi, rom meore

faili Semdeg aris Cawerili. im

teritoriidan ganxorcielebulia,

daaxloebiT, 40 zari, maT Soris,

arc erTze ar aris sxva ricxvi, mxolod

112-is meore zari aris 30

ivnisiT daTariRebuli, rac gasajarovda.

Sesabamisad, am nawilSi

kiTxvebi arsebobs. Cven movismineT,

rom bregvaZis advokati irma Wkadua

eqsperimentebs Caatarebs, magram

rogor Secvlis misi eqsperimentebi

im Cvenebas, sadac bregvaZe

ambobs, rom 10 wuTis manZilze gr-

Zeldeboda Zaladobao an ra eqsperimentiT

unda Caanacvlos is,

rom misi dacvis qveS myofs 112-Tan

komunikaciamde policiis samorigeosTan

hqonda kavSiri? es aris

faqtebi, romlebsac veranairi eqsperimentiT

ver Secvlis.

_ ra molodini gaqvT am saqmeze

da ganixilavT Tu ara Tqveni

dacvis qveS myofebisTvis bralis

damZimebas?

gagrZeleba 37-e gv.

5


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`samwuxaroa, rom SaqaraSvilis

ramdenime dRis win 19 wlis

giorgi abaSiZe

giorgi SaqaraSvilis saqmis erTerTi

figurantis, arasrulwlo-

van braldebul z.x.-s Cveneba gaxda cnobili. kerZod, gamok-

iTxvis oqmSi z.x. im sam pirs asaxelebs, romelic aragvis

xidebTan swored iqiT gaiqca, ra mimarTulebiTac giorgi

SaqaraSvili mirboda.

„...gakidebisas Cemi megobari bi-

Webi aRniSnul biWebs eZaxdnen,

raTa gaCerebuliyvnen, Tan aginebdnen

da lanZRavdnen. win mivrbodiT

me da a.q. da ukan mogvyvebodnen

danarCenebic, magram Cven

ver davewieT maT. rom davweodiT,

vcemdiT kidec. sirbilis dros

oTxive pirovnebam gadaWra gza...

erTi piri iqve arsebul jixurTan,

buCqebSi gauCinarda, meore odnav

mis qvemoT, amave gzis, amave mxares

buCqebSi daimala, xolo mesamem ki,

romelsac mokle totebiani Sarvali

„Sorti” ecva, viwro saavtomobilo

gzaze Cairbina. me da a.q.

gavCerdiT magistralTan arsebul

viwro gzaze. ramdenime wamSi Cven-

Tan moirbina vaxtang Ciqovanma, vasil

maxaraZem, nikuSa revaziSvilma

da aCiko gagniZem. vaxtangma ikiTxa,

sad wavidnen is pirebi, visac

mivdevdiT, razec me vuTxari, Tu

romeli sad gaiqca”, _ naTqvamia

mediis mier gasajaroebul z.x.-s

CvenebaSi, romelSic arasrulwlovani

braldebuli imasac ambobs,

rom vaxtang Ciqovanma vasil maxaraZes

mimarTa da uTxra, manqana

moiyvaneo. amave CvenebiT, manqanis

mimarTulebiT wavidnen vasil maxaraZe,

z.x. da nikuSa revaziSvili.

vaxtang Ciqovani, arCil gagniZe da

kidev erTi arasrulwlovani a.q. ki

adgilze darCnen.

„maT Cairbines magistralze

arsebuli xidis qveS, ra mimarTulebiTac

gaiqca is erT-erTi

biWi, romelsac Cven mivdevdiT”, _

naTqvamia z.x.-s CevenebaSi.

aqve, SegaxsenebT, rom 17 wlis

z.x. „toiota qamris” im eqvsi mgzavridan

erT-erTia, romelic mcxe-

Tis magistralze mimaval giorgi

SaqaraSvilsa da masTan myof axalgazrdebs

Tavs daesxa.

yvelafer amis miuxedavad, z.x.-

s advokati, giorgi gelxauri,

romelsac „qronika+” esaubra,

darwmunebulia, rom misi dacvis

qveS myofs 109-e muxliT brals

ver daumZimeben, rac ganzrax jgufur

mkvlelobas gulisxmobs.

amas garda, giorgi gelxauri

gveubneba, rom z.x.-s giorgi

SaqaraSvilTan Sexeba saerTod ar

hqonia da igive narekvavSi momxdar

Cxubzec TbilisSi wamosvlis Semdeg

Seityo. samagierod, arasrulwlovnis

uflebadamcvels kiTxvebi

fotograf iakob bregvaZesTan

aqvs da, minimum, is ainteresebs, Tu

ratomaa am saqmeSi Sss-s pressamsaxuris

xelmZRvanel nino giorgobianis

naTesavi dazaralebuli?

gTavazobT intervius „SaqaraSvilis

saqmeze” braldebul arasrulwlovan

z.x.-s advokat gior-

gi gelxaurTan:

_ giorgi, 19 wlis fexburTel

„giorgi SaqaraSvilis saqmeze” Za-

lian bevri iTqva da, albaT, kidev

bevri iTqmeba, magram fazli met-

naklebad rom SevkraT, kidev er-

Txel vTqvaT, dRevandeli moc-

emulobiT, tragediidan erTi

Tvis Semdeg, am saqmeze ra viciT?

_ es Zalian zogadi kiTxvaa,

radgan am saqmeze dReisTvis uamravi

masala da 19 tomi arsebobs.

_ sxvaTa Soris, vidre intervius

Caweras daviwyebdiT, gavr-

celda informacia, rom SemTxve-

vis adgilze TiTqos sisxliani

qvebi ipoves...

_ diax, sagamoZiebo moqmedebebi

isev mimdinareobs.

am droisTvis viciT, rom

SaqaraSvili asfiqsiiT _ wyalSi

daxrCobiTaa gardacvlili da sxeulze

sicocxlisdroindeli dazianebebi

aReniSneba, magram mTavari

isaa, rom ar gvaqvs kiTxvaze

pasuxi, _ es dazianebebi ra viTarebaSi

miadga?

_ miuxedavad imisa, rom ucnobia,

ra viTarebaSi miayenes gior-

gis dazianebebi, misi ojaxi, ufro

konkretulad, advokati mirian

nikolaZe, romelic gardacvlili

fexburTelis Soreuli biZaa,

iTxovs, rom „qamris” eqvsive mg-

zavrs braldeba 109-e muxliT

wauyenon, rac ganzrax jgufur

mkvlelobas iTvaliswinebs. Tqveni

dacvis qveS myofi arasrul-

wlovanic „qamriSi” ijda. mokled,

nikolaZis moTxovna im fonze,

roca mtkicebulebebi ar arse-

bobs, relevanturia?

_ ra Tqma unda, dauSvebelia,

rom „qamriSi” msxdar eqvsive pirs

brali ganzrax mkvlelobiT wauy-

`saqmeSi policiis im TanamSromelTa

gamokiTxvis oqmebi devs da isini amboben, rom

yvelaferi detalurad gamokiTxes, Tumca

bregvaZem ar uTxra. meore sakiTxia, bregvaZem

simarTle uTxra da policiam damala Tu

ara, magram sapatrulo policiis ekipaJis

wevrebi CvenebaSi weren, rom bregvaZes hkiTxes,

vin Cxubobda, magram aman upasuxa, ar

vicnobo. arada, man xom kargad icoda, rom

konfliqti agarakze daiwyo, sadac TviTonac

imyofeboda? hoda, sapatrulo policias ra

unda gaekeTebina? sxvaTa Soris, is, rom

patrulma `qebebhausis~ lokacia ver aRmoaCina

da daagvianda, sxva problemaa~

giorgi gelxauri:

`fotografi, Turme,

dazaralebuli

imitomaa, rom

moraluri ziani

miadga, magram

romel moralur

zianzea laparaki,

roca es adamiani

wavida da mTeli

Rame erToboda?!~

eno.

_ dauSvebeli ratomaa?

_ is, rom tragedia moxda da

axalgazrda biWi gardaicvala,

Zalian samwuxaroa, magram myari

mtkicebulebebisa da argumentebis

gareSe eqvsi pirisTvis bralis

109-e muxliT wayeneba, damerwmuneT,

aranaklebi tragedia iqneba.

ratom ar vuSvebT, rom am adamianebidan

romelimes 109-e muxlTan

saerTod ar hqondes kavSiri da

udanaSaulo iyos? yvelaferi es

gamoZiebam unda daadginos, anu mtkicebulebebi

moipovos da brali

mxolod amis Semdeg unda damZimdes.

mec, Tqvenc da, saerTod, yvelam

kargad viciT, rom bevri ramaa

dasadgeni. mokled, yvelaferi

isea gaSiSvlebuli, rom utyuari

mtkicebulebebiT araa dadgenili,

SaqaraSvils dazianebebi vin an ra

viTarebaSi miayena.

_ rogorc aRvniSne, tragedi-

idan erTi Tvea gasuli da axla

utyuari mtkicebulebebis mopoveba

rTuli ki ara, albaT, Seu-

Zlebelia. amis gaTvaliswinebiT,

batoni nikolaZe „qamris” eqvsive

mgzavris mimarT sisxlis samarT-

lis aRZvras mainc 109-e muxliT

ratom iTxovs?

_ samwuxaroa, rom amas iTxovs

da kidev ufro samwuxaro iqneba,

Tu sagamoZiebo samsaxuri am moTxovnas

dahyveba da „qamris” mgzavrebs

braldebas daumZimebs!

vTqvi da isev vimeoreb: aranaklebi

tragedia iqneba, Tu mtkicebulebebis

gareSe udanaSaulo

adamians ganzrax mkvlelobis

braldebas wauyeneben! xolo Tu

mtkicebulebebs ver moipoveben, es

arc braldebulebis problemaa da

arc _ sxva vinmesi. saxelmwifo imitom

arsebobs da amdeni resursi

_ sagamoZiebo organoebi Tu sxva

_ imitom aqvs, rom iseTi mtkicebulebebi

moipovos, romlebiTac

gardacvalebis viTareba da adgilic

utyuarad dadasturdeba!

_ ise, giorgi, Tqveni praqtikidan

gamomdinare, ra SegiZliaT

TqvaT _ gamoZieba mtkice-

bulebebis Zebnas SemTxvevidan

erTi Tvis Semdeg rom daiwyebs,

rames miagnebs?

_ amasTan dakavSirebiT Cemi

azri aseTia: mtkicebulebebi da

saqme im saRamosve gafuWda, roca

bregvaZem masTan misul sapatrulo

policiis TanamSromlebs simarTle

ar uambo da uTxra, rom

ar icoda, vin Cxubobda. aseve ar

uTxra, ra moxda da ganacxada, rom

TiTqos dasavleTidan avtostopiT

modioda. yvelaferi cxel

kvalze unda garkveuliyo, miT

umetes, rom im dros, roca sapatrulo

ekipaJma bregvaZe Tbilis-

Si wamoiyvana, axvlediani isev xidis

qveS imyofeboda. aseve xidis

qveS iyo is sami manqanac, romelmac

axvledians CaakiTxa.

mokled, saubari swored amazea,

rom gamoZieba im momentSive cxel

kvalze unda dawyebuliyo da dRes

SesaZloa, sxva suraTi gvqonoda!

sxvaTa Soris, es ratom ar moxda

da amis gamo pasuxs vin agebs,

gamoZiebis sagania.

_ giorgi, Tqveni versiiT, samarTaldamcvelebma

saqmis gafu-

Weba mas Semdeg daiwyes, rac gaiges,

rom bregvaZe Sss-s pressamsax-

uris xelmZRvanelis mamidaSvilis

Svili iyo?

_ amas namdvilad ver vityvi.

mtkicebulebebis gareSe vinmesken

uapelaciod ver gaviSver xels,

magram SesaZlebelia, rom gamoZiebam

yvelaferi es daadginos.

_ rogorc cnobilia, sapatrulo

ekipaJma fotografs momx-

daris detalebi ar gamokiTxa,

samagierod, taqsis funqcia Seas-

rula _ Tbilisamde wamoiyvana. es

araprofesionalizmia?

_ saqmeSi policiis im Tanam-

SromelTa gamokiTxvis oqmebi devs

da isini amboben, rom yvelaferi

detalurad gamokiTxes, Tumca

bregvaZem ar uTxra. meore sakiTx-

6 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

biZas kiTxvebi ar uCndeba!~

ia, bregvaZem simarTle uTxra da

policiam damala Tu ara, magram

sapatrulo policiis ekipaJis wevrebi

CvenebaSi weren, rom bregvaZes

hkiTxes, vin Cxubobda, magram aman

upasuxa, ar vicnobo. arada, man xom

kargad icoda, rom konfliqti

agarakze daiwyo, sadac TviTonac

imyofeboda? hoda, sapatrulo

policias ra unda gaekeTebina?

sxvaTa Soris, is, rom patrulma

„qebebhausis” lokacia ver aRmoa-

Cina da daagvianda, sxva problemaa.

_ ar vici, zustad asea Tu ara,

magram sapatrulo policias

ufleba ar aqvs, rom manqanaSi

ucxo adamiani Caisvas, miuxedavad

imisa, am adamians daxmareba es-

aWiroeba Tu ara...

_ roca SuaRamisas moqalaqe

CxubTan dakavSirebiT Setyobinebas

akeTebs, anu ambobs, rom Cxubs

Seeswro, patrulma, sufTa

adamianurad rom vTqvaT, es moqalaqe

quCaSi unda datovos?

_ yovel SemTxvevaSi, patrulma

taqsis funqcia ar unda Seas-

rulos da, minimum, SemTxvevis

adgili daaTvalieros.

_ am SemTxvevaSi, ukve kriminaluri

policia unda misuliyo

da amaSi, ra Tqma unda, geTanxmebiT,

magram am konkretul SemTxvevaSi,

im sapatrulo ekipaJze

vsaubrob, romelic SemTxvevis

adgilas mivida da bregvaZe manqanaSi

Caisva. vinaidan bregvaZem

patruls uTxra, rom aRaraferi

xdeboda, quCaSi ar datoves da

TbilisSi Camoiyvanes.

_ giorgi, yvelafer im kiTxvebidan

gamomdinare, rac fotografis

mimarT arsebobs, Tqveni,

rogorc iuristis azri main-

teresebs, mas dazaralebulis

statusi unda hqondes?

_ sxvaTa Soris, kviras, roca

gamokiTxvaze iyo misuli, bregva-

Zem ikiTxa, _ dazaralebulis statusi

ratom maqvso? gamoZiebam

upasuxa, _ moraluri ziani mogadgao...

magram romel moralur zianzea

laparaki, roca es adamiani

wavida da mTeli Rame megobrebTan

erTad erToboda! bregvaZes

dazaralebulis statusTan kavSiri,

ra Tqma unda, ar aqvs!

_ aba, am saqmeSi ra statusi

unda hqodes _ mowmis?

_ diax, minimum, mowme unda iyos.

_ ratom?

_ imitom, rom konfliqts mxolod

aragvis xidebTan ki ara,

agarakzec Seeswro, magram gvaxsovs,

misma naTesavma pirdapir br-

Zana, bregvaZes dazaralebulis

statusi aqvs da bolomde ase dar-

Cebao. esec Zalian samwuxaro garemoebaa!

_ giorgi, ori dRis win, tv „pi-

rvelze” ganacxadeT, Cemi dacvis

qveS myofis Cveneba realobas ar

Seesabameba da masze policiis

mxridan zewola moxdao. es Tema

ganavrceT, anu zewola konkret-

ulad ris gamo xdeboda?

_ Cemi dacvis qveS myofi arasrulwlovani

policiis ganyofilebaSi

16 saaTis ganmavlobaSi hyavdaT,

rac sisxlis samarTlis saproceso

kodeqsis normebis Zalian

uxeSi darRvevaa. garda amisa, mas

mxolod fsiqologiuri ki ara,

fizikuri Seuracxyofac miayenes.

`mtkicebulebebi da saqme im saRamosve gafuWda, roca bregvaZem masTan misul

sapatrulo policiis TanamSromlebs simarTle ar uambo da uTxra, rom ar

icoda, vin Cxubobda. aseve ar uTxra, ra moxda da ganacxada, rom TiTqos

dasavleTidan avtostopiT modioda. yvelaferi cxel kvalze unda

garkveuliyo, miT umetes, rom im dros, roca sapatrulo ekipaJma bregvaZe

TbilisSi wamoiyvana, axvlediani isev xidis qveS imyofeboda. aseve xidis qveS

iyo is sami manqanac, romelmac axvledians CaakiTxa~

_ kerZod?

_ policiis ganyofilebaSi kefaSi

Caartyes, sagamoZiebo eqsperimentis

dros ki, roca gareT gamoiyvanes

_ zurgSi.

_ policielebi arasrulwlo-

van z.x.-s ratom scemdnen, misgan

ra Cvenebis miReba undodaT?

_ mas sTxovdnen, daewera da eTqva,

rom dainaxa, SaqaraSvili saiT

garboda. aseve SaqaraSvils bolomde

vin misdevda, magram yvelaferi

es realobas ar Seesabameba. sxva-

Ta Soris, isic daawerines, rom

Tbilisidan ukan, mcxeTaSi TiTqos

SurisZiebis motiviT mibrundnen.

saerTod, bevri garemoebaa, rac

realobas ar Seesabameba.

_ rogorc cnobilia, dabadebis

dReze Tqveni dacvis qveS myo-

fi z.x. mcxeTaSi Ciqovans gahyva,

ara?

_ diax.

_ icoda, rom iq konfliqti

ukve momxdari iyo?

_ agarakze imyofeboda.

_ anu rogorc ani gabeCava yveba,

narekvavSi wveulebaze Ciqovan-

Tan erTad gvian mivida?

_ diax, is saxlSi iyo da im

videokadrebSi, romlebic amoRebulia

da mediisTvisac cnobilia,

ar Cans, anu konfliqtSi ar monawileobda.

ubralod, agarakze iyo

da alkoholur sasmels svamda.

rac Seexeba mobrunebas, amasTan

dakavSirebiT naTqvami aqvs, rom

manqanebi iyo wamosayvani da pirebi

Caiyvanes.

_ giorgi, damikonkreteT:

arasrulwlovanma z.x.-m narekvav-

is agarakze momxdar konfliqtze,

miuxedavad imisa, rom is saxlidan

ar gamosula, icoda Tu ara?

_ TbilisSi rom wamovidnen, gaigo

_ Ciqovans Tavi hqonda gatexili.

_ gzaSi SurisZiebaze araferi

`am manqanaSi uSualod konfliqtis monawile

pirebi isxdnen da maTi naxva undodaT,

romlebmac scemes - Tavi gautexes da a. S.,

Tumca SaqaraSvili da amirxanaSvili am

konfliqtTan aranair kavSirSi ar iyvnen, anu

ar Cxubobdnen da maTTvis arc fizikuri ziani

miuyenebiaT. amitomac iyo, rom xma ar amoiRes

- amirxanaSvils araferi uTxres, Caiyvanes da

TbilisSi datoves. faqtia, rom amirxanaSvili

ar ucemiaT da es gamoZiebiTac dgindeba~

uTqvamT Tu aragvis xidebTan

SaqaraSvilsa da mis Tanmxleb

pirebs SemTxveviT Sexvdnen?

_ ra Tqma unda, SemTxveviT Sexvdnen.

_ Tu SemTxveviT Sexvdnen, „qam-

ri” ratom gaaCeres?

_ am manqanaSi uSualod konfliqtis

monawile pirebi isxdnen

da maTi naxva undodaT, romlebmac

scemes _ Tavi gautexes da a. S.,

Tumca SaqaraSvili da amirxanaSvili

am konfliqtTan aranair kav-

SirSi ar iyvnen, anu ar Cxubobdnen

da maTTvis arc fizikuri ziani

miuyenebiaT. amitomac iyo, rom xma

ar amoiRes _ amirxanaSvils

araferi uTxres, Caiyvanes da TbilisSi

datoves. faqtia, rom amirxanaSvili

ar ucemiaT da es gamo-

ZiebiTac dgindeba.

_ samagierod, SaqaraSvils

araTu scemes, aramed 19 wlis biWi

gardaicvala.

_ ukacravad, axla amirxanaSvilze

vsaubrob. Sesabamisad,

SaqaraSvilis mimarTac analogiuri

damokidebulebiT iqnebodnen,

radgan isini narekvavSi momxdar

konfliqtSi ar monawileobdnen.

_ Tqveni dacvis qveS myofi

arasrulwlovani CvenebaSi marTla

ambobs, rom „qamris” mgzavreb-

ma amirxanaSvils misi megobris,

anu SaqaraSvilis moZebna da TbilisSi

misi wamoyvanac SesTavaz-

es?

_ diax, manqanaSi myofma pirebma

SesTavazes, Tu survili gaqvs,

moZebne da erTad wagiyvanTo, magram

amirxanaSvilma uari ganacxada

da Tqva, ara, TbilisSi wavide-

To.

_ es detali imaze xom ar mianiSnebs,

rom aragvis xidebTan momxdar

tragediaze amirxanaSvil-

ma Zalian bevri ram icis?

_ ver getyviT, amirxanaSvilma

ra SeiZleba icodes da ra _ ara,

magram gamoZiebasTan ar Tanam-

Sromloben da arakeTilsindisier

mowmeebad gvevlinebian.

_ arakeTilsindisieri mowmee-

bi ratom arian?

_ Cvenebas araerTxel cvlian da

sakiTxavia, amis Semdeg am adamianebis

ra unda daijero?

_ giorgi, Tqveni SefasebiT,

saxelmwifos am saqmis mimarT in-

teresi imitom aqvs, rom viRacas

xels afarebs Tu gamoZieba Tavid-

anve zereled daiwyo da faqtebs

imitom itom Cqmalavs, rom ar unda,

sakuTari araprofesionalizmi

aRiaros?

_ am kiTxvaze pasuxi mas Semdeg

mecodineba, gamoZieba rom dasruldeba

da saqme sasamarTloSi

gaigzavneba, Tumca axlac faqtia,

rom gamoZiebasTan mimarTebiT

Zalian bevri kiTxvaa. yvelafers

Tavi rom davaneboT, SemTxvevis

adgili, sadac amirxanaSvili imaleboda,

daiwva da es ukve Zalian

did kiTxvis niSans aCens!

_ diax, magram SemTxveviT

dawvis versiaze kiTxvis niSnebi

mirian nikolaZes ar aqvs.

_ Zalian samwuxaroa, rom biZas

kiTxvebi ar uCndeba. davuSvaT, gamoZieba

sul idealurad rom mimdinareobdes

da is piric dadgenili

hyavdes, vinc gardacvalebis

Semswrea an gardacvalebasTan kav-

Siri aqvs, elementarulad kiTxvas

masac davusvamT, _ iqneb, masTan

erTad meore piric idga? policiam

amirxanaSvilis samalavis dacva

mxolod dawvis Semdeg daiwyo,

manamde ki ar icavda da rogor

SeiZleba, amaze kiTxva ar gqondes?

_ giorgi SaqaraSvils, roca

oTxdRiani Zebnis Semdeg aragvSi

ipoves, fexsacmeli da windebi ar

ecva, Tumca perangze Rilebi Sek-

ruli hqonda. es detali saeWvo

araa?

_ es ufro eqspertizam unda

gviTxras, miT umetes, rom kompleqsuri

eqspertiza daniSnulia.

marTali ar viqnebi, rom vTqva,

wyali Rilebs gauxsnida Tu ara.

eqspertebi imitom arseboben, rom

yvelaferi es daadginon.

_ ise, giorgi, ras elodebiT _

Tqveni dacvis qveS myofi aras-

rulwlovani am saqmidan rogor

gamova?

_ molodini ar maqvs, rom ganzrax

mkvlelobis muxliT mis mimarT

brali damZimebda. aranairi

mtkicebuleba ar arsebobs, romelic

amas daadasturebs _ mas

SaqaraSvilTan fizikuri siaxlovec

ki ar hqonia!

_ e. i. ukve wayenebuli muxliT

miusjian Tu sasamarTlo saer-

Tod gaaTavisuflebs?

_ imis Sesaxebac araerTxel

gviTqvams, rom arc amirxanaSvilis

Tavisuflebis ukanono aRkveTa

yofila _ amirxanaSvili Tavad ambobs,

rom sakuTari nebiT gahyva

maT. aqedan gamomdinare, vfiqrob,

z.x. am mimarTulebiT unda gamarTldes!

saerTod, jgufuri Zaladoba

da masSi monawileoba absoluturad

sxva kategoriis dana-

Saulia. warmoidgineT, saxelmwifom,

jgufuri ZaladobiTa da mas-

Si monawileobiT, anu 245-e muxliT,

20 ivniss dakavebulebs wauyena

brali.

_ diax, amis Sesaxeb cnobilia...

_ hoda, am SemTxvevaSi saxelmwifos

warmomadgenels winaaRmdegobas

ar vuwevT.

_ giorgi, Tqveni ar vici da

piradad me ki mgonia, rom am saqmeze

simarTles verasodes gav-

igebT...

_ imedi maqvs, rom dadgindeba,

Tumca ar vici, realurad ra iqneba.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

7


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`giorgi SaqaraSvilis ojaxi

19 wlis fexburTel giorgi

giorgi abaSiZe

SaqaraSvilis mkvlelobaze sru-

liad sazogadoebas kiTxvebi aqvs.

yovel SemTxvevaSi, adamianebis umravlesoba darwmunebulia,

rom gamoZieba, minimum, araprofesionalurad mimdinareobs.

amasTan, legitimuria eWvi, rom saqmidan mtkicebulebebi mizanmimarTulad

imitom qreba da nadgurdeba, viRacas ar awy-

obs, sisxliani dabadebis dRis Sesaxeb simarTle dadgindes

da gavigoT, vin da ratom imsxverpla giorgi SaqaraSvili?

yvela am eWvs isic aZlierebs, rom tragediis erT-erTi figuranti,

fotografi iakob bregvaZe, romelsac, ratomRac, daz-

aralebulis statusi aqvs, Sss-s pressamsaxuris xelmZRvanel

nino giorgobianis mamidaSvilis Svilia.

advokati da uflebadamcevli

lia muxaSavria Cvens gamocemas-

Tan ambobs, rom eWvebis gasafantavad

giorgobianma uflebamosileba

droebiT, anu gamoZiebis

dasrulebamde mainc unda Se-

iCeros. amas garda Cveni respon-

denti ramdenime mniSvnelovan

detalzedac amaxvilebs yuradRebas,

rac gamoZiebis arakompetenturobasa

da araprofe-

sionalizms usvams xazs.

„qronika+~ gTavazobT inter-

vius lia muxaSavriasTan:

_ qalbatono lia, Cveni saubris

mTavari Tema, rasakvirve-

lia, narekvavis sisxliani iubile

iqneba, Tumca miuxedavad imisa,

rom bolo dros kriminalurma

SemTxvevebma moimata, SaqaraSvilis

mkvleloba mainc gansxvave-

buli qeisia _ yvelafers Tavi

rom davaneboT, gamoZieba, praqtikulad,

pirdapir eTerSi mi-

dis. Tqven, rogorc gamocdili

iuristi da uflebadamcveli, am

saqmeze ras fiqrobT da, saer-

Tod, ra kiTxvebi gaqvT?

_ pirvel rigSi, mainteresebs,

gamoZieba ratom Wianurdeba da

ise ratom ar midis, rogorc unda

midiodes _ vinmes xels afareben,

anu konkretuli piris dainteresebaa,

rom saqme mifuCeCdes

da Caifarcxos Tu is, rac moxda

da xdeba, tradiciulad, arakvalificiuri

gamoZiebis Sedegia? ise,

rom ara Jurnalistebisa da aseve

sazogadoebis aqtiuroba, es

saqmec, rogorc gauxsneli, albaT,

Taroze Semoideboda.

_ sxvaTa Soris, vidre saubars

daviwyebdiT, erT-erTi telev-

iziis eTerSi SaqaraSvilebis

ojaxis advokatma, mirian ni-

kolaZem, romelic gardacvlil

19 wlis fexburTels biZad

ekuTvnis, ganacxada, gamoZieba

kargad midiso. metic, batonma

nikolaZem ritorikulad ikiTxa,

_ ver gamigia, sazogadoebas kiT-

xvebi ratom aqvso? dazaralebu-

li ojaxis advokatis es pozicia

normaluria? da, zogadad, ra-

tom fiqrobT, rom gamoZieba

Wianurdeba?

_ giorgis gardacvalebidan

erTi Tve gavida, magram mkvlelobis

muxliT identificirebuli,

jerjerobiT, aravinaa, anu

marTalia, 17 piria dakavebuli,

magram cxadi ar aris, am 17-dan

konkretulad vis ra epizodSi

edeba brali. amasTan, sakvanZo mowmeebis

Cvenebebic Zalian saeWvoa.

_ ratom?

_ es Cvenebebi urTierTgamomricxavi

da Zalian areul-dareuli,

Sesabamisad, arasarwmunoa.

yvelafer aqedan gamomdinare,

mtkicebulebebis nawilSi saqme

Zalian sustad gamoiyureba.

swored yvelaferi es mafiqrebinebs,

rom gamoZieba saTanadod

ar midis. ver getyviT, ojaxi amas

rogor afasebs _ gasagebia, rom

am adamianebs uzarmazari tragedia

daatydaT da gasakviri araa,

rom ar SeuZliaT, yvelaferi

obieqturad gansajon an am

etapze rame pretenziebi wamoayenon.

SesaZloa, imedi aqvT an dapirebas

aZleven, rom yvelaferi

gairkveva, magram roca es dapirebebis

periodi gaivlis da

isini saSineli realobis winaSe

aRmoCndebian, mere movlen gons.

Cven ki SegviZlia, rom axlave

obieqturad vimsjeloT da miukerZoeblebic

viyoT!

_ gamoZiebis dasrulebis Sem-

deg giorgis ojaxi ra „saSineli

realobis” winaSe SeiZleba aR-

moCndes?

_ saSineli realoba is iqneba,

rom identificireba ver moxerxdeba,

es danaSauli vin Caidina,

anu giorgi SaqaraSvili

sikvdilis piras konkretulad

vin miiyvana an wyalSi vin gadaagdo,

sadac daixrCo da aseve

gaugebari iqneba konkretuli

motivi, ris gamoc aseTi sazareli

danaSauli moxda.

_ ise, gamoZiebas, Tundac,

versiis doneze, mkvlelobis

motivi ar dausaxelebia. es nor-

maluria, qalbatono lia?

_ swored amitom veWvob, rom

gamoZieba saTanadod da kvalificiurad

ar midis. saerTaSoriso

samarTlisa da evrosasamarTlos

kriteriumebi gulixmobs, rom

gamoZieba Tavidanve efeqtiani

unda iyos. es ki imas niSnavs, rom

damnaSave droulad unda identificirdes

da pasuxisgebaSi mieces.

sxvaTa Soris, am saqmeze dakavebuli

arasrulwlovanicaa, rac

kidev ufro SemWidrovebul

saproceso vadebs gulisxmobs,

magram miuxedavad amisa, tragediidan

erTi Tvis Semdegac, gamo-

Ziebas konkretuli pasuxi ar aqvs

kiTxvaze, _ vin misdevda SaqaraSvils?

vin scema? dazianebebi vin

miayena da wyalSi vin gadaagdo?

Tu aseT mniSvnelovan kiTxvebze

pasuxebi ar arsebobs, maSin

romel gamoZiebaze vsaubrobT?

weRandeli Tqmisa ar iyos,

faqtebsa Tu mowmeebs Jurnalistebi

pirdapir eTerSi eZeben.

lia muxaSavria:

`mxolod nino

giorgobiani ki ara,

Ss ministric karga

xnis gadamdgari

unda iyos!~

yvelafer amas analizs ukeTeben

da ase rom ar yofiliyo, gamo-

Ziebas is Sedegic ar eqneboda,

rac dRes aqvs. ise, xandaxan

meCveneba, rom gamoZieba Jurnalistebis

mier gamokvleuli faqtebis

gabaTilebas an dadasturebas

postfaqtum cdilobs. gamo-

Ziebam, ra Tqma unda, ar SeiZleba,

rom sazogadoebas yvelaferi

uTxras, magram roca saqmeze ase-

Ti maRali interesia, sazogadoebas

informacia yoveldRe unda

miawodos _ ra gaakeTa, Sedegi ram

moutana da ras gegmavs, Tumca

prokuraturisgan aseTi angariSi,

Tu ar meSleba, ar mogvismenia.

_ prokuraturisgan _ ara, magram

gamoZiebis Sualedur Sede-

gebze angariSi Ss ministris

moadgilisgan movismineT, romelmac

Tqva, saqmis masalebs bo-

lomde ar vicnobo.

_ Ss ministris moadgilis gancxadeba,

saqmis masalebs ar vicnob

da ase vsaubrobo, rbilad

rom vTqvaT, Zalian araseriozulia.

_ ratom?

_ nebismierma iuristma icis,

rom Ss ministris moadgile gamo-

Ziebis detalebsa da niuansebSi

unda erkveodes. mokled, yvela

is mwiri oficialuri gancxadeba,

romelic movismineT, STabeWdilebas

qmnis, rom saqme xeirianad

ar midis!

_ qalbatono lia, TqvenTvis

am saqmeSi yvelaze saeWvo fig-

uranti vin aris?

`aseT kiTxvas adamianebi, roca raRac ambavi

ainteresebT, erTmaneTs usvamen da rogor

SeiZleba, kvalificiurma gamomZiebelma,

romelsac xelfass vuxdiT, anu romelic

sazogadoebisgan daqiravebulia, aseTi

kiTxvebi ar dasvas? Turme gamoZiebam kiTxva

ar dausva da fotografmac ar Tqva,

TbilisSi Camosvlis Semdeg konkretulad sad

wavida - es TeTri ZafiT nakeri sisulelea.

saerTod, aseTi elementebi, saboloo jamSi,

qmnis gancdas, rom gamoZieba an saTanadod ar

midis, an viRac raRacas farcxavs, an viRac

Zalian suleli da arakvalificiuria, an

yvela es ubedureba erTad gvWirs!~

_ ai, is fotografi Zalian

saeWvod meCveneba.

_ damisabuTeT, ratom?

_ yvelafers Tavi rom davaneboT,

gamoZiebas moatyua da

uTxra, TbilisSi Camosvlis Semdeg

saxlSi wavedi da daviZineo.

arada, am dros cnobilia, rom

Temqaze gamarTul wveulebaze

imyofeboda.

_ fotografis advokat irma

Wkaduas ganmartebiT, iakob

bregvaZem ki ar moityua, aramed

gamomZieblebma ar hkiTxes, TbilisSi

Camosvlis Semdeg sad wav-

ida da amitom ratom unda eTqva,

Temqaze wavida Tu Seyvare-

bulTano?..

_ mec swored amas vambob, anu

Tu gamomZiebeli mowmes, romelic

movlenebis uSualo TviTmxilvelia,

aseT kiTxvas ar usvams,

maSin romel gamoZiebazea laparaki?

sxvaTa Soris, aseT dros

kiTxvis dasma araa saWiro.

_ aba?

_ gamomZiebeli pirs, rogorc

wesi, eubneba, mogviyevi, rac am

saqmis Sesaxeb icio. mas Semdeg,

rac moyveba, mowmes e. w. damazustebel

kiTxvebs usvamen. mokled,

Tu mowme fotografma ar

Tqva, mas Semdeg konkretulad

sad wavida, rac policiam TbilisSi

Caiyvana, gamomZiebelma xom

unda hkiTxos, _ dainteresda Tu

ara, im xalxs, visTan erTadac avtobanze

garboda da daimala, ra

bedi ewia? aseT kiTxvas adamianebi,

roca raRac ambavi ainteresebT,

erTmaneTs usvamen da

rogor SeiZleba, kvalificiurma

gamomZiebelma, romelsac xelfass

vuxdiT, anu romelic sazogadoebisgan

daqiravebulia,

aseTi kiTxvebi ar dasvas?

Turme gamoZiebam kiTxva ar

dausva da fotografmac ar Tqva,

TbilisSi Camosvlis Semdeg

konkretulad sad wavida _ es

TeTri ZafiT nakeri sisulelea.

saerTod, aseTi elementebi, saboloo

jamSi, qmnis gancdas, rom

gamoZieba an saTanadod ar midis,

an viRac raRacas farcxavs, an

viRac Zalian suleli da arakvalificiuria,

an yvela es ubedureba

erTad gvWirs!

_ gasagebia, rom dacvis

8 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

saSineli realobis winaSe aRmoCndeba!~

ufleba yvelas aqvs, magram, qalbatono

lia, Tqven, rogorc ad-

vokati, am saqmeSi braldebulebs

daicavdiT?

_ roca icav, sxva pozicia

gaqvs. saerTod, am SemTxvevaSi ise

ki ar vsaubrob, rogorc advokati

an saqmeSi romelime subieqtis

mxare, aramed vsaubrob rogorc

rigiTi moqalaqe, romelsac Cemi

codnisa da gamocdilebidan gamomdinare,

am sferoSi cota meti

gamegeba. sxvaTa Soris, irma Wkaduas

Zalian kargad vicnob, igi

kvalificiuri advokatia, magram

imis Tqma, gamoZiebam ar hkiTxa da

amitom fotografma ar Tqva,

TbilisSi Camosvlis mere sad wavidao,

ar SeiZleba. bolos da bolos,

mas Semdeg, rac fotoaparati

amoiRes, sadac im Rames gada-

Rebuli asi Tu aTasobiT foto

aRmoCnda, gamoZiebas maSin xom

mainc unda ekiTxa, es fotoebi

sad da rodis gadaiReo? ise,

kiTxvac ar unda, radgan fotoaparati

TviTon afiqsirebs, foto

rodisaa gadaRebuli.

rac Seexeba Tqvens kiTxvas, me

yvelas davicavdi, radgan roca

advokati saqmes xels hkidebs,

unda daicvas. marTalia, sazareli

danaSaulia, magram advokatis

funqcia swored isaa, rom faqtebi

zustad daadginos da gamokveTos,

misi klienti konkretulad

rameSi damnaSave aris Tu ara,

radgan iseTi mZime danaSauli ar

dabraldes, romelic ar Caudenia.

ise, imis Tqmac, rom „qamris”

eqvsive mgzavrma pasuxi Tanabrad

unda agos da eqvsivem Tanabari

sasjeli unda miiRos, Zalian arakvalificiuria.

_ ratom?

_ am eqvsidan giorgis Sesa-

Zloa, eqvsive arc gadevnebia da

arc ucemia, anu am epizodSi eqvsive

Tanabrad ver miiRebda

monawileobas.

_ danaSaulidan erTi Tve

gavida da rogorc irma Wkaduam

erT-erT eTerSi ganacxada, sag-

amoZiebo eqsperimenti SesaZloa,

axla Catardes. amas azri aqvs an,

saerTod, gaxsendebaT SemTxveva,

roca gamoZiebas saproceso mo-

qmedebebi erTi Tvis dagvianebiT

daewyos?

_ mkvlelobis kuTxiT sagamo-

Ziebo moqmedebebis Catareba axla

ki ara, maSinac ki, roca daiwyo,

Zalian dagvianebuli iyo. gamo-

Ziebas mkvlelobis samuSao versia

maSinve unda hqonoda, sanam

gvams aRmoaCendnen. ratom eWvi

aravis hqonda, rom es axalgazrda

SesaZloa, gardacvlili yo-

`tragediidan erTi Tvis Semdegac, gamoZiebas

konkretuli pasuxi ar aqvs kiTxvaze, - vin

misdevda SaqaraSvils? vin scema? dazianebebi

vin miayena da wyalSi vin gadaagdo? Tu aseT

mniSvnelovan kiTxvebze pasuxebi ar arsebobs,

maSin romel gamoZiebaze vsaubrobT?~

filiyo? ise, Tu ramdenime adamiani

erTad garboda da mere sxvadasxva

adgilas daimala, ar vfiqrob,

rom erTmaneTis xma ar esmodaT,

anu Tu giorgi SaqaraSvils

ase gametebiT scemdnen, ver

warmomidgenia, rom romelimes

xma ar gaego an is teritoria ise

ratom datoves, rom erTmaneTi

ar moikiTxes? sxvaTa Soris,

imanac gamaoca, rom narekvavidan

wveulebam Temqaze gadainacvla

da gaTenebamde grZeldeboda,

arada, am dros TiTqmis yvelam

icoda, rom erTi axalgazrda

daikarga, minimum, ar Canda.

_ giorgis telefoni ar hqon-

da da axalgazrdebs, rogorc

Tavad amboben, imedi hqondaT,

rom is saxlSi mividoda, anu fe-

xburTels ver ukavSirdebodnen.

_ mesmis, magram ar mesmis,

rogor SeiZleba, roca erTi adamianis

mdgomareoba saeWvoa, mxiaruleba

gaagrZelo? es CemTvis

adamianurad Zalian gaugebari da

ucxoa. ase mgonia, rom amas sxva

planetelebi akeTeben.

_ saerTod, am saqmeSi bevri

ucnauri detalia. ai, magaliTad,

cxedari oTxi dRe wyalSi iyo,

Tumca roca ipoves, perangze

Rilebi Sekruli hqonda da es

`giorgi SaqaraSvilis tragedia gardamtexi

iyo, romliTac sazogadoebam dainaxa, rom

aseTi tragedia, SesaZloa, yvelas Tavze

datrialdes, magram damnaSave dausjeli

darCes! yovel SemTxvevaSi, gamoZiebam,

minimum, upasuxo kiTxvebi datovos~

maSin, roca arc fexsacmeli

ecva da arc _ windebi...

_ diax, es Zalian gasaocaria,

Tan cxedari im adgilas ipoves,

sadac Rrma wyali ar iyo, anu ar

amotivtivebula. televiziiT

yvelani vxedavdiT, rom maSvelebi

lamis welamde siRrmis wyal-

Si eZebdnen da amdeni xani ratom

eZebdnen?

mokled, yvelaferi es Zalian

saeWvod gamoiyureba.

_ qalbatono lia, Tqveni dakvirvebiT,

SaqaraSvilis tragediis

Semdeg sazogadoebaSi usa-

marTlobisa da daucvelobis

gancda gaizarda da aqve gkiTx-

avT, yvelaferi es, saboloo

jamSi, politikur saxes miiRebs

Tu ise daviviwyebT, rogorc,

vTqvaT, luka siraZis tragedia

dagvaviwyda?

_ raodenoba xarisxSi gadadis

xolme.

_ anu?

_ giorgi SaqaraSvilis tragedia

gardamtexi iyo, romliTac

sazogadoebam dainaxa, rom aseTi

tragedia, SesaZloa, yvelas Tavze

datrialdes, magram damnaSave

dausjeli darCes! yovel SemTxvevaSi,

gamoZiebam, minimum, upasuxo

kiTxvebi datovos. saerTod,

ori aTeuli welia, uflebadamcvelebi

am Temaze vsaubrobT

da ar vukadrisobT, rom sazogadoebas

mudmivad gavaxsenoT, magram

amis miuxedavad, mosaxleobas

ar hqonda gancda, ai, yvelani

daucvelebi varTo. SaqaraSvilis

saqmem ki bevrisTvis TvalsaCino

gaxada, rom aseTi ubedureba,

SesaZloa, yvelas daemar-

Tos, anu arakvalificiuri gamo-

Ziebis pirispir SesaZloa, nebismieri

aRmoCndes da Tu media ar

iaqtiurebs, yvelaferi mifuCeCdeba.

_ qalbatono lia, weRan fo-

tografi vaxseneT da miTxariT,

Tqveni azriT, iakob bregvaZe

dazaralebuli ratomaa da aqve

gkiTxavT: misma naTesavma, nino

giorgobianma, romelic Sss-s

pressamsaxuris xelmZRvanelia,

Tanamdeboba, minimum, gamoZiebis

dasrulebamde unda datovos Tu

ara?

_ me rom mkiTxoT, mxolod

giorgobiani ki ara, Ss ministric

karga xnis gadamdgari unda iyos!

giorgobians, yvelafers Tavi

rom davaneboT, uflebamosileba

unda SeeCerebina. ase rom moqceuliyo,

sazogadoebaSi ganmtkicdeboda

azri, rom am saqmesTan

dakavSirebuli araa, anu naTesavs

ar mfarvelobs, magram xelisuflebaSi

iseTi zeTavdajarebuloba

aqvT, romelic moralisa da

zneobisgan Zalian daSorebulia!

TanamdebobiT aravin ibadeba. am

adamianebs xval quCaSi gavla xom

undaT da mezoblebsa Tu sxvebs

TvalebSi rogor unda Sexedon?

saerTod, axalgazrdebSi aseTi

konfliqtebi, romelic tragikulad

sruldeba, Zalian gaxSirda.

_ iziarebT mosazrebas, rom

axalgazrdebSi „qurduli men-

talitetis” romantizeba xdeba

da amdeni ubedurebac amis Sede-

gia?

_ ar mgonia, ase iyos.

_ aba, rogor ggoniaT?

_ es ufro kompleqsuri da

rTuli movlenaa.

_ ras gulisxmobT?

_ Cven SeiZleba, „gadavxarSeT”

da 90-ianebi cud koSmarad gvaxsendeba,

magram axalgazrdebi

yvelafer imas, rac maSin xdeboda

_ Zaladobas, ganukiTxaobas,

srolasa Tu usamarTlobas ise

aRiqvamdnen, rogorc cxovrebis

normas. gvikvirs, mozardebi ase-

Ti usulguloebi, sastikebi da

Seubraleblebi ratom arian da

am dros gvaviwydeba, rom isini

iseT garemoSi gaizardnen, roca

yvelaze „magari” biWi xalxs xocavda,

magram mas aravin sjida.

erTi sityviT, am bavSvebisTvis

arcTu Soreul warsulSi samagaliToebi

aseTi „magari biWebi”

iyvnen. Sesabamisad, yvelaferi

es Seisisxlxorces da normad

miiCneven, Torem ar mgonia, „qurduli

samyaros” romantizeba

imaze metad xdebodes, vidre Cems

axalgazrdobaSi iyo, magram Cven

TeTrisa da Savis, avisa da kargis

garCeva ufro SegveZlo, radgan

sikeTe nanaxi gvqonda, anu keTil-

Sobil adamianebs vicnobdiT da

isini sazogadoebisgan pativsacemebi

da dafasebulebi iyvnen.

dRes ki aseTi adamianebi aRar

arian da avtoritetad mZarcveli,

moZalade, yaCaRi, qurdi da

mamaZaRli iTvleba!

_ sxvaTa Soris, „nacionaluri

moZraobis” xelisuflebaSi yof-

nis dros e. w. qurduli samyaros

Sesaxeb kanoni miiRes da adami-

anebs imis Tqmisac ki eSinodaT,

rom „kanonier qurds” icnobdnen.

marTalia, am kanonis anu-

lireba aravis mouxdenia, magram

am kuTxiT dRes simkacris deficitia.

ar meTanxmebiT, qalba-

tono lia?

_ SeiZleba, magram dRes uamravi

informacia arebobs, romliTac

adamiani gaigebs, es samyaro

sinamdvileSi rogoria.mokled,

imis Tqma minda, rom „qurduli

samyaros” romantizeba ki ar xdeba,

aramed axali Taoba im garemos

produqtia, romelSic is

gavzardeT!

_ geTanxmebiT, rom yvela an

TiTqmis yvela problema Savb-

nel 90-ian wlebSi iRebs saTaves,

magram igive „SaqaraSvilis saqme-

Si” ori sayuradRebo detalia:

erTi is, rom saxelmwifo romeliRac

Tanamdebobis piris in-

teresebs icavs da meore is, rom

tragediaSi e. w. zonderjgufe-

bi figurireben. zogadad, bolo

dros „zonderebis” Tema erTob

aqtualuria, anu arsebobs

sportsmenebisgan Tu sxva profesiis

adamianebisgan dako-

mpleqtebuli erTgvari kasta,

romelsac SeuZlia, nebismieri

cudi gaakeTos, magram pasuxs ar

agebs, radgan xelisuflebas misi

vali aqvs?

_ me Tu mkiTxavT, xrwnis procesi

yvela socialur fenaSi midis.

_ anu?

_ ixrwneba xelisufleba, romelic

Tavs ufro maRla mdgomad

miiCnevs. sinamdvileSi ki ase araa.

amasobaSi, kriminaluri elementebi

e. w. politikur elitas Zalian

dauaxlovdnen da daunaTesavdnen.

_ am daaxloeba-danaTesavebis

sababi ra aris?

_ aSkaraa, rom saarCevnod xelisufleba

kriminalur elementebs

iyenebs, anu maT Soris garkveuli

garigeba ideba, rac dana-

Saulis Cadenis dros kriminaluri

elementebis dacvas gulisxmobs.

sxvaTa Soris, yvelafer

aqedan CemTvis erTi Zalian optimisturi

detali gamoikveTa.

_ kerZod?

_ jer erTi, sazogadoeba sajaro

aRSfoTebas gamoxatavs; meorec,

Tavis simaRleze dgas da

faqtebis miCqmalvis uflebas aravis

aZlevs. yvelafer amis gamo

xelisufleba da kriminaluri

samyaroc iZulebuli xdeba, rom

sazogadoebriv azrs angariSi

gauwios. Tu aseT erTianobas gavagrZelebT,

maSin xelisuflebisa

da kriminaluri elementebis

urTierTobas CavaxSobT!

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

9


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`nacionaluri moZraoba~

bolo erTi Tvea, didi da pa-

giorgi abaSiZe

tara 19 wlis fexburTelis,

giorgi SaqaraSvilis dRemde bu-

rusiT mocul mkvlelobaze saubrobs da gasakviri araa, rom

am tragediam politikuri dRis wesrigic Secvala, Tumca amis

miuxedavad, politikur kuluarebSi procesebi duRs. ai, ma-

galiTad, axlaxan cnobili gaxda, rom Ss yofili ministri,

vano merabiSvili, romelmac sapatimroSi Svidi weli gaatara,

saqarTvelos mesame prezident mixeil saakaSvils Sexvda. gavr-

celebuli informaciiT, am Sexvedraze yofili mTavari

prokurori zurab adeiSvilic imyofeboda.

raze isaubres yofilma mmar-

Tvelebma? _ amis Sesaxeb danamd-

vilebiT arfris Tqma SegviZlia,

radgan Sexvedris Taobaze saaka-

Svilma „feisbuqis” sakuTar

gverdze mxolod foto gamo-

aqveyna, romelzedac saakaSvilis,

merabiSvilisa da adeiSvilis

garda Canan: evrosabWos saparlamento

asambleis ukrainis delegaciis

xelmZRvanelebi liza ias-

ko, dimitri gordoni, alesia

bacmani, Tbilisis yofili vice-

meri giorgi cxakaia, yofili

deputati petre ciskariSvili

da ukrainis erovnuli antikorufciuli

biuros xelmZRvanelis

pirveli moadgile gizo ugu-

lava. paralelurad, vrceldeba

informacia, rom „nacionalurma

moZraobam” SesaZloa, „Zala er-

TobaSia” datovos, Tumca „qron-

ika+~-sTan saubrisas yofili

mmarTveli partiis politsabWos

wevri zurab meliqiSvili am in-

formacias ar adasturebs.

ratomaa

darwmunebuli

opozicia, rom wlevandel

arCevnebSi „ocneba” aucileblad

damarcxdeba? _ am da sxva Teme-

bis Sesaxeb „qronika+”-ma zurab

meliqiSvilTan interviu Cawera,

romelTan saubaric, rasakvirvelia,

giorgi SaqaraSvilis mkv-

lelobiT daviwyeT:

_ batono zurab, SaqaraSvilis

saqmeze ras fiqrobT?

