WANG YI's interview (Dhivehi Translation)

ikraam

translation

‏ްށބަ‏ ޑއަ‏

ޗައިނާއާއި‏

އެމެރިކާގެ‏

ގުޅުމާއި‏ މިހާރުގެ‏

ބެހޭގޮތުން،‏

ސްޓޭޓް‏ ޗައިނާގެ‏

ކައުންސިލަރ

ޔީ،‏ ވަންގް‏ ވަޒީރު‏ ޚާރިޖީ‏ އަދި‏

ޝިންހުއާ‏

ނިއުސް‏

އޭޖެންސީއަށް‏

ދެއްވި‏

އިންޓަވިއުގެ‏

ތަރުޖަމާ‏ ދިވެހި‏

5

ސްޓޭޓް‏ ޗައިނާގެ‏

ކައުންސިލަރ

އޮގަސްޓް‏ ވަނީ‏ ޔީ‏ ވަންގް‏ ވަޒީރު‏ ޚާރިޖީ‏ އަދި‏

ދުވަހު‏ ވަނަ‏

ޗައިނާގެ‏ ޝިންހުއާ‏

ނިއުސްއަށް‏

ޚާއްޞަ‏

ބަސްދީގަތުމެއް‏

ދެއްވައިފައެވެ.‏

މިވަނީ‏ ތިރީގައި‏

ބަސްދީގަތުމުގެ‏

ދިވެހި‏

ތަރުޖަމާއެވެ.‏

ޝިންހުއާ:‏

އެމެރިކާގެ‏

ޚާރިޖީވަޒީރު‏

ޕޮމްޕެއޯ،‏ މައިކް‏

ރިޗަރޑް‏

ނިކްސަން‏

ޕްރެޒިޑެންޝަލް‏

ލައިބްރަރީގައި‏

ދެއްވެވި‏

ތަޤްރީރުގައި‏

ވަރަށް‏

‏ާރުލައްވައި‏

ވިދާޅުވެފައިވޭ،‏

ޗައިނާއާ‏

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި‏

އެމެރިކާގެންގުޅެމުން‏

އައި‏ ސިޔާސަތުތައް،‏

ރައީސް‏

ނިކްސަންގެ‏

ހިސާބުން‏

އޭގެފަހަށް‏

ދުށް‏ އެމެރިކާ‏

ސަރުކާރުތަކުގައި،‏

އެއްވެސް‏

އަމާޒަކަށް‏

ވާޞިލުނުވެ‏

ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް.‏

ސަރުކާރާ‏

އެމެރިކާގެ‏

ގިނަބަޔަކު‏

ޚާރިޖީވަޒީރު‏

މިހައި‏ ކަށަވަރުކޮށް‏ މި‏ ވިދޅާ‏

‏ުވި‏ ވާހަކަފުޅާމެދު‏

ސުވާލު‏

ބުއްދި‏ މިއީ،‏ އަދި‏ އުފައްދާ.‏

އިސްކުރެއްވުމެއް‏

ހަގީގަތް‏ ބެއްލެވުމެއް‏

އަމިއްލަ‏ ނެތި‏

ޚިޔާލުފުޅެއް‏

ފައުޅުކުރެއްވީކަމަށް‏

ގެންދޭ.‏ ބުނަމުން‏

މިކަމުގައި‏

މަނިކުފާނުގެ‏

ބަސްފުޅަކީ‏

ކޮބައިތޯ؟

ޚާރިޖީ‏ ވަޒީރު،‏ ވަންގް‏ ޔީ‏

އެމެރިކާއިން‏

ޗައިނާއާ‏

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި‏

ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް‏

ގަބޫލުކުރުމަކީ،‏

ފިނި‏

ހަނގުރާމައިގެ‏

ދުވަސްވަރުގެ‏

ވިސްނުމަށް‏

ސޮއްސާލައި‏

އެނބުރިދިއުން.‏

އަހަރެއްގެ‏ ދިހަ‏ އެތައް‏ މިވޭތުވި‏ މިއީ‏

ތެރޭގައި‏

ޗައިނާއާ‏

އެމެރިކާގެ‏

ގުޅުމުގެ‏

ސަބަބުން‏

ޙާޞިލްވީ‏

ކާމިޔާބީތަކަށް‏

ކަނުލޮލެއް‏

ބާވަތުގެ‏ މި‏ އަދި‏ ދިނުން.‏

ވާހަކަތަކުން‏

އެނގިގެން‏

މާޒީގައި‏ މިދަނީ‏

ކަންކަން‏

ހިނގައިދިޔަ‏

ގޮތް‏

އެނގިފައިނެތްކަމާ،‏

ޗައިނާއާ‏

އެމެރިކާގެ‏

ރައްޔިތުންނަށްވެސް‏

އިޙްތިރާމް‏

ނުކުރާކަން.‏

މިއީ‏ ސިޔާސީ‏

ވައިރަހެއް.‏

މިއާމެދު‏

ސަމާލުވެ،‏

މިއާ‏ ދެކޮޅުހަދާ،‏ މިއާމެދު‏ ސުވާލުއުފައްދަން‏

އެމެރިކާގެ‏

ރައްޔިތުންވެސް‏

އަދި‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

މުޖުތަމަޢުވެސް‏ ޖެހޭ.‏

1 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


2

ޗ

ުއިވަޓްނިއ ަޞްއާޚ ިވްއެދ ުރީޒަވީޖިރާޚ ެގާނިއަ

ެގީމ

ުރަތަހ

ަހިދ

،ްނީރުކުރަހައ

ީނަވާކިރެމެއ ާއާނިއަޗ

ްކިފިސެޕ

ެގުޑނަކ

ަޔިބ

ެގުދްއަޙަރަސ

ީތަމ

ްށޮކުޑޯޖްތައާތައ

.ިއަފްށޮކްނާލަސ

،ީވްނެހިމ ްނަކިމ

ެދ

ްސެވްނުމުއަޤ

ުކަޔަބްއެއ

ްއެނައ

ްށަކަޔަބ

،ުކެއާމުރުކްމާރިތްޙިއ

ެގުރުކިފ

ްއަތުތާފަތ

،ްށޮކާބިކްއެއ

ްނެގިޅުގ

ިއަގުކެއ

ެނާރުކްތަކްއަސަމ

ްއެކަތްނާދިއަމ

ްށަމުދޯހ

.ްނުމުވްސަބްއެއ

1972

ަނަވ

ުރަހައ

ްސީއަރ

ްނަސްކިނ

ްށައާނިއަޗ

ިވްއެރުކ

،ިއަގުތަރާޔިޒ

ެގާނިއަޗ

ރްޕ

ރައިމި

)ުރީޒަވުޑޮބ(

ިއަލްނެއ ޯޖ

،ީނަވިއަފެވުޅާދިވ

ާއާނިއަޗ

ްސެވާކިރެމެއ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ިރުހ

ްށޮކުފާސ ްއަތުތާފަތ

،ެނަގެނެދ

ިއަގުކެއ

ެނޭވެރުކްތަކްއަސަމ

ްއެނާދިއަމ

ްނަދޯހ

.ްށަމަކާވިއަފިހެޖ

،ީއެއ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ްނުޅުގ

ުއައ

ްނުކަމުށެފ

ިއަކަޓްށަމުތަގިއަށަފ

ކ

.ްށަމަ

ިމ

ިއާޅުފަކަހާވ

،ްނެގިދިވ

ްސީއަރ

ްނަސްކިނ

،ީނަވިއަފެވުޅާދިވ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ިތެޑޮބ

ްއެކަތުތާފަތ

.ްށަމަކިރުހަބެއ

ްސެވަމަނ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ާކަކަތުތަޙަލްޞަމ ްއެއ

ްއެއ

ްއެކަތިޑނަދުޑނަލ

ެގުމުރުހ

،ްނުބަބަސ

ިމ

ްއަތުތާފަތ

،ްށޮކާބިކްއެއ

ިމ

ެދ

ުމުއަޤ

އަބްއެއ

.ްށަމަކާވުރުކަތްނަވި

ެދ

ުމުއަޤ

ްނެގިޅުގ

ިރުކުމްއާޢ

ީއާހގްނެޝ"

