hyperkiosk.ir-خرید کنسول بازی ایکس باکس وان اس منطقی است یا نه

memnma

این یک اموزش خرید کنسول بازی ایکس باکس وان اس است که برای شما اماده شده است

ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب انو سا نطقیم ستا ای هن ؟

/hyperkiosk.ir/buy-xbox-one-s-game-console

July 23, 2020

< پاسخ

رد ینا طلبم عیس اریمد ات هب ینا والس هک > > ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب انو سا نطقیم ستا ای هن ؟ <

هیم.اماد بلق زا ینکها خواهیمب هب ینا والس اسخپ هیمد ایدب عیس نیمک ات کی اهنمایر ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب وان

سا دمتخ ماش رائها هیمد و مچنینه ینا نسولک ازیب ار اب قیهب نسولک ایه ازیب قایسهم کنیم.‏

نسولک ازیب یکسا اکسب انو سا وسطت ایکروسافتم رد الس 2016 رد مایشگاهن E3 اب یمتق 349 لارد عرفیم شد.‏

ایکروسافتم رد ینا نسولک ازیب عیس ردهک ستا ات نتقاداتیا هک وسطت اربرانک هب نسولک ازیب یکسا اکسب انو اردو شده

ستا ار رطرفب کند.‏

1- شخصاتم ختس افزاری

1/8


ردازندهپ

ردازندهپ

وانت

افظهح

رایود

ینا نسولک ازیب رد شخصاتم ختس فزاریا سبتن هب یکسا اکسب انو غییریت داشتهن ست.ا رد اقعو ینا ود نسولک بازی

زا ظرن درتق ردازشیپ رد جرایا ازیب اه فاوتیت زا ودخ شانن مین دهند.‏

شخصاتم

افزاری

سخت

اصلی

گرافیکی

8 ستهه یا AMD اب ستهه ایه فارشیس Jaguar و رکانسف 1.75 گیگاهرتز

ردازندهپ رافیکیگ کپارچهی دهش AMD اب رکانسف 914 گاهرتزم و شتیبانیپ زا دایرکت

یکسا 12

پردازشی 1.4 ترافلاپس

ی رم 8 یگابایتگ DDR3

2 رابایتت ،1 رابایتت ،500 گیگ

Blu-ray / DVD-ROM

افظهح ی خیرهذ سازی

نوری

لبتها رد ینا نسولک ازیب ماش ادرق ستیده هب ورتص HDR ازیب نیدک و هب ورتص 4K یلمف ماشات نیدک مچنینه رد این

ستگاهد ورتپ ینکتک ذفح دهش ستا و ایدب رایب تصالا هب ینکتک ایدب زا کی بدلم ستفادها کنید.‏

کتهن ی یگرد ینا ستا هک رد ینا نسولک ازیب زا افظهح ی ssd ستفادها شدهن است.‏

رد کسع یرز فاوتت التح sdr و hdr ار شاهدهم واهیدخ کرد

2/8


یستادها

2- راحیط ظاهری

ایدش صلیا رینت فاوتت ینا ود نسولک ازیب سبتن هب کدیگری اهرظ ینا ود اشد.اینب نسولک ازیب سبتن هب دلم عمولیم خود

40 رصدد وچکک رت راحیط دهش همینطورو نبعم غذیهت ارجیخ ینا نسولک ذفح دهش هب اخلد ستگاهد نتقالا یافته

ست.همینا وضوعم اعثب رفهص وییج رد ضاف مه دهش است.‏

مچنینه کی ایهپ گهدارندهن وسطت ازندهس ستگاهد رد ظرن رفتهگ دهش ستا ات اب ینا ستندا توانیدب ستگاهد ودخ ار رد حالت

قراردهید.‏

3/8


یلیم

یلیم

شکیم

لبتها ینا وضوعم ار بایدن راموشف ردک هک ینا نسولک ازیب ررنگد فیدس white) (Robot رائها دش و کیی زا دلایل

یباییز ینا ستگاهد مینه نگر یبایز نا یم باشد

شخصاتم یزیکیف یکسا باکس

انو اس

شخصاتم یزیکیف ایکس

اکسب وان

332 × 274 × 78

295 × 230 × 64

ابعاد

متر

ابعاد

متر

3.53 کیلوگرم

2.9 کیلوگرم

وزن

وزن

، سفید

رنگ

سفید

رنگ

رد کسع یرز فاوتت یزیکیف ینا ود نسولک ازیب ار شاهدهم یم کنید

‎3‎‏-کنترلر

4/8


شخصاتم

زنو

شخصاتم

ناسبم

شخصاتم نیف ستهد ازیب یکسا اکسب انو اس

فیزیکی

: 232 گرم

فنی

xbox One S :

