OŠ Loka Črnomelj - šolski kažipot 2020/21

inapav

1


OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ

Kidričeva 18, 8340 Črnomelj

Šola Loka

tajništvo: (07) 62-07-101

splet: www.os-loka-crnomelj.si

e-pošta: info@os-loka-crnomelj.si

prehrana-loka@guest.arnes.si

TRR: 01217-6030648230

DŠ: 67958451

MŠ: 5289211000

Podružnična šola Adlešiči

Adlešiči 15, 8341 Adlešiči

telefon: (07) 307-00-03

Podružnična šola Griblje

Griblje 38

telefon: (07) 306-94-88

2


KAZALO

1. IME IN SEDEŽ ŠOLE ..................................................................... 8

2. PODATKI O USTANOVITELJU ....................................................... 8

3. ŠOLSKI OKOLIŠ ........................................................................... 8

4. ORGANI UPRAVLJANJA ............................................................... 9

5. PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE .................... 10

6. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA .................................................. 14

7. ŠOLSKA KNJIŽNICA ................................................................... 14

8. ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT ............................... 15

9. PREHRANA ............................................................................... 16

10. ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH ........................................... 18

11. ŠOLSKI ZVONEC NA MATIČNI ŠOLI IN NA PODRUŽNICAH ........ 19

12. PREDSTAVITEV PROGRAMA ŠOLE .......................................... 22

13. DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE...................................................... 27

14. DIFERENCIACIJA PRI POUKU .................................................. 48

15. INDIVIDUALNA POMOČ OTROKOM IN DODATNA STROKOVNA

POMOČ .......................................................................................... 48

16. DODATNI POUK IN NADARJENI UČENCI ................................. 48

17. DOPOLNILNI POUK ................................................................ 49

18. JUTRANJE VARSTVO .............................................................. 49

19. PODALJŠANO BIVANJE ........................................................... 49

20. DOPOLDANSKO VARSTVO ..................................................... 50

21. PRIREDITVE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 .................................. 50

22. UČBENIŠKI SKLAD .................................................................. 51

23. STIKI S STARŠI ....................................................................... 52

24. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK ........................................... 53

25. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA UČENCEV (NPZ) ............ 54

26. ORGANIZACIJA PREVOZOV UČENCEV ..................................... 55

27. VZGOJNI NAČRT ŠOLE IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ............... 56

28. IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU

ZNANJA .......................................................................................... 56

3


29. NASVETI ZA VARNO SPLETNO KLEPETANJE IN UPORABO

INTERNETA ..................................................................................... 57

30. ŠOLSKI KOLEDAR ................................................................... 59

31. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ................ 60

32. KAM PO POMOČ V TEŽAVAH? ............................................... 60

4


Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

V življenje in delo šole nas je vsak dan vpetih veliko, vsak je osebnost

zase, vsak s svojimi pričakovanji, potrebami in vplivi. Tudi zato

potrebujemo strpno okolje, veliko zaupanja vase in spoštljive

medsebojne odnose. Oblikujemo pa jih lahko le skupaj v VIZIJI ŠOLE,

ki se glasi: »Z dobrimi medsebojnimi odnosi, v pozitivni delovni klimi,

v sodelovanju s starši izobraziti in vzgojiti otroke za življenje.«

Naše delo bo usmerjeno v znanje, odgovornost, ustvarjalnost in varnost.

Vsakega posameznika želimo spodbuditi k sodelovanju in

odgovornemu ravnanju, to pa lahko dosežemo le s skupnimi močmi.

Leta 2018 je neurje s točo močno poškodovala streho iz leta 1967, ki je

tako ali tako v gradbenih načrtih namenjena za rušenje in z letošnjim

šolskim letom ne bo več v uporabi. Občina Črnomelj vodi postopek

projektne naloge za gradnjo. Vsi si že nekaj let močno želimo, da bi

gradnja končno stekla.

