hyperkiosk.ir-راهنمای خرید کنسول بازی

memnma
  • No tags were found...

یک راهنمای خرید کنسول بازی برای همه دوستداران کنسول های بازی

اهنمایر ریدخ نسولک بازی

/hyperkiosk.ir/guide-buy-console-game

حمدم هدیم فقیه

حقانی

رد ینا قالهم زا ایپرکیوسکه صدق ارمد ات امعج رینت اهنمایر ریدخ نسولک ازیب ار دمتخ ماش رائها هم.اگرد صدق خرید

کیی زا نسولک ایه ازیب حبوبم لیپ ستیشنا ای یکسا اکسب ار اریدد سپ تماح ینا طلبم ار طالعهم کنید.‏

ره اربریک هک لاقهع هب نسولک ازیب اردد ، ینا والس هک دامک نسولک ازیب هترب ستا ار زا ودخ رسیدهپ ستا ماا عیارم های

ینا نتخابا یستچ ؟ رد ینا طلبم هترینب نسولک ایه ازیب ار ررسیب یکنیمم ) رد ینا قالهم اهنمایر ریدخ نسولک ازیب پلی

ستیشنا ، 4 یکسا اکسب انو و سخهن ایه دیدترج ینا نسولک اه ار رایب ماش مادها ردهک یم.ا (

١- اهنمایر ریدخ نسولک ازیب لیپ ستیشنا 4

1/12


ردازندهپ

افظهح

یمتق ps4 رد مانز رضهع : ٣٩٩ دلار

رکتش ونیس رد الس 2013 ولینا سخهن زا ریس ps4 ار رضهع رد.سونیک غییراتت سبتان یادیز ار سبتن هب ریس قبلی

ینا نسولک یجادا رد.شایدک کیی زا همم رینت فاوتت ینب ینا ود سلن ینا ستا هک ینا نسولک ازیب ایه نسولک ps3 ار اجرا

مین کند.‏

نسولک ازیب ps4 ردازندهپ ویق ریت سبتن هب ps3 ،RAM الاترب و سخهن دیدج رت Bluetooth ار اراد یم باشد.‏

لاصهخ یا زا شخصاتم ختس فزاریا ps4 ار رد دولج یرز شاهدهم یم کنید

× 274 × 50

2.08 کیلوگرم

ابعاد

وزن

307 یلیم متر

(cpu) ردازندهپ 8 ستهه یا AMD​ اب ستهه ایه فارشیس Jaguar و رکانسف 1.6 گیگاهرتز

پردازنده

رافیکیگ (gpu)

ردازندهپ رافیکیگ کپارچهی دهش AMD اب رکانسف اریک 800 گاهرتزم اب وانت پردازشی

1.84 ترافلاپس

ی رم 8 یگابایتگ GDDR5

زا نجاییا هک دودح 5 الس زا ولیدت خرینا سخهن ps4 یم ذردگ قریبات مامت سخهن ایه وجودم رد ازارب ستد ومد یم باشند

سپ یمتق ps4 رد ازارقیمتب ابتیث خواهدن ود.پسب گرا هب نسولک ایه ازیب ستد ومد لاقهع یا داریدن هترب ستا زا خرید

نسولک ازیب لیپ ستیشنا 4 رفص ظرن نیدک لیو گرا زا المس ودنب نسولک ازیب ستد ومد طمینانا اریدد و ای جرایا بازی

اه اب ضوحو 4k رایب ماش همم یستن ریدخ نسولک ازیب لیپ ستیشنا 4 ار تماح هب ماش یشنهادپ یم کنیم.‏

٢- اهنمایر ریدخ نسولک ازیب لیپ ستیشنا 4 اسلیم

2/12


یمتق ps4 slim رد مانز رضهع ٢٩٩ لارد ودهب است.‏

یمتق ps4 رد قایسهم اب ps4 slim رد مانز رضهع ١٠٠ لارد الاترب ودهب است.‏

ایدش همم رینت فاوتیت هک ps4 slim سبتن هب ps4 اردد اهرظ و بعادا ینا نسولک اشدب رد اقعو ps4 slim سخهن کوچک