_ esaa tragedia, romelmac

mTeli qveyana da sazogadoeba

unda daafiqros. am tragediam

gvaCvena, rom mozardi, romelic

quCaSi gadis, didi albaTobiT,

msxverpli an moZalade xdeba! es

ki im ganukiTxaobis Sedegia, romelic

dRes saqarTveloSia da

romelic, pirdapir Tu iribad,

axlandelma xelisuflebam daamkvidra!

_ 2012 wlis Semdeg araerTi

msgavsi tragedia moxda, maT

Soris, maCalikaSvilis, saraliZisa

Tu siraZis, Tumca SaqaraS-

vilis qeisi mainc precedentu-

lia. amas riT xsniT?

_ geTanxmebiT, magram SaqaraSvilis

tragedia imaze metyvelebs,

rac qveyanaSi xdeba. sxvaTa Soris,

SemTxveviT ar miTqvams, rom mozardi,

romelic quCaSi gadis, didi

albaTobiT, msxverpli an moZalade

xdeba. amitom yvelafer amaze

mxolod ki ar unda davfiqrdeT,

aramed seriozuladac unda vimoqmedoT,

raTa is Sedegi ar mivi-

RoT, rac saqarTveloSi 90-ian

wlebSi xdeboda.

_ e. i., Tqvenc, rogorc mSo-

bels, gaqvT SiSi da gancda, rom

quCaSi gasul Tqvens Svils Sesa-

Zloa, safrTxe daemuqros?

_ ra Tqma unda. aseTi gancda

mxolod me ki ara, saqarTvelos

nebismier moqalaqes aqvs!

saerTod, politikuri oponentebis

mier politikuri Sefasebebi

erTia, magram meorea realoba,

romelic qveyanaSi arsebobs. diax,

suraTi aseTia _ viRac xeldafarebulia,

viRac ki daucvelia!

_ batono zurab, raki 90-iani

wlebi axseneT, gkiTxavT: xom ar

fiqrobT, rom e. w. qurduli men-

talitetis romantizeba xdeba

da yvelafer amis gaTvaliswinebiT

saakaSvilis „nulovani tol-

erantoba” gamarTlebuli iyo?

_ iciT, realurad ra xdeba?

_ ra?

_ Zaladoba „mosula”, anu Zaladoba

xeldafarebulia. amas ki

mTeli sazogadoeba unda SeewinaaRmdegos!

SaqaraSvilis gardacvaleba

erTi ojaxis ki ara,

mTeli qveynis tragediaa!

_ geTanxmebiT, magram oponir-

eba unda gagiwioT, batono

zurab: Tqven im partiis warmo-

madgeneli da politsabWos wevri

xarT, romlis xelisuflebaSi

yofnis drosac araerTi trage-

dia moxda. gavixsenoT, Tundac,

girgvlianis mkvleloba. hoda,

maSinac ase fiqrobdiT, rom yve-

laferi es erTi ojaxis ki ara,

mTeli qveynis tragedia iyo?

_ xazgasmiT vambob: Cemi naTqvami

im garemos exeba, romelic

bolo 8 wlis ganmavlobaSi Seiqmna,

anu Zaladoba waxalisebuli da

xeldafarebulia. metic: xelisufleba

Zaladobas sakuTari politikuri

upiratesobisTvis iyenebs.

amitom moZaladeebi im saqmeebSi,

rasac akeTeben, xeldafarebas

iTxoven! Cven politikuri periodebi

ki ar unda SevadaroT,

aramed arsebul gamowvevebze unda

visaubroT! diax, simarTle

isaa, rom mozards ori Sansi aqvs

_ an msxverpli unda gaxdes, an _

moZalade! amis Semdeg visac unda,

iseTi Sefaseba gaakeTos! bolo

dros momxdari tragediebi mTeli

qveynisa da mosaxleobis gamowvevaa!

_ geTanxmebiT, rom am moja-

doebul wres rogorme Tavi unda

davaRwioT, magram Tavis droze

ambobdnen, „nacionaluri moZr-

aobis”, rogorc mmarTveli Zalis

dasasruli „girgvlianis saqmiT”

daiwyoo. SesaZloa, am ori saq-

mis Sedareba ar SeiZleba, magram

xom ar fiqrobT, rom „SaqaraSvi-

lis saqme” „ocnebis” dasasrulis

dasawyisi iqneba?

_ am SemTxvevaSi arc „naciona-

zurab meliqiSvili:

`SaqaraSvilis

tragedia im

ganukiTxaobis

Sedegia, romelic

`ocnebam~

daamkvidra!~

lur moZraobaze” vfiqrob da

arc „ocnebaze” vdardob! ubralod,

im garemoze vsaubrob, rac

Cvens qveyanaSia! xalxo, es saxelmwifos

degradaciis dasawyisia!

adamianisTvis yvelaze sanukvari

Svilia, anu misTvis wvalobs da

Sromobs, raTa normalur garemo-

Si icxovros, magram axla Cveni

momavali Taoba im ori saSiSroebis

winaSe dgas, romelic weRan

giTxariT. aqedan gamomdinare,

yvelafer amis politikur partiebamde

dayvana sworad ar mimaCnia!

xelisuflebaSi myofma politikurma

Zalam keTili inebos da

am viTarebis Sesacvlelad politikuri

neba gamoavlinos, magram

„ocneba” piriqiT iqceva.

_ Tqveni mZafri Sefasebebis

miuxedavad, sazogadoebis umetesoba

mainc „ocnebas” uWers mx-

ars. yovel SemTxvevaSi, „edison

riserCis” gamokiTxvis mixedviT,

romelic „formulam” axlaxan

gaasajarova, yvelaze didi ndo-

ba mmarTvel gunds aqvs. amas riT

xsniT, batono zurab?

_ sazogadoeba „qarTul ocnebas”

31 oqtombers gascems pasuxs,

rasac Tqvenc dainaxavT da

mec, anu es gadawyvetileba sazogadoebas

miRebuli aqvs, Tumca

sakuTari azris xmamaRla

dafiqsireba jer kidev didi safrTxis

Semcvelia.

_ sakuTari azris sajarod

gamoxatva safrTxis Semcveli

ratomaa?

_ „ocnebis” xelisufleba adamianebze

samsaxuridan gaSvebiT,

maTi axloblebis daWeriTa Tu

muqariT moqmedebs. am viTarebaSi

sazogadoebis realuri ganwyoba

`erT rames xazs vusvam: baton giorgi vaSaZes

SesaZloa, garkveuli mosazrebebi aqvs da es

konkretulad misi mosazrebebia. `nacionalur

moZraobas~ ki, rogorc `Zala erTobaSias~

wevrs, is mosazrebebi da Rirebulebebi aqvs,

romelic Tavidanve gaJRerda da Cven am gzas

Zalian mtkiced mivyvebiT!~

kvlevebSi, ra Tqma unda, ar aisaxeba,

Tumca weRandeli Tqmisa ar

iyos, mosaxleobas gadawyvetileba

miRebuli aqvs, romelsac 31

oqtombers gaaxmovanebs!

_ davuSvaT, asea, magram axlan-

deli da 2012 wlis winasaarCevno

viTareba gansxvavebulia, anu ma-

Sin amomrCevelma icoda, rom „na-

cionaluri moZraoba” „ocnebiT”

unda Seecvala, axla ki opoziciis

mimarT ar mgonia, aseTi ndo-

ba arsebobdes, miT umetes, im

fonze, roca „antiocnebelebis”

banakSi erTmaneTs kvants ude-

ben... ai, magaliTad, kuluaruli

informaciiT, „Zala erTobaSia”

ver Camoyalibda, arCevnebze

rogor gamovides...

_ raki gainteresebT, getyviT:

„Zala erTobaSia” pirovnebebis

gamarjvebisa da maTi TanamdebobebisTvis

ar Seqmnila!

_ ukacravad, Tanamdebobebi

ra SuaSia?

_ „Zala erTobaSia” qarTveli

xalxis gamarjvebisTvis Seiqmna!

Cven am principebs ar vRalatobT!

metic: Zalian male „Zala er-

TobaSias” kidev ramdenime politikuri

partia SemouerTdeba!

_ anu „nacionaluri moZrao-

ba” am platformas ar datovebs?

_ „nacionalurma moZraobam” is

gaerTianeba rogor unda datovos,

romelic misi iniciativiTa

da mis garSemo Seiqmna?

_ batono zurab, Tqven xom

Cemze ukeT iciT, rom igive „na-

cionaluri moZraoba” giorgi

vaSaZis gunds upirispirdeba?

_ aranairi dapirispireba araa!

erT rames xazs vusvam: baton

giorgi vaSaZes SesaZloa, garkveuli

mosazrebebi aqvs da es konkretulad

misi mosazrebebia. „nacionalur

moZraobas” ki, rogorc

„Zala erTobaSias” wevrs, is mosazrebebi

da Rirebulebebi aqvs,

romelic Tavidanve gaJRerda da

Cven am gzas Zalian mtkiced mivyvebiT!

aqedan gamomdinare, „nacionaluri

moZraoba” „Zala er-

TobaSias” araTu ar, aramed verc

datovebs _ es gamoricxulia!

mokled, „Zala erTobaSia” kidev

ufro gaZlierdeba da amas Zalian

10

10 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`Zala erTobaSias~ ar datovebs!~

male gaigebT!

_ kargi, magram 2018 wlis sap-

rezidento arCevnebis win „Zala

erTobaSias” wevrma partiebma

memorandumi gaaformeT, romlis

Tanaxmadac saparlamento arCevnebze

erTiani siiT unda gamox-

videT. es SeTanxmeba ZalaSia?

_ diax, Cven am memorandumis

erTgulebi varT!

_ e. i., „Zala erTobaSias” er-

Tiani sia eqneba?

_ vimeoreb: Cven am memorandumis

erTgulebi varT da amas

Zalian male dainaxavT! is, rom

bevrs ar vlaparakobT, es imas ar

niSnavs, rom im nabijebsa da gadawyvetilebebs

ar mivdevT, romelic

Tavis droze gadavdgiT d

miviReT!

_ Tu „Zala erTobaSias” romelime

politikuri subieqti da-

tovebs, amiT xalxs erTianobis

gancda aRar eqneba. arada, amomrCevlis

mTavari SekveTa, dameT-

anxmeT, rom swored erTianobaa!

_ diax, magram geubnebiT, rom

„Zala erTobaSias” kidev bevri

partia daemateba.

_ SeiZleba, magram mTavaria,

iseTi partia daematos, romelsac

gavlena aqvs, Torem erT-

orkaciani partiis Semomateba ra

xeirs mogcemT?

_ „Zala erTobaSia” erTad

yofnis iZulebiTi ki ara, gamarjvebis

aucilebeli modelia! yvelas

mivesalmebiT, visac survili

aqvs, rom „Zala erTobaSias” formatSi

iyos, magram Tu vinmes sxva

mocemuloba da amocana eqneba,

esec bunebrivi iqneba.

_ bunebrivi ratom iqneba?

_ es cocxali organizmia da

yvelaferi urTierTSeTanxmebis

safuZvelze xdeba da ara _ imis,

rom vinme SesaZloa, vinmeze nawyeni

iyos.

_ batono zurab, Tu ise

moxdeba, rom arCevnebSi „ocneba”

40-procentamde aiRebs, Tqveni

azriT, opoziciaSi xom ar gamoCndebian

partiebi, romelTa dax-

marebiTac ivaniSvilis gundi saparlamento

umravlesobas Seqm-

nis da, Sesabamisad, mTavrobasac

isev Tavad daakompleqtebs?

_ msgavss sakiTxebs cota ufro

masStaburad da Soridan vuyureb.

_ anu?

_ daSveba da albaToba, ra Tqma

unda, yvelafris SeiZleba da

Tqveni kiTxvac sruliad legitimuria,

Tumca mTavari mainc sazogadoebrivi

ganwyobaa, anu sazogadoebam

miiRo gadawyvetileba,

rom „qarTuli ocneba” xelisuflebaSi

aRar unda iyos.

aqedan gamomdinare, Tu romelime

politikuri partia gadawyvets,

rom „ocnebas” iq gahyves, sadac

misi gzaa, es am partiis arCevani

iqneba, Tumca garwmunebT, rom

msgavsi mmarTveloba SesaZloa,

Zalian mcire albaTobiT iqnas

daSvebuli!

_ partia „kanoni da samarTlis”

lideri Riad da daufara-

vad ambobs, rom „evropuli

saqarTvelo” fsevdoopoziciaa.

Tqven ras fiqrobT?

_ yvelas, gansakuTrebiT,

opoziciaSi movuwodeb, rom piradi

wyena gadados! dRes yvelaze

mTavari sazogadoebis ganwyobis

Sesabamisad moqmedebaa! sazogadoebis

ganwyoba ki isaa, rom arsebuli

ganukiTxavi, arafrismomcemi

da damangreveli periodi

unda dasruldes. momaval nebismier

koaliciur mTavrobas saqar-

Tvelos mosaxleoba, ase vTqvaT,

daalagebs. am dalagebis pirvel

niSnebs ki 31 oqtombers davinaxavT!

_ am „dalagebaSi” gadamwyveti

roli mixeil saakaSvils eqneba,

romelic cxadia, mniSvnelovani

faqtoria?

_ mixeil saakaSvili faqtori

mxolod saqarTveloSi ki ara,

ufro did masStabzea, rasac yvelani

vxedavT. aqedan gamomdinare,

saqarTvelos politikaSi misi

roli Zalian didia da aseve is

„nacionalur moZraobasTanac”

pirdapir kavSirSia!

_ batono zurab, ramdenime

dRis win saakaSvils vano merabiSvili

Sexvda. Ss yofili ministris

politikuri gaaqtiure-

ba „nacionalur moZraobaze”

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

`Zala erTobaSia~ erTad yofnis iZulebiTi ki ara, gamarjvebis aucilebeli

modelia! yvelas mivesalmebiT, visac survili aqvs, rom `Zala erTobaSias~

formatSi iyos, magram Tu vinmes sxva mocemuloba da amocana eqneba, esec

bunebrivi iqneba~

cudad xom ar imoqmedebs?

_ jer erTi, Zalian kargi, rom

saakaSvils Sexvda. meorec, merabiSvilma

cudad ratom unda imoqmedos?

is ivaniSvilma Svidi wlis

ganmavlobaSi cixeSi Casva da es,

sxvaTa Soris, im saqarTveloSi

moxda, romlis dangrevisa da

gadawvisTvis arc erTi Tanamdebobis

piri arc erT xelisuflebas

cixeSi ar gauSvia! vano merabiSvili

ki samagaliTod dasajes _ is

ivaniSvilis piradi patimari iyo!

_ ivaniSvil-merabiSvilis ur-

TierTobaze ki ara, xalxis ganw-

yobaze gkiTxeT, anu xalxs jer

kidev ar daviwyebia, rom merabiSvilis

Ss ministrobis dros qvey-

anaSi bevri cudi moxda...

_ Tqven xom saakaSvilisa da merabiSvilis

Sexvedraze mkiTxeT?

_ ufro konkretulad imaze

gkiTxeT, merabiSvilis polit-

gaaqtiureba „nacmoZraobaze”

cudad xom ar imoqmedebs-meTqi?

_ cudad ratom unda imoqmedos?

_ kiTxvas sxvanairad dagisvamT:

romelime regionSi merabiSvili

„nacmoZraobis” maJori-

`maJoritarobis kandidati vin iqneba da vin -

ara, dagvitoveT ufleba, rom es informacia

partiam Tavis droze gaavrcelos. opoziciis

erTianobis principidan gamomdinare, Cven

Tbilisis maJoritarobis ori kandidatura

davasaxeleT. yvela sxva kandidats ki Zalian

male warvadgenT!~

tarobis kandidati iqneba?

_ maJoritarobis kandidati

vin iqneba da vin _ ara, dagvitoveT

ufleba, rom es informacia

partiam Tavis droze gaavrcelos.

opoziciis erTianobis

principidan gamomdinare, Cven

Tbilisis maJoritarobis ori kandidatura

davasaxeleT. yvela

sxva kandidats ki Zalian male

warvadgenT!

_ Tbilisis maJoritarebze

unda CagekiTxoT: saburTaloze

„nacionaluri moZraoba” Tako

Carkvianis kandidaturas ratom

ar uWers mxars?

_ „nacionalurma moZraobam”

Tbilisis maJoritarebis kandidatebi

leiboristebis ofisSi

arsebuli opoziciis formatiT

warvadgineT. es kandidatebi nika

melia da levan xabeiSvili arian.

_ es vici, batono zurab, magram

Tu ise moxda, rom arCevneb-

Si mainc „ocnebam” gaimarjva,

opozicia ras izams? anu Tu is

scenari gaTamaSda, romliTac

2018 wlis saprezidento arCev-

nebis meore turi salome zur-

abiSvilma moigo, opozicias ra

meqanizmebi gaqvT, rom gayalbe-

ba ar dauSvaT?

_ daviwyoT iqidan, rom 2018

wlis saprezidento arCevnebi

gadamwyveti ar yofila.

_ amas ratom ambobT?

_ yvelam icoda, rom erTi

prezidenti verafers ganaxorcielebda.

sxvaTa Soris, roca

biZina ivaniSvili prezidentis instituts

sajarod da saxalxod

akritikebda, es ise aRiqmeboda,

rom giorgi margvelaSvils TiTqos

wyenas ar patiobda. sinamdvileSi

ki ivaniSvils sxva rame

hqonda Cafiqrebuli.

_ ra?

_ ivaniSvils undoda, yvelafer

amiT xalxisTvis daenaxvebina,

rom prezidentis instituti

arafers warmoadgens da prezidentobisTvis

brZola, ubralod,

fuWi da wyalSi gadayrili iyo.

aqedan gamomdinare, is Sedegi

dadga, romelic dadga. 2020 wlis

saparlamento arCevnebi ki gadamwyvetia

da am gadamwyvet arCevnebze

yvelafers bolomde gamoviyenebT.

_ anu?

_ Cven gayalbebis winaaRmdeg

araerTi meqanizmi gvaqvs da yvelafer

amis prezentacias siurprizis

saxiT SemogTavazebT! mokled,

„nacionaluri moZraoba” da,

saerTod, mTeli opozicia imisTvis

vemzadebiT, rom am arCevnebze

xalxis ganwyobis Sesabamisi Sedegi

dadges!

_ vnaxoT, ra moxdeba, Tumca

erTic unda gkiTxoT: asea Tu

ise, faqtia _ korona „ocnebis”

mokavSired iqca, miT ufro, rom

meore talRas elodebian da

swored am niadagze xelisuflebam

koronaSezRudvebis SemoRebis

ufleba wlis bolomde gaix-

angrZliva...

_ korona „qarTuli ocnebis”

mokavSire ar gamxdara! „ocnebis”

mokavSire koronas SiSi iyo, Tumca

isic garkveuli periodis ganmavlobaSi.

dRes es SiSi xalxma

daZlia, anu icis, rom korona ganaCeni

araa. ise, ratom ggoniaT,

rom „ocnebam” korona mokavSired

gaixada? _ ra, vinmem rame daxmareba

miiRo, vinmes samsaxuri

SesTavazes Tu mas, vinc samuSao

dakarga, rame benefiti misces?

mas Semdeg, rac sammiliardian

daxmarebaze Tanxmoba miiRo, „ocnebam”

garkveuli danapirebi gasca,

magram am danapirebis miRma 2

milion 700 aTasi moqalaqe dar-

Ca! Tqven ki imaze saubrobT, rom

korona SeiZleba, „ocnebis”

mokavSired iyos aRqmuli?

„ocnebam” SiSi gamoiyena, anu

sxvebs aSinebda, TviTon ki Zalian

cudad iqceoda. ai, magaliTad,

gveubnebodnen, rom avtomqanaSi

win jdoma danaSauli iyo da amis

gamo adamianebs 3 aTasiT ajarimebdnen.

am dros ki jandacvis

ministri wina savarZelze iyo wamoskupebuli

da gvimtkicebda,

sagangebo Stabis xelmZRvaneli

var da CemTvis daSvebuliao. e. i.,

gvmitkicebdnen, rom Tu manqanaSi

win coli da qmari isxdeboda,

korona romelimes ecemoda, magram

Tu mZRolis gverdiT ministri

dajdeboda, mas _ ara! amas

garda, gveubnebodnen, manqaniT

gadaadgileba ar SeiZleba da fexiT

unda iaroTo. am dros ki ma-

RalCinosnebi avtomobilebiT dagrialebdnen

da amaze fiqrobT,

rom sazogadoeba koronas „ocnebis”

mokavSired aRiqvams?

_ batono zurab, ratom mi-

brazdebiT?

_ Tqven ki ar gibrazdebiT, im

adamianebs mivmarTav, vinc fiqrobs,

rom korona xelisuflebis

mokavSirea! vimeoreb: „ocnebis”

mokavSire korona ki ara, koronas

SiSi iyo. ise, „ocnebas” marTla

hqonda Sansi, rom am pandemiis

dros xalxisTvis rame gaekeTebina,

magram is saerTaSoriso daxmarebebi,

romelic Cvens moqalaqeebs

unda mieRoT, iqamde daiyvana,

rom saarCevnod misi feodalkandidatebi

erT litra zeTs,

erT kilogram xaxvs daiWeren, mosaxleobas

miadgebian da daibraleben,

ai, gexmarebiTo. erTi sityviT,

es arCevnebi gadamwyveti

romelime partiisTvis ki ara, qveynisTvisaa!

TiToeulma Cvenganma

unda miviRoT gadawyvetileba:

saxelmwifo gvinda Tu erTi adamianis

mosamsaxureebad yofna?!

11


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`qarTuli ocnebis~ politikuri

ras emsaxureboda prezident

nene injgia

zurabiSvilis

„SaqaraSvilis

591 71 39 98

saqmesTan” dakavSirebiT gakeTebuli

gancxadeba? rogor pasux-

obs opozicia mmarTveli gundis braldebas, rom am Temas isini

politikuri miznebisTvis iyeneben? ra molodini unda

gvqondes saqmis gamoZiebasTan mimarTebiT?

591 71 39 98 irma nadiraSvili:

am da sxva politikuri Temebis

Sesaxeb „qronika+” „evropuli

saqarTvelos” wevr irma nadiraS-

vils esaubra:

_ qalbatono irma, ra kiTxvebi

gaqvT „SaqaraSvilis saqmis” detalebze

da dRevandeli mocemu-

lobiT ra ikveTeba?

_ sanam gamoZieba mimdinareobs,

SesaZloa, Zalian bevr Temaze saubari

spekulacia iyos. miT umetes,

rom am saqmis Sesaxeb bevri informaciaa

da media aqtiurad aris

CarTuli saqmis gamoZiebaSi. Cven

yoveldRe uamrav axal detals

vigebT, Sesabamisad, Znelia gaarkvio,

ra aris marTali da ra _ tyuili.

es yvelaferi erTmaneTSia

areuli, magram mTavari is aris,

rom am zedapiruli informacii-

Tac ki naTeli xdeba samarTaldamcveli

organoebis SesaZlo arakompetenturi

muSaoba. sazogadoeba-

Si Cndeba eWvi, rom am saqmesTan dakavSirebiT

sistemuri danaSaulia,

radgan saerTod ar arsebobs ndoba

arc prokuraturisa da arc

policiis mimarT. me droebiTi sagamoZiebo

komisiis wevri viyavi da

vnaxe, ramdeni TeTri ZafiT Sekerili

detali iyo „saraliZis saqme-

Si”, rogor cdilobdnen prokuraturis

maRalCinosnebi TavianTi

gavlenis gamoyenebas da saqmis mimarTulebis

Secvlas. rodesac

prokuratura da policia iaraRia

politikuri partiis xelSi, aseT

SemTxvevaSi ndoba am uwyebebis mimarT

dabalia da swored amiT unda

avxsnaT, rom SaqaraSvilis jer

kidev gamouZiebel saqmeze sazogadoebas

Zalian bevri eWvi aqvs.

_ aris aseTi Sefaseba, rom xe-

lisuflebas winasaarCevnod ar

awyobs am saqmis gamouZiebloba,

aqedan gamomdinare, saqmeze obieqturi

WeSmaritieba dadgeba. ram-

denad iziarebT am mosazrebas da

aris Tu ara imis saSiSroeba, rom

„SaqaraSvilis saqme” Taroze

Semoidos?

_ Tu sazogadoebis reaqciiT

vimsjelebT, romelic Zalian

mwvavea, ar mgonia, rom „SaqaraSvilis

saqme” iseve Semoidos Taroze,

rogorc Semoido „afgan muxTarlis

saqme”. dRemde ar viciT, Sua

Tbilisidan rogor aRmoCnda adamiani

diliT baqoSi da sanam es

xelisufleba iqneba, amis Sesaxeb

verc gavigebT, radgan aris eWvi am

saqmeSi xelisuflebis CarevasTan

dakavSirebiT. sazogadoebis interesi

da sazogadoebrivi azris

zewola „SaqaraSvilis saqmesTan”

mimarTebiT imdenad maRalia, rom

ar velodebi mis Taroze Semodebas.

am SemTxvevaSi ar aqvs mniSvneloba,

am saqmis gamoZieba

daemTxveoda Tu ara winasaarCevno

periods. gamoZieba bolomde miva

da dasruldeba, ubralod, ramdenad

adekvaturad da obieqtur WeSmaritebad

aRiqvams sazogadoeba

gamoZiebis Sedegs, es aris mTavari

SekiTxva, Torem, ra Tqma unda, xelisufleba,

rac ar unda korumpirebuli,

sistemurad moSlili da

susti iyos, mainc iZulebuli iqneba,

daeqvemdebaros sazogadoebrivi

azris zewolas da es saqme

rac SeiZleba swrafad daamTavros.

ar velodebi am saqmis gadadebas,

magram ar var darwmunebuli, rom

sazogadoebas ar Seepareba eWvi im

gamoZiebaSi, romelsac „qarTuli

ocnebis” politikuri iaraRi, am

SemTxvevaSi, Sinagan saqmeTa saministro

da prokuratura atarebs.

_ mmarTveli gundis warmomad-

genlebi acxadeben, rom am Temas

opoziciuri partiebi poli-

tikuri miznebisTvis iyeneben. ras

upasuxebT maT am gancxadebas?

_ maT gancxadebas SemiZlia mxolod

erTi saxeli davarqva: es

aris utifroba, radgan Cveni politikuri

gundi, „evropuli saqarTvelo”,

yovelTvis Tavs ikavebs

spekulaciisgan. miT umetes, rodesac

aseTi sensitiuri sakiTxia, ra

Tqma unda, ar SeiZleba, rom saku-

Tari politikuri kapitali aseT

Temaze aaSenos politikurma partiam.

Cven amas ar vakeTebT, arc

dRes da arc arasdros. im politikuri

Zalisgan, romelmac ar-

Cevnebis wina dRes Tavis oponentebs

bavSvis qvevrSi CaxrCoba daabrala,

Semdeg amaze aago politikuri

kampania da amiT miiRo

saarCevno xmebi, maTgan yovelgvari

miTiTeba, rom viRac spekulirebs,

Cveulebrivad utifrobaa. yovelTvis,

maxsendeba maTi pirveli

mTavari prokuroris, arCil kbilaSvilis

gancxadeba, romelmac

Tqva: rom ara girgvlianisa da

robaqiZis gardacvaleba, Cven xelisuflebaSi

ver movidodiTo.

Cven, „evropuli saqarTvelo”, ki is

politikuri gundi ar varT,

romelic tragikul faqtebze cdilobs

Tavisi politikuri momavlis

aSenebas. „qarTuli ocnebis” mxridan

aseTi wamoZaxeba utifrobaa da

sxva araferi. Tu vinme spekulantia

politikuri mimarTulebiT da

ar iTvaliswinebs saxelmwifo interesebs,

es aris pirdapir

„qarTuli ocneba”.

_ prezident zurabiSvilis

gancxadeba „SaqaraSvilis saqmis”

Sesaxeb, roca man Tqva „vaJkacoba

mesmis, rodesac Cxubi erTi erTze

midiso”, xels uwyobs Tu ara Zal-

adobis romantizebas?

_ maSin, roca vxedavT, rom saxelmwifo

Zaladobs Tavis moqalaqeebze,

ojaxebSi, aseve mozardebze

aris Zaladoba da bolodroindeli

SaqaraSvilis Zalian tragikuli

faqti, am pirobebSi prezidentis

aseTi gancxadebebi, minimum,

upasuxismgeblo da gamaRizianebelia.

samwuxarod, salome zurabiSvilis

arc erTi gamosvla ar maxsendeba,

romelic gajerebuli ar

iyos sibriyveebiT, Semdeg ki Tavis

marTleba uxdeba. misi yvela gancxadeba

saxelmwifo interesebs

azianebs da prezidentis institutis

diskreditaciaa. asea, rodesac

adamianebi ki ar girCeven, aramed

SenTvis adgils yiduloben. zurabiSvili

ar aris Rirseuli prezidenti.

misi arseboba am poziciaze

sircxvilia, arc mikvirs, rodesac

is aseTi sisuleleebiT gamoirCeva.

velodebodi kidevac misgan ms-

`SaqaraSvilis

saqmeze~

sazogadoebas

bevri eWvi aqvs~

gavss gancxadebebs, _ saarCevno kampaniamac

ase Caiara, misi gamonaTqvamebis

„gapravebas” mTeli saxelisuflebo

gundi cdilobda.

_ „evropulma saqarTvelom”

sakonstitucio

cvlilebebs

pirveli mosmeniT mxari dauWira,

Tumca manamde acxadebdiT, rom

giorgi ruruas ukanono patimro-

bis gamo kenWisyraSi ar miiRebdiT

monawileobas. riT axsniT Tqveni

gundis gadawyvetilebas?

_ iyo safrTxe da warsuli

gamocdileba gvkarnaxobda, rom

ivaniSvils SeuZlia Tavisi sityvebis

darRveva da ise moqceva, rom

TiTqos dapireba ar gaucia. iyo

saSiSroeba, rom „qarTul ocnebas”

pirveli mosmenis dros Caegdo es

cvlilebebi, romelic sazogadoebis

dakveTaa. sazogadoebas surs,

rom misi mTavroba iyos koaliciuri

da ara erTi mmarTvelis qveS

moqceuli. Tavidan rom agvecilebina

kanonproqtis Cagdebis safrTxe

da ivaniSvils sababad ar

moedo, rom Cveni mxardaWeris gareSe

xmebi ar eyoT, Cven maSinac

ganvmarteT, _ swored amis gamo

SevediT pirvel mosmenaze da

vTqviT, rom 8 martis SeTanxmeba

Tu ar Sesruldeboda, momdevno

mosmenebze aRar mivcemdiT xmas.

Sesabamisad, ivaniSvils manevrirebis

saSualeba Caeketa, pirvel mosmenaze

Tu eqneboda xmebi, Semdeg

mosmenaze veRar ityoda, rom ar

hyofnida. mas ki yvelafris Tqma

SeuZlia, magram am SemTxvevaSi es

gauZneldeboda. amiT iyo Cveni

gadawyvetileba ganpirobebuli.

_ Tumca Tqveni mxardaWeris

gareSec hyofnidaT pirvelive

mosmenaze xmebi.

_ diax, magram Cveni kenWisyraSi

monawileobiT da am sakiTxis

dazRveviT ra daSavda?! mas Semdeg,

rac es kanonproeqti gavida, daiwyes

saubari, rom Cven gareSec hyofnidaT

xmebi, magram Cven rom ar

migveRo monawileoba, iyo saSiSroeba

eTqvaT, rom xmebi ar hyofnidaT.

garda amisa, Cven am nabijiT

Cvens partniorebs vaCveneT, rom

mzad viyaviT saubris gasagrZeleblad,

nabiji gadavdgiT 8 martis

SeTanxmebis Sesrulebisken da Semdeg

ukve burTi iyo ivaniSvilis

`me droebiTi sagamoZiebo komisiis wevri viyavi

da vnaxe, ramdeni TeTri ZafiT Sekerili

detali iyo `saraliZis saqmeSi~, rogor

cdilobdnen prokuraturis maRalCinosnebi

TavianTi gavlenis gamoyenebas da saqmis

mimarTulebis Secvlas. rodesac prokuratura

da policia iaraRia politikuri partiis

xelSi, aseT SemTxvevaSi ndoba am uwyebebis

mimarT dabalia da swored amiT unda avxsnaT,

rom SaqaraSvilis jer kidev gamouZiebel

saqmeze sazogadoebas Zalian bevri eWvi aqvs~

moedanze ruruas sakiTxis Sesaxeb.

_ sakonstitucio cvlilebebis

miRebis Semdeg mmarTveli gundi

acxadebda, rom axali opozi-

cia aRmoCnda konstruqciuli.

politologebis nawilma maTi

gancxadebebi moqmedi opoziciis

sateliti partiebiT Canacvlebis

mcdelobad aRiqva. Tqven rogor

gaigeT am frazis konteqsti?

_ saerTod aranairad ar aRviqvam

am frazis konteqsts! mTavaria,

yvela politikosma icodes, rom

Zalauflebis wyaro aris xalxi da

xalxi irCevs, vin iqneba xelisuflebaSi

da vin _ opoziciaSi. amas

arc irakli kobaxiZe, arc sofio

kilaZe da arc maTi „piarSikebi”

irCeven, romlebmac axla mesijboqsi

Seadgines, rom radikalurebi

da kriminalurebi gveZaxon, paralelurad

ki maTi partiidan guSin

gasuli politikosebi aqon. isini

ver gadawyveten, vin iqneba opoziciaSi.

gavixseneb ivaniSvilis gancxadebebs

misi mosvlis gariJraze,

roca is ambobda, rom opoziciaSi

unda yofiliyo nino burjanaZe, magram

amas ivaniSvili ver wyvets.

samwuxarod, mas SeuZlia gadawyvitos,

rogor moawyos abasTumani,

SeaerTos Tu ara mdinare, tba an

mTa. rodesac xelisufleba iwyebs

laparaks, rom mas unda opoziciis

Secvla da opoziciaSi im adamianebis

yofna, vinc moswons, es aris

swored avtoritarizmisken svla.

kobaxiZis mesijboqsze ki saerTod

araferia damokidebuli.

_ „qarTulma ocnebam” wina-

saarCevno samzadisi daiwyo da

saarCevno Stabis ufrosad irakli

kobaxiZe daniSna. risi maniSne-

belia es TqvenTvis?

_ irakli kobaxiZe gamoirCeva

politikuri oponentebis mimarT

araadekvaturi da, maT Soris, arakoreqtuli

gamonaTqvamebiT. SegaxsenebT,

rom is faSistebs eZaxis

Tavis politikur oponentebs, rac

Tundac imas adasturebs, rom mas

gaazrebulic ar aqvs, ramxela Seuracxyofaa

saerTod sazogadoebisTvis

aseTi terminebis braxuni.

kobaxiZe gamoirCeva siZulvilis

enis tiraJirebiT. is iyo erT-erTi

moTave, rodesac biZina ivaniSvilma

daarRvia Tavisi kontraqti sazogadoebasTan

da daarRvia proporciuli

saarCevno sistemis

miRebasTan dakavSirebiT SeTanxmeba.

misi saarCevno Stabis xelmZRvanelad

daniSvna niSnavs, rom

„qarTuli ocneba” winasaarCevno

brZolaSi isev gamoiyenebs akrZalul

meTodebs. SeiZleba, ganmeor-

12

12 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

iaraRi Sss da prokuraturaa~

des korcxelis incidenti an vixiloT

uaresi SemTxvevebic, magram

aris momenti, rodesac xelisuflebas

veRar Svelis verc sajaro

moxeleebis jari, verc adamianebis

mosyidva da verc Zaladoba.

oqtomberSi swored es wuTi dadgeba,

rodesac am meTodebis miuxedavad

opozicia erTiani ZalebiT

SeZlebs ivaniSvilis opoziciaSi

gaSvebas.

_ „formulas” dakveTiT Edison

Research-is kvlevebSi mmarTveli

gundi 39%-iT liderobs, „evrop-

ul saqarTvelos” ki 5% gaqvT.

rogor gegmavT am maCveneblis

gazrdas 2020 wlis saparlamento

arCevnebisTvis?

_ vfiqrob, rom kvlevebis mimarT

undoblobis safuZveli ar gvaqvs,

maT Soris, arc Cvens nawilSi.

mimaCnia, rom korona epidemiam,

zogadad, yvela qveynis mTavrobis

mimarT ndoba gazarda da gamonaklisi

arc saqarTveloa, magram amis

miuxedavad „qarTuli ocneba”

40%-zedac ki ar asula. arCevnebamde

darCenilia ramdenime Tve, am

drois ganmavlobaSi saarCevno

kampaniis farglebSi mosaxleobas

ufro naTlad avuxsniT, rogor

vxedavT qveynis ganviTarebas, qveynis

koaliciuri mTavrobiT marTvas,

ra nabijebi unda gadaidgas,

rom ekonomika bolomde ar gaswordes

miwasTan, rasac dRes xels

uwyobs saqarTvelos mTavroba.

vfiqrobT, movaxerxeb Cveni reitingis

gazrdas da arCevnebSi sasurveli

procentis dadebas. rac Seexeba

„qarTul ocnebas”, kvlevebmac

aCvena, rom opozicias namdvilad

aqvs SesaZlebloba, „qarTuli

ocneba” ver moxvdes umravlesobaSi

da ver daakompleqtos

mTavroba.

_ Tqven aRniSneT, rom moaxerx-

ebT arCevnebSi sasurveli Sedegis

dadebas, rogoria TqvenTvis sa-

surveli Sedegi?

_ Cveni partia da, ra Tqma unda,

yvela politikuri jgufi motivirebulia,

rom mas hqondes iseTi

politikis gatarebis saSualeba,

rogoric warmoudgenia da ra gzi-

Tac qveyana unda midiodes, magram

es ar aris Cveni gadasawyveti, Tu ra

doziT miiRebs „evropuli saqar-

Tvelo” qveynis marTvaSi monawileobas,

amas gadawyvets xalxi arCevnebze.

yvela politikuri partia valdebulia,

rom xalxis arCevans daemorCilos.

dRes skeptikosebisgan

mesmis, rom ivaniSvili xelisuflebidan

ar wava. es CemTvis ubralod

sasaciloa, radgan roca xalxi gadawyvets,

rom is aRar iyos xelisuflebaSi,

aseT SemTxvevaSi xelisu-

`zurabiSvili ar aris Rirseuli prezidenti. misi

arseboba am poziciaze sircxvilia, arc mikvirs,

rodesac is aseTi sisuleleebiT gamoirCeva~

flebis SenarCunebas verc ivaniSvili

da verc veravin moaxerxebs.

_ yvela arCevnebze „evropuli

saqarTvelo” cdilobs, sazoga-

doebas daanaxos sxvaoba massa da

„nacionalur moZraobas” Soris. es

iqneba Tu ara Tqvens saarCevno ka-

mpaniaSi wina planze wamoweuli?

_ Cveni problema aris biZina

ivaniSvili da Cveni kampaniis warmoebisas

koncentirebuli viqnebiT

swored im problemebis warmoCeniT,

romelsac biZina ivaniSvili

uqmnis qveyanas. mTeli opoziciis

vali da mimarTulebac unda iyos

ivaniSvilis xelisuflebidan Camocileba.

„evropulma saqarTvelom”

amisTvis Zalian bevri gaake-

Ta, magaliTad, rodesac TbilisSi

vimuSaveT erTiani kandidatebis

dasaxelebaze, am nawilSi Cveni politikuri

jgufis roli Zalian

didia. rac Seexeba gansxvavebas sxva

opoziciur jgufebTan, ra Tqma

unda, maTgan ganvsxvavdebiT da

magitomac varT calke politikuri

partia, Torem viqnebodiT sxvebTan

erTad warmodgenili. „evropuli

saqarTvelos” mTavari xazia,

adamianebs gavagebinoT, ra

sikeTe SeiZleba hqondeT Tavisufali

sasamarTlos pirobebSi da im

SemTxvevaSi, roca Sinagan saqmeTa

saministro, saqarTvelos saxelmwifo

usafrTxoebis samsaxuri da

prokuratura ar arian politikuri

iaraRebi romelime politikuri

jgufis xelSi. rac Seexeba winaaarCevno

strategias, Zalian male

gveqneba Cveni programis prezentacia

da Cvens maJoritarebs davasaxelebT.

aseve Cvens amomrCevels

avuxsniT, rogor vapirebT am kampaniis

Catarebas.

iqneba Tu ara srulmasStabiani omi somxeTsa da azerbaijans Soris?

am dReebSi saerTaSoriso sazogadoebis yura-

Tengiz abloTia

dReba Cvens samezobloSi mimdinare movlenebi-

skenaa mipyrobili _ somxeTi da azerbaijani

erTmaneTTan isev omoben. marTalia, es omi lokaluria da erT-erT sasazRvro

regions ar gascdenia, masSi CarTulia jariskacebis sakmaod mcire raodeno-

ba da msxverplic minimaluria, aseTi afeTqebebi iq weliwadSi 1-2-jer xdeba,

Tumca realur omSi arc erTxel gadazrdila.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

am moklevadian omebSi gamarjvebac da

marcxic, ZiriTadad, propagandistuli xasiaTisaa

da maTi adgili mxolod satelevizio

sivrceebSia, realuri situacia ki yarabaRsa

da somxeTis mier okupirebul azerbaijanis

6 Sida raionSi ucvleli rCeba.

magram didi omis saSiSroeba mainc arsebobs

_ aravin icis, iqneb, amjerad yvelaferi

sxvanairad ganviTardes da seriozuli

konfliqti, bolos da bolos, daiwyos?..

2008 wlis agvistos omic xom, erTi

SexedviT, Cveulebrivi, TiTqmis tradiciad

qceuli ormxrivi lokaluri srolebiT

daiwyo.

maS, ramdenad didia samxreT kavkasiaSi

axali masStaburi omis Sansi?

amis SesaZlebloba yovelTvis aris iq,

sadac molaparakebebs azri dakarguli aqvs

da gayinul konfliqtSi aTwleulebis man-

Zilze araviTari progresi ar fiqsirdeba.

amitomac arasdros Tqva arasdros.

Tumca dRes, arsebul mocemulobaSi,

amis albaToba nulis toli Tu ara, Zalian

dabalia.

propagandistuli aRtyineba, informacia

mowinaaRmdege banakSi asobiT daRupuli

jariskacis, ganadgurebuli tankebis, TviTmfrinavebisa

da samxedro bazebis Sesaxeb,

masobrivi sixaruli ararsebuli saomari

gamarjvebebis gamo _ es ramdenic gnebavT.

Tumca namdvili omi Zalian naklebad

savaraudoa.

pirvel rigSi imitom, rom is aravis

sWirdeba.

ra Tqma unda, mSvidobis SenarCunebaSi

yvelaze metad somxeTia dainteresebuli.

erevans axali sisxlisRvris saerTod araviTari

motivacia ar gaaCnia _ somxebma TavianTi

saqme, jer kidev, 1993 wels Seasrules

da dRes maT omi araferSi sWirdebaT.

azerbaijans, erTi SexedviT, miwebis

ZaliT dabrunebis cdunebac da SesaZleblobac

aqvs.

1993 wels azerbaijani iseTive dasustebuli

da qaosur mdgomareobaSi myofi arasaxelmwifo

iyo, rogorc _ imdroindeli

saqarTvelo. somxeTis mier misi teritoriis

20%-is dakaveba swored amitom gaxda

SesaZlebeli _ qaossa da SidaaSlilobas

brZolis velze yovelTvis marcxi moaqvs...

qarTvelebze ukeTesad es vin icis?

ra Tqma unda, iseve rogorc CvenTan,

rusuli faqtori Zalian mniSvnelovania,

magram minimaluri organizebulobis SemTxvevaSi

teritoriuli danakargi gacilebiT

naklebi iqneboda _ magaliTad, saqarTvelos

odnav winaaRmdegoba rom gaewia, savaraudod,

galis raioni rusul-afxazur okupacias

gadaurCeboda.

igive azerbaijansac exeba _ rom ara qaosi

da sruli areuloba, pirvel rigSi, baqo-

Si, savaraudod, somxebi azerbaijanis 6 Sida

raions ar Seakvdebodnen. iq igive moxda,

rac afxazeTSi _ fronti sruliad moiSala

da mowinaaRmdegem uzarmazari teritoriebi,

yovelgvari brZolis gareSe, daikava

_ ubralod, xelSi Cauvarda.

Tumca es 1993 wels iyo, dRes ki 2020-ia.

daSlili da daqucmacebuli azerbaijani

didi xania, warsuls Cabarda. dRes is sakmaod

organizebuli, centralizebuli da,

rac mTavaria, mdidari qveyanaa.

dRes azerbaijanis samxedro potenciali,

1993 welTan SedarebiT, gacilebiT maRalia

_ qveyanaSi demografiuli afeTqebaa, mosaxleoba

8 mln.-s gadascda, SeiaraRebul

ZalebSi uzarmazari Tanxebi Caido. mokled,

baqo axali omisTvis sruliad mzadaa.

am ganwyobebs somxeTSi Seqmnili situaciac

aZlierebs _ qveynis mosaxleoba masobrivad

garbis ucxoeTSi da, savaraudod,

dRes somxeTSi 3 mln. adamianze naklebi

cxovrobs. Seudarebelia ori qveynis finansuri

SesaZleblobebic _ azerbaijani nav-

Tob-gazis mdidari samefoa, somxeTi ki _

Raribi da saxelmwifoebrivad susti, garesamyarosgan

TiTqmis mowyvetili qveyana.

Tumca am garegan upiratesobebs Soris

erTi naklovaneba aris, romelic yvelafer

zemoT CamoTvlils aufasurebs _ baqo mzad

ar aris swrafi, efeqtiani da usisxlo gamarjvebisTvis.

miuxedavad amisa, somxeTi mainc seriozuli

mowinaaRmdegea, yovel SemTxvevaSi, is

swrafad ar danebdeba da okupirebul teritoriebs

didi brZolis gareSe ar datovebs.

saubaria aTasobiT kvadratul kilometrze,

romelic dRes erevnis kontrolqve-

Saa, Tanac xSir SemTxvevaSi maRalmTian

regionSi omis warmoeba Zalian rTulia.

Tavisi upiratesobebi somxeTsac aqvs _

pirvel rigSi mosaxleobis Zalian maRali

motivacia, romelic dapyrobili teritoriebis

kontrols erovnuli Rirsebis sakiTxad

miiCnevs.

arc demografiul da finansur sakiTxebSia

yvelaferi ise uimedod, rogorc erTi

SexedviT Cans _ aq ukve iseTi mniSvnelovani

faqtori moqmedebs, rogoric mravalricxovani

da mdidari somxuri diasporaa.

ucxoeTSi mcxovreb somxebsa da oficialur

erevans Soris urTierTobebi arc-

Tu ise kargia, Tumca omis SemTxvevaSi yvela

uTanxmoeba da pretenzia meore planze

gadava _ mTeli msofliodan somxeTisken

fuli da moxaliseebis nakadi daiZreba.

90-ian wlebSi ase iyo, savaraudod, igive

ganmeordeba dResac.

azerbaijans am omSi gamarjvebis Sansi

aqvs, magram ara _ garantia. Tanac yvela

SemTxvevaSi omi iqneba xangrZlivi, mZime da

sisxlismRvreli. patriotuli aJitireba

male gaivlis, saerTaSoriso sazogadoebrioba

baqos qmedebebs aucileblad SeewinaaRmdegeba,

investorebi Sewuxdebian.

baqos haeriviT sWirdeba gamarjveba _

oRond swrafi da umtkivneulo. yvelaferi,

maqsimum, erT kviraSi unda dasruldes _

sanam aRtyinebam ar Caira, sanam evropaamerika

azrze movida, sanam omma safondo

birJebze gadainacvla.

yvelaze didi _ erTi kvira. dRes ki es

sruliad warmoudgenelia.

aris aseve sagareo faqtorebi. ra Tqma

unda, yvelaferi zemoT aRwerili azrs kargavs,

Tu omSi TurqeTi CaerTo _ es sxva

woniTi kategoriaa da somxeTi mas seriozul

winaaRmdegobas ver gauwevs.

Tumca swored amitomaa somxeTSi rusuli

bazebi. moskovma Zalian kargad icis, rom

sakuTari ZalebiT azerbaijani swraf da

usisxlo gamarjvebas ver miaRwevs da somxeTis

rusuli samxedro mxardaWera swored

TurqeTis SeCerebazea gaTvlili. ankara ki

ruseTTan oms ver gabedavs _ erdoRani azerbaijanTan

megobrobaze bevrs ilaparakebs,

yvelanair mxardaWeras Sehpirdeba, iqneba

propaganda, sayovelTao patriotuli

mowodebebi, sixarulis cremlebi, Zmuri

Caxuteba, mokled, yvelaferi _ samxedro

daxmarebis garda.

swored amitom arasdros Tqva arasdros,

Tumca axali somxur-azerbaijanuli omi

TiTqmis gamoricxulia. cota xanSi yvelaferi

Cveul normas daubrundeba.

13


samarTlianobis aRdgenis da-

Sorena marsagiSvili

pirebiT mosul xelisuflebas

599 92 16 22

Zalian bevri gaxmaurebuli saqme

daugrovda gamosaZieblad. is

veRarc imiT iwonebs Tavs, rom misi mmarTvelobis dros ax-

algazrdebs quCaSi aRar xocaven.

ratom ar dgindeba sazRvre-

bi? ra xdeba mmarTveli partiis

kuluarebSi? ras da ratom ver

iyofen „ocnebaSi” arsebuli

klanebi? samarTlianobis aRdgenis

dapirebiT mosuli xelisufleba

Tavad ratom gaxda usa-

marTlobis Semoqmedi? ratom

datantalebs prezidenti fex-

SiSveli? ra safrTxeebs uqmnis

somxeTsa da azerbaijans Soris

ganaxlebuli konfliqti saqar-

Tvelos? _ am Temebis Sesaxeb

„qronika+”-s „erTiani saqarTve-

lo _ demokratiuli moZraobis”

generaluri mdivani, gigla

baramiZe esaubreba:

_ batono gigla, rodesac

„qarTuli ocneba” xelisufle-

baSi movida yvelas egona, rom

axalgazrdebs aRar daxocavd-

nen. Tavadac xSirad usvamdnen

xazs im garemoebas, rom Cvens

dros quCaSi aravis klaveno.

dRes es suraTi radikalurad

Secvlilia. ratom mivida saqme

aqamde?