Z začetkom novega šolskega leta se bomo vsi skupaj soočali s

številnimi spremembami, izzivi in pričakovanji. Šolsko leto bo pestro

ter organizacijsko in logistično najzahtevnejše, saj bo pouk potekal na

petih različnih lokacijah:

· matična šola Loka Črnomelj – 4. c, 6., 7., 8., 9. razred (13 oddelkov);

· Srednja šola Črnomelj – 5. a, b, c (3 oddelki);

· Poslovna hiša Stratus – 1., 2., 3. razred (8 oddelkov);

· Podružnična šola Adlešiči – 3 oddelki podružnične šole ter 4. a in 4. b

– pripeljejo se iz matične šole;

· Podružnična šola Griblje – 2 oddelka podružnične šole.

5


Za en oddelek četrtega razreda smo našli rešitev na matični šoli, trije

oddelki 5. razreda pa bodo imeli pouk v bližnji Srednji šoli Črnomelj.

Učenci dveh oddelkov 4. razreda se bodo pred poukom zbrali v matični

šoli Loka, nato pa se bodo odpeljali na Podružnično šolo Adlešiči in se

po pouku vrnili v Črnomelj na kosilo, neobvezne izbirne predmete in na

OPB. Pouk za 4. razred na PŠ Adlešiči bo potekal z 20-minutnim

časovnim zamikom glede na matično šolo.

Največja sprememba je, da bo pedagoški proces za učence 1., 2. in 3.

razreda v celoti potekal na nadomestni lokaciji – v Poslovni hiši Stratus.

Stavba se nahaja v Črnomlju in je od matične šole oddaljena 1,5 km.

Izvedba OPB in jutranjega varstva bo potekala v omenjeni stavbi, le na

pouk športa bomo učence pripeljali v športno dvorano. Malico in kosilo

bodo hišniki dnevno vozili iz matične kuhinje.

Učence 1. razreda morajo starši pripeljati v šolo sami in jih po pouku

oz. OPB tudi osebno prevzeti. Učence 2. in 3. razreda lahko v šolo

pripeljejo starši ali pa uporabijo šolski prevoz. Pred Poslovno hišo

Stratus smo namestili talne oznake za varen dovoz avtobusov. Za

učence, ki stanujejo v okolici šole Loka in jih starši v šolo ne bodo

vozili sami, bo organiziran mestni prevoz s spremstvom učitelja, ki jih

bo prevzel na avtobusni postaji pred šolo Loka in jih po pouku tudi

odpeljal nazaj. Pouk bo zaradi logistike prevoza na tej lokaciji potekal z

10-minutnim zamikom glede na matično šolo.

Med poletnimi počitnicami smo del garderobe preuredili v učilnico za

tehniko in tehnologijo. Ta bo namenjena nemotenemu poteku izvedbe

pouka v času gradnje. Preselitev kuhinje je načrtovana v času letošnjih

zimskih počitnic, med šolskim letom bo potrebno preseliti tudi

računalniško učilnico in upravne prostore.

Za vse učence in njihove starše smo letos pripravili natisnjene zgibanke

o najpomembnejših informacijah v treh različicah (matična šola Loka,

Poslovna hiša Stratus ter podružnici Adlešiči in Griblje).

6


Pouk bo potekal po modelu B-OŠ; vsi učenci se izobražujejo v šoli v

skladu s priporočili NIJZ. Najpomembneje je, da si ob vstopu v šolo

razkužite roke in nadenete obrazno masko, ki jo prinesete s sabo.

Obvezna je vedno, kadar se gibljete po skupnih prostorih šole (hodniki

– sledite talnim oznakam, WC) ter kadar ni možno zagotoviti

medosebne razdalje. Učencem istega oddelka znotraj matičnega razreda

ni treba nositi obrazne maske.

Prepričana sem, da bomo z vztrajnostjo, prizadevanji in odgovornostjo

vseh, strokovnih delavcev, učencev in staršev, zmogli uresničevati

skupne cilje in drugačno organizacijo pouka na različnih lokacijah.

Učencem želim uspešno šolsko leto, staršem tvorno sodelovanje,

sodelavcem pa dovolj pedagoškega optimizma in pozitivne energije pri

delu. Zagotovo bomo s skupnimi močmi, sodelovanjem, solidarnostjo

in konstruktivnimi dogovori našli rešitve, da bodo učenci tudi v

drugačnih pogojih dela imeli dovolj kakovosten pouk.

ravnateljica Damjana Vraničar, prof. raz. pouka

7


1. IME IN SEDEŽ ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ

Kidričeva 18, 8340 Črnomelj

2. PODATKI O USTANOVITELJU

Osnovno šolo Loka Črnomelj je ustanovila Občina Črnomelj 1. 7. 1989

z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovne šole Loka Črnomelj.