ެގ"ޭކިނުޔިމޮކ

އަގުނާޔަބ ީމްސަރ

ި

ްށޮކަލްމުޖ

،ީނަވިއަފެނުބ

ުކަޔަބްއެއ

ްށަކަޔަބްއެނައ

،ާށަމުރުކްމާރިތްޙިއ

ްއަތުތާފަތ

ުހަފްށަމުރުކާބިކްއެއ

ެދ

ުމުއަޤ

ްނެގިޅުގ

ެނޭވެރުކްތަކްއަސަމ

ްއެނާދިއަމ

ްށަމުދޯހ

ެދ

ްސެވްނުމުއަޤ

.ްށަމަކާވްސަބްއެއ

ްނުރިއަހެއ

ްނެގިށެފ

ަޔިދިއަގނިހ

ްނަކްނަކ

،ީނެދްށޮކުރަވަށަކ

ެދ

ްނުމުއަޤ

ިމ

ާވިއަފާމްނިނ

ުޑޮބްނަދަރުބ

ީކަމުމްނިނ

ީއެއ

ުޅަގނަރ

.ްނަކްނުމްނިނ

ްށަހަފެގޭއ

ަޔިދިއަގނިހިމ

40

ާރަހައ

ިދައ

ްނީރުކެގޭއ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ްކިޓެމޮލްޕިޑ

ްނުޅުގ

ްސެވެރުސްއީނުދެފުއ

ާއާކިރެމެއ

ެގާނިއަޗ

ްއެކަތުލީޖ

ިއަގުކެއ

ްށޮކްތަކްއަސަމ

ާއާކިރެމެއ

ެގާނިއަޗ

ްނުޅުގ

ްށަރުތިއ

ްނުމަރުކިހަދަބ

ްނަދްނެގ

.ިފްށޮކްތަކްއަސަމ

ެގްއެއާޖީތަނ

،ްނުތޮގ

ިމ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ްތޮއ

،ީކަމުޅުގ

ެގޭޔިނުދ

ްސެވިއަގުތަބްސިނ

ެދ

ެގްއެމުއަޤ

ިއަގުދެމެދ

ެމްނެއ

ްށަނުފ

ިއަފިދޭފ

ްތޮއ

ްއެއ

،ެވްށަމުޅުގ

ެމްނެއ

ަނިގ

ިއަގުމަކްނަކ

ެމްނެއ

ާޅުފ

ިއަގްއެއާރިއާދ

ޭދްނުލުރާބްއެއ

،ެވްށަމުޅުގ

ެދ

ެގްއެމުއަޤ

ާތަޙަލްޞަމ

ާފްނަމ

ެމްނެއ

ްށަޑޮބ

ާވްލިމާޝ

ްށަމުޅުގ

ްނެގެވ

.ަޔިދ

ިޅުމ

ެގޭޔިނުދ

ެގުދާޞިތްޤިއ

ަޅުކިއަބްނިތ

ިއަބްއެއ

ުރާހިމ

ްނުމަރުކާސްއިޙ

ީނަދިމ

ާއާނިއަޗ

.ްނިއާކިރެމެއ

ިޅުމ

ެގޭޔިނުދ

ެގުމުރެއިރުކ

50%

ްށައ

ެރުވ

ީތަމ

ްއެރަވްނިމ

ީނަރުކާސްއިޙ

ިމ

ެދ

.ްނުމުއަޤ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ްކިޓެމޮލްޕިޑ

ްނުޅުގ

ުނުވެރުކުމިއާޤ

ުރިއ

ްތޮއ

ްށަރަވްނިމ

ެރުވ

250

ަނުގ

ްށަރުތިއ

ެގީރާފަޔިވ

ްއަތްތާލަމާޢުމ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

،ެވުރުތިއ

ިޅުމ

ެގޭޔިނުދ

ެގީރާފަޔިވ

ަޅުކިއަބްސަފ

ިއަބްއެއ

ުތާލަމާޢުމ

ްނުމަގނިހ

ީނަދިމ

ިމ

ެދ

ެގުމުއަޤ

.ިއަގުދެމ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ުނުވެރުކ

ްއަތްޓްނަމްޓްސެވްނިއ

ްނުކަމުސ

ްނެގިއަށަފ

ްސިއައ

ީނަވިމ

240

ްނައިލިބ

ރަލޮޑ

ާ

މަހ

.ިއަގާ

ެދ

ޭރެތޭދ ުމުއަޤ

ުދަދަޢ ެގްނުތިޔްއަރ ާރުކުރުތަދ

ްށަޗްއަމ ެގްއެރަހައ

5

.ިފިއަރައ ްށަނައިލިމ

ެގޭޔިނުދ

ާއަޙްލުޞ

ިއާމުރެއިރުކ

ިރުހްނުޅުގ


3

ޗ

ުއިވަޓްނިއ ަޞްއާޚ ިވްއެދ ުރީޒަވީޖިރާޚ ެގާނިއަ

ިއަހެމްނެއ

ިއަގުމަކްނަކ

ެދ

ްނުމުއަޤ

ުމްނިހުމ ެމްނެއ ެގޭއ

ާއާމްނިޒ

ުތަޔްއިލޫއްސަމ

ްނާލުފުއ

.ޭހެޖ

ިމ

ްށަކަކަތްތަޤީޤަހ

ިމ

ެދ

ެރުކްނުމުއަޤ

ްއެއ

ްސެވްށަކަމުއަޤ

ްށަކޭވެރުކުރާކްނިއ

.ްތެނ

ްސީޅާސ

ުރަހައ

ްނެގެވުތޭވ

،ުރިއަޔިދ

ާއާނިއަޗ

ާއާކިރެމެއ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ީޢާމިތްޖިއ

ާމަކްނަކ

ިދައ

ެއ

ްނޫނ

ްއަތެއ

ިއަގްއެމަކ

ިތެޑޮބ

ްއެކަތުތާފަތ

،ްސެވުރިއިރުހ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ްތޮއިއަގުދެމ

ިރެވަޙްލުޞ

ާށަމުޅުގ

ްށަމަކަތްނަވިއަބްއެއ

ިމ

ިވެންނެދ

ްސެވްއެއ

ެގްއެތާފަތ

ްއެރަސައ

ްއެއަފްށޮކ

.ޭވުނ

ިދައ

ްސެވިއަގުގަމިރުކ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ްތޮއ

ްށަމުޅުގ

ިމ

ިވެންނެދ

ުތާފަތ

ެގުކަތ

ްނުބަބަސ

ްސެވްއެއ

ްނެގްށޮކްއެރަސައ

.ެނާވުނ

ިމ

ެދ

ްށަމުއަޤ

،ްސެވުރިއާލަބ

ްސެވްއެއ

ްށަކަޔަބ

ްއެނައ

ުކަޔަބ

،ީކަމުލްށޮކުލަދަބ

ެނޭވެރުކ

ިދައ

ެނާދިވެރުކ

ްއެމަކ

.ްނޫނ

ެގޭއ

،ިއަގުލަދަބ

ްނެމުޑނަގުޅައ

ެދ

ްށަމުއަޤ

،ީތޮއ

ެމްނޮކ

ިއަގްއެތާރަފ

ިބިތ

ްސެވްނުތިޔްއަރ

ާރުކުރާޔިޚ ުކެއާމަކްނަވިނިމ

ްށަކަތްތޮގ

ްއެނައ

ެގްއެތާރަފ

ްނުތިޔްއަރ

.ްނުރުކްމާރިތްޙިއ

ިމ

ްށަހަފ

ިމ

ިވުތޭވ

ަހިދ

ިއަގުކަތުރަހައ

ްނިއާނިއަޗ

ިރުކްލިޞާޙ

ިތެޑޮބ

ްނުކަތީބާޔިމާކ

،ީނެދްށޮކަމާހ

ްށައާނިއަޗ

ަޞްއާޚ

ްނެގްށޮކާކްއަފ ްށަމަޓްށަބ

ްނުމަގްނިހ

ިމ

ަންނައ

ީކާރިތްޝިއ

ުމާޒިނ

ްށައާނިއަޗ

ްށަރަވ

.ްނަކާދުމަކ

ިދައ

ެގާނިއަޗ

ްށަންނުތިޔްއަރ

ްށަރަވ

ުޑޮބ

އިރުކ

ާކަމުރެ

ްއެމަކިތަވަޔިވ

ިމ

ުމާޒިނ

.ްނަކިފީދްސަނެގ

ިއަގާނިއަޗ

ިމ

ުމާޒިނ

ްނުމުތޮއ

ިޅުމ

،ާށައެޔިނުދ

ެގާކިރެމެއ

ްސެވްނުތިޔްއަރ

ްނުތޮގޭނެމިހ

ެގޭޔިނުދ

ްނެހެއ

ެގުކަތުމުއަޤ

ްސެވްށަންނުތިޔްއަރ

.ިފީދްށޮކާފްނަމ

ެގާނިއަޗ

ްނުތިޔްއަރ

ޭދެއ

ާނުދްއަމަތ

ީޤްއަރަތ

،ިއަގުމުނިދްށޮކްލިޞާޙ

ިދައ

ުއައ

ްނަކްނަކ

،ިއަގުމުރުކްލިޞާޙ

ެރުވްށައެއ ިދައ

ްށޮކާޅުފ

ިޅުމ

ްށަތަޔްއިނާސްނިއ

ްނަކިރެތީހެއ

ްސެވިއަގުމުނިދްށޮކުރޯފ

ާނިއަޗ

ްއެމުޓްއުހ

ިތެނ

ްށައިރުކ

.ެނާދ

ެގާނިއަޗ

ިމ

ްނުރެއިރުކ

ްނަވުޓްއުހ

ާރުކްތަކްއަސަމ

ެމްނޮކ

ުކަހީމ

ީނާދިމިނ

ެވުބާޔިމާކާނ

.ްނެގެވްލިއެފ

:ާއުހްނިޝ

ެގާކިރެމެއ

ްއެއަބ

ްނުހީމ

،ޭޅުއެނުބ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ްނުޅުގ

ްއަތެއ

ްއެނާމަޒ

ެރުސްއީރުކ

ްނުމަގނިހ

ީނަދިމ

ަމަހަމަހ

ްނުކަލޫޞުއ

،ްށަމަކްނޫނ

ިދައ

ެދ

ްށަތާރަފ

ާފްނަމ

ްށަކަތޮގޭބިލ

.ްށަމަކްނޫނ

ާނިއަޗ

ްނުލައ

ެގުމުނިދްށޮކާނިބ

ްތަކްއަސަމ

ްނިއާކިރެމެއ

،ާށަމަކްނިދްށޮކ

ުކަމަކެއ

ާނިއަޗ

ީގެނ

ެގުމަކެއ

ްނިއާޒާނ

.ްށަމަކާދިއަފ

ީމ

ްށަމަކްތޮގީވްނަކިމ

ުނާފުކިނަމ

ުޅުފުލޫބަޤ

؟ޯތްނަވްއަރުކ


4

ޗ

ުއިވަޓްނިއ ަޞްއާޚ ިވްއެދ ުރީޒަވީޖިރާޚ ެގާނިއަ

ީޔ ްގްނަވ ،ުރީޒަވ ީޖިރާޚ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ީކަމުޅުގ

ްސެވްއެއ

ިއަގްއެތަލާޙ

ެގްއެޔަބްއެއ

ްށަޗްއަމ

ްއެނައ

ްށަކަޔަބ

ްއެކަތުޅޮމ

ްށަތޮގޭދޯހ

ްތޮއ

ްއެމުޅުގ

.ްނޫނ

ަތަވުނ

ްއެއ

ެގްއެޔަބ

ްނުށުފ

ްއެނައ

ްށަކަޔަބ

ްޒިއާޖާނ

ްއެކަތާދިއަފ

ްށަތޮގޭގެނ

ްތޮއ

ްއެމުޅުގ

.ްނޫނ

ެދ

ްސެވްށަމުއަޤ

ިމ

ެގުމުޅުގ

ްނުބަބަސ

ިތެޑޮބ

ްއެކަތާފްނަމ

ީނަވ

.ިއަފްށޮކ

ްއެއ

ްސެވުކަޔަބ

ްއެނައ

ެގްއެޔަބ

ްށަޗްއަމ

ުގްއަހުނ

މ

ްއެކަތާފްނަ

.ާދޯހުނ

ިދައ

ްސެވްއެއަވުޅޮއ

.ާލުނ

ެދ

ްށަމުއަޤ

ްށަތޮގާވާފްނަމ

ުނުދެފުއ

،ްނުބަބަސ ެގުކަތްނުޅުގ

ިމ

ިވުތޭވ

ެގުކަތުރަހައ

ިއަގޭރެތ

ާއާނިއަޗ

ާކިރެމެއ

ީނަވިއަފެވުލަދަބ

ެދ

ުމުއަޤ

ްނެގިޅުގ

ްއެއ

ިއަގްއެތަޙަލްޞަމ

ްއެއ

ްއެކަތުޒާމައ

ްނަރުކްލިޞާޙ

ާރުކްތަކްއަސަމ

ްއެއ

ެގްއެޢަމަތުޖުމ

.ިއަގުތޮގ

ްށައާނިއަޗ

ްށަރަވ

ުކެއާމަކިވުލަހ

ްއެކަތްނުރެއިރުކ

ްނެގިބިލ

،ީއައ

ްސެވާކިރެމެއ

ްނުތޮގޭނެމިހ

ިޅުމ

ްށައެޔިނުދ

ާނިއަޗ

،ިވެލިއަވުޅުހ

ިޅުމ

ުކެއާއެޔިނުދ

ެގުމުލުރާބްއެއ

.ްނުބަބަސ

ެގާނިއަޗ

ްނުރެއިރުކ

ްއެމުޓްއުހ

ިތެންއެމުހެޖުޑަމ

ިއައ

،ީކަބަބަސ

ާކަތްނުނޭބ

ާޑްނާމިޑ

ްށަރަވްއެއ

ިވިނެޓްއެހެމެދ

ިއަގްއެތޮގ

ްނަކިރެތްނުދްއެފުއ

ްށޮކުރުތިއ

ްސެވާކިރެމެއ

ްނުތޮގޭނެމިހ

ެގޭޔިނުދ

ާހިރުހ

ްސެވްށަކަމުއަޤ

ެގީރާފަޔިވ

ުރާޒާބ

ާޅުފ

ިއަގްއެއާރިއާދ

.ްނުމުލިއަވުޅުހ

ްށަކަތުބާސިހްސާފަތ

،ުރިއާލަބ

ާއާނިއަޗ

ާއާކިރެމެއ

ުދެމެދ

ްތޮއ

ެގީރާފަޔިވ

ެގުކަތްނުޅުގ

،ްނުބަބަސ

2.6

ްނައިލިމ

ާކިރެމެއ

ެގްނުތިޔްއަރ

ާފީޒަވ

.ޭޓްއެހެމެދ

ުކެއާއާނިއަޗ

ާރުކ

ްނުބަބަސ ެގުކަތިރާފަޔިވ

ެގާކިރެމެއ

ެމްނޮކ

ިކަވ

ްށަކައާލިއާޢ

ުކަރަހައ

850

ުރަލޮޑ

ްށަހަފ

.ޭވެރުކުއަކްއަރ

ެގާކިރެމެއ

70000

ްށައ

ެރުވ

ަނިގ

ވ

ެގީރާފަޔި

ްޓްނަމްޓްސެވްނިއ

ިއަގާނިއަޗ

،ުރިއާވިއަފްށޮކ

ިމ

ްނުކަތްޓްނަމްޓްސެވްނިއ

700

ްނައިލިބ

ެގުރަލޮޑ

.ޭރުކިރާފަޔިވ

ެގީމ

ްނިއެރެތ

97%

ްއަތިރާފަޔިވ

ީނަގނިހ

.ިއަގާދިއަފ

19ްޑިވޮކ ިދައ ާމުހެޖުޑަމ ިއައ ްށަކަތިރާފަޔިވ

ިއާއ

ްސެވުކެއ

ިއަގާނިއަޗ

ާރުކިރާފަޔިވ

ެގާކިރެމެއ

ިތެޑޮބ

ަނިގ

ްނުކަތިނުފްނުކ

ީވްނުނޭބ

ިއަގާނިއަޗ

ްށައިރުކިރާފަޔިވ

ިއަގުމުއިދްނެގ

.ްނޭބިތިމެދ

ިދައ

ިމ

ިއަގުތޮގ

ެބިތ

ިއަގާނިއަޗ

ިމ

ްނުކަތިނުފްނުކ

ާވިއަފްށޮކ

ްއަތްޓްނަމްޓްސެވްނިއ

ީނަވ

ެދ

.ިއަފްށޮކަނުގ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ީކަމުޅުގ

ްސެވްއެއ

ްއެމަކަމަހަމަހ

ްތެނ

ިދައ

ެދ

ްށަތާރަފ

ެގޭއ

ްތެނާފްނަމ

ްށަމަކްއެމުޅުގ

،ާޏްނަވ

ްއަތެއ

ަހިދ

ުކަރަހައ

ިމ

ްނުޅުގ

ްނެގިމެދ

ނާދ

ީ

؟ޯތްއެނިހިކ

ާހިމ

ުގިދ

ްއެއާތްސާރ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ްނުޅުގ

ީނާރުކުތްއަޑަކ

؟ޯތްއެނިހިކ

ަތްނަވަނަވަބ

ްނަވިނިމ

ެގީރާފަޔިވ

.ޭދިއަބްއިލ ާފްނަމ ާއީޤްއަރަތ ްނުބަބަސ ެގުކަތްތާލަމާޢުމ

ްސެވަމަނ

ިމ

ެގުތަވާބ

ިރާފަޔިވ

ްސެވިއަގުކަތްތާލަމާޢުމ

ކަތުމުއަޤ

ްށަ

ްނަކްސަވަނަތުނ

ާވުރުކިރެވ

،ާކަތްތަލާޙ

ީދާޞިތްޤިއ

ްށަޑނަގިނޮއ

ާވުރުކުރަސައ

ާކަތްތަލާޙ


5

ޗ

ުއިވަޓްނިއ ަޞްއާޚ ިވްއެދ ުރީޒަވީޖިރާޚ ެގާނިއަ

ުތަޙަލްޞަމ

ާރައުށުފ

ްއަތްތަލާޙ

.ޭދާއ

ަދަފިމ

ްށަކަތްތަލާޙ

ާއާވުރަފ

ުލްއަޙ

ީނާވްނަދޯހ

ެގުކަތުމުއަޤ

ެގޭރެތެއ

ުމާޒިނ

ްށޮކުޙާލްޞިއ

.ްނެގްށޮކީނާމަޒ

ްށަކަހީމިލަބ

،ްނެގިދެހ

ެގާހީމާމިތ

ްށަޔްއަބ

ާވުރަފ

ެނޭދޯހ

ްސޭބ

ްނެހެއ

ްނުހީމ

ްނާކ

ްނާވުރުކުރޫބުޖަމ

،ްއެންނެގެޅުއ

ިދައ

ްނުމަކްއަދާޑޮބ

ްސޮގ

ްނެހެއ

ާންނުހީމ

ަންނޮއ

ްއަތްނުޅުގ

ާލާޑނަކ

ްށަބާސިހ

ްނަކްނަކ

ްއެންނެގްސޮގްނެގ

ާވްނުނޭބ

ުދަޞްޤަމ

ްއެލިޞާޙ

.ެނޭވެރުކުނ

ެގުމަކްނަކިމ

ްނުބަބަސ

ިތެޑޮބ

ްއެކަތްނުލްއެގ

ީނާވ

ެގާކިރެމެއ

ާށަކަތިނުފްނުކ

ެގާކިރެމެއ

.ްށަންނުތިޔްއަރ

ެގުދައިމ

ިމ

ަތްނަވަނަވަބ

ިއަގޭޔިނުދ

ެގުކަތުމުއަޤ

ާކަތިޑނަދުޑނަލ

ްސެވްއަތްނުނޭބ

ީނަވިމ

ްށަރަވ

ުޑޮބ

ްނުކަމުޅުގ

ިޅުގ

.ިއަފިހެމާލ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ީކަމުޅުގ

ެގޭއ

ްއެމުސ ްށައާޖީތަނ

ިއަފެމުކުނ

ްތޮއ

ްއެޑނަގިޅުކ

.ްނޫނ

ްނެމުޑނަގުޅައ

ުކަޔަބްއެއ

ކަޔަބްއެނައ

ާ

ިއަދަހުޅޮކެދ

ްނެގެނަގެވިކަވ

.ެނާވުނ

ްސެވްނުހީމިއަބެދ

ްނާރުކ

،ީކަމަކްތޮއ

ާވިއަފިޅުގ

ްއެއީޤްއަރަތ

،ިއަކަޓްށަމުރުކްލިޞާޙ

ެމްނޮކ

ްސެވުކަޔަބ

ެއ

ްށަކަޔަބ

ްތޮއިބިލ

ާކަރާބ

ްނުކަމުރެއިރުކ

ްއެނައ

ްށަކަޔަބ

ާފްނަމ

ްތޮގެނޭބިލ

.ްނުނިދިއަދަހ

ެގޭޔިނުދ

ްށަދާޞިތްޤިއ

19ްޑިވޮކ

ެގ

ްނުބަބަސ

ާވިމިއަފްށޮކ

،ުކެއާކަތުރަސައ

ެގޭޔިނުދ

ެމްނެއ

ަޔިބ

ެދ

ެގުދާޞިތްޤިއ

ްނުތަޔްއިޘިއަހ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ްސެވްށަޗްއަމ

،ީނަވްނެގެވުމިޒާލ

ްސެވްށަންނުހީމިއަބެދ

ްށަތޮގެނާވާފްނަމ

ިއަގީކެއުކެއ

ރުކްތަކްއަސަމ ްށޮކަމަހިއަފ

.ްނު

ްނަންނަގެވިކަވ

،ެޅޫނ

ްނެގިއަލުރާބްއެއ

ްށޮކްތަކްއަސަމ

ްއަތްނުޅުގ

.ްނުރުކިހަދަބ

ިއަކަޓްށައެޔިނުދ

ްނުހީމިއަބެދ

ޭހެޖްނަރުކާދައ

ާއާމްނިޒ

ްށަތަޔްއިލޫއްސަމ

ވިރެތާފަވ

.ްނު

:ާއުހްނިޝ

ްނިއާކިރެމެއ

ިމ

ްށަކަހަފ

ްސިއައ

ީނަވ

ެގާނިއަޗ

ުމްއާޢ

ިކަވިކަވ

ާންނުދުރަފ

ާންނެގްށޮކުޒާމައ

ިދައ

ުކެއާއާނިއަޗ

ްތޮއ

ީފާޤަޘ

ްށަކަތްނުޅުގ

ްސެވްށަތޮގޭނާރުކުރަސައ

ްއެކަތުޅަވަޔިފ

.ިއަފާޅައ

ްނުބަބަސ ެގޭއ

ިއަގާކިރެމެއ

ިބިތްނެނެގުއ

ެގާނިއަޗ

ްށަންނުރަވިރަދ

ާކަތިތަދ

ީނަވ

.ިއަފެވިތަމިރުކ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ީބަދައ ީމްލިޢ

.ިއަފާރައ ްނުޓްއުހ ީނަވ ްސެވްށަމުރުކުލަދަބ ްއަތްތާލަމާޢުމ

ިއަގާކިރެމެއ

ާރުކްނުނޭބ

ެގާނިއަޗ

ެގާއިޑީމ

ާކަތްތަލީސަވ

ްސެވްށަޅޮކެދ

ީނަވިމ

ެގުމުރުކިތަދ

ުޅަވަޔިފ

.ިއަފާޅައ

ީކަމަކްނަކިމ

ްއަތުލޫޞުއ ެގްމަޒީތާކަމ

ްސެވްއެއ(

ްއެބަބަސ

ްއެތަޖްއުޙ

ިތެނ

ެގުރޭބ

ިކެއ

ްށަކަތްތާރަފ

ްށޮކިތަދ

ެގާކިރެމެއ ްށަމުޅެއުޅަވަޔިފ

ްފެސޯޖ ާވިއަގުމަކްއެރަޓެނެސ ެގީރުކ

ުނުޅުގްނެގ ްމަޒީތާކަމ

)ުމާޒިނ ާވްތަބްސިނ ްށަކަތުލޫޞުއ

ްސެވާކްއެނައ

ްށައާކިރެމެއ

ިރުބނެއ

ިއަގުމަކްނުއައ

ެނުބ

ަނިގ

ްނުކަކަތްތާރަފ

ީނަދ

ްނުވުޑޮބްނަކ

.ްނުމަރުކުޅުއަފ

ެދ

ުމުއަޤ

ްނުލައ

ްސެވާކްއެނައ

ިނިފ


6

ޗ

ުއިވަޓްނިއ ަޞްއާޚ ިވްއެދ ުރީޒަވީޖިރާޚ ެގާނިއަ

ެގްއެއަމާރުގނަހ

ްށައެރެތ

ީނަދ

ްށަމަކ

ުޅުފުލޫބަޤ

؟ޯތުމަވްއަރުކ

ީޔ ްގްނަވ ،ުރީޒަވ ީޖިރާޚ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ްނުޅުގ