رت رادرب زرگب رت ودخ یم اشدب هک هب ورتص مک داص رت و نکخ رت ارک یم ندک و زا ظرن ختس فزارا یچه ونهگ تفاوتی

اب سخهن بلیق ودخ دارد.البتهن نسولک سلیما صرفم رقب متریک اردد و اهشک بعادا ببس ذفح ابلک ایه روجیخ صدای

پتیکالا و aux دهش ست.نکتها ی ایزح همیتا یگرد ینا ستا هک کمهد ایه مسیل ps4 سیارب هب مه زدیکن ستنده و قابل

یدند یستندن ماا ینا شکلم مه رد سخهن سلیما لح دهش ستا و زا کمهد ایه یزیکیف ستفادها دهش است.‏

رد لک یم وانت تیجهن رفتگ رکتش ونیس رد نسولک ازیب ps4 slim یراداتا زییج سخهن بلیق ودخ ار رطرفب کرده

است.‏

٣- اهنمایر ریدخ نسولک ازیب لیپ ستیشنا 4 پرو

3/12


ردازندهپ

افظهح

روجیخ

یمتق ps4 pro رد مانز رضهع : ٣٩٩ لارد

لیپ ستیشنا 4 روپ رد الس 2016 هب نوانع کی نسولک یانم سلین وسطت ونیس عرفیم شد.‏

همم رینت کتهن رد لیپ ستیشنا 4 روپ ختس فزارا نا ستا هک سبتن هب سخهن ایه بلیق سیارب ویق رت ودهب رد ینا سخهن از

یپستچ 8 ستهه یا jaguar مپانیک AMD ستفادها دهش ستا مچنینه رکانسف ردازندهپ هب 2/13 یگاهرتزگ رتقاا افتهی و

یپستچ رافیکیگ ینا نسولک اب درتق حاسبهم یا 4.2 رافلاپت وانستهت سیارب درتمندق رت زا بلق اهرظ شود.‏

نسولک ps4 pro ابلیتق جرایا ازیب اه ار اب یفیتک 4k ار اراد یم اشد.طبیعتاب جودو نینچ ختس فزارا ویق مصرف

رقب الاتریب سبتن هب سخهن ایه بلیق ار اراد یم باشد.‏

اب وجهت هب درتق ینا ستگاهد ، نسولک ازیب ps4 pro کیی زا درتق ندم رینت نسولک ایه ازیب الح اضرح رد نیاد می

باشد.‏

رجدولد یرز لاصهخ یا زا شخصاتم نیف ینا ستگاهد ار شاهدهم یم کنید.‏

× 294 × 53

3.26 کیلوگرم

ابعاد

وزن

325 یلیم متر

(cpu) ردازندهپ 8 ستهه یا AMD​ اب ستهه ایه فارشیس Jaguar و رکانسف 2.1 گیگاهرتز

ردازندهپ رافیکیگ (gpu)

ردازندهپ رافیکیگ کپارچهی دهش عماریم ولاریسپ AMD اب وانت ردازشیپ 4.2

ترافلاپس

8 یگابایتگ GDDR5

ی رم

تصویر 4k

۴- اهنمایر ریدخ نسولک ازیب ps5

4/12


ردازندهپ

ردازندهپ

هنایپ

رایود

شتیبانیپ

کسترنالا

یمتق :ps5 ام ینب 450 ات 600 دلار

ایدش کیی زا یجانه نگیزترینا تفاقاتا الس 2020 رایب یمرگ اه ریدخ نسولک ازیب ps5 اشدب هک رارق ستا رد تعطیلات