_ dRes axalgazrdebs ara marto

quCaSi, aramed sakuTar saxlebSic

da saZinebelSic klaven.

giorgi SaqaraSvilis mkvlelobam

mTeli saqarTvelo SeZra. am sazarel

SemTxvevas ase Sevafasebdi

_ gamocxadebuli sikvdilis

qronika jigrul pontSi. qarTul

jigrul pontze TvalpaWuna premieri

gvesaubra. mis gancxadeba-

Si kargad ikveTeboda xelisuflebis

xedvebi yvela mimarTulebiT.

giorgi SaqaraSvilis aseTi

gametebac swored jigruli pontis

konteqstSi jdeba. sazogadoebis

udides nawils ar gvjera

im versiebis, rasac xelisufleba

gvTavazobs. viRacas SeiZleba ar

moewonos, rasac axla vityvi, magram

faqti jiutia _ media rom

ara, araferi gvecodineboda am

saqmeze. erTsac davamateb: am axalgazrdis

gadarCena SeiZleboda,

yvela rom Tavis adgilze

yofiliyo. am tragediam dRevandeli

sistemis mTeli TvalTmaqcoba

da farisevloba gamoavlina,

romelmac araferi gaakeTa imisTvis,

rom axalgazrda gadaerCina.

gvamunaTeben da wina xelisuflebisken

iSveren xels. medias,

opoziciasa da arasamTavroboebs

brals sdeben, _ SaqaraSvilis

mkvlelobas politikuri

miznebisTvis iyenebTo. arc ki vici,

rogor ganvasxvavo Zveli da

moqmedi xelisuflebebi erTmaneTisgan,

iseTi msgavsebaa maT Soris.

bevr rameSi „qarTulma ocnebam”

„nacionalebs” gadaaswro.

minda, mivmarTo „qarTuli ocnebis”

warmomadgenlebs: Tqve

farisevlebo, visze ambobT, rom

mkvlelobas politikuri miznebisTvis

iyeneben?! Tqven ar iyaviT

2012 wlis pirveli oqtombris

arCevnebis wina Rames, 9 Tvis bar-

14

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`gamocxadebuli sikvdilis

599 92 16 22 gigla baramiZe:

bare rafaliancis mkvleloba

politikuri miznebisTvis rom

gamoiyeneT? mTeli partia xafi

xmiT gahkiodoT amaze. ambavi

gurjaanSi moxda da zugdidis

maJoritarobis kandidati naxevar

saaTSi ranairad gaCnda iq,

romelic yvela gaTvlebiT zugdidSi

unda yofiliyo? eseni sxvas

ra namusiT eubnebian, rom mkvlelobas

politikuri miznebisTvis

iyenebTo?

aseve ar SemiZlia xazi ar gavusva

im faqts, Tu rogor ambrazurasaviT

aris gadafarebuli

mTeli sistema Ss saministros

pressamsaxuris ufross. gvasmenineben

raRac tyuilebs 112-Si vi-

Tom ganxorcielebul zarTan

dakavSirebiT. Ss ministris erTerTma

moadgilem brifingi Caatara

mxolod imisTvis, rom pressamsaxuris

ufrosi gamoeZvrina.

roca Jurnalistebma saqmeze

kiTxvebi dausves, brifingidan

gavarda, _ am saqmeSi Caxeduli

ara varo. Ss ministris moadgilem

nino giorgobianis gasaTeTreblad

patruls daamxo yvelaferi

Tavze.

_ ras gulisxmobT? raSi gam-

oixata, rom patruls Tavze

daamxo yvelaferi?

_ misi gancxadebiT patruls

araferi SeuZlia, arc operatiuli

saqmianobis Catareba, arc

raRac obieqtis moZebna... fexebze

kidiaT yvela instituti, oRond

konkretuli Cinovniki gamoaZvrinon.

erTi xazidan meore

xazze rom gadavide, patrulis 5

ekipaJi momadgeba da jarimas gamomiwers.

im Rames mcxeTaSi, centralur

gzaze, manqanebis Sligini

iyo, rkinis joxebiT darbodnen

axalgazrdebi. vkiTxulob:

sad iyo am dros mcxeTis policia?!

sad iyo patruli?! sistema

yars da absoluturad gaTaxsirebulia.

yvelam viciT, jigrul

pontSi ra gakeTdeboda _

darekavda giorgobiani, Cems

naTesavs uWirs da gamoarideTo.

gamoridebul naTesavs sxva

RonisZiebaze gauSvebda, xalxs

rame eWvi rom ar aeRo. iq am naTesavma

bevri foto gadaiRo da ar

viciT, ra saxis fotoebia gada-

Rebuli. samagierod viciT, rom

man gamoZieba moatyua _ cru

Cveneba misca.

Cveni samarTaldamcvelebi

arafers akeTeben saqmis gamosa-

Zieblad. siuJetebsa da scenarebs

weren imis mixedviT, Tu ra politikuri

situacia iqneba. mediisgan

ra mimarTulebas dainaxaven,

im mimarTulebiT iwyeben muSaobas,

maTi mopasuxe xdebian. aman

„xoravas quCis saqme” gamaxsena. 16

wlis biWi aCexes. skolis direqtori

gamovida da bavSvze ki ar

itira, Tavis marTlebaze gadavida,

_ mkvleloba skolis teritoriaze

ar momxdarao. aseT cnobiereba

dakargul Cinovnikebs

rom Caugdes saZarcvavad qveyana,

magitom gvaqvs saqme kargad. amitom

vambob, jigrul pontSi xdeba

yvelaferi.

_ qarTul jigrul pontSi

qveyanaSi yvelaze metad koruf-

cia ayvavda.

_ jigrul pontSi araa, rom

prezidentad matrona dagviniSnes?

yvela sxva sikeTesTan er-

Tad axla am qalma fexSiSvelma

daiwyo siaruli. romeli wminda

nino eg myavs an Tamar mefe? fex-

SiSvel siaruls urCevnia, Tavisi

gafuWebuli saqme gamoasworos.

_ ra saqme?

_ daviTgarejaSi misi gancxdebebis

gamo Seiqmna problema. Cvenma

saxelmwifom es problema unda

moagvaros. am saqmis ase datoveba

ar SeiZleba.

_ prezidentze vsaubrobT da

`ocnebaSi~

arsebuli klanebi

arCevnebisTvis

gamoyofil fuls

ver iyofen~

mis gancxadebaze ras ityviT, va-

Jkacoba rom erTi erTze Cxubi

hgonia? esec qarTuli jigruli

pontis gamovlinebaa?

_ provincielebi da goimebi

parizis gareubanSic ibadebian da

_ saqarTveloSic. imaze aRarafers

vambob, Tu rogor dagvisves

es qali prezidentad. Cven

gvyavs mTavarsardali, romlis

yovel gancxadebas momTargmneli

sWirdeba. rac Cxubze Tqva, uzneobaa!

ras niSnavs, erTi erTze

Cxubi vaJkacobaa?! erTi adamiani

meores Cxubis dros Tu moklavs,

es gamarTlebulia? adelfos

samisnoSi iyvnen midiebi, romlebic

bundovnad laparakobdnen,

magram ganmmarteblebi hyavdaT.

axla etyoba, egeTi Stati unda

davuSvaT prezidentis administraciaSi.

Cveni jibidan unda vuxadoT

xelfasi ganmmartebels,

raTa man gviTargmnos, Tu risi

`dRes axalgazrdebs ara marto quCaSi, aramed

sakuTar saxlebSic da saZinebelSic klaven.

giorgi SaqaraSvilis mkvlelobam mTeli

saqarTvelo SeZra. am sazarel SemTxvevas ase

Sevafasebdi - gamocxadebuli sikvdilis

qronika jigrul pontSi. qarTul jigrul

pontze TvalpaWuna premieri gvesaubra. mis

gancxadebaSi kargad ikveTeboda xelisuflebis

xedvebi yvela mimarTulebiT. giorgi

SaqaraSvilis aseTi gametebac swored jigruli

pontis konteqstSi jdeba~

Tqma surda misan salomeas. dadis

iqiT-aqeT, Tavisi WkuiT, saqar-

Tvelos siZveleebs gvaswavlis.

ase Tu giyvars, wadi da gelaTSi

rac xdeba, is gaaproteste. misma

damniSnavma xelisuflebam Tavisi

sisuleliT da situtuciT

mravalsaukunovani freskebi gamdinar

wyals Camoarecxina. mivmarTav

prezidents: gelaTis

freskebis Camorecxva gaaprotesteT

da da Wkuas nu gvaswavliT.

_ gelaTis mravalsaukunovani

freskebi rom Camoirecxa, cudia,

magram amis sapasuxod nebismieri

„qoci” ityvis, rom samagi-

erod biZinam dendrologiuri

parki mogviwyoo.

_ amaT didi xania, tvinSi aqvT

dendrologiuri parki. marTla

ra SegvWames am parkiT? gaixsna da

gaixsna! amaSi cuds verafers vxedav,

ubralod, erTis gakeTebiT

meore ar unda gafuWdes. eseni

arian aseTi kategoriis xalxi, _

unaxavma ra naxao. mdabioebis

klasteri, romelic aiRes da

dades xelisuflebaSi. axla yvelafers

akeTeben Zalauflebis

SesanarCuneblad. rame Tu xdeba,

wina xelisuflebisken iSveren

xels. yvelafers gvamadlian, rac,

pirvel rigSi, Cveni bralia.

_ Cveni brali ratom aris?

_ imitom, rom sazogadoeba

maT mimarT Zalian loialuria.

mxolod partiebs ar vgulisxmob,

sazogadoebac loialuria „qar-

Tuli ocnebis” mimarT da Sedegic

saxezea.

_ sazogadoeba aseTi loialuri

rom ar yofiliyo, ivaniS-

vili „ocnebis” saarCevno Stabs

ageresiiT gamorCeul kobaxiZes

ar Caabarebda.

_ „qarTuli ocnebis” arSemdgari

vunderkindi gveubneboda

opozocias, Tavebs dagiTvliTo.

biZinas adgilze magas saerTod

ar gamovaCendi. misi fsiqotipi

absoluturad dazianebulia. amas

sruli pasuxismgeblobiT vambob.

aseT adamianebs ar SeiZleba hqondeT

mdgomareoba. saqarTveloSi

msgavsi personebi adrec gvyolia

maRal postebze da kargad viciT,

risi gakeTeba SeuZliaT maT

_ rogorc ki Zalauflebas miscem,

saSinelebebs daatrialeben.

14 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

qronika jigrul pontSi~

kobaxiZe iqneboda davalebis kargi

Semsrulebeli _ wadi-modi,

iyavi wynarad da aiRe xelfasi.

aseT agresiuls, cudi emociisas

rom Caabareb arCevnebs, es erTi

ramis maniSnebelia _ mmarTvel

partias saerTod ar adardebs sazogadoebrivi

azri. opoziciis

azrze aRarafers vambob.

_ biZina ivaniSvils opozici-

isa da sazogadoebis azri rom ar

ainteresebs viciT, magram dasav-

leTSi ras ityvian? kobaxiZe

evroparlamentarebsa da amer-

ikel politikosebsac lanZRavs.

_ dasavleTis azri SeiZleba

ainteresebs, magram irakli kobaxiZeze

ukeTesi vin hyavs gundSi?

vin arian mis garSemo? _ koleqtiuri

asineTebi. ukeTesi ver ipova

da amas Caabara saarCevno

Stabi.

_ gaxariasTvis rom Caebare-

bina, ar sjobda? isic ki isvris

„margalitebs”, magram kobaxiZisa

da sxvebis fonze bevrad soli-

durad gamoiyureba.

_ irakli kobaxiZes giorgi gaxaria

rogor ar sjobda, es ukanaskneli

„ocnebis” sxva CinosnebTan

SedarebiT bevrad qmedunariania,

magram misTvis saarCevno

Stabis Cabareba ar gamovidoda.

_ ratom?

_ es uTanxmoebebs gamoiwvevda.

iqiT kalaZis klasteria, gaxariac

calkea. es ori erTmaneTs

daetaka. ivaniSvils arc erTis

ganawyeneba ar surda. amitom Caabara

saarCevno Stabi kobaxiZes,

romelic sul calkea. „qarTul

ocnebaSi” seriozuli daZabulobaa.

partiuli siis Sedgenaze didi

ambebi iyo da aris. klanebis

warmomadgenlebi cdiloben, rac

SeiZleba meti xalxi Seyaron

gamsvlel adgilebze. aseve didi

interesi aqvT, rom xelSi Caigdon

arCevnebisTvis gamoyofili

fuli. aq marto oficialur

Tanxebze araa saubari. aris araoficialuri

Tanxebic, is deklarirebuli

ar iqneba, magram es fuli

arsebobs. aseTi fuliT amuSaveben

TavianT trolebisa da

botebis qarxnebs. wamdauwum rom

iqmneba brigadebi, imaTac xom

sWirdebaT fuli? sportsmenebi

da e. w. Zveli biWebi ise xom ar

irbenen? im Zveli biWebis ra vTqvi,

xuT organosTan rom TanamSromloben

da mere quCaSi „blataoben”.

erT jibeSi erTi uwyebis

qsiva udevT, meoreSi _ meoris,

mesameSi _ mesamis da a. S. aseTi

xalxi mravlad, hyavs „ocnebas”

da maT Wama sma da raRac saxsrebi

xom sWirdebaT?! konkretuli

faqtebi ar maqvs, magram darwmunebuli

var, araoficialuri Tanxebi

maTTvis aris gamoyofili.

swored am fulis gakontrolebaze

xocaven „ocnebaSi” arsebuli

klanebi erTmaneTs. am viTarebaSi

kalaZis an gaxarias saarCevno

Stabis ufrosad daniSvna

viTarebas kidev ufro gaamwvavebda.

problemebi rom ar Seqmniliyo,

saarCevno Stabis ufrosad

magitom dasves es geniosa kobaxiZe.

`im Rames mcxeTaSi, centralur gzaze, manqanebis Sligini iyo, rkinis joxebiT

darbodnen axalgazrdebi. vkiTxulob: sad iyo am dros mcxeTis policia?!

sad iyo patruli?! sistema yars da absoluturad gaTaxsirebulia. yvelam

viciT, jigrul pontSi ra gakeTdeboda - darekavda giorgobiani, Cems

naTesavs uWirs da gamoarideTo. gamoridebul naTesavs sxva RonisZiebaze

gauSvebda, xalxs rame eWvi rom ar aeRo~

_ saarCevno Stabis ufrosad

kobaxiZis daniSvnas sazogadoe-

baSi agresia mohyva. opozicia

gamoiyenebs amas Tavis sasarge-

blod?

_ es aucileblad iqoniebs gavlenas

amomrCevelze. opoziciam

erT mniSvnelovan Sedegs ukve

miaRwia: aseTi gansxvavebis miuxedavad,

erTad davdeqiT da „qar-

Tuul ocnebas” didi aferis Semdeg

sakonstitucio cvlilebebi

mivaRebineT. Cveni partia damoukideblad

iyris keWs, yovelgvari

blokebis gareSe. cvlileba,

romelic opoziciam erTiani

ZalebiT miaRebina, xelisuflebis

interesSi araa. proporciul-

Tan miaxloebul arCevnebSi isini

veRar SeZleben umravlesobis

mopovebas. amis miuxedavad mainc

amboben, rom isev umravlesobiT

movlen xelisuflebaSi. vafrTxileb

maT, rom es ambavi ar gamouvaT

da nu daZabaven isedac zambarasaviT

daWimul situacias.

Caataron arCevnebi normalurad,

Torem mis Sedegebs arc partie-

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

bi da arc saerTaSoriso Tanamegobroba

aRiareben. „qarTuli

ocnebis” umravlesobiT mosvla,

ubralod, gamoricxulia

_ ratom aris gamoricxuli?

_ xalxi aRar uWers mxars da

saidan unda moitanon es procentebi?

gaayalbeben? miiReben sakadriss

pasuxs. aravin scnobs am

arCevnebis Sedegebs. amas kargi

ambebi ar mohyveba da Tu rame moxdeba,

es mxolod xelisuflebis

brali iqneba. ar aqvT maT 40-50%

da daanebon zRaprebs Tavi.

_ ra 40-50%? mamuka mdinar-

aZem Tqva, saerTod, 55%-iani

mxardaWera gvaqvso.

_ sasaciloa. ra 55%, saidan

moitanes? amxela mxardaWera ver

eqnebaT.

_ koronavirusma xelisuflebas

mniSvnelovnad gauzarda reitingi.

amas opoziciac xom aRi-

arebT?

_ pandemia rom daiwyo, Tavidan

marTla aiwia „ocnebis” reitingma,

magram mere viTareba Seicvala.

xalxi saxlebSi gamoketes,

`iqiT kalaZis klasteria, gaxariac calkea. es

ori erTmaneTs daetaka. ivaniSvils arc erTis

ganawyeneba ar surda. amitom Caabara saarCevno

Stabi kobaxiZes, romelic sul calkea. `qarTul

ocnebaSi~ seriozuli daZabulobaa~

samsaxurebi daakargvines da arc

kompensacia misces. vin iqneba

kmayofili? maTi procenti 26-is

zeviTac ar adis.

_ bolo kvlevebis mixedviT,

kargi maCvenebeli arc Tqvens

partias aqvs. amaze ras gvet-

yviT?

_ Cven ar ganvicdiT im dabal

procentebs, romelic bolo kvlevam

dagviwera. aseTi kvlevebi

fsiqologiuri zewolis erT-er-

Ti iaraRia. ase Cvenc CavatarebT

kvlevebs da yvelaze maRali procenti

Cven gveqneba. amitom ar

Rirs amaze seriozuli saubari.

viciT, rom seriozuli mxardaWera

gvaqvs. arc imaSi gvepareba eWvi,

rom parlamentSi movxvdebiT.

_ maJoritarobis kandidate-

bis dayenebas ar apirebT?

_ ara. Cven partiul siaze

vmuSaobT. Tavidanve winaaRmdegi

viyaviT maJoritarobis.

_ opoziciis maJoritarobis

kandidatebs Tu daexmarebiT?

_ sxva opoziciur ZalebTan,

ra Tqma unda, gveqneba koordinacia,

Tundac imitom, rom ar

gagviyalbon arCevnebi. mTavari

isaa, xalxis winaSe viyoT pirnaTeli.

srulad proporciul

arCevnebs viTxovdiT da ar vayenebT

maJoritarebs. xalxis moTxovnac

srulad proporciuli

iyo. srulad proporciuli sistema

ver miviReT, magram cvlilebebi

amomrCevels saSualebas

aZlevs, rom arc „naci” airCios

da arc _ „qoci”. Zalian didia

arCevani. axla maTzea damokidebuli,

vis miscemen xmas. ra sazogadoebac

gvyavs, iseTivea

politikuri partiebic. yvela

unda wavides arCevnebze, arc

erTi xma ar unda daikargos. sazogadoeba,

romelic irCevs uRirss

xelisuflebas, is misi msxverpli

ki ar xdeba, aramed misi

uRirsi saqmeebis Tanamonawilea.

30 welia, aseTi suraTia saqar-

TveloSi da erTxelac xom unda

damTavrdes es? keTili inebos

amomrCevelma da gaakeTos arCevani.

_ Tqven saqarTvelos elCi

iyaviT somxeTSi: ras fiqrobT

somxeT-azerbaijanis konfl-

iqtze? rame problemebi xom ar

Segveqmneba amis gamo?

_ ara mgonia, rom saqarTvelo

am konfliqtma daazaralos; rom

azerbaijanma somxeTis atomuri

eleqtrosadguri dabombos. arc

somxeTi dabombavs mingeCauris

wyalsacavs. orive Cveni mezobelia

da valdebuli varT, diplomatia

avamoqmedoT, magram sad

gvyavs diplomatebi? Cvens sagareo

saqmeTa ministrs veZaxi: „miSveleT,

cudad var”. aseTi gamometyveleba

aqvs daviT zalkalians.

magis gakeTebuli samSvidobo

politika ar gaiSva. magram

saerTaSoriso Tanamegobroba

iaqtiurebs. baqosa da erevans

seriozul miTiTebebs miscemen

da moiTxoven, rom cecxli Sewyviton.

somxeTsa da azerbaijans Soris

saqarTvelo Suamavlis funqcias

ver ikisrebs, diplomatia ar

gvaqvs, magram sazRvrebis dadgenaze

mainc xom unda vifiqroT?

Tumca meeWveba, amaT demilitacia-demarkaciis

sakiTxebi moagvaron.

elementarulad, es Tema

ar ainteresebT. mxolod imas

gaiZaxian, ruseTi sazRvars wevso.

esec imis bralia, rom saxelmwifo

sazRvari dadgenili ar

aris. ruseTTan gasagebi viTarebis

gamo ver vadgenT sazRvrebs,

magram sxva mezobel saxelmwifoebTanac

rom problema gvaqvs,

aravisTan araa sazRvari dadgenili.

yvelgan Cveni interesebis

sawinaaRmdego viTarebaa.

_ erTaderTi TurqeTTan

aris dadgenili sazRvari, isic

sabWoTa kavSirma daadgina da

darCa.

_ ra xeiri? am dadgenili

sazRvrebidanac aTeulobiT SeiaraRebuli

piri Semodis saqar-

TveloSi. isini Tveebis manZilze

cxovroben Tbilissa da baTumSi.

Semodian teroristebic da, lamis,

samxedro bazebs awyoben. axmed

Cataevs TbilisSi mTeli arsenali

hqonda im saxlSi, sadac cxovrobda.

misi Semosvla xelisuflebam

viTom ver gaigo? rogor

gaigebdnen, korufciaSi arian Caflulebi.

politikuri neba rom

iyos, erT TveSi SeiZleba xalxisa

da saxelmwifosTvis waglejili

2.5 miliardis uZrav-moZravi

qonebis dabruneba. amisTvis

saWiroa antikorufciuli samsaxuris

arseboba. amaT antikorufciulisTvis

sad scaliaT?! _ qal-

Ta kvotirebaze gvelaparakebian.

Tamar mefis qveyanaSi am Temaze

saubari uxerxulia. ra uflebiT

misazRvravs viRac, siaSi vin Cavwero?!

saqarTveloSi qalTa uflebebi

yovelTvis daculi iyo, es

kvotireba ki, pirvel rigSi, qalebs

Seuracxyofs _ e. i. isini sia-

Si mxolod imitom xvdebian, rom

kvotireba moiTxovs amas da ara

imis gamo, rom saqmis profesionalebi

arian. am ideis avtorebs

qalebi saerTod ar ainteresebT.

aq sxva ramea Cadebuli. ramdenime

weliwdSi mogvTxoven, rom

siaSi yoveli mesame lgbt Temis

warmomadgeneli CavsvaT.

15


Sorena marsagiSvili

599 92 16 22

„qarTuli ocnebis” saarCevno

Stabis xelmZRvanelad irakli kobaxiZis daniSvnas sazogadoeba-

Si uaryofiTi gamoxmaureba mohyva. opoziciis azriT, parlamen-

tis eqsspikeris win wamoweviT ivaniSvilma yvelas mianiSna, rom

mmarTvel partias agresiuli saarCevno kampania eqneba. naspik-

erali Tavisi uxeSobiT da uzrdelobiT marTlac gamoirCeva.

„axali saqarTvelos” lideri giorgi vaSaZe „qarTuli ocnebis”

Stabis ufrosad kobaxiZis daniSvnas miesalmeba. misi TqmiT, es

opoziciisTvis kargia. vaSaZe fiqrobs, rom parlamentis yofili

Tavmjdomaris dawinaureba moskovisTvis gagzavnili mesijia.

ra mesiji gaugzavna oli-

garqma moskovs? ras niSnavs

kobaxiZisTvis saarCevno Sta-

bis Cabareba? ra Sansebi aqvs am

arCevnebze opozicias? ratom

ar unda daesxnen Tavs erTmaneTs

opozicionerebi? _ am Te-

mebis Sesaxeb giorgi vaSaZe

„qronika+~-s esaubreba:

_ batono giorgi, gaer-

Tianebulma opoziciam isanSi

maJoritarad wargadginaT, magram

am mimarTulebiT aqti-

uroba jer ar dagiwyiaT, xom

ar agvianebT?

_ Zalian miyvars sistemuri

muSaoba da asec mivudeqiT isnis

raions. farTomasStabiani

kvleva CavatareT, adamianebi

gamovkiTxeT. vmuSaobT TiToeul

moqalaqesTan. am mimarTulebiT

muSaoba ar damigvianebia,

yvelaferi piriqiT aris.

Cvens gunds isanSi ukv 10.000-

12.000 ojaxTan hqonda Semxebloba.

gamovikiTxeT, Tu ra undaT

maT; movismineT, ra mdgomareobaa

raionSi. nebismieri

arCevnebis mTavari sakiTxi is ki

ar aris, Tu ra gvinda politikoss

an partias, aramed is, Tu

ra unda xalxs. aqedan gamomdinare,

xalxis mosmena daviwyeT.

2.000-mde adamianma gamoTqva

survili, rom Cveni gundis

wevri gaxdes. mxardamWeri gacilebiT

bevria. vfiqrob, es Zalian

didi resursia. Cveni mxardamWerebis

raodenoba, albaT,

kidev ufro gaizrdeba. jer mxolod

mosaxleobis 30% gamovkiTxeT.

isanSi mwyobri strategiiT

mivdivarT. rac Seexeba

Cems gegmebs, isanSi pirvelive

turSi vapireb gamarjvebas.

_ aseTi darwmunebuli ra-

tom xarT?

_ es rom ase iqneba, amaze miuTiTebs

yvela kvleva. maJoritarul

arCevnebSi gamarjvebas

mxolod parlamentSi mosaxvedrad

ar vgegmav, es CemTvis yvelaze

naklebad sainteresoa.

_ aba, ratom iyriT kenWs ma-

Joritarad?

_ minda, rom magaliTi Sevqmna,

Tu rogor SeiZleba gamarjvebulma

kandidatma miaqcios

yuradReba sakuTar raions da

is problemebi gadawyvitos,

romlis mogvarebasac amomrCeveli

iTxovs.

_ jer aseTi ram ar momx-

dara, rom arCevnebis mogebis

Semdeg maJoritar deputats

Tavis raionze ezrunos.

_ es stereotipi unda daingres.

adamianma, romelic arCevnebSi

imarjvebs, is dapirebebi

unda Seasrulos, rac arCevnebis

win gasca. 2012 wels mZlavri

kampania mqonda isnis raionSi.

rom ara garkveuli movlenebi,

is arCevnebi sul sxva SedegiT

dasruldeboda. bevrs axsovs

16

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

aRniSnuli kampania isanSi. es

raioni CemTvis Zalian axlobelia

_ yvela quCasa da ubans vicnob.

uamrav adamianTan makav-

Sirebs nacnoboba da arc maTi

problemebia CemTvis ucxo. aqedan

gamomdinare warvadgen

Cvens gegmas. isani gaxdeba urbanuli

ganviTarebis magaliTi

rogorc TbilisSi, aseve sruliad

saqarTveloSi; yvela naxavs,

rogor unda ganviTardes raionuli

tipis dasaxlebebi; naxaven

imasac, Tu rogor SeiZleba

aqve samuSao adgilebis Seqmna;

naxaven, Tu rogor unda mivaqcioT

yuradReba socialurad

SeWirvebul adamianebs.

_ xelisufleba ase iolad

ar daTmobs Tavis poziciebs.

mzad xarT im provokaciebisTvis,

rac „qarTuli ocne-

bidan” SeiZleba wamovides?

_ rva welia, rac politikaSi

var. am provokaciebisTvis ukve

gamovibrZmede. provokaciebs

axlac gviwyoben da magaliTsac

mogiyvanT: Cven sabanko sesxebTan

dakavSirebiT xelmowerebs

vagrovebT. viTxovT maT Semcirebas.

Cvens warmomadgenlebTan

zedamxedvelobis samsaxuris

TanamSromlebi midian da ajarimeben

agitaciis dros.

_ mizezi?

_ ratom dgas baneri, sadac

adamianebi midian da xels aweren

Cvens iniciativas? _ aseTi

precedenti arasdros yofila,

pirvelad xdeba. am yvelafers

aucileblad gavasaCivrebT

sasamarTloSi. es aris ukanonoba

da Tavisufali saqmianobis

SezRudva. amas Cven ar vemor-

CilebiT da xelmowerebis Segrovebas

vagrZelebT. Tavidan

undodaT, rom Cveni banerebi

aeRoT. roca piradad me TanagundelebTan

erTad adgilze

mivedi, ukan daixies. am mimarTulebiT

aRar aris problema,

magram jarimebs isev gviweren.

daweron da iyvnen.

_ is mainc Tu gaarkvieT, ra

kanons arRvevT, ris gamoc ja-

rimdebiT? raRac mizezi xom

unda arsebobdes?

_ ver gavarkvieT, radganac

jer arc erTi uwyeba ar mogvsvlia.

piriqiT, Cven vaZlevT iqiT

dokuments, Tu romeli muxliT

gvaqvs im saqmianobis ufleba,

rasac vaxorcielebT. sajaro

agitaciis SezRudvis ufleba

aravis gaaCnia. es yvelaferi

konstituciiT garantirebuli

gvaqvs. ra safuZvels udeben

jarimas, ar viciT. diliT Cveni

gundis wevrebi midian, xelmowerebs

agroveben da jarimebiT

brundebian. am jarimebis gamoweras

sabanko seqtors vukavSireb.

Cveni iniciativiT sabanko

seqtors seriozulad davartyiT

_ is mosaxleobas Zarcvavs!

ra mesiji gaugzavna

giorgi vaSaZe:

`ivaniSvilma

`ocnebis~

saarCevno

Stabis ufrosad

gavrilovi

daniSna~

koronavirusma ufro metad gamoaCina

es. pensioneri 36%-ian

sesxs ar unda ixdides. es warmoudgenelia!

msoflioSi aseTi

rame arsad xdeba. davTvaleT

riskebi da es sesxebi SeiZleba,

4-5%-Si gaicemodes. saqarTveloSi

yvelaze Raribi adamiani

yvelaze mets ixdis. rogorc

Cans, kalaZec erT-erTi lobistia

sabanko seqtoris da man gasca

davaleba, rom xelmowerebis

Segroveba SeaCeron. aqedan

gamomdinare gvajarimeben zedamxedvelobis

samsaxuris warmomadgenlebi.

_ meti problema ar Segqm-

niaT?

_ meti ara. wvrilmanebze yuradRebis

gamaxvilebas ar vapireb...

Tumca vnaxoT, ra iqneba

saxelisuflebo kandidatis

dasaxelebis Semdeg.

_ gviTxariT, kargad vici,

ra aris isnis mosaxleobis

problemebio. ras iTxovs yve-

laze metad mosaxleoba?

_ maTi nomer pirveli problema

igivea, rac danarCen saqarTveloSi

_ umuSevroba. xalxs

Semosavali ar gaaCnia. CvenTan

xom saSualo fena ar arsebobs.

aq adamianebis 1% sul ufro

mdidrdeba da 99% sul ufro

Raribdeba. 500-larian samsaxurs

ixvewebian adamianebi. 500

lari ki araferi araa. am TanxiT

ojaxis rCena Zalian Znelia.

isnis raions bevri urbanuli

problema aqvs. avlabarSi uam-

`rva welia, rac politikaSi var. am

provokaciebisTvis ukve gamovibrZmede.

provokaciebs axlac gviwyoben da magaliTsac

mogiyvanT: Cven sabanko sesxebTan dakavSirebiT

xelmowerebs vagrovebT. viTxovT maT

Semcirebas. Cvens warmomadgenlebTan

zedamxedvelobis samsaxuris TanamSromlebi

midian da ajarimeben agitaciis dros~

ravi avariuli istoriuli saxlia.

avlabarTan dakavSirebiT

reabilitaciis konkretul gegmas

warvadgenT, romelic axali

Taobis midgomiT SemuSavdeba,

rac imas niSnavs, rom adgilobrivi

mosaxleoba aucileblad

unda SevinarCunoT. istoriuli

ubnebis mimarT mTel msoflioSi

aseTi damokidebulebaa _

iqve unda gaumjobesdes sacxovrebeli

pirobebi. amas didi

datvirTva aqvs _ vin cxovrobs

iq da ra kulturaa. avlabari

tradiciuli ubania da es tradiciebi

aucileblad unda davicvaT.

avlabris ganviTarebis

gegma ebmeba elias mTas. gvaqvs

proeqtebi, romlebzedac axla

ver visaubreb. mogvianebiT gveqneba

maTi prezentacia da yvela

naxavs, ra unikaluri rame

movifiqreT. erTsac getyviT:

yvelaze magari ganviTarebis

gegma isnis raions eqneba.

vazisubanze calke gegmas

SevimuSavebT. aq sakmaod bevri

adamiani cxovrobs. am ubanSi

urbanuli ganviTarebis maxasiaTeblebic

ki ar arsebobs _ er-

Ti normaluri kafe da restoranic

ar aris. aqauri mosaxleoba

Zalian dabalSemosavliania.

iq adgilze samuSao adgilebi

ar arsebobs. vazisubnis konceptualur

gegmas CamovayalibebT.

igi dakavSirebuli iqneba ubnis

dasaxelebis warmomavlobasTan.

_ vazTan apirebT am ubnis

ganviTarebis gegmis mibmas?

_ gvinda, rom vazis xeivani

gavakeToT, sadac iqneba qarTuli

Rvinis maRaziebi, kafeebi.

gvinda, rom iq turistuli mizidulobis

axali centri SevqmnaT.

adgilobrvi mosaxleobisTvis

samuSao adgilebi gaCndeba.

vazisubans transportis

16 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


problema aqvs, romlis mosagvarebladac

axal gegmaze vmuSaobT.

gvinda, rom sabagiroebis

kompleqsi Seiqmnas, ramdenime

gaCereba gavakeToT, raTa vazisubani

qalaqs swrafad daukav-

Sirdes. mniSvnelovania metros

gafarToeba, romlis proeqtic

vazisubanSi iyo da igi unda gavacocxloT,

rac Semdeg elias

mTaze ava.

_ Ria metrozea saubari?

_ sadRac Ria iqneba, sadRac

_ daxuruli. sabagiroebis sistemam

SeiZleba dafaros es yvelaferi

da metro aRar dagvWirdes.

kompleqsurad vmoqmedebT.

seriozuli samuSaoebi CavatareT

navTluRis mimarTulebiT,

romelic Zalian didi istoriisa

da kulturis mqone

ubania. am ubansac aqvs transportis

problema. aq iyo tramvai.

metro ver wvdeba mTel dasaxlebas

da xalxi tramvaiT sargeblobda.

axla tramvai aRar dadis.

iseTi tipis proeqtebze

vmuSaobT, romelic urbanulad

moawesrigebs da sacxovreblad

komfortuls gaxdis ubans. adgilze

gvinda Seiqmnas ganviTarebis

perspeqtiva. isani-samgoris

raionSi Zalian bevri qarxana

iyo. cudi ar iqneba, industriuli

parki Tu gakeTdeba, sadac

mcire da saSualo sawarmoebi

moiyris Tavs. es sawarmoebi

Semdeg Tbiliss miawvdis

sxvadasxva produqcias. industriuli

parkebi gaxlavT axali

Taobis midgoma, romelsac sxvadasxva

qveyana iyenebs. es gamocdileba

Cvenc unda gaviziaroT.

_ Tqvens partias sxva olq-

Si Tu eyoleba kidev maJori-

tarobis kandidati?

_ jer ar viciT, rogor CamovyalibdebiT.

unda gadavwyvitoT,

damoukideblad miviRebT

Tu ara arCevnebSi monawileobas.

ase Tu iqneba, yvela opoziciur

kandidats davuWerT mxars da

maqsimalurad vimuSavebT proporciulze.

saarCevno sistema

Seicvala da es CemTvis umniSvnelovanesia.

opoziciurma partiebma

yvelaferi unda gavakeToT

imisTvis, rom erTmaneTs

Tavs ar davesxaT. es Cvens interesebSi

namdvilad ar Sedis.

_ es Tavdasxmebi ukve daiw-

yo. raRac uTanxmoeba aris da

amas aravin malavs.

_ yvela opoziciur partias

SevTavazeb imas, rom saerTo

konsensusi iyos. Cven gvWirdeba

erTianoba mravalferovnebiT.

esaa mTeli Sinaarsi, riTac

SegviZlia ivaniSvils movugoT.

ras niSnavs erTianoba mravalferovnebiT?

imas niSnavs, rom,

erTi mxriv, xar saerTo strategiis

Tanamonawile, raTa xelisufleba

Seicvalos. amasTan,

amomrCevels Cveni gansxvavebu-

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

oligarqma moskovs?

`gvinda, rom vazis xeivani gavakeToT, sadac

iqneba qarTuli Rvinis maRaziebi, kafeebi.

gvinda, rom iq turistuli mizidulobis

axali centri SevqmnaT. adgilobrvi

mosaxleobisTvis samuSao adgilebi gaCndeba.

vazisubans transportis problema aqvs,

romlis mosagvarebladac axal gegmaze

vmuSaobT. gvinda, rom sabagiroebis kompleqsi

Seiqmnas, ramdenime gaCereba gavakeToT, raTa

vazisubani qalaqs swrafad daukavSirdes.

mniSvnelovania metros gafarToeba, romlis

proeqtic vazisubanSi iyo da igi unda

gavacocxloT, rac Semdeg elias mTaze ava~

lobebi unda SevTavazoT. arc

erTi opoziciuri xma ar unda

daikargos. gamarjvebis formulas

swored aq vxedav. pirdapir

getyviT: am pirobebSi „qarTuli

ocneba” 30-32%-ze mets ver

aiRebs, rac imas niSnavs, rom xelisuflebaSi

modis koaliciuri

mmarTveloba. koaliciuri

mmarTveloba qveynisTvis Zalian

mniSvnelovania.

_ ratom aris mniSvnelo-

vani?

_ es aris konkurentuli mmarTveloba.

aseT SemTxvevaSi sa-

`jer ar viciT, rogor CamovyalibdebiT. unda

gadavwyvitoT, damoukideblad miviRebT Tu

ara arCevnebSi monawileobas. ase Tu iqneba,

yvela opoziciur kandidats davuWerT mxars

da maqsimalurad vimuSavebT proporciulze.

saarCevno sistema Seicvala da es CemTvis

umniSvnelovanesia. opoziciurma partiebma

yvelaferi unda gavakeToT imisTvis, rom

erTmaneTs Tavs ar davesxaT. es Cvens

interesebSi namdvilad ar Sedis~

qmis keTebaSi konkurencia iqneba.

erTi adamiani veRar gadawyvets

yvelafers. ase ufro angariSvaldebulebi

viqnebiT

xalxTan. yvela wava moqalaqeebTan.

aravis eqneba imis garantia,

rom Cavigde xelSi prokuratura,

sasamarTlo da yvelaferi

SemiZlia movagvaro an ise

gavakeTo, rogorc me minda. rac

Seexeba opozicionerebis erTmaneTze

Tavdasxmebs, Cem mimar-

Tac iyo Tavdasxmebi, magram ar

vupasuxe. sworadac moviqeci.

_ bolo dros opoziciaze

TavdasxmebiT aleko elisaS-

vilma Zalian gamoiCina Tavi.

_ es ar iyo lamazi da elisaSvilmac

SeaCera Tavdasxmebi,

radgan gaizra, rom opoziciis

opozicioneroba yvelaze cudi

saqmea, rac axla SeiZleba opozicionerma

gaakeTos. Zalian

mniSvnelovania, am kuTxiT gavagrZeloT

muSaoba. vapireb, yvelas

SevTavazo Tavdausxmelobaze

SeTanxmebis gaformeba.

_ miiReben am SeTavazebas?

_ ar vici. opoziciur partiebs

Soris SeTanxmeba Tu ar

Sedgeba, calmxrivad vapireb

amis Sesrulebas. pirdapir vacxadeb,

rom opoziciidan wamosul

arc erT Tavdasxmas ar

vupasuxeb. es aris Zalian mniSvnelovani.

dRes Tu vinmes awyobs,

rom opozicia erTmaneTs

Tavs esxmodes, es aris „qarTuli

ocneba”. „qarTuli ocnebis”

wisqvilze wyals ar davasxam da

yovelTvis Sevecdebi, rom msgavsi

qmedebebi SevaCero. Cemi

gundidan es gamoricxuli iqneba

da sxvebsac vTxov, rom igive

gaakeTon.

_ „qarTuli ocneba” 30-32%-

ze mets ver aiRebs arCevnebzeo.

es niSnavs, rom xelisu-

fleba unda daTmon. ase iolad

Seelevian Zalauflebas?

_ roca arCevnebs waageben,

Zalian martivad gadavlen opoziciaSi.

iluziaa, rom isini xelisuflebas

ar daTmoben. aseT

iluzias Tavad „qarTuli ocneba”

qmnis. Cven vxedavT, Tu ramxela

mxardaWeraa dasavleTidan.

usamarTlo da ukanono arCevnebs

aravin aRiarebs. aravin

cnobs iseT arCevnebs, rogoric

iyo 2018 wlis meore turi.

dRes garantiebic gvaqvs, magram

sxva ramea mTavari _ Cven unda

avmuSavdeT. „ocneba” 32%-ze

mets ver aiRebs, magram es imas

ar niSnavs, rom Cven 70% gvaqvs

garantirebuli. swori strategiisa

da swori muSaobis pirobebSi

amas SevZlebT.

_ irakli kobaxiZe Tavisi

agresiuli margalitebiT aris

gamorCeuli. biZina ivaniSvilma

is „qarTuli ocnebis” saar-

Cevno Stabis xelmZRvanelad

daniSna. es imas xom ar niSnavs,

rom mmarTvel partias agresi-

uli saarCevno kampania eqneba?

_ sxvaTa Soris, irakli kobaxiZe

xelmZRvanelobda salome

zurabiSvilis saarCevno Stabs

2018 wlis saprezidento arCevnebSi.

misi TaosnobiT gaiSala

scena, sadac pirvelive turSi

gamarjveba unda ezeimaT. Semdeg

Tavisi xeliT daSales es

scena. aseve iqneba am arCevnebzec.

piradad me Zalian gamex-

arda, rom irakli kobaxiZe iqneba

„qarTuli ocnebis” saarCevno

Stabis xelmZRvaneli. es Zalian

kargi ambavia.

_ marTla gagexardaT?

_ marTla gamexarda. irakli

kobaxiZe aris personalurad

pasuxismgebeli sergei gavrilovis

am qveyanaSi Camoyvanaze.

sanam rusi komunisti saqarTvelos

parlamentis spikeris adgils

daikavebda, kobaxiZe mas manamde

elicliceboda da earSiyeboda.

amis amsaxveli fotoebi

mravlad arsebobs. parlamentamde

sergei gavrilovs avlabris

rezidenciaSi umaspinZles.

yvelaferi xom gasagebia da cxadia.

kobaxiZe gamiznulad dainiSna

saarCevno Stabis xelmZRvanelad.

aseTi gadawyvetilebebi

SemTxveviT ar miiReba.

_ ras gulisxmobT?

_ kobaxiZes saarCevno Stabis

ufrosad daniSvna ruseTTan angariSis

Cabarebis nawilia. moskovs

uTxres, gavrilovis maspin-

Zlobis gamo Tu spikerobidan

mogviawia misma gaSvebam, ager

axla vabarebT saarCevno Stabso.

_ SaqaraSvilis mkvlelobazec

minda gkiTxoT: am dana-

Sauls didi ambebi mohyva. es

mkvleloba im xelisuflebis

pirobebSi moxda, romelic sul

aseT saqmeebs gaxsenebT. „na-

cionalebic” imitom gauSva

xalxma xelisuflebidan, rom

bevri mkvleloba vixileT maTi

mmarTvelobisas.

_ pirveli da Zalian mniSvnelovania

is, rom im zRvramde

mivediT, roca usamarTlobas

yovelTvis usamarTloba

mohyveba. yvelas axsovs albaT

saraliZis, maCalikaSvilisa da

sxvaTa saqmeebi. sul ambobdnen,

rom Secdomebze viswavliT da

aseTi rameebi aRar ganmeordebao.

uecrad, igive Secdoma miviReT.

Tavad danaSaulis Sinaarsi

Semzaravia. es moitana xelis

dafarebebis im kaskadma, rac

zogadad aris qveyanaSi. xels

afareben politikuri miznebisTvis.

mTavria, rom danaSauli

moxda da samarTaldamcvelebma

„qarTuli ocnebis” davalebiT

daiwyes saqmis gayalbeba, samxilebis

ganadgureba da Cvenebebis

Secvla. erT rames vpirdebi

sazogadoebas, rom rogorc

ki arCevnebSi gavimarjvebT, iqneba

samarTliani sasamarTlo

da prokuratura. amis Sesaxeb

memorandumic ki gavaformeT

opoziciam. sxva gamosavali

araa! „qarTuli ocneba” SeeCvia

samarTaldamcveli organoebis

sakuTari politikuri miznebisTvis

gamoyenebas. yvelaferi

ukavSirdeba arCevnebs. arCevnebisTvis

garkveuli wre sWirdebodaT,

amitom daiwyes kvalis

areva. es xom faqtia. Jurnalistebi

rom ara, TvalSi nacars

Segvayridnen da verc ki gavigebdiT,

ra moxda. iseTi suraTis

daxatva surdaT, rom moxda Cxubi

da Semdeg axalgazrdam sicocxle

TviTmkvlelobiT daasrula.

Cven aucileblad SevqmniT

sagamoZiebo komisias, romelic

yvela gaxmaurebul saqmes

Seiswavlis da uklebliv ageben

pasuxs damnaSaveebze xelis damfareblebi.

17


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`SaqaraSvilis saqmeSi~ bevri saeWvo

is, rom „girCs” „giJuri” idee-

giorgi abaSiZe

bi aqvs, axali araa, magram iman,

rac ramdenime dRis win gaxda

cnobili, rogorc ityvian, yovelgvar molodins gadaaWarba.

kerZod, „girCma” sazogadoebas aseTi lozungiT mimarTa: „wadi

arCevnebze da moige Tesla!” ras niSnavs yvelaferi es? ras

da, rogorc „girCSi” ganmartaven, nebismier adamians, romelic

wlevandel arCevnebze, e. i., 31 oqtombers, saarCevno ubanze

miva, misTvis sasurvel partias miscems xmas da, parale-

lurad, saarCevno ubanTan selfs ise gadaiRebs, rom ubnis

nomeric gamoCndes, Sansi eqneba, rom „tesla” moigos, oRond

ar dagaviwydeT: yvelafer amasTan erTad, manamde, „girCis”

saitze unda daregistrirdeT, 31 oqtombers ki saarCevno

ubanTan gadaRebuli selfi 21:00 saaTamde sakuTar „feisbu-

qze” unda gamoaqveynoT heSTegiT #meviyaviarCevnebze.

xom ar CaeTvleba „girCs” e. w.

Teslas proeqti amomrCevlis mo-

syidvad? _ amis gasarkvevad

„qronika+

nika+~ partiis erT-erT

lider iago xviCias daukavSirda,

romelTan saubaric, ra Tqma unda,

„SaqaraSvilis saqmiT” daviw-

yeT:

_ iago, ramdenime dRis win,

erT-erT politikur ToqSouSi,

roca giorgi SaqaraSvilis tra-

gediaze saubrobdiT, TqviT, sasa-

marTloze ufro meti sanaxaoba

gvelodebao. ras gulisxmobdiT?

_ sasamarTlo bevrad ufro

sajaroa, vidre _ gamoZieba, anu

procesi gaxsnilia da medias,

aseve sazogadoebas SeuZlia gaigos,

ra xdeba.

_ ki batono, magram „SaqaraSvilis

saqmis” sasamarTlo saja-

ro ver iqneba, radgan erT-erTi

braldebuli arasrulwlovania.

_ SeiZleba, magram am sasamarTlo

procesidan ambavs gavigebT,

anu arasrulwlovanTan dakav-

Sirebuli sxdomebi SesaZloa, daxuruli

iyos, magram ganaCenSi Caiwereba,

am arasrulwlovanma rame

daaSava Tu ara. erTi sityviT, is

dokumentebi, romlebzedac axla

ise vsaubrobT, rogorc urTierTsawinaaRmdegosa

Tu policiis

zewoliT miRebulze, sasamarTloze

gasajarovdeba, anu saqmeze

17 adamiania dakavebuli, 17-ive sxvadasxva

ambavs yveba da sasamarTloze

maTi naambobi gamoaSkaravdeba.

garda amisa, ar mgonia, yvelaferi

sinqronSi ise aewyos, rom

am 17 Tu sxva adamianebis Cvenebeb-

Si winaaRmdegoba ar iyos. mokled,

sasamarTloze winaaRmdegobebi

gamovlindeba da amaze Tavis mar-

Tleba sasacilo iqneba! sxvaTa Soris,

gamoZiebis drosac ukve Zalian

bevri tragikomikuri momenti

gamoCnda.

_ kerZod?

_ Cvenebebis Secvlaze rom aRaraferi

vTqvaT, ai, magaliTad,

gavigeT, rom adamianebma, romel-

Tac aseTi ambavi gadaxdaT, drostareba

ise gaagrZeles, TiTqos

araferi momxdara. amasTan, fotografs,

romelic wveulebaze

imyofeboda da fotoaparatiT

iyo SeiaraRebuli, erTi fotoc ki

ar gadauRia. mokled, uamravi

saeWvo Temaa, rac sasamarTloSi

sul sxvanairad ifeTqebs, radgan

iq yvelaferze bevri adamianis

pozicias movismenT. saerTod, ase

xdeba xolme _ sasamarTloSi ganxilvis

dros detalebs ufro meti

yuradReba eqceva. saqmis Sedegamde

ki, saboloo jamSi, swored am

detalebs mivyavarT.

_ geTanxmebiT, magram xom ar

fiqrobT, rom „SaqaraSvilis

saqmem” sagamoZiebo uwyebis mankierebani

ufro naTlad war-

moaCina?

_ amas ver getyviT, radgan

CemTvis es sistema iseTivea, rogoric

aqamde iyo, anu axali araferi

gamigia. ubralod, es saqme

CemTvis imis saSualebaa, rom

sistemis mankiereba ukeTesad avxsna.

saerTod, erTaderTi, rac

sistemas Secvlis, maRali sajaro

interesia _ am qveyanaSi sasamarTlo

kontroli ar arsebobs, amitom

sazogadoebis yuradRebaa

saWiro, rom sistema gaumjobesdes,

miT umetes, axla, roca

saarCevno welia.

_ saarCevno weli ra SuaSia?

_ sistemis gaumjobesebis Sansi

yovelTvis ki ara, axla arsebobs.

_ ise, arCevnebamde sami TviT

adre xelisuflebas ratom unda

awyobdes, rom aseT gaxmaurebul

kriminalur saqmeSi viRacas xeli

daafaros? Tqveni azriT, „meocnebeebi”

ver xvdebian, rom yvelaferi

es arCevnebis dRes Sesa-

Zloa, maT winaaRmdeg gamoiy-

enon?

_ es ar vici, Tumca erTSi geTanxmebiT.

_ magaliTad?

_ ra mniSvneloba aqvs, saarCevno

welia Tu ara _ rogor Sei-

Zleba, arCeviT demokratiaSi vinme

mkvlelebs xels afarebdes? ise,

Cven isic ar viciT, xelisuflebas

vinmesTvis xelis dafareba

gadawyvetili aqvs Tu ara. yovel

SemTxvevaSi, iqidan gamomdinare,

rac viciT, me aseTi gancda maqvs

_ viRacam scada, rom am saqmeSi

viRacisTvis xeli daefarebina,

Tumca es politikuri interesi ki

ar iyo, aramed, aseTi ram sistemiT

SigniTaa SesaZlebeli.

zogadad, adamianebi varT da

Secdomas yvelani vuSvebT, magram

am Secdomaze biZina, anu partia

pasuxismgebeli araa, magram roca

ici, rom politpatimrebi gyavs da

amasTan, isic ici, rom sistemaSi

problemebia, am sistemaSi momuSave

adamianebs xels afareb.

_ hoda, am xelis dafarebis

mizani ra aris?

_ viRacebma saqme ariv-daries,

magram mediis daxmarebiT yvelaferi

naTeli gaxda. amitom

sistema isea awyobili, rom axla

iZulebulni arian, erTmaneTs

xeli daafaron. ise, sistemam Sei-

Zleba, saerTod ar icoda, rom

adamiani gardaicvala.

_ iqneb, „SaqaraSvilis saqme”

Tavidanve imitom airiv-dairia,

rom gamoZieba araprofesion-

alebma daiwyes?

_ rasakvirvelia, arafers gamovricxav,

magram swored eg aris

mTavari.

_ anu?