ްނާލިތަމިރުކ

ިއަފިހެޖ

،ީތޮއިމ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ްކިޓެމޮލްޕިޑ

ްށޮގ

ްނުހަފުނުހެޖ

ްށަނަތާހިމ

ްށުދ

ެމްނެއ

ުޑޮބ

.ާލަކްއަރުނ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ްނުމެވެރުކުލަދަބ

ިއައ

ާކަތުތާލަމާޢުމ

ިއަފިވެރުކުމިއާޤ

ްތޮއ

ްށަމުލުރާބްއެއ

ްއަތެއ

ްނުކައާރިއާދ

ީނަދިމ

.ްނުމަރައޫރުބ

ެގުމަކިމ

ްއަތޫމ

ފިޅުގ

،ީރުހިއަ

ާއާނިއަޗ

ުޅޮކިދިއ

ިއަގުރުކިފ

ިބިތ

ެގާކިރެމެއ

ްއެއަބ

ީސާޔިސ

،ްނުކަތްތާރަފ

ްސެވްއެއ

ްއެލްޞައ

ްތެނ

ުގޮދ

ްއަތްތަޖްއުޙ

ްނެގިއަކްއަދ

ެގާނިއަޗ

ްނަނ

،ްށޮކުބނަލިކ

ާއާނިއަޗ

ިއަގުކެއ

ްތޮއ

ްއަތްނުޅުގ

ާރުކ ްނުތޮގްތޮގ ިކެއ ްނެގިއަލާވުޅޮއ ްތަގީގަހ ެގުމަކްނަކ ިއަކަޓްށަމުރުކިހަފުގަމ ްށަކަތްނުހެޖުނަމަހ ްށޮކުރަނީހ

.ާކަތްތަކްއަސަމ

ެއ

ެގުކަތްތާރަފ

،ީކަމުނޭބ

ާއާކިރެމެއ

ެގާނިއަޗ

ްށަކަތްނުޅުގ

ްނުޅޮލ

ިއަކަޓްށަމުވުރެއ

ެގްމަޒީތާކަމ

ުރުކިފ

ްނުލައ

،ިއަވުރިދ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ެގްނުތިޔްއަރ

ިއަގުދެމ

ެގުމަކިރެތްތާވާދަޢ

ްނުންސިވ

،ިއަވުދްއަފުއ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ިއަގުދެމ

ްތޮއ

ުރާބުތިއ

.ްނުލިއަވުލްއެގ

ިއަގުރިޚާއ

ެއ

ެގްނުހީމ

،ީނާވްށަކަމުނޭބ

ާއާނިއަޗ

ާކިރެމެއ

ުކަޔަބްއެއ

ާކަޔަބްއެނައ

ާކްއެނައ

،ިއަވުވްއަލިތަމިރުކ

ްނުހެޖުނަމަހ

،ިއަވުދްއަފުއ

ިޅުމ

ެޔިނުދ

ުޑޮބ

ާކަޑނަގަލަސްއަމ

ެގްއެކަތްނުވިއަބިއަބ

ްށައެރެތ

.ްނުލިއަޓްށަވ ްސެވާކްއެނައ

ިމ

ްނުހީމ

ްނުގަމިމ

ްށަކާގނިހ

ާނިއަޗ

ްއެއަގާޖ

ުއައ" .ެނޭދުނ

ިނިފ

ެގިއ"ަމާރުގނަހ

ްނަނ

ްނެގީދ

ިމ

ޭޅުއ

ްނަށަފ ަމާރުގނަހ

ާކަމަކ ެމްނޮކ ާރުކ

ްނެމުޑނަގުޅައ

ްނީޅުމ

.ުޅޮކެދ

،ީކަބަބަސ

ީއިމ

ާއާނިއަޗ

ްސެވެގާކިރެމެއ

ުމްއާޢ

ެގްނުތިޔްއަރ

ީސާސައ

ާކަތުތަޙަލްޞަމ

،ްސެވާކަތްނުނޭބ

ިދައ

ާއީޤްއަރަތ

ިއަގްނުދްއަމަތ

ެޔިނުދ

ިމ

ާރުކުރުތަދ

ްސެވާޒާމައ

ްނީޅުމ

ާރައުށުފ

ްށަކަމަކ

.ީތާވ

ިޅުމ

ްށައެޔިނުދ

ްއަތެއ

ދްއެމުލްއެގ

ީ

ްއަތެއ

ްއެލުގަދނުއ

ްނަވުރުކްސާދުރަބ

ިސްއެޖ

ަމާރުގނަހިނިފ

ްނުލައ

ާރުބނައ

ްސިއައ

ްނެގީދަޔިވުރާރުކަތ

.ެނާވުނ

ާހިރުހ

ްސެވްނުކަމުއަޤ

ިދެއިދެއ

ީބިތިމ

ާމުހެޖަމަހ

.ްށަމުރެއިރުކ

21

ަނަވ

ިއަގުނުރަޤ

ިނިފ

ްއެއަމާރުގނަހ

ްނުލައ

ްނަށަފ

ާރުކްތަކްއަސަމ

ެމްނޮކ

ެމުކަހީމ

ެއ

ީރުހ

ެގުޚީރާތ

ުތައުނ

.ިއަގީޅަފ

ީމާވްޤައްލަނިއަބ

ްނަކަތްނަވިއަބްއެއ

ްނަލާގަނ

ުނުޅުއ

ެގްއެހީމ

ިއަގުތޮގ

ީނޫނ

ެގާނޭއ

ްއަތްނާދނަހ

ުކަޚީރާތ

.ެނާޔިލުނ

ެގުދައިމ

ީކައާނިއަޗ

ީމ

ެގީރުކ

ްއެއްނައިނޫޔްޓެއިވޮސ

)ްއެތާލިވީސޫރ(

.ްނޫނ

ަނަވެދ

ްށަކައާކިރެމެއ

ެގުމުވ

ްއެތަޔިނ

ެގްނެމުޑނަގުޅައ

.ްތެނ

ްނުކައާނިއަޗ

ީރުކިފ

ުޒޫފުނ

ްށަކަތުމުއަޤ

ްއެއެރެތެއ

.ްނަނާރުކުނ

ެގުކަތުމުއަޤ

ީލިޚާދ

ެގުމަކްނަކ

ްށަކައެރެތ

.ްނަނާންނަވުނ

ިއަގޭޔިނުދ

ްތޮއ

ްނުމަވީޤްއަރަތ

ަންނައ

ެމްނެއ

ުޑޮބ

ެގުމުއަޤ

،ްނުތަޔްއިޘިއަޙ

ިދައ

ެގުލާދުފިލައ

ީތަމާލަސ

ެގުހީލިޖަމ

ީމިއާދ

ެގްއެރަބްނެމ

،ްނުތަޔްއިޘިއަޙ

ާނިއަޗ

ްސެވުދަބައ

ީނާންނޮއިމެދ

ުކެއާމަކިރެވަޙްލުޞ

ީޤްއަރަތ


ގެނަސްދޭ،‏

ހުރިހާ‏

ފަރާތަކަށްވެސް‏

މަންފާކުރާނެގޮތަށް‏

ހުޅުވައިލެވިފައިވާ‏

އުޞޫލުތަކާ‏

ހަމަތަކެއް‏

ދަމަހައްޓާ‏

ޤައުމެއްގެ‏

ގޮތުގައި.‏

ޗައިނާ‏

މަސައްކަތްކުރާނީ،‏

ދުނިޔޭގެ‏ ޞުލްޙައާ‏

ކުރިއެރުން‏

ދެމެހެއްޓުމަށާ،‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

އުޞޫލުތަކާއި‏

ނިޒާމު‏

ނެގެހެއްޓުމަށް.‏

ޝިންހުއާ:‏

އަޅުގަނޑުމެންނަށް‏

ފާހަގަކުރެވޭ‏

ގޮތުގައި‏

އެމެރިކާގެ‏

މިހާރުގެ‏ ސަރުކާރުން‏

ޗައިނާއާ‏

ވާހަކަދެއްކުމާ‏ ފެޔަށްޖެހިއްޖެ.‏

އަދި‏ ބުނަމުން‏

ޗައިނާއާ‏ އެދަނީ‏

ވާހަކަދެއްކުމަކީ‏ ބޭކާރުކަމެއް‏ ކަމަށް.‏

ޕޮމްޕެއޯވެސް‏

ދާދިފަހުން‏

ގޮވާލައްވާފައިވަނީ،‏ ‏"އިތުބާރުނުކުރެވޭ،‏ ވާނުވާ‏

ބަލަންޖެހޭ"‏

އުޞޫލު‏

ޗައިނާއާމެދު‏

ޢަމަލުތަކާމެދު‏ މި‏ ގެންގުޅުމަށް.‏

މަނިކުފާނު‏

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‏

ކޮބައިތޯ؟ ގޮތަކީ‏

ޚާރިޖީ‏ ވަޒީރު،‏ ވަންގް‏ ޔީ‏

ޒަމާނުގެ‏ މި‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

ގުޅުންތަކުގައި‏

ވާހަކަދެއްކުމަކީ‏

މައްސަލަތައް‏

ޙައްލުކުރުމާ‏

އިތުބާރު‏

އުފެއްދުމަށް‏

ރަނގަޅު‏ އޮތް‏

މަގު.‏

ކުރިމަތިލުމަކަށް‏

ދިއުމަށްވުރެ‏

ވާހަކަދެއްކުމަށް‏

އިސްކަންދިނުމަކީ‏

ހަމައެކަނި‏

ޗައިނާގެ‏

ގިނަ‏ ވަރަށް‏ އެއީ‏ ނޫން.‏ އުޞޫލެއް‏

ޤައުމުތަކުން‏

ބުރަވާގޮތް.‏

ޗައިނާއާ‏

އެމެރިކާއަކީ‏

އިޖްތިމާޢީ‏

ތާރީޚެއް‏ ތަފާތު‏ ޘަޤާފަތަކާ‏ ތަފާތު‏ އޮތް،‏ ނިޒާމެް‏ ދެ‏ ތަފާތު‏ ގޮތުން‏

ދެ‏ ޤައުމު.‏ ދެ‏ ބޮޑު‏ އޮތް‏

ޤައުމުންވެސް‏

ބޭނުންވާ‏

ކަންތައްތަކަކާ‏

ކަންބޮޑުވާ‏

ކަންތައްތަކެއް‏

މިއީ‏ އެބަހުރި.‏

ޠަބީޢީކަމެއް.‏

އެންމެ‏ ނަމަވެސް‏

މުހިންމުކަމަކީ،‏

އެއްވެސް‏

ފަރާތަކުން‏

އެއްވެސް‏

ވަގުތެއްގައި‏

ވާހަކަދެއްކުމަށް‏

ދޮރު‏ ހުޅުވިފައިވާ‏

ބަންދުނުކުރުން.‏

ޤައުމުގެ‏ ދެ‏

އޮތް‏ މެދުގައި‏

ޑިޕްލ ‏ޮމެޓިކް‏

ގުޅުމުގެ‏

މައްޗަށް‏

ގަދަވެގަތުމުގެ‏

ޖާގަ‏ ދެބަސްވުންތަކާ،‏ ކުށްހީތަކާ،‏ ވާދަވެރިކަމަށް‏

ދީގެންނެއް‏

ނުވާނެ.‏

ދައުލަތެއް.‏ ބޮޑު‏ ޗައިނާއަކީ‏

ޒިންމާދާރު‏

ދައުލަތެއް.‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

މިތިބީ‏ އެހެން‏ ހުރިހާކަމަކަށްވުރެ‏ އިސްކަމެއްގެ‏ ގޮތުގައި‏

ހުޅުވާލައިގެން.‏

އެމެރިކާގެ‏

އޮތް‏ ފަޅީގައި‏

ނުތަނަވަސްކަން‏

ފިލުވައިދީ،‏

އެމެރިކާ‏ ކަންކުރާގޮތާ‏

އުފައްދާ‏ ކަންބޮޑުވުންތަކާ‏ މެދު‏

މަޑުމައިތިރިކަމާ‏

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު‏

ރައްދުދީ،‏

އެމެރިކާއާއެކު‏

ސާފު‏ ނެރެވޭނެ‏ ނަތީޖާ‏

މަޝްވަރާތަކެއްގެ‏

ތެރެއަށް‏

ވަނުމަށް‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

މިތިބީ‏

ތައްޔާރަށް.‏

ކޮންމެ‏

ފަންތިއެއްގައިވެސް،‏

ކޮންމެ‏

އިރެއްގައިވެސް،‏

ކޮންމެ‏

ދާއިރާއަކުން‏

ވިޔަސް‏

އެމެރިކާއާއެކު‏

ވާހަކަދެއްކުންތައް‏

ފަށައިގަންނަން‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

މިތިބީ‏

ތައްޔާރަށް.‏

މަޝްވަރާގެ‏

ހުރިހާ‏ މޭޒަށް‏

މައްސަލައެއްވެސް‏

ގެނެވޭނެ.‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

ހުށަހަޅާފައިވާނީ‏

ދެ‏

ޤައުމުންވެސް‏

ގެންނަ‏

ކަންކަމުގެ‏

ލިސްޓުގައި‏

ތިންކަމެއް‏

ފުރިހަމަކުރުމަށް‏

އެއްބާރުލުން‏

ދިނުމަށް.‏

ވާހަކަދައްކައި‏

މަޝްވަރާކުރުމަށް.‏

ރަނގަޅު‏ އަދި‏

އުޞޫލުތަކެއް‏

އެކަށައަޅަން‏

ކަންކަން‏ ޖެހޭނެ‏

7 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


8

ޗ

ުއިވަޓްނިއ ަޞްއާޚ ިވްއެދ ުރީޒަވީޖިރާޚ ެގާނިއަ

.ްށަމުރުކަގަހާފ

ިދައ

ިއަގުލަބްޤަތްސުމ

ްނަކްނަކ

ެނާދްނެގ

ްއެޓާޗުގަމ

.ްށަމުލިއަވަލުކެއ

ެގްނެމުޑނަގުޅައ

ުޖެސެމ

ްށަރަވ

.ުފާސ ިއަފެވާދާސ

ްނެމުޑނަގުޅައ

ްށައާކިރެމެއ

ިމ

،ީނަޅައުރާބ

ާމަކާޑޮބ

ާމަކިށަކުރަހ

ުފާސްނިއޭބ

.ްށަމުލްށޮކޫދ

ާންނެމުޑނަގުޅައ

ްއެއ

ިއަގްއެއަމަހ

ާމުކްއެދަކަހާވ

ާރަވްޝަމ

ްށައިރުކ

ްނުއިދްނެގ

.ްށަމުރުކުރާޔިޚ

ްނެމުޑނަގުޅައ

،ީނަރުކުދީމްނުއ

ުދނިހިމ

އަފިދެފުއ

ި

ްތޮއިމ

ްނަކްސަވަނަތުނ

،ްށޮކަޑުކ

ެދ

ެގުތާރަފ

ްއަތްނުޅުގ

ްށަގަމަމަހ

،ިއަވުޅައ

ްސެވްއެއ

ްއެމުވްސަބެދ

ްއެމުލިތަމިރުކ

،ިތެނ

ުކަޔަބްއެއ

ްއެނައ

ްށަކަޔަބ

،ްށޮކްމާރިތްޙިއ

ަނޭށަކެއ

ްނެގީދ ްއެމުލުރާބްއެއ

ްނިއާކިރެމެއ

ްނެގިޅުގ ާންނެމުޑނަގުޅައ

.ްށަމަކޭނާރުކްތަކްއަސަމ

ެގުމަކިމ

ްނުބަބަސ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ެގްނުތިޔްއަރ

ާވިއަފިޅުގ

ްށަކަތުތަޙަލްޞަމ

.ެނާރުކާދިއަފ

ިދައ

ީމާވްޤައްލަނިއަބ

ެގުޢަމަތްޖުމ

ާކަތުދީމްނުއ

ްށަތޮގްއެއ

ްނަކްނަކ

.ެނޭވެދްނެގ

:ާއުހްނިޝ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ިއަގުމުޅުގ

ިވާމިދ

ުޑޮބ

ެގްއެއަލަސްއަމ

ިއަގުތޮގ

ނޮހ

ގްނޮކގް

ްނުހަފިދާދ

.ުނުވެރުކަގަހާފ

ެގުތަމާލަސ ީމުއަޤ

ްށަނޫނާޤ

ިއަގގްނޮކގްނޮހ

ްނަރުކުލަމަޢ

،ީކަމުމްނިނ

ގްނޮކގްނޮހ

ްށަމުގްނިހ

ްނިއާނިއަޗ

ެރުސްއީރުކ

ިއަފެވްސަބްއެއ

ްތޮއ

ެގ"ްއެމާޒިނ ެދ ްއެމުއަޤ ްއެއ"