مسالا وسطت ونیس عرفیم ود.مارکش رنیس عمارم ینا نسولک ازیب رد ریانج کی یولا ستریما شخصاتم نیف ینا کنسول

ازیب ار علاما ردک ) رایب قایسهم ینا ستگاهد اب سلن بلق ودخ یتوانیدم هب سمتق اهنمایر ریدخ نسولک ازیب لیپ ستیشنا 4

راجعهم ماییدن (

مرکزی

ردازندهپ خصیش ازیس دهش Zen 2 اب شته ستهه و رکانسف تغیرم GHz 3.5

حافظه

گرافیکی

حافظه

ردازندهپ رافیکیگ اب عماریم خصیش ازیس دهش ،RDNA 2 درتق ١٠.٢٨ رافلاپست و ٣۶

احدو حاسباتیم (CU) اب رکانسف تغیرم ٢.٢٣ گیگاهرتز

١۶ یگابایتگ افظهح GDDR6 و ٢۵۶ بیتی

GB/s ۴۴٨

ضایف خیرهذ سازی

ارجیخ ابلق ارتقا

رگاهد SSD زا وعن NVMe

نوری رایورد لوریب 4K UHD

زا هارد

بله

USB

5/12

اب وجهت هب شخصاتم علاما دهش نتظارا کی نسولک ازیب سیارب درتمندق ار زا ونیس واهیمخ اشتد ماا هترب ستا رد خرید

نسولک ازیب ps5 جلهع کنیدن ات عفض ایه ینا نسولک ازیب مه شخصم ودش ات ینا شکالاتا وسطت ونیس فعر شود.‏

مینطوره هب لیلد ستفادها ونیس زا ارده ssd رد ینا ستگاهد ریدخ نسولک ازیب ps5 طعاق زینهه ی یشتریب رایب شما

واهدخ داشت.‏


6/12

کسع اییه زا نسولک ازیب ps5 هک عدب زا عرفیم سمیر وسطت ونیس یچه دامک زا ینا کسع اه وردم اییدت مین باشند.‏


۵- اهنمایر ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب وان

یمتق یکسا اکسب انو رد مانز رضهع : ٣٩٩ دلار

یمتق یکسا اکسب 360( سخهن یشینپ یکسا اکسب انو ): رد ود سخهن 299 و 399 لارید رضهع است

فاوتت یمتق یکسا اکسب 360 رد سخهن رمیومپ اب یکسا اکسب انو 100 لارد یم باشد.‏

فاوتت یمتق یکسا اکسب 360 رد سخهن core اب یکسا اکسب انو 200 لارد یم باشد.‏

7/12


ردازندهپ

افظهح

لبتها ولیدت یکسا اکسب 360 توقفم دهش و رد الح اضرح قطف ستگاهد ایه ارکردهک روختهف یم وندش سپ یمتق ایکس

اکسب 360 رب ساسا المس ودنب ستگاهد و میزت ودنب نا تغییرم یم باشد.‏

ومینس ستگاهد زا انوادهخ نسولک ایه ازیب یکسا اکسب ، یکسا اکسب انو امن اردد هک رد وامبرن 2013 توسط

ایکروسافتم عرفیم دش ‏.ا ین ستگاهد قیبر صلیا لیپ ستیشنا 4 زا وزمعرفیر ودهب است.‏

× 274 × 78

3.53 کیلوگرم

ابعاد

وزن

332 یلیم متر

(cpu) ردازندهپ 8 ستهه یا AMD​ اب ستهه ایه فارشیس Jaguar و رکانسف 1.75 گیگاهرتز

پردازنده

رافیکیگ (gpu)

ردازندهپ رافیکیگ کپارچهی دهش AMD اب رکانسف اریک 853 گاهرتزم و شتیبانیپ از

ایرکتد یکسا 12

ی رم 8 یگابایتگ DDR3

قایسهم نیف لیپ ستیشنا 4 اب یکسا اکسب وان

١- نسولک یکسا اکسب انو زا ظرن ختس فزاریا سبتن هب لیپ ستیشنا 4 ختس فزارا سبتان عیفض ریت اردد ) رد قسمت

