Δήμος Δίου-Ολύμπου - Ετήσιος Απολογισμός (Σεπτέμβριος 2019 - Σεπτέμβριος 2020)

dionolympus

Καλϊσ ορίςατε!

Τετάρτθ 9 Σεπτεμβρίου 2020


ΕΣΗΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2019 – ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020


ΑΧΕΣΗΡΙΑ

Από ποφ ξεκινήςαμε…

1 θ επτεμβρίου 2019


Από που ξεκινήςαμε // Σεπτέμβριοσ 2019

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ

• Είχε ςυνεχείσ αναμορφϊςεισ.

• Είχε εκτελεςτεί ςτο ςφνολό του.

• Απαιτιςεισ ζναντι τρίτων 6.000.000€.

• Οι διαγωνιςμοί εξαντλθμζνοι (31/08/2019)

- για ανταλλακτικά.

- οικοδομικά & θλεκτρολογικά υλικά.

- για μιςκϊςεισ μθχανθμάτων ζργου.


Από που ξεκινήςαμε // Σεπτέμβριοσ 2019

Αποκομιδι απορριμμάτων

• Σε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα μόνο δφο

απορριμματοφόρα.

• Μθδενικι ανακφκλωςθ!

• Όγκοι ςυςςωρευμζνων απορριμμάτων ςε όλο

τον Διμο.

• Ανφπαρκτοσ προγραμματιςμόσ ςτθν αποκομιδι.


Από που ξεκινήςαμε // Σεπτέμβριοσ 2019

Άρδευςθ – Υδρευςθ

• Συνεχείσ βλάβεσ!

• Ολόκλθρεσ περιοχζσ με ςοβαρά προβλιματα

π.χ. Αγ. Σπυρίδωνασ, Κονταριϊτιςςα.

• Υψθλά ελλείμματα και καμία επιπλζον προςκικθ

υδάτινου αποκζματοσ.


Από που ξεκινήςαμε // Σεπτέμβριοσ 2019

ΔΕΑΔΟ

• Ζλλειμμα κίνθςθσ 630.000€.

• Εργαηόμενοι: απλιρωτοι!

• Μθ εξυπθρετοφμενοσ δανειςμόσ ςε Τράπεηα

Πειραιϊσ, ΕΤΕ και ΕΤΕ Leasing.

• Κίνδυνοσ κατάςχεςθσ μθχανθμάτων &

εξοπλιςμοφ.


Από που ξεκινήςαμε // Σεπτέμβριοσ 2019

ΔΗΚΕΔΟ

• Απλιρωτοι οι εργαηόμενοι για 7-19 μινεσ

• 700.000€ οι μθ εξυπθρετοφμενεσ υποχρεϊςεισ

(χωρίσ ρυκμίςεισ).

• Κίνδυνοσ κατάρρευςθσ του Προγράμματοσ

«Βοικεια ςτο ςπίτι» και των Κοινωνικϊν Δομϊν.


Ποφ είμαςτε ςήμερα: Σεπτζμβριοσ 2020


υνοπτικόσ απολογιςμόσ

Εςόδων - Εξόδων


ΕΟΔΑ

Ζςοδα

1/1- 31/8

2019

1/1– 31/08

2020

Τελικά

βεβαιωκζντα

17.485.430,32 € 20.278.368,94 €

Ειςπραχκζντα 9.929.417,67 € 10.694.476,46 €


ΕΞΟΔΑ

Ζξοδα 1/1- 31/8

2019

1/1– 31/08

2020

Ενταλκζντα 7.850.726,18 € 7.902.105,30 €

Πλθρωκζντα 7.466.234,80 € 7.466.501,00 €


Αποκομιδι - Πράςινο - Εξοπλιςμόσ

• Ο τρόποσ αποκομιδισ απορριμμάτων

οργανϊκθκε αποτελεςματικά και βελτιϊκθκε.

• Οι άκλιεσ εικόνεσ και ςυνκικεσ των

προθγοφμενων χρόνων ζχουν εξαλειφκεί.

• Οργανϊκθκε το δθμοτικό αμαξοςτάςιο, όπου

ςτακμεφουν & φυλάςςονται όλα τα οχιματα

του Διμου.