ްށަތަސާޔިސ

ްނުރުކުލަމަޢ

ްށަމަކްނުލާޓްއުހ

ާކިރެމެއ

.ީރުކުލޫބަޤ

ިދައ

ްށައގްނޮކގްނޮހ

ެގުމުރުކިތަދ

ްއަތެއ

ްއެޅަވަޔިފ

ްށަމަކީޅެއ

.ީރުކުލޫބަޤ

ާގްނޮކގްނޮހ

،ްނެގިއަވުޅުގ

ުރުތިއ

ްއެކަތަލަސްއަމ

ްނިއާކިރެމެއ

ްށަމަކެނާފްށޮކިތަމިރުކ

ުނާފުކިނަމ

؟ޯތުމަވަންނަގިއަޑަވެކެދ

ީޔ ްގްނަވ ،ުރީޒަވ ީޖިރާޚ

ީކަގްނޮކގްނޮހ

ެގާނިއަޗ

.ްއެއަބ

ާގްނޮކގްނޮހ

ޭޅުގ

ްނަކްނަކ

ީނޭނެމިހ

ެގާނިއަޗ

ީލިޚާދ

ެގުކަތަލަސްއަމ

.ިއަގޭރެތ

ީމާވްޤައްލަނިއަބ

ެގުކަތްނުޅުގ

ެގުކަތްސާސައ

ިއަގޭރެތ

ޭނެމިހ

،ީކަމަކްއެއ

ްއެއ

ެގްއެމުއަޤ

ީލިޚާދ

ެގުމަކްނަކ

ްށައެރެތ

ްއެނައ

ްނުކަމުއަޤ

.ްނުނަވުނ

ްސެވްއެއ

ްނުކަމުއަޤ

ެއ

ެގްއެމުއަޤ

ެގުތަދާޔިސ

،ިއަލާވުޑނަކުރާބ

ެއ

ެގްއެމުއަޤ

ެރެތެއ

،ްށޮކުބާރަޚ

ެއ

ެގުމުއަޤ

ީދްއަޙަރަސ

ެގުތަމާލަސ

ެގުމަކްނަކ

ްށައެރެތ

ްނެހެއ

ްނުކަމުއަޤ

ްށަކާންނަވ

ްއެއަދްއުހ

.ެނާރުކުނ

ެގުލާދުފިލައ

ީނާސްނިއ

ާކަތުޤްއަޙ

ޭހެބ

ެގުހީލިޖަމ

ެމްނެއ

ެގުހަފ

ިއަގާސްލަޖ

70

ްނުމުއަޤ ަނިގ ެރުވ ްށައ

ީނަވ

ެގާނިއަޗ

ިރެވުފާސްނިއ

ްށަކަތްނުމްނިނ


9

ޗ

ުއިވަޓްނިއ ަޞްއާޚ ިވްއެދ ުރީޒަވީޖިރާޚ ެގާނިއަ

.ިއަފްށޮކުދީއާތ

ގްނޮކގްނޮހ

ެގިއަލަސްއަމ

ިއަގުމަނ

ެގާނިއަޗ

ީލިޚާދ

ެގުމަކްނަކ

ްށައެރެތ

ާމުނަވ

ުޅޮކެދ

.ިއަފާދަހ

ްނުމަކިމ

ަބެއ

ޭދިއަކްއަދ

ީމާވްޤައްލަނިއަބ

ުޢަމަތްޖުމ

ާވަރުބ

ިދައ

ާރުކުލޫބަޤ

.ްތޮގ

ެގްއެމުއަޤ

ިއަގުތޮގ

ދ

ިއަކަޓްށަމުތޮއިމެ

ީމުއަޤ

ާތަމާލަސ

ޭހެބ

ުނޫނާޤ

ްށަރަވ

.ުމްނިހުމ

ީއިމ

ާހިރުހ

ްސެވިއަގްއެމުއަޤ

ްނުމަރުކުލަމަޢ

ާދްނެގ

ީނޫނާޤ

ްށަރަވ

ުމްއާޢ

.ްއެލޫޞުއ

ގްނޮކގްނޮހ

ިއަގ

ީމުއަޤ

ާތަމާލަސ

ޭހެބ

ްއެނޫނާޤ

ްނަގްނިހ

ްނުމުށެފ

ެއ

،ީނުވެލިއަދްއަބ

ްނެދްނަވ ްއެކަތްނާމަޒ ަނިގ

ހ

ިއަގގްނޮކގްނޮ

ިރުހ

ީނޫނާޤ

.ްއެކަތުޑނަގާބ

ިމ

ެގުނޫނާޤ

،ްނުބަބަސ

ްއެއ"

،ްއެމުއަޤ

ެދ

"ްއެމާޒިނ

ެގ

ުތަސާޔިސ

ްށަކަތްނާމަޒ

ްނެހެނާދްނެގިމެދ

،ިއަގްނިހ

ގްނޮކގްނޮހ

ިއަގ

ާމަކްނާމައ

ާމުހެޖަމަހ

ެގުނޫނާޤ

ްނަކިރެވުރާބ

ްސެވުދަބައ

ެގުމަކެނޭޓްއެހެފިހ

ްނަކްނީޤަޔ

.ެނޭބިލ

ިމ

ްށަނޫނާޤ

ްށޮކުދީއާތ

ގްނޮކގްނޮހ

ެގ

ްއަތެއ

ްނައިލިމ

ްއެންނުތިޔްއަރ

ީނަވ

ުކަނަޝިޓެޕ

.ިއަފްށޮކިއޮސ

ްނުމަކިމ

ީނެދްށޮކުރަވަށަކ

ިމ

ްށަނޫނާޤ

ެގްނުތިޔްއަރ

ުދީއާތ

ްއެލްތޮއ

،ާމަކުޑޮބ

ގްނޮކގްނޮހ

ެގ

ާތަމާލަސ

ްނުހެޖަމަހ

ްނުތިޔްއަރ

ާވްނުނޭބ

.ުރަވްނިމ

ްއެއ"

،ްއެމުއަޤ

"ްއެމާޒިނެދ

ާތަސާޔިސ ެގ

ްށަތޮގްއެއ

ާނިއަޗ

.ެނާރުކުލަމަޢ

ެގުޑނަގްސަފ ިއަމ ެގާނިއަޗ

ަމަހިރުފ

،ާމަކިރެތީހެއ

ްނުތޮގީނޫނާޤ

ިހަފ

،ާކަލުއަޙާމ

ިދައ

ގްނޮކގްނޮހ

ިއަގ

ިބިތ

ެގްނެމުޑނަގުޅައ

ެގްނުތިޔްއަރ

ަމަހިރުފ

ާމުލުރާބްއެއ

،ުކެއ

ްއެއ

ްއެމުއަޤ

ެދ

ެގްއެމާޒިނ

ުތަސާޔިސ

ްށަރަވ

ްށައަމަހިރުފ

ްށަންނެމުޑނަގުޅައ

ްނުމަރުކުޒީފްނަތ

ެގުމަކެނޭވެދްނެގ

ަމަހިރުފ

ާރާބުތިއ

ްނަކްނީގަޔ

.ްތޮއަބެއ

ާނުބ

ްނުކަހަބ

،ްސަޔިވ

ާރުކ

ްނުކަލަމަޢ

،ްސަޔިވ

ގްނޮކގްނޮހ

ެގ

ެގުމަކްނަކ

ްށައެރެތ

ެމްނަތިކ

ްށޮކަޑުކ

ްސެވަމަނ

ްނަންނަވ

ްނުރުކްތަކްއަސަމ

،ީއެއ

ްއެއ

ްއެމުއަޤ

ެދ

ެގްއެމާޒިނ

ިއަގުތޮގ

ްނުމަގްނިހ

ިމ

ަންނައ

ލޫޞުއ

ު

ުކެއާމަކްނާމައ

ްށަމުގްނިހ

ްސަރުހ

ްނުޅެއ

ްނޫނ

ްށަމަކްނެހެއ

.ެނާވުނ

ްނެމުޑނަގުޅައ

ެގާނިއަޗ

ާހިރުހ

،ްނުތިޔްއަރ

ެގޭއ

ިއަގޭރެތ

ގްނޮކގްނޮހ

ެގ

ާހިރުހ

ްސެވްނުތިޔްއަރ

ްނެހޭނެމިހ

ެމުކުނ

ިމ

ަދަފ

ެމްނޮކ

ާކަމަކ

ރަވ

ްށަ

ިއަގުޅާފ

ުޅޮކެދ

.ްނަނާދަހ

:ާއުހްނިޝ

ްނިއާކިރެމެއ

ްނުހަފިދާދ

ީނަވިމ

ިއަގްނަޓްސުޔިހ

ަންނުހ

ެގާނިއަޗ

ްޓޭލުއިސްނޮކ

ްލަރެނެޖ

.ިއަފްށޮކުދްނަބ

ެގާކިރެމެއ

،ީކަތަމުހުތ

ީއެއ

،ްށޮކުސޫސާޖ

ީރުކިފ

ްނުލަދުމ

ާރުކްނަކްއަވ

.ްށަމަކްއެނަތ

ްނިއާނިއަޗ

ެގޭއ

ިއަގުދްއަރ

ިއަގޫޑގްނަޗ

ަންނުހ

ެގާކިރެމެއ

ްޓޭލުއިސްނޮކ

ްލަރެނެޖ

ީނަވިމ

.ިއަފްށޮކުދްނަބ

ީއިމ

ާއާނިއަޗ

ާއާކިރެމެއ

ުދެމެދ

ްކިޓެމޮލްޕިޑ

ެގުމުވްށަމުށެފ ެގްއެއަމާރުގނަހ

ްސެވްއެއ

ްއެމުވުޑޮބްނަކ

ެގުނާފުކިނަމ

؟ޯތްތޮއަބެއ


10

ޗ

ުއިވަޓްނިއ ަޞްއާޚ ިވްއެދ ުރީޒަވީޖިރާޚ ެގާނިއަ

ީޔ ްގްނަވ ،ުރީޒަވ ީޖިރާޚ

ިއަގްނަޓްސުއިހ

ަންނުހ

ެގާނިއަޗ

ސްނޮކ

ްޓޭލުއި

ްލަރެނެޖ

،ީކައ

ާއާކިރެމެއ

ާއާނިއަޗ

ުދެމެދ

ްކިޓެމޮލްޕިޑ

ްނުޅުގ

،ުހަފްށަމުރުކުމިއާޤ

ިއަގާކިރެމެއ

ުނުވުޅުހ

ަމަތަރުފ

ްޓޭލުއިސްމޮކ

.ްލަރެނެޖ

ީއިމ

ްސެވުދަބައ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ެގުމަކިރެތްތަމްޙަރ

ުމްނިހުމ

.ްއެޒްމަރ

ަޔިދިމ

ްށަކަހީޅާސ

ެގުހަވުދުރަހައ

ގޭރެތ

ިއަ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ެގްނުތިޔްއަރ

ިއަގުދެމ

ާމަކިރެވުކެއ

ްނުލުރާބްއެއ

ްށޮކަދަގުރަވ

ްށަމުޓްއެހެމެދ

ެގްނަޓްސުއިހ

ްޓޭލުއިސްނޮކ

ްނިއްލަރެނެޖ

ުމްނިހުމ

ްއެރުއަދ

ީނަވ

.ިއަފްށޮކާދައ

ެގ19ްޑިވޮކ

ޫގަދނުއ

ާތަލާޙ

ްނާލިތަމިރުކ

ުނުހެޖ

،ުތުގަވ

ިމ

،ީވްނަތ

ެގާކިރެމެއ

ެގުތިބުނުކެދ

ިއަގުކަތްޓޭޓްސ

ިލަބ

ަނުރުތެފ

ްށަމުނިދުނ

ްނެގިޅުގ

ިއަގުމުރުކްތަކްއަސަމ

ާއާނިއަޗ

ާއާކިރެމެއ

ުދެމެދ

ުނުވެލިއަވުޅުގ

ްށަރަވ

ުމްނިހުމ

.ްށަކަމަލާފ

ްނުތޮގީޚީރާތ

ްސެވުރިއާލަބ

ިދައ

ެގުރާހިމ

ްސެވިއަގުތަލާޙ

ާހިމ

ުމްނިހުމ

ްއެރުއަދ

ްތޮއ

ަދަފިމ

ްޓޭލުއިސްނޮކ

ްލަރެނެޖ

ްއެއ

ީކަމުރުކުދްނަބ

ާއާނިއަޗ

ެގާކިރެމެއ

ެގްނުތިޔްއަރ

ިއަގުދެމ

ްނަކަތްނަވިއަބްއެއ ާމުތަގެނެދ

ްނުމެވެރުކުލަދަބ

ަޔިދ

ްއެއީކިޑިކ

.ްނުލްށޮކުދްނަބ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ްނުޅުގ

ްނުމަވިހަދަބ

ަޔިދ

ްށަމުއިދ

ޫރުބ

،ިއަރައ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ެގްނުތިޔްއަރ

ިއަގުދެމ

ްތޮއ

ްށަމުޅުގްތާގ

ްނުބަބަސ ެގުމަކިމ

ޭވެދޭނ

.ެނާރުކުރަސައ

ްނަކިމ

ްށަމުރުކ

ްނިއާކިރެމެއ

ިކްއެދ

ީކަކަތާނަހަބ

ާނިއަޗ

ެގުމުރުކުމާނުދަބ

ިއަގުމުނޭބ

ިކްއެދ

ިއަގޭއ

ްސެވްއެއ

ްއެތަގީގަހ

ްއެލްޞައ

ްތެނ

.ްއެކަތަކަހާވ

ްނިއެއ

ްސެވްއެއ

ާކައަކަހާވ

ޭޅުގ

ްސެވްއެއ

ްއެކްއެހ

ްނިއެއ

ްށަކަކެއ

.ޭކްއެދެމުނ

ިދައ

ެއ

ިކްއެދ

ެގުކަތަކަހާވ

.ޭދޯހެމުނ ްސެވްށަކަކެއ ެރުކްނުހީމެއ ްއެކްއެހ ްސެވްއެއ

ްށަދެތުދެތ

،ަމަނާވަންނަދ

ްނިއާކިރެމެއ

ިމ

ިގްނިހ

ުފާސްނިއޭބ

ިދައ

ްއެއަމަހ

ްތެނ

ުލަމަޢ

ްނިއާނިއަޗ

.ެނާރުކުނ ްއެމަޖަހ

ްނެމުޑނަގުޅައ

ްށަމަކެއ

ްނިދ

،ީކަދްއަރ

ުޅަގނަރ

އަމަހ

ްއެ

ިއަގޭއ

،ްތޮއ

ޭވެރުކުލޫބަޤ

ިދައ

ީނޫނާޤ

ްށަކަތްނިއ

ޭތެފ

ިދައ

ެގުތަވާބިމ

ިއަގުކަތްތަލާޙ

ްކިޓެމޮލްޕިޑ

ްނުލޫޞުއ

ާރުކްނަކ

ްސެވްށަކަތުޑނަގްނިމ

ޭތެފ

.ްއެދްއަރ

ާއާކިރެމެއ

ުކެއ

ްކިޓެމޮލްޕިޑ

ްއެއަމާރުގނަހ

ެގުމުށެފ

ްސެވްއެއ

ްއެތަޔިނ

ެގާނިއަޗ

.ްތެނ

،ީކަބަބަސ

ްނުމަކެއ

ީނާވްނުލްއެގ

ެދ

ެގުމުއަޤ

ްށަމަކްށަންނުތިޔްއަރ

.ީތާވ

ްކިޓެމޮލްޕިޑ

ްއެއަމާރުގނަހ

ްނެގިއަށަފ

ެގާކިރެމެއ

ްއެމަކަދަފަދަގ

ްނޫނ

ެއ

.ްއެއީނަވަމާހ

ްނީޅުމ

ާއެއ

،ްށަޅޮކިދިއ

ްނުމަކެއ

ެއ

ީނަވަމާހ

ްށައާކިރެމެއ

ަލްއިމައ

ާރާބުތިއ

ްނަކްނީގަޔ

ާވިއަފިލްއެގ

.ުރަވްނިމ

ރެމެއ

ްނިއާކި

ްސެވިދައ

ީތޮއ

ްނުގަމްސޯގ

ްށަމަކްނަގނިހ

،ަމަނާވ

ްށަމަކެއ

ާވްނެގީށަކެއ

ުދްއަރ

ްށަމުނިދ

ާނިއަޗ

ީނާންނޮއ

.ްށަރާޔްއަތ

:ާއުހްނިޝ


އެމެރިކާއަށް‏

ކުރެވެން‏ ހުރި‏ ހުރިހާކަމެއް‏

ވާވޭ‏ ކުންފުންޏާމެދު‏

ކުރަމުންގޮސް،‏ މިހާރު‏ އިޢުލާނުކޮށްފައި‏ އެވަނީ‏ ‏"ތާހިރު‏ ގައުމުތަކުގެ‏

ކޯލިޝަން"‏ އެއް‏ ޗައިނާއާ‏ ކުރިމަތިލާން‏ އުފައްދާކަން.‏ ގިނަބަޔަކު‏ ދެކެނީ‏ މިއީ‏ އެމެރިކާއިން‏ ކަންބޮޑުވެ‏ ބިރުގަނެފައި‏ އޮތްވަރު‏