3. ŠOLSKI OKOLIŠ

Matična šola:

● Zajema območje mesta Črnomelj na desnih bregovih Dobličice in

Lahinje;

● KS Adlešiči, KS Griblje, KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče, KS

Kanižarica, KS Petrova vas in KS Talčji Vrh.

Podružnična šola v Adlešičih za učence od 1. do 5. razreda iz KS

Tribuče in KS Adlešiči.

Podružnična šola v Gribljah za učence od 1. do 5. razreda iz KS

Griblje.

V izjemnih primerih in skladno z zakonom ter v soglasju z

ustanoviteljem se šolski okoliš zaradi ustreznejšega in racionalnejšega

dela osnovnih šol v občini lahko spremeni.

8


4. ORGANI UPRAVLJANJA

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica Damjana

Vraničar, prof. razred. pouka.

Pomočnica ravnateljice je Sonja Malnarič, univ. dipl. organizatorka

dela – smer informatika.

Svet šole sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja (Dolores Šober, Boris Grabrijan, Maja

Kocjan), pet predstavnikov šole (Anja Golobič, Helena Kambič, Sašo

Ljubenko, David Štefanič, Jana Štajdohar) in trije predstavniki staršev

(Denis Imširović, Irena Štrucelj, Božidar Tessari). Mandat članov se je

pričel avgusta 2017 in traja do avgusta 2021.

Člani sveta šole so lahko imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat

zaporedoma.

Predsednica sveta šole je Maja Kocjan, podpredsednik je David

Štefanič.

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika,

ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu.

Predsednica sveta staršev je Renata Lozar, njena namestnica pa

Jasna Banovec.

9


5. PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI

ŠOLE

Socialna delavka: Katica Starc

Psiholog: Zdravko Kunič

Računalničarka: Katarina Pavlakovič

Knjižničarji: Marija Špringer, Urša Prus, Anton Jakša, Radha Bačurina

Administrativno-tehnično osebje:

• računovodkinja: Valerija Jerman,

• tajnica: Elica Gorše,

• knjigovodkinja-administratorka: Adrijana Gršič.

Vodji podružničnih šol imenuje in razrešuje ravnateljica.

Vodja podružnice Adlešiči je Tadeja Kuzma, vodja podružnice

Griblje je Branka Weiss. Vodji opravljata naloge, določene z akti o

ustanovitvi, in naloge, za katere ju pooblasti ravnateljica (57. člen

ZOFVI). Vodja enote v PH Stratus je Marija Plavec.

