28.08.2020 Views

20067_ATB_Sahman_Hotel Flyer_B2C_99x210mm[2][5][1]

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hörmətli qonaq,<br />

Xatırladırıq ki,<br />

bütün qapalı məkanlarda<br />

maskadan istifadə etməyiniz sizin<br />

sağlamlığınızın qorunması üçün<br />

zəruridir.<br />

Sizdən hoteli tərk etməmişdən<br />

(“check out”dan) 1 saat əvvəl<br />

Qeydiyyat masasına (resepşn)<br />

məlumat verməyinizi<br />

xahiş edirik.<br />

Habelə hovuz, spa, fitnes,<br />

əyləncə və ictimai iaşə xidmətlərindən<br />

istifadə etmək üçün əvvəlcədən<br />

rezervasiya etməyi unutmayın.<br />

Hovuz və idman zalından<br />

istifadə zamanı geyiminizi<br />

öz otağınızda dəyişməyiniz<br />

vacibdir.<br />

Pandemiya zamanı davranış<br />

qaydalarına riayət etdiyiniz üçün<br />

təşəkkür edirik!<br />

www.sahman.az

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!