اهنمایر ریدخ نسولک ازیب لیپ ستیشنا 4 طلاعاتا املک ینا ستگاهد ار شاهدهم نیدک (

٢- مینطوره فاوتت یادیز رد حبوبیتم ینا ود ستگاهد جودو اردد ، لیپ ستیشنا 4 اب روشف 50 یلیونم و یکسا اکسب انو با

24 یلیونم روشف حبوبیتم یشتریب زدن یمرهاگ دارد.‏

٣- یمتق ps4 سبتن هب یکسا اکسب انو ایینپ رت است.‏

۴- ازیب ایه ختصاصیا یکسا اکسب انو حدودم رت زا لیپ ستیشنا 4 است.‏

8/12


9/12

۶- اهنمایر ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب انو اس


یمتق یکسا اکسب انو سا رد مانز رضهع 299 لارد ودهب است.‏

ینا نسولک ازیب قیبر و مه یمتق ps4 slim ستا ) رد سمتق اهنمایر ریدخ نسولک ازیب لیپ ستیشنا 4 سلیما مشخصات

املک ینا ستگاهد ار شاهدهم ماییدن (

همم رینت فاوتت یکسا اکسب انو سا اب رادرب زرگترب ودخ رد اهرظ ینا ود لاصهخ یشهم ینا سخهن دودح 40 درصد

وچکک رت زا سخهن یشینپ ودخ ست.تفاوتا ایه ینا ود نسولک ازیب قطف رد اهرظ لاصهخ مین ود.نسخهش hdmi به

رژنو 2 پگریدا دهش هک زا 4k شتیبانیپ یم ند.البتهک شتیبانیپ زا 4k قطف رد خشپ یدیوو مکنم ستا هن رد جرایا بازی.‏

زا یگرد فاوتت ایه ینا ود نسولک رد ردازشپ رافیکیگ ینا ود ستا هک وانت ردازشیپ سخهن عمولیم 1.31 رافلاپت است

رد الیح هک یکسا اکسب انو سا زا وانت ردازشیپ 1.4 رافلاپت هرهب یم برد.‏

نظرب ایکروسافتم رد ینا سخهن لاشت ردهک یراداتا سخهن بلق ار رطرفب و اب یمتق ناسبم ریت ینا نسولک ازیب را

رضهع ردهک است.‏

فاوتت بعادا ینا یکسا اکسب انو و یکسا اکسب اکسب انو سا ار رد کسع یرز شاهدهم یم کنید.‏

٧- اهنمایر ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب انو ایکس

10/12


ردازندهپ

افظهح

یمتق یکسا اکسب انو یکسا رد مانز رضهع :499 دلار

ینا نسولک ازیب قیبر ps4 pro ستا رد الیکهح 100 لارد سبتن هب یمتق ps4 pro رد مانز رضهع رانگ رت است

رکتش ونیس ینا ولغ کنولوژیت ودخ ار رد الس 2017 عرفیم کرد.‏

همم رینت زیتم ایه ینا نسولک ازیب ردارندهپ 2.3 یگاهرتزیگ ، ردازندهپ رافیکیگ اب وانت ردازشپ 6 رافلاپت و 12

) هب گفته

یگابایتگ افظهح موریم DDR5 ینا نسولک زا ظرن درتق ردازشیپ 40 رصدد ویق رت زا )

رکتش ایکروسافتم (

قایسهم شخصاتم نیف یکسا اکسب انو یکسا ار رد دولج یرز شاهدهم یم نیدک :

(ps4 pro یم اشدب

× 241 × 61

3.8 کیلوگرم

ابعاد

وزن

299 یلیم متر

(cpu) ردازندهپ 8 ستهه یا AMD​ اب ستهه ایه فارشیس Jaguar و رکانسف 2.3 گیگاهرتز

پردازنده

رافیکیگ (gpu)