ދޭހަކޮށްދޭ‏ ކަންކަން‏ ކަމަށް.‏ މިކަން‏

މަނިކުފާނު‏ ނަންގަވަނީ‏ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟

ޚާރިޖީ‏ ވަޒީރު،‏ ވަންގް‏ ޔީ‏

އެއްވެސް‏ ހުރި‏ ބުރަދަނެއް‏

ހެއްކެއް‏

ދެއްކުމެއް‏

ނެތި‏ އެމެރިކާއިން‏ މިވަނީ‏ ޗައިނާގެ‏ ޕްރައިވެޓް‏ ކުންފުންޏަކާ‏ ދިމާކުރަން‏ ދުނިޔޭގެ‏

ފެންވަރުގައި‏ ފަށާފައި.‏

މީ‏ ފޮތްފޮތުގައި‏ އެބުނާ‏ ގަނާކުރުމުގެ‏ މިސާލެއް.‏ ކޮންމެ‏ މީހަކަށްވެސް‏ ވަރަށް‏ ސާފުކޮށް‏

ވަރަށް‏ ފަސޭހައިން‏

ދެނެގަނެވޭނެ‏ އެމެރިކާގެ‏ އަމާޒަކީ‏ ސައިންސާ‏ ޓެކްނޮލޮޖީގެ‏ ހުރިހާކަމެއް‏ މޮނޮޕޮލައިޒްކޮށް‏ އަތްގަދަކުރުންކަން.‏ އަދި‏ މި‏

ދާއިރާތަކުން‏ ކުރިއެރުން‏ ހޯދުމުގައި‏ އެހެން‏ ޤައުމުތަކަށް‏ ލިބިގެންވާ‏ ޤާނޫނީ‏ ޙައްޤުން‏ މަޙުރޫމްކުރުންކަން.‏ އެމެރިކާއިން‏ އެކުރާ‏

ޖެއްސުމާއި‏ ގަނާ‏ ވަންހަނާކޮށް‏ އޮޅުވާލެވޭނެ‏ އެއްވެސް‏ ގޮތެއް‏ އެމެރިކާއަކަށް‏ ނެތް.‏ މިކަމުގެ‏ ސަބަބުން‏ ޚަރާބުވެގެން‏ މިދަނީ‏

ހަމައެކަނި‏ ވިޔަފާރީގެ‏ ހަމަހަމަ‏ ޙައްޤުތަކުގެ‏ ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ އުޞޫލުތަކެއް‏ ނޫން.‏ މުޅި‏ ދުނިޔޭގެ‏ މިނިވަން‏ ވިޔަފާރީގެ‏

ބާޒާރަށްވެސް‏ މިއީ‏ ދެވޭ‏ ބޮޑު‏

ގެއްލުމެއް.‏

އަޅުގަނޑު‏ ވަރަށް‏ ބޮޑަށް‏ ބާރުލައި‏ އަނެއްކާވެސް‏ ދަންނަވަން‏ ބޭނުން،‏ ވާވޭ‏ އާއި‏ އަދި‏ އެމެރިކާއިން‏ އަމިއްލަ‏ އަމިއްލައަށް‏

ފިއްތުން‏ ކުރިމަތިކޮށްފައިވާ‏ މި‏ ނޫން‏ ޗައިނާގެ‏ ކުންފުނިތަކަކީވެސް‏ ތުހުމަތުތަކުން‏ ބަރީއަވެގެންވާ‏ ކުށެއްނެތް‏ ކުންފުނިތަކެއް.‏

އެކުންފުނިތަކުގެ‏ ޓެކްނޮލޮޖީއާ‏ އުފެއްދުންތައް‏ ބޭނުންކުރަން‏ ރައްކައުތެރިވާނެ.‏ އެއްވެސް‏ ޤައުމަކަށް‏ އެއިން‏ އެއްވެސް‏

ކުންފުންޏަކުން‏ ދުއްތުރާއެއް‏ ނުކުރޭ.‏ މީގެ‏ އަނެއްކޮޅުން،‏

‏'ޕްރިޒްމް'‏ އާ‏ ‏'އެޝެލޯން'‏ ފަދަ‏ އެތައް‏ ފަޟީޙަތެއްގެ‏ ފަހަތުގައި‏ އޮތީ‏

އެމެރިކާ.‏ އެމެރިކާއިން‏ ވަނީ‏ ވަޔަޓެޕްކޮށްގެންނާ‏ ސަވައިލެންސަށްލައިގެން،‏ މުޅި‏ ދުނިޔެވަށައި‏ ދޭދޭ‏ މުޢާމަލާތްތަކަށް‏ ފާރަލައި‏

ޖާސޫސްކޮށްފައި.‏ މި‏ ޣައިރުޤާނޫނީ‏ ޢަމަލުތަކަކީ‏ އެންމެން‏ ދަންނަ‏ ބޮޑެތި‏ ސިއްރު.‏ އެމެރިކާއަކީ‏ ‏'ތާހިރު‏ ދައުލަތްތަކުގެ‏ ކޯލިޝަން'‏

އެއް‏ ޤާއިމުކުރަން‏ ކުފޫ‏ ހަމަވާ‏ ބައެއް‏ ނޫން.‏ އެއީ‏ އަމިއްލަ‏ ޒާތުގައި‏ މުޑުދާރު‏ ދައުލަތެއް.‏

އިންފޮމޭޝަން‏

ޓެކްނޮލޮޖީގެ‏

މައްޗަށް‏

ދުނިޔެ‏ ބަރޯސާވެ‏

ދެކެމުންމިދާ‏

ސައިންސާ‏

ޓެކްނޮލޮޖީގެ‏

އައު‏

އިންޤިލާބުގެ‏

ދަނީ‏ ދުވެލި‏

ހަލުވިވަމުން.‏

ޗައިނާއިން‏

ހުރިހާ‏

ޤައުމަކާއެކުވެސް‏

މަސައްކަތް‏

ކުރުމުގައި‏

ދެމިއޮންނާނީ،‏

ފަރާތަކ ‏ަށް‏ ވަކި‏

ބުރަނުވާ،‏

ހަމަހަމަކަމާއެކު‏

ޚިދުމަތް‏

ފޯރުކޮށްދޭ،‏

ހުޅުވާލެވިފައިވާ‏

ވިޔަފާރީގެ‏

ވެށްޓެއްގައި.‏

ސައިންސާއި‏

ޓެކްނޮލޮޖީގެ‏

ދާއިރާގައި،‏

ރައްކައުތެރިކަމާ‏

އިތުބާރު‏

ކަށަވަރުކޮށްދީ،‏

ޤައުމުތައް‏ އެކުގައި‏ މަސައްކަތްކޮށް‏

މުޢާމަލާތްތައް‏

ހަރުދަނާކުރުމަށް‏

ބާރުއެޅުމުގައި.‏

11 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


އ ‏ިތުބާރާއެކު‏

ރަނގަޅު‏

ފެންވަރުގައިދެވޭ‏

އިންފޮމޭޝަން‏

ޓެކްނޮލޮޖީގެ‏

ޚިދުމަތުގެ‏

ދުނިޔޭގެ‏ މުޅި‏ ސަބަބުން،‏

އިޤްތިޞާދީ‏

ޙާލަތު‏

ރަނގަޅުކޮށް‏

ގެއްލުންތައް‏

ފޫބައްދައިދީ،‏

ހުރިހާ‏ ދުނިޔޭގެ‏

ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް‏

ޢާއްމު‏

ފަރުދުންގެ‏

ދިރިއުޅުމުގެ‏

ފެންވަރު‏

މަތިކޮށްދޭ.‏ އަޅުގަނޑުމެން‏

އުންމީދުކުރަނީ،‏

އެމެރިކާއިން‏

އަމިއްލަ‏

ފައިދާތަކެއް‏

ގެންގުޅޭ‏ އެ‏ ނެގުމަށް‏

ހަނި‏ ވިސްނުން‏

ދޫކޮށްލައި،‏

އެންމެން‏

އެއްބާރުލައިގެން‏

މަސައްކަތްކުރުމަށް‏

ހުޅުވައިލެވިފައިވާ‏

އަނބުރާ‏ އަލުން‏ މަގަށް‏ ރަނގަޅު‏

ރުޖޫޢަވާނެކަމަށް.‏

ޝިންހުއާ:‏

އެމެރިކާގެ‏ ސިޔާސީ‏ ބައެއް‏ ފަރާތްތަކުން‏ ޗައިނާގެ‏ ކޮމިޔުނިސްޓް‏ ޕާޓީއާ‏ އަމާޒުކޮށް‏ ވަރުގަދަ‏ ހަމަލާތަކެއް‏ ދީ،‏ ޗައިނާގެ‏

ރައްޔިތުންނާ‏ އެ‏ ޕާޓީއާ‏ ޖައްސުވަން‏ ދަނީ‏ މަސައްކަތްކުރަމުން.‏ ޗައިނާއާ‏ އެމެރިކާގެ‏ ޑިޕްލޮމެޓިކް‏ ގުޅުމަށް‏

41 އަހަރު‏ ފާއިތުވެ‏

ދިޔަފަހުން،‏ އެމެރިކާއިން‏ މިކަމެއް‏ ފަށައިގަނެގެން‏ މި‏ އުޅޭ‏

ބޭނުމާމެދު‏ މަނިކުފާނު‏ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ‏ ކިހިނެއްތޯ؟

ޚާރިޖީ‏ ވަޒީރު،‏ ވަންގް‏ ޔީ‏

އެމެރިކާގައި‏ އަބަދުވެސް‏ ބާރުހުރި‏ ފަރާތްތަކަކުން‏ މަސައްކަތް‏ ކުރަމުންގެންދޭ‏ ޗައިނާގެ‏ ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީގެ‏ ލީޑަރޝިޕްގެ‏

ދައުރަށާ،‏ ޗައިނާގެ‏ މާޙައުލަށް‏ ފައްކާކޮށްގެން‏ ހިންގަމުން‏ ގެންދާ‏ އިޝްތިރާކީ‏ އުޞޫލުތަކުގެ‏ ރާސްތާއަށް‏ ހުށަހޮޅިގަތުމަށް.‏

އެކަމުގެ‏ ބޭނުން‏ ވަރަށް‏ ސާފު.‏ ކުރުކޮށް‏ ދަންނަވަންޏާ،‏ ޗައިނާގެ‏ ކަންކަމުގެ‏ ތެރެއަށް‏ ވަދެ‏ ބާރުފޯރުވުމާ‏ ޗައިނާގެ‏ މުޅި‏ ހަމަޖެހުން‏

ގެއްލުވައިލުން.‏

އަންނައަހަރު‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

ފާހަގަކުރާނީ‏

ޗައިނާގެ‏ ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީގެ‏

100 ވަނަ‏ އަހަރީ.‏ މި‏ ވޭތުވި‏ އެއް‏ ޤަރުނުގެ‏ ތެރޭ‏

ޗައިނާގެ‏ ރައްޔިތުންގެ‏ މައްޗަށް‏ ޗައިނާގެ‏ ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީން‏ ހިންގި‏ ވެރިކަމުގައި‏ އިސްތިޢުމާރީ‏ ވަކިތަކާ‏ އަޅުވެތިކަމުން‏ ޤައުމު‏

ނެރެ،‏

ޤައުމަށް‏ ޙަޤީޤީ‏ މިނިވަންކަމާ‏ އިސްތިޤްލާލު‏ ގެނަސްދީފައިވާނެ.‏ ޗައިނާގެ‏ ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީއިން‏ ޗައިނާގެ‏ ވެރިކަން‏

ކުރަމުން‏ މިދަނީ‏ ޗައިނާގެ‏ ވެށްޓާ‏ ގުޅޭގޮތަށް‏ ފައްކާކޮށްފައިވާ‏ އިޝްތިރާކީ‏ ނިޒާމެއްގެ‏ ވަރުގަދަ‏ އަދި‏ ކާމިޔާބު‏ ރާސްތާގައި.‏ އެއް‏

ޒަމާނެއްގައި‏ ވަރަށް‏ ފަޤީރުކޮށް‏ އޮތް‏ މި‏ ޤައުމު‏ ބަދަލުވެފައި‏ މިވަނީ‏ ދުނިޔޭގެ‏ ދެވަނައަށް‏ އެންމެ‏ ބޮޑު‏ އިޤްތިޞާދަށް.‏ ޗައިނާގެ‏

ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީގެ‏ ޤިޔާދަތުގައި‏ ޗައިނާގެ‏ ޖީޑީޕީ‏ އިތުރުވަމުން‏ ދިޔަ‏ މިންވަރަށް‏ ބަލާއިރު،‏

200 ޑޮލަރުގައި‏ މީގެ‏ ސާޅީސް‏

އަހަރުކުރީން‏ އޮތްއޮތުން‏ މިވަނީ‏

ޑޮލަރާ‏ ހަމަޔަށް‏ މިއަދު‏ އުފުލިފައި.‏ އަދި‏

800 މިލިއަނަށްވުރެ‏ ގިނަ‏ ރައްޔިތުން‏

10000

12 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


ފަޤީރުކަމުން‏ ސަލާމަތްކޮށް‏ ފުދުންތެރިކޮށްދީފި.‏ ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީގެ‏ ޤިޔާދަތުގައި‏ ޗައިނާ‏ މި‏ ހޭދަކުރާ‏ ޒަމާން‏ ޗައިނާގެ‏ ފަހުގެ‏

ތާރީޚުގައި‏ ލިޔާނީ،‏ އާދަޔާޚިލާފު‏ ބޮޑު‏ ކާމިޔާބީއެއް‏ ހޯދައިދިން‏ ބާބެއްގެ‏ ގޮތުގައި.‏