_ sistema isea awyobili, rom

danaSauls, romelSic oci adamiani

monawileobs da viRac kvdeba,

ver xsnis, anu sazogadoebas ver

eubneba, damnaSave vinaa. es moralur

gaxrwnaze uaresia, magram

Tu viRacas sisulelis gamo

afareb xels, gekiTxebiT, aseTi

marTlmsajulebis sistema rogor

SeiZleba, kargi iyos?

mokled, am saqmis magaliTze

unda avxsnaT, sistema rogor funqcionirebs

da amas is adamianebic

imsaxureben, romlebic sistemaSi

muSaoben, magram arafer SuaSi

arian. Tu simarTle ar gairkveva,

maSin yvela gaisvreba!

_ sxvaTa Soris, „nacionaluri

moZraobis” xelisuflebis dasasrulis

dasawyisis aTvlis wertilad

girgvlianis mkvleloba mi-

iCneva. iago, xom ar fiqrobT, rom

„ocnebas” SaqaraSvilis tragedia

CamoSlis?

_ aseTi prognozebi ar miyvars.

„girgvlianis saqmeze” usamarTloba

gamoCnda da, Sesabamisad, is

xelisuflebac im usamarTlobam

CamoSala, romelsac xels afarebdnen.

am qveyanaSi sxva saqmeebicaa,

sadac usamarTloba Riad

Cans, magram xelisufleba ar CamoiSala.

_ ratom?

_ sazogadoebas raRac sWirdeba,

anu iseTi raRac unda moxdes,

romelsac gansakuTrebuli rezonansi

eqneba, rogoric, Tavis

droze, „girgvlianis saqmes” hqonda.

_ imis Tqma gindaT, rom girgvlianis

mkvleloba „SaqaraSvi-

lis saqmeze” ufro rezonansuli

iyo?

_ ar vici, „SaqaraSvilis saqmes”

rogori rezonansi eqneba, Tumca

am or saqmes Soris saerToc aris

da _ gansxvavebac.

`girgvlianis saqme~ raRacnairad politikuri

Tanamdebobis pirebsa da maTTan dakavSirebul

saqmianobas ukavSirdeboda - konfliqti amis

gamo daiwyo. SaqaraSvilis ambavi am mizeziT

ar dawyebula, magram girgvlianis msgavsad, am

saqmeSic bevri bundovanebaa - saqme an Zalian

kargad gakeTda an xelis dafarebis mizniT

Zalian cudad dalagda~

iago xviCia:

`xelisufleba

moqalaqeebs

yoveldRiurad

abrazebs, magram

xalxs opozicia ufro

metad uSlis nervebs!~

_ am ori saqmis saerTo an gan-

sxvaveba ra aris?

_ saerTo bundovanebaa.

_ konkretulad?

_ „girgvlianis saqme” raRacnairad

politikuri Tanamdebobis

pirebsa da maTTan dakavSirebul

saqmianobas ukavSirdeboda _ konfliqti

amis gamo daiwyo. SaqaraSvilis

ambavi am mizeziT ar dawyebula,

magram girgvlianis msgavsad,

am saqmeSic bevri bundovanebaa

_ saqme an Zalian kargad gakeTda

an xelis dafarebis mizniT

Zalian cudad dalagda.zogadad,

erTmaneTs bevri saqme hgavs, magram

es imas ar niSnavs, rom es

saqmeebi identuria.

_ absoluturi msgavseba, bune-

brivia, ar arsebobs, magram 2012

wels, anu mas Semdeg, rac „ocne-

ba” xelisuflebaSia, araerTi

kriminali moxda. am mxriv yvelaze

gaxmaurebuli saraliZis, maCa-

likaSvilis, siraZisa da SaqaraSv

araSvilis

saqmeebia, Tumca amis miuxe-

davad, bolo sociologiuri iuri kv-

levis mixedviT, romelic „edison

riCma” „formulas” dakveTiT Caa-

tara, ivaniSvilis gunds TiTqmis

40-procentiani mxardaWera aqvs,

anu sazogadoebaSi masobrivi

protesti ar arsebobs?

_ sxvaTa Soris, sanam intervius

daviwyebdiT, socialur qselSi am

kvlevebze statusi davwere da

vTqvi, rom sazogadoeba marTalia

da es opoziciam unda gaviazroT.

_ es ras niSnavs?

_ marTalia, xelisufleba Secdomebs

uSvebs da moqalaqeebs

yoveldRiurad abrazebs, magram

xalxs opozicia ufro metad uSlis

nervebs.

_ ratom?

_ problema an xelisuflebaSia,

an _ xalxSi, an opoziciaSi. rac

unda vTqvaT, problema xalxSiao,

xalxi iseTia, rogoric aris da

raRac sakiTxebs ise uyurebs,

rogorc uyurebs. xalxs SeiZleba,

yvelaferSi ar veTanxmebi, magram

misi raRac TvalsazrisiT

mesmis, anu opozicia damajereblad

da SeTanxmebulad ar gamoiyureba.

_ ufro konkretulad?

_ opoziciis bolo nabijebi,

18

18 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

Temaa, rac sasamarTloSi ifeTqebs!~

gansakuTrebiT saerTo maJoritarebze

dawyebuli saubari da

verSeTanxmeba, adamianebze negatiurad

moqmedebs da nel-nela

opoziciis imeds kargaven. amitom

yvelafer amas opoziciam Zalian

racionalurad unda Sexedos da

is interesebi, _ partiuli siiT

ramdens Seviyvan, maJoritarebi sxvisi

rom iyos, _ gverdiT unda

gadados. erTi sityviT, adamianebs

imis SiSi ar unda hqondeT, rom xelisuflebaSi

isev erTi partia

erTpirovnulad modis. vinme

mogvwons Tu ara, opoziciaSi yvela

erTadaa da erTmaneTs abalansebs,

anu xalxSi, ai, swored es

gancda unda gavaCinoT, magram ma-

Joritarebidan gamomdinare, jerjerobiT,

amis sawinaaRmdego procesi

midis da reitingebze gabrazeba,

Cemi azriT, absurdia!

_ ise, iago, SeiZleba, vcdebi,

magram meCveneba, rom opozicia

imisTvis ki ar ibrZvis, rom

arCevnebSi „ocneba” damarcxdes,

aramed erTmaneTs, minimum, imi-

sTvis ebrZvis, Tu romeli partia

gava meore adgilze.

_ aseTi gancda mec miCndeba da

saqarTvelos mosaxleobasac. amitom

Tqvenc da mosaxleobac, romelsac

aseTi gancda aqvs, mtyuani

araa da mgonia, rom opoziciam

amas ise unda Sexedos, rogorc

problemas da Tu gaZliereba

unda, es problema unda aRmofxvras.

iciT, problema ra aris?

_ ra?

_ Cemi azriT, opoziciaSi arCevnebis

mogebis Jini ar igrZnoba.

_ opozicias gamarjvebis Jini

ratom ar aqvs?

_ nawils ar sjera, rom xelisuflebaSi

mova, nawils ki, anu

mas, visac amis sjera, unda, rom

xelisuflebaSi marto movides,

raTa aravin SeuSalos xeli, magram

es xalxis SekveTa ar aris.

xalxi gveubneba, marto arc erTi

mindixarT, radgan aqamde yvelam

raRacaSi gadagvagdeT, amitom

erTad dadeqiTo.

_ opozicia Wrelia. hoda,

romel frTas ar sjera gamarjvebis

an romels unda, rom xelisu-

flebaSi marto movides, ufro

sworad, am oridan „girCis” arCe-

vani romelia?

_ opozicias sjera, rom opozicias

gamarjvebis Sansi maSin aqvs,

Tu SeTanxmdeba, „qarTuli ocnebis”

xelisuflebidan wasvlis Semdeg

saqarTvelo rogori unda

iyos. mgonia, rom me saR azrze

var, anu is, rac CemTvis misaRebi

araa, arc sxvebs unda SevTavazo.

_ ukacravad, es ra SuaSia?

_ Tu CemTvis raRac misaRebi

gulwrfelad iqneba, amas Cems

amomrCevlebs SevTavazeb da sxvebmac

igive unda gaakeTon.

_ yvelaferi es imas niSnavs Tu

ara, rom opozicia arCevnebze

erTiani proporciuli siiT unda

gamovides?

_ jer imaze unda SevTanxmdeT,

rogori qveyana gvinda, yvelaferi

danarCeni ki teqnikuri sakiTxia.

ise, simarTle giTxraT, erTiani

siis idea ar momwons.

_ ratom?

`is dokumentebi, romlebzedac axla ise vsaubrobT, rogorc

urTierTsawinaaRmdegosa Tu policiis zewoliT miRebulze, sasamarTloze

gasajarovdeba, anu saqmeze 17 adamiania dakavebuli, 17-ive sxvadasxva ambavs

yveba da sasamarTloze maTi naambobi gamoaSkaravdeba. garda amisa, ar

mgonia, yvelaferi sinqronSi ise aewyos, rom am 17 Tu sxva adamianebis

CvenebebSi winaaRmdegoba ar iyos. mokled, sasamarTloze winaaRmdegobebi

gamovlindeba da amaze Tavis marTleba sasacilo iqneba! sxvaTa Soris,

gamoZiebis drosac ukve Zalian bevri tragikomikuri momenti gamoCnda~

_ erTprocentiani proporciuli

arCevnebia da xmebis dakargvis

saSiSroeba, praqtikulad, ar

dgas. im dros, roca maJoritarobis

kandidatebis 95% erTi partiidanaa,

rogor SeiZleba, romelime

opoziciurma partiam xalxi daarwmunos,

rom meore opoziciur

partiasTan kompromisze wavida?

ise ar unda vifiqroT, rom adamianebi

briyvebi arian.

_ yvelaferi es gasagebia, magram

opozicia ratom ver Tanxm-

deba, „ocnebis” xelisuflebidan

wasvlis Semdeg, rogori qveyana

unda aaSenos?

_ es martivi ar aris.

_ ratom?

_ Cven politikuri gamocdileba

ar gagvaCnia.

_ ras gulisxmobT?

_ bolos da bolos, opozicia

Zalian didi xnis ganmavlobaSi

erTmaneTs ar elaparakeboda, anu,

minimum, 20 welia, am qveyanaSi po-

`gvinda, rom axalgazrdebi wavaxalisoT da

vfqirobT, am ideiT cesko-s vexmarebiT, anu es

arCevnebze misvlis popularizaciaa. amas

winaT, xelisufleba da opozicia ixilavda,

rom adamianebi arCevnebze ZaliT miiyvanon.

hoda, Tu amazea saubari, `teslaze~ ukeTesi

waxaliseba raRa unda iyos?~

litikuri procesi ar yofila da

yvelaferi imis mixedviT xdeboda,

rac xelisuflebaSi myof Zalas

undoda. e. i., gadawyvetilebebi

politikuri kompromisebiT ki

ara, erTpartiulad miiReboda.

aqedan gamomdinare, qarTvel politikosebs

politika erTmaneT-

Tan laparaki ki ara, sityviT gamosvla

gvgonia. amitom pirveli,

rac unda gavakeToT, isaa, rom

sityviT gamosvlas Tavi davaneboT

da erTmaneTTan laparaki viswavloT!

rogorc ki amas viswavliT,

opozicia maSinve gaZlierdeba,

magram Tu amas ver viswavliT,

opozicia unda Seicvalos da axali

gamoCndes! mokled, minda, rom

man, vinc lideria, ilideros da

yvelaferi opoziciis gayofisTvis

ki ara, gamTlianebisTvis

gaakeTos, anu Tu ityvi, aravisTan

vTanamSromlob da yvela maJoritari

me unda myavdeso, amiT opozicia

dasustdeba da es Seni pasuxismgeblobac

iqneba! ai, magaliTad,

„lelos” mesame Zalis pretenzia

aqvs, magram opoziciasTan

ar laparakobs, anu mesameZaloba

ginda da am dros adamianebs ar

eubnebi, Tu xelisuflebaSi moxval,

qveyana rogori iqneba.

_ Tveebis ganmavlobaSi opozi-

cia leiboristebis ofisSi erTi

magidis garSemo ijda, magram,

iago, Tqveni saubridan gamom-

dinare es Sekrebebi SekrebebisTvis

iyo da opoziciam erTmaneTTan

laparaki mainc ver is-

wavla, ara?

_ is sxva rame iyo.

_ ras gulisxmobT?

_ iq saubari proporciul

arCevnebze iyo, razedac SevTanxmdiT

da proporciuli arCevnebi

miviReT. meore Tema maJoritarebze

SeTanxmeba gaxldaT, rac warmatebuli

eqvs kandidatze aRmoCnda.

_ sxvaTa Soris, e. w. gaerTianebuli

opozicia mxolod Tbilisis

maJoritarul olqebze SeT-

anxmda, Tan aqac kandidatebis

umetesoba ori partiidanaa.

_ diax, imis nacvlad, rom er-

Tianoba yofiliyo da aleko elisaSvili

Tu igive „lelo” opoziciur

erTobas SeerTeboda, viRacebi

opoziciur frontze erTmaneTs

akritikeben, rac ar momwons.

_ iqneb, opozicionerebi erT-

maneTs imitom akritikeben, rom

viRacebi „ocnebis” satelitebi

arian da opozicionerobas,

ubralod, TamaSoben? sxvaTa

Soris, xelisuflebidan marTuli

opoziciis cneba qarTuli poli-

tikisTvis, rogorc ityvian, ucxo

xili namdvilad araa...

_ mas, visac xelisuflebis

satelitoba udasturdeba, unda

daudasturdes kidec, magram yvelaferi

unda gavakeToT, rom isini,

romelTac satelitoba ar

udasturdebaT, saerTo opoziciur

TamaSSi CaerTon. saerTo opoziciuri

TamaSi ki imas niSnavs,

rom yvelas, gansakuTrebiT mas,

visac yvelaze meti xma aqvs, yvelaze

meti pasuxismgebloba mohyveba

da Sesabamisad, gamaerTianebeli

unda iyos! erTi sityviT, Cemi

kolega opozicionerebis mimarT

mTeli rigi SeniSvnebi maqvs da Tu

gvinda, rom es mdgomareoba gamovasworoT,

adamianebs unda vaCvenoT,

rom procesi mimdinareobs.

_ arCevnebamde Zalian cota

dro _ samTve-naxevaria darCeneli

da opozicia xalxis ganwyobe-

bis Secvlas moaxerxebs?

_ viRacas azris gadmosacemad

meti dro sWirdeba, viRac ki amas

nakleb droSi axerxebs. mTavaria,

opoziciam saTqmeli erToblivad

Tqvas da amas adamianebi ufro

adre daijereben, miT umetes, Tu

es saTqmeli gulwrfeli iqneba!

dRes opozicia, realurad, imaze

zrunavs, parlamentSi maJoritarobis

romeli kandidati gava. es ki

xalxs ar ainteresebs.

_ aba, xalxs ra ainteresebs?

_ opozicias kompromisze wasvla

da rameze SeTanxmeba SeuZlia

Tu ara. ai, swored es iqneba gardamtexi.

_ bolos, iago, „girCis” inovaciur

ideaze unda gkiTxoT: miuxedavad

imisa, rom Tqveni partia

araordinalurobiT gam-

oirCeva, axali iniciativa mainc

ucnaurad momeCvena, anu adami-

anebs mouwodebT, rom arCevnebze

wavidnen da... „tesla” moigon. e.

i., „girCi” fiqrobs, rom „teslas”

xaTriT arCevnebis dRes amom-

rCevlis aqtiuroba gaizrdeba?

_ gvinda, rom amomrCeveli

wavaxalisoT.

_ imas, rasac Tqven waxalise-

bas eZaxiT, viRacam SesaZloa,

saarCevno mosyidvad miiCnios.

_ amas swored mosyidvis sawinaaRmdegod

vakeTebT.

_ es rogor?

_ viciT, rom arCevnebze, umetesad,

isini dadian, romlebic sxvadasxva

partiisgan 20-30 lars

iReben, anu es partiuli aqtivia.

Cven ki gvinda, rom arCevnebze is

axali adamianebi movidnen, romlebic

arCevnebze aqamde saerTod

ar yofilan da verc xvdebodnen,

risTvis unda mosuliyvnen. arCevnebze,

procentulad Tu gadavxedavT,

umetesad, xanSi Sesuli adamianebi

dadian xolme. vinmes sawinaaRmdego

araferi gvaqvs, magram

gvinda, rom arCevnebze axalgazrdebis

interesebic iyos, anu politikuri

dapirebebi saintereso

mxolod xanSi SesulebisTvisaa

xolme, axalgazrdebi ki, praqtikulad,

saTanado warmomadgenlobis

gareSe rCebian. es ki am qveyanaze,

saboloo jamSi, cudad moqmedebs.

erTi sityviT, gvinda, rom axalgazrdebi

wavaxalisoT da vfqirobT,

am ideiT cesko-s vexmarebiT,

anu es arCevnebze misvlis popularizaciaa.

amas winaT, xelisufleba

da opozicia ixilavda, rom

adamianebi arCevnebze ZaliT miiyvanon.

hoda, Tu amazea saubari,

„teslaze” ukeTesi waxaliseba ra-

Ra unda iyos? es erTaderTi ki

ara, erT-erTi kargi svlaa, romelsac,

Cemi azriT, Sedegi eqneba.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

19


ras niSnavs aRniSnuli kanoni?

gamoiyenebs Tu ara mTavr-

oba cvlilebebs winasaarCevnod

Tavis sasikeTod? ramdenad arsebobs

arCevnebis gadadebis San-

si? _ am da sxva saintereso de-

talebis Sesaxeb „qronika+~-is

kiTxvebs pasuxobs jandacvis

politikisa da marTvis spe-

cialisti, medicinis doqtori,

sergo CixlaZe:

_ am kanonis gaxangrZliveba

aranair saWiroebas ar warmoadgenda.

15 ivlisamde moqmedebda

da axla pirvel ianvramde gadawies,

rom mTavarobas sagangebo

mdgomareobis gareSe nebismieri

SezRudvis daweseba SeeZleba da

es keTdeba sazogadoebrivi jandacvis

saWiroebis safarqveS.

pirvel rigSi, epidemiologiuri

viTareba iseTia, rom am wuTisTvis

amis safrTxe ar arsebobs.

rac batonma xundaZem ganacxada,

rom SeiZleba meore talRa iyos

da Cven amitom viRebT am zomebso,

maSin kiTxva ismis: pirveli

ianvris Semdeg ar SeiZleba iyos

meore talRa? an xom SeiZleba,

sul ase gagrZeldes? vaqcinac

rom arsebobdes an efeqtiani wamali,

raRac SemTxvevebi yovelTvis

iqneba, iseve rogorc nebismieri

sxva virusuli an infeqciuri

daavadebis dros. am logikas Tu

gavyvebiT, maSin ratom pirveli

ianvari da barem uvado Semovi-

RoT. wlebis ganmavlobaSi SeiZleba

ase gagrZeldes. dRes Sez-

Rudvebis gaxangrZlivebis saWiroeba

ar arsebobs. im qveynebsac

ki, romlebic namdvilad Cvenze

metad dazaralda, 100 aTasobiT

daavadebuli hyavdaT da maT ar

miuRiaT aseTi SezRudvebi, ase

uvadod ar gauxangrZlivebiaT

sagangebo mdgomareoba.

_ ra aris mTavrobis mizani?

_ erTaderTi mizania,

arCevnebis wina periodSi mTavarobas

efeqtiani berketi hqondes

politikuri manipulaciebisTvis.

Tu dainaxavs, rom kvlevebiT

an sazogadoebrivi ganwyobiT

misTvis arasaxarbielo politikuri

mdgomareoba aqvs, mas Seu-

Zlia garkveuli SezRudvebi

daawesos, rac imoqmedebs oponentebze,

politikur partiebze,

opoziciurad ganwyobil amomrCevelsa

da a. S.

_ ufro rom ganvmartoT, ris

an vis winaaRmdeg iqneba es

SezRudvebi?

_ es SezRudva aris Tavisufali

nebis winaaRmdeg, Tavisufali

arCevanis winaaRmdeg da zogadad,

adamianTa uflebebs ar-

Rvevs. vimeoreb: sazogadoebrivi

20

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`qarTul ocnebas~ ar unda awyobdes arCevnebis gadadeba~

saqarTvelos parlamentis rig-

giorgi sakaruli

gareSe sxdomaze „sazogadoebrivi

555 42 42 81

janmrTelobis Sesaxeb” saqarTve-

los kanonSi cvlilebebis Setanas

erTi mosmeniT, gamartivebuli wesiT uyares kenWi. cvlilebebs

79-ma deputatma dauWira mxari, erTi ki winaaRmdegi iyo. kanon-

proeqtis mizania, rom 2020 wlis 15 ivlisis Semdegac SenarCundes

is arsebuli samarTlebrivi meqanizmi, romelic pandemiis

winaaRmdeg sabrZolvelad sxvadasxva saxis RonisZiebis gatare-

bis SesaZleblobasa da procesebis warmarTvas uzrunvelyofs,

anu ufro gasageb enaze rom vTqvaT, mTavroba maSin SemoiRebs

mkacr akrZalvebsa Tu regulaciebs, roca moundeba da aRsani-

Snavia isic, rom am cvlilebebiT mTavrobas sakarantino RonisZ-

iebebis gatarebis ufleba 2021 wlis pirvel ianvramde SeeZleba.

jandacvis kuTxiT amis aucilebloba

namdvilad ar arsebobs.

piriqiT, vambobT, rom mTavrobam

daagviana SezRudvebis moxsna. amas

daavadebaTa kontrolis centris

warmomadgenlebi TviTonve

amboben, vxedavT cifrebs da ase-

Ti erTeuli SemTxvevebi aranair

safrTxes ar warmoadgens, radgan

isic importirebulia.

yvelanairad gvamzadeben, rom

Tu dasWirdaT, SeiZleba forma

Secvalon, dro an yvelanairi

agitaciis saSualeba SegizRudon.

magaliTad, ratom ar xsnian

sazRvrebs? e. w. prosamTavrobo

uwyebebi saubroben, rom aranairi

safrTxe ar aris, Tu rekomendaciebs

davicavT, kovid pasports

avamoqmedebT, testrirebas

gavukeTebT an sabuTiT Semova

sazRvarze adamiani da inficirebis

riski minimumamde dava.

100%-iT aravin aris dazRveuli,

kovidamdec Semodiodnen adamianebi

da SeiZleba raRac daavadeba

hqondaT, magram aq laparakia

imaze, rom riskebi minimumamdea

dayvanili imdenad, rom aranairi

afeTqeba ar gveqneba. 3-4 da 15

SemTxveva yovelTvis SeiZleba

iyos. metic: jandacvis saministros

monacemebiT naTqvamia, rom

kviraSi 200-mde axali SemTxveva

Tu aRmoCnda, es udablesi riskia,

romelic aranair gangaSis

safuZvels ar iZleva. cota

ufro saSiSia 200-idan 400-mde

SemTxveva. amitom absurdia axla

afeTqebaze saubari. mesmis, rom

nebismieri mTavroba gamoiyenebda

saTavisod idealur statistikur

cifrebs, magram amis fonze,

meore mxriv, arCevnebis

SiSiT mTavroba apanikebs mosaxleobas,

rom axla situacia stabiluria,

magram meore talRas

unda velodoTo, rac aseve legitimur

eWvs aCens, rom ara marto

uflebebs SegizRudavs, aramed

situacias manipulaciisTvis

gamoiyenebs arCevnebis win. am

kanoniT ar gamovricxav, rom

kovidis statistikuri maCvenebeli

gazardon.

_ xelovnurad?

_ diax, xelovnurad an ubralod

gaakeTeb 100 tests, gamogivlindeba

1 inficirebuli, Tundac

usimptomo, gaakeTeb uceb 5

aTas tests da a. S. xalxis fsiqologiaze

zemoqmedebisTvis da

propagandisTvis, xalxis dasaSineblad

gamoiyenebs mTavroba.

_ frenebze ras gvetyviT an

es xuTi qveyana ris mixedviT

SearCies?

_ CexeTSi, poloneTSi, avstriaSi

bevrad ukeTesi monacemebia,

arada, piriqiT iyo. aqac tyuis

mTavroba. igi cdilobs, regularuli

frenebi gadados, radgan

damkvirveblebi ar Semovidnen.

aTasobiT damkvirvebeli unda

Camovides da isini Camodian 2

TviT adre, amitom Tu agvisto-

Si ar gaixsneba frenebi, es pirdapir

niSnavs, rom damkvirveblebi

ar Semovidnen saqarTveloSi.

_ ra iqneba am SemTxvevaSi?

_ roca unda da rasac unda,

imas SezRudavs mTavroba. Sesa-

Zloa, pirdapir gaayalbon, xalxis

uflebebi SezRudon, daaSinon,

daaSantaJon da Sesabamisad,

damkvirvebeli Tu ar iqna, Sesasergo

CixlaZe:

`ivaniSvili

iZulebuli iqneba,

aqtiurad gamoCndes,

radgan `qarTul

ocnebas~ meti xma da

popularoba sWirdeba~

`dRes SezRudvebis gaxangrZlivebis

saWiroeba ar arsebobs~

rogorc absoluturi ricxvebiT,

igive milion mosaxle gada-

TvliT, vidre Tundac safrangeTSi

an germaniaSi. CexeTis

sagareo saqmeTa ministris gancxadebiT,

_ imitom ar gixsniT

sazRvrebs, rom Tqven ar mixsni-

To. saqarTvelos mTavrobam upasuxa,

mxolod pirvel agvistomde

ar gixsniTo. Semdeg CexeTis

sagareo saqmeTa ministrma ramdenjerme

gaimeora, rom es aris

ormxrivi procesi da Sen Tu ar

xsni, mec ar gixsnio. axla saqar-

Tvelos mTavrobas ise unda warmoaCinos,

rom is ratomac ar mixsnis,

mec imitom ar gavuxsenio.

`CexeTis sagareo saqmeTa ministris gancxadebiT,

- imitom ar gixsniT sazRvrebs, rom Tqven ar

mixsniTo. saqarTvelos mTavrobam upasuxa,

mxolod pirvel agvistomde ar gixsniTo. Semdeg

CexeTis sagareo saqmeTa ministrma ramdenjerme

gaimeora, rom es aris ormxrivi procesi da Sen

Tu ar xsni, mec ar gixsnio. axla saqarTvelos

mTavrobas ise unda warmoaCinos, rom is

ratomac ar mixsnis, mec imitom ar gavuxsenio.

arada, piriqiT iyo. aqac tyuis mTavroba. igi

cdilobs, regularuli frenebi gadados,

radgan damkvirveblebi ar Semovidnen~

bamisi reportebic ver gaigzavneba

evropis qalaqebSi da meti

Sansi eqneba, yvelanairi fasis

gareSe gaayalbos.

_ am kanonproeqts eTanxmebian

is medikosebi, romlebic uSualod

CarTulebi arian kovide-

pidemiis procesebSi?

_ medikosebis CarTulobaze

verafers getyviT, magram jandacvis

komitetis CarTulobaze

mogaxsenebT, rom mas didi wvlili

miuZRvis am kanonis miRebaSi.

_ biZina ivaniSvils, romelic

aqtiur politikaSi brundeba,

erTi kviris win mTavrobis

wevrebTan hqonda distanciuri

Sexvedra. xom ar fiqrobT, rom

es kanonic swored mis sur-

vilzea morgebuli?

_ SeiZleba, fizikurad ar gaxldaT

da imitomac CaerTo distanciurad,

Tumca kiTxvebi daisva,

rom sami Tvis ganmavlobaSi

oligarqi ar Canda da swored

axla gamoCnda. es pirdapir spekulaciebia

da ar minda, rom am

kuTxiT waviyvano saubari. biZina

ivaniSvili iZulebuli iqneba,

aqtiurad gamoCndes, radgan mis

„qarTul ocnebas” meti xma da

popularoba sWirdeba, lideris

gareSe ki es rTuli iqneba Tvi-

Ton maTi mxardaWerebisTvis.

_ am gadmosaxedidan Tqveni

prognozi rogoria? ramdenad

mosalodnelia arCevnebis gada-

deba?

_ „qarTuli ocnebisgan” da

misi mmarTvelisgan arafers gamovricxav,

magram logikurad Tu

vimsjelebT, „qarTul ocnebas”

ar unda awyobdes arCevnebis

gadadeba. marTalia, mTavroba koronainfeqciis

cifrebiT amayobs,

magram, meore mxriv, mTlianad

CamoiSala ekonomika. rac ufro

gadadebs xelisufleba arCevnebs,

es uaryofiTi ganwyoba _ siRaribe,

kidev ufro TvalsaCino

gaxdeba mosaxleobaSi. ar mgonia,

rom amis gadadeba awyobdes.

20 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


rezo SatakiSvili

597 94 42 50

Cveni ambavi iciT, ras magonebs?

vinme mayvala kvaskvasa wiTel kabas rom Caicvams da soflis

Saraze gamoenTeba. gamoenTeba da buRa gamoudgeba, sofel-

sofel rom arbeninebs da mere rom dajdeba da mosTqvams, buRa

gamomidgao. Zalian kargad rom icis, wiTeli feri buRas aRi-

zianebs da mainc rom ukvirs da mainc rom ver xvdeba, ra kav-

Siricaa mis mier Cacmul wiTel kabasa da buRis gamokidebas

Soris. ase brZandebiT sazogadoebis is nawili, vinc qalbato-

ni salome zurabiSvili didis ambiT airCieT prezidentad!

icodiT, rac iyo, mainc airCieT da dRes gikvirT, rom gamo-

dis da miuRebel da gulisamrev gancxadebebs akeTebs!

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

es? ar gaxsovT, rogor moiqca

gavrilovis ambebis Semdeg, qveyana

rom duRda? rogor wavida da

SuaRamisas rogor Caipirqvava

qoTniT lobio? madlobeli ar

varT, axla maTlafa xaSiTa da

„butilka” JipitauriT rom ar

aRniSna es tragedia?

gekiTxebiT, ra gikvirT misgan?

gana, arCevnebamde ar etyoboda,

ra iyo da vin iyo? Tu is

le da pasuxad ovaciebi miiRos?

an ras eZaxis bulings, _ pasuxad

agdebul Sefasebebs rom iRebs

sruliad damsaxurebulad? bulingi

ar nebavs, daiRala, Turme,

bulingisgan! arada, bulingi is

iyo, rasac igi, salome qarTveli,

awarmoebda saerTaSoriso masStabiT

saqarTvelos pirvel prezident

zviad gamsaxurdias winaaRmdeg!

diax, swored salome

sastikad mokluli 19 wlis

biWis mkvlelobis saqmeSi qveynis

prezidenti ver xedavs verc saqmis

Cafarcxvis mcdelobas, ar

esmis sazogadoebis protestis

xma gamoZiebis mimarT, arc is

aRelvebs, mTeli saxelisuflebo

vertikali rom aris Cabmuli damnaSaveebis

mfarvelobaSi, arafers

ambobs am yvelaferze, imasac

ar gveubneba calybad, rom Tvals

miadevnebs saqmes, moiTxovs

mkvlelebis dasjas! ara da ara!

araferze krints ar Zravs, mZime

kriminogenur viTarebazec ar

iRebs xmas da problemas mxolod

imaSi xedavs, rom es sastiki Zaladoba

jgufuri iyo! gesmiT Tu

ara?! problema mxolod is iyo,

rom ramdenime erTad urtyamda

Saqaras! erTs rom ecema da moekla,

misaRebi iqneboda?

diax, salome zurabiSvilis

azriT, misaRebi yofila! metic,

vaJkacoba yofila!

mere ki mogvdga Jurnalistebs

da Cven dagvadanaSaula bulingsa

da qarTuli enis arcodnaSi

(„Tu Tqven ar gesmiT qarTuli,

Tqveni problema aris”), magram

vnaxoT, ra brZana qalbatonma

zurabiSvilma sityvasityviT da

mere vTqvaT, sxvanairad Tu Sei-

Zleboda am gancxadebis gageba:

„vaJkacoba vici erTi erTze,

ar vici me es jgufuri, agresiuli

da Zaladoba adamianebze, es

aris Zalian miuRebeli, Zalian

araqarTuli da, me mgoni, Cven

unda davubrundeT Cvens Rirebulebebs.

kidev ufro didi va-

Jkacoba vici me es aris aRiareba

da kidev ufro maRali donis

vaJkacoba, es aris monanieba”.

zurabiSvili gasagebad ambobs,

rom vaJkacoba icis erTi

erTze, rom „es jgufuri, agresiuli

da Zaladoba adamianebze”

misTvis miuRebeli da Zalian

araqarTulia. meti ranairadRa

Tqvas, ra iyo miuRebeli SaqaraSvilis

tragikul istoriaSi?

Tu jgufur Zaladobas gmobs

da miiCnevs miuReblad da iqve

ambobs, rom vaJkacoba icis erTi

erTze, bodiSi da sxva ra gamodis,

Tu ara is, rom is vaJkacobad

miiCnevs erTi erTze muStikrivs?

da es muSti-krivi erTis

mier meoreze warmoebuli Zaladoba

ar aris?

ukacravad da romelime moragbem

an Ziudoistma me rom gamiyvanos

da Suaze gamglijos, erTi

nawili aragvSi moisrolos da

meore _ mtkvarSi, salomes doqtriniT

ra gamodis? unda gamovides

da vaJkacoba unda Seuqos

Cems mkvlels?

gekiTxebiT, vis ar esmis qarTuli?!

_ qarTul medias Tu mas?!

ki, xSirad qarTuli mediac scodavs

qarTuli enis codnaSi, magram

rbilad rom vTqvaT, sasaciloa,

rodesac qarTulis codnas

giwunebs qalbatoni, romelic

wiTelkabiani

mayvala da erTi

erTze Cxubis

metrfe salome

iseTive warmatebiT abrunebs saxelebs

da auRlebs zmnebs, rogorc

acxobs saaRdgomo paskebs _

motitynilsa da mixruk-moxrukuls.

qarTuls gviwunebs qali,

romelsac sjera, rom „marTmadiania”,

aRarafers vambob „Jurnalistebze

da analistebze” an

imazed: „sadac ar unda gaTxaro,

yvelgan SegiZlia gaTxaro”; „er-

Tad unda SevtynaT da amiTi wavalT

win”...

miuxedavad amisa, is gamodis

da Cven gvadanaSaulebs, rom ar

gvesmis qarTuli. misi utifrobis

koeficienti imdenad maRalia,

rom miuSva, mzeqala SaniZesac

SesZaxebs, _ ar gesmis qarTulio!

amdenad, ra gasakviria, medias

dagvZaxos da Cagvizustos kidec:

„ar miTqvams, rom erTi erTze Zaladoba

kargia, ar miTqvams arc

Cxubi. vTqvi erTi erTze vaJkacoba

da erTi erTze aris cxovrebaSi

yvelaferi, saubari, siyvaruli,

Tqven albaT ar iciT”.

erTi erTze siyvarulio... ra

vici, adre „erTad Setyvnisken”

mogviwodebda win wasawevad da

axla erTi erTze gvirCevs... es,

ra Tqma unda, xumrobiT. mar-

Tlac mware xumrobis meti raRa

dagvrCenia, rodesac qveynis prezidenti

19 wlis biWis sastik

mkvlelobaSi marTla verafers

xedavs gasaprotestebels _ verc

mZime kriminogenur viTarebas,

verc dausjelobis sindroms,

verc damnaSaveebis mfarvelobas,

Segnebulad gayalbebul Tu gindac

arakvalificiur gamoZiebas,

verc mowmeTa Secvlil Cvenebebs,

gadabugul SemTxvevis adgils,

verafers, sruliad verafers!

verafers xedavs, araferze xmas

ar iRebs da mainc ar Cumdeba da

raRac sisuleles bodavs!

magram ra gasakviria misgan

Temaa, ra gamoviwere da ra Camomivida?

ra, kondoliza raisi,

dalia gribauskaite, Tansu Cileri,

madlen olbraiti gamoiwereT

da salome zurabiSvili CamogividaT?

ara, batonebo, Zalian kargad

icodiT, ra „fruqtic” iyo, visac

irCevdiT, magram mainc airCieT.

axlac asea, gadasarevad iciT,

xedavT, vin vinaa, yovel SemTxvevaSi,

unda xedavdeT, magram mainc

waxvalT da Tqvenive da Tqveni

Svilebis jibrze mainc yvelaze

uvargiss miscemT xmas.

salome zurabiSvili ki isev

gaagrZelebs gamaognebeli da

qveynis damazianebeli gancxadebebis

keTebas, fexSiSvel tantals,

atmis krefas, Tu elarjis

zelvas, lobios Wamasa da jonjolis

muWiT yras, mas es hgonia

prezidentoba. diax, batonebo,

man Tqveni qveynis prezidentoba

Tavisi siberis gaferadebad miiCnia

da iferadebs kidec, dgas,

yvelas zemodan dagvyurebs da

roca xmas viRebT, janri kaSias

ki ara, Wipilias coliviT dagvkivis.

marto Cven ki ara, TviT ombudsmensac

ki.

mas Semdeg, rac saqarTvelos

ombudsmenma sruliad samarTlianad

gaakritika misi yovlad samarcxvino

gancxadeba, salomem

operis WaRiviT dakidebuli sayureebi

gaaqan-gamoaqana da misma

administraciam didi ustari

gaaSanSala ombudsmenis sapasuxod.

magram es gancxadeba imas ufro

hgavda, kapasi mazlis coli

rom waakecavs xolme CxubSi mazlis

cols axalTan erTad ZvelisZvel

ambebs. zustad ase mohyvnen

da jer kidev winaasarCevno

periodSi dagrovili boRma gadmoanTxies:

„Tavi aarida reagirebas

qali kandidatis mimarT gakeTebul

Seuracxmyofel gancxadebebze

da Tundac misi Svilebis

mimarT muqaraze”.

jer erTi, sruliad gaugebaria,

ras niSnavs qali kandidatis

mimarT gakeTebuli Seuracxmyofeli

gancxadebebi? moica, kaci

kandidatis mimarT Seuracxmyofeli

gancxadebebis keTeba mosula

da qalis mimarT _ ara? kacs

rom SvilebiT daemuqro, es misaRebia

da Tu qals daemuqre _

aRmaSfoTebeli? da saerTod, ra

mniSvneloba aqvs politikur

brZolasa an socialur yofaSi

qali xar Tu kaci? es rogoraa,

Tavad iTxov genderul Tanasworobas

da mere kacis Tanasworad

rom glanZRaven da gTaTxaven,

eg aRar gepitnaveba da rogorc

qali, SeRavaTebs iTxov?

genderze apelireba logikuri

da gamarTlebulia mxolod

maSin, Tu vinme swored genderuli

niSniT gitevs da cdilobs

Sens diskriminacias.

saqarTvelos ombudsmenma sakmaod

principuli da amomwuravi

pasuxi gasca salome zurabiSvils.

gasagebad ganumarta, rom mas,

rogorc ombudsmens, reagireba

eqneba maSin, rodesac igi an rogorc

prezidenti an rogorc mTavarsardali

daeqvemdebareba diskriminacias

genderuli niSniT!

danarCen SemTxvevaSi ki mas

Tmenis valdebuleba Seaxsena.

diax, maRali Tanamdebobis pirebs

xSirad uwevT mkacri kritikisa

da agresiuli gancxadebebis

mosmena, magram rogorc ombudsmeni

salomes uxsnis: „es aris

Cveni valdebulebis Semadgeneli

nawili Cven gvaqvs Tmenis

valdebuleba”. lomjariam zurabiSvils

isic Seaxsena, rom misi

vali araa romelime Tanamdebobis

piris dacva sazogadoebis bulingisgan:

„Cemi mandati ar iTvaliswinebs

Sevafaso, romelime

Tanamdebobis pirs sazogadoeba

abulingebs Tu ara. araswori

gancxadebebi keTdeba, roca Tanamdebobis

pirebi saxalxo damcvels

sTxoven, daicvan isini

sazogadoebis bulingisgan”.

marTlac sainteresoa, ra nebavs

qalbaton prezidents? gamovides,

abraxunos aTasi sisule-

zurabiSvili eweoda zviad gamsaxurdias

winaaRmdeg sruliad

aRviraxsnil bulings dasavlur

mediaSi. metic: jaba-kitovansiguas

mimarT osanas galobiT

Seegeba zviad gamsaxurdias damxobas,

1992 wlis 7 ianvarsve gamoxta

da gamoacxada: „zviad gamsaxurdia,

rogorc diqtatori,

daamxo demokratiulma Zalebma.

amisTvis Tengiz kitovans, jaba

ioselians, Tengiz siguasa da

mTel opozicias didi madloba.

salome zurabiSvili”.

diax, swored salome zurabiSvili

eweoda Tavis qmar janri

kaSiasTan erTad cilismwameblur

kampanias saqarTvelos pirveli

prezdentis winaaRmdeg.

zviad gamsaxurdia 1991 wlis

2 Tebervlis preskonferenciaze

acxadebda: „radio „Tavisuflebis”

qarTuli redaqcia saqarTvelos

mtrebis xelSia. gesmiT, kremlis

agenturis xelSia. pirvel

rigSi, kaSia, laSqaraSvili, klimiaSvili

da ai, eseni daTareSoben

eTerSi da msoflios wamlaven”.

ai, am qals, am bulingisa da

cilismwamebluri kampaniis avtor

qals, dRes bulingi aRizianebs.

unda, ise araxunos sisuleleebi,

rom pasuxic ki aravin gasces,

arc aravin gamoTaTxos, arc

gamolanZRos, arc dawyevlos.

bulingi ar uyvars. ara, rogor

ar uyvars, magram maSin uyvars,

roca TviTon eweva da maSin sZuls,

roca mas atydeba xalxis samarTliani

risxva.

dabolos, didev erTxel yvelaferi

Tqveni bralia, Tqven CaicviT

wiTeli kaba, Tqven gamoiwereT

salome zurabiSvili da

CamogividaT salome zurabiSvili.

rac gamoiwereT, is CamogividaT

da SeirgeT da SeizileT.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

21


22

goCa mircxulava

599 26 83 83

Cven absoluturad gadaveCvieT

fiqrs. Sesabamisad, gviWirs swori analizis gakeTeba da adekvaturi

daskvnebis gamotana calkeuli procesebidan. an, iqneb, arc arasodes

gvifiqria, minimum, 200 weli, araferze garda Cveni komfortis

uzrunvelyofisa? diax, araferi gvifiqria mas Semdeg, rac aleqsan-

dres periodSi gaerTianebuli saqarTvelo daiSala, ereklem

itraqtata da Cvens nacvlad fiqri grafma voroncovma daiwyo... mere

ra, rom SigadaSig qarTvelebic fiqrobdnen _ magaliTad, solomon

dodaSvili an ilia WavWavaZe, vaJa-fSavela, gnebavT, kirion saZa-

gliSvili Tu ambrosi xelaia? ra Segvmata mixeil javaxiSvilisa Tu

sandro axmetelis fiqrma, konstantine gamsaxurdiam, jansuR Carkvi-

anis Tundac erTma frazam, rom „Tavisufleba lomTa xvedria”, rame

gvatyvia Cven merab kostavas an zviad gamsaxurdias fiqris Sede-

gad? _ arc araferi! Cven fiqris, analizisa da moqmedebis ufleba

sxvas gadavabareT, viRacas _ vinc zemoT dgas. gadavabareT imisTvis,

rom im viRacam uzrunvelyos Cveni piradi komforti. da Tu kargad

davakvirdebiT, imis gamo, rom ar vfiqrobT, umetesoba roca xelisuflebis

SecvlisTvis an SenarCunebisTvis ibrZvis, am yvelafris

miRma saxelmwifos warmatebas ki ar iazrebs, aramed garantire-

buli piradi komfortisTvis amtvrevs Tavpirs mowinaaRmdeges, rom

Tavad icxovros kargad, xolo kargi cxovrebisTvis ki swored iman

ifiqros, vinc xelisuflebis saTaveSia.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

Cven ar vfiqrobT, rom saxelmwifo

var me, aris is, is, ai, isic...

ar vfiqrobT, rom saxelmwifo

varT Cven, radgan maSin mogviwevs

fiqri valdebulebebzec da pasuxismgeblobazec,

romelic saxelmwifos

winaSe unda hqondes moqalaqes.

maSin izRudeba Cveni CaliCis

areali, rom Tavidan aviciloT

valdebuleba da pasuxismgebloba,

rom nepotizmiT, proteqcionizmiTa

da aTasi maqinaciiT

SevZloT movipovoT is, rac realurad

ar gvekuTvnis; maSin mogviwevs

kanonis winaSe pasuxismgebloba

da aSkarad daviCagrebiT konkurentul

garemoSi. da gana ase

ar sjobs, rodesac marifaTiT SegviZlia

mivaRwioT Tundac imas,

rac warmoudgenelia gvqondes welgamarTuli

saxelmwifos pirobebSi?

moicaT, moicaT... mgoni, saku-

Tar Tavs vewinaaRmdegebi... amden

ramesac xom fiqri unda? e. i.

vfiqrobT... a, xo, mivxvdi ukuRmar-

Tad da „CemTvis” sasargeblod...

diax, „CemTvis” da swored es uku-

RmarTi fiqri klavs saxelmwifoebrivi

azrovnebis unars.

***

da vinc fiqrobs, imaT mouwevT

aRiareba, rom dRes qarTveli

xalxi (nu aurevT erSi) politikuri

procesebis aqtiuri subieqtidan

procesebis mayurebel

pasiur subieqtad gadaiqca. netav,

ratom? me ki maqvs Cemi vrceli

axsna, magram misi gaxmovanebis azrs

ver vxedav, mxolod ori sityviT

vityvi _ xelisuflebebi politikas

ar unda klavdnen, satelit

partiebsa da viTom opoziciebs ar

unda qmnidnen da satelitobac da

„viTomobac” cudi toni unda iyos.

saqarTvelos yvela xelisuflebas

aqvs sakuTari braleuloba am saxelmwifosa

da misi moqalaqeebis

winaSe, yvelas! vis meti, vis naklebi

es gemovnebisa da davis sakiTxia.

nebismieri „istobac” Cveni moqalaqeebis

arasaxelmwifoebrivi

azrovnebis Sedegia da maTi swrafvis

demonstrirebaa konformizmisken...

aq funaSi yofna jerac kargi

tonia... funa visia, esec gemovnebis

kategoriaa.

***

am yvelafris dasturad telekompania

„formulas” dakveTiT avtoritetuli

kompania Edison Research-is

mier Caatarebuli kvlevis

pasaJebic gamodgeba. kvleva 23 ivnisin

_ 13 ivlisis periodSi, pirispir

gamokiTxvis meTodiT Catarda.

kvlevis farglebSi SemTxvevi-

Ti SerCeviT gamoikiTxa saqarTveloSi

mcxovrebi 18 wlisa da meti

asakis 2101 adamiani. Sedegebis

cdomileba + - 2.1%-ia.

SeveSvaT yoveli kvlevis bolos

politikosebisa da calkeuli

„pro” eqspertebis Jongliorobas

imis Sesaxeb, rom kvlevebs ar endobian

an endobian. es imis mixedviT,

vin visi urmis (rols-roisis)

mgzavria. xSirad miTqvams mec, rom

saqarTveloSi sociologia ar

muSaobs, ar muSaobs imis gaTvaliswinebiT,

rom respondentebis

umetesoba cruobs da gulwrfeli

ar aris. ar muSaobs imitom, rom

politikur nawilSi poziorobs an

pirad survilebze dayrdnobiT

afasebs realobas, socialurekonomikur

nawilSi ki mudam mowyalebas

iTxovs da beCavi kacis

pozas iRebs. Tumca, amis miuxedavad,

isinic ki, vinc pozioroben,

rom kvlevebis ar sjeraT, kolosalur

Tanxebs xarjaven kvlevebSi.

magram aq ubedureba is aris, rom

aranairi Tanxebi ar ixarjeba moqalaqeTa

mwyobri saxelmwifoebrivi

azrovnebis uzrunvelsayofad,

minimum, swori veqtoris gansasazRvrad.

sworad SeniSna eTnikur da konfesiur

urTierTobaTa centris

xelmZRvanelma lela jejelavam

bolo kvlevis Sedegebis komentirebisas:

Tu am kvlevebs gavaanalizebT,

„politikuri procesis ra

giTxraT, magram sazogadoebis

zust diagnozs namdvilad mivi-

RebT”. da es diagnozi sakmaod

negatiuria, sakmaod...

ase davsvaT sakiTxi, _ Cvens sazogadoebas

saxelmwifoebriobis

minimaluri gancda rom hqondes,

nomer pirvel problebad

umuSevrobas ki ara, okupacias

unda asaxelebdes, sulac SimSiliT

rom xdebodes suli. calke sakiTxia

is, rom am SemTxvevaSic da

sxva kvlevebis drosac, problemebis

CamonaTvalSi miTiTebulia

„okupirebuli teritoriebi”. ar

vici, saidan movida es formulireba,

magram cxadia, rom es aris briyvuli

formulireba. problema ver

iqneba „okupirebuli teritoriebi”,

problema Tavad okupaciaa da

am gaazrebiT Tu rame unda dasaxeldes

saxelmwifosTvis nomer

pirvel problemad, es gaxlavT

„okupacia” da amaze erovnuli konsensusi

unda arsebobdes. magram

amas goniereba sWirdeba da sworad

fiqri, romlis aSkara deficitia,

Torem saxelmwifos, romlis 22

procenti ukupirebulia, misi moqalaqeebi

am dilemas meoTxe rigis

problemad ar unda ganixilavdnen.

kvlevis Sedegebis mixedviT,

saqarTvelos mosaxleobis umravlesoba

_ 72% _ qveynis winaSe

mdgom mniSvnelovan problemad

umuSevrobas asaxelebs; 61% asaxelebs

siRaribes; 48% _ mzard

fasebs; 26% _ okupirebul teritoriebs;

16% _ jandacvas; aseve

16% asaxelebs koronaviruss, rogorc

mniSvnelovan problemas. Semdeg

modis ganaTleba (12%), kanonis

uzenaesobis nakleboba (10%);

korufcia (8%); garemos dacvis

cxovreba

`edison riserCis~ kvleva da qarTvelTa

Seucnobeli gzani da fiqrni

problemebi (4%); mediis Tavisufleba

(1%).

barem am blokSi aseve ramdenime

Zalian mniSvnelovani sakiTxi _

mTavari problemebi, romelsac

Cveni Tanamoqalaqe iazrebs, Ziri-

Tadad socialuri xasiaTisiaa. magram

ginaxavT am qveyanaSi demonstraciebi,

aqciebi, masStaburi gamosvlebi

socialuri TematikiT? _

ara! ratom? es kidev calke sakiTxia.

magram respondentebi ver iazreben,

rom es problemebi mudmivad

iqneba, Tu maT arasaTanado

ganaTleba eqnebaT. aq aris erTi

friad uxerxuli faqtoric _ imdenad

uWirT imis aRiareba, rom

qveynis mosaxleoba, Tavad da maTi

Svilebi, arasaTanadod, arasakmarisad

ganaTlebulebi arian,

rogorc profesiulad aseve mecnierulad,

rom urCevniaT, am sakiTxs

wauyruon. wesiT, socialuri

problematika mizezSedegobrivi

kavSiris konteqstSia gansaxilveli,

magram amas gamokiTxuli respondentebi

ar akeTeben. SexedeT,

daakvirdiT, opoziciuri partiebisa

da mediis yoveldRiuri Temebi

kanonis uzenaesobaze, korufciaze

mosaxleobas didad ar

anaRvlebs, mediis Tavisuflebis

sakiTxi xom saerTod. anu ra gamodis?

partiebi Tundac am nawilSi

ver zomaven mosaxleobis ganwyobebs

da ar arian adekvaturebi,

Tundac problemis safuZvelebis

sworad gaazrebis saSualeba rom

miscen mosaxleobas.

xSirad aRminiSnavs, rom Cven

kerpTayvanismcemeli xalxi varT,

magram am SemTxvevaSic vTaRliTobT,

vfarisevlobT xolme. Cven is

xalxi varT, romelmac yovelgvari

idealebis, gaazrebis, codnis

gareSe erT mSvenier dRes gadaagdo

an skivrSi Seinaxa partbileTi

da mkerdze jvari daikida. Cveni

morwmuneoba metwilad imiT izomeba,

vis ufro Zvirfasi jvari kidia

da vin ufro met Sesawirs miitans

taZarSi. bolo dros saqarTvelos

marTlmadidebel eklesiaSi, ufro

sworad, mis administraciaSi ganviTarebulma

movlenebma, met-naklebad

Seasusta eklesiis avtoriteti,

magram naxeT, ra xdeba? _

Catarebuli kvlevis SedegebiT

saqarTvelos mosaxleobis yvelaze

didi wili _ 90% _ jars endoba.

meore adgilze eklesiaa _ 88% ambobs,

rom mas endoba. Semdeg daavadebaTa

kontrolis erovnuli

centri modis 79%-iT. policias

70% endoba, universitetebs _ 69%;

qarTul medias _ 68%; premier-ministrs

_ 63%; ombudsmens _ 61%;

adgilobriv xelisuflebas _ 57%;

mTavrobas _ 52%; ceskos _ 51%;

NGO-ebs _ aseve 51%; ndobis yvelaze

dabali maCvenebeli ki

saqarTvelos prezidents aqvs _

59% ambobs, rom mas ar endoba.

aseve 58% ar endoba politikur

partiebs; 58% ambobs, rom ar endoba

qarTul bankebs; 54% ar endoba

prokuraturas; aseve 54% ar

endoba sasamarTloebs; 51% ar endoba

parlaments.

am nawilSi paradoqsis donezea

kerpTayvanismcemeli gamokiTxulebis

azrovneba. eklesiis, romelmac

kovidis dros saxelmwifo regulaciebi

fexebze daikida, reitingi

88%-ia, xolo im eqimebis,

davkonkretdebi _ daavadebaTa

kontrolis erovnuli centris _

romlis rekomendaciebis safuZvelzec

mTavroba regulaciebs

awesebda, xolo centris xelmZRvanelebi

mosaxleobas mouwodebdnen,

maT Soris eklesiebSi misvlis

TavSekavebisken da realurad

akrZales es procesi _ 79%.

cxadia, respondentebis umetesoba

ver xvdeba, rom eklesiis reitingi

da ndoba arafer SuaSia

individis rwmenasTan. amitomac,

rodesac maT eklesias usaxeleben,

isini, pirvel rigSi, imis xazgasmas

cdiloben, rom Tavad arian „mrevli”

da morwmuneni. magram 88% da

79% rogor esadageba erTmaneTs

Tundac Tavnebobisa da kanonis

sakiTxSi?