ردازندهپ رافیکیگ کپارچهی دهش عماریم ولاریسپ AMD اب رکانسف اریک 1172 گاهرتزم و

شتیبانیپ زا ایرکتد یکسا 12 اب وانت ردازشیپ 6 ترافلاپس

ی رم 12 یگابایتگ GDDR5

11/12

یکسا اکسب انو یکسا هب رزط ابلق وجهیت سبتن هب نسولک سلن بلیق ودخ یب داص و نکخ رت ارک یم کند.‏

رد الح اضرح یکسا اکسب انو یکسا زا ظرن ختس فزاریا درتمندق رینت نسولک ازیب یم اشدب ماا کیی زا قاطن ضعف

ینا حصولم دمع شتیبانیپ زا دسته اقعیتو جازیم یم اشدب و ینا قطهن عفیض رد قابلم ریس ایه لیپ ستیشنا است.‏

رد خرا یکسا اکسب انو یکسا درتمندق رینت ختس فزارا ار رد ینب مهه نسولک ایه ازیب ار اردد ینا درتق ختس افزاری

اعثب دهش هک ینا نسولک رانگ رینت نسولک ازیب الح اضرح اشدب کتهن یگرد رد وردم ینا نسولک ازیب ینا ستا هک بازی

ایه ختصاصیا ندانچ یادیز داردن رد تیجهن ختس فزارا درتمندق اراییک ناسبم ودخ ار خواهدن داشت.‏

اب وجهت هب حدودیتم ایه ینا حصولم و یمتق الایب نا ، نسولک ازیب ps4 pro رزشا ریدخ الاتریب سبتن هب قیبر خود

دارد.‏


کاتین رد وردم ریدخ ازیب ps4 و یکسا اکسب وان

کتهن ولا رد وردم ریدخ ازیب :ps4 ازیب اییه هک رایب ps4 ولیدت یم وندش ابلیتق جراا رب ویر ps4 pro و ps4

slim ار دارند.‏

کتهن ومد رد وردم ریدخ ازیب :ps4 ازیب ایه ps3 رب ویر ps4 و العکسب جراا مین شوند.‏

کتهن ومس رد وردم ریدخ ازیب :ps4 ازیب ایه ps4 ابلیتق جراا رب ویر ps5 ار واهندخ داشت.‏

همم رینت لیلید هک ریدخ ازیب ps4 ار سبتن هب یکسا اکسب انو ذابج رت یکندم ازیب ایه ختصاصیا ینا نسولک است.‏

ازیب ایه ختصاصیا لیپ ستیشنا of:4 god of war,uncharted,spider-man,detroit,the last

us,horizon zero down

ازیب ایه ختصاصیا یکسا اکسب انو 4,cuphead: forza,gears of war

رد تیجهن ps4 ازیب ایه ذابج ریت سبتن هب یکسا اکسب انو اردد و مینه وضوعم ببس دهش ستا هک نسولک ازیب ps4

روشف یشتریب رد نیاد اشتهد باشد.‏

ایدش لانا کرف نیدک هک رایب ریدخ ازیب ps4 ایدب زینهه یشتریب سبتن هب یکسا اکسب انو نیدک هک ینا کرف املاک اشتباه

ستا زینهه ریدخ ازیب ps4 اب یکسا اکسب انو قریبات رابرب است.‏

رد تیجهن ریدخ لیپ ستیشنا 4 سبتن هب یکسا اکسب انو نطقیم رت و ذابج رت است.‏

دانلود

میدوارما زا ینا اهنمایر ریدخ نسولک ازیب اضیر ودهب اشیدب رایب انلودد ینا قالهم هب ورتص pdf رب ویر ینکل زیر

لیکک نمایید.‏

12/12

More magazines by this user
Similar magazines