PRIIMEK IN RAZREDNIK IZOBRAZBA

IME

UČITELJICE/

UČITELJA

Ana Gorše 1. a profesorica razrednega pouka

Anica Butala 1. a, drugi diplomirana vzgojiteljica

učitelj

N. Tina 1. b profesorica razrednega pouka

Prijanovič

Ana Kočevar 1. b, drugi

učitelj

magistrica profesorica

razrednega pouka

Irena Stopar 1. c profesorica razrednega pouka

Kovaljev

Nina Mržljak 1. c, drugi diplomirana vzgojiteljica

10


učitelj

Nataša Šuštarič 2. a profesorica razrednega pouka

Bradač

Barbara Hlebec 2. b profesorica razrednega pouka

Zdenka Konda 3. a učiteljica razrednega pouka

Marija Plavec 3. b, vodja enote učiteljica razrednega pouka

Darinka Radovič 3. c učiteljica razrednega pouka

Helena Šikonja 4. a učiteljica razrednega pouka

Darja Matkovič 4. b profesorica razrednega pouka

Marjetka Žunič 4. c učiteljica razrednega pouka

Franci Mravinec 5. a učitelj razrednega pouka

Stanka Mržljak 5. b profesorica razrednega pouka

Dragica Jankovič 5. c učiteljica razrednega pouka

Peter Mravinec 6. a, TIT profesor tehnike in fizike

David Štefanič 6. b, TJA diplomiran anglist

Alenka Mravinec 6. c, GOS, VEZ predmetna učiteljica

biologije in gospodinjstva

Anja Golobič 7. a, MAT, NIP-

TEH

profesorica matematike in

tehnike

Tihana Malič 7. b, TJA profesorica angleščine

Darinka Krušič 7. c, SLO profesorica slovenščine

Katja Peganc 8. a, SLO magistrica profesorica

slovenščine

Helena Kambič 8. b, TJA profesorica angleščine in

sociologije

Alojz Hudelja 8. c, KEM, BIO profesor biologije in kemije

Jeni Kure 9. a, TJA profesorica angleščine

Maja Kunič 9. b, SLO profesorica slovenščine in

sociologije kulture

Tomaž Grdešič 9. c, ZGO, DKE univerzitetni diplomirani

zgodovinar

NERAZREDNIKI

Ana Kump TJA – zgodnje profesorica razrednega pouka

11


poučevanje v 1.

r. in 2. r.

Ana Gregorac GUM , OPB profesorica razrednega pouka

Griblje

Katarina

Pavlakovič

MAT,

računalničarka,

profesorica matematike in

računalništva

NIP-RAČ, UBE,

FVZ

Helena Željko ZGO učiteljica geografije in

zgodovine

Petra Poplašen NE1, NE2, profesorica nemščine

NE3, NIP NEM,

OPB

Rok Weiss ŠPO, NOG, ŠZS profesor športne vzgoje

Miha Movrin ŠPO, ŠZS, ŠZZ profesor športne vzgoje

SŠ Črnomelj

Marko Šikonja ŠPO, ODB profesor športne vzgoje

Sonja Jerman SLO, NE1,

NE2, NE3, NIP

predmetna učiteljica

slovenščine in nemščine

NEM

Zdravko Kunič psiholog diplomirani psiholog

Jolanda Gerbec

Kure

MAT

predmetna učiteljica

matematike in tehnike

Katica Starc socialna delavka višja socialna delavka

Marija Špringer knjižničarka predmetna učiteljica

slovenščine in književnosti

Urša Prus knjižničarka magistrica bibliotekarstva

Radha Bačurina SLO,

knjižničarka

magistrica rusistike in

magistrica slovenistike

Majda Veselič GUM, OPZ in predmetna učiteljica

Sonja Malnarič

MPZ, GLP

pomočnica

ravnateljice,

ROM, MME,

NIP-RAČ,

12

glasbene vzgoje

diplomirana organizatorka

dela – informatik


računalničarka

mag. Sonja

Štefanič

OPB

magistrica socialne

pedagogike

Martina Bahor NAR magistrica gospodinjstva in

kemije

Irena Mihelčič GOS, BIO profesorica biologije in

gospodinjstva

Veronika

Vrbanac

MAT

magistrica profesorica

matematike

Jure Hribar FIZ profesor fizike

Špela Vraničar LUM, LS1, LS2 profesorica likovne

umetnosti

Topler Sašo OPB magister profesor inkluzivne

pedagogike

Anton Jakša OPB profesor grščine in latinščine

PODRUŽNICA GRIBLJE

Branka Weiss 1., 2. r, vodja učiteljica razrednega pouka

podružnice

Jana Štajdohar 3., 4., 5. r. profesorica razrednega pouka

PODRUŽNICA ADLEŠIČI

Tadeja Kuzma 1. , 2. r, vodja profesorica razrednega pouka

podružnice

Renata Grguraš 1. r, drugi višja vzgojiteljica

učitelj, OPB

Katarina Simčič 3. r. profesorica razrednega pouka

Darko Kočevar 4., 5. r. učitelj razrednega pouka

DRUGO OSEBJE NA ŠOLI (MATIČNI IN PODRUŽNIČNIH):

KUHARICE NA MATIČNI ŠOLI: Maja Djuričić, Martina Vardić,

Marija Hudelja, Mateja Zajc in Marijanka Bunjevac.

13


KUHARICA IN ČISTILKA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI ADLEŠIČI

je Ružica Šinkovič.

KUHARICA IN ČISTILKA NA PODRUŽNIČNI ŠOLI GRIBLJE

je Nežka Filak.