• Διαμορφϊκθκαν αποδυτιρια εργαηομζνων.

• Δθμιουργικθκε χϊροσ ιατρείου του γιατροφ

εργαςίασ.

• Λειτουργοφν Αποκικεσ Θλεκτρολογικοφ και

Υδραυλικοφ Υλικοφ με ευκφνθ Αποκθκάριου.


Αποκομιδι - Πράςινο - Εξοπλιςμόσ

• Επιςκευάςτθκαν πζντε απορριμματοφόρα.

• Αποκτικθκε ζνα απορριμματοφόρο από

δωρεά του Ιδρφματοσ Παςχάλθ.

• Επιςκευάςτθκε το γκρζιντερ που βρίςκονταν

ςε ακινθςία επί τρία χρόνια.

• Επιςκευάςτθκαν τα δφο UNIMOG και τα δφο

ςάρωκρα.

• Αγοράςτθκε ζνασ ελκυςτιρασ και επιςκευάςτθκε

άλλοσ ζνασ.

• Εκμιςκϊκθκε όχθμα αποκομιδισ με γάντηο,

μαηί με κάδουσ για ογκϊδθ μπάηα & κλαδζματα.


Αποκομιδι - Πράςινο - Εξοπλιςμόσ

• Οργανϊκθκε ςφςτθμα ανακφκλωςθσ με μπλε

κάδουσ ςε κάκε χωριό με εξαιρετικά

αποτελζςματα.

• Ποςοςτό ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων 90%.

• Οργανϊκθκε ςφςτθμα ανακφκλωςθσ:

- ροφχων.

- θλεκτρικϊν ςυςκευϊν.

- κενϊν ςυςκευαςιϊν φυτοφαρμάκων.

• Ο Διμοσ μασ ςφντομα κα ενταχκεί ςε Σφςτθμα

Ανταποδοτικισ Ανακφκλωςθσ.


Αποκομιδι - Πράςινο - Εξοπλιςμόσ

• Οριοκετικθκαν 3 «πράςινα ςθμεία» και

«γωνιζσ ανακφκλωςθσ» ςε κοινότθτεσ του Διμου.

Το έργο ςφντομα θα υλοποιηθεί.


Αποκομιδι - Πράςινο - Εξοπλιςμόσ

• Αντικαταςτάκθκαν χιλιάδεσ καμζνοι λαμπτιρεσ.

• Ανακαταςκευάςτθκε ο θλεκτροφωτιςμόσ ςτθν

παραλιακι ηϊνθ τθσ Λεπτοκαρυάσ.

• Ανατζκθκαν εργαςίεσ καταμζτρθςθσ του δικτφου

φωτιςμοφ και εν ςυνεχεία ο Διμοσ κα

προχωριςει ςε διαγωνιςμό αντικατάςταςθσ

λαμπτιρων με τεχνολογία LED.

• Ενεργειακι Κοινότθτα δθμιουργικθκε ςε

ςυνεργαςία με το Διμο Κατερίνθσ.


Αποκομιδι - Πράςινο - Εξοπλιςμόσ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΩΝ

Βρίςκονται ςε εξζλιξθ δφο διαγωνιςμοί αξίασ

περίπου 2.000.000€ για τθν προμικεια δεκαζξι

(16) νζων μθχανθμάτων: απορριμματοφόρα, JCB,

αυτοκίνθτα, καλακοφόρο όχθμα, όχθμα πλφςεωσ

κάδων, φορτθγά, όχθμα - γάντηοσ, που κα

αλλάξουν τθν εικόνα του Διμου και το

παραγόμενο αποτζλεςμα.


Αποκομιδι - Πράςινο - Εξοπλιςμόσ

• Οι υπθρεςίεσ πραςίνου ςτθν Κοινότθτα Νζων

Πόρων ανατζκθκαν πιλοτικά ςε ιδιωτικι εταιρία,

με πολφ καλά αποτελζςματα.

• Το 2021 θ δράςθ κα επεκτακεί ςε όλθ τθν Δ.Ε.