***

axla politikuri nawili gaviaroT

zedmeti siRrmeebis garSe.

kvlevis Sedegebis mixedviT, Tu

vis miscemdnen xmas, saparlamento

arCevnebi dRes rom Catardes, pasuxebi

Semdegnairad nawildeba:

„qarTuli ocneba” _ 39%;

„erTiani nacionaluri moZraoba”

_ 16%;

„evropuli saqarTvelo _ Tavisufali

demokratebi” _ 5%;

mosaxleobis 20% ambobs, rom ar

gadauwyvetia, vis miscems xmas;

leiboristuli partia _ 3%;

„lelo” _ 3%;

„axali saqarTvelosTvis”

(giorgi vaSaZe-„strategia aRmaSenebeli”)

_ 3%;

patriotTa aliansi _ 3%;

„girCi” _ 2%;

„moqalaqeebi” (aleko elisaSvili)

_ 2%;

„demokratiuli moZraoba er-

Tiani saqarTvelo (nino burjanaZe)”

_ 1%;

„gamarjvebuli saqarTvelo”

(irakli oqruaSvili) _ 1%;

„samarTlianobisTvis” (eka beselia)

_ 1%;

„Tavisufali saqarTvelo” (kaxa

kukava) _ 1%.

mxolod erTi SeniSvna Tu kiTxva,

_ ratom aris calke warmodgenili

enm? sad aris „Zala erToba-

Sia”? rogori iqneboda enm-sa da

gaerTianebuli opoziciis erToblovi

Sedegi? ratom „daSales” kvlevis

avtorebma es gaerTianeba?

kidev erTi kiTxva, _ Tu kvlevis

mixedviT, „qarTuli ocnebis”

umravlesobaSi darCenis nacvlad

parlamentis mmarTvelis rolSi

gamokiTxulTa 59%-s surs axali

partia(ebi) ixilos, xolo „ocnebas”

isev 41% emxroba, maSin reitingSi

es 2 procenti ratom daaklda

„ocnebas”?

amomrCevlis aramwyobr azrovnebaze

miuTiTebs Semdegi Sedegic,

Tan Tu wina procentebs daakvirdebiT

_ saqarTvelos mosaxleobis

umravlesoba ambobs, rom 2020

wlis saparlamento arCevnebSi

opoziciis gamarjvebis SemTxveva-

Si, Semdegi 12 Tvis ganmavlobaSi,

qveynis momavali ukeTesi iqneba.

ase mosaxleobis 56% fiqrobs. Sesabamisad,

44% ambobs, rom am

pirobebSi momavali uaresi iqneba.

anu visac parlamentSi gamarjvebul

Zalad opozicia surs, maTgan

3% darwmunebulia, rom opoziciis

mmarTvelobis pirobebSi momavali

12 Tve cudi iqneba? amas me xom

ar vamtkiceb, ager gamokiTxvis

22 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

TviTganadgurebis reJimSi

Sedegebi gveubneba.

saqarTvelos mosaxleobis 71%

ambobs, rom monawileobas miiRebs

2020 wlis saparlamento arCevneb-

Si, kidev 23% ki fiqrobs, rom albaT

miiRebs arCevnebSi monawileobas.

mosaxleobis mxolod 2% ambobs,

rom arCevnebSi monawileobas

namdvilad ar miiRebs, damatebiT

4% ki varaudobs, rom arCevnebze

albaT ar wava. anu arCevnebze amomrCevlis

98% miva? isev ityuebian

respondentebi...

Semdeg kiTxvaze mediam aseTi

formulireba gansazRvra, rom

premier gaxarias dadebiTad

afasebs mosaxleobis meti wili,

vidre biZina ivaniSvilso da monacemebic

warmoadgina:

giorgi gaxaria _ 65% pozitiuri;

35% negatiuri;

kaxa kalaZe _ 55% pozitiuri;

45% negatiuri;

biZina ivaniSvili _ 48% pozitiuri;

52% negatiuri;

irakli RaribaSvili _ 45%

pozitiuri; 55% negatiuri;

arCil TalakvaZe _ 37% pozitiuri;

63% negatiuri;

irakli kobaxiZe _ 33% pozitiuri;

67% negatiuri.

magram aq erTi mniSvnelovani

kiTxvaa, romelsac mogvianebiT

qvemoT gavaxmovaneb da kvlav respondentTa

aramwyobr azrovnebaze

momiwevs apelireba.

ai, aseve friad paradoqsuli

pasuxebi morig kiTxvaze, _ rogoria

damokidebuleba ama Tu im

partiis mimarT? pasuxebi Semdegnairad

nawildeba:

„axali saqarTvelosTvis”

(giorgi vaSaZe _ „strategia aRmaSenebeli”)

_ 36% pozitiuri; 64%

negatiuri;

„evropuli saqarTvelo _ Tavisufali

demokratebi” _ 35% pozitiuri;

65% negatiuri;

leiboristuli partia _ 33%;

pozitiuri; 67% negatiuri;

„qarTuli ocneba” _ 33% pozitiuri;

67% negatiuri;

„moqalaqeebi” (aleko elisaSvili)

_ 32% pozitiuri; 68% negatiuri;

„enm _ gaerTianebuli opozicia”

_ 29% pozitiuri; 71% negatiuri;

„patriotTa aliansi” _ 29%

pozitiuri; 71% negatiuri;

„lelo” _ 27% pozitiuri; 73%

negatiuri;

„gamarjvebuli saqarTvelo”

(irakli oqruaSvili) _ 23% pozitiuri;

77% negatiuri;

„Tavisufali saqarTvelo” (kaxa

kukava) _ 21% pozitiuri; 79% negatiuri.

SexedeT, gamokiTxulebi yvelaze

metad pozitiurebi arian „axali

saqarTvelosTvis” (giorgi

vaSaZe _ „strategia aRmaSenebeli”)

da „evropuli saqarTvelo _ Tavisufali

demokratebis” mimarT, ma-

Sin rodesac dRes rom arCevnebi

tardebodes, pirvels _ 3, xolo

meores 5 procenti dauWerda mxars.

gamokiTxulTa 26% ambobs, rom

gamarjvebis SemTxvevaSi opoziciuri

koaliciis premier-ministrobis

kandidati „evropuli saqarTvelos”

lideri daviT baqraZe unda

iyos.

am kiTxvaze pasuxebi Semdegnairad

nawildeba:

daviT baqraZe _ 26%;

giorgi vaSaZe („strategia aRmaSenebeli”)

_ 20%;

grigol vaSaZe _ 18%;

`saqarTvelos mosaxleobis 92% endoba NATO-sa da evrokavSirs. mxolod 8-

8% ambobs, rom xsenebuli gaerTianebebis mimarT ndoba ar aqvs. anu ra

gamodis? - erTi im 28 procentidan vinc ruseTs endoba, natosa da

evrokavSirs endoba 20%?~

mixeil saakaSvili _ 7%;

nika melia _ 5%;

Salva naTelaSvili _ 4%;

irma inaSvili _ 2%;

mamuka xazaraZe _ 2%.

am SemadgenlobaSi irma inaSvili

rogor moxvda gaugebaria. aq

personalurad rogor moxvda,

imaze ar vsaubrob, aramed imaze,

rom prodasavluri opoziciis

premieri inaSvili ver iqneba, eg

xom cxadia. asec rom iyos, ratom

aqvs mas 2%, maSin rodesac dRes

rom arCevnebi tardebodes, „patriotTa

alianss” 3% uWers mxars. an

xazarZes imave gaTvlebiT rogor

aqvs 2% Tu lelos 3% uWers mxars?

araferi pirovnuli baton

daviT baqraZesTan, magram rodesac

opozicia radikalur reformebze

saubrobs, romelime reformebis

momxre interviueri fiqrobs, rom

yvelaze reitinguli opoziciuri

figura radikaluri reformebis

sulisCamdgmeli iqneba? is xom

metwilad gawonasworebuli, mSvidi

da naklebiniciativiani politikuri

figuris STabeWdilebas

tovebs. damokidebulebebs xom

swored is gansazRvravs, ra warmodgenac

aqvs sazogadoebas konkretuli

personis mimarT da ara

is, realurad SeZlebs Tu ara... aqve

dasafiqrebelia, „nacionaluri mo-

Zraobis” 16%-is fonze premierad

grigil vaSaZe rogor surs 18%-s,

xolo persona, romelic „nacionaluri

moZraobis” eleqtoraluri

ganwyobis mTavari ganmsazRvrelia

_ mixeil saakaSvili, premierad

Tanapartielebis, mxardamWerebis

50%-ze mets ratom ar surT? aseve

sainteresoa nika melias 5%. sociologia

yvelanair daSvebas ganixilavs

da am daSvebis pirobebSi

gamodis, rom amomrCevlis _ davakonkreteb,

gamokiTxulTa 30%,

premier-ministrad enm-is kandidaturas

ganixilavs da aseTi jamis

SemTxvevaSi daviT baqraZis pirveli

adgili realurad meore adgili

gaxlavT. ise, giorgi vaSaZis

premierad msurveli 20%, mis partias

ratom ar uWers mxars (3%)?

igive SegviZlia vTqvaT daviT

baqraZeze _ permierad 26%-s surs

da partias 5% uWers mxars. anu ra,

am mxardamWerebma ar ician, premieri

rom gaxdes persona, misi

partiis gamarjveba aucilebelia?

mokled, aseTi araTanmimdevruli

da daufiqrebeli respondentebis

xelSi kidev karg dReSia qveyana.

sayuradReboa kvlevis socialuri

nawili _ saqarTvelos mosaxleobis

umravlesoba (43%) ambobs,

rom momaval 12 Tveze fiqris

dros, maTi azriT, maTi cxovreba

igive iqneba. 32% fiqrobs, rom misi

cxovreba ukeTesi iqneba, 25%-is

azriT ki _ uaresi. kvlevaSi monawileTa

es mosazreba rogor esadageba

maTsave Semdeg pozicias, Tavad

gansajeT _ saqarTvelos mosaxleobis

37%-s Zalian eSinia, rom

axlo momavalSi ar eqneba sakvebisa

da saojaxo sayidlebis SesaZeni

Tanxa, 44-%-s ki odnav eSinia. mxolod

19% ambobs, rom mas amis

saerTod ar eSinia.

anu 37%-s eSinia, 44-s odnav eSinia,

anu mainc eSinia, rom momaval-

Si „xval” ar eqneba sakvebisa da

saojaxo sayidlebis SesaZeni Tanxa.

anu jamSi SeSinebulia 81%. maSin

SeSinebuli adamianebidan 39%

rogor uWers mxars „qarTul ocnebas”?

Tu es maincdamainc odnav

SeSinebulTa kontingentia? ara,

ase ver iqneba. radgan 19%-s saer-

Tod ar eSinia da, savaraudod,

danarCeni 20% „ocnebam” odnav

SeSinebulebidan da SeSinebulebidan

daimata. esec paradoqsis sferodanaa,

_ geSinodes, rom mTavroba

SimSiliT mogklavs da mainc

mas uWerde mxars. anu aq respondentebi

sakuTari Tavis viRacisTvis

Sebralebas cdiloben.

absurdis Teatrs emsgavseba

respondentebis mosazrebebi sagareo

faqtorebTan dakavSirebiT.

Catarebuli kvlevis SedegebiT

mosaxleobis 93% ambobs, rom endoba

ukrainas; aSS-s _ 92%; did

britaneTs _ 90%; israels _ 85%;

TurqeTs _ 74%; azerbaijans _

73%; somxeTs _ 68; irans _ 56.

anu ras niSnavs am SemTxvevaSi

romelime ucxo qveynis ndoba? ras

eyrdoba is? ukrainis SemTxvevaSi

„ocnebis” mxardamWerebis umetesobisTvis

misaRebia ukrainis xelisuflebis

damokidebuleba Tundac

mixeil saakaSvilis daniSvnas-

Tan dakavSirebiT? axla viRac

ityvis, rom respondentebi qveyanas

_ saxelwifos ar ganixilaven xelisuflebebis

prizmaSi. maSin maT

mouwevT axsnan, ras gulisxmoben

ndobaSi. aSS, romelic saqarTvelos

yvelaze didi donoria da

misi demokratiuli ganviTarebis

garanti, ratom aris ndobis TvalsazrisiT

meore adgilze? rogor

aRmoCnda britaneTi mesame adgilze?

gamokiTxulTa mxolod 28% ambobs,

rom endoba ruseTs, 72%-is

azri sapirispiroa. aqve kiTxva, _

radgan Cven, opozicia da calkeuli

megobari, partniori qveynebis

warmomadgenlebi gvimtkiceben,

rom xelisufleba prorusulia,

ratom ver moxerxda ruseTis mxardamWerTa

raodenoba 28%-ze

meti yofiliyo? aq gana mxolod

„ocnebis” mxardamWerebi arian

ndobis gamomxatvelebi?

saqarTvelos mosaxleobis 92%

endoba NATO-sa da evrokavSirs.

mxolod 8-8% ambobs, rom xsenebuli

gaerTianebebis mimarT ndoba

ar aqvs. anu ra gamodis? _ erTi im

28 procentidan vinc ruseTs endoba,

natosa da evrokavSirs endoba

20%? meore _ warmodgenili kvlevis

mixedviT, yvelaze prodasavlur

partia „evropul saqarTvelos”

(am partiisa da enm-s mkveTr

prodasavlurobas xelisufleba

usvams xazs, rodesac saubrobs,

rom maT winaaRmdeg qveynis farglebs

gareT agorebuli kampania

swored am politikur subieqtebs

ukavSirdeba) rogor aqvs 5%, maSin

roca evroatlantikur struqturebSi

integraciis momxrea

92%? da mesame _ gaxsovT, zemoT

gaxarias reitingze saubrisas

aRvniSne, davubrundebi mis sakiTxs-meTqi:

anu am 92%-dan „prorusi”

gaxarias saqmianobas dadebiTad

afasebs 65% da mTlad

ruseTze „mierTebuli” ivaniSvilisas

_ 48%?

mokled, WeSmaritad Seucnobel

ars qarTveli respondentebis

(romelic kvlevaSi mosaxleobad

konvertirdeba) da sabolood

eleqtoratis gzani da fiqrni.

***

da aqve, kidev erTi paradoqsi:

Edison Research-is kvlevis faglebSi

saqarTvelos mosaxleobas (daakvirdiT

formulirebas) hkiTxes, Tu

rogor afasebs rogorc 2004-2012

wlebis, aseve 2012 wlidan dRevandlamde

periods?

2004-2012 wlebis periods mosaxleobis

76% dadebiTad afasebs,

24% _ uaryofiTad. 2012-dan

dRevandlamde periods ki dadebi-

Tad 58% afasebs, uaryofiTad _

42%.

mgoni, me sxva saqarTveloSi vcxovrob.

ukacravad da gamaxseneT,

vin gaimarjva 2012 wlis arCevneb-

Si, procentebi rogor iyo? a, xo,

ukeTesis molodinis gamo daamarcxes

„kargi” da airCies „cudi”,

romelic kargi egonaT? anu realobaSi

kargisa da cudis garCevis

unaric ar gvaqvs da amas „momavali”

sWirdeba da iqidan ukan

gamoxedva?

eh!..

***

erTi fragmenti Teolog guram

lursmanaSvilis Sefasebidan am

kvlevebTan mimarTebiT: „edison

riserCis” bolo kvlevam kidev

erTxel daadastura, rom Cven

Cvenive „bablis” (termini gafiltruli

babli aRwers mdgomareobas,

roca Cven socialur qseleb-

Si (sazogadoebaSi), megobrebis

SerCeviT vqmniT erTgvar Caketil

socialur wres. aseT dros CvenSi

ukve arsebul rwmenebsa da Rirebulebebs

yvela garSemomyofic

iziarebs, rac imis iluzias qmnis,

rom am wris gareTac analogiuri

realoba arsebobs, _ g. m.) tyveebi

varT, vxedavT imas, rac mogvwons,

rasac veTanxmebiT da ara imas, realurad

ra tendenciebic mimdinareobs

qveyanaSi... mag.: fb-s

vfiltravT, vSliT, vblokavT an

gamoweras vuuqmebT im adamians,

romlis Sexedulebebi Cvensas kardinalurad

ewinaaRmdegeba, vuyurebT

mxolod im televiziebs,

romelTa mier gaJRerebuli azri

Cvensas eTanxmeba da a. S. amis Sedegad

Cven iseT saqarTvelos vqmniT,

rogoric Cven gvinda, rom

iyos da amis Sesabamis iluziebSic

vcxovrobT. bablis tyveebi varT

rogorc qveynis Sida, aseve sagareo

politikis dros. am yvelafridan

ki is daskvna gamomaqvs, rom

iluzia da ararealuria fiqrebi

imis Taobaze, rom saqarTveloSi

mokle periodSi uproblemod Seicvleba

dadebiTisken politikuri,

ekonomikuri an saeklesio

situacia. piriqiT, minimum, 20 weli

(saukeTeso variantSi) mainc

dagvWirdeba progresis misaRwevad

da rac ufro male gaviazrebT

amas, miT ukeTesi, Tu arada, kidev

didxans mogviwevs „uaxloes momavalSi

mesianuri molodinisgan

imedgacrueba”. optimizmi kargi

raRacaa, magram rodesac igi realobas

moklebulia, kraxisTvisaa

ganwiruli, rac, rogorc qristefore

mgalobliSvili ityoda,

aucileblad gamoiwvevs Soks. gamosavali?

bevri rom ar gavagZrelo,

yvelam Cven-Cvens profesiaSi unda

gavakeToT sakuTari SesaZleblobebis

maqsimumi da ar gvqondes

imis iluzia, rom am Cveni Tavganwirvis

gamo vinme dagvafasebs... ai,

lanZRva-gineba ki icocxle, blomad

gveqneba.

***

sul es iyo, rac mindoda meTqva

saqarTvelos mosaxleobis

nafiqralis Sedegebze bolo kvlevebis

mixedviT, romelsac isedac

TavlaTliv xedavs yvela is,

vinc fiqrobs sakuTari „bablis”

miRma, xolo vinc ar fiqrobs, imas

arc araferi enaRvleba. vinc ar

fiqrobs, is axla upirates mdgomareobaSia

Tundac droebiT, radgan

sakuTari komfortis uzrunvelsayofad

cdilobs gaanadguros

is, vinc fiqrobs.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

23


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`qarTuli ocneba~ samgle

albaT, mxolod saqarTveloSi

Sorena marsagiSvili

SeiZleba, prezidentma saxalxo dam-

599 92 16 22

cvels sTxovos daxmareba, _ mabul-

ingebeno. im prezidentma, romlis

gancxadebebi agvistos omTan dakavSirebiT qarTveli samxedroe-

bis winaaRmdeg micemuli Cvenebebia, romelsac ruseTi xSirad afrialebs.

bulingis msxverpli salome zurabiSvili mis mier ga-

keTebuli araadekvaturi gancxadebebis gamo gaxda. mas miaCnia,

rom is brwyinvale qarTuliT saubrobs da medias misi ena ar esmis.

zurabiSvilis godeba bulingTan dakavSirebiT sasacilod eCveneba

leiboristuli partiis wevr beJan naTelaSvils.

ra problemebs uqmnis qvey-

anas salome zurabiSvili? ra

arCevanis winaSe dadgeba ivaniSvili?

ratom ar adardebs am-

erikisa da evropis aRiarebul

„Salikos fanCaturs” kremlis

agentebis azri? razea wamsvleli

„qarTuli ocneba”? ris-

Tvis aris mzad opozicia? _ am

Temebis Sesaxeb „qronika+~-s

beJan naTelaSvili esaubreba:

_ batono beJan, prezidentis

administraciam saxalxo dam-

cvels mimarTa, rame iRoneT,

saqarTvelos prezidents abu-

lingebeno. gagigiaT, rom sadme

saxalxo damcveli prezidents

icavdes? an raSi gamoixateba

prezidentis

dabulingeba?

prezidentebs nebismier qveya-

naSi akritikeben, magram Svela

jer aravis uTxovia.

_ prezidenti aris konstituciis

garanti da is valdebulia,

daicvas yvela, vinc SeiZleba,

bulingis msxverpli gaxdes.

marto saxalxo damcvelisTvis

gagzavnili mimarTvidanac Cans,

Tu ra donis gaugebrobaSia es

qali moxvedrili. salome zurabiSvils

gaazrebulic ki ar

aqvs, Tu ras niSnavs iyo qveynis

prezidenti. is am Tanamdebobaze

im procesis Sedegad dasves,

romelsac arCevnebis garda yvelaferi

erqva. salome zurabiSvili

gaxlavT qveynis sircxvili.

amasTan, is aris mosiarule

naRmi, romelic nebismier

wams SeiZleba afeTqdes. kacma

ar icis, sad ras daabrexvebs.

Tavisi ugunuri gancxadebebiT

azerbaijanTan ukve Segviqmna

problemebi. ra unda vilaparako

im qalze, romelic 19 wlis

biWis mkvlelobaze ityvis, _

jgufuri Cxubi vaJkacoba araa,

erTi erTze rom eCxubaT, kidev

hoo. arada, samagaliTod unda

gmobdes Zaladobas. garda imisa,

rom prezidentia, is aris

Svilebis deda.

_ misgan gagikvirdaT es gancxadeba?

es xom is qalia, romelic

lobios saWmelad wavi-

da Ramis 11 saaTze maSin, roca

24

599 92 16 22 beJan naTelaSvili:

axalgazrdebi parlamentis win

yinvaSi aqcias marTavdnen? es

is qalia, romelic ambobs, rom,

ratomRac, xalxze maRla unda

idges.

_ ar gamkvirvebia. Tavxedi da

utifari adamianisgan yvelaferia

mosalodneli. vinmem ar

misayveduros, qalze ras ambobo.

ra SuaSia qali, Tanac sul

genderul Tanasworobazea saubari.

kidev gavimeoreb: es aris

Tavxedi da utifari qali, romelic

qveynisa da misi nebismieri

moqalaqisTvis safrTxis

Semcvelia. misi nebismieri gancxadeba

SeiZleba, did problemad

gadaiqces.

_ misi gancxadebebi safrTx-

is Semcveli namdvilad aris.

mis mier dawerili wignis

safuZvelze SesaZloa, qarTvel

samxedroebs osebis genoci-

dis mowyobaSi dasdon brali.

_ es wigni mas SemTxveviT ar

dauweria. arc agvistos omTan

dakavSirebiT aqvs gakeTebuli

is ugunuri gancxadebebi SemTxveviT.

mogexsenebaT, rom mTeli

Cveni xelisufleba „efesbes”

filialia, romelic piradad

putins eqvemdebareba. am filialis

saboloo mozania saqarTvelos

dabruneba ruseTis wiaR-

Si. sxvanairad am xelisuflebis

qmedebebs ver avxsni. osebi

da okupantebi ukve wlebia,

Cvens moqalaqeebs saqarTvelos

kontrolirebadi teritoriidan

itaceben. amasTan dakav-

SirebiT „qarTuli ocnebisgan”

erTi xeiriani protestic ki ar

mogvismenia. isev Cveni dasavleli

partniorebi aprotesteben.

eseni ki rusianoba-osianobas

gagebiT ekidebian.

_ gia volski gatacebebze

aseT rames ambobs, _ okupacia

sxva ki araferia: zogs gaita-

ceben, zogs daWriano.

_ volski is pirovnebaa,

romelic salome zurabiSvils

arafriT Camouvardeba, masac

sakmaod maRali Tanamdeboba

ukavia da parlamentis vicespikeri

gaxalvT. es personac

`amaze Zalian mecineba. amaT isic ki ar ician,

rom swored fanCaturebSi keTdeba didi

saqmeebi. saqarTveloSi odiTgan ase iyo.

gveZaxon "Salikos fanCaturi" da iyvnen. iq

jdomas marTlac araferi sjobs, iseTi kargi

ezoa. "ocnebis" Sefasebebi ar mainteresebs.

radgan am fanCaturs dasavleTi uwevs

angariSs. kremli Tu ar gvaRiarebs, amaze

piriqiT, madlobas vityviT~

Zalian samarcxvino gancxadebebs

akeTebs. is kidev ra saSineli

hyavT „ocnebaSi”, Tmakulula

biWi rom aris. mas me kobaxisTavianiZe

Sevarqvi. xisTaviani

rom ar iyos, iseT rameebs ar

ityoda, rasac eg ambobs. dRes

saqarTvelo denTis kasrze zis.

es im xalxis damsaxurebaa, romelic

marTavs qveyanas. saxelmwifo

CamoSales, biujeti gamoxres,

ekonomika minusebSi gadaiyvanes.

_ ekonomikis minusebSi gada-

yvanas koronapandemiiT xsnian.

_ korona sad iyo, amaT

ekonomika minusebSi rom gadaiyvanes.

Tan axla xom gadaiara

am koronam da rame moimoqme-

`salome

zurabiSvili

mosiarule

naRmia~

don. mTelma msofliom moxsna

SezRudvebi. mxolod saqarTvelo

iyo, romelmac sazogadoebrivi

transportiT gadaadgileba

akrZala. araerTxel miTqvams

da gavimeoreb, rom korona

amaT tuziviT daeca da ra

gasakviria, rom sakuTar Tavze

moirgebndnen. Cveni informaciiT,

cota xanSi isev apireben koronas

axali talRis agorebas

da am Temis saTavisod gamoyenebas.

_ ras niSnavs koronas axali

talRis agoreba?

_ rogorc ki dasavleTidan

kritikuli werili mova, meore

dResve vigebT, rom koronainficirebulTa

ricxvi izrdeba.

`prezidenti aris konstituciis garanti da is

valdebulia, daicvas yvela, vinc SeiZleba,

bulingis msxverpli gaxdes. marto saxalxo

damcvelisTvis gagzavnili mimarTvidanac Cans, Tu

ra donis gaugebrobaSia es qali moxvedrili.

salome zurabiSvils gaazrebulic ki ar aqvs, Tu

ras niSnavs iyo qveynis prezidenti. is am

Tanamdebobaze im procesis Sedegad dasves,

romelsac arCevnebis garda yvelaferi erqva~

aseTi triuki ramdenjerme Caatares

_ es aris imis winapiroba,

rom amaT saarCevnod SeiZleba

Zalian didi SezRudvebi daaweson

da gareTac ki ar gamogviSvan.

_ xalxi Tu gadairia, aranai-

ri SezRudva aRar gaaCerebs

mas.

_ xalxs marTla saSineleba

gamoatares da amas meored veRar

gadaitanen. mTeli sami Tve

saxlSi hyavdaT mosaxleoba gamoketili.

maTi mowodeba aseTi

iyo: darCiT saxlSi da mokvdiT

SimSiliT! aseTi ram rom aRar

ganmeordes, xelisuflebaSi

„qarTuli ocnebis” umravlesobiT

mosvla aRar unda davuSvaT.

umravlesobiT isedac ver

movlen, aseT Sedegs veRar dadeben,

sul rom yiraze gaiaron.

_ ratom ggoniaT, rom aseT

Sedegs ver dadeben?

_ amas xalxi aRar moiTmens.

2018 wlis saprezidento arCevnebze

rac gaakeTes, am arCevnebze

amis naxevaric rom ikadron,

Tavze daemxobaT yvelaferi.

gayalbebul arCevnebs aravin

aRar cnobs. aRsaniSnavia,

rom swored salome zurabiSvilis

arCevnebis Semdeg gaocda

amerika da wamovida iqidan werili

werilze, ustari ustarze

da a. S. vaSingtoni Riad mianiSnebs,

rom is aRar gaatarebs

iseT utifrobas, rac „qarTulma

ocnebam” 2018 wels ikadra.

_ erTia, ras ambobs amerika

da meorea, ras gegmavs xelisufleba.

Tqveni azriT, dasavleTidan

mosuli gafrTxilebebis

Semdeg ikadrebs xelisufleba

utifrobas am arCe-

vnebze?

_ ras ar ikadrebs? ramdenime

Tvis win pirdapir molaparakebebis

magididan agvacales

gigi ugulava. manamde sul tyuilad

daiWires irakli oqruaSvili.

ris gamoc is daiWires, nebismieri

Cvengani unda aRmoCeniliyo

gisosebs miRma. Cven er-

Tad vaprotestebdiT gavrilovis

TbilisSi Camosvlas. poli-

24 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

goWiviT aris atexili~

`ruseTi gadamwyvet momentSi ukan ixevs xolme. aslan abaSiZis SemTxvevaSic

ase moxda. marTalia, Tavidan aafeTqes xidebi Coloqze, magram Zalian male

damokidebuleba Secvales. metic: moskovidan kaci afrines, romelmac abaSiZe

saqarTvelodan waiyvana~

tpatimrebi Zlivs gamovaSvebineT

da axla kidev erTxel upireben

daWeras. giorgi ruruas

gamoSvebazec uars amboben. arada,

8 martis SeTanxmebiT isic

unda gamosuliyo sapatimrodan.

samgle goWiviT aris „ocneba”

atexili da warmodgena ar

maqvs, risi an visi imedi aqvs?

kaciSvili magaT aRar uWers

mxars.

_ viRacis imedi rom ar

hqondeT, albaT, ase ar iTav-

xedebdnen. meocnebeebi Zalian

Tavdajerebulebi Canan.

_ ar mgonia, rom Tavdajerebulebi

arian, es mdgomareoba

ufro agonias hgavs. maTi erTaderTi

imedi axla ruseTia. 2004

wels aslan abaSiZec rusebis

imediT iyo. fiqrobda, rusuli

tankebi momexmarebian da aWaris

regions jibeSi davitovebo. bi-

Zinac albaT fiqrobs, rom mas

rusuli tankebi miexmareba. arada,

amis imedi sul tyuilad

aqvs.

_ ratom?

_ ruseTi gadamwyvet momentSi

ukan ixevs xolme. aslan

abaSiZis SemTxvevaSic ase moxda.

marTalia, Tavidan aafeTqes

xidebi Coloqze, magram Zalian

male damokidebuleba Secvales.

metic: moskovidan kaci afrines,

romelmac abaSiZe saqarTvelodan

waiyvana.

_ abaSiZe aWaris mmarTveli

iyo, ivaniSvili ki saqarTvelos

marTavs. marTalia, araoficialurad,

magram mainc marTavs.

rusebi mis dasacavad uf-

ro gamoideben Tavs.

_ ara mgonia, moskovma erTi

rigiTi oligarqis gamo dasavleTTan

kidev ufro gaifuWos

saqme. maTi ekonomika isedac

CamoSlilia da kidev sanqciebi

undaT? ruseTi, rogorc saxelmwifo,

aRar arsebobs, ruseTs

dRes putinis piradi bandebi

marTaven. aseTi marTvis

sistema aqac nel-nela gadmodis

_ ivaniSvili cdilobs, rom

Cveni qveyana misma piradma bandebma

marTon. rogorc TavSi

ukve giTxariT, undaT, rom

saqarTvelo ruseTis guberniad

aqcion. amas verc ruseTi da

verc biZina ver eRirsebian.

ivaniSvili aucileblad wava

daTmobaze. magas arc sakonstitucio

cvlilebebis miReba undoda,

erTxel Caagdebina kidevac

„meamboxe” maJoritarebs,

magram dasavleTis zewoliT

iZulebuli gaxda, daTmobaze

wasuliyo. evropisa da amerikis

daxmarebiT proporciulTan miaxloebuli

arCevnebi miviReT.

kargi iqneboda, srulad proporciuli

wesi migveRo, magram

es ar gamovida. maJoritarebTan

ganSoreba yvela xelisufals

uWirda saqarTveloSi. es maxinji

sistema arc SevardnaZem gaauqma

da arc _ saakaSvilma.

Tavidan marto Cven, leiboristebi

vambobdiT, rom es iyo

maxinji sistema da mis gauqmebas

viTxovdiT. am sakiTxSi opoziciaSi

mxardamWerebi maSin ar

gvyavda. droTa ganmavlobaSi

mTeli politikuri speqtri

mivida im daskvnamde, rom es

maxinji sistema unda gauqmebuliyo.

araa SemTxveviTi, rom

amaze swored opoziciam atexa

xmauri leiboristebis ofisSi.

gaimarTa araerTi molaparakeba

da didi gansxvavebulobis

miuxedavad, opoziciuri erToba

Sedga. am erTobas ukve seriozulad

Sexeda dasavleTma.

_ samagierod, „qarTuli ocneba”

aRgiqvamT araseriozulad.

opoziciis erTobas „Sa-

likos fanCaturs” eZaxian,

radgan Sexvedrebi xom Tqveni

partiis ezoSi imarTeba.

_ amaze Zalian mecineba. amaT

isic ki ar ician, rom swored

fanCaturebSi keTdeba didi

saqmeebi. saqarTveloSi odiT-

`volski is pirovnebaa, romelic salome

zurabiSvils arafriT Camouvardeba, masac

sakmaod maRali Tanamdeboba ukavia da

parlamentis vice-spikeri gaxalvT. es personac

Zalian samarcxvino gancxadebebs akeTebs. is

kidev ra saSineli hyavT `ocnebaSi~, Tmakulula

biWi rom aris. mas me kobaxisTavianiZe

Sevarqvi. xisTaviani rom ar iyos, iseT rameebs

ar ityoda, rasac eg ambobs~

gan ase iyo. gveZaxon „Salikos

fanCaturi” da iyvnen. iq jdomas

marTlac araferi sjobs,

iseTi kargi ezoa. „ocnebis” Sefasebebi

ar mainteresebs. radgan

am fanCaturs dasavleTi

uwevs angariSs. kremli Tu ar

gvaRiarebs, amaze piriqiT, madlobas

vityviT. is, rom dRes

dasavleTi xelisuflebis mimarT

aseTi kritikulia, Cveni

lideris mravalwliani muSaobis

Sedegia. is wlobiT dadioda

amerikaSi, xvdeboda senatorebsa

da kongresmenebs. sxva

opozicionerebic dadiodnen,

magram batoni Salva yvelaze

aqtiuri iyo. man Zalian bevri

samuSao gawia da dRes vaSingtonma

ukve icis, Tu ras warmoadgenen

„qarTuli ocneba” da misi

lideri. amitomac laparakoben

sanqciebze. am sanqciebis Si-

SiT SeiZleba arCevnebis gayalbebaze

uari Tqvan, magram romc

gaayalbon, didad arc am SemTxvevaSi

Seicvleba suraTi. „qar-

Tuli ocneba” yvelaze utifari

arCevnebiTac ki veRar gaiformebs

umravlesobas parlament-

Si. Tan utifrobas arc dasavleTi

apatiebs da arc _ qarTveli

xalxi.

_ Cvenma xalxma araerT xe-

lisuflebas apatia utifroba

da raRa axla gadaireva sa-

zogadoeba?

_ axla sxvanairia suraTi.

yvela xvdeba, rom ase Tu gagr-

Zelda, saxelmwifo Tavze dagveSleba.

roca Cveni xalxi garedan

mxardaWeras grZnobs, gamarjvebis

imedi aqvs da aRarafers

patiobs xelisuflebas.

„qarTul ocnebas” isedac bevri

apatia sazogadoebam.

_ aseTi mxardaWera jer

opozicias ar hqonia da viTom

gamoiyenebT rameSi? ki ambobT,

rom utifrobas „ocnebas” ar-

avin apatiebso, magram xalxi

mainc pesimisturad aris ganw-

yobili.

_ dasavleTi opozicias ar

uWers mxars, dasavleTs saqar-

Tvelos demokratiuli ganvi-

Tareba unda. demokratiul ganviTarebas

irCevs opoziciac.

evropisa da amerikis mxardaWeris

Sedegs Semodgomaze vixilavT.

nu gaviwydebaT, rom ivaniSvili

ekonomikuri sanqciebis

dawesebis oficialuri kandidatia.

sanqcirebis kandidatebi

ki viciT, rogorc amTavreben.

win seriozuli brZola

gvelis da Secdomis daSvebis

ufleba ar gvaqvs. xelisuflebas

yvela gza unda gadavuketoT,

raTa arCevnebi veRar gaayalbos.

amaSi Zalian gvexmareba

dasavleTi, gansakuTrebiT

aSS aqtiurobs. aTasi madloba

gvaqvs vaSingtonisTvis saTqmeli.

seriozulad SeeSleba xeli

muSaobaSi Saliko ramiSvilebis,

kokino yandiaSvilebisa da laSa

nacvliSvilebis trolebs, rac

Zalian daartyams „qarTul ocnebas”.

arc is mgonia SemTxveviTi

ambavi, rom amerikis elCi xeli-

suflebis yvela Stos warmomadgenlebs

xvdeba. es qalbatoni

Zalian did samuSaos asrulebs.

misi aqtiurobac marwmunebs,

rom amerikis saxiT Zalian didi

megobari gvyavs. isini rom ara,

verc konstituciaSi SevitandiT

cvlilebebs. opoziciis

mondomeba da xalxis aqtiuroba

Sedegs ar gamoiRebda. dasavleTis

Carevis Semdeg maJoritarebis

raodenoba, faqtobrivad,

ganaxevrda.

_ 30 maJoritaris arCeva

mouwevs mosaxleobas. Tqveni

azriT, 30 maJoritaridan xe-

lisufleba ramdenis gayvanas

moaxerxebs?

_ es opoziciis koordinebul

muSaobaze iqneba damokidebuli.

erTmaneTs unda davudgeT

gverdiT, sxvanairad ver

gavimarjvebT.

_ Tqveni lideri naZaladev-

Si apirebs maJoritarobas.

Zalian mZime raioni Sexvda da

bolo kvlevac ar iZleva didi

imedis safuZvels.

_ uimedod sulac ar var ganwyobili.

es kvleva CemTvis arafers

niSnavs. gamoricxulia,

rom Salvas 20% hqondes da

„ocnebis” kandidats _ 40-ze

meti. Tan im droisTvis, roca

kvleva Catarda, mmarTvel partias

Tavisi kandidati jer dasaxelebuli

ar hyavda. gamokiTxvebi

pirobiTia. maJoritareb-

Tan dakavSirebiT opozicia maqsimalurad

iTanamSromlebs. Zalian

kargia, rom maJoritarobis

kandidats 50%-iani barieris

gadalaxva mouwevs.

_ kargi ratom aris?

_ imitom, rom mogeba iseTi

martivi aRar iqneba, rogorc

aqamde iyo. erTad Tu viqnebiT,

maJoritarebis umetesobas opozicia

gaiyvans. mjera, rom am

mimarTulebiTac zurgze daideba

xelisufleba. rac Seexeba

proporciul mimarTulebas,

„qarTuli ocnebis” maqsimumi

35% iqneba. ivaniSvili amaze

mets ver miiRebs, rac ar unda

iyidos da daaSinos xalxi. mmarTveli

partiis warmomadgenlebi

acxadeben, rom 55% aqvT.

maT vurCev, rom procentebTan

cota frTxilad iyvnen. eg zedmeti

procentebi iqneba, maT

cxviris Zvals rom Caumsxvrevs.

_ xmebis dacvas Tu SeZlebs

opozicia?

_ xmebs aucileblad davicavT.

axla 2016 weli aRar aris,

rodesac arc erTi saarCevno

ubani ar gaxsnes. ubansac gaxsnian

da Cemodnebsac Caalageben.

ivaniSvils, rogorc vici, ukve

Calagebuli aqvs Cemodnebi. mas

Zalian kargad moexseneba, Tu

ras niSnavs amerikuli sanqciebi.

momaval arCevnebs imedianad

vuyureb. Tqvens mkiTxvels Tamamad

SemiZlia vuTxra, rom bi-

Zinas, anu vaWrebis diqtatura

saqarTveloSi dasrulebulia.

es Semodgomaze oficialurad

gaformdeba.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

25


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`opoziciam gacilebiT agresiuli

dasavleTis kategoriuli moTx-

Sorena marsagiSvili

ovnis miuxedavad, „qarTuli ocne-

599 92 16 22

ba” uars ambobs 8 marts miRweuli

SeTanxmebis sabolood Sesruleba-

ze _ mmarTveli partia giorgi ruruas cixidan ar uSvebs. araa

gamoricxuli, male politpatimrebis raodenoba isev gaizar-

dos. opoziciaSi fiqroben, rom ivaniSvili kidev erTxel apirebs

irakli oqruaSvilis dapatimrebas. amasTan dakavSirebiT opozi-

ciam sagangebod gaavrcela erToblivi gancxadeba.

ratom surs xelisuflebas

oqruaSvilis gaSaveba? gai-

ziareben Tu ara mis beds sxva

opozicioneri liderebi? ras

upirispirebs opozicia xelisu-

flebis trol-botebs? Caereva

Tu ara ruseTi Semodgomaze

dagegmil arCevnebSi? _ am Teme-

bis Sesaxeb „qronika+~-s oTar

kvirikaSvili esaubreba:

_ oTar, 22 ivliss irakli

oqruaSvilis sasamarTlo pro-

cesia CaniSnuli. opozicia ar

gamoricxavs, rom „gamarjvebu-

li saqarTvelos” lideri kidev

erTxel Seabrunon cixeSi Tqven

ras elodebiT? gariskavs xelisufleba

aseTi nabijis gada-

dgmas?

_ am xelisuflebas imis Tavi

aRar aqvs, rom irakli kidev er-

Txel gamoketos cixeSi. es proceduruladac

sakmaod rTuli

iqneba. ramdenime aseuli

policielia dasakiTxi. yoveld-

Riuradac rom CaniSnon sasamarTlo

procesebi, arCevnebamde

am mowmeebis dakiTxvas srulad

ver moaxerxeben. raki ver daiWeren,

xelisuflebas gadawyvetili

aqvs, am sasamarTloTi

iraklis winaaRmdeg morigi Savi

piari aagoros. isev Zvel raRacebs

gaixseneben, tv „imedze”

daatrialeben videorgolebs,

Tu rogori jalaTi iyo irakli,

rogor xocavda xalxs. iqneba

kivili, _ sisxliani oqruaSvilio!

Cemi azriT, am kampaniis nawilia

22 ivliss CaniSnuli sasamarTloc.

es sasamarTlo ewinaaRmdegeba

8 martis SeTanxmebas.

SeTanxmeba isedac bolomde

araa Sesrulebuli, giorgi rurua

kvlav cixeSi rCeba da am

dros iraklis saqmes Tavidan

iwyeben. gasagebia, risTvisac undaT

es yvelaferi, magram msgavsi

meTodebi aRar muSaobs. etyoba,

saarCevno kampaniis dasagegmad

isev cnobili da agresiuli

moSe hyavT Camoyvanili. savaraudod,

misi rCeviT daasisxliana

kaxa kalaZem ramdenime televiziis

logo.

_ mogvianebiT, es sisxli

Tbilisis merma moaSala am lo-

goebs.

_ meore simarTlis muStze

sisxli aRar Canda. aSkaraa, rom

isev warsulis gaxsenebiT da

sisxliani cxra wlis ZaxiliT

apireben saarCevno kampaniis warmarTvas.

sainteresoa bolos gamoqveynebuli

kvlevebic: iq iraklis

1% dauweres da partias _

araferi. arada, saarCevno kampania

arc gvaqvs dawyebuli. xelisufleba

am kvlevebs ar endoba.

isini TavianT kvlevebs atareben,

romlis mixedviTac oqruaSvils

26

599 92 16 22

oTar kvirikaSvili:

`xelisuflebis

Sesacvlelad

mosaxleobas bevri

mizezi daugrovda~

sakmaod maRali reitingi aqvs. amitomac

miiCnevs „ocneba” mas

erT-erT mTavar oponentad. ase

rom ar yofiliyo, mis winaaRmdeg

ase gulmodgined ar aagorebdnen

Sav piars. „qarTuli ocneba”

im partiebsa da liderebze axorcielebs

wertilovan dartymebs,

sadac safrTxes xedavs. arian

opozicionerebi, romlebsac

warsulSi iraklize bevrad meti

Secdoma dauSviaT, saSinelebebi

gaukeTebiaT, magram xelisufleba

maTze xmas ar iRebs da arc Sav

piars ugorebs.

_ „qarTuli ocneba” saeWvod

aris gaCumebuli vano merabiSvilze.

es dumili risi maniSnebelia,

_ masze saubars ver bedaven,

Tu seriozul konkuren-

tad ar aRiqvamen?

_ „ocneba” vano merabiSvils

imitom ar axsenebs, rom mTavar

konkurentad oqruaSvils miiCnevs.

mas aTas sibinZures daabraleben

da sisxlian jalaTad gamoacxadeben.

_ im fonze, roca axalgazrdebs

xelisuflebasTan daax-

loebuli pirebi xocaven, opo-

ziciis liderebisTvis sisxli-

anis Zaxili ramdenad normal-

uria? sul raRac erTi Tvis win

mokles 19 wlis giorgi SaqaraS-

vili.

_ opoziciis liderebis sisxlianebad

warmoCena imisTvisac

sWirdebaT, rom es saSinelebebi

gadafaron. tv „imedis” funqcia

xom aseTi ambebis gadafarvaa.

yovel saRamos eTerSi svamen

1500-larian eqspertebs, isinic

laparakoben da laparkoben sxvis

danaSaulebebze. Zalian kargad

xvdeba xelisufleba, rom

morRveulebi arian da nebismierma

bzarma SeiZleba CamoSalos.

cdiloben, rogorme amomrCeveli

SeinarCunon. es xalxi bolos

mainc dainaxavs, ras warmoadgens

„ocneba” da mas zurgs Seaqcevs.

rac imas ar niSnavs, rom isini

„nacionalur moZraobas” miscemen

xmas. maT rame Sualeduri

partia da lideri unda naxon.

erT-erTi aseTi lideria oqruaSvili.

amitom unda „ocnebas”,

rom irakli „nacional” jala-

TebTan gaagivos.

_ raRac periodi irakli oq-

ruaSvili „nacionaluri moZr-

aobis” wevri da maTi mTavrobis

erT-erTi yvelaze gavleniani

figura iyo.

_ gasagebia, magram irakli iqidan

2006 wels wamovida. mis kiserze

arc erTi seriozuli dana-

Sauli da darbeva ar aris. bolo

periodSi sami didi darbeva iyo:

2007 wlis 7 noemberi, 2011 wlis

26 maisi da 2019 wlis 20 ivnisi.

samive am darbevis dros Cveni

partiis lideri opoziciaSi gaxldaT.

am dros Zalian bevri Sua

rusTavelze qarTveli xalxis

sisxls Rvrida. amis miuxedavad,

„qarTuli ocneba” jiutad cdilobs,

yvela es sisxli iraklis

ahkidos. arada, ramdeni sisxliani

hyavT sakuTar rigebSi.

sxva yvelafers rom Tavi davaneboT,

erTi Tvis win mokles 19

wlis giorgi SaqaraSvili. es mkvleloba

rom am xelisuflebis

mier waqezebulma pirebma Caidines,

amas bevri mtkiceba ar unda.

waxalisebulia kriminali da

Zaladoba. dRe ise ar gaivlis,

sadme adamiani ar moklan an ar

daWran. „qarTulma ocnebam”

kriminalebi pirdapir miuSva da

isinic Tavisuflad moqmedeben.

TiTqos aq arsebuli kriminalebi

ar iyo sakmarisi, sxva qveynebidanac

Camoiyvanes Cveneburi

Zveli biWebi. arCevnebze maTi

daxmareba sWirdebaT da arafer-

Si uSlian xels. sul ar ainteresebT,

ras daatrialeben es kriminalebi.

karga xania, seriozuli

danaSaulis gareSe aRar Cauvlia

dRes.

_ Tqven patara xarT da Sei-

Zleba, ar gaxsovT, magram daax-

loebiT aseTi situacia iyo 2003

welsac. maSinac TiTqos viRacas

miSvebuli hyavda kriminalebi.

_ rogor ar maxsovs 2003 weli.

rogorc maSin, dResac policia

policias aRar hgavs. saxelmwifo

institutebi CamoSlilia.

_ maSin es yvelaferi xelisu-

flebis cvlilebiT dasrulda.

_ axlac ase iqneba. xelisufleba

mxolod imitom ar Seicvleba,

rom kriminali gaizarda.

xelisuflebis Sesacvlelad

Zalian bevri mizezi daugrovda

mosaxleobas. xelisuflebis

Secvlas dasavleTic uWers mxars.

es xelisufleba rom maT-

Tvis misaRebi yofiliyo, amerika

daxmarebas ar Segvimcirebda.

amis msgavsi 2003 wels moxda da

xelisuflebac Seicvala. saakaS-

`ocneba~ vano merabiSvils imitom ar axsenebs,

rom mTavar konkurentad oqruaSvils miiCnevs.

mas aTas sibinZures daabraleben da sisxlian

jalaTad gamoacxadeben~

vilis reJimi sisxliani iyo, magram

amerikas arc mwvave werilebi

mouweria da arc sanqciebze

dauwyia saubari. „qarTuli ocnebis”

xelisuflebasac TiTqmis

Svidi wlis manZilze ar akritikebdnen.