مکاناتا ختس فزاریا : ابلیتق لرزش

اربردهاک : نترلک بازی

ابلیتق ارژش دنش : دارد

وعن اتریب : ود ددع AA

وعن تصالا : اسیمب – یب سیم

ایرس ابلیتق اه : جهزم هب کج 3.5 یلیم متری

نترلرک ینا نسولک ازیب زا ظرن اهریظ فاوتت یادیز سبتن هب یکسا اکسب انو داردن ماا مکاناتا البیج هب نا ضافها شده

است.‏

کیی زا البج رینت ینا غییراتت نگر فیدس ینا نترلرک ستا هک مه نگر نسولک ازیب رائها دهش و سیاریب زا اربرانک را

یجانه دهز ردهک ستا زا یگرد غییراتت ینا نترلرک ردب نا ستا هک ود رابرب دهش ست.ا رایب شارها هب یگرد ابلیتق ایه این

نسولک ، یم وانیمت زا مانه نالوگآ ​ ستیکا اییه هک رد کی دیفر رارق گرفتهن ندا امن بریم.ب هب لاوهع ی ،D-Pad چهار

کمهد ی ملکردیع ، ود کمهد ی سطو و لبتها ، کمهد ی .Xbox Home نآ ود کمهد ی سطو ، یگرد Start و Back یستندن و

نهات Menu و View ار املش یم وند.ش ینا ود هچ رد ازیب و هچ رد یرونب زا نآ ، یم وانندت اربردهایک یادز و مختلفی

اشتهد اشند.ب ویر نالوگآ ستیکا اه مه لاشت یادیز نجاما رفتهگ ات حتمالا غزشل نگشتا ار اهشک هد.د دینب رتیبت هک بهل ها

لاوهع رب قعربودنم ، زا ستیکلا برز و رحط ارد اختهس دهش ندا هک اقعاو وبخ ست.ا ملکردع ستیکا اه یزن الیع ست.ا خود

ستیکا اه رکتیح وانر ارند.د کمهد ایه D-Pad لیکک ایه یلیخ شخصیم ارندد و ملکردیع الیع ار رائها یم هند.د البته

5/8


هترب ستا هک رد ازیب ایه مروزیا ، یگرد زا ینا کمهد اه رایب دایته اراکترک ستفادها کنیدن و زا مانه ستیکا اه بهره

برید.ب Impulse Triggers امین ستا هک ایکروسافتم ویر کمهد ایه ریگرت یمگ دپ Xbox One هادهن ست.ا این

کمهد ایه دیدج اراید رزانندهل ، قیقتاح دیدهپ ایه وبیخ ستند.ه رواقعد یم وانت فتگ هک گرا “ اچت دپ ،

یمپالسا ریگرت ”، یژگیو ثبتم یمگ دپ یکسا اکسب انو ست.ا وصیفت یزانم ارآمدیک نآ اه میک مشکل

ستا ، اقعاو ایدب متحانا نیدک ات حساسا اقعیو نآ ار ریابیدد ؛ مچنینه هب طفل ستیکیلا هک ینب ریگرهات و دنهب رارق رفتهگ ،

دایص شردهف دنش متریک یزن ولیدت یم ود.ش ارژدهیش اتریب اب رنظرگرفتند ینکها نرژیا زا ریقط ود ددع اتریب AA

امینت یم ودش الیع ست.ا رعیند الح وبیخ شا ینا ستا هک اب تصالا یمگ دپ زا ریقط ابلک یکروم USB هب ورتپ USB

نسولک یم وانیدت نآ اه ار ارژش کنید.‏

” یژگیو ثبتم Dual

Shock 4 ودب ، طعاق “

ایرس مکاناتا نسولک بازی

روجیخ صویرت : 4K )

قطف رایب خشپ یلمف (

روجیخ داص : دایص البید تمسا و DTS راگیرف 7.1 کانال

قلاما وجودم رد عبهج :

– کی دسته

– ابلک HDMI

– داپتورآ برق

– ستندا رارگیریق مودیع دستگاه

قلاما ضافیا ابلق فارشس :

– ستهد ی اضافی

– کینکت

– ندینچ نوانع بازی

– یموتر کنترل

– ارژرش و اتریب خصوصم دسته

– دسته استریو

– دسته خصوصم تچ آنلاین

– یبوردک خصوصم چت

– یونرت تلویزیون

ایرس مکاناتا :

– شتیبانیپ زا HDR

– ازگارس اب ینکتک ) هب مکک بدلم (

– شتیبانیپ زا ستوراند صوتی

– جهزم هب نسورس ادونم قرمز

رسشپ و اسخپ ایه تداولم ربارهد ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب انو اس

لامس یخواستمم دونمب ازیب ردنک نلاینا اب ینا نسولک احتر رهت ای ps4 ؟ ثلام ازیب یفا.فقطف یگمم ونچ ام حریمت هستیم

شکلیم رامونب یشپ میادن و احتر یتونیمم ازیب نیمک ؟

6/8


ردک

اب لامس احتراما

رایب ازیب نلاینآ ps4 هترینب زینهگ میباشد.‏

رایب ازیب نلاینآ حریمت اه ثرا اصیخ داردن گرم ینکها مپانیک اشرن ازیب ودخ یرانا ار رد یستل حریمیت رارق ادهد باشد.‏