ČISTILKE NA MATIČNI ŠOLI: Nevenka Bohte, Mirjana Zore,

Katica Gršič, Darinka Brodarič, Tatjana Požek. V času bolniških

odsotnosti nadomeščajo čistilke Filomena Vuk in Ana Križan.

HIŠNIKA: Boris Butala in Sašo Ljubenko.

ROMSKA POMOČNICA: Anita Hudorovac.

6. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Opravljata jo psiholog Zdravko Kunič in socialna delavka Katica Starc.

Učencem, staršem in učiteljem svetujeta, sodelujeta pri načrtovanju in

spremljanju dela šole in z zunanjimi strokovnimi institucijami.

Usklajujeta individualizirane programe za učence z odločbami.

Opravljata tudi vzgojno-izobraževalno delo in poklicno usmerjata

učence. Povezujeta se z Zavodom RS za zaposlovanje, svetovalnimi

centri in drugimi ustanovami.

V sodelovanju z učitelji, vodstvom šole in starši rešujeta socialne in

vedenjske probleme na šoli (izostanke učencev od pouka, regresirano

prehrano, regresirano šolo v naravi, nudita individualno pomoč

učencem s posebnimi potrebami). Izvajata tudi učno pomoč učencem

Romom.

7. ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižničarji bodo Marija Špringer, Urša, Anton Jakša in Radha

Bačurina.

14


V šolski knjižnici je na razpolago veliko knjižnega gradiva. Člani

šolske knjižnice so učenci in zaposleni šole. Storitve v njej so

brezplačne, bralci naj bi prebrano gradivo vrnili v treh tednih (razen

domačega branja, kjer rok izposoje na posameznika določijo učiteljice

slovenščine), saj nanj čakajo tudi drugi izposojevalci. Gradivo je možno

podaljšati za tri tedne. Knjižno gradivo si učenci lahko izposodijo za

domov, priročnike, leksikone, enciklopedije in slovarje pa lahko

uporabljajo le v knjižnici. Poškodovano in izgubljeno gradivo mora

učenec plačati ali nadomestiti z novim enakim gradivom. Vnos hrane in

pijače v prostore knjižnice ni dovoljen. Ker je knjižnica multimedijski

prostor za pridobivanje različnih informacij, se v njej ni dovoljeno

loviti, kričati in s tem motiti obiskovalcev. Vse gradivo je evidentirano

v programu Cobiss 3 in tako teče tudi izposoja splošnega gradiva za

učence in zaposlene kot tudi za učbenike iz učbeniškega sklada.

V tem šolskem letu bomo knjižničarji delali na štirih lokacijah, in sicer

od ponedeljka do petka v šolski knjižnici na matični šoli; dvakrat

mesečno na obeh podružničnih šolah Adlešiči in Griblje ter na lokaciji

Poslovne hiše Stratus, kjer gostujejo učenci 1. triade. Urnik izposoje

vsake knjižnice bo podan vsem uporabnikom naknadno.

8. ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT

Oddelčne skupnosti se za uveljavljanje svojih pravic in interesov

povezujejo v skupnost učencev šole. Predstavniki oddelčnih skupnosti

se srečujejo enkrat mesečno.

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Kot oblika

demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se

s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na

nacionalnem otroškem parlamentu. Letošnja tema je Moja poklicna

prihodnost.

15


Skupnost učencev in šolski parlament se na naši šoli prepletata in

predstavljata obliko sodelovanja učencev pri izvajanju in organizaciji

programa na šoli. Predstavniki učencev sodelujejo pri oblikovanju

šolskega reda, v komisiji za šolsko prehrano, pri organizaciji akcij

(zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.).

Mentorica v šolskem letu 2020/21 je Helena Kambič.

9. PREHRANA

Vodja šolske prehrane je Alenka Mravinec.

V skladu z Zakonom o šolski prehrani ste starši oz. zakoniti zastopniki

v mesecu juniju 2020 oddali PRIJAVO učenca za šolsko prehrano za

šolsko leto 2020/21. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodi

centralno evidenco podatkov o udeležencih vzgoje in izobraževanja.

Šola ima kot izvajalka vzgoje in izobraževanja dovoljenje za vpogled v

omenjen informacijski sistem, preko katerega si pridobi podatke o

učencih, upravičenih do subvencionirane prehrane.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši odjavite obroke za

določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Posamezni obrok je

pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti dan do 8.30 (iz pravilnika o

šolski prehrani, ki je objavljen na spletni strani šole).