„nacionalebis” dros

Tavs imitom ikavebdnen, rom xedavdnen,

am qveyanaSi saxelmwifo

institutebi muSaobda. axla saxelmwifo

institutebi CamoSlilia,

korufciaSi lpeba mTeli

xelisufleba, kriminali bolomde

miSvebulia. saxelmwifo aRar

arsebobs. rac darCa, imas 90-iani

wlebis rusuli meTodebiT mar-

Taven. es dasavleTisTvis miuRebelia.

Cveni partniorebi acnobiereben,

rom am viTarebis Secvla

arCevnebiT SeiZleba. amitomac

aniWeben 2020-is arCevnebs

amxela mniSvnelobas. es arCevnebi

mcirediTac rom gayalbdes,

dasavleTi Sedegebs ar aRiarebs.

es gafrTxileba „ocnebas” ar

esmis da saqme ise midis, rom

arCevnebi gayalbdeba. am proces-

Si CarTes kriminalebi, sportsmenebi...

etyoba, ivaniSvili Worvilis

iqiT ver ixedeba, winaaRmdeg

SemTxvevaSi ecodineboda,

Tu ras niSnavs, roca amerika sanqciebs

giwesebs. arc is icis, ra

xdeba globalur politikaSi.

_ Tavad SeiZleba, es yvelaf-

eri ar icis, magram mrCevlebis

armia risTvis hyavs? goga xaindrava,

albaT, eubneba midi, miaweqi,

amerika verafers dagak-

lebso.

_ xaindrava da gia abaSiZe amas

namdvilad urCeven. maTi rCevebiT

rom dadis, magitomac aqvs

ase „saxarbielod” saqme.

_ saxarbielod saqme arc

Tqvens partiaSia. „gamarjvebuli

saqarTvelo” ramdenime li-

derma datova.

_ es xalxi axla ar wasula,

maT partia „gamarjvebuli saqar-

Tvelo” maSin datoves, rogorc

ki oqruaSvili daiWires. yvelaze

gvian kote kemularia wavida. man

partia dekemberSi datova.

_ ratom wavidnen es adamiane-

bi partiidan?

_ lideri daiWires da maTac

perspeqtiva veRar dainaxes. etyoba,

wvaleba da brZola ar undodaT.

_ roca partiidan adamianebi

midian, es amomrCevelze mo-

qmedebs. Tqvens partiaze es ar

iqoniebs gavlenas?

_ ar mgonia. „gamarjvebul

saqarTvelos” imitom ar hqonia

26 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

saarCevno kampania unda awarmoos~

reitingi, rom gubaz sanikiZe iyo

aq. ZiriTadi reitingi iraklis

gamo gvqonda. irakli axla Tavisufalia.

male daviwyebT saarCevno

kampanias da Tavadac darwmundebiT,

rom bevri araferi

dagvklebia.

_ es imazec iqneba damokide-

buli, Tu rogor imuSaveben

trolebi da botebi. maT bevri

rame SeuZliaT. nebismieri

liderisa da partiis gaSaveba

xelewifebaT.

_ bevri rame SeuZliaT, magram

ara _ yvelaferi. opoziciam ise

unda imoqmedos, rom am binZur

trolebs rac SeiZleba naklebi

salaparako mivceT. feisbuqis

administracia reklamebTan dakavSirebiT

avtorizaciis moTxovnas

apirebs. ase rom, yvela

gverdidan veRar daareklameben

maTTvis sasurvel ambebs.

_ es kargia, magram amiT

trolebisa da botebis parpaSi

ver ailagmeba.

_ erTmaneTTan dakavSirebuli

gverdebi ailagmeba, magram trolebs

dReSi 100 da 1000 axali

gverdis Seqmna SeuZliaT. nawvimarze

sokoebviT amodian xolme.

_ amasTan brZolas rogor ap-

irebs opozicia? gvinda Tu ara,

es trolebi da botebi sazoga-

doebaze mainc axdenen gavlenas.

_ gavlenas rogor ar axdenen.

Cven teqnologiebis epoqaSi vcxovrobT

da opoziciamac sxvadasxva

meTodi unda gamoiyenos

maTTan sabrZolvelad. mxolod

televiziiT laparaki arasakmarisia.

yvelafrisTvis mzad unda

viyoT. „qarTul ocnebas” bevri

resursi aqvs opoziciasTan sabrZolvelad:

fuli, Sss, administraciuli

resursi, susi _ yvela

opoziciis winaaRmdeg muSaobs.

Cven dasangrevad iyeneben

trolebsa da sportsmenebs. am

sistemasTan dapirispireba igivea,

rom ringze avtomatian kac-

Tan SiSveli xelebiT gaxvide sabrZolvelad.

ZaliT amaT rogor

unda vajoboT, magram gonierebas

Tu gamoviCenT, vajobebT.

Zalian didi Zalisxmeva dagvWirdeba,

rom saarCevno kampania bolomde

mSvidobianad miiyvano da

amaT ankesze ar wamoego. amasTan,

Sedegis dadebazec imuSavo.

_ amis gakeTeba Zneli iqneba.

gansakuTrebiT simSvidis Senar-

Cuneba gaWirdeba, magram jer-

jerobiT opozicias kargad aqvs

morgebuli konstruqciulis

mantia. arada, xalxs radikal-

`am xelisuflebas imis Tavi aRar aqvs, rom irakli kidev erTxel gamoketos

cixeSi. es proceduruladac sakmaod rTuli iqneba. ramdenime aseuli

policielia dasakiTxi. yoveldRiuradac rom CaniSnon sasamarTlo

procesebi, arCevnebamde am mowmeebis dakiTxvas srulad ver moaxerxeben. raki

ver daiWeren, xelisuflebas gadawyvetili aqvs, am sasamarTloTi iraklis

winaaRmdeg morigi Savi piari aagoros~

uri opozicia ufro moswons.

SarSan aqciebze bevri xalxi uW-

erda mxars opozicias. rogorc

ki konstruqciulobaze gadax-

vediT, momxreebic dakargeT.

_ am SemTxvevaSi opoziciam

marTlac agresiuli politika

unda awarmoos. aseT momentSi

konstruqciuloba cota uadgiloa.

agresiuli politika da

xelisuflebasTan dapirispireba

amomrCevels ki Rlis, magram

dgeba wuTebi, roca simSvide

momgebiani aRar aris. saarCevno

kampaniis mimdinareobisas agresiuli

politikaa saWiroa. rTulia,

roca xelisufleba agresiulad

iqceva da Sen gaCumebuli

xar, aseT dros araadekvaturadac

ki gamoiyurebi. opoziciaSic

adamianebi varT, _ xan gavbrazdebiT,

xan davwynardebiT. arian

erT Targze moWrili opozi-

cionerebi, romlebic arasdros

uweven xmas da aT reitingic Sesabamisi

aqvT. Tu maT mibaZav,

reitingic analogiuri geqneba.

umjobesia, iaqtiuro da meti

sibraze gamoavlino. ase xalxis

TvalSi ufro adekvaturi gamoCndebi.

_ Cven zemoT arCevnebis mimarT

dasavleTis damokidebule-

baze visaubreT. maT undaT, rom

procesebi demokratiulad wa-

rimarTos. am arCevnebis mimarT

did yuradRebas gamoiCens ruseTic.

Caereva moskovi arCevneb-

Si? sadac amerikis arCevnebSi

ereva, arc aq unda gauWirdes.

_ ruseTi lamis yvela saxelmwifos

arCevnebSi ereva. axlaxan

didma britaneTma gaavrcela informacia,

rom moskovi maT ar-

CevnebSic ereoda. amirikaSi am

Carevaze ukve Riad saubroben.

`am SemTxvevaSi opoziciam marTlac agresiuli

politika unda awarmoos. aseT momentSi

konstruqciuloba cota uadgiloa. agresiuli

politika da xelisuflebasTan dapirispireba

amomrCevels ki Rlis, magram dgeba wuTebi,

roca simSvide momgebiani aRar aris.

saarCevno kampaniis mimdinareobisas agresiuli

politikaa saWiroa. rTulia, roca

xelisufleba agresiulad iqceva da Sen

gaCumebuli xar, aseT dros araadekvaturadac

ki gamoiyurebi. opoziciaSic adamianebi varT, -

xan gavbrazdebiT, xan davwynardebiT~

Cvens arCevnebSi yvelaze seriozulad

Caerevian. an Careva rad

undaT, faqtobrivad, sakuTari

warmomadgeneli hyavT xelisuflebis

saTaveSi. yvela sistema

rusuli meTodebiT imarTeba. institutebi

rom CamoiSala da

saxelisuflebo Stoebs Soris

balansi moirRva, esec rusuli

politikaa. kremli 2020-is arCevnebSi

aqtiurad Caereva, magram

Sedegi iqneba sapirispiro. ruse-

Ti veRar miiRebs imas, rac unda.

saqarTveloSi xSirad gvqonia

periodebi, roca Cvens qveyanasa

da xalxs akninebdnen, magram dgeboda

dro, roca koleqtiuri

goni amodioda wumpidan. axlac

ase moxdeba. xalxis goni mixvdeba,

rom amaTi TamaSis wesebs ar

unda daeqvemdebaros. ase er-

TianobiT SegviZlia gamarjveba.

amaze Zlieri mtrebic gvyolia,

magram bolomde migviyvania saqme

da gamarjvebac mogvipovebia.

vimeoreb, Zlieri mowinaaRmdegeebisTvis

mogvigia da aRzevebuli

ivaniSvili ra gaxda.

_ aRzevebuls axla 7 miliardi

aqvs da am fuliT bevri ra-

mis gakeTeba SeuZlia.

_ zogjer fuli verafers

wyvets. mere ra, rom 7 miliardi

aqvs? gaRletili arc saakaSvili

iyo. ufulobas arc SevardnaZe

uCioda... magram roca situacia

momwifda, xalxis nebas verc

erTi daudga win. xalxis nebis

winaaRmdeg verc ivaniSvili wava.

xalxs Zalian didi Zala aqvs. seriozuli

ambebi midis ruseTSi.

mTeli qveynis masStabiT didi

gamosvlebi daiwyo. iq Tu gamovida

xalxi, aq ratom ar gamova?

kidev erTxel vityvi: xalxis nebis

winaaRmdeg veravin wava da

xalxis gaCereba SeuZlebeli

iqneba.

_ koronapandemiis momizeze-

biT xelisuflebas sagangebo

mdgomareobis gamocxadeba Seu-

Zlia. aseT dros ki xalxi quCa-

Si veRar gamova.

_ koronapandemias axlac mSvenivrad

iyeneben saTavisod da ar-

Cevnebis winac ar ityvian uars, magram

rogorc ki zRvars gadavlen,

xalxi amazec mosTxovs pasuxs.

_ zRvargadasvlaSi ras

gulisxmobT?

_ koronapandemiis saTavisod

gamoyeneba rom TvalSi sacemi

gaxdeba. es xelisufleba balansis

dacvaSi namdvilad ar uqnia

RmerTs. maTi zraxvebi iolad

gaiSifreba. ase rom, mosaxleobas

ver moatyueben da Tu gabedaven,

koronac cudad SemoutrialdebaT

da is dividendebic, rac am

pandemiiT daiweres.

_ motyuebas xalxi iolad eg-

ueba. yvela xelisufleba gvaty-

uebda, „qarTuli ocneba” merve

welia, gvatyuebs, magram sazo-

gadoebisgan protesti ar aris.

_ Cveni xalxi tyuils egueba,

magram yvelafers aqvs sazRvari.

Seusrulebeli dapirebebiT dai-

Rala xalxi. meeWveba, „ocnebas”

kidev vinmem misces mesame Sansi.

amas aRarc amerika dauSvebs. aq

rom demokratia ganviTarebuliyo,

Cvenma strategiulma

partniorma miliardebi daxarja.

maT interesebSi ar Sedis, rom

saqarTvelo TurqmeneTs daemsgavsos.

„ocnebis” xelisufleba-

Si datoveba daaxloebiT iseTi

ambavia, rom mgels cxvari miugdo,

_ uyarauleo. „ocnebis” xelisuflebaSi

darCena niSnavs,

saqarTvelo ruseTs Caugdo xelSi.

amas dasavleTi ar dauSvebs.

_ samagierod, ruseTi Se-

ecdeba, rom yvelaferi ise iyos,

rogorc mas surs.

_ ruseTi ase iolad ar daTmobs

saqarTvelos. moskovi, rogorc

wesi, arCevnebis win aqtiurdeba

xolme. axlac igive suraTs

miviRebT. qarTveli xalxi da

dasavleli partniorebi aRar

dauSveben, rom es qveyana rusul

orbitas daubrundes. „ocnebac”

ar daTmobs iolad sakuTar poziciebs.

yvela resurss gamoiyenebs:

susi, Sss, Zveli biWebi, zonderebi,

sportsmenebi _ yvela opoziciis

winaaRmdeg dairazmeba.

_ es sportsmenebi imdens izamen,

rom male gareT veRar ga-

bedaven gamosvlas. xalxs Zalian

SeaZules Tavi.

_ marTalia. maT unda icodnen,

rom xelisufleba male Seicvleba.

ise nu moiqcevian, rom

kariera mTlianad daimaxinjon.

swored arSemdgar sportsmenebs

iyenebs xelisufleba Tavisi bin-

Zuri miznebisTvis. amdeni ivarjiSes,

Zala erCiT da undaT, rom

raRac kuTxiT Tavisi realizeba

moaxdinon. fuls aZleven da amitom

urtyamen opozicias, Torem

„qarTul ocnebaze” mze da mTvare

ki ar amosdiT. xval xelisufleba

rom Seicvleba, „ocnebis”

wevrebs mibegvaven didi siamovnebiT.

imedia, momavali xelisufleba

aseT meTodebs aRar gamoiyenebs.

rodemde unda vdioT

erTmaneTs gamoqvabulis adamianebiviT?

droa, normalur qveynad

CamovyalibdeT.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

27


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

ra safrTxes uqmnis saqarTvelos somxeT-

am Temaze arc Cveni politiko-

giorgi abaSiZe

sebi saubroben da arc _ media. arada,

Cvens mezoblad, anu saqarTvelos

sazRvridan 55 kilometrSi, SeiaraRebuli konfliqtis ker-

aa. saubaria somxeTisa da azerbaijanis dapirispirebaze. sxvaTa

Soris, es pirveli SemTxvevaa, roca mudmivad dapirispirebuli

ori mezobeli qveyana erTmaneTs mTian yarabaRSi ki ara, sxvagan

daupirispirda da saqme iqamdec mivida, rom oficialuri baqo

oficialur erevans atomur eleqtrosadgurze TavdasxmiT dae-

muqra. Tu es konfliqti farTomasStabian SeiaraRebul dapiri-

spirebaSi gadaizrdeba, ra elis saqarTvelos?

„qronika+~ gTavazobT intervius

usafrTxoebis eqsp-

ert konstantine forCxiZesTan,

romelic wlebis ganmavlobaSi

samxedro kontrdaz-

vervis maRalCinosani gaxldaT

da aRniSnul Temebs zedmiwven-

iT kargad icnobs:

_ batono kote, somxeT-azerbaijanis

konfliqtis ganax-

lebis sababi da mizezi, Tqveni

azriT, ra unda iyos?

_ marTalia, somxeTi oficialurad

ruseTis strategiuli

mokavSirea, magram paSinianis

mosvlis Semdeg xelisuflebis

moqmedebebSi prodasavluri

elementebi gaCnda. yvelafers

Tavi rom davaneboT, qveynis

mmarTvelobis forma ufro

demokratiuli gaxda, anu saprezidentodan

saparlamentoze

gadavida. es avtoritaruli

saxelmwifoebisTvis aradamaxasiaTebelia.

mokled, paSinianma

saxelmwifo mowyobis, daaxloebiT,

iseTi modeli Seqmna, rogoric

Cven gvaqvs. erTi sityviT,

somxeTSi demokratiuli

Zvrebi SeiniSneba, rac im qveyanas,

anu ruseTs, romelsac imperiuli

ambiciebi aqvs, ar awyobs.

_ e. i., eWvobT, rom is, rac

axla somxeT-azerbaijans Soris

xdeba kremlis provocire-

bulia?

_ ra Tqma unda. saerTod,

verc alievi gabedavs da verc

_ paSiniani, rom aseTi moqmedebebi

SeuTanxmeblad daiwyos.

_ anu?

_ SeuZlebelia, amis Sesaxeb

ruseTs, romelsac SeuZlia,

yvelaferi wamSi gaaCeros, Tavidanve

ar scodnoda.

_ batono kote, ambobT, rom

somxeTSi demokratiuli pro-

cesebi daiwyo. Sesabamisad,

igive paSiniani kremls xom

aRar daemorCileba?

_ gasagebia, magram swored

magas vambob, rom kremls somxeTSi

dawyebuli demokratiuli

procesebi ar awyobs. aseTi

saomari moqmedebebi ki somxe-

Tis mosaxleobaSi xelisuflebis

mimarT ndoba, minimum, Seiryeva

da, saboloo jamSi, saqme

SesaZloa, paSinianis mTavrobis

Secvlamde mivides. sxvaTa Soris,

aseTi scenari kremls araerTxel

gauTamaSebia.

_ somxeT-azerbaijanis mtroba

ramdenime aTeul wels iTvlis,

magram Tqvens xelT arsebuli

informaciiT, axla konfliqti

romeli mxaris inicia-

tiviT ganaxlda?

_ es ar vici, magram me Sedegebis

mixedviT vmsjelob. es

Sedegi ki isaa, rom oficialuri

baqo somxeTs daemuqra,

rom ieriSs mis atomur eleqtrosadgurze

miitans. am sadgurze

ieriSis mitana mxolod

somxeTisTvis ki ara, mTeli regionisTvis

katastrofa iqneba!

amasTan, isic ar unda dagvaviwydes,

rom is raioni, sadac somxeT-azerbaijanis

Sexla-Semoxla

mimdinareobs, saqarTvelos

sazRvarTan Zalian axlosaa,

Tumca simarTle giTxraT, ar

mgonia, rom es konfliqti far-

TomasStabian omSi gadaizardos.

_ ratom ar ggoniaT?

_ saboloo jamSi, ruseTi

Caereva.

_ Tu ruseTs, rogorc momrigebels,

am konfliqtSi Careva

unda, dros ratomRa wel-

avs?

_ rogorc giTxariT, kremli

elodeba, rom somxeTis xelisuflebam

eleqtoratSi qulebi

dakargos.

_ ise, zogi ambobs, rom ofi-

cialuri baqos ukan SesaZloa,

TurqeTi idges. am versias

iziarebT, batono kote?

_ ara.

_ damisabuTeT, ratom?

_ es SeTqmulebis Teoriaa,

romelsac ar unda gavyveT.

_ is, rom baqos interesebi

SesaZloa, oficialurma an-

karam gaamagros, SeTqmulebis

Teoria ratom aris?

_ zogi imasac ambobs, am konfliqtSi

ruseTi Caereva da somxeTis

dasaxmareblad misi jarebi

saqarTveloze gaivliano,

magram, Cemi SefasebiT, procesebi

am scenariT ar ganviTardeba.

sxvaTa Soris, somxeTsa da

azerbaijans Soris konfliqti

2016 welsac ganaxlda, magram

maleve dasrulda.

_ ki batono, magram axla,

mgoni, sxva mocemulobaa _ bo-

los da bolos, ramdenime dRis

win baqoSi mravalaTasiani aqcia

gaimarTa da xalxma xe-

lisuflebas,

praqtikulad,

omis dawyeba mosTxova.

_ mesmis, magram vimeoreb: ar

mgonia, rom yvelaferi farTomasStabian

SeiaraRebul dapirispirebaSi

gadaizardos. es scenari

arc TurqeTis interesSia

da arc _ ruseTis. zogadad,

axla iseTi mocemulobaa, rom

ruseTi verc azerbaijanis mxares

dadgeba da verc _ somxe-

Tis. aqve isic ar dagaviwydeT,

rom samive qveyana _ ruseTi,

azerbaijani da somxeTic „odekabes”

wevria da SeuZliaT, nebismieri

problema „odekabes”

sxdomaze moagvaron. ise, rasac

axla vambob, Cemi logikuri

dakvirvebis Sedegia da ar vamtkiceb,

rom WeSmaritebaa.

_ vTqvaT, Tqveni prognozi

ar gamarTlda da somxeT-azer-

baijanis konfliqti, minimum,

droSi gaiwela. amiT Cveni qveyana

ra safrTxis winaSe dadge-

ba?

_ Tu konfliqti didxans

gagrZeldeba, bunebrivia, Cvenc

Segvexeba.

_ rogor?

_ jer erTi, yvelaferi es

Cvens samezobloSi xdeba. meorec,

saqarTvelos sxvadasxva

regionSi eTnikuri azerbaijanelebi

da somxebi kompaqturad

cxovroben. amas garda, qvemo

qarTlSi iseTi raionebicaa, sa-

konstantine forCxiZe:

`kremli elodeba,

rom somxeTis

xelisuflebam

eleqtoratSi

qulebi dakargos~

dac azerbaijanuli da somxuri

soflebi, praqtikulad, erTmaneTis

mezobladaa. xelisuflebam

swored amas unda miaqcios

yuradReba. mokled, Tu somxeTazerbaijanis

dapirispireba aqtiur

fazaSi Sevida, yvelaferi

es SesaZloa, CvenTanac gadmovides.

saerTod, konfliqts e. w.

gadadineba axasiaTebs, miT umetes,

iseT regionebSi, rogor-

Sic Cven vcxovrobT. ise, somxuri

mosaxleoba ruseTisgan okupirebul

afxazeTSicaa. marneuli

ki, sadac azerbaijanelebi

cxovroben, TbilisTan axlosaa.

amasTan, arcTu didi xnis

winaT daviT garejTan dakav-

SirebiT garkveuli daZabuloba

arsebobda.

_ sxvaTa Soris, marneulSi

nariman narimanovis Zeglis

gamo procesebi axlac duRs _

ramdenime dRis win „qarTulma

marSma” am Zeglis aReba moiTxova.

am Temaze sus-Si gamoZie-

`paSinianma saxelmwifo mowyobis, daaxloebiT,

iseTi modeli Seqmna, rogoric Cven gvaqvs.

erTi sityviT, somxeTSi demokratiuli Zvrebi

SeiniSneba, rac im qveyanas, anu ruseTs,

romelsac imperiuli ambiciebi aqvs, ar awyobs~

bacaa dawyebuli...

_ diax, magram ZeglTan dakavSirebuli

problema sadavo

Temaa.

_ anu?

_ yvelaferi informaciis naklebobam

ganapiroba... xelisufleba

kanonebis Sesrulebas

yuradRebas unda aqcevdes.

_ ras gulisxmobT?

_ Cveni kanonmdeblobiT, ar

SeiZleba, saqarTveloSi sabWo-

Ta simbolikiani Zeglebi idges,

anu Tu stalinis Zegli moxsnilia,

viRacam SeiZleba, ikiTxos,

_ narimanovis Zegli ratom

dgaso? erTi sityviT, yvelaferi

es, Cemi azriT, garedan inspirirebuls

ufro hgavs, vidre

imas, rom romelime Sida

politikurma dajgufebam es sakiTxi

sakuTari interesebisTvis

gamoiyenos. zogadad, aseTi

raRacebi axali araa da somxeTazerbaijanis

daZabulobis fonze

SesaZlebelia, rom inspiraciis

axali momentebi CvenTanac

gaCndes. amitomac vambob,

rom xelisuflebas maqsimaluri

operatiuli yuradReba mar-

Tebs.

_ operatiuli yuradReba

mxolod axla ki ara, yovelT-

vis aucilebelia, magram 2008

wlis agvistos omidan 12 wlisTavi

axlovdeba. hoda, sifrTxile,

mgoni, am mimarTul-

ebiTac ar gvawyenda, anu Tu

kremli somxeTis daxmarebas

gadawyvets, yvela variantSi

saqarTveloze gaivlis da es

Cveni okupaciis axali sababi

xom ar gaxdeba?

_ ruseTi somxeTs saqarTveloze

gavlis gareSe daxmarebas

ver gauwevs, magram mainc

mgonia, rom kremli amas ar gaakeTebs.

bolo dros e. w. politikuri

samkuTxedi Camoyalibda.

_ ras gulisxmobT?

_ irani, azerbaijani da

ruseTi bolo dros erTmaneTs

Zalian dauxlovdnen. am daax-

28

28 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

azerbaijanis ganaxlebuli konfliqti?

loebaSi didi roli ruseTma

iTamaSa. amitomac vambob, rom

ar SeiZleba, somxeT-azerbaijanis

konfliqtma farTomasStabiani

saxe miiRos, radgan amas

igive am „politikuri samkuTxedis”

rRveva moyveba, rac ruseTisTvis

saziano iqneba. sxvaTa

Soris, erT-erTi pirveli

viyavi, vinc vambobdi, rom ruse-

Ti samxreTiT apirebda gafar-

Toebas da amitomac cdilobda,

rom procesebi axlo aRmosavleTSi

gadaetana. praqtikulad,

es prognozi gamarTlda.

_ ukacravad, es ra SuaSia?

_ ruseTs urTierToba mxolod

somxeTTan ki ara, azerbaijanTanac

aqvs da igive „odekabes”

sistema, romelic weRan

vaxsene da romlis wevric samive

saxelmwifoa, maT garkveul

TavSekavebas avaldebulebs. ise,

zogs SesaZloa, surdes, rom am

ganaxlebul konfliqtSi TurqeTi

azerbaijanis mxares Caer-

Tos, magram TurqeTma es nabiji

rom gadadgas da azerbaijans

samxedro daxmareba aRmouCinos,

manac, ruseTis msgavsad,

saqarTvelos teritoria unda

gaiaros.

_ anu Tu somxeT-azerbaijanis

konfliqti farTomasSta-

biani gaxdeba, saqarTvelos

safrTxe yvela mxridan daemu-

qreba?

_ diax, asea.

sxvaTa Soris, Cven TurqeTsa

da azerbaijanTan samxedro sferoSi

TanamSromlobaze xelSekruleba

gvaqvs. Sesabamisad,

am qveynebis Tavdacvis ministrebi,

rogorc vici, yovel

wels ikribebian da samxedro-teqnikur

TanamSromlobaze

msjeloben.

_ ukacravad, amiT

risi Tqma gindaT, anu

ra miniSnebas akeTebT?

_ ruseTi somxeTis

mokavSire respublikad

iTvleba da aq erTi mniSvnelovani

niuansicaa.

_ kerZod?

_ im SemTxvevaSi,

Tu somxeTi romelime

mxaresTan SeiaraRebul

konfliqtSi iqneba

CaTreuli, maSin

samxedro xelmZRvaneloba

ruseTma unda

aiRos, anu somxeTis

SeiaraRebul

Zalebs rusi

sardali eyoleba.

erTi si-

`me Sedegebis mixedviT vmsjelob. es Sedegi ki isaa, rom oficialuri baqo

somxeTs daemuqra, rom ieriSs mis atomur eleqtrosadgurze miitans. am

sadgurze ieriSis mitana mxolod somxeTisTvis ki ara, mTeli regionisTvis

katastrofa iqneba! amasTan, isic ar unda dagvaviwydes, rom is raioni,

sadac somxeT-azerbaijanis Sexla-Semoxla mimdinareobs, saqarTvelos

sazRvarTan Zalian axlosaa, Tumca simarTle giTxraT, ar mgonia, rom es

konfliqti farTomasStabian omSi gadaizardos~

tyviT, swored esaa Semakavebeli

faqtori, rom ruseTi axlandel

konfliqtSi ar Caer-

Tos, radgan is arc azerbaijan-

Tan interesebs gawiravs da axlo

aRmosavleTis gamo urTierTobas

arc TurqeTTan gaifuWebs.

_ asea Tu ise, ar fiqrobT,

rom saqarTvelos xelisufleba

da, saerTod, Cveni poli-

tikuri elita am kuTxiT ufro

met yuradRebas unda iCendes?

_ ra Tqma unda, am Temebze

xelisuflebac unda saubrobdes

da opoziciac. sxvaTa Soris,

saqarTvelos mediatoris

rolis TamaSic SeuZlia.

_ rogor?

_ erTi qveyana Cveni strategiuli

partnioria, meoresTan

ki megobruli urTierToba

gvaqvs.

_ Cveni strategiuli

partniori azerbaijania Tu

somxeTi?

_ azerbaijani _ masTan

strategiuli TanamSromlobis

xelSekruleba gvaqvs

gaformebuli. mokled,

yvelafer aqedan da aseve

iqidan gamomdinare, rom

baqo-Tbilisi-jeihanis strategiul

derefanSi varT CarTulebi,

SegviZlia, mediatoris

roli SevasruloT.

_ calsaxad viciT, rom

ruseTi somxeTis mokavSirea.

amasTan, calkeuli amerikeli

kongresmenebi saqarTvelos xe-

lisuflebaze eWvoben, rom is

rusul interesebs atarebs. am

mocemulobaSi saqarTvelom

mediatoroba rogor unda

ikisros?

_ naklebad mjera.

_ naklebad risi gjeraT?

_ im gancxadebebis, romelsac

kongresmenebi lobistebis

gavleniT akeTeben. aq mTavari

aSS-is oficialuri poziciaa,

anu oficialuri vaSingtoni ar

fiqrobs, rom saqarTvelos

dRevandel xelisuflebas prorusuli

ganwyobebi aqvs. ise,

aseTive warmatebiT SegviZlia,

wina xelisuflebis rusul interesebzec

visaubroT.

_ batono kote, rva welia,

„nacionaluri moZraoba” xe-

lisuflebaSi aRaraa da masze

saubari ras mogvcems?

_ ki batono, magram „nacionaluri

moZraoba” da misi ganayofebi

axlac xelisuflebis

nawilebi arian.

_ es rogor?

_ ratom gaviwydebaT, rom

„nacionaluri moZraoba” da igive

„evropuli saqarTvelo” sakanonmdeblo

xelisuflebaSia?

_ ar maviwydeba, magram

mmarTveli partia „qarTuli

ocnebaa” da, Sesabamisad, gada-

wyvetilebebsac is iRebs.

_ parlamenti xelisuflebis

erT-erTi Stoa, miT umetes,

CvenTan, sadac saparlamento

`ruseTi somxeTs saqarTveloze gavlis

gareSe daxmarebas ver gauwevs, magram

mainc mgonia, rom kremli amas ar

gaakeTebs~

mmarTvelobaa, anu saqarTvelo-

Si saparlamentos aRmasrulebel

xelisuflebaze meti Zala

aqvs! mokled, saparlamento respublikaSi

mniSvneloba ar aqvs,

politikuri partia umravlesobaSia

Tu umciresobaSi, is

xelisuflebis nawilia!

_ geTanxmebiT, rom qveyana-

Si mimdinare procesebze garkveuli

pasuxismgebloba opo-

ziciasac ekisreba. ise, Tavis

droze, daviT garejTan dakav-

SirebiT viTareba Cveni prezidentis

gancxadebebis gamo da-

iZaba. salome zurabiSvilma

somxeT-azerbaijanis

kon-

fliqtzec rame rom Tqvas,

amiT xom ar davzaraldebiT?

_ ara.

_ ratom?

_ salome zurabiSvili gavleniani

figura araa.

_ diax, magram qveynis mTa-

varsardalia.

_ mTavarsardali ki aris,

magram realuri Zala ar gaaCnia

_ premieris asignaciis

gareSe mas aranairi nabijis

gadadgma ar SeuZlia. amitom

qveyanaSi pirveli piri, realurad,

premier-ministria. aqedan

gamomdinare, zurabiSvilis

gancxadebebze araferia damokidebuli!

SeiZleba, misi naTqvami

yuradsaRebi iyos, magram

ar mgonia, rom mis naTqvams

vinme ramed aRiqvamdes!

_ bolos, batono kote, Tu

konfliqti garTuldeba, xom

ar unda velodoT, rom somx-

eTidan da azerbaijanidan

saqarTvelos devnilebi moaw-

ydebian?

_ ar mgonia. mokled, minda,

sazogadoeba davamSvido, rom

es konfliqti iseT saxes ar miiRebs,

rasac erTmaneTis teritoriebze

Sesvla da saomari

moqmedebebi moyveba. kidev erTxel

vimeoreb: am konfliqtis

marTva ruseTs SeuZlia. yvelafer

amiT ruseTi Seecdeba,

rom paSinianis xelisuflebis

mimarT somxeTis mosaxleobis

ndoba daikargos!

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

29


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`ocnebas~ ar unda awyobdes

19 wlis fexburTeli giorgi

nene injgia

SaqaraSvili 4-dRiani Ziebis Semdeg,

591 71 39 98

22 ivniss, mdinare aragvSi gardacv-

lili ipoves. prokuraturis mier

gavrcelebuli gancxadebis mixedviT, SaqaraSvilis dakargvas win

uZRoda or jgufs Soris dapirispireba. movlenebis ganviTarebis

kvaldakval, masze Zaladobis Tavidan asarideblad, SaqaraS-

vili mdinaris mimarTulebiT gaiqca, ra drosac misi kvali

daikarga. 18 ivniss momxdari Cxubis epizodze 17 piria dakave-

buli. yvela maTgans winaswari patimroba Seefarda. 10 ivliss

saqarTvelos mTavarma prokuraturam ganacxada, rom 19 wlis

giorgi SaqaraSvilis saqmeze mimdinare gamoZiebis ukve arsebul

kvalifikacias daemata damamZimebel garemoebebSi jgufurad

ganxorcielebuli ganzrax mkvleloba.

591 71 39 98

Tamar korZaia:

cdilobs Tu ara xelisu-

fleba am saqmis Cafarcxvas?

ra roli aqvs am viTarebaSi sa-

zogadoebas da ras pasuxobs

opozicia

xelisuflebis

braldebas, rom saqmes poli-

tikuri miznebisTvis iyeneben?

am da sxva aqtualuri politikuri

Temebis Sesaxeb „qron-

ika+~ respublikuri partiis

wevr Tamar korZaias esaubra:

_ qalbatono Tamar, konkre-

tulad, ra kiTxvebi gaqvT

„giorgi SaqaraSvilis saqmis”

gamoZiebasTan dakavSirebiT?

_ ra Tqma unda, am Temis

Sesaxeb yvela is kiTxva miCndeba,

rasac media svams. arsebobs

Seusabamobebi, _ ram gamoiwvia

mowmeebis Cvenebebis ramdenjerme

cvlileba? ratom daiwva

is Senoba, romelic SesaZloa,

mtkicebulebebiT yofiliyo

savse? gasagebia, rom giorgi

SaqaraSvilis gardacvalebis

mizezi asfiqsiaa, magram jer

kidev pasuxgaucemelia kiTxva,

_ SaqaraSvili daaxrCves Tu

gondakarguli Caagdes? es Zalian

mniSvnelovani detalebia,

bevri SekiTxvaa da es arsebiTi

sakiTxia sisxlis samarTlis

saqmeebis dros, radgan kvalifikacia

zusti unda iyos da

adamianma pasuxi unda agos im

qmedebisTvis da danaSaulisTvis,

rac man Caidina. realurad,

aseTi gamoZiebis pirobebSi SesaZlebelia,

rom am axalgazrdis

mkvlelobisTvis vinmem pasuxi

agos?! SeiZleba, viRacebma

pasuxi agon ZaladobisTvis,

viRacebma _ cru Cvenebis micemisTvis,

magram yvelaze mTavari

am SemTxvevaSi aris is,

rom SeiZleba ver dadgindes

damnaSavis vinaoba. am eWvs amyarebs

saxalxo damcvelis mier

gakeTebuli gancxadeba, rom

saqmis Seswavlis Sedegad saqmis

masalebSi Cans mkvlelobisTvis

bralis wasayeneblad

arasakmarisi mtkicebulebebi.

mTeli problema swored es

aris, rom sagamoZiebo uwyebebi

imdenad nela muSaoben, rom

saTanado mtkicebulebebis

mopoveba SeuZlebeli gaxda.

zogierT mtkicebulebas amdeni

drois ganmavlobaSi bunebrivad

ganadgurebac ki emuqreboda,

zogac _ xelovnuri.

magaliTad, kvalis waSla da a.

S. realoba aseTia: Cven varT

safrTxis winaSe, rogorc xoravas

quCis SemTxvevaSi, _ mkvleli

ar Cans am saqmeSi. es iqneba

yvelaze cudi, radgan calsaxaa,

_ axalgazrda mokles,

magram saxelmwifo giorgi

SaqaraSvilis mkvlels ver poulobs,

rac erTmniSvnelovnad

mianiSnebs, rom xelisufleba

xels afarebs viRacas an,

ubralod, ver muSaobs. es Cemi

Sefasebaa da igi mediis mier

gavrcelebul informacias eyrdnoba.

am informaciis Tanaxmad

ki ufro savaraudoa, rom

winaswar patimrobaSi myofebs

seriozuli mfarvelebi hyavT.

_ Tqven axseneT „xoravas saqme”.

im gamocdilebidan gamomdinare,

rac am xelisufleb-

is mmarTvelobis pirobebSi

dagvigrovda msgavsi tipis

saqmeebze, gavigebT Tu ara si-

marTles „SaqaraSvilis saqmis”

Sesaxeb?

_ „xoravas saqmezec” adamianebi

cixeSi sxedan; Tavis

droze, „girgvlianis saqmezec”

Casves viRacebi cixeSi... magram

faqtia: gadawyvetileba usamarTlo

iyo da sakiTxebi sa-

Tanadod ar Seiswavles _ visac

ra simZimiTac ekuTvnoda samarTlis

Tanaxmad pasuxismgebloba,

Sesabamisad da adekvaturad

ar daisajnen. im adamianebs,

romlebic cdilobdnen

gamoZiebisTvis xelis SeSlas

da mkvlelebze xelis dafarebas

an danaSaulis Semsubuqebas,

wlebis Semdeg mouwiaT am

saqmeebze cixeSi Cajdoma (magaliTad,

„girgvlianis saqmeze”

Sinagan saqmeTa yofili ministri

vano merabiSvili). aqedan

gamomdinare, SeiZleba wlebis

Semdeg raRac Seicvalos, magram

mTavaria, sazogadoebam

ar daviviwyoT es saqme. Cveni

gamocdilebis mqone qveyanaSi,

bunebrivia, gancda, rom samar-

Tali srulyofilad izeimebs,

ar gvaqvs. garda amisa, dRevandeli

xelisuflebis pirobebSi

aris saqmeebi, sadac sasamarTlom

sastiki damnaSaveebi gamamarTlebeli

ganaCeniT gamouSva.

magaliTad: marneulis

gamgebel Temur abazovis qeisi

mkvlelobaze uaresi danaSaulia

da sasamarTlom igi gaamarTla;

sturuas qeisic katastrofulia,

radgan adamianma

Tavi moikla da werili dato-

`xelisufleba

danaSaulebriv

garigebaSia

kriminalur

samyarosTan~

va, sadac Tqva, rom konkretuli

adamiani mas aSantaJebda da

sxva gza rom ar hqonda, amitom

moikla Tavi. is adamiani ki,

vis gamoc Tavi moikla, sasamarTlom

gaamarTla; Cven gvaqvs

qeisi, sadac adamiani mowmeTa

dacvis institutiT sargeblobda,

mas Secvlili hqonda

saxeli da gvari, radgan xelisuflebasTan

TanamSromlobda.

swored xelisuflebasTan

TanamSromlobis „egidiT” da

saxelmwifo dacvis meqanizmebiT,

isev saxelmwifos warmomadgenlebma,

policielebma,

„kanonieri qurdis” davalebiT

gaitaces, miuyvanes qurdebs, am

ukanasknelebma ki igi mokles.

aseT ganukiTxaobaSi, roca xelisufleba

danaSaulebriv

garigebaSia kanonier qurdebTan,

kriminalur samyarosTan,

gancda realuria, rom SaqaraSvilis

Temazec igive SemTxvevasTan

SeiZleba gvqondes saqme.

_ Tqven aRniSneT, rom mTavaria,

sazogadoebam ar daivi-

wyos „SaqaraSvilis saqme”. ra

roli aqvs sazogadoebasa da

opoziciur partiebs im kuTxiT,

rom samarTali aRsrul-

des?

_ sazogadoebas Zala aqvs da

SeuZlia aiZulos xelisufleba,

rom adekvaturi gadaw-

`realurad, aseTi gamoZiebis pirobebSi

SesaZlebelia, rom am axalgazrdis

mkvlelobisTvis vinmem pasuxi agos?! SeiZleba,

viRacebma pasuxi agon ZaladobisTvis, viRacebma

- cru Cvenebis micemisTvis, magram yvelaze

mTavari am SemTxvevaSi aris is, rom SeiZleba

ver dadgindes damnaSavis vinaoba. am eWvs

amyarebs saxalxo damcvelis mier gakeTebuli

gancxadeba, rom saqmis Seswavlis Sedegad saqmis

masalebSi Cans mkvlelobisTvis bralis

wasayeneblad arasakmarisi mtkicebulebebi~

yvetilebebi miiRos. „xoravas

saqme” amis magaliTia, _ rom

ara sazogadoebrivi protesti,

zaza saraliZe ver miaRwevda

imas, rasac miaRwia, magram jer

kidev ar dasrulebula es saqme

da ar viciT, ra Sedegs vixilavT.

amitom sazogadoeba xelisuflebis

mTavari makontrolebelia

da sazogadoeba

aris xelisuflebis wyaro. Tu

es xelisufleba ar gamoiCens

gonierebas da ver mixvdeba,

rom misi Zalaufleba xalxze

dgas da ara _ biZina ivaniSvilze,

ra Tqma unda, cudad daamTavrebs

da iseTi Sedegi dadgeba,

rogoric _ girgvlianis

SemTxvevaSi. mere yvela agebs

pasuxs! am etapze aseTi gancda

mrCeba: es, ra Tqma unda, winaswari

Sefasebaa. sanam saboloo

sasamarTlo gadawyvetileba ar

iqneba, 100%-iani sizustiT verafers

vityviT, magram vfiqrob,

rom „SaqaraSvilis saqmeze”

momaval parlaments sagamoZiebo

komisiis Seqmna mouwevs. sagamoZiebo

komisia Ria procesia

da gamWvirvaloba ulternativoa

normalur xelisuflebaSi.

swored am farglebSi

unda davsvaT SekiTxvebi gamo-

ZiebasTan, prokuraturasTan.

_ rogor fiqrobT, ratom

riskavs xelisufleba, miT

umetes, winasaarCevnod? ratom

ikveTeba lafsusebi Zieb-

is procesSi?

_ didi xania, es xelisufleba

ZalauflebiT tkbeba da

didi xania, kavSiri gawyveta sazogadoebasTan.

mTavrobisTvis

biZina ivaniSvili xalxze prioritetulia.

xelisuflebas

arCevnebis win ar unda awyobdes

„SaqaraSvilis saqmis” gamouZiebloba,

magram simZimis centri

sxvagan aris da ara sajaro

sivrceSi...

_ SaqaraSvilis mkvlelobis

Sesaxeb saqarTvelos prezi-

dentma ganacxada: „vaJkacoba

vici erTi erTze, jgufuri

30

30 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`SaqaraSvilis saqmis~ gamouZiebloba~

Zaladoba aris miuRebeli,

araqarTuli”, _ ramdenad ade-

kvaturia prezidenti zurabiS-

vili Tavis gancxadebaSi?

_ mimaCnia, rom qalbaton

prezidents, isev da isev, qar-

Tul enaze verbalizaciis problema

aqvs da mis gancxadeba-

Si araviTari kriminaluri samyaros

mxardaWera ar ikveTeboda.

samwuxaroa, rom amdeni xnis

ganmavlobaSi prezidenti ar

cdilobs, sakuTar Tavze imuSaos,

rom sworad gamoTqvas

sakuTari naazrevi. es aris upativcemuloba

misi moqalaqeebis

mimarT.

_ xelisuflebis warmomadgenlebi

acxadeben, rom opoz-

iciuri speqtri SaqaraSvilis

tragedias politikuri miznebisTvis

iyenebs. ras upasux-

ebT maT am Sefasebas?

_ samwuxaroa: saqarTveloSi,

rodesac seriozul sakiTxebze

undaT msjeloba, maSinve politikuri

Sefasebebis demonizacias

uwyoben xels, sinamdvile-

Si ki Tu seriozulad gvinda

konkretul sakiTxze msjeloba,

zustadac politikurad unda

vimsjeloT da es umniSvnelovanesia.

ar SeiZleba, politika

da politikuri Sefasebebi

saSinelebad miiCneodes.

xSirad swored politikuri Sefasebebia

veqtoris ganmsazRvreli.

mTeli dasavleTi da Tanamedrove

samayaro amaze dgas.

ra Tqma unda, xelisufleba

cdilobs, politikuri Sefasebebis

iarliyiT dafaros saku-

Tari umoqmedoba da isrebi

opoziciaze gadmoitanos, Tumca

politikosebi opoziciaSi

imitom arseboben, rom movlena

saTanadod Seafason da politikuri

gamosavali dainaxon;

xolo xelisufleba imisTvis

arsebobs, rom es politikuri

gadawyvetileba miiRos. Tu politikaSi

xar, es martivad gasagebia.

xelisufleba ki cdilobs

damangreveli poziciebiT

Zalauflebis xelSi dakavebas.

_ ukve Tveebia grZeldeba

aSS-is kongresmenebisa da sen-

atorebis kritika mmarTveli

gundis misamarTiT. metic: 13

kongresmenis werilSi biZina

ivaniSvili Riad aris moxse-

niebuli, rogorc putinis

kaci. rogor aisaxeba es yve-

laferi 2020 wlis arCevnebze?

_ am Sefasebebis mizania

saqarTveloSi demokratiuli

procesebis sworad da adekvaturad

warmarTva, raTa ar

daziandes qveynis demokratiuli

ganviTareba. werilebis pasuxad

„ocnebis” xelisufleba

amerikel kongresmenebs politikuri

interesebiT motivirebulebs

uwodebs; rom opozicias

lobistebi hyavs daqiravebuli.

lobizmi kanonieri da

legaluri saqmianobaa. SeuZliaT,

TviTonac daiqiravon lobistebi,

hyavT kidec daqirave-

`xoravas saqmezec~ adamianebi cixeSi sxedan; Tavis droze, `girgvlianis

saqmezec~ Casves viRacebi cixeSi... magram faqtia: gadawyvetileba usamarTlo

iyo da sakiTxebi saTanadod ar Seiswavles - visac ra simZimiTac ekuTvnoda

samarTlis Tanaxmad pasuxismgebloba, Sesabamisad da adekvaturad ar

daisajnen. im adamianebs, romlebic cdilobdnen gamoZiebisTvis xelis

SeSlas da mkvlelebze xelis dafarebas an danaSaulis Semsubuqebas, wlebis

Semdeg mouwiaT am saqmeebze cixeSi Cajdoma (magaliTad, `girgvlianis

saqmeze~ Sinagan saqmeTa yofili ministri vano merabiSvili)~

buli, gacilebiT mets ixdian,

magram, samwuxarod, „qarTuli

ocneba” imdenad cudad muSaobs,

rom lobistebic ki verafers

xdebian maTi interesebis

dasacavad. demokratiuli

ganviTareba, rogorc Rirebuleba,

msoflioSi umniSvnelovanesia

da isinic swored amas

uWeren mxars. demokratiuli

`sazogadoebas Zala aqvs da SeuZlia aiZulos

xelisufleba, rom adekvaturi

gadawyvetilebebi miiRos. `xoravas saqme~ amis

magaliTia, - rom ara sazogadoebrivi

protesti, zaza saraliZe ver miaRwevda imas,

rasac miaRwia, magram jer kidev ar

dasrulebula es saqme da ar viciT, ra

Sedegs vixilavT. amitom sazogadoeba

xelisuflebis mTavari makontrolebelia da

sazogadoeba aris xelisuflebis wyaro. Tu es

xelisufleba ar gamoiCens gonierebas da ver

mixvdeba, rom misi Zalaufleba xalxze dgas

da ara - biZina ivaniSvilze, ra Tqma unda,

cudad daamTavrebs da iseTi Sedegi dadgeba,

rogoric - girgvlianis SemTxvevaSi. mere

yvela agebs pasuxs!~

ganviTareba saqarTveloSi ni-

Snavs xelisuflebis Secvlas

arCevnebis gziT da xelisufleba

ar unda Zaladobdes sazogadoebriv

azrze. rac Seexeba

ivaniSvilis putinis kacad moxseniebas,

es, garkveulwilad,

signalia. is, rom anakliis portis

mSenebloba SeCerda, axla

ukve Rrmawylovani portis Temebze

gaurkveveli da bundovani

viTarebaa an sakanonmdeblo

doneze saqarTvelos parlamenti

iRebs araadekvatur

gadawyvetilebebs, romelic

gulisxmobs mediaSi droebiTi

mmarTvelis Seyvanas, es niSnavs,

rom biZina ivaniSvils xelisuflebis

mitaceba unda putiniviT.

es ki mizezs aZlevs dasavleTs,

rom putinis kvali dainaxos

biZina ivaniSvilis saqmianobaSi.

_ rogor fiqrobT, es mizanmimarTuli

politikaa rusu-

li interesebis gasatare-

blad?

_ am SemTxvevaSi mTavari

isaa, Tu vis sasargeblod dgeba

Sedegi. Sedegi ki calsaxad

ruseTis sasargeblod dgeba.

ruseTi marTla imas ki ar fiqrobs,

rom tankebiT Semova saqarTveloSi,

misi mizania aracivilizebuli,

gaWirvebuli

saxelmwifos xilva, sadac dasavluri

samyaro, amerikis SeerTebuli

Statebi, Tavis interesebs

ver gaatarebs. aqedan

gamomdinare, Sedegis TvalsazrisiT,

yvelaze cudi Sedegi

iqneba saqarTvelos moqalaqeebisTvis.

_ garda imisa, rom dasavle-

Ti xelisuflebas akritikebs,

opozicias ra berketebi gaqvT

„qarTuli ocnebis” dasamarcxeblad,

maSin, roca xelisufleba

administraciul da fi-

nansur resursebs flobs?

_ pirveli rigSi, Zalian

gvWirdeba saerTaSoriso damkvirveblebis

seriozuli warmomadgenloba,

aseve adgilobrivi

arasamTavrobo seqtori, politikuri

partiebisa da mediis

yuradReba, rom arCevnebis

dRes xelisuflebam arCevnebi

ver gaayalbos.

_ neitraluri amomrCevlis

sakmaod didi raodenobaa. mas

ra alternativa aqvs?

_ is sakonstitucio cvlilebebi,

rac saerTaSoriso da

sazogadoebrivi zewolis Sedegad

ganxorcielda, ar aris

srulad proporciuli, magram

aris 120/30-ze, raTa saqarTvelos

moqalaqes arCevanis meti

Sansi hqondes, rac adekvaturad

aisaxeba saparlamento Semadgenlobaze.

ufro didi

Sroma gvWirdeba winasaarCevno

periodSi, rom adamianebi arCevnebze

movidnen da irwmunon,

_ maTTvis sasurveli kandidatis

Semoxazva ukve niSnavs did

Sanss, rom misi warmomadgeneli

aucileblad moxvdeba parlamentSi.

_ „qarTuli ocnebis” saarCevno

Stabis ufrosad irak-

li kobaxiZe dainiSna. rogor

SeafasebT mmarTveli gundis

am gzavnils?

_ mmarTveli gundi agresiul

da Tavxedur kampanias Caatarebs,

radgan „qarTuli ocnebis”

saarCevno Stabis ufrosad

daniSnuli irakli kobaxiZe

Tavad aris Tavxedi adamiani.