Ανατολικοφ Ολφμπου.


Άρδευςθ - Υδρευςθ

Δ.Ε. ΔΙΟΤ

• Λειτοφργθςαν 2 επιπλζον γεωτριςεισ ςε Άγιο

Σπυρίδωνα και Κονταριϊτιςςα, λφνοντασ χρόνια

προβλιματα ςτθν άρδευςθ και τθν φδρευςθ

αντίςτοιχα.

• Ζγιναν εργαςίεσ κακαριςμοφ – ςυντιρθςθσ

δικτφων μεταφοράσ νεροφ – ταμιευτιρων.

• Θ αρδευτικι περίοδοσ λειτοφργθςε χωρίσ

προβλιματα.


Άρδευςθ - Υδρευςθ

• Θ διακίνθςθ του εξοπλιςμοφ άρδευςθσ (βάνεσ,

λάςτιχα κ.λπ.) γίνεται με χρζωςθ από τθν Κεντρικι

Αποκικθ του Διμου.

• Αποτζλεςμα Σθμαντικζσ οικονομίεσ κλίμακασ!

• Περιςςότερα από 500.000€ βεβαιϊκθκαν ωσ

οφειλζσ ςτθν άρδευςθ.


Άρδευςθ - Υδρευςθ

Δ.Ε. ΔΙΟΤ

• Πιςτϊςεισ 250.000€ εξαςφαλίςτθκαν για:

- αντιμετϊπιςθ τθσ λειψυδρίασ και

- ανακαταςκευι των αντλιοςταςίων, που είναι

ςε άςχθμθ κατάςταςθ.

• Δίκτυα χιλιομζτρων καταςκευάςτθκαν επιπλζον

και βλάβεσ ςε περιςςότερα από 300 ςθμεία

αποκαταςτάκθκαν.


Άρδευςθ - Υδρευςθ

Δ.Ε. ΔΙΟΤ

Δθμοπρατείται μετά από μεγάλθ προςπάκεια

ο ταμιευτιρασ νεροφ ςτθ Βροντοφ:

χωρθτικότθτασ 133.703m 3

προχπολογιςμοφ 620.420€

επιφάνειασ 28.478,60m 2 - μζγιςτου βάκουσ: 9,5m

και αναμζνεται να λειτουργιςει ωσ τα τζλθ του 2021.


Άρδευςθ - Υδρευςθ

Δ.Ε. ΔΙΟΤ

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΣΑΜΙΕΤΣΗΡΑ

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε με μεγάλθ

πλειοψθφία (17 «ναι») τθν υποβολι πρόταςθσ

για τθν καταςκευι ταμιευτιρα μζςω ΣΔΙΤ.

Το ζργο αυτό, αν υλοποιθκεί κα λφςει οριςτικά το

πρόβλθμα τθσ άρδευςθσ για τα επόμενα πολλά

χρόνια.


Άρδευςθ - Υδρευςθ

Δ.Ε. ΛΙΣΟΨΩΡΟΤ

• Δθμοπρατικθκε θ αναβάκμιςθ του Διυλιςτθρίου

Λιτοχϊρου, αξίασ 508.708,08€.

• Πρόκειται για ςφγχρονο διυλιςτιριο, του οποίου

θ εγκατάλειψθ είναι φανερι.

• Το παλιό διυλιςτιριο ςυντθρικθκε επιμελϊσ.

• Θ φδρευςθ του Λιτοχϊρου πζραςε ςτθ

Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. από 01-01-2020.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Υποβάλαμε ςτο Υπουργείο Περιβάλλοντοσ

αίτθμα ζνταξθσ ςτα Σοπικά Πολεοδομικά

χζδια για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Υποβλικθκε ςτο Πράςινο Σαμείο και εγκρίκθκε θ

χρθματοδότθςθ για:

1) τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του Γυμναςίου –

Λυκείου Λιτοχϊρου,

2) τθν αντικατάςταςθ ςωλινων αμιάντου ςτο

Δθμοτικό Σχολείο Νζου Παντελειμονα.