ހަގީގަތް‏

ވަޒަންކުރެވޭނީ‏

ހަމައެކަނި‏

ކޮށްފައިހުރި‏

ކަންކަމުން.‏

ނިންމާނީ‏ ގޮތް‏ ތާރީޚާމެދު‏

އިންސާނުން.‏

ނިޒާމު‏ އޮތް‏ ޗައިނާގައި‏

މި‏ ގައުމަށް‏ ކަމުދޭތޯ؟

އެހެން‏

އެއްބަޔަކަށްވުރެވެސް‏

އެނގޭނީ‏ ބޮޑަށް‏

ޗައިނާގެ‏

ރައްޔިތުންނަށް.‏

ކެނެޑީ‏ ހާވާރޑް‏

ސްކޫލުން‏

ކުރި‏ ޗައިނާގައި‏

އަހަރުދުވަހަށް‏

ދިޔަ‏ ދެމިގެން‏

ދިރާސާތަކުން‏

އެނގުނީ‏

ޗައިނާގެ‏

ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީއިން‏

މަރުކަޒީ‏ ހިންގާ‏

13

ސަރުކާރާމެދު‏

ޗައިނާގެ‏

ރައްޔިތުން‏

އެބީދައިން‏ ހަމަ‏ ރުހޭކަން.‏

މިދިޔަ‏

އަހަރުތަކުގައި‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

އެކި‏

ފަރާތްތަކުން‏

93%

ކުރިއަށް‏ ގެންދިޔަ‏

ޚިޔާލު‏

ހޯދުންތަކުންވެސް‏

އެންމެ‏ ދައްކަނީ،‏

މަދުމިނުން‏

ޗައިނާގެ‏

ރައްޔިތުންގެ‏

ސަރުކާރާމެދު‏

90% އިތުބާރު‏

ކުރާކަން.‏

ޗައިނާގެ‏

ކޮމިޔުނިސްޓްޕާޓީއާ‏

ޗައިނާގެ‏

ރައްޔިތުންނާ‏

މަހާއި‏ ގުޅުމަކީ‏ މިއޮތް‏ ދެމެދު‏

ފެންގަނޑާއި‏

ފަދަ‏ އޮންނަ‏ ދެމެދު‏

ގުޅުމެއް.‏

ގުޅުން‏ ގަދަފަދަ‏ މި‏ ގުޅުމެއް.‏ ފަދަ‏ އޮންނަ‏ ދެމެދު‏ މުލާއި‏ ވެއްޔާއި‏

ކަނޑުވައިލަން‏

މަސައްކަތްކުރާމީހުން‏

އަމިއްލައަށް‏

ޗައިނާގެ‏ އެވަނީ‏

ބިލިއަން‏

ރައްޔިތުންގެ‏

ހަތުރުންނަށް.‏

1.4

ޗައިނާގެ‏

ވެށްޓަށް‏

ފައްކާކުރެވިގެން‏

ހިންގަމުން‏

މިގެންދާ‏

އިޝްތިރާކީ‏

ނިޒާމުގެ‏

މެދު‏ ރާސްތާއާ‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏

ފުރިހަމަ‏

ޔަޤީންކަން‏

އެހެން‏ އެއާއެކު،‏ ހަމަ‏ އެބައޮތް.‏

ޤައުމުތަކުން‏

އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ‏

ތަރައްޤީގެ‏

ރާސްތާތަކަށްވެސް‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

އިޙްތިރާމު‏

ކުރަމު.‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏

އެއްވެސް‏

ބޭނުމެއް‏

ޝައުގެއްވެސް‏

ނިޒާމުތަކުގެ‏

ވާދަވެރިކަމަކަށް‏ ދާކަށް‏

އެއްވެސް‏ ނުވަތަ‏

ޤައުމަކާ‏

ފިކުރީގޮތުން‏

ކުރިމަތިލުމަކަށްދާކަށްވެސް‏

އެފަދައިން،‏ ހަމަ‏ ނެތް.‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏

އުންމީދުކުރަނީ‏

ޗައިނާގެ‏

އިޖްތިމާޢީ‏

ނިޒާމަށާ‏

ޗައިނާގެ‏

ރައްޔިތުން‏

އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ‏

ގޮތަށް‏

އެމެރިކާއިންވެސް‏

އިޙްތިރާމްކުރާނޭ‏

ދާޚިލީ‏ އަދި‏ ކަމަށް.‏

ކަންކަމުގެ‏

ތެރެއަށް‏

ވަދެގަތުމަށް‏

ބޭކާރު‏ އެކުރާ‏

މަސައްކަތް‏

ދޫކޮށްލާނެކަމަށް.‏

ޝީ‏ ރައީސް‏

ޖިންޕިންގވެސް‏

އިޝާރާތްކުރައްވާފައިވާ‏

ފަދައ ‏ިން،‏

ކުރިމަތިކޮށްފާނެ‏

ހުރިހާ‏

ގޮންޖެހުމެއްގެ‏

މައްޗަށްވެސް‏

ގަދަވެގަންނާނެ‏

ނުގުޑާނެ‏

ޢަޒުމާ،‏

ފަންވަރާ،‏

ވަޠަނީ‏ ގަދަފަދަ‏

ބާރު‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏

ކުރިމަތި‏ އަދި‏ އެބަހުރި.‏

ކޮންމެ‏ ކުރުވާނެ‏

ނުރައްކަލަކާ‏

އުނދަގުލެއްގެ‏

މައްޗަށް‏

ގަދަވެގަންނާނެ‏

ހިތްވަރާ،‏

ޤާބިލްކަމާ،‏

ޙިކްމަތް‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏

އެބަހުރި.‏

ކާބަފައި‏

ޒަމާނުގެ‏

ތާރީޚުއްސުރެ‏

ވަރުގަދަ‏

އުންމަތެއް‏

ބިނާކުރުމުގެ‏

އަމާޒަށް‏

ޗައިނާއިން‏

ހުއްޓުމެއް‏ ނެތި‏ އެކުގައި‏ ކުރިއަށް‏ މިދާ‏ ދިއުމަށް‏

އަޅައި‏ ހުރަސް‏

ހުއްޓުވައިލުމަކީ‏

އެއްވެސް‏

އެއްވެސް‏ އަދި‏ ޤައުމަކަށް‏

ފަރުދަކަށް‏

ކުރެވޭނެކަމެއް‏

ނޫން.‏

ޝިންހުއާ:‏

13 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


ޗައިނާއާ‏ ދެކޮޅަށް‏ ޑިމޮކްރަސީގެ‏ އައު‏ އިއްތިޙާދެއް‏ އުފެއްދުމަށް‏ ޕޮމްޕެއޯ‏ ގޮވާލައްވައި،‏ ޕޮމްޕެއޯ‏ އެ‏ ވިދާޅުވާ‏ މިނިވަންކަމާ‏

ގޮށްމުށުބާރާ‏ ދެ‏ ގޮތުންކުރެ‏ ގޮތެއް‏ ޚިޔާރުކުރުމަށް‏ ޤައުމުތަކަށް‏

ވަނީ‏ މަޖުބޫރުކުރައްވާފައި.‏ ނަމަވެސް‏ އަޅުގ ‏ަނޑުމެންނަށް‏ ފާހަގަވީ‏

އެގޮވައިލެއްވުމަށް‏ އިޖާބައެއް‏ ދިނީ‏ ވަރަށް‏ މަދު‏ ޤައުމަކުންކަން.‏ އެމެރިކާ‏ އެ‏ ބޭނުންވާ‏ ކަންތައް‏ ޙާޞިލްކުރެވޭނެކަމަށް‏

ދެކެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟

ޚާރިޖީ‏ ވަޒީރު،‏ ވަންގް‏ ޔީ‏

ބައިބައިވުން‏ އުފައްދައި،‏

ކުރިމަތިލުންތަކަށް‏ ދާން‏ ބާރުއެޅުމަކީ‏ ތާރީޚުގައި‏ މަދެއްކޮށް‏ ހިނގާފައި‏ ހުރި‏ ކަންކަމެއް‏ ނޫން.‏ އެކަމަކު‏

ކޮންމެ‏ ފަހަރަކުވެސް‏ ޢާއްމުން‏ ނުކުމެ‏ އެފަދަ‏ ކަންކަމާ‏ ނުރުހުން‏ ފައުޅުކޮށް‏ ހުއްޓުވައިލަނީ.‏

ވަނަ‏ ޤަރުނުގައި،‏

ދަގަނޑު‏

21

ފަރުދާތައް‏ ކުރަހައިގެން،‏ އަލުންބަލުން‏ ބައިބަހައި‏ ބައިބައިކޮށްގެން،‏ އެއްބަޔަކު‏ އަނެއް‏ ބަޔަކާ‏ ވާދަކިޔައި‏ ސިޔާސީ‏ ހަނގާކޮށް،‏

އަންޒަމާނުގެ‏ މަކަރުބުއްދީގެ‏ ރޭވުންތަކަށް‏ އެނބުރިދާން‏ ނިޔަތްގަނެގެން‏ ބައެއްމީހުން‏ މި‏ އުޅޭ‏ އުޅުން‏ ތަޞައްވުރުކުރަންވެސް‏

ދަތި.‏ މިއީ‏ އިންސާނީ‏ ބުއްދިއަށާ‏ ޙިކްމަތްތެރިކަމަށް‏ ކުރާ‏ ފުރައްސާރައެއް،‏ ހަމަ‏ އެއާއެކު‏ މާޒީގެ‏ ތެރެއަށް‏ ސޮއްސައިލުމެއް.‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏ މި‏ ޒަމާނާ،‏ ޤައުމުތަކުގެ‏ ލަނޑުދަނޑިތަކާ‏ މިކަންކަން‏ ފުށުއަރާ.‏ ޠަބީޢީ‏ ހަމަތަކުން‏ ބަލާއިރު‏ މިކަމަށް‏ މީހުންގެ‏

ތާއީދެއް‏ ނޯންނާނެ.‏ ދުނިޔޭގެ‏ ނިސްބަތުންވެސް‏ ތާއީދުކުރާނީ‏ މަދު‏ ފަރާތަކުން.‏

އިސްތިޢުމާރާ‏

ގޮށްމުށުބާރުން‏

ހިންގި‏

ވެރިކަންތަކުގެ‏

ވަނީ‏ ޗައިނާ‏ ކިބައިން‏

މިނިވަންކަން‏

ހޯދާފައި.‏

މިނިވަންކަމާ،‏

ޑިމޮކްރަސީއާ،‏

ވެރިކަން‏

ހިންގުން‏

ޗައިނާގެ‏

ދުސްތޫރުގައި‏

ކަނޑައެޅި‏

ބަޔާންވެފައި‏

އިޝްތިރާކީ‏ އެއީ‏ އެބައޮތް.‏

ނިޒާމުގެ‏

އަގުހުރި‏

ޤާނޫނީ‏

ބަހާތަކެއް.‏

އޭގެއިތުރުން،‏

މިނިވަންކަމުގައި‏

އިންތަކެއްވާކަން‏

އަޅުގަނޑުމެންވެސް‏

ދަންނަމު.‏

ޢ ‏ިލްމާ،‏

ބުއްދިއާ،‏

ނިޒާމާ‏ ޤާނޫނާ،‏

އަދި‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

ހަމަތަކަށް‏

އިޙްތިރާމްކުރުމަކީ‏

މިނިވަންކަމުގެ‏

އަސާސް.‏

ކޮވިޑ‎19ް‎އިން‏

ދަފަރާވުމަށް‏

މިކުރި‏

މަސައްކަތުގައި،‏

މިކަމާ‏

ޗައިނާގެ‏

ރައްޔިތުން،‏

ތަޖްރިބާކާރުންގެ‏

އިރުޝާދުތަކަށް‏

ތަބާވެ‏

މާސްކުއެޅި.‏

އެއާއެކު‏

އެމެރިކާގެ‏

ބައެއް‏ ސިޔާސީ‏

ބޭފުޅުން‏

ހަނގާކުރެއްވި.‏

އެބޭފުޅުން‏

ސިފަކުރެއްވީ‏

ޗައިނާގައި‏ ބާރު‏ ގޮށްމުށުގެ‏ މިއީ‏

ހިނގާކަމާ،‏

މިނިވަންކަމެއް‏

ނެތްކަމުގެ‏

މިސާލެއްގެ‏

ގޮތުގައި.‏

އެންމެފަހުން‏

މިކަން‏

އެނބުރިއައިސް‏

މިނިމުނީ،‏

އައިސް‏ ހަގީގަތް‏

އެބޭފުޅުންގެ‏

މޫނުފުޅުމަތީ‏

ތަފާލެއް‏

ޖަހައިގެން.‏

އެވޭލާ‏ އެންމެ‏

ޒަމާންތަކުއްސުރެ‏

ޗައިނާއިން‏

ޞުލްޙަ‏

މަސަލަސްކަމާ‏

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ‏

އަގު‏

ވަޒަންކުރޭ.‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

ޤަބޫލުކުރަނީ‏

‏"ބައިބައިވުން‏

ވާދަވެރިކަމަށް‏

މަގުފަހިކޮށް،‏

ނުޖެހުން‏ ހަމަ‏ ސަބަބުން‏ އޭގެ‏

ސަބަބުން‏ އޭގެ‏

ފަޤީރުކަން‏

އުފެދި،‏

ާ ޗައިނ

ވެރިވާކަމަށް".‏

ފިކުރުތަކުގެ‏ އެކި‏

ދުނިޔެ‏ މަތީގައި‏

ބައިބައިކޮށްލުމަށް‏

ކުރާ‏

ނުރައްކައުތެރި‏

މަސައްކަތާ‏

އަބަދުވެސް‏ ދެކޮޅު.‏

14 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


އަޅުގަނޑުމެން‏

ބޭނުންވަނީ،‏

ހުރިހާ‏

ފަރާތަކަށްވެސް‏

ކާމިޔާބުލިބޭނެ‏

އެއްބާރުލުމެއް‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

ގުޅުންތަކުގެ‏

ތެރެއިން‏

އުފައްދަން‏

ބާރުއަޅަން.‏

ހުރިހާ‏

ޤައުމަކާއެކުވެސް‏

ރަޙްމަތްތެރިކަން‏

ބާއްވައި‏

އެއްބާރުލާން‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

އެންމެން‏ ހުރިހާ‏ ބޭނުން.‏

ބައިވެރިވާ‏

ބަވަނަވަންތަ‏

ވިއުގައެއް‏

ބަށްޓަންކުރަން‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

ޖިންޕިންގ ޝީ‏ ރައީސް‏ ބޭނުން.‏

ގޮވާލައްވާފައިވަނީ‏

މުޅި‏

އިންސާނިއްޔަތު‏

ޙިއްސާވާ‏

މުޖްތަމަޢެއްގެ‏

މުސްތަޤްބަލް‏

ވަރުގަދަ‏ މި‏ ބ ‏ިނާކުރުމަށް.‏

އިސްނެންގެވުމުގެ‏

އަމާޒަކީ‏

ނިޒާމުތަކުގައި‏

އެހުރި‏

ތަފާތުތަކަށްވުރެ‏

ކަންކަން‏ މަތީން‏

ގެންދިއުން.‏

ސިކުނޑި‏

ދިއުމުން‏ މިދާ‏ ސުމަކަށް‏

މިންޖުވުން.‏

ހުރިހާ‏

ޤައުމުތަކާ‏

ޤައުމިއްޔަތުތަކާ‏

ޙަޟާރަތްތައް‏

އަމާޒެއް‏ އެއް‏ ބައިވެރިވާ‏

ހޯދުން.‏

ޗައިނާ‏ ވަރުބަލިވުމެއް‏ ނެތި‏

ހިންމަތްކުރަމުން‏

ދާނީ‏

އިންސާނިއްޔަތުގެ‏

ޝަރަފުވެރި‏ މި‏

ތަޞައްވުރަށްޓަކައި.‏

ޝިންހުއާ:‏

ޗައިނާ‏ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ‏ ދުނިޔެއަށް‏ އަތްގަދަކުރުމަށްކަމަށް‏ ޕޮމްޕެއޯ‏ ވިދާޅުވޭ.‏ ނަމަވެސް‏ އެންމެންނަށްމެ‏ އެނގޭ‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ މުޢާހަދާތަކާ‏ ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

ޖަމާޢަތްތަކުން‏ އަމިއްލައަށް‏ ނުކުމެގަންނަ‏ ބަޔަކީ‏ އެމެރިކާކަން.‏ މިކަމުގެ‏ ސަބަބުން‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ނިޒާމަށް‏ ކުރިމަގުގައި‏ ވަރަށް‏ ބޮޑު‏ އަސަރެއްކޮށްފާނެތީވެ‏ ގިނަބަޔަކު‏ ކަންބޮޑުވޭ.‏ މަނިކުފާނުގެ‏ ވިސްނުންފުޅަކީ‏