_ ra formiT CaerTvebiT

respublikuri partia 2020

wlis saparlamento arCevneb-

Si?

_ partiebTan molaparakebebs

vawarmoebT. dRevandeli

saarCevno sistema namdvilad

iZleva imis SesaZleblobas,

rom damoukideblad an koaliciurad

gavideT romelime partiasTan

erTad. jerjerobiT

ar gadagviwyvetia. aucileblad

SegatyobinebT.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

31


Tamar rostiaSvili

577 10 07 06

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

axali koronavirusis meore talRasTan sabrZolvelad, jan-

dacvis msoflio organizaciasTan erTad, „nato” erTveba.

rogorc misma generalurma mdivanma iens stoltenbergma aRni-

Sna, Crdiloatlantikuri aliansi SesaZlo meore talRisTvis

emzadeba. amisTvis yvela qveynis Tavdacvis ministrma axali

saoperacio gegma unda Seadginos samedicino aRWurvilobis

momaragebisa da aucilebeli samedicino masalebis swrafi

miwodebisTvis, razedac axal fondze SeTanxmeba ukve Sedga.

COVID 19-is meore

ratom ar monawileobs amaSi

saqarTvelos Tavdacvis saministro,

amas „qronika+” calke publikacias

miuZRvnis, axla ki jandacvis

im axal regulaciebze, romelic

meore talRis SemTxvevaSi

amoqmeddeba da raSic garkveuli

wvlili ombudsmenis aparats miuZRvis.

evropasa da aziaSi mimdinare

movlenebis fonze, saqarTveloSi

ukve Riad saubroben Semodgomaze

mosalodneli meore talRis Sesaxeb.

rogorc daavadebaTa kontrolis

erovnuli centris Tavmjdomare

amiran gamyreliZem am dReeb-

Si ganacxada, saqarTvelom meore

talRisTvis mzadeba ukve daiwyo.

„meore talRa SeiZleba gaaqtiurdes

Semodgomis, aciebis periodSi,

imisda mixedviT, Tu romel

sartyelSi varT. CvenTan, mogexsenebaT,

respiratoruli virusebi,

ZiriTadad, aqtiurdebian oqtombris

meore naxevridan da SesaZlebelia,

gripTan erTad, koronavirusuli

infeqciac gaaqtiurdes.

Tumca kidev erTxel vusvam xazs,

rom mecnierTa garkveuli jgufi

emxroba imas, rom TandaTanobiT

virusis agresiuloba da virulentoba

iklebs”.

cudi am informaciaSi is gaxlavT,

rom virusi oqtombris meore

naxevridan gaaqtiurdeba, kargi

_ virusis agresiulobam rom

SeiZleba daiklos.

asec da isec, rogorc qarTveli,

ise ucxoeli ufledamcvelebis

azriT, Cvens qveyanaSi meti

yuradReba unda mieqces adamianis

uflebebs. kerZod, pirveli tal-

Ris dros mniSvnelovani darRvevebi

dafiqsirda sakarantine da

TviTizolaciis pirobebSi adamian-

Ta ganTavsebis dros. es ar unda

ganmeordes meore talRis SemTxvevaSi,

ris Sesaxebac specialuri

angariSi moamzada saxalxo damcvelis

aparatma.

„sazogadoebirivi janmrTelobis

Sesaxeb” saqarTvelos kanonis

mixedviT, izolacia aris „inficirebuli

piris gancalkeveba sxva adamianebisgan

daavadebis gadamdeblobis

periodis ganmavlobaSi”,

sakarantine RonisZiebebi ki aris

„RonisZiebaTa erToblioba, romelic

gamoiyeneba im piris mimarT,

romelic ar aris avad, magram hqonda

eqspozicia gadamdeblobis periodis

ganmavlobaSi”.

maS, ase! pirvel rigSi, mniSvnelovania,

rom pirs, romelic ar

eTanxmeba mis mimarT sakarantine

RonisZiebis gamoyenebas, hqondes

SesaZlebloba gadawyvetilebis

mimReb zemdgom organoSi an sasamarTloSi

misi gasaCivrebis da rac

mTavaria, samarTlebrivi Sedegebis

droulad miRebis.

anu Tu piri ar eTanxmeba mis-

Tvis wayenebul 14-dRian izolacias,

gasaCivrebis Semdeg maqsimum

2-3 dReSi unda miiRos pasuxi da

ara 2-3 Tvis Semdeg. arsebuli

kanonmdeblobis pirobebSi sakarantine

reJimis gasaCivreba ubralod

azrs kargavs, rac adamianis uflebaTa

pirdapiri darRvevaa. kerZod,

adamianis uflebaTa evropuli

konvenciis me-5 muxlis me-3 punqti

iTvaliswinebs dakavebuli Tu

dapatimrebuli piris, romlis mimarTac

arsebobs samarTaldarRvevis

Cadenis safuZvliani eWvi,

dauyovnebliv sasamarTlos winaSe

wardgenas.

dRes amas gansazRvravs saqar-

Tvelos konstitucia, romlis mixedviTac

piris dakavebis an Tavisuflebis

sxvagvari SezRudvis kanoniereba

unda Seamowmos sasamarTlom.

ki batono, magram sasamarTlo

kontroli savaldebuloa im

SemTxvevebSi, rodesac pirs Tavisufleba

ezRudeba samarTaldar-

Rvevis Cadenaze safuZvliani eWvis

gamo. mocemul SemTxvevaSi ki, rodesac

sakiTxi exeba infeqciuri

daavadebis gavrcelebis prevenciis

mizniT piris Tavisuflebis

SezRudvas, aq vrceldeba adamianis

uflebaTa evropuli konvenciis

me-5 muxlis me-4 punqti, romlis

mixedviTac nebismier pirs, vinc

daakaves an Tavisufleba SeuzRudes,

ufleba aqvs sasamarTlos wesiT,

droSi efeqtianad moiTxovos

dakavebis kanonierebis ganxilva da

safuZvlis ararsebobis SemTxveva-

Si ganTavisufleba.

Zalian kargia, rom saqarTvelos

TiToeuli moqalaqe saTanadod

aris informirebuli axali

koronavirusis gavrcelebis gzebis

Taobaze. Tumca urigo ar iqneba,

TavianTi uflebebis Sesaxebac

icodnen, rom Semdeg Cveni, Jurnalistebis

droc dazogon Tu

cxeli xazebic ar gadatvirTon.

ase rom, aq mocemul informacias

yuradRebiT gaecnon.

saqarTvelos saxalxo damcvelma

ukve dado angariSi imis Sesaxeb,

rom „sazogadoebrivi janmrTelobis

Sesaxeb” saqarTvelos kanoni ar

warmoadgens efeqtian meqanizms,

radgan gasaCivreba xdeba zogadi

administraciuli gasaCivrebis wesiT,

jer zemdgom organoSi, Semdeg

ki _ sasamarTloSi da gasaCivrebis

es procesi SeiZleba, Tveebi gagr-

Zeldes. rogorc aRvniSneT, sakiTxi

exeba 14 dRiT Tavisuflebis

SemzRudav RonisZiebas da ombudsmenis

moTxovniT imisTvis, rom gasaCivreba

CaiTvalos samarTlebrivi

dacvis qmediT saSualebad, samarTlebrivi

Sedegi maqsimalurad

mcire droSi unda dadges. anu pirma

maqsimalurad mcire droSi rom

SeZlos sakarantine sivrcis datoveba.

axla gadavideT konkretul

SemTxvevebze.

monitoringis mimdinareobisas

bavSvis uflebebis TvalsazrisiT

sayuradRebo ori SemTxveva gamovlinda.

es ori SemTxveva sayuradReboa

imdenad, ramdenadac kargad

Cans is ziani, rac bavSvs Sei-

Zleba miadges sakarantine sivrce-

Si moTavsebiT. saxalxo damcvelis

aparatis monitoringis dros gamovlenil

erT SemTxvevaSi, sakarantine

sivrceSi qali moTavsebuli

iyo or bavSvTan erTad, romelTagan

erT bavSvs aReniSneboda mudmivi

gaRizianeba, eSinoda ucxo

sivrceSi yofnis da tiroda gamudmebiT,

rac meore bavSvSi damatebiT

stress iwvevda. meore SemTxvevaSic

qali sakarantine sivrceSi

moTavsebuli iyo or bavSvTan, sadac,

erT-erT bavSvs aReniSneboda

autisturi speqtris aSliloba,

ris gamoc daxurul sivrceSi yofna

misTvis SeuZlebeli iyo. es meore

bavSvis Zilis reJimis darRvevas

iwvevda. pirvel SemTxvevaSi dedas

damxmared ojaxis wevri Seuyvanes,

xolo meore SemTxvevaSi sastumrom

ojaxs damatebiTi oTaxi

gamouyo. arada, es ojaxebi adamianis

uflebaTa dacvis evropuli

konvenciis mixedviT TviTizolaciaSi

unda gadaeyvanaT. orive SemTxvevaSi

TviTizolaciaSi gadayvanaze,

rac bavSvebis mdgomareobaze,

savaraudod, dadebiTad aisaxeboda,

uari eTqvaT.

bavSvTa kvebas rac Seexeba, dadginda,

rom ramdenime SemTxvevaSi

sakvebis momzadebis dros ar iyo

gaTvaliswinebuli bavSvebisTvis

aucilebeli saWiroebebi. problemebi

mogvarda mxolod erTeul

SemTxvevebSi (isic ramdenime dRis

Semdeg), rig SemTxvevaSi aRniSnuli

problema ar mogvarebula.

karantinSi an TviTizolaciaSi

gadayvanamde mniSvnelovania mogvardes

aeroportSi arsebuli

problemebi.

erT-erTma pirma moiTxova Tvi-

Tizolacia saqarTveloSi dabrunebamde.

Seavso forma da am periodSi

binis Semowmebac moaswres,

magram rogorc ki es piri saqarTveloSi

Camovida, aeroportSi uari

uTxres TviTizolaciaSi gadayvanaze.

manamde, saqarTveloSi dabrunebamde,

aRniSnuli piri daukav-

Sirda jandacvis saministros, vinaidan

ver avsebda TviTizolaciis

formas. saministroSi uTxres,

rom ver daexmarebodnen, radganac

azri ar hqonda Sevsebas. kiTxvaze,

_ ratom? _ jandacvis saministrosgan

iyo pasuxi, rom mxolod gansakuTrebul

SemTxvevebSi (mag.:

janmrTelobis mdgomareoba) Sei-

Zleboda TviTizolaciaSi gadayvana.

saqarTveloSi dabrunebis Semdeg

pirma mainc moiTxova TviTizolaciaSi

gadasvla, Tumca turizmis

erovnul administraciaSi

ganucxades, rom jandacvis saministrodan

uari movida piris Tvi-

Tizolaciaze. am pirovnebam gadawyvita,

Tavisi uflebebis dacva da

mimarTa cxelebis centrs, sadac

ganumartes, rom vinaidan PCR testma

uaryofiTi Sedegi aCvena (anu

ar hqonda „kovidi”), igi TviTizolaciaSi

unda gadasuliyo.

gamouyves transporti, romelsac

piri saxlSi unda waeyvana TviTizolaciisTvis

da am transportma

waiyvana sastumroSi da ara saxl-

Si. sastumroSi piri Seecada mis

xelT arsebuli erTaderTi saSualebiT

_ cxeli xazis (144) meSveobiT,

sakiTxis garkvevas, magram pasuxi

ver miiRo.

`koronavirusis gavrcelebis prevenciis mizniT

gatarebuli RonisZiebebis farglebSi,

saqarTveloSi dabrunebul moqalaqeebs,

sakarantine sivrceebSi ganawilebamde uwevdaT

saqarTvelos aeroportebSi garkveuli droiT

mocda. wamebis prevenciis evropuli komitetis

normativiT, aseTi pirebi uzrunvelyofili

unda iyvnen ZilisTvis Sesabamisi pirobebiT,

saTanadod mowyobili sapirfareSoTi da

saSxapiT. zedmetia imis dawera, rom msgavsi

ram saqarTvelos aeroportebSi ar yofila~

es SemTxveva ar gaxlavT erTaderTi

da evropuli konvenciis

Tanaxmad, es aris adamianis uflebebis

darRveva saxelmwifos mxridan.

Tumca ombudsmenis jandacvis

saministrosTan komunikaciis Sedegad

irkveva, rom saministros

xelT arsebuli SezRuduli adamianuri

da teqnikuri resursebis

gamo, rTuli iyo pirTa TviTizolaciaSi

gadayvanis organizeba.

aqve unda aRvniSnoT dadebiTi

tendencia, kerZod, 2020 wlis 2

ivnisidan N322 dadgenilebaSi gaiwera

damatebiTi kriteriumebi,

rasac unda akmayofilebdes piri

TviTizolaciaSi gadasayvanad. ase

rom, axali talRis SemTxvevaSi ase

xelaRebiT yvelas veRar gadaiyvanen

karantinSi.

112-dan 91 SemTxvevaSi, sazRvris

gadmokveTis dros, pirebs

miewodaT informacia savaldebulo

karantinis Sesaxeb. aqedan, 13

SemTxvevaSi informacia arc zepirad

da arc werilobiT ar miwodebiaT.

91 SemTxvevidan mxolod 34

pirs gadaeca „TviTizolacias

daqvemdebarebuli piris informirebis

forma”. 57 SemTxvevaSi, respondentebis

gancxadebiT, karantinSi

yofnisas, samarTaldamcveli

pirebi, samedicino da sastumros

momsaxure personali maT eTikurad

epyroboda. 2 SemTxvevaSi respondentebi

saubrobdnen Sinagan

saqmeTa saministros TanamSromlebis

mxridan Zalis gadametebaze.

3 SemTxvevaSi, Tbilisis aeroport-

Si myofi policiis TanamSromlebis

mxridan adgili hqonda uxeS

damokidebulebasa da mimarTvas

(dayvireba, cinikuri da agdebuli

mimarTva), xolo 5 SemTxvevaSi amgvar

mopyrobas adgili hqonda sastumros

TanamSromlis, mikroavtobusis

mZRolisa da saswrafo samedicino

daxmarebis eqimis mxridan.

koronavirusis gavrcelebis

prevenciis mizniT gatarebuli RonisZiebebis

farglebSi, saqarTveloSi

dabrunebul moqalaqeebs,

sakarantine sivrceebSi ganawilebamde

uwevdaT saqarTvelos aeroportebSi

garkveuli droiT mocda.

wamebis prevenciis evropuli

komitetis normativiT, aseTi pirebi

uzrunvelyofili unda iyvnen

ZilisTvis Sesabamisi pirobebiT,

saTanadod mowyobili sapirfareSoTi

da saSxapiT. zedmetia imis dawera,

rom msgavsi ram saqarTvelos

aeroportebSi ar yofila. sufTa

haerze yoveldRiur gaseirnebaze,

sakvebiT da samedicino momsaxure-

32

32 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

biT uzrunvelyofaze xom laparakic

zedmetia. aeroportSi arsebul

pirobebze, saxalxo damcvelis

angaraSSi, sakarantine sivrce-

Si ganTavsebul pirebTan Cawerili

interviuebis Sedegad, calkeul

SemTxvevebSi gamoikveTa saqarTvelos

aeroportebSi sazRvargareTidan

dabrunebuli moqalaqeebis

xangrZlivi droiT dayovnebis,

arasaTanado mocdis pirobebis,

sasmeli wylisa da sakvebis xelmisawvdomobis

problemebi.

91 gamokiTxulidan, vinc sazRvari

gadmokveTa, 41 pirs mouwia 1

saaTi da meti mosacdel sivrceSi

gatareba transportirebamde. maTgan

3 piri dayovnda 16 saaTi, 4 piri

_ 5-6 saaTi, 4 piri _ 4 saaTi, 24

piri _ 2-3 saaTi, 6 piri _ 1-2 saaTi.

8 respondentis ganmartebiT,

sadaxlos sasazRvro gamtar punqtSi

da Tbilisis aeroportSi ar

iyo sakmarisi mosasvenebeli skamebi

da 9 respondentis TqmiT, xalxis

didi raodenobiT erT sivrceSi

moTavsebis gamo SeuZlebeli iyo

distanciis dacva. amasTan, 3 SemTxvevaSi

(daaxloebiT 2 saaTis man-

Zilze) sadaxlos sasazRvro

gamtar punqtSi pirebi ganTavsebuli

iyvnen karavSi, sadac cioda da

ar iyo saZile pirobebi. 1 saaTze

meti xniT dayovnebul pirTagan 5

SemTxvevaSi ar iyo xelmisawvdomi

sasmeli wyali. 8 SemTxvevaSi ar iyo

xelmisawvdomi sakvebi, kerZod,

sadaxlos sasazRvro gamtar punqtSi

daaxloebiT 16-saaTiani mocdis

pirobebSi 3 SemTxvevaSi ar iyo

uzrunvelyofili kveba, amave punqtSi

1 pirs 4-saaTiani mocdis

pirobebSi da arc Semdgom transportirebisas

ar gadaeca sakvebi.

Tbilisis aeroportSi 4 respondentis

TqmiT, 4-5 saaTis dayovnebis

pirobebSi aseve ar iyo uzrunvelyofili

kveba. 2 SemTxvevaSi

talRa saqarTveloSi

gamoikveTa sapirfareSoTi sargeblobis

problema (fizikurad ar

iyo xelmisawvdomi).

bevri rom ar gavagrZeloT, axali

talRis SemTxvevaSi, mniSvnelovania

aeroportebsa da

sasazRvro gamtar punqtebSi gan-

Tavsdes sakmarisi raodenobis skamebi

da yvela mgzavri, moTxovnis

SemTxvevaSi, uzrunvelyon sasmeli

wyliTa da sapirfareSoTi. sircxvilia,

dRes rom amaze vwerT!

xolo xangrZlivi droiT dayovnebis

pirobebSi, damatebiT uzrunvelyon

sakvebiT.

55 SemTxvevaSi mgzavrebi gadaiyvanes

Sors mdebare sakarantine

sivrceSi. mgzavrobas 3 saaTze meti

dro dasWirda. 55-dan 10 respondentis

TqmiT gzaSi kveba ar iyo

uzrunvelyofili. 99 SemTxvevaSi

saWiroebebi ar hqoniaT mgzavrebs,

xolo 8 SemTxvevaSi mgzavrebs

saWiroebebi warmoeqmnaT, amaTgan

7-s daukmayofilda saWiroebebi _

2 pirs dagvianebiT daukmayofilda

sapirfareSos saWiroeba, xolo

1-s ar daukmayofilda _ guli ereoda

da ar gauCeres transporti.

rig SemTxvevaSi TiTo pirs 2-jer

an metjer mouwia mgzavroba.

112 respondentis gadmocemiT,

127 transportirebis SemTxvevidan

78 SemTxvevaSi mgzavroba iyo usafrTxo

da komfortuli, 14 SemTxvevaSi

mgzavroba ar iyo komfortuli

da usafrTxo. sakarantine

sivrceebSi myofi 112 piris

gamokiTxvis Sedegad dadginda,

rom sastumroebSi sacxovrebeli

pirobebi ZiriTadad kargi iyo.

erTeul SemTxvevebSi respondentebi

ukmayofilebas gamoxatavdnen

sastumroSi arsebul pirobebTan

dakavSirebiT. kerZod, gamokiTxuli

112 respondentidan mxolod 14

piri gamoxatavda ukmayofilebas

nomerSi arsebul pirobebTan

ar unda ganmeordes

is darRvevebi, rac

pirveli talRRis

dros gvqonda!

dakavSirebiT. magaliTad, rusTav-

Si mdebare sastumroSi ganTavsebuli

6 respondentis TqmiT, oTaxSi,

faqtobrivad, bneloda, iseTi susti

xelovnuri ganaTeba iyo, ar

hqondaT magida, sakvebs tumboze

an fanjris rafaze miirTmevdnen.

TbilisSi mdebare sastumroSi myofi

3 respondenti gamoxatavda

ukmayofilebas sastumros pirobebTan

dakavSirebiT, kerZod, 2 respondentis

TqmiT isini dasalagebel

oTaxSi moaTavses, xolo mesame

respondentis TqmiT is moTavsebuli

iyo mcire zomis (15 kv.m.-

mde) oTaxSi, sadac ar iyo rbili

aveji. im fonze, rom oTaxs ver tovebda,

ar hqonda aivani da raime saxis

aqtivobebs sastumro ar sTavazobda,

misTvis es iyo sruli koSmari.

marneulSi mdebare sastumroSi

respondentis yofnis 2 dRis

manZilze, misi TqmiT, aravin Sesula

oTaxis dasalageblad; mas

oTaxSi aseve ar hqonda wylis maduRara,

xolo cudi internetkav-

Siris gamo, praqtikulad, ver iyenebda

gare samyarosTan kavSiris

am saSualebas.

arada, saxelmwifosa da sastumros

Soris dadebuli xelSekrulebis

Tanaxmad, sakarantine sivrceebSi

myofi pirebis kveba unda

iyos samjeradi, razedac TiToeul

sastumros gamoyofili hqonda

Sesabamisi dRiuri Tanxa.

112 gamokiTxuli piridan mxolod

23 respondenti gamoxatavda

ukmayofilebas sastumroSi miwodebul

sakvebTan dakavSirebiT.

magaliTad, rusTavSi mdebare sastumroSi

myofi 6 respondentis

TqmiT, maTTvis sakvebi civi iyo da

arasakmarisi raodenobiT mihqondaT.

rom saWmeli ar hyofnidaT da

naxevrad mSivrebi rCebodnen.

respondentTa umravlesobis

gancxadebiT, samedicino personali

yoveldRiurad ukavSirdeboda

sakarantine sivrceSi myof pirebs

uSualo Semovlis an telefonis

saSualebiT da iRebdnen informacias

maTi janmrTelobis mdgomareobis

Sesaxeb. erT-erTi respondentis

TqmiT, qronikuli daavadebis

gamo esaWiroeboda medikamenti,

romlis maragic aRar hqonda

da moiTxova am medikamentis daniSvna,

magram mravaljeradi mcdelobebis

miuxedavad, eqims ver

daukavSirda, raTa forma N100/a

mieRo medikamentis SesaZenad. es

medikamenti mas saswrafod esaWiroeboda,

Tumca misTvis medikamentis

miwodeba moxda 3 dRis Semdeg,

isic ojaxis wevrebis mier.

meore SemTxvevaSi erT-erTma

respondentma medikamentebi moiTxova

arteriuli hipertenziis gamo,

romelic moTxovnidan 8 saaTis

Semdeg miawodes arasrulad. aseve

mis meuRles daniSnul medikamentebze

uTxres, rom Tavad SeeZinaT

da isini ojaxma uzrunvelyo.

ratom gadadga baTumis meri laSa komaxiZe?

rogorc mosalodneli iyo, baTumis meri gada-

xviCa mamulaZe

dga _ Tanamdebobis datovebis Sesaxeb gancxade-

ba laSa komaxiZem 16 ivliss dawera. man mediasTan

wasvlis mizezebze isaubra: aiZulebda Tu ara vinme mas gadadgomas? iTxovda

Tu ara „ocnebis” saarCevno siaSi moxvedras? Tumca bevr kiTxvaze amomwuravi

pasuxi mainc ver miviReT.

vin aris laSa komaxiZis Semcvleli ar-

Cil Ciqovani? rogor afasebs sakrebulos

deputatebis nawili baTumis mer laSa

komaxiZis gadadgomas? „qronika+” amis

Sesaxeb ramdenime deputats esaubra:

levan anTaZe _ „erTiani nacionaluri”

moZraoba:

_ TviTmmarTvelobaze saubari zedmetia.

es aris TamaSi, e. w. triuki, romelic biZina

ivaniSvils xSirad axasiaTebs. laSa komaxiZe,

simarTle giTxraT, ufro fxiani megona.

rac Seexeba Ciqovans, es aris Cveulebrivi

klerki, romelic aparatis ufrosad muSaobda.

Cveulebrivi biurokratia. ise daniSnes,

TiTqos arCevnebi ar unda Caataron.

vfiqrob, es didxans ver gagrZeldeba. faqtobrivad,

am gadawyvetilebiT TviTmmar-

Tveloba daasamares baTumSi.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

mirdat qamadaZe _ „erTiani naciona-

luri moZraoba”:

_ am yvelafris ukan vin dgas konkretulad,

ver getyviT. vfiqrob, es meorexarisxovania.

mTavaria, rom am SemTxvevaSi oligarqiul

mmarTvelobas sistemuri problema

axlavs, radgan pirdapiri wesiT arCeuli

mers uSveben Tanamdebobidan ise, rom komentaris

gakeTebas da am xnis ganmvalobaSi

mediasTan gamoCenas ukrZalavdnen! es niSnavs,

rom am qveyanaSi arCeuli meri iqca

formalobad. virCevT mers, magram Semdgom

es merebi ise midian, rom sazogadoebis

winaSe angariSvaldebulebas ar grZnoben,

ganmartebasac ar akeTeben da Semdgom modian

adamianebi, romlebsac naklebi legitimacia

aqvT.

beso gogotiSvili _ „qarTuli ocneb-

is” baTumis sakrebulos wevri:

_ baTumis ukve gadamdgarma merma laSa

komaxiZem bevri ram gaakeTa qalaqisTvis da

im proeqtebs, romelic man daiwyo, Ciqovani

aucileblad miiyvans bolomde. Ciqovanis

periodSi infrastruqtura ufro da ufro

win waiwevs.

laSa komaxiZis gadadgomasTan dakavSirebiT

bevri kiTxvaa, magram imaze mets ver

vityvi, rac laSa komaxiZem Tavis brifingze

Tqva. mxolod davamateb, rom Zalian kompetenturia.

rac Seexeba mis saqmianobas 3

wlis ganmavlobaSi, namdvilad STambeWdavi

proeqtebi iyo, RonisZiebebi, insfrastruqturis

mxriv wingadadgmuli nabijebi vixileT

_ dResdReobiT 19 misamarTze mimdinareobs

quCebis reabilitacia. gamovyofdi

ardaganis tbis mimdebare saniaRvre satumbi

sadguris mSeneblobas, romelic

qalaqs uxvi naleqisgan gantvirTavs; agreTve

gamovyofdi xelimisawvdomi sacxovrebeli

saxlis ukve bolo proeqts, romelic

adre Zvelma merma daiwyo da laSa komaxiZem

es proeqti kargad daasrula. gamovyofdi,

agreTve, „Seni idea baTums”,

romelic

naxevari milioni lariT finansdeba da

sadac baTumSi registrirebul uSualod

yvela moqalaqes SeuZlia miiRos monawileoba.

didi problemaa garemovaWreoba,

romelic laSas damsaxurebT aRikveTa. is

pandemiis dros Zalian bevr ojaxs exmareboda.

rac Seexeba Ciqovans, mas wlebia, vicnob

_ is SesaniSnavi adamiani da menejeria.

mas didi gamocdileba aqvs sajaro samsaxurSi.

arCil Ciqovans sakuTari, gansxvavebuli

xedva eqneba. velodebiT da viciT,

rom laSa komaxiZis dawyebul proeqtebs

bolomde miiyvans da axal ideebs SemogvTavazebs.

SegaxsenebT: laSa komaxiZe baTumis

merad 2017 wels airCies. mas 27 852 ba-

Tumelma amomrCevelma dauWira mxari.

uflebamosilebis vada 2021 wels ewureboda.

laSa komaxiZe, qveynis masStabiT, meeqvse

arCeuli meria, vinc Tanamdeboba datova.

vin aris arCil Ciqovani?

2013 wlamde igi Zalovan uwyebebSi mu-

Saobda. 2013 wlidan Cndeba sajaro samsaxurSi.

aWaris saavtomobilo gzebs swored

maSin xelmZRvanelobda, roca auditma 2016-

2017 wlebSi uwyebis mier Catarebuli samuSaoebi

da dagebuli gzebi uxarisxod miiCnia.

uwyebis misamarTiT, gaflangvasa da

uflebamosilebis borotad gamoyenebis

faqtze, prokuraturam daiwyo kidec gamo-

Zieba, Tumca aranairi Sedegi am dromde ar

damdgara.

33


599 26 83 83

mogexsenebaT, 4 ivliss aSS-ma

morigjer izeima damoukideblobis dRe. raoden paradoqsulic

ar unda iyos, am dRes amerikis SeerTebuli Statebis mo-

qalaqeebTan erTad msoflios sxvadasxva qveynis moqalaqeebic

zeimoben. zeimoben milocvebiT, aivnebze droSebis gadmofen-

iT, zeimoben aTasgvari sxvadasxva RonisZiebiT.

prezident trampis pirobebSi

umuSevrobis mniSvnelovanma klebam,

aSS-is ekonomikis zrdam arnaxul

niSnulebs miaRwia. magram wels aSSs

mZime dReebi udgas. koronavirusiT

miyenebuli zianis fonze Cven

vakvirdebiT movlenebs, romelic

antirasistuli moZraobis ideaSia

SefuTuli da, realurad, sin-

Tezirebul marqsistul-faSistur

konteqsts atarebs. is, rac aSS-Si

xdeba, ar aris ideologiebis Widili,

es aris Zaladobis demonstrireba,

es aris sxva ram, romelic gonierebiTa

da logikiT ver ixsneba.

magaliTisTvis isic kmara, rom

„areulobebis” pirvel dReebSi

prezidentma obamam sxva veranairi

moTxovna ver wamoayena, garda

policiis mier Savkaniani mosaxleobisadmi

ufro meti loialobis

gamoCenisa. paralelurad ki uflebebisTvis

„mebrZoli” aqtivistebi

angreven Zeglebs _ maTi gaazrebiT

monaTmfllobelebis Zeglebs. mxolod

ramdenime faqti:

* san-francisko, rasizmTan da

monobis winaaRmdeg „mebrZolebma”

wiTlad (sisxlisfrad) SeRebes arc

meti, arc naklebi, servantesis Zegli.

ra unda mosTxovo brbos an maT

winamZRolebs, romlebmac ar ician

da arc smeniaT, rom servantesi afrikaSi

Tavad gaxldaT 5 weli mona

da 4-jer gamoiqca. an ician amaT,

rom alaJirSi „maliarebis” winaprebi

aTasobiT „TeTrkaniani”(!) moniT

vaWrobdnen? ara, ar ician!

* niu-iorkSi brbom abolicionisturi

moZraobis lideris, Savkaniani

frederik daglasis Zegli

daamxo _ gaanadgura. mizezi: monaTmflobeli

iyoo, gana TeTrkanian,

aramed Savkanian monebs flobda,

awamebda, yidda, SimSiliT klavdao.

am brbos uamrav wevrs daglasis

fotoc ar unaxavs, Torem kanis

fersac gaarkvevda misas da cxadia,

masze arc araferi gaugia, Torem

ecodineboda, rom igi mTeli cxovreba

monobas ebrZoda;

* aseve brbom gaanadgura oregonis

StatSi sasamarTlos Senobebi.

bevrgan dawves sxvadasxva dawesebuleba.

es brbo gansakuTrebul

„mokrZalebas” gamoxatavs „naikis”

mimarT, Tu sadme naxaven maRazias,

egreve lewaven da gaaqvT nadavli.

uamravi sxva magaliTi Tavadac

iciT ara mxolod aSS-Si, aramed

msoflios sxvadasxva qveyanaSi.

am fonze kidev ufro did gamo-

Tayvanebulobad Cans sentimentebi

CagrulTa mimarT. magaliTad,

ideologiuri datvirTvis matarebeli,

anu policiis Temas rom ver gascdnen:

sietlSi qalaqis sabWom miiRo

dadgenileba policiis dafinansebas

50%-iT Semcrebis Sesaxeb.

SemoiRo programa „warmovidginoT

cxovreba policiis gareSe”. es is

sietlia, areulobebis pikSi saxalxo

respublika rom Seiqmna da proletariatis

beladis, leninis Zegls

civ niavs ar akarebdnen. yvelam naxeT

kadrebi, rogor ukocnian fexebs

winaparTa codvebis gamosasyidad

Savkanianebs TeTrkanianebi? isic

gaigeT xom, erT-erT taZarSi freska

rom gadaRebes saswrafod da

macxovari uceb Savkaniani rom gaxda?

yvelaze metad gansacvifrebeli

mainc is iyo, rac portlendSi moxda

_ rasizmTan brZolis egidiT gulanTebulma

brbom, arc meti arc

naklebi, losis qandakeba daarbia.

34

goCa mircxulava

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

losis, xalxno! gadavqeqe yvelafrferi

internetSi, vis ar vkiTxe, ra

codva miuZRoda am cxovels Savkanianebis

winaaRmdeg, magram veravin

veraferi miTxra. diax, am dromde

ver gavarkvie, romel rasistul

qmedebebSia es cxoveli SemCneuli.

ras vizamT? _ adamianebis

ugunureba usazRvroa. calke sakiTxia

am yvelaferSi, anu imaSi, rac

aSS-sa da gadareul msoflioSi xdeba,

ra aris hibriduli omis nawili

(Tu mTeli ara), magram ufro metad

dasafiqrebelia, rogoria am yvelaferSi

„swavluli” amerikelebis

wili? magaliTisTvis, rogorc Cven-

Tan ityvian, gagania areulobisas,

politikuri oponenti, yofili

vice-prezidenti da momavalSi

prezidentobis msurveli jo baidenis

gancxadeba: „aSS-Si koronavirusiT

120 milioni adamiani daiRupa.

ra ginda, rom gaakeTo? ai,

metyviT, ra kavSiriSia? OK, aranair-

Si, ra azri aqvs ganmartebebs”.

* * *

da... 2020 wlis 3 ivliss raSmoris

mTis (sadac oTxi prezidentis saxea

gamokveTili) Ziras, aSS-is prezidentma,

donald trampma, istoriuli

sityva warmoTqva. es aris 21-e

saukunis msoflio masStabis politikur-ritorikuli

xelovnebis

Sedevri. yovel SemTxvevaSi, piradad

me, uinston CerCilis Sedevrebis

Semdeg, aseTi ar wamikiTxavs.

es sityva umniSvnelovanesia

saqarTvelos moqalaqeebisTvisac,

sakuTari qveynisadmi, misi istoriisa

da tradiciebisadmi damokidebulebis

gansasazRvrad. es sityva

aseve umniSvnelovanesia, Tundac

aSS-is ideis, fenomenis, misi istoriis

gasaazreblad. da es sityva umniSvnelovanesia

Cveni politikosebisTvisac,

romlebsac aseve aqvT

valdebuleba eris _ saxelmwifos

winaSe.

maS, ase! im udidesi gamowveveb-

is fonze, rac dRes aSS-s udgas,

vnaxoT, ras fiqrobs da acxadebs

aSS-is prezidenti donald trampi

(araoficialuri

Targmani).

gaiTvaliswineT, araviTari mniSvneloba

ar aqvs, vis moswons prez-

identi da vis _ ara. vin eTanxmeba

mis politikas da vin _ ara. am sityvaSi

mniSvnelovania damokidebuleba

sakuTari saxelmwifos, mo-

qalaqeebis, istoriis mimarT:

„didi madloba. gubernatoro

noem, mdivano bernhardt, Cven ar

gveswavleba am yovelives dafaseba.

kongresis wevrebo, pativcemulo

stumrebo da gansakuTrebiT salami

Sen, samxreT dakota. am SabaT-kviris

dawyebisas, 4 ivliss, pirveli ledi

da me yovel Tqvengans vusurvebT

bednier damoukideblobis dRes.

madloba Tqven.

neba mogveciT, Cveni aRiareba

gamovxatoT armiis, samxreT dakotis

erovnuli gvardiis sahaero

danayofis, aseve Cveni sahaero

Zalebis mimarT, romlebmac amerikuli

samxedro-sahaero Zalebis didebuli

demonstrirebiT didi

STagonebiT agvavses da rasakvirvelia,

rogorc yovelTvis Cveni madliereba

ekuTvniT legendarul da

niWier Blue Angels-ebs. Cveni didi madloba

Tqven. aseve didi madloba

Cvens Cinebul veteranebs, samar-

Taldamcvelebs, maSvelTa korpussa

da eqimebs, meddebsa da mecnierebs,

romlebic dauRalavad

aSS _ gamowvevebi da

Sromoben virusis mokvdinebisTvis.

isini Tavgadadebulad Sromoben.

minda, guliTadi madloba vuTxra

maT. Cven aseve madlobelni varT

Tqveni Statis kongresis delegaciisa.

senatoro jon Tiun, gmadlobT.

senatoro maik raunds, gmadlobT,

maik. aseve Tqvenc, kongresmeno dastin

jonson, salami dasti, gmadlob.

da yvela sxvas, romlebic dRes sa-

Ramos kongresidan aq, CvenTan arian,

gmadlobT mosvlisTvis. Cven namdvilad

vafasebT amas.

ar arsebobs amaze kargi adgili

amerikis damoukideblobis sazeimod

aRniSvnisTvis, vidre am zviadi,

gasaocrad didebuli mTisa da

imavdroulad yvela drois yvelaze

didi amerikelebis Zeglis Ziras.

dRes pativs mivagebT jorj vaSingtonis,

Tomas jefersonis, abraham

linkolnisa da tedi ruzveltis

anderZebs. me aq var, rogorc prezidenti,

raTa qveynisa da msoflios

winaSe ganvacxado: es Zegli arasdros

iqneba Sebilwuli, es gmirebi

arasdros iqnebian Seuracxyofilni,

maTi anderZi arasdros iqneba ganadgurebuli,

maTi miRwevebi arasdros

miecema daviwyebas da raSmoris mTa

mudam idgeba, rogorc maradiuli

xarki Cveni winaprebisadmi da Cveni

Tavisuflebisadmi. dRes saRamos

Cven SevikribeT, raTa eri-saxelmwifos

umniSvnelovanesi dRe, 1776

wlis 4 ivlisi, aRvniSnoT. am sityvebze

yvela amerikelis guli siamayem

unda aavsos, yovelma amerikulma

ojaxma es dRe sixaruliT unda izeimos

da yovel amerikel patriots

sixaruli unda moicavdes, ramdenadac

isini cxovroben msoflio istoriaSi

yvelaze warCinebul qveyanaSi,

da male is ufro didi iqneba,

vidre odesme yofila.

Cvenma damfuZneblebma daiwyes

ara marto revolucia samTavrobo

doneze, aramed revolucia samarTlianobis,

Tanasworobis, Tavisuflebisa

da keTildReobis mimarTulebiT.

arc erT eri-saxelmwifos ar

gaukeTebia imaze meti kacobriobis

winsvlisTvis, vidre amerikis Seer-

Tebul Statebs, da arc erT xalxs

ar gaukeTebia kacobriobis winsvlisTvis

imaze meti, vidre Cveni

didi eri-saxelmwifos moqalaqeebs.

yovelive es SesaZlebeli gaxda im 56

patriotis simamaciT, romelic 244

wlis winaT Seikriba filadelfiaSi

da xeli moawera damoukideblobis

deklaracias. maT maradiuli gaxades

RvTiuri WeSmariteba, romelmac

sabolood Secvala msoflio, rodesac

ganacxades: „yvela adamiani

erTmaneTis Tanasworad Seiqmna”. es

ukvdavi sityvebi saTaves miscems

Tavisuflebis SeuCerebel svlas.

Cveni damfuZneblebi mamacurad acxadebdnen,

rom Cven yvelani erTnairi

RvTaebrivi uflebebiT varT aR-

Wurvilni, romelic Cven zeciurma

dambadebelma mogvaniWa, da Cven

imas, rac RmerTma gviboZa, wasarTmevad

aravis davanebebT.

1776 weli iyo mwvervali dasavluri

civilizaciis aTaswleulebisa

da triumfi ara marto sulis,

aramed sibrZnis, filosofiisa da

gonebis. da mainc Cveni dRevandeli

Sexvedrisas izrdeba safrTxe, romelic

emuqreba yovelgvar siqveles,

romlisTvisac Cveni winaprebi medgrad

ibrZodnen da sisxls Rvridnen,

raTa is daecvaT. Cveni eri-saxelmwifo

mowmea daundobeli kampaniisa,

romlis mizania Cveni istoriis waSla,

Cveni gmirebis daknineba ciliswamebiT,

Cveni faseulobebis mospoba

da Cveni Svilebis indoqtrinacia.

mZvinvare brboebi cdiloben

Zeglebis gadmogdebas kvarcxlbekebidan,

Cveni yvelaze wminda Zeglebis

dazianebasa da Cvens qalaqebSi

Zaladobrivi danaSaulobebis tal-

Ris agorebas. am adamianTagan bevrma

arc ki icis, ratom sCadis amas,

Tumca zogierTma icis. isini fiqroben,

rom amerikeli xalxi sustia,

uniaTo da iolad daqvemdebarebadia;

magram ara, amerikeli xalxi

Zlieri da amayia, igi ar dauSvebs,

rom Cveni qveyana misi faseulobebiT,

istoriiTa da kulturiT mas

waarTvan.

maTi erTi-erTi politikuri iaraRia

kulturis amoZirkva, adamianebis

gandevna maTi samuSao adgilebidan,

sxvagvarad moazrovneebis

daSineba da yvelas damorCileba,

visac gansxvavebuli Sexedulebani

aqvs. es aris zustad totalitarizmis

ganmarteba da es aris Cveni kulturisTvis

da faseulobebisTvis

sruliad ucxo, misi adgili saer-

Tod ar aris amerikis SeerTebul

StatebSi.

es Setevaa Cvens Tavisuflebaze,

maT surT Cveni SesaniSnavi Tavisuflebis

SeCereba, magram isini Tavad

iqnebian Zalian male SeCerebulebi.

Cven am saSiS moZraobas vamxelT,

Cveni eris Svilebs davicavT am

radikaluri Tavdasxmebisgan da

davicavT Cvens sayvarel amerikul

cxovrebis wess. Cvens skolebSi, Cveni

gazeTebis redaqciebsa da TviT

Cveni sawarmoebis gamgeobebis doneze

arsebobs axali, memarcxene fa-

Sizmi, romelic oponentisgan absolutur

loialurobas moiTxovs.

Tuki Tqven mis enaze ar saubrobT,

mis ritualebs ar asrulebT, mis

mantrebs ar imeorebT da mis

cnebebs ar mihyvebiT Tqven moyvebiT

cenzuraSi, ganidevnebiT, aRmoCndebiT

Sav siaSi, daiwyeba Tqveni

devna da daisjebiT. es CvenTan ar

moxdeba.

Tavs nu movityuebT. es memarcxene

kulturuli revolucia miznad

isaxavs amerikuli revoluciis

damxobas. amiT isini daamxoben im

civilizacias, romelmac miliardobiT

adamiani gadaarCina siRaribisgan,

avadmyofobisgan, Zaladobisgan

da SimSilisgan da kacobrioba

aiyvana miRwevebis, aRmoCenebisa da

progresis axal etapze. es rom Se-

Zlon, isini mzad arian yoveli Zeglis,

yoveli simbolosa da Cveni

erovnuli memkvidreobis mogonebebis

aRmosafxvrelad.

es WeSmaritad asea. amitomac me

saqmeSi CavrTe federaluri samar-

Taldamcveli uwyeba Cveni Zeglebis

dasacavad. marbielebsa da damna-

Saveebs kanonis mTeli simkacriT davakavebT.

me maT madlobas vuxdi. mixaria

cnoba imis Sesaxeb, rom federaluri

policiis agentebma guSin daakaves

didi endriu jeksonis Zeglze Tavdasxmis

winamZRoli vaSington DC-Si

da masTan erTad asobiT damnaSave.

Tanaxmad axali regulaciebisa, romlebsac

sxva kanonebTan erTad wina

kviras movawere xeli, federaluri

an sxva rigis Zeglebis damzianeblebs,

sul cota, 10-wliani patimroba

moeliT da amaSi Sedis, bunebrivia,

Cveni SesaniSnavi raSmoris mTa.

Cvens xalxs kargi mexsiereba aqvs.

igi jorj vaSingtonis, abraham

linkolnis, ulis grantisa da sxvebis

Zeglebis damsxvrevas arasodes

daiviwyebs. Zaladobrivi qaosi,

romelic Cven vnaxeT qalaqebsa da

quCebSi, romelic nebismier SemTxvevaSi

marTulia liberal-demokratebis

mier, aris prognozirebadi

Sedegi mravalwliani eqstremaluri

indoqtrinaciisa da mikerZoebulobisa

ganaTlebaSi, Jurnalistikis

sferosa da sxva kulturul dawesebulebebSi.

sazogadoebisa da bunebis

yvela kanonTan mimarTebiT Cvens

bavSvebs aswavlian sZuldeT saku-

Tari qveyana da swamdeT, rom gmire-

34 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

donald trampis istoriuli sityva

bi, romelTac is aages, TaRliTebi

da damnaSaveebi iyvnen. amerikuli istoriis

radikaluri Tvalsazrisi

aris sicrueebis bade, sadac yvela

perspeqtiva daSorebulia, yvela

siqvele Sefarulia, yvela motivi

ukuRmaa Setrialebuli, yoveli

faqti damaxinjebulia, yoveli nakli

utrirebulia, vidre istoria ar

iqneba sruliad gawmendili da faqtebi

ise damaxinjebuli, rom veRaravin

icnos. es moZraoba xSirad Tavs

esxmis raSmoris mTis istoriul

pirTa memkvidreobas. igi talaxs

esvris xsovnas vaSingtonze, jefersonze,

linkolnsa da ruzveltze.

dRes Cvens istoriasa da mis dask-

varT, Cven Cveni qveynis mamas, jorj

vaSingtons, pativs mivagebT da

davafasebT. igi arasdros iqneba

gankveTili, gauqmebuli da rac yvelaze

mTavaria, daviwyebuli.

Tomas jefersoni _ didi Tomas

jefersoni 33 wlisa iyo, rodesac

CrdiloeTidan pensilvaniaSi gaemgzavra.

breivoris saxiT Seqmna sakacobrio

istoriis udidesi saunje,

damoukideblobis deklaracia. manve

Seqmna virjiniis konstituciis

monaxazi da aseve virjiniis wesdeba

religiuri TavisuflebisTvis, Cveni

pirveli konstituciis damatebis

erTgvari modeli. mas Semdeg, rac

man imsaxura, rogorc pirvelma sa-

cis Semoteva da piketi.

linkolnma moigo samoqalaqo

omi. man gamosca emansipaciis proklamaciis

ganacxadi, man ganixila

me-13 damatebiTi debuleba, riTac

monoba samudamod mospo da sabolood

mas sicocxlis fasad daujda

es gadamWreli qmedebebi, Cveni

eri-saxelmwifosa da kavSiris SesanarCuneblad

ganxorcielebuli. vidre

cocxlebi varT, Cven, amerikelebi,

daviwyebas ar mivcemT prezident

abraham linkolnis xsovnasa da

pativs mivagebT mas.

Teodor ruzveltma gaaTvalsa-

Cinova dauokebeli ndoba Cveni

erovnuli kulturisa da identobis

Cagvrisa da gamijvnis adgilad

gadaaqcevda. maT surT, rom dagvadumon,

magram Cven ar davdumdebiT.

me madlobas gixdiT, did madlobas!

Cven simarTles bodiSis moxdis

gareSe sruli moculobiT warmovadgenT.