Συνολικόσ προχπολογιςμόσ: 200.280,29€.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Υποβλικθκε ςτο Πρόγραμμα Χιλόδθμοσ ΙΙ μελζτθ

για:

• Καταςκευι Δθμοτικοφ Κυνοκομείου,

προχπολογιςμοφ 300.000 € + ΦΠΑ

(ςφνολο 372.000€).

• Μελζτθ για τθν αντικατάςταςθ των ςτάςεων

αςτικϊν λεωφορείων - ΚΤΕΛ.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Ανάπλαςθ παραλιακισ ηϊνθσ Λεπτοκαρυάσ

Ετοιμάςτθκε μελζτθ για τθν ανάπλαςθ του

παραλιακοφ δρόμου τθσ Λεπτοκαρυάσ (από όριο

ςχεδίου ζωσ ρζμα Ηθλιάνασ) προχπολογιςμοφ

540.000€.

Θα κατατεκεί ςτο Ταμείο Αλιείασ.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Ψρθματοδότθςθ 510.000€

αςτικι – αγροτικι οδοποιία

Ο Διμοσ χρθματοδοτικθκε από το Υπουργείο

Μεταφορϊν & Υποδομϊν τον Μάρτιο του 2020

με 510.000€ για αςτικι και αγροτικι οδοποιία

ςτθ Δ.Ε. Δίου.

Το έργο ςυμβαςιοποιήθηκε και ξεκινάει άμεςα.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Ψρθματοδότθςθ 670.000€

για φυςικζσ καταςτροφζσ & λειψυδρία

Ο Διμοσ χρθματοδοτικθκε από το Υπουργείο

Εςωτερικϊν με 670.000€ για αποκατάςταςθ

φυςικϊν καταςτροφϊν - λειψυδρία.

Τα έργα βρίςκονται ςε εξέλιξη.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Υποβάλλονται άμεςα ςτο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ και

Αλλθλεγγφθσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ «Αντϊνθσ Σρίτςθσ»

οι παρακάτω μελζτεσ:

1) Φδρευςθ – αντικατάςταςθ δικτφων

Πλαταμϊνα 3.700.000€ (ΔΕΥΑΔΟΛ)

2) Φδρευςθ – αντικατάςταςθ αμιαντοςωλινων –

Συντιρθςθ Αντλιοςταςίων Δ.Ε. Δίου.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Υποβάλλονται άμεςα ςτο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ και

Αλλθλεγγφθσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ «Αντϊνθσ Σρίτςθσ»

οι παρακάτω μελζτεσ:

3) Μελζτθ αγροτικισ οδοποιίασ για αςφαλτοςτρϊςεισ

- βελτιϊςεισ αγροτικϊν δρόμων προχπολογιςμοφ

2.820.000€.

4) Καταςκευι - επζκταςθ Δθμοτικοφ Σχολείου

Πλαταμϊνα, προχπολογιςμοφ 1.180.000€.

5) Ζλεγχοσ αντιςειςμικισ προςταςίασ για τα ςχολεία -

κτίρια του Διμου.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Υποβάλλονται άμεςα ςτο Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ και

Αλλθλεγγφθσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ «Αντϊνθσ Σρίτςθσ»

οι παρακάτω μελζτεσ:

6) Καταςκευι ΑΠΕ για αντλιοςτάςια φδρευςθσ –

αποχζτευςθσ ςτθν Δ.Ε. Δίου.

7) Αποπεράτωςθ Συνεδριακοφ Κζντρου

Λιτοχϊρου, προχπολογιςμοφ 1.208.000€.

8) Καταςκευι Αίκουςασ Δθμοτικοφ Συμβουλίου

ςτο Δθμαρχείο Λιτοχϊρου.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Ετοιμάηονται μελζτεσ για:

• Καταςκευι κλειςτοφ ακλθτικοφ χϊρου – αίκουςασ

πολλαπλϊν χριςεων ςτα ςχολικά ςυγκροτιματα

ςτθ Λεπτοκαρυά.

• Καταςκευι ενόσ επιπλζον ταμιευτιρα ςτθ Βροντοφ.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ δθμοπράτθςθσ

τα εξισ ζργα:

LEADER

• Αςτικι οδοποιία Δ.Ε. Δίου προχπολογιςμοφ

600.000€.