لامس یکسا اکسب انو سا ازیب یکسا اکسب انو یکسا ور ازب یکنهم ؟

لامس لهب ونچ لاک ازیهاب رایب xbox one ستنده و هس سخهن xbox one , xbox one s , xbox one x ابلیتق اجرا

دارند.‏

لامس نم یخواستمم دونمب هچ ارک اییه ور بایدن نجاما دمب ات نسولک یرغ ابلق ستفادها شهب طفال ؟ وابج بدین

اب سلام

گرا ازیب کیه اخلد ستگاهد سته ای کانتا فلاینا اریدد بایدن هب ینترنتا صلو بشید.‏

لامس یخواستمم دونمب رد لک زا ظرن یازن ستگاهد و ازیب اه هب ینترنتا ینب ps4 و Xbox One s دومک هترهب ؟ و می

واستمخ دونمب مونه ولا ارک رایب اهر ندازیا Xbox One s هچ قدارم ینترنتا یازهن ؟و رد ولط ستفادها ازب مه یازن به

پدیتآ ارهد ای هن ؟

اب سلام

1. زا ظرن یازن ستگاهد هب ینترنتا اب ps4 یچه فاوتیت ندارد.‏

2. سپ زا ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب انو سا قتیو ستگاهد ور رایب ولینا ارب هک وشنر یم نیدک یازن هب پدیتآ اردد ، حد

کثرا .1gb

3. رایب ازیب ردنک هب ینترنتا یازن داریدن ، گهم ینا هک خواهیدب Multiplayer ازیب نیدک ، ای ینا هک ازیب اییه مثل

Need for Speed هک قطف یشهم نلاینآ ازیب کرد.‏

4. گرا هی ازیب یازن هب پدیتآ اشتهد اشدب رد ورتیص هک نلاینآ اشیدب ات پدیتآ کنیدن مین وانیدت ازیب نیدک ، لیو یم توانید

نسولک ور فلاینآ نیدک و احتر دونب پدیتآ ازیب کنید.‏

نوانع حتوایم ازب وندهش لامس نم یخوامم دونمب واینت دلم یشهم ثلم ps4 کانتا رفیتیض یختر و فلاینا و مه نلاینآ بازی

؟

لامس یرخ مکانشا جودو نداره.‏

ینا نسولک ازیب ور ریدمخ اقعاو الیهع ماا کاتین سته هک مترک سیک هتونب یگهم : 1) رایب نلاینآ ازیب کردن

زینهه شتراکا اهانهم یادیز ویر ستتوند یذارهم 2) زا ظرن یفیتک اختس دنهب و ستهد و زا ظرن یفیتک گرافیکی

ازیب اه رترب زا ره نسولک یگهد یا سته 3) ازیب ایه شتراکیا ذابج یادیز ارهد ماا ازیب ایه نحصاریا کم

و یلیخ ذابج یستنن 4) شتیبانیپ زا ازیب ایه سلن بلق ، مینطوره شتیبانیپ زا ازیب ایه دیدج تیح اب جودو اومدن

نسولک دیدترج رد کی لامک گرا لیرپ نلاینآ یستینن ، رد ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب انو سا کش کنیدن ‏،سایر

نسولک اه و تیح پل اپت یمینگگ و PC ور راموشف واهیدخ کرد.‏

ریدخ نسولک ازیب یکسا اکسب انو سا ور تماح تماح یشنهادپ یکنمم وستاند نم ودمخ xbox one s ارمد و به

ظرمن اقعاو الیهع ندهب ودمخ 2 اههم ریدمخ و یچه یرادیا دیدمن و نم ودمخ ندچ قتو یشپ ردرگمس ودمب و زا دیدگاه

یگراند ستفادها ردمک و ریدمخ و میدوارما یزاییچ هک فتمگ فیدم اقعو دهش اشه.ب قاطن وتق 1- اشتند نف رد بالای

ستگاهد و شتپ هک اعثب یشهم دونب یچه شکلیم اعتس اه ازیب نیدک و ذتل بریدب 2- ازیب ایه الیع ثلم فورزا

3- یفیتک الیع اب ره دلم لویزیونیت هک اریدد 4- الاب مدنآ سیارب ریعس 5- دونب وچکترینک داص 6- نترلرک بسیار

یباز و وشخ دست

7/8


8/8

اب وجهت هب واردم فتهگ دهش رد الاب گرا نسولک ازیب یکسا اکسب انو ای لیپ ستیشنا 4 ار اریدد یازین هب ریدخ نسولک بازی

یکسا اکسب انو سا داریدن ماا گرا هب ازگیت صدق ریدخ کی نسولک ازیب ار اریدد یم وانیدت اب ریدخ نسولک ازیب ایکس

اکسب انو سا حظاتل ذابیج ار رایب ودخ قمر بزنید.‏

More magazines by this user
Similar magazines