Prehrano lahko odjavite na delovni dan v računovodstvu po

elektronski pošti (e-mail: prehrana-loka@guest.arnes.si ali

loka.blagajna@guest.arnes.si) oziroma v tajništvu ustno po telefonu

(07) 62-07-101. ODJAVA ZA NAZAJ NI MOGOČA.

V primeru spremembe obroka med letom (npr. odjava ali prijava

kosila) pa morate starši to OBVEZNO pisno potrditi z ANEKSOM,

16


ki ga dobite v tajništvu ali na spletni strani naše šole. Vse spremembe

so možne le s prvim dnem v mesecu.

Če starši otroka, ki ima subvencionirano prehrano, obroka ne

odjavite, plačate polno ceno obroka.

Vse stroške, ki bodo nastali med šolskim letom (malica, ekskurzije,

vstopnine in drugi stroški), starši mesečno poravnate s položnico, ki jo

prejmete skupaj z računom ali preko trajnika. Za plačilo obveznosti

preko trajnika je potrebno izpolniti Soglasje za direktno obremenitev

SEPA, ki ga dobite v računovodstvu šole ali na spletni strani šole. V

primeru, da ste starši več kot enega otroka na OŠ Loka Črnomelj, lahko

zaprosite tudi za prejemanje združenih položnic za učence iz iste

družine, z letošnjim letom pa je omogočeno tudi prejemanje računov za

prehrano in drugih dejavnosti po elektronski pošti. Tudi ti obrazci so na

voljo v računovodstvu šole ali na spletni strani šole.

Cene obrokov: hladna malica: – 0,80 evra,

kosilo: – 1,70 evra 1. triada,

– 1,90 evra 2. in 3. triada.

popoldanska malica: – 0,60 evra.

KOSILO BODO PREJEMALI TUDI UČENCI PŠ ADLEŠIČI IN

GRIBLJE.

Cene obrokov bomo usklajevali z rastjo življenjskih stroškov. V šolski

kuhinji se trudimo, da tudi učencem in zaposlenim, ki potrebujejo

dietno prehrano, obroke pripravljamo posebej. Vse starše, ki imate

otroke z dieto, prosimo, da se osebno zglasite v kuhinji in pri

razredniku in prinesete zdravniško priporočilo o tipu diete (kaj sme

in česa ne sme jesti).

Zadnji dan v šolskem letu je kosilo na voljo samo za otroke 1.

triade.

Pri sestavljanju jedilnika so upoštevana priporočila NIJZ (prehrana ob

epidemiji).

17


V ŠOLO JE PREPOVEDAN VNOS HRANE IN PIJAČE IZ

TRGOVINE OZIROMA OD DOMA!

Vse ostale informacije lahko dobite v Pravilih o šolski prehrani, ki se

nahajajo na spletni strani naše šole.

10. ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH

Matična šola:

razred odd. A odd. B odd. C skupaj

1. 19 20 19 58

2. 24 25 49

3. 15 15 15 45

4. 20 19 20 59

5. 16 15 16 47

6. 18 19 19 56

7. 22 22 21 65

8. 24 23 23 70

9. 19 20 20 59

skupaj: 508

Podružnica Adlešiči:

razred učenci

1. 4

2. 8

3. 14

4. 6

5. 6

Podružnica Griblje:

razred učenci

l. 1

2. 5

3. 1

4. 3

5. 5

18


skupaj: 38 skupaj: 15

Skupaj vseh učencev na matični šoli, Podružnični šoli Adlešiči in

Podružnični šoli Griblje je 561.

OSNOVNA ŠOLA LOKA:

26 oddelkov: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. razred in 4,32 OPB od

1. do 5. razreda.

PODRUŽNIČNA ŠOLA ADLEŠIČI:

2 kombinirana oddelka: 1. in 2. razred ter 4. in 5. razred, 3.

razred kot samostojni oddelek ter 0,8 OPB od 1. do 5. razreda.