Cven vacxadebT, rom amerikis

SeerTebuli Statebi yvelaze samarTliani

da gansakuTrebuli erisaxelmwifoa

aqamde dedamiwaze arsebulTa

Soris. Cven amayni varT im

faqtis gamo, rom Cveni qveyana iudeur-qristianul

principebzea

dafuZnebuli da Cven gvesmis, rom

am faseulobebma mSvidobisa da samarTlianobis

saqme mTel msofli-

Sirebs da Cvenc _ erTmaneTTan. maTi

mizani ar aris ukeTesi amerika, maTi

mizania amerikis dasruleba.

mis adgilas maT surT Zalaufleba

sakuTari TavisTvis, magram

ise, rogorc patriotebi gasul

saukuneSi amas moimoqmedebdnen, amerikeli

xalxi maT gadaudgeba aqeTken

mimaval gzaze da Cven swrafad

da Rirseulad gavimarjvebT. Cven

arasodes davuSvebT, rom amerikis

gmirebi maT Cveni kvarcxlbekebidan

an Cveni gulebidan daamxon, amoagdon.

amxoben ra vaSingtons an jefersons,

am radikalebs surT im memkvidreobis

damxoba, rasac xsenebulma

adamianebma TavianTi sicocxle

vniT Sejamebas Tavis marTebul adgils

mivuCenT.

vidre es figurebi qvaSi gamaradiuldebodnen,

isini iyvnen amerikeli

goliaTebi sisxliTa da xorciT,

galanturi mamakacebi, romelTa

uSiSarma saqmeebma sakacobrio progresi

samyarosTvis umagaliTod

didi naxtomiT win waswies. dRes sa-

Ramos Tqven da, upirveles yovlisa,

axalgazrdebs mogiyvebiT am didkacebis

namdvil istorias.

jorj vaSingtoni Tavidan fexebamde

amerikeli xalxis siZlieres,

momxibvlelobasa da Rirsebas warmoadgenda.

moxalise moqalaqeTa da

glexTa mcire razmisgan man Seqmna

kontinenturi armia da Semoikriba

isini Tavis garSemo, raTa dapirispireboda

msoflios uZlieres

samxedro Zalas. rva wlis ganmalobaSi,

ueli forjis sastik zamTar-

Si, sapasuxo dartymebTan erTad,

gauZRva am patriotebs saboloo

triumfisken. rodesac armia 1776

wlisTvis aTas kacamde Semcirda,

rodesac damarcxeba sruliad

gardauvali Canda, misi jaris nar-

Cenma gabeda da delavaris mdinare

gadalaxa. maT gaiares 9 mili yinva-

Si da sibneleSi, bevri Ceqmis gare-

Sec iyo darCenili da sisxlis nakvalevs

tovebda Tovlze. diliT

maT gamarjveba moipoves trenton-

Si, mas Semdeg rac iorkTaunSi msoflios

uZlieres saxelmwifos kapitulacia

aiZules. generali vaSingtoni

pretenzias Zalauflebaze ki

ar acxadebda, aramed, rogorc ker-

Zo piri, daubrunda maunT vernons.

rodesac mas xelmeored mouxmes,

igi sakonstitucio konvents uZRveboda

filadelfiaSi da erTxmad

airCies pirvel prezidentad. rodesac

igi ori saxelisuflebo vadis

Semdeg gadadga, Tavisi yofili mowinaaRmdege,

mefe jorji, Tavisi

drois yvelaze did adamianad

daasaxela. igi dRemde pirvelia

Cvens gulebSi, radgan iqamde, vidre

amerikelebs TavianTi qveyana uy-

gareo saqmeTa ministrma da Semdeg

viceprezidentma, igi prezidentad

airCies. man ubrZana amerikel meomrebs

barberis mekobreTa ganadgureba.

luizianis Sesyidvis Semdeg

man Cveni eri-saxelmwifos farTobi

gaaormaga, man cnobili aRmomCenebi

luisi da klarki gaagzavna dasavleTiT

gabedul eqspediciaSi wynari

okeanisken. igi iyo arqiteqtori, gamomgonebeli,

diplomati, swavluli,

msoflios erT-erTi udidesi universitetis

damaarsebeli da Tavisuflebis

mgznebare damcveli. amerikelebi

yovelTvis aRtacebiT moixsenieben

amerikuli Tavisuflebis

Semoqmeds, Tomas jefersons da mas

arc Cven daviviwyebT odesme.

abraham linkolni _ Cveni eris

mxsneli, iyo TviTnaswavli iuristi,

romelic amerikis sazRvarTan axlos,

qoxSi gaizarda. rogorc pirveli

respublikeli prezidenti, igi

manamde SeumCneveli safexuridan

maRal Tanamdebobebze aRzevda,

radgan monobis winaaRmdeg mimarTuli

misi Sexedulebebi uZlieresi da

cxadi iyo... man xeli moawera transkontinentuli

rkinigzis mSeneblobis

kanons. man xeli moawera houmstedis

kanons, rac zogierT gansakuTrebul

swavluls mieca, gansazRvra

ra Cveulebriv, rom rigiTma

moqalaqem Tavisufali miwebi miiRos

amerikis dasavleTSi yvelgan

dasasaxleblad. da igi win uZRoda

qveyanas Tavisi istoriis ubneles

periodSi, sadac yvelas TiTo misxals

aZlevda Tavisi Zalisas, imaSi

dasarwmuneblad, rom xalxis xelisufleba

_ xalxis mxardaWeriT

da xalxisave mxardamWeri _ Tavadac

ar damTavrebuliyo. igi iyo mTavarsardali

amerikuli armiisa sisxliani

samoqalaqo omis dros, romelmac

ixsna Cveni kavSiri da monobis

ubedureba mospo. 600 000 adamiani

daiRupa am omSi, 20.000-ze meti mokvda

da daiWra mxolod erT dRes antietamSi,

geTisburgSi. 157 wlis win

kavSirma mxned moigeria 15 000 ka-

mimarT. igi xedavda amerikuli misiis

gansakuTrebul sidiades msoflioSi

da iyo misi mimdevari mTeli

Tavisi energiiTa da mgznebarebiT.

rogorc ufrosi leitenanti amerika-espaneTis

omSi, igi meTaurobda

cnobil raf raiderebs, mteri rom

daemarcxebina san-xuanis borcvze.

rogorc niu-iork-sitis policiis

ufrosma, man amoZirkva korufcia,

Semdeg msaxurobda niu-iorkis gubernatoris

Tanamdebobaze, amis Semdeg

gaxda viceprezidenti da bolos,

42 wlis asakSi, igi gaxda amerikis

SeerTebuli Statebis yvela

drois yvelaze axalgazrda prezidenti.

man Cveni yvelaze didi axali

samxedro-sazRvao floti mTel

dedamiwaze gauSva, raTa euwyebina

amerikis, rogorc msoflio zesaxelmwifos

gamoCena asparezze. man

Cven bevri axali erovnuli parki

gvaCuqa, maT Soris, grand qenioni.

man dasabami daudo gasaocari panamis

arxis mSeneblobas da is erTaderTi

pirovnebaa, vinc miiRo rogorc

nobelis premia mSvidobis dargSi,

ise _ kongresis sapatio medali.

is srulyofili gansxeuleba iyo

amerikuli Tavisuflebisa. amerikeli

xalxi arasdros Seeleva Teodor

ruzveltis mamac, mSvenier da

dauokebel suls.

arc erT moZraobas, romelic

ecdeba, es Rirebuli amerikuli

memkvidreoba gaauqmos, gulSi ar

eqneba siyvaruli amerikisadmi. es

SeuZlebelia! verc erTi adamiani,

vinc dums am brwyinvale memkvidreobis

ganadgurebisas, ver gagviZRveba

ukeTesi momavlisaken. radikaluri

ideologia, romelic utevs

Cvens qveyanas, socialuri samarTlianobis

droSis qveS moiwevs, sinamdvileSi

ki igi siamovnebiT daangrevda

rogorc samarTlianobas,

ise _ sazogadoebas. igi samarTlianobas

aqcevda dayofisa da SurisZiebis

iaraRad da Cvens Tavisufal

da integrirebul sazogadoebas

oSi dramatulad win waswies. Cven

viciT, rom amerikuli ojaxi amerikuli

cxovrebis fundamentia. Cven

vaRiarebT yvela eri-saxelmwifos

uflebasa da zneobriv movaloebas,

daicvan sakuTari sazRvrebi da Cven

vagebT kedels. Cven vixsenebT imas,

rom mTavrobebi muSaoben sakuTari

mosaxleobis usafrTxoebisa da bednierebis

dasacavad. eri-saxelmwifo,

upirveles yovlisa, sakuTar moqalaqeebze

unda zrunavdes. es

droulia. Cven gvwams Sansebis Tanabroba,

Tanasworoba da erTnairad

mopyroba yvela rasis, warmomavlobis,

religiisa da sarwmunoebis moqalaqebis

mimarT. yvela bavSvi, ra

ferisac ar unda iyos is, dabadebuli

Tu daubadebeli, aris RvTis

wminda xatad Seqmnili.

Cven gvsurs Tavisufali da Ria

debati, ar gvsurs enobrivi kodi da

aseve raime uaryofa kulturis mimarT.

Cven vaRiarebT tolerantobas,

ara gansjiT wanamZRvrebs. Cven

mxars vuWerT gambedav mamakacebsa

da qalebs samarTaldamcvel struqturaSi.

Cven arasodes gavauqmebT

Cvens policias da arc Cveni konstituciis

did meore debulebas, rac

uflebas gvaZlevs, viqonioT iara-

Ri da vataroT is. Cven gvwams, rom

Cvens bavSvebs unda vaswavloT TavianTi

samSoblis siyvaruli, TavianTi

istoriis dafaseba da Cveni

didi amerikuli droSis pativiscema.

Cven vdgavarT medgrad, amayad da

muxls moviyriT yovladZlieri RmerTis

winaSe. esaa, rac Cven varT.

esaa, risic gvwams da esaa is faseulobebi,

romlebic win gagviZRvebian

ukeTesi da ufro diadi momavlisaken.

isini, romlebic cdiloben

amoZirkvon Cveni memkvidreoba,

surT rom Cven, amerikelebma, daviviwyoT

Cveni siamaye da Rirseba ise,

rom veRar SevZloT amerikis bedSi

garkveva. amxoben ra 1776 wlis gmirebs,

isini cdiloben siyvarulisa da

erTgulebis kavSirebis mospobas,

romelic Cvens qveyanasTan gvakav-

Seswires, raTa gaemarjvebinaT samoqalaqo

omSi, isini waSlidnen mogonebas,

ramac is jariskacebi STaagona

sikvdilze wasuliyvnen, rodesac

isini respublikis sabrZolo

himns mRerodnen: „rogorc is mokvda,

rom wminda-eyo vaJkacebi, aseve

dagvacaleT movkvdeT, raTa adamianebi

gavaTavisufloT, maSin rodesac

ufali Tavis svlas ganagrZobs”.

isini mospobdnen principebs, ramac

daasrula monoba da mTel msoflioSi

es boroti intituti gaauqma,

rac tanjavda kacobriobas araerTi

saukune Tu aTaswleuli. Cveni mowinaaRmdegeebi

daxevdnen im dokumentebs,

romelSic martin luTer kingma

Tavisi ocneba gamoxata, rac safuZlad

daedo samarTliani samoqalaqo

uflebebisTvis mebrZol

moZraobas. isini mospobdnen Sexedulebebs,

kulturasa da identobas,

romelmac amerika aqcia dedamiwis

istoriaSi yvelaze cocxal da

tolerantul sazogadoebad. Cemo

amerikelo Tanamoqalaqeno, droa,

visaubroT xmamaRla da mtkiced,

raTa davicvaT Cveni qveynis mTlianoba!

droa, Cvenma politikosebma mouxmon

Cvens amerikel winamorbedTa

simamaces da simtkices! droa! droa,

gavSaloT Cveni droSebi da davicvaT

am didebuli qveynis yvela rasis,

yvela qalaqis, yvela nawilis

moqalaqeebi! Cveni Rirsebis saxeliT,

Cveni bavSvebis saxeliT, Cveni

erTianobis saxeliT unda davicvaT

Cveni istoria, Cveni memkvidreoba da

Cveni didi gmirebi. dRes saRamos aq,

Cvens winamorbedTa Tvalwin, amerikelebi

xelaxla acxadeben, rogorc

es 244 wlis winaT moimoqmedes,

rom Cven aravis mivcemT saSualebas,

tiranuli meTodebiT mogvepyros,

dagvamciros da ar mivcemT borot

adamianebs Cveni daSinebis saSualebas.

es ar moxdeba!

gagrZeleba 37-e gv.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

35


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

`mmarTveli gundis qmedebebi ruseTis interesebs emTxveva~

nene injgia

591 71 39 98

qveyanaSi Seqmnil viTarebaze,

mimdinare politikur proceseb-

sa da 2020 wlis saparlamento

arCevnebSi axalgazrdebis CarTulobaze

„qronika+” rubrika „axalgazrda

politikosebSi” „Tavis-

ufali demokratebis” axalgazr-

duli organizaciis wevr giorgi

qitiaSvils esaubra:

_ giorgi, ra kiTxvebi gaqvs

giorgi SaqaraSvilis mkvlelobis

saqmis gamoZiebis Sesaxeb?

_ pirvel rigSi, ojaxs tragedias

vusamZimreb da mgonia, rom am

saqmesTan dakavSirebiT Zalian bevri

kiTxvis niSani arsebobs. saxelmwifo

jerovnad ver an ar asrulebs

Tavis movaleobas. saqmeSi

Zalian bevri lafsusia. Tundac

sagamoZiebo moqmedebebis droulad

arganxorcieleba, mowmeebis

droulad ardakiTxva, im adgilis

gadawva, sadac TviTmxilveli

imaleboda. savaraudod, saxelmwifo

viRacebs xels afarebs. Tundac

jer kidev kiTxvis niSania imas-

Tan dakavSirebiT, aris Tu ara

„kawro” is adamiani, vinc manqanidan

gadmodis? realurad, kadrSi Cans,

rom is piri mowmes esaubreba. Sinagan

saqmeTa saministros avtobanze

imdeni kamera aqvs, martivi

dasadgenia, marTlac xaSuridan

modioda Tu ara is pirovneba. es

kiTxvis niSnebi aCens swored eWvs,

rom saxelmwifo am saqmis Cafarcxvas

cdilobs da Tu amas akeTebs,

ra Tqma unda, es sistemuri dana-

Saulia. Cven ukve gvaqvs SemTxvevebi,

Tu rogor moqmedebda saxelmwifo

saraliZis, maCalikaSvilis

saqmeebze, Sesabamisad, aseTi qmedeba

ukve saxelmwifos xelwera gaxda

da ar mgonia, vinmes gaukvirdes,

Tuki aRmoCnda, rom saqmes ayalbeben.

_ am saqmesTan dakavSirebiT

ismis mosazreba, rom mediis

CarTuloba,

garkveulwilad,

azianebs sagamoZiebo process. ra

kuTxiT gamoikveTa mediis roli

am saqmeSi da exeba Tu ara igi

mTel sazogadoebas?

_ es ojaxis tragediaa da ise

emociurad amas veravin aRiqvams,

rogorc ojaxi, magram saerTod ar

vfiqrob, rom es Tema sazogadoebas

ar exeba. realurad, problemaa,

rom saxelmwifo jerovnad

ar asrulebs Tavis movaleobas. SeiZleba,

ojaxma damnaSaveebs saer-

Tod apatios, magram es imas ar niSnavs,

rom saxelmwifom Tavisi movaleoba

ar unda Seasrulos. msjeloba

im kuTxiT, rom es tragedia

mxolod ojaxis saqmea da sxvas

aravis araferi ekiTxeba, arasaxelmwifoebrivi

viwro Tvalsawieris

azrovnebaa. rac Seexeba mediis

rols am saqmeSi, kidev erTxel

gamoCnda, Tu ramdenad mniSvnelovania

Tavisufali mediis arseboba

qveyanaSi, raTa aseT dros kiTxvebs

pasuxebi gaeces. is, rom garkveul

kiTxvebs pasuxi gaeca, mediisa da

im Jurnalisturi gamoZiebis damsaxurebaa,

rac Jurnalistebma

awarmoes, igive Tqveni gazeTis redaqtorma

qalbatonma eliso

kilaZem da Tavisufalma televiziebma.

mediis rolia swored mTavari

saqmis am donemde miyvanaSi _

saxelmwifos realuri Secdomebi

da danaSaulebebi gamoCnda.

_ winasaarCevnod xelisufle-

bas ar unda awyobdes am tipis saqmis

gamouZiebloba. es xom ar iqne-

ba obieqturi gamoZiebis sababi?

_ xelisuflebisTvis Zalian

cudi iqneba arCevnebis win am saqmis

gamouZiebloba, magram, realurad,

es socialuri kontraqti

mgonia, rac xelisuflebas kriminalTan

da quCasTan aqvs dadebuli.

aqedan gamomdinare, xelisufleba

ver wiravs im adamianebs, romlebic

arCevnebze exmarebian. gvaxsovs,

wlebis winaT korcxelSi rogor

moeqcnen opozicioner deputatebs

da aravin aris dasjili, aseve

moWidave zurab daTunaSvilis cemis

faqti, roca aravin dasjila.

es is realobaa, rac Seqmna „qarTuli

ocnebis” xelisuflebam. Tu vinmes

gawiraven, magaliTad, sportsmens,

romelic SaqaraSvilis

saqmeSi monawileobda, maSin isini

imaze dafiqrdebian, rom „ocneba”

wiravs Tavis momxreebs da Sesa-

Zloa, ise aRar daexmaron. ase rom,

xelisuflebis bralia is garemo,

rac dRes Seiqmna qveyanaSi.

_ prezidentis gancxadeba, „Za-

ladoba vici erTi erTze”, xels

uwyobs Zaladobis romantizebas?

_ salome zurabiSvilis gamosvlebi

komikuri gaxda. mgonia, rom

am SemTxvevaSi verbalizaciis problemaa

da es adamiani ar atans gonebas

imas, Tu ra Sedegi SeiZleba

gamoiwvios misma gamonaTqvamma. es

pirveli SemTxveva ar aris, bevrjer

dauSvia msgavsi lingvisturi

Seusabamoba.

_ am procesebis paralelurad

mmarTvelma gundma saarCevno

Stabis xelmZRvanelad irakli

kobaxiZe daniSna, raze metyvelebs

es gadawyvetileba?

_ es imis dadasturebaa, Tu

rogori winasaarCevno kampania eqneba

„qarTul ocnebas”, anu siZulvilis

enaze, Zaladobaze, agresiasa

da „cxra welze” damyarebuli.

„qarTul ocnebas” iseTi

saarCevno kampania da mesijboqsebi

eqneba, rogoric irakli kobaxiZea

da rogor tonalobaSic saubrobda

is mosaxleobasa da opoziciasTan.

_ „cxrawlian reJimze” dam-

yarebuli kampania axseneT,

romelsac 2012 wlidan iyenebs

„qarTuli ocneba”. amjerad ramdenad

imuSavebs „qarTuli ocneb-

is” sasargeblod es gzavnili?

_ „cxrawliani reJimis” xseneba

ise Zlierad aRar imuSavebs,

giorgi qitiaSvili:

`xelisuflebas

kriminalTan

socialuri

kontraqti aqvs

dadebuli~

rogorc aqamde muSaobda. rac Seexeba

opozicias, mosaxleoba unda

davarwmunoT, rom Cveni arCevis

SemTxvevaSi bevrad ukeTesi momavali

eqneba qveyanas. mTavari amocanaa,

gadauwyveteli amomrCeveli

miviyvanoT yuTTan da „qarTul

ocnebas” ar mivceT arCevnebis gayalbebis

saSualeba, rac, vfiqrob,

opoziciis muSaobazea damokidebuli.

_ Tqveni azriT, kvlav polarizebuli

garemo iqneba da arCe-

vani dadgeba „qarTul ocnebasa”

da „nacionalur moZraobas”

Soris?

_ radgan kobaxiZe daniSnes

saarCevno Stabis xelmZRvanelad,

savaraudod, aqcenti gakeTdeba:

„qarTuli ocneba” VS „nacionaluri

moZraoba”. magram arseboben

sxva politikuri Zalebi: „Tavisufali

demokratebi”, „evropuli

saqarTvelo”, „lelo”... wels sxva

tipis arCevnebi Catardeba da amitom

ar mgonia, 2016 wlis polarizebis

suraTi vixiloT. arCevnebze

saqarTvelos mosaxleobas velodebi,

man unda gadawyvitos, saiT

gvinda wasvla _ ruseTisken Tu

dasavleTisken? Cveni xelisufleba

im saqmes akeTebs, rac ruseTs

awyobs. ruseTs problemebi hqonda

zviad gamsaxurdiasTan, eduard

SevardnaZesTan, mixeil saakaS-

vilTan, magram, ratomRac, biZina

ivaniSvilTan ar aqvs. yvela faqti

ruseTis interesebSi iyo: ar aSenda

anakliis porti da a. S. ruse-

Tis interesebSia saqarTvelo,

rogorc Seumdgari, gaWirvebuli

da Raribi qveyana. ivaniSvili cdilobs,

gaaRaribos Cveni qveyana da

aamos ruseTs, es aris swored,

prorusoba. ver davijereb, rom

biZina ivaniSvils ruseTTan kavSiri

ar aqvs. romeli Tavmoyvare xelisufleba

Camoiyvanda gavrilovs?!

amaT gasdiT da akeTeben.

ruseTis interesebs emTxveva

mmarTveli gundis qmedebebi.

_ ramdenad didi Sansia imisa,

rom opozicia ruseTis Temas da

„ocnebis” prorusul nabijebs

daanaxebs amomrCevlis did naw-

ils?

_ es Cvenzea damokidebuli.

opozicia Tu amas SevZlebT, aseT

SemTxvevaSi gamarjvebas movipovebT.

aucilebelia, mosaxleobasTan

Sexvedrebi, xSiri konsultaciebi

da xalxma unda igrZnos, rom maT

gverdiT varT da kabinetebSi ar

vsxedvarT. opoziciam Zalian bevri

unda vimuSaoT, rom Cveni

saTqmeli da ideebi mosaxleobamde

mivitanoT.

_ rogoria „Tavisufali demo-

kratebis” gegmebi am arCevnebze?

_ „evropul saqarTvelosTan”

erTad koaliciiT gavdivarT arCevnebze.

mTawmindaze gvyavs saer-

To opoziciuri kandidati, _ Cveni

partiidan Salva SavguliZe da

mxars vuWerT danarCen opoziciur

kandidatebs sxva raionebSi,

razedac SevTanxmdiT. rac Seexeba

mTavar mesijboqss, winasaarCevno

kampaniis gamocxadebis Semdeg yvelaferi

gaxdeba cnobili.

_ iyo aseTi daTqma, rom am

wels bevri axali saxe gamoCndeboda

politikaSi. am mocemulo-

biT risi Tqma SegiZliaT da

rogor warmogidgeniaT axal-

gazrdebis CarTuloba 2020 wlis

saparlamento arCevnebze?

_ politikur partiebSi myofi

axalgazrdebi maqsimalurad CaverTvebiT

procesebSi da winasaarCevno

kampaniaSic miviRebT monawileobas.

SeiZleba, kandidatebic

iyvnen axalgazrdebi. 2020 wlis

arCevnebisTvis SeiZleba ar iyos

TvalsaCino axalgazrdebis politikaSi

CarTuloba, magram mgonia,

rom 2030 wlisTvis saerTod axali

politikuri elita iqneba, ra

Tqma unda, arsebuli politikosebis

nawilTan erTad. sazogadoebis

dakveTa axal saxeebTan dakav-

SirebiT nel-nela Sesruldeba.

gvaxsovs, wlebis winaT korcxelSi rogor moeqcnen opozicioner deputatebs

da aravin aris dasjili, aseve moWidave zurab daTunaSvilis cemis faqti,

roca aravin dasjila. es is realobaa, rac Seqmna `qarTuli ocnebis~

xelisuflebam. Tu vinmes gawiraven, magaliTad, sportsmens, romelic

SaqaraSvilis saqmeSi monawileobda, maSin isini imaze dafiqrdebian, rom

`ocneba~ wiravs Tavis momxreebs da SesaZloa, ise aRar daexmaron~

36

36 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

vasil mamulaSvili: `17 piris dakaveba sazogadoebis emociis Sedegi iyo~

mexuTe gverdidan

_ Cemi dacvis qveS myofebs 143-e muxli

absurdulad wauyenes, aqedan gamomdinare,

Tavisuflad SeiZleba maT 109-e muxlic absurdulad

wauyenon, Tumca amaze Cven yvelaze

naklebad vnerviulobT, radgan darwmunebulebi

varT, rom ra sasamarTlo

pirobebSic ar unda viyoT, aRniSnuli mtkicebulebebiT

am saqmeze aucileblad

dadgeba gamamarTlebeli ganaCeni. saqmis

ganxilvisTvis 6-Tviani vadaa imis gamo, rom

arasrulwlovnebi arian saqmis monawile

pirebi. 6 TveSi Tu ar dadga ganaCeni, es

pirebi ganTavisufldebian da sasamarTlo

sxdomebi gagrZeldeba. araerTi SemTxveva

viciT, roca 9-Tviani vadis gasvlis Semdeg

braldebuli gauSviaT da mere damdgara an

gamamarTlebeli an gamamtyunebeli ganaCeni.

anu es vada ar ukavSirdeba marTlmsajulebis

jerovnad ganxorcielebas. am

saqmeze samarTlebrivad ar arsebobs

braldebis damZimebis safuZveli, Tumca realobidan

gamomdinare Teoriuli Sansi

aris, rom es usafuZvlo braldebebi

warudginon Cemi dacvis qveS myofebs. es ara

mxolod CvenTvis, aramed gamoZiebisTvisac

cudi iqneba. gamoZiebam Tu braldeba

warudgina am pirebs, saqme am nawilSi gaxsnilad

gamocxaddeba. aseT SemTxvevaSi gamo-

Zieba SesaZlo versiebze muSaobas aCerebs.

realuri versia SeiZleba daikargos da

realuri damnaSaveebi gaqrnen. es cudia

dazaralebulisTvisac, radgan maT Tu aqvT

gancda, rom mkvleloba moxda, veRarasdros

gaarkveven simarTles.

_ ramdenad adekvaturia am saqmesTan

mimarTebiT saxalxo damcveli da ra for-

miT unda CaerTos is?

_ normis doneze: „saqarTvelos saxalxo

damcveli adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa

saxelmwifoebrivi garantiebis

uzrunvelyofis mizniT zedamxedvelobas

uwevs saxelmwifo xelisuflebisa da adgilobrivi

TviTmmarTvelobis organoTa, sajaro

dawesebulebaTa da Tanamdebobis pir-

Ta mxridan saqarTvelos teritoriis farglebsa

da mis iurisdiqciaSi myofi yvela

pirisTvis saxelmwifos mier aRiarebul

uflebaTa da TavisuflebaTa dacvasa da pativiscemas.

ganurCevlad rasisa, kanis ferisa,

sqesisa, enisa, warmoSobisa da sxva garemoebebisa”.

e. i. am SemTxvevaSi yvela pirSi

igulisxmeba rogorc braldebuli, aseve

dazaralebuli, statuss ar aqvs arsebiTi

mniSvneloba. SesaZloa, viRac ukanonod dai-

Wiron da is ufro safrTxis Semcveli aRmoCndes.

gakvirvebuli var saxalxo damcvelis

gancxadebiT, _ sanam am saqmes mkvlelobis

statusi ar mieniWa, manam uflebamosileba

ar gvqondao. misi es gancxadeba

sruli absurdia. saxalxo damcvelis poziciidan

visaubrebdi imaze, rom am saqmeze

sazogadoeba Tu Jurnalistebi xSirad arsebiTad

mcdari informaciis Semcvel

faqtebs avrceleben, rac sityvisa da gamoxatvis

Tavisuflebis Sesaxeb saqarTvelos

kanonidan gamomdinare dauSvebelia. Tu samarTlebrivi

saxelmwifos Seqmna gvinda, sazogadoebis

samarTlebrivi donec unda

avamaRloT. gamosaxulebis uflebac piradi

araqonebrivi uflebaa. personaluri

dacvis inspeqtors rom mivmarTo, yvela

televizia, vinc es gamosaxulebis ufleba

daarRvia, dajarimdeba. rodesac am tipis

Canawerebi vrceldeba, saxeebi dafaruli

unda iyos. dRes ukve yvelaferi airia am

saqmeSi.

_ rom ara mediis CarTuloba, sazoga-

doebisTvis bevri ram ucnobi iqneboda da

gamoZiebac sxva kuTxiT wavidoda.

_ ver moviwoneb mediis qcevas, romelic

mtkicebiT formaSi romelime pirs daabralebs

mkvlelobas, _ es ar SeiZleba. Tu

am tipis gancxadebas akeTeben, minimum, varaudis

doneze mainc gamoTqvan. aseTi tipis

gancxadebebi frTxilad, Jurnalilsturi

eTikis normebisa da sxva adamianebis

uflebebis dacviT unda keTdebodes. xSirad

am informaciebze sazogadoeba reagirebs,

saxelmwifos winasaarCevnod ar awyobs

milionobiT adamianis gaRizianeba, amitomac

garkveul informaciaze sazogadoebis

reaqcias SeiZleba araswori bralis wayeneba

moyves. samwuxarod, xSirad medias

provocirebis manqanad iyeneben. visurveb,

rom yvelam Tavisi saqme swori formiT ake-

Tos. amave formiT mivesalmebi mediis

CarTulobas. amis gamovlinebaa Cemi qceva,

maqsimalurad mogawodoT informacia.

aSS _ gamowvevebi da donald trampis istoriuli sityva

35-e gverdidan

Cven ganvacxadebT damoukideblobis

deklaraciis idealebs da

arasodes davTmobT suls, simamaces

da 1776 wlis 4 ivlisis saqmes.

am safuZvelze myarad da Seudrekelad

vidgebiT. im sicrueebis pirispir,

romlebic gvxleCen da gvamcireben,

Cven yvelas davanaxvebT,

rom amerikis istoria gvaerTianebs,

inspiraciiT aRgvavsebs, yvelas

mogvicavs da gvaTavisuflebs. Cven

unda moviTxovoT, rom Cvens Svilebs

iseve aswavlidnen amerikis danaxvas,

rogorc amas akeTebda presviteri

martin luTer kingi, rodesac

ambobda, rom dafuZneblebma

valis Tamasuqze yoveli momavali

TaobisTvis moaweres xeli. doqtori

kingi xedavda, rom misia Cvengan

samarTlianobas moiTxovda,

rom Cven dafuZnebis idealebi bolomde

unda gaviTavisoT. es idealebi

CvenTvis aris dafuZnebis

mniSvnelovani idealebi.

igi sakuTar Tanamoqalaqeebs

mouwodebda, ar moespoT TavianTi

memkvidreoba, aramed Rirsni yofiliyvnen

am memkvidreobis. yoveli

Temis bavSvebs, uwinares yovlisa,

is unda vaswavloT, rom amerikeloba

niSnavs Tavgadasavlis

moyvaruli da TviTcnobieri adamianis

sulis tarebas. amerikelebi

arian adamianebi, romlebic Cveni

manifestis beds okeanis miRma,

gamoukvlev tye-RreSi, umaRles

mTebs iqiT, Semdeg casa da varskvlavebisken

mihyvebodnen.

Cven varT endriu jeksonis, ulises

grantisa da frederik daglasis

qveyana. Cven varT uaild bil

hikokisa da bafalo bil kodis

qveyana. Cven varT eri-saxelmwifo,

vinc warmoiSva Zmebi raitebi, mfrinavebi

takigi, hariet tabmani,

klara bartoni, jesi ouensi, jorj

petoni, generali jorj petoni,

didi luis armstrongi, alan

Seferdi, elvis presli da muhamed

ali da mxolod amerikas SeeZlo

maTi warmoSoba. sxvagan es SeuZlebeli

iyo.

Cven varT kultura, sadac huveris

kaSxali aRmarTes, daages

Cqarosnuli gzebi da manhetenis

iersaxe Camoayalibes. Cven is adamianebi

varT, romlebic ocnebas

frTebs asxamdnen da amas daerqva

las-vegasi nevadis udabnoSi, maiami

amosuli floridis Waobebidan da

Cveni gmirebi gamokveTilni raSmoris

mTaze. amerikelebma gamoiyenes

eleqtrooba, gaxliCes

atomi da msoflios misces telefoni

da interneti. Cven veluri

dasavleTi davasaxleT, movigeT

ori msoflio omi, mTvareze gavuSviT

amerikeli astronavtebi.

da erT dResac, Zalian male,

Cvens droSas marsze davkidebT.

Cven gvaqvs naCuqari uolt uitmanis

poeziis samyaro, mark tvenis

istoriebis, irving berlinis sim-

Rerebis, ela ficjeraldis xma,

frenk sinatras stili, bob houpis

komedia, saturn V-raketis Zala,

fordi F150-is gamZleoba da amerikuli

aviamzidis arnaxuli si-

Zliere.

amerikelebma es Cinebuli istoria

arasodes ar unda dakargon.

Cven ar gvaqvs ufleba, igi daviviwyoT.

aravis ise araferi gaukeTebia

odesme, rogorc Cven. amis gamo

mTeli Cemi avtoritetiT, romelic

me, rogorc amerikis SeerTebuli

Statebis prezidents, gadmomeca,

vacxadeb axali Zeglis aRmarTvis

Sesaxeb Cveni warsulis gigantebisTvis.

me xels vawer amerikeli

gmirebis erovnuli gvardiis

Zeglis aRmarTvaze da es iqneba

uzarmazari parki qalaqgareT, romelSic

yvelaze didi amerikelebis

qandakebebi daidgmeba, visac ki

amqveynad ucxovria.

am Ramidan moyolebuli, am

didebuli adgilidan gvsurs,

gaerTianebulebs Cvens ganzraxva-

Si, win viaroT da sakuTar Tavs

axlidan mivaniWoT es mzaoba. Cven

amerikeli patriotebis axal Taobas

aRvzrdiT. Cven davwerT amerikuli

Tavgadasavlis axal saintereso

Tavs. Cven vaswavliT Cvens

Svilebs imis codnas, rom isini

legendebis qveyanaSi cxovroben,

rom arafers da aravis SeuZlia

maTi SeCereba. maT ecodinebaT,

rom amerikaSi yvelafris gakeTeba

SeiZleba da rom Cven erTad yvelafris

miRweva SegviZlia.

raSmoris mTis titanebisgan aRmarTulni

Cven vipoviT erTianobas,

rasac aravin moeloda. Cven gadavdgamT

nabijebs, rac aravisTvis

yofila SesaZlebeli. es qveyana

gaxdeba iseTi, rogorsac Cveni moqalaqeebi

amden xans imedovnebdnen

da risic eSiniaT Cvens mtrebs,

radgan Cven arasodes daviviwyebT,

rom amerikuli Tavisufleba

amerikuli sidiadisTvis arsebobs.

da es aris is, rac gvaqvs _ amerikuli

sidiade. saukuneebis manZilze

Cveni anderZi is qalaqebi iqnebian,

romlebic Cven avageT, is Cempionebi,

romlebic gamovWedeT, sikeTeebi,

romlebic aRvasruleT da Zeglebi,

romlebic SevqmeniT Cven

garSemo yvelas inspirirebisTvis.

Cemo sayvarelo Tanamoqalaqeebo,

amerikis bedi Cven winaSea. amerikis

gmirebi Cvens gulebSi arian myarad,

amerikis momavali Cvens xelTaa.

batonebo da qalbatonebo, saukeTeso

jer kidev winaa. TqvenTan er-

Tad yofna didi pativi iyo pirveli

ledisTvis da CemTvis. me miyvars

Tqveni saxelmwifo. me miyvars

es qveyana. me msurs, yvelas vusurvo

Zalian bednieri 4 ivlisi. RmerTma

dalocos is. RmerTma dalocos

Tqveni ojaxebi. RmerTma

dalocos Cveni samxedroebi da

RmerTma dalocos amerika. gmadlobT

Tqven, gmadlobT”. (sityvis

dasasruli)

am yvelafris fonze namdvilad

rCeba gancda da emocia, rom aSS

warmatebiT gaivlis yvela winaaRmdegobas

da is kvlav iqneba msoflioSi,

maT Soris, saqarTveloSi,

politikuri amindisa da RirebulebiTi

arCevanis ganmsazRvreli da

nebismieri individis, moqalaqis

uflebebisTvis brZolis motivatori.

RmerTma dalocos aSS!

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

37


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

saqarTvelos 6 eri

eqvsi eris eqsperimentul turnirSi,

romelic wleuls Semodgomis

miwurulsa da zamTris dasawyisSi

igegmeba, SesaZloa, saqar-

Tvelos erovnulma nakrebmac miiRos

monawileoba. am varauds irlandielebi

gamoTqvamen:

„msoflio ragbi mimdinare kviraSi

apirebs, garkveuli naTeli

mohfinos darCenili wlis kalendars.

misi erT-erTi nawili rvagundiani

eqsperimentuli turniri

unda gaxdes, romelSic 6 eris nakrebebis

garda saqarTvelom da

fijim unda iTamaSon, finali ki 5

dekembers Catardeba. turniris

reglamentis Tanaxmad, 8 nakrebi

or jgufSi gadanawildeba, isini

erT wred iTamaSeben, gamarjvebulebi

ki finalSi iasparezeben.

ramdenime Tvea, es sakiTxi masmediis

saSualebebSi aqtiurad

ganixileba, gansakuTrebiT ki es

inglisur presaze unda vTqvaT,

sadac meti konkretika SeiniSneboda.

isini pirdapir ambobdnen, rom

6 erze miwveuli gundebi fiji da

iaponia unda yofiliyvnen, Tumca

ufro logikuri iqneba, Tuki iaponiis

nacvlad Sejibrze saqarTvelos

vixilavT.

aRniSnulis Tqmis safuZvels

mTeli rigi mizezebi gvaZlevs. ma-

Tgan upirvelesi koronavirusiT

gamowveuli SezRudvebia, romlebic

qveynebs Soris gadaadgilebebs

arTulebs. fijeli da qarTveli

moragbeebis didi nawili frangulsa

da inglisur klubebSi TamaSobs,

es ki mogzaurobis masStabs

minimumamde daiyvanda. amasTan, me-

2 donis erTbaSad 2 qveynis turnirSi

CarTva meti pozitivis momtani

iqneboda.

saqarTvelos nakrebma ragbi evropis

Cempionatze bolo 10-dan 9

gaTamaSeba moigo da maTgan 6 erSi

CarTvis ambicia sul ufro xSirad

ismis. ukidures SemTxvevaSi, saubaria

plei ofSi TamaSze, rac qar-

Tvelebs elitaSi asvlis mcire

Sanss mainc miscems. amis gaTvaliswinebiT,

saqarTvelos eqsperimentul

turnirSi CarTva maTi Zalebis

warmoCenis idealuri varianti

iqneboda. maT swored aq miecemaT

Sansi yvelas aCvenon, rom 6 erSi

TamaSs marTlac imsaxureben.

SegaxsenebT, rom gasul msoflios

Tasze saqarTvelos nakrebma

mxolod urugvais sZlia, Tumca

iyo avstraliasTan TamaSic, romelic

maT mxolod 8:27 waages. „Tuki

qarTvelebi momaval turnirSi

marTlac dauSves, isini jgufur

etapze 3 umaRlesi tests Caatareben,

rac maTi ganviTarebisTvis

Zalian sasargeblo iqneba”, _ amboben

irlandielebi, romlebsac 6

erSi friad woniani sityva eTqmiT.

basilaSvilis saqme

gadaido da

vaSingtonSi daiwyeba

mtkicebulebebis arqonis gamo

sasamarTlo gadaido. SegaxsenebT:

saqarTvelos 1-l da msoflios 27-

e Cogan nikoloz basilaSvils yofili

meuRle, neli doroyaSvili,

ZaladobaSi sdebs brals, Tumca,

rogorc giTxariT, jer amis mtkicebulebebi

ar aqvs…

amasobaSi Tavad basilaSvili pandemiis

Semdeg pirveli Sejibris-

Tvis emzadeba. es vaSingtonSi moxdeba,

sadac starts 500-iani turniri

aiRebs. sakmaod prestiJuli

Sejibria da saprizo fondi

1.953.285 dolars Seadgens. ukve

wardgenili ganacxadiT amerikul

hardis kortebze iTamaSeben danil

medvedevi, stefanos cicipasi, david

gofini, karen xaCanovi, jo isneri,

kevin andersoni, miloS raoniCi,

marin CiliCi, feliqs oJiealiasimi…

SegaxsenebT: martis Semdeg Sewyvetili

turnirebis gamo, aseve martamde,

CogburTelebs qulebi dasacavi

ar eqnebaT, magram mogroveba ki

SeeZlebaT. SarSan nikas am turnirze

ar uTamaSia, xolo Cempioni nik kirgiosi

gaxda, romelmac finalSi medvedevs

7:6, 7:6 mougo.

realis 92

formula 1.82

madridis „realma” la liga moigo da

sxvadasxva tituliT principul metoqe

„barselonas” gadaaswro. axla „reals” 92

jildo aqvs, „barsas” 91.

sadReisod realis aqtivSia: espaneTis

34 Cempionoba, qveynis 19 Tasi da 11 su-

perTasi, ligis erTi Tasi, 13 CempionTa

liga, Svidi msoflios saklubo Cempi-

onati, oTxi uefas superTasi, ori uefas

Tasi da erTic eva duartes Tasi.

„barselona” 26-jer gaxda la ligis

gamarjvebuli, espaneTis Tasi moigo 30-

jer, superTasi _ 13-jer, aseve ori ligis

Tasi, xuTi CempionTa liga, sami msoflios

saklubo Cempionati, xuTi uefas super-

Tasi, oTxi uefas Tasebis mflobelTa

Tasi da samjer eva duartes Tasi.

eva duartes Tasi, SesaZloa, bevrs

yurs Wrides, magram getyviT, rom es iyo

espaneTSi superTasis analogi 1940-53

wlebSi Cempioni da Tasis mflobeli erT-

maneTs am trofisTvis ecilebodnen.

„barselonas” Sansi aqvs, madridelebs

zafxulSive gauTanabrdes, radgan jer

kidev agrZelebs gamosvlas CempionTa

ligaSi. Tumca iqvea „realic”...

SarSan „formula 1-s” sajiniboebma ramdenjerme

SokSi Caagdes avtosportis moyvarulebi.

pit-stopebze saburavebis Secv-

lis procesi imdenad daxvewili gaxda, 2019

wlis ganmavlobaSi mxolod „red bulis”

meqanikosebma xuTjer moaxerxes oTxi

saburavis or wamze nakleb droSi gamocv-

la. saukeTeso Sedegi 1.82 wami(!!!) iyo.

qomagebi SiSobdnen, rom rvaTviani

uqmoba cudad aisaxeboda teqnikuri per-

sonalis ostatobasa da sinqronul

muSaobaze. nuras ukacravad!

sezonis meore gran-pris avstriam

umaspinZla. teqnikur jgufebs Soris

isev „red bulma” iyoCaRa _ maT maqs

ferstapenis bolids oTxi saburavi 1.95

wamSi Seucvales. meore Sedegic imave

gundis iyo. aleqs albonis bolidis mom-

saxurebas 2.22 wami dasWirda.

amaT fonze lamis saukune gavida, sanam

„mersedesis” teqnikosebma pit-stopi-

dan valteri botasi gaistumres _ 2.39

wami. gurmanebi am sezonisgan kidev ufro

mets elian.

38

38 N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.


294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

toCis

jer

iqneba

boikoti?

1:1 aqvs

koronapandemiisas Sewyvetili, axla ki

tokioSi ganaxlebul baSos meore dRes, to-

CinoSini kaiseis Seerkina. mebrZolebs erTmaneTTan

urTierTSexvedrebis mdidari istoria

aqvT, am Setakebamde erTmaneTs 19-jer

daupirispirdnen, sadac qarTvelis upiratesoba

naTeli iyo: 12:7

samwuxarod, es dRe levanisTvis warmatebuli

ar yofila. xangrZlivi Widaobis Semdeg

kaiseim is iorikiris kimariteTi (ileTiT)

dohiodan gadaiyvana.

SegaxsenebT, toCinoSinis mimdinare balansi

erTi mogeba da erTi marcxia

10 ambavi barselonaze

Cvenma espanelma kolegebma Camoweres

is aTi mizezi, Tu ratom

ver moigo wleuls „barselonam”

espaneTis Cempionis tituli. es gaxldaT

bolo aTwleulis yvelaze

cudi sezoni, romelic mwvrTnelma

ernesto valverdem daiwyo da

kike setienma daasrula.

ager, Cavardnis aTi mizezic:

cudi dagegmva

vaisa da vaglaxis niSnebi jer

kidev maSin gamoCnda, rodesac klubma

Zveleburad 2014-15 wlebis gegma

dasaxa _ sezonSi sami mTavari jildos

mopoveba moindoma. arada, CempionTa

ligaSi „liverpulTan” Seuracxmyofeli

marcxis Semdeg gundma

espaneTis samefo Tasis finalic

waago, magram prezidentma Jozep

maria bartomeum mwvrTneli ernesto

valverde ar gauSva. arada, aSkara

iyo, rom valverdes SesaZleblobebis

maragi iwureboda. kritikuli

momenti ianvarSi dadga, rodesac

klubma ramdenime fexburTeli

ijariT gauSva, is ki ara, zogi gayida

kidec da amas luis suaresis,

osman dembeles, samuel umtitisa da

sxvebis travmebic daerTo.

N16 (318) 21.07-27.07.2020 w.

araswori SenaZeni

iyides oTxi axali fexburTeli:

nieto, firpo, de iongi da grizmani.

de iongs pozicia ver Seur-

Cies. Sesabamisad, manac veRar aCvena

is fexburTi, romelsac „aiaqs-

Si” TamaSobda. bolos sulac daSavda.

grizmanma „barselonaSi” vera

da ver gaiara srulyofili adaptacia.

amis gamo setienma is sezonis

ganaxlebis Semdeg sam SexvedraSi

skamze dasva da am matCebSi

gundma qulebi dakarga.

problemuri gayidvebi

Tavidan „barselonam” gadawyvita,

rakitiCi da vidali gaeyida.

mizezi an sportuli iyo, an _ finansuri.

ase Tu ise, myidveli ar gamoCnda,

xolo xorvatma da Cilelma

maT mimarT damokidebulebis

cvlileba kargad ver miiRes.

gundi daberda

„barsa” kvlav im Semadgenlobas

eyrdnoba, romelmac 2015 wels CempionTa

liga moigo. am fexburTelebis

ostatobaSi eWvis Setana ar

SeiZleba, magram isini xom xuTi

wliT daberdnen. mTavari gundis 8

moTamaSe 30-35 wlisaa da maTgan 6

regularulad sastarto SemadgenlobaSia.

la masia

valverdes sul akritikebdnen

B gunds zedac ar uyurebso, magram

setienic aseTi aRmoCnda. mar-

Talia, TiTo-orola kaci aqa-iq

orivem aTamaSa, magram karles peresi,

romelmac sezoni SesaniSnavad

daiwyo, ianvarSi gayides da am magaliTiT

kargad Cans, Tu rogor

dakninda bolo wlebSi „barselonaSi”

saymawvilo akademiis roli.

mwvrTnelis cvlileba

ar aqvs mniSvneloba, bolomde

endobodnen Tu ara valverdes

fexburTelebi; setienma ki maTTan

kontaqti saerTod dakarga. faqtia:

mwvrTnelis cvlilebam Sedegi

ver gamoiRo. setienma „barselonas”

stili ver aRudgina. metic,

gundma usaxuri, mosawyeni fexbur-

Tis TamaSi daiwyo. is ver dadga

mTavari konkurentebis, „realisa”

da „atletikos” doneze da bolos

imdeni moaxerxa, rom „osasunas-

Tanac” ki waago.

pandemiam daasusta

zogi gundi („reali”, „atletiko”,

„viliareali”, „granada”) karantinis

Semdeg motivirebuli dabrunda,

„real sosiedadi” ki, magaliTad,

moimCvara. karantinma arc

„barsas” argo _ 6 mogeba, 3 fre da

1 wageba. gunds sicocxle aklda.

amas daemata travmebi udroo

dros. guls erTaderTi, luis suaresis

dabruneba Tu axalisebda.

mesi da ter Stegeni

sakmarisi ar aris

mekare mark-andre ter Stegens

cudi statistikis (36 gaSvebuli

goli, 14 ugolo TamaSi) miuxedavad,

saucxoo sezoni hqonda. mesi

ki kvlav mesia (23 goli, 20 sagole

pasi). magram ori kaci „barselonas”

tituls ver moagebinebda.

stumrad susti

kidev erTi ram, rac am sezonSi

„barselonas” gamoarCevda, stumrad

susti TamaSi iyo. marTalia, am

wuTas erTi turi kidev aris saTamaSo,

magram statistika aseTia: Sin

50 qula, stumrad _ 29.

2018-19 wlebis sezonSi statistika

gaxldaT 48 Sin da 39 stumrad.

yvelaze cota qula 2007-08

wlebis sezonis Semdeg.

2021 wels gasamarT tokios

olimpiur TamaSebs, romelic

wleuls unda gamarTuli, „ra-

Rac emuqreba”. es „raRac” ki

boikoti unda iyos. yovel

SemTxvevaSi,

saerTaSoriso

olimpiuri komitetis prezi-

dent Tomas baxis gancxadeba

da warsulis gaxseneba amas

gvafiqrebinebs.

...SegaxsenebT, rom 1980

wels moskovSi gamarTul oli-

mpiur TamaSebs boikoti 60-ze

metma qveyanam gamoucxada.

mizezi 1979 wels sabWoTa jar-

ebis avRaneTSi Sesvla iyo. sw-

ored es faqti gaixsena baxma.

„1980 wlis olimpiuri

TamaSebis boikotma araferi

mogvca. es yvelam aRniSna. olimpiadis

dasrulebidan ramdenime

TveSi germaniis fed-

eraciul respublikaSi miTx-

res, rom dauSves Secdoma da

boikoti araswori iyo. TviT

maSindelma kanclermac ki,

romelic gvaiZulebda boikots,

Secdoma 2008 wels aRi-

ara.

sportsmenebs olimpiuri

ocneba waerTvaT, risTvisac

wlebi emzadebodnen. amitom,

Tu vinme fiqrobs boikotze, es

gakveTili unda gaiTvaliswinon.

sportSi boikoti sasike-

Tos arafers moitans. piriqiT,

vnebs sportsmenebs da qveynis

mosaxleobas, romlebmac Tavi-

anTi aTletebiT unda iamayon.

ra saWiroa boikoti? is vnebs

olimpiur suls, sportsmenis

faseulobas, risTvisac Cven

vibrZviT”, gvamcnobs baxis si-

tyvebs sok-is pressamsaxuri.

saeWvo gancxadeba Tu miniS-

nebaa. ratom dasWirda sok-is

prezidentis am faqtis gaxse-

neba, ver getyviT. bolo Tvee-

bSic ki ar yofila iseTi gancxadebebi,

rom vinmes olimpi-

uri TamaSebisTvis boikotis

gamocxadebis survili hqonoda,

garda imisa, rodesac ram-

denime qveyanam koronavirusis

gamo tokios olimpiur TamaSe-

bze Casvla ar isurva. es iyo

martSi da olimpiada gadaido

kidec…

39


CIAN MAGENTA YALLOW BLACK

kviris horoskopi

verZi

am dReebSi kategoriulad akrZalulia

siCqare. yvelaferi gaakeTeT zomierad,

yuradRebas nu miaqcevT, Tu dagaCqareben.

samuSaoze yuradRebas nu gadaitanT gareSe

rameebze, arsebobs Secdomis daSvebis riski.

saxlSi SesaZlebelia problemebi da

uTanxmoeba ojaxis wevrebTan.

kuro

nu moeridebiT grZnobebis gamovlenas

Tqveni meore naxevris mimarT. ratom ar

unda moawyoT romantikuli saRamo, uTxraT,

rom giyvarT? yvela kuros datvirTuli

SabaT-kvira elodeba. Tqveni saqmiani fusfusi

sasiamovno da sasargeblo iqneba.

tyupi

am niSnis warmomadgenlebisTvis rTuli

periodia: aSkarad surT Tqveni motyueba.

minimumamde SeamcireT urTierToba ucxo

adamianebTan. nu daxarjavT fuls uazro

survilebze, Semdeg inanebT. maT ki, visac

mavne Cvevebi aqvs, unda icodnen, rom axla

xelsayreli droa, raTa am Cvevevisgan gaTavisufldnen.

kirCxibi

uaxloes dReebSi ufro mgrZnobiareni

iqnebiT da advilad gewyinebaT yvelaferi,

vidre odesme. SeecadeT maqsimalurad

SeikavoT Tavi. axla SegiZliaT daisaxoT

axali miznebi da ifiqroT maTi ganxorcielebis

gzebze. gansakuTrebuli warmatebebi

geqnebaT sapirispiro sqesTan.

lomi

CaatareT Tqveni warsulis seriozuli

revizia – gaaanalizeT Secdomebi, movlenebi.

amis safuZvelze mogiwevT awmyos koreqtireba.

nu ahyvebiT emociebs, gansakuTrebiT,

Tu amisken gibiZgeben. da

nuravis nurafers dapirdebiT! SabaT-kviras

sasargeblod gaatarebT.

qalwuli

pozitiuri cvlilebebi geliT uaxloes

momavalSi. amisTvis mcire Zalisxmevac dag-

WirdebaT. saWiroebis SemTxvevaSi daxmarebisTvis

axlo megobars mimarTeT. bavSvebTan

urTierTobaSi sirTuleebma SeiZleba es periodi

daamZimos.

saswori

mTeli Tqveni yuradReba axla janmrTelobaze

unda iyos mimarTuli! yvelaferi

kargadaa, magram profilaqtika zedmeti ar

iqneba. gamoyaviT dro eqimTan vizitisTvis.

samsaxurSi SeecadeT ar aiRoT mniSvnelovani

proeqtebi – axla amisTvis Zala ar geyofaT.

umjobesia rutinuli davalebebis Sesruleba.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com

yovelkvireuli gazeTi gamodis kviraSi

erTxel, samSabaTobiT da vrceldeba

saqarTvelos mTel teritoriaze

yovelkvireuli

gamodis samSabaTobiT fasi 2 lari

pirveli gverdi:

1 sm 2 _ 15 lari, maqsimaluri SekveTa 300 sm 2 ;

meore-mesame gverdebi:

1 sm 2 _ 3 lari;

Sida gverdebi:

1 sm 2 _ 1 lari;

bolos wina gverdi:

1sm 2 _2 lari;

bolo gverdi:

1sm 2 _ 3 lari,

maqsimaluri SekveTa _ mTeli gverdi;

mTliani gverdis saerTo farTobia _

1000 sm 2;

reklama CanarTis saxiT:

A3 3 formatis erT nomerSi ganTavseba _ 500 lari;

A4 4 formatis erT nomerSi ganTavseba _ 300 lari;

mis.: gudauris 7; 599 19 19 10 (Savlego cixelaSvili)

kviris horoskopi

morieli

am periodis ganmavlobaSi kargi ganwyoba

geqnebaT. isargebleT SesaZleblobiT da moagvareT

sakiTxebi, moawyveT Sexvedrebi. Sei-

Zleba SegiyvardeT kidec – Sansi didia!

kviris dasawyisSi SesaZloa xelsayreli SemoTavazeba

miiRoT. xelidan nu gauSvebT

Sanss!

mSvildosani

momavlis dagegmva gadadeT: awmyo metismetad

datvirTulia! moemzadeT samsaxurSi

daZabuli muSaobisa da seriozuli, magram

sasiamovno saSinao saqmeebisTvis. yvelas da

yvelafers RimiliT SexedeT da Sedegi

saukeTeso iqneba. frTxilad iyaviT saWesTan!

Txis rqa

n