ކޮބައިތޯ؟

ޚާރިޖީ‏ ވަޒީރު،‏ ވަންގް‏ ޔީ‏

މިއަދުގެ‏

ދުނިޔޭގެ‏

ނިޒާމަށާ‏

އުޞޫލުތަކަށް‏

ބޮޑު‏ އެންމެ‏ އޮތް‏

ގޮންޖެހުމަކީ‏

އެމެރިކާ.‏

ބާރުގަދަ‏ އެންމެ‏ ދުނިޔޭގެ‏

އެހެން‏ ދައުލަތް.‏

ހުރިހާކަމެއްގެ‏

އެދުން‏ އަމިއްލަ‏ ގައުމުގެ‏ އެ‏ މައްޗަށް‏

ގައުމުން‏ އެ‏ މިއީ‏ އިސްކުރޭ.‏

ޢާއްމު‏ ހިފަހައްޓާ‏

އުޞޫލަކަށް‏

އެ‏ ހަދައިފި.‏

ގައުމުން‏

އަމިއްލަ‏ އެދުމަށް‏

ކަނ ‏ްކަން‏

ނިންމުމާ،‏

ގަނާކުރުން‏

ޙައްދުން‏

ނައްޓައިފި.‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ،‏

ގިނަ‏

ފަރާތްތައް‏ ބައިވެރިވާ‏ މުޢާމަލާތްތަކުގައިވެސް‏ ކަންކުރަނީ‏ މިގޮތަށް.‏

ކޮވިޑ‎19ް‎ގެ‏

ގޯހަށް‏ އެންމެ‏ ކަންކަން‏

އެ‏ ދިޔަވަގުތު‏

ޤައުމުންވަނީ‏

އެއްވެސް‏

އަޞްލެއްނެތް‏

ކަންތައްތަކެއްގައި‏

ދުނިޔޭގެ‏

ޞިއްޙަތު‏

ޖަމްޢިއްޔާއަށް‏

އެ‏ ޙަމަލަދީ‏

ޖަމްޢިއްޔާއިން‏

ވަކިވެގަނެފައި.‏

މިއަދު‏

އެމެރިކާގައި‏

އޮތް‏ ސަރުކާރުން‏

އެހެން‏ ކުރީގެ‏ މީގެ‏ ވަނީ،‏

އެއްވެސް‏ ސަރުކާރަކުން‏

ވަކިވެނުގަންނަ‏ ވަރަށް‏

15 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

މުޢާހަދާތަކުން‏

ވަކިވެގަނެފައި.‏

އެކަމާހުރެ‏

މިހާރުގެ‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

ނިޒާމު‏

ފުނޑުފުނޑުކޮށްލަން‏

ގިނަ‏ އެންމެ‏

މަސައްކަތްތަކެއް‏

މީހުންކަމަށް‏ މި‏ ކުރީ‏

ވެއްޖެ.‏

ޗައިނާއިން‏

އަބަދުވެސް‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

ނިޒާމާ‏

އުޞޫލުތައް‏

ވަރަށް‏

ސާބިތުކަމާއެކު‏

ދިފާޢުކުރަމު.‏

އަދި‏ އަހަރު‏ ހަތްދިހަ‏ މިދިޔަ‏

އިތުރަށް‏ އޭގެ‏

ޕީޕަލްސް‏

އެޅި‏ ބިންގާ‏ ޗައިނާގެ‏ އޮފް‏ ރިޕަބްލިކް‏

ހިސާބުންވެސް،‏

ޗައިނާއިން‏

އެއްވެސް‏

ހަނގުރާމައެއް‏

ފަށާފައެއް‏

ނޯންނާނެ.‏

ބިމުން‏ ބަޔެއްގެ‏ އެހެން‏ ނުވަތަ‏

އިންޗިއަކަށްވެސް‏

އަތްގަދަކޮށްފައެއް‏

ނޯންނާނެ.‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏

ދުސްތޫރުގައި‏

ކަނޑައަޅާފައިވާނެ‏ ޞުލްޙަވެރި‏

ތަރައްޤީއެއް‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏

މައްޗަށް‏

ލާޒިމުކަން.‏

ދުނިޔޭގެ‏

މިކަމުގެ‏ ފަހަރަށް‏ ފުރަތަމަ‏ ޤައުމެއް‏

ޢަހުދު‏ ރަސްމީ‏ މައްޗަށް‏

ކަށަވަރެއް‏

ބަޔަކީ‏ ހިފި‏ މިގޮތަށް‏

އަޅުގަނޑުމެން.‏

ޞުލްޙަވެރި‏

ތަރައްޤީ‏

ގެނަސްދިނުމުގެ‏

މަތީގައި‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

ކުރިއަށްދާނަން.‏

އެއްގޮތަކަށްވެސް‏

އަތްގަދަކުރުމާ‏

ސަރަޙައްދު‏

ބޮޑުކުރުމަކަށް‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

މަސައްކަތެއް‏

ނުކުރާނަން.‏

އަބަދުވެސް‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

ދެމިތިބޭނީ‏

ޞުލްޙަވެރި‏

ގަދަފަދަ‏

ބާރެއްގެ‏

ގޮތުގައި.‏

މިއަހަރު‏

މި‏ ފާހަގަކުރެވެނީ‏

‏)އެއްބަޔަކު‏ އަނެއް‏ ބަޔެއްގެ‏ މައްޗަށް‏ ގަދަކަން‏ ހޯދަން‏ ހިންގި(‏ ފާޝިސްޓް‏ ހަނގުރާމައާއި‏ ދެކޮޅަށް‏

ދުނިޔެ‏ ކާމިޔާބު‏ ހޯދައި‏ އަލިފުދާލުގެ‏ ބިންގާ‏ އެޅިތާ‏ 75

އަހަރު‏ ފުރުން.‏ މާޒީއިން‏ އުނގަދޫ‏ ފިލާވަޅުތަކެއް‏ އަޅުގަނޑުމެން‏

ޙާޞިލްކޮށް،‏ ދުނިޔެ‏ ދަމަހައްޓަމުންމިދަނީ‏ ފަހުގެ‏ ތާރީޚުގައި‏ ދުނިޔެއަށް‏ އައި‏ މަސަލަސްކަމާ‏ ކުރިއެރުމުގެ‏ އެންމެ‏ ދިގު‏ ޒަމާން.‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ނިޒާމު‏ އަލުން‏ ހަމަޔެއްލަމަޔެއް‏ ނެތް‏ ދަރަޖައަށް‏ ވެއްޓުނަ‏ ނުދިނުމަކީ‏ ނުވަތަ‏ ދުނިޔެ‏ ބައިބައިވިޔަ‏ ނުދިނުމަކީ‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏ ވާޖިބެއް.‏ އަލިފުދާލުގެ‏ ޗާޓަރުގައި‏ އެންމެ‏ ފުރަތަމަ‏ ސޮއިކުރީ‏ ޗައިނާ.‏ ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ހުރިހާ‏ މުޢާހަދާތަކާ‏

އެއްބަސްވުންތަކެއްގައިހެން‏ ޗައިނާ‏ ވަނީ‏ ބައިވެރިވެފައި.‏ ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ގޮތުން‏ އުފުލަން‏ ޖެހޭ‏ މަސްއޫލިއްޔަތާއި‏ އަދާކުރަން‏

ޖެހޭ‏ ޒިންމާއަށް‏ ޗައިނާ‏ ވަފާތެރި.‏ ދުނިޔޭގެ‏ މުސްތަޤްބަލް‏ އުނދަގޫ‏ ޙާލަތަކަށްދާ‏ ކޮންމެ‏ ފަހަރަކު‏ ޗައިނާ‏ ދެމިއޮންނާނީ‏ ގިނަބަޔަކު‏

ގުޅި‏ އެއްބައިވަންތަވެގެން‏ ކަންކަން‏ ޙައްލުކުރުން‏ ދިފާޢުކޮށްދީ‏

އެ‏ އުޞޫލަށް‏ ތަބާވުމުގައި.‏ އަލިފުދާލަކީ‏ އެންމެންގެ‏ މަރުކަޒުކަމަށް‏

ބަލައިގަންނަ‏ ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ނިޒާމު‏ ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގައި.‏ އަދި‏ ޤައުމުތަކުގެ‏ މެދުގައި‏ ހަމަކޮށް‏ ކަންކަންކޮށް،‏ ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏

ގުޅުންތަކުގައި‏ ވަރުގަދަ‏ ޑިމޮކްރެޓިކް‏ އުޞޫލުތައް‏ ހިފެހެއްޓުމަށް‏

ގަދައެޅުމުގައި.‏

ޝިންހުއާ:‏

ދެކުނު‏ ޗައިނާ‏ ކަނޑުގެ‏ ތެރެއަށް‏ ވަންނަ‏ މިންވަރު‏ އެމެރިކާއިން‏ މިދަނީ‏ ވަރަށް‏ ބޮޑަށް‏ އިތުރުކުރަމުން.‏ ޕޮމްޕެއޯ‏ އެންމެ‏ ފަހަށް‏

ދެއްވި‏ ބަޔާނުގައި‏ ދެކުނު‏ ޗައިނާ‏ ކަނޑުގައި‏ ޗައިނާއަށް‏ އޮތް‏ ހައްޤުތަކާ‏ ސިޔާދަތީ‏ ބާރުވެރިކަމާ‏ ވަނީ‏ ދެކޮޅު‏ ހައްދަވާފައި.‏

16 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


ކަނޑުގެ‏ މި‏ ސަރަޙައްދުގައި‏ އެމެރިކާއިން‏ ހިންގާ‏ ‏"ޑުއެލް‏ ކެރިއަރ އޮޕަރޭޝަންސް"‏ އަދި‏ ޢަސްކަރީ‏ ކަނޑު‏ އުޅަނދުފަހަރާ‏

ވައިގެ‏ އުޅަނދުފަހަރު‏ ފޮނުވައިގެން‏ ޗައިނާއާ‏ ކުރިމަތިލުން‏

ދަނީ‏ ހުއްޓުމެއް‏ ނެތި‏ ކުރިއަށް.‏ ބައެއް‏ ފަރާތްތަކުން‏ ދެކެނީ‏ ދެކުނު‏

ޗައިނާ‏ ކަނޑަށް‏ އެމެރިކާ‏ ބާރުފޯރުވައި‏ ގަދަވެގަތުމުގެ‏ ފުރުޞަތު‏ ބޮޑުވަމުންދާކަމަށް.‏ ދެކުނު‏ ޗައިނާ‏ ކަނޑުގެ‏ ސަލާމަތާ‏ ހަމަޖެހުން‏

ދެމެހެއްޓިދާނެތޯ؟

ޚާރިޖީ‏ ވަޒީރު،‏ ވަންގް‏ ޔީ‏

އެމެރިކާއިންވަނީ‏

ދެކުނުޗައިނާ‏ ކަނޑުގެ‏ ސަރަޙައްދުގައި‏ ރުޅިވެރިކަމާ‏ ހަމަނުޖެހުން‏ އުފެދޭނެ‏ ކަންތައްތަކެއް‏ މިފަހަކަށް‏ އައިސް‏

ހިންގާފައި.‏ ފުރަތަމައަށް؛

އެމެރިކާއިން‏ ވަކި‏ ފަރާތަކަށް‏ ބުރަ‏ ނުވުމަށް‏ އެތައް‏ ޒަމާނަކުއްސުރެ‏ ދީފައިއޮތް‏ ޔަގީންކަމާ‏

ހިފަހައްޓަމުން‏ އައި‏ އުޞޫލު‏ މުގުރާލައިފި.‏ އަދި‏ ސަރަޙައްދުގެ‏ މައްސަލަތަކުގެ‏ ތެރެއަށް‏ ވަރަށް‏ ފާޅުކަން‏ ބޮޑު‏ ގޮތެއްގައި‏

ވަދެގަނެފި.‏ ދެވަނައަށް؛ ދެކުނު‏ ޗައިނާ‏ ކަނޑުގައި‏ ޢަސްކަރީ‏ ބާރު‏ އިތުރުކޮށް‏ އެކަން‏ އެގޮތަށް‏ ކުރަމުން‏ ގެންދާނެކަން‏ އެމެރިކާއިން‏

2000

އެދަނީ‏ ދައްކަމުން.‏ ހަމައެކަނި‏ މިއަހަރުގެ‏ ފުރަތަމަ‏ 6

މަސްދުވަހު‏ އެމެރިކާއިން‏ ޢަސްކަރީ‏ މަތިންދާބޯޓު‏

ފަހަރަށް‏ އެ‏

ސަރަޙައްދަށް‏ ފޮނުވައިފި.‏ ތިންވަނައަށް؛ އެމެރިކާ‏ މަސައްކަތްކުރަމުން‏ ދަނީ‏ އާސިއާންގެ‏ ގައުމުތަކާ‏ ޗައިނާއާ‏ ދެމެދު‏ ދުރުކަން‏

އުފެއްދުމަށް.‏ އަދި‏ މަޝްވަރާކޮށްގެން‏ ކަންކަން‏ ނިންމުމަށް‏ އެއްބަސްވެފައި‏ އޮތް‏ އުޞޫލުތައް‏ މުގުރައިލުމަށް.‏ އެމެރިކާގެ‏ ބޭނުމަކީ‏

ދެކުނު‏ ޗައިނާ‏ ކަނޑުގެ‏ ހަމަޖެހުން‏ ގެއްލުވާލައި،‏ ސަރަޙައްދުގެ‏ ޤައުމުތައް‏ އެމެރިކާގެ‏ ގާޑިޔަލަށް‏ ގަދަކަމުން‏ އަރުވައިގެން‏

އެމެރިކާގެ‏ ދާޚިލީ‏ ސިޔާސަތަށާ‏ ޖިއޯޕޮލިޓިކްސްއަށް‏ ގުލާނުކުރުވުން.‏ ސަރަޙައްދުގެ‏ ހުރިހާ‏ ޤައުމުތަކެއްވެސް‏ ތިބެން‏ ވާނީ‏ ހޭލައި.‏

އަދި‏ މި‏ ސަރަހައްދުގެ‏ ޤައުމުތަކުން‏ ނުލާހިކު‏ ބުރަ‏ މަސައްކަތުން‏

ހޯދި‏ ހަމަޖެހުމާ‏ ތަރައްޤީ‏ ޚަރާބުކޮށްލުމަށް‏ އެމެރިކާއިން‏ އެކުރާ‏

މަސައްކަތް‏ ހުއްޓުވަން‏ ވާނެ.‏

ކަނޑަކީ‏ ޗައިނާ‏ ދެކުނު‏

މި‏ ސަރަޙައްދުގެ‏

ހުރިހާ‏

ޤައުމުތަކެއް‏

ބައިވެރިވާ‏

އެއީ‏ ވަޒަނެއް.‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ސިޔާސީ‏

މަސްރަޙުގައި‏

ބަނޑުމުސާރައަށް‏

މައިދާނެއް‏ އޮތް‏ ބައްދަން‏

ސަރަޙައްދުގެ‏ މި‏ ނޫން.‏

ޤައުމުތަކުގެ‏

ޚިލާފު‏ ހުރި‏ މެދުގައި‏

އުފެދުންތަކަށް‏

ޙައްލު‏

ރަނގަޅު‏ އީޖާބީ‏ ހޯދޭނެ‏

މަގުތަކެއް،‏

ބުރަ‏ އަހަރެއްގެ‏ އެތައް‏

މަސައްކަތުން‏

ޗައިނާއާ‏ އަދި‏ ހޯދާފައި.‏ ވަނީ‏

އާސިއާންގެ‏

ޤައުމުތައް‏

ކަނޑުގެ‏ ޗައިނާ‏ ދެކުނު‏ ގުޅިގެން‏

ހަމަޖެހުމާ‏

ސަލާމަތަށް‏

މަސައްކަތްކުރުމަށް‏

އެއްވެސް‏

ޝައްކެއް‏

އުފެދުމެއްނެތް‏

ސާފު‏

އެއްބަސްވުމަކުން‏

ވަނީ‏

އެއްބަސްވެފައި.‏

ފެންނާންހުރި‏

ހަގީގަތްތަކުން‏

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ،‏

ސަރަހައްދުގެ‏ މި‏

ޤައުމުތަކުގެ‏

ބޭނުންތަކަށް‏

މަންފާއެއް‏ ހެޔޮ‏ އެންމެ‏

ކުރާނެ‏

ރަނގަޅުމަގަކީ،‏

ވާހަކަދައްކައިގެން‏

މައްސަލަތައް‏

ޙައްލުކުރުންކަން.‏

ސަރަޙައްދުގެ‏

17 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


ޤައުމުތައް‏

ގުޅިގެން‏

އުފުލަންޖެހޭ‏

ބޮޑު‏ އެންމެ‏

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،‏

ދެކުނު‏

ޗައިނާކަނޑުގެ‏

ސަލާމަތާ‏

ހަމަޖެހުން‏

ޙިމާޔަތްކުރުން.‏

މިހާރުގެ‏

ޙާލަތަށް‏

ރިޢާޔަތްކޮށް،‏

ޗައިނާއިން‏

ހުށަހަޅަނީ‏

މިހާރުހުރި‏

ހުރިހާ‏

ނުތަނަވަސްކަމެއް‏

ފިލުވާލައި،‏

މަޝްވަރާކޮށްގެން‏

ކަންކަން‏

ނިންމުމަށް‏

އޮތް‏ ވެފައި‏

އެއްބަސްވުމާ‏

އެންމެ‏ ވީ‏ އެއްގޮތަށް‏

އަވަހަކަށް‏

ފެށުމަކުން‏ އައު‏ އަލުން‏

ފަށައިގަތުމަށް.‏

އަދި‏

މި‏

ސަރަޙައްދުގެ‏

ހަމަޖެހުމާ‏

ސަލާމަތްތެރިކަން‏

ދިގު‏

މުއްދަތަކަށް‏

ދެމެހެއްޓޭނެ‏

އުޞޫލުތަކަކަށް‏

އެންމެ‏ ވީ‏

އަވަހަކަށް‏

އެއްބަސ ‏ްވުމަށް.‏

ހަމައެއާއެކު،‏

ކަނޑަކީ‏ ޗައިނާ‏ ދެކުނު‏

އަމާންކަމާ‏

ރަޙްމަތްތެރިކަމާ‏ އެއްބާރުލުން‏ އޮތް‏ ތަނަކަށް‏ ހެދުމަށްޓަކައި،‏

ކަނޑުގެ‏ މި‏

ސަރަހައްދުން‏

ގުޅިފައިވާ‏

ހުރިހާ‏

ޤައުމަކާއެކު‏

ސަލާމަތާ‏

ރައްކައުތެރިކަމުގައި‏

އެންމެން‏

ބައިވެރިވާކަމުގެ‏

ފުން‏

އިތުބާރެއް‏

އުފައްދައި،‏

ތަރައްޤީގެ‏

މަސައްކަތްތަކުގައި‏

ގުޅިގެން‏

ކުރިއަށް‏

މިއޮތީ‏ ޗައިނާ‏ ދިއުމަށް‏

ތައްޔާރަށް.‏

ޝިންހުއާ:‏

ޗައިނާއާ‏ އެމެރިކާގެ‏ ގުޅުން‏ މިހާރު‏ މިއޮތީ‏ ދެ‏ ޤައުމުގެ‏ މެދުގައި‏ ޑިޕްލޮމެޓިކް‏ ގުޅުން‏ ޤާއިމުވީއްސުރެ‏ އައި‏ އެންމެ‏ އުނދަގޫ‏