• Πρόςβαςθ ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ Καρίτςασ

προχπολογιςμοφ 72.000€.

• Πρόςβαςθ ςτισ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ Νζασ

Εφζςου προχπολογιςμοφ 153.000€.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ δθμοπράτθςθσ :

ΠΕΠ – ΚΜ

Προμικεια και εγκατάςταςθ τθλεχειριςτικισ

φδρευςθσ – αναβάκμιςθ Θ/Μ Δ.Ε. Ανατολικοφ

Ολφμπου προχπολογιςμοφ 2.490.000€.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Δθμοπρατικθκαν, ςυμβαςιοποιικθκαν και

ξεκινοφν τα ζργα:

• Αντιμετϊπιςθ διάβρωςθσ ακτϊν Πλαταμϊνα,

προχπολογιςμοφ 3.520.000 με ΦΠΑ (ςφμβαςθ

2.466.095,95€ με ΦΠΑ).

• Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενου

Ακλθτικοφ Κζντρου Νζασ Εφζςου,

προχπολογιςμοφ 980.455,57€ (ςφμβαςθ

454.780,36€ με ΦΠΑ).


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Δθμοπρατικθκαν, ςυμβαςιοποιικθκαν και

ξεκινοφν τα ζργα:

• Αγροτικι οδοποιία Λιτοχϊρου,

προχπολογιςμοφ 868.000€.

• Αποπεράτωςθ εργαςιϊν παιδικϊν χαρϊν

προχπολογιςμοφ 316.252,70€.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

• Το Αςτυνομικό Τμιμα του Διμου Δίου-Ολφμπου

μεταςτεγάηεται και αναβακμίηεται λειτουργικά και

αιςκθτικά θ είςοδοσ προσ τον Όλυμπο.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

• Ζγινε εκτεταμζνθ αποκατάςταςθ αγροτικϊν δρόμων

με τεχνικά ζργα και χαλικοςτρϊςεισ.

• Αποκαταςτάκθκαν ηθμίεσ ςτο οδόςτρωμα εντόσ

αςτικϊν ιςτϊν, ιδιαίτερα ςτθν Δ.Ε. Δίου με τθν

μεγάλθ ςυνειςφορά τθσ Περιφζρειασ.

• Θ Π.Ε. Πιερίασ υλοποίθςε ςειρά δράςεων που

αφοροφν κακαριςμό ρεμάτων, καταςκευι ςαρηανζτ,

αποκαταςτάςεισ ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ,

ςε όλα τα δθμοτικά διαμερίςματα.


Σεχνικά ζργα - Μελζτεσ

Υπογράφθκαν – ετοιμάηονται προγραμματικζσ

ςυμβάςεισ με τθν Περιφζρεια για τα εξισ ζργα:

• Κατολίςκθςθ Πλαταμϊνα προχπολογιςμοφ

850.000€.

• Καταςκευι δρόμου ςτθν περιοχι Τοπόλιανθ

προχπολογιςμοφ 125.000€.

• Γιπεδα Καρίτςασ - Αγ. Σπυρίδωνα

• Αρχοντικό Γκουντζλια ςτο Λιτόχωρο

• Οδοποιία ςτο τμιμα Καρίτςασ - Διόσ - Ηεφσ

• Και πολλά άλλα μικρότερα ζργα


Διοικθτικι Αναδιοργάνωςθ Διμου

Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ

• Προχωράμε άμεςα ςτθν ψιφιςθ νζου Οργανιςμοφ

για τισ υπθρεςίεσ του Διμου.

• Αναρτικθκε ψθφιακό οργανόγραμμα του Διμου

ςτο Μθτρϊο Δθμοςίων Υπαλλιλων, προκειμζνου

μζςω τθσ κινθτικότθτασ να καλυφκοφν οι κενζσ

κζςεισ των υπαλλιλων.


Διοικθτικι Αναδιοργάνωςθ Διμου

Ηλεκτρονικι διακυβζρνθςθ

• Αναςυςτινεται θ Δθμοτικι Αςτυνομία, απαραίτθτθ

δομι για τθ λειτουργία του Διμου.

• Mζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, πολλζσ

υπθρεςίεσ του Διμου παρζχονται πλζον

θλεκτρονικά χωρίσ φυςικι παρουςία αιτοφντων

(πρωτόκολλο, λθξιαρχικζσ πράξεισ, ΚΕΠ, κλπ).


Σουριςμόσ - Ακλθτιςμόσ - Παιδεία

• Ιδρφκθκε Αντιδθμαρχία Τουριςμοφ.

• Συγκροτικθκε Eπιτροπι Tουριςμοφ που απαρτίηεται

από άτομα ςχετικά με το χϊρο.

• Υπιρξε πρόβλεψθ ςτον προχπολογιςμό 65.000€

για τθν προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ.


Σουριςμόσ - Ακλθτιςμόσ - Παιδεία

• Οργανϊκθκαν οι νζεσ ςελίδεσ τουριςτικισ προβολισ

του Διμου «Visit Dion-Olympus» ςε facebook,

instagram και twitter, με ςτοχευμζνεσ χορθγοφμενεσ

προβολζσ ςε περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ.

• Πραγματοποιικθκε φωτογράφθςθ χαρακτθριςτικϊν

αξιοκζατων ςθμείων, που χρθςιμοποιικθκαν ςτισ

νζεσ ςελίδεσ.


Σουριςμόσ - Ακλθτιςμόσ - Παιδεία

• Ζγιναν οργανωμζνεσ ενζργειεσ ευπρεπιςμοφ των

παραλιϊν.

• Επαναλειτοφργθςε το seatrac ςτθ Λεπτοκαρυά.

• Στόχοσ θ απόκτθςθ και πάλι «Γαλάηιων Σθμαιϊν» ςε

7-8 ακτζσ του Διμου ςε Βαρικό, Γρίτςα, Πλάκα,

Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα-Ν. Παντελειμονα,

Πλαταμϊνα, Νζουσ Πόρουσ.


Σουριςμόσ - Ακλθτιςμόσ - Παιδεία

• Συντθρικθκαν οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ.

• Παραλάβαμε τθν μελζτθ ανάπλαςθσ του Ακλθτικοφ

Κζντρου Πλαταμϊνα, προχπολογιςμοφ 1.144.000€,

τθν οποία κα υποβάλουμε ςε επόμενθ πρόςκλθςθ

του «Αντϊνθσ Τρίτςθσ».

• Ετοιμάηεται θ μελζτθ καταςκευισ κλειςτοφ

ακλθτικοφ κζντρου – αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων

ςτθ Λεπτοκαρυά.


Σουριςμόσ - Ακλθτιςμόσ - Παιδεία

• Αποπλθρϊκθκαν οφειλζσ τθσ προθγοφμενθσ

περιόδου:

60.000€ προσ ΔΕΘ

45.000€ προσ Cosmote

15.000€ προσ διάφορουσ προμθκευτζσ.

• Ζγιναν και ςυνεχίηονται εργαςίεσ αποκατάςταςθσ

και ςυντιρθςθσ ςε όλα τα ςχολικά κτίρια φψουσ

120.000€ περίπου.


Σουριςμόσ - Ακλθτιςμόσ - Παιδεία

• Ζγιναν εκτεταμζνεσ απολυμάνςεισ λόγω τθσ

πανδθμίασ Covid-19.

• Σε ςυνεργαςία με τθν ΚΕΔΕ και με ίδιουσ πόρουσ

μοιράςτθκαν μάςκεσ & αντιςθπτικά.

• Τθν νζα ςχολικι χρονιά κα διανεμθκοφν, ςφμφωνα

με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, υφαςμάτινεσ μάςκεσ

και αντιςθπτικά.


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: ΔΕΑΔΟ Α.Ε.