މަރުޙަލާގައި.‏ މިހާރުގެ‏ ގުޅުމާމެދު‏ މި‏ ވަގުތު‏

އަދި‏ ނޮވެމްބަރުމަހު‏ އޮންނަ‏ އެމެރިކާގެ‏ އިންތިޚާބާ‏ ހަމަަޔަށް‏ ދާއިރު،‏ މަނިކުފާނުގެ‏

އޮތީ‏ އުންމީދެއްތޯ‏ ނުވަތަ‏ މާޔޫސްކަމެއްތޯ؟ މި‏ ވަގުތު‏ ދެ‏ ޤައުމުން‏ އެންމެ‏ އިސްކަމެއްދޭ‏ ކަންކަމަކީ‏ ކޮބައިތޯ؟

ޚާރިޖީ‏ ވަޒީރު،‏ ވަންގް‏ ޔީ‏

ޗައިނާއިން‏

އެމެރިކާއާމެދު‏

ގެންގުޅޭ‏

ސިޔާސަތު‏

އޮތީ‏ އަބަދުވެސް‏

އެއްގޮތެއްގައި‏

ސާބިތުކަމާއެކު.‏

ހަމައެއާއެކު،‏

އޮތް‏ ކުރިއަށް‏

ދުވަސްތަކުގައި‏

ކުރިމަތިވެދާނެ‏

ކޮންމެ‏

އަޑިގުޑަންތަކަކަށާ‏

ނުއަތުރޯޅިތަކަކަށް‏

އަޅުގަނޑުމެންވެސް‏

މިތިބީ‏

ތައްޔާރުވެ.‏

ޗައިނާ‏

ދުޝްމަނަކަށް‏

ކުރާ‏ އެމެރިކާ‏ ހަދަން‏

މަސައްކަތުގެ‏ އަސާސަށް‏ ބެލިޔަސް‏

އަދި‏ އިސްތިރާތީޖީގޮތުން‏ ބެލިޔަސް،‏ އެމެރިކާ‏

އެ‏ ޖަހަނީ‏

ގޯސް‏

ހިސާބުތަކެއް.‏ މީގެ‏

މާނައަކީ‏

ޤައުމުގެ‏ އެ‏ އެމެރިކާއިން‏

އިސްތިރާތީޖީ‏

ވަސީލަތްތައް‏ އެގެންދަނީ‏ ނުބައި‏ ދިމާއަކަށޭ.‏

އެއްބަޔަކު‏

އަނެއްބަޔަކާ‏

ގުޅިގެން،‏

އެއްބާރުލައިގެން،‏

ހަމަޖެހުން‏

ހިފަހައްޓައިގެން،‏

ޗައިނާއާ‏

އެމެރިކާގެ‏

ގުޅުން‏

ފުށުއެރުމެއް‏

ނެތި،‏

ކުރިމަތިލުމެއް‏

ފަރާތަށްވެސް‏ ދެ‏ ނެތި،‏

ފަރާތަށްވެސް‏ ދެ‏ ލިބޭ،‏ އިޙްތިރާމް‏

މަންފާވާނެގޮތަށް‏

ކުރިއަރުވަމުން‏

ގެންދިއުމަށް‏

މިއޮތީ‏ ޗައިނާ‏

އަބަދުވެސް‏

ތައްޔާރަށް.‏

ހަމައެއާއެކު،‏

އަޅުގަނޑުމެންގެ‏

ސިޔާދަތާ،‏

އަމާންކަމާ،‏

ތަރައްޤީގެ‏

މަޞ ‏ްލަޙަތުތައް‏

އަޅުގަނޑުމެން‏

ދިފާޢުކުރާނަން.‏ ސަބަބަކީ‏

މުސްތަޤިއްލު‏

އަދި‏

އަމިއްލަވަންތަ‏ ސިޔާދަތެއް‏

ޤައުމަކަށް‏ އޮތް‏

ޗައިނާވާތީ،‏ މިކަންކަން‏

18 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


ދިފާޢުކުރުމުގެ‏

ޙައްޤު‏ ޤާނޫނީ‏

ޗައިނާއަށް‏

އޮންނާނެތީ.‏

އަލިފުދާލުގެ‏

ޗާޓަރުގައި‏

ޤައުމުތަކުގެ‏

ސިޔާދަތު‏

ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ‏

ޙައްޤު‏ ހަމ ‏ަހަމަ‏

ލިބިގެންވާކަމަށް‏

އޮތުމަށް‏ އޮތް‏ ލިޔެވިފައި‏

އިޙްތިރާމުކުރުން‏

އެމެރިކާއަށް‏

ތަފާތު‏ އަދި‏ ލާޒިމު.‏

ނިޒާމުތަކާ‏

ތަފާތު‏

ހަޟާރަތްތަކާއެކު‏

ޞުލްހަވެރިކަމާއެކީ‏

ތަނެއްގައި‏ އެއް‏

އުޅޭނޭގޮތް‏

ދެނެގަނެ‏

ދަސްކުރަންޖެހޭ.‏

ކުރިއަށް‏ ދުނިޔެ‏

ހިނގަމުންމިދަނީ‏

ކުރާ‏ ގުޅިގެން‏ ބަޔަކު‏ އެތައް‏

މަސައްކަތުންކަން‏

ހަޤީޤަތް‏ މިއޮތް‏ އެނގެން‏

ޤަބޫލުކުރަން‏

ޖެހޭ.‏

1979 ވަނަ‏ އަހަރު‏ ޑިޕްލޮމެޓިކް‏ ގުޅުން‏ ޤާއިމުކުރިފަހުން‏ އެންމެ‏ ގިނަ‏ ކަންތައްތަކެއް‏ އެއްފަހަރާ‏ ދިމާވި‏ މި‏ ޙާލަތު‏ ކުރިމަތިވުމުން،‏

މި‏ ގުޅުމުގެ‏

ވަރަށް‏ ސާފުސީދާ‏ އޮނިގަނޑެއް‏ އެކުލަވާލަން‏ އަޅުގަނޑުމެން‏ ބޭނުންވޭ.‏

ފުރަތަމައަށް؛ ރަތް‏ ރޮނގުތަކާ‏ ފެޔަށްޖެހި،‏ ކުރިމަތިލުންތަކާ‏ ދުރުހެލިވުން.‏ އެމެރިކާއާ‏ ޗައިނާގެ‏ ގުޅުން‏ ހެޔޮގޮތުގައި‏ ކުރިއަށް‏

ދިއުމަށްޓަކައި‏ އެންމެ‏ މުހިންމުކަމަކީ‏ އެއް‏ ފަރާތުން‏ އަނެއް‏ ފަރާތަށް‏ އިޙްތިރާމްކުރުން.‏ ޗައިނާއަކުން‏ އެއްވެސް‏ ޙާލެއްގައި‏ އަދި‏

އެއްވެސް‏ ގޮތަކަށް‏ އެމެރިކާގެ‏ އިންތިޚާބުތަކުގެ‏ ތެރެއަކަށް‏ އަދި‏ ދާޚިލީ‏ ކަންކަމުގެ‏ ތެރެއަކަށް‏ ނުވަންނާނެ.‏ ހަމަ‏ މި‏ ބީދައިން،‏

އެމެރިކާގެ‏ މައްޗަށްވެސް‏ ލާޒިމުވެގެންވަނީ‏ އެމެރިކާ‏ ބޭނުންހައި‏ ގޮތަކަށް‏ ޗައިނާގެ‏ ކަންކަން‏ ބަށްޓަންކުރެވޭނެކަމަށް‏ ފޮލާކެއްކުން‏

ހުއްޓާލުން.‏ ޗައިނާގެ‏ އެތެރޭގެ‏ ކަންކަމުގެ‏ ތެރެއަށް‏ ވަނުން‏ އެމެރިކާއިން‏ ހުއްޓާލަން‏ ޖެހޭ.‏ ޗައިނާއަށް‏ ޤާނޫނީގޮތުން‏ ލިބިގެންވާ‏

މަޞްލަޙަތުތަކުގެ‏ މައްޗަށް‏ އެއްވެސް‏ ބުއްދީގެ‏ ހަމައެއް‏ ޙުއްޖަތެއް‏ ނެތި‏ ބާރުފޯރުވުން‏ ހުއްޓާލަން‏ ޖެހޭ.‏

ދެވަނައަށް؛ ސާފުކޮށް‏ ވާހަކަދައްކައި‏

މަޝްވަރާކުރުމަށް‏ ހުރި‏ މަގުތައް‏ ހުޅުވާލާފައި‏ ބެހެއްޓުން.‏ މައްސަލަތައް‏ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި‏

ވާހަކަދެއްކުމަކީ‏ އަސާސީ‏ ޝަރުޠެއް.‏ ވާހަކަދެއްކުން‏ ނެތްނަމަ،‏ މައްސަލަ‏ އިތުރަށް‏ ގޯސްވެ‏

އަމިއްލަ‏ ކޮންޓްރޯލުން‏ ނެއްޓިދާނެ.‏

ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި‏ ޗައިނާގެ‏ ދޮރުތައް‏ އަބަދުވެސް‏ ހުންނާނީ‏

ހުޅުވާފައި.‏ ހަމަހަމަކަމާއެކު‏ ހުޅުވާލެވިގެން‏ ތިބެގެން،‏

އެމެރިކާއާއެކު‏ ޢަމަލާ‏ ބަހުން‏ ވާހަކަދެއްކުމަށް،‏ އަދި‏ ހުރިހާ‏ ފަންތިއެއްގައި‏ ހުރިހާ‏ ކަމެއްގައިވެސް‏ ވާހަކަދެއްކުމަށް‏ އަޅުގަނޑުމެން‏

މިތިބީ‏ ތައްޔާރަށް.‏

ތިންވަނައަށް؛

ބައިބައިވުމުން‏ ދުރުހެލިވެ،‏ އެއްބާރުލުމަށް‏ ވާގިއެޅުން.‏ ދެ‏ ޤައުމުގެ‏ މަޞްލަހަތުތައް‏ ވަނީ‏ ވަރަށް‏ ފުނަށް‏ ގުޅި‏

ލާމެހިފައި.‏ ވަކިވެގަތުމަށް‏ ބާރުއެޅުމަކީ‏ ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ގުޅުންތަކަށް‏ ބުރޫއަރާނެކަމެއް.‏ އަދި‏ ހުރިހާ‏ ޤައުމެއްގެ‏ މަޞްލަހަތާ‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ޞިނާޢަތްތެރިކަމުގެ‏ ގުޅިލާމެހިފައިވާ‏ ޗޭނުވެސް‏ ނުރައްކަލަށް‏ ހުށަހެޅޭނޭކަމެއް.‏ ދުނިޔޭގެ‏ އެކި‏ ކަންކޮޅުތަކުގައި‏

ކޮވިޑ‎19ް‎

ފެތުރެމުން‏ މިދާ‏ ޙާލަތުގައި،‏ ޗައިނާއިން‏ މިއޮތީ‏ އެމެރިކާއާ‏ ގުޅިގެން،‏ ދެ‏ ފަރާތަށްވެސް‏ މަންފާވާނޭ‏ މަގުން،‏ މި‏ ބަލި‏

ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށާ‏ އިޤްތިޞާދީ‏ ގެއްލުންތަކުން‏ އަރައިގަތުމަށް‏ މަސައްކަތްކުރުމަށް‏ ތައްޔާރަށް.‏ ކޮވިޑ‎19ް‎

ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި‏

19 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏


އެއްބަޔެއްގެ‏ ކިބައިން‏ އަނެއްބަޔަކު‏ ފިލާވަޅު‏ ލިބިގަނެ،‏ ދެ‏ ފަރާތުގެ‏ ތަޖްރިބާތައް‏ ޙިއްސާކުރުމަށް.‏ އަދި‏ އެމެރިކާއާ‏ ބައިވެރިވެގެން‏

ދުނިޔެއިން‏ ކޮވިޑ‎19ް‎

ކޮންޓްރޯލްކޮށް‏ މި‏ ބައްޔާ‏ ދެކޮޅަށް‏ އެންމެން‏ ގުޅިގެން‏ މަސައްކަތްކުރުމަށް‏ ތައްޔާރަށް.‏

ހަތަރުވަނައަށް؛ ސިކުނޑި‏ ސުމަކަށްދާ‏ ވިސްނުންތަކުން‏ އެއްކިބާވެ،‏ ގުޅިގެން‏ ޒިންމާތައް‏ އުފުލުމަށް‏ ތެދުވުން.‏ ކޮވިޑ‎19ް‎ގެ‏

ސަބަބުން‏ އަނެއްކާވެސް‏ މި‏ ކަށަވަރުކޮށްދިނީ،‏ މުޅި‏ އިންސާނިއްޔަތަކީ‏ އެއް‏ މުސްތަޤްބަލަކަށްޓަކައި‏ ގުޅިގެން‏ މަސައްކަތްކުރަން‏

ޖެހޭނެ‏ މުޖްތަމަޢެއްކަން.‏

މި‏ އަހަރެމެންގެ‏

ދުނިޔޭގެ‏ ކުރިމަތީ‏

ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ އެތައް‏ ގޮންޖެހުމެއް‏ މިހާރުވެސް‏

އެބަހުރި.‏

ޒަމާނ ‏ްތަކަށް‏

ދެމިގެން‏ އައި‏ ސަލާމަތީ‏ ގޮންޖެހުންތަކާ‏ އަލަށް‏ އުފެދުނު‏ ސަލާމަތީ‏ ގޮންޖެހުންތަކާ‏ ހުރީ‏ ގުޅި‏ ލާމެހިފައި.‏ ސަރަޙައްދީ‏

އަދި‏ ބައިނަލްއަޤްވާމީ‏ ފެންވަރުގައި‏ ހުރި‏ ހޫނު‏ ހުރިހައި‏ މައްސަލައެއްހެން‏ ޙައްލުކުރެވޭނީ‏ ޗައިނާއާ‏ އެމެރިކާއާ‏ އެހެން‏ ޤައުމުތައް‏

ގުޅިގެން‏ އެކުއެކުގައި‏ އިޖާބަދީގެން.‏ ޗައިނާއާ‏ އެމެރިކާގެ‏ ވިސްނުން‏ އަބަދުވެސް‏ މުޅި‏ އިންސާނިއްޔަތުގެ‏ އުފާފާގަތިކަމުގެ‏ މައްޗަށް‏

އަމާޒުހިފަން‏ ޖެހޭ.‏ އެންމެ‏ ބޮޑު‏

ދެ‏ ޤައުމުގެ‏ ގޮތުގައި‏ ޒިންމާދާރުވާން‏ ޖެހޭ.‏ އަލިފުދާލާ‏ އެނޫންވެސް‏ ޤައުމުތައް‏ ބައިވެރިވާ‏

ޖަމާޢަތްތަކަށް‏ ކަންކަން‏ ފަހިކޮށްދިނުމަށް‏ އެއްބާރުލައިގެން‏ މަސައްކަތްކުރަން‏ ޖެހޭ.‏ ދުނިޔޭގެ‏ ޞުލްހައާ‏ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި‏ އެކުގައި‏

މަސައްކަތްކުރަން‏ ޖެހޭ.‏

20 ޗ ‏ައިނާގެ‏ ޚާރިޖީވަޒީރު‏ ދެއްވި‏ ޚާއްޞަ‏ އިންޓަވިއު‏