Απολογιςμόσ εςόδων - εξόδων

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2018 – ΑΤΓΟΤΣΟ 2019

Ζςοδα: 696.704,88€ Ζξοδα: 1.048.529,54€

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2019 – ΑΤΓΟΤΣΟ 2020

Ζςοδα: 672.741,37€ Ζξοδα: 737.893,90€

Μείωςη εξόδων λειτουργίασ

ςε ζνα χρόνο: 310.000€

• Τελευταίο 12μθνο: ςε διαδικαςία ρφκμιςθσ και

επαναδιαπραγμάτευςθσ όρων αποπλθρωμισ οφειλϊν

προσ τράπεηεσ.

• Εγκρίκθκε πρόγραμμα εκελοφςιασ εξόδου για

περιοριςμό ανελαςτικϊν δαπανϊν (ζγκριςθ

εκελοφςιασ εξόδου 3 υπαλλιλων).


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: ΔΕΑΔΟ Α.Ε.

• Με νομοκετικι ρφκμιςθ δόκθκε παράταςθ τριϊν

ετϊν και δζκα μθνϊν για τθν καταςκευι του ΒΙΟ.ΠΑ.

• Αναδιοργανϊκθκε ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ

επιχείρθςθσ και του λατομικοφ χϊρου.

• Αποκακίςταται ςταδιακά και ςτακερά θ εργαςιακι

ςχζςθ των εργαηομζνων.


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: ΔΕΤΑΔΟΛ

Απολογιςμόσ εςόδων - εξόδων

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2018 – ΑΤΓΟΤΣΟ 2019

Ζςοδα: 2.111.802,68€ Ζξοδα : 2.212.921,67€

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2019 – ΑΤΓΟΤΣΟ 2020

Ζςοδα : 2.100.222,26€ Ζξοδα: 2.154.414,21€

Ζγινε χαρτογράφθςθ και ψθφιακι απεικόνιςθ όλων

των υδρομζτρων τθσ Δ.Ε. Ανατολικοφ Ολφμπου και

ςφντομα τθσ Δ.Ε. Λιτοχϊρου.


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: ΔΕΤΑΔΟΛ

• Αλλάηει και απλοποιείται το ςφςτθμα ζκδοςθσ

λογαριαςμϊν προσ όφελοσ του καταναλωτι.

• Θ επιχείρθςθ προχωρά ςτθν καταςκευι

φωτοβολταικοφ πάρκου 1 MW (κζςθ Τοπόλιανθ).


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: ΔΕΤΑΔΟΛ

Στο Πρόγραμμα «Αντϊνθσ Τρίτςθσ» κα υποβλθκοφν

προτάςεισ για χρθματοδότθςθ για τα εξισ ζργα:

• Προμικεια φίλτρων.

• Εςωτερικό δίκτυο και ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ

Πλαταμϊνα, Σκοτίνασ, υπόλοιπο Λεπτοκαρυάσ,

υπόλοιπο Νζων Πόρων – επζκταςθ, υπόλοιπο

Παντελειμονα.

• Εκςυγχρονιςμόσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ

λυμάτων (Βιολογικόσ).

• Αγωγόσ μεταφοράσ λυμάτων Π. Παντελειμονα.


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: ΔΗΚΕΔΟ

* Χρζθ περιςςότερα από 800.000€.

* Επιδοτικθκε από τον Προχπολογιςμό του Διμου θ

επιχείρθςθ με 250.000€.

* Μεταφζρκθκε το πρόγραμμα «Βοικεια ςτο ςπίτι»

ςτο Διμο και εξοφλικθκαν οι εργαηόμενοι, οι οποίοι

ιταν απλιρωτοι για 18 μινεσ.

* Ομαλοποιείται θ μιςκοδοςία των υπολοίπων

εργαηομζνων.

* Δθμιουργείται ςφντομα νζοσ παιδικόσ ςτακμόσ ςτθν

Καρίτςα.

Κατά το Lockdown

Τθν χρονικι περίοδο του lockdown το πρόγραμμα

«Βοικεια ςτο ςπίτι», με τθν υποςτιριξθ τθσ

Περιφζρειασ και τθσ ΚΕΔΕ ανζπτυξε ζντονθ κοινωνικι

δράςθ ςε ςυνδθμότεσ που το είχαν ανάγκθ.


ασ ευχαριςτϊ!

#dionolympus

More magazines by this user
Similar magazines