PODRUŽNIČNA ŠOLA GRIBLJE:

2 kombinirana oddelka: 1. in 2. razred, 3., 4. in 5. razred ter 0,6

OPB od 1. do 5. razreda.

11. ŠOLSKI ZVONEC NA MATIČNI ŠOLI IN NA

PODRUŽNICAH

ŠOLA LOKA

predura 7.30–8.15

1. ura 8.20–9.05

2. ura 9.10–9.55

malica

20 minut

3. ura 10.15–11.00

4. ura 11.05–11.50

5. ura 11.55–12.40

6. ura 12.45–13.30

kosilo

20 minut

19


7. ura 13.50–14.35

1. triada – poslovna hiša Stratus

jutranje varstvo 6.30–8.30

predura 7.40–8.25

1. ura 8.30–9.15

2. ura 9.20–10.05

malica 10.05–10.25

3. ura 10.25–11.10

4. ura 11.15–12.00

5. ura 12.05–12.50

kosilo

20 minut

OPB 12.00–15.45

4. razred (vozači iz

Črnomlja)

1. ura 8.40–9.25

2. ura 9.30–10.15

malica 10.15–10.35

3. ura 10.35–11.20

4. ura 11.25–12.10

5. ura 12.15–13.00

6. ura 13.05–13.50

kosilo

po prihodu iz

Adlešičev

20


PODRUŽNIČNA ŠOLA ADLEŠIČI

jutranje varstvo 6.45–8.20

predura 7.30–8.15

1. ura 8.20–9.05

2. ura 9.10–9.55

malica 9.55–10.15

3. ura 10.15–11.00

4. ura 11.05–11.50

5. ura 11.55–12.40

kosilo 12.40–13.00

6. ura 13.00–13.45

7. ura 13.50–14.35

OPB 12.40–15.10

PODRUŽNIČNA ŠOLA GRIBLJE

predura 7.30–8.15

1. ura 8.20–9.05

2. ura 9.05–9.50

malica 9.50–10.10

3. ura 10.10–10.55

4. ura 11.00–11.45

5. ura 11.50–12.35

kosilo 12.35–13.00

6. ura 13.00–13.45

OPB 12.35–14.40

21


12. PREDSTAVITEV PROGRAMA ŠOLE

PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehnične in

naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije in dan šole.

PREDMET

RAZRED

1. 2. 3.

T L T L T L

slovenščina 6 210 7 245 7 245

matematika 4 140 4 140 5 175

angleščina 2 70 2 70

likovna umetnost 2 70 2 70 2 70

glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70

spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105

šport 3 105 3 105 3 105

število predmetov 6 7 7

št. ur tedensko 20 23 24

št. tednov pouka 35 35 35

kulturni dnevi 4 4 4

naravoslovni dnevi 3 3 3

tehniški dnevi 3 3 3

športni dnevi 5 5 5

ind. in skupinska

pomoč

0,5 0,5 0,5

dop., dod. pouk 1 1 1

interesne dejavnosti 2 2 2

neobvezni izbirni

predmet angleščina

2 70

22


RAZRED

PREDMET

4. 5. 6.

T L T L T L

slovenščina 5 175 5 175 5 175

matematika 5 175 4 140 4 140

angleščina 2 70 3 105 4 140

likovna umetnost 2 70 2 70 1 35

glasbena umetnost 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35

družba 2 70 3 105

geografija 1 35

zgodovina 1 35

naravoslovje 2 70

naravoslovje in tehnika 3 105 3 105

tehnika in tehnologija 2 70

gospodinjstvo 1 35 1,5 52,5

šport 3 105 3 105 3 105

oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5

število predmetov 8 9 11

št. ur tedensko 23,5 25,5 25,5

št. tednov pouka 35 35 35

kulturni dnevi 3 3 3

naravoslovni dnevi 3 3 3

tehniški dnevi 4 4 4

športni dnevi 5 5 5

dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5

dop., dod. pouk 1 1 1

interesne dejavnosti 2 2 2

neobvezni izbirni

predmet

1 35 1 35 1 35

23


RAZRED

PREDMET

7. 8. 9.

T L T L T L

slovenščina 4 140 3,5 122,5 4,5 144

matematika 4 140 4 140 4 128

angleščina 4 140 3 105 3 96

likovna umetnost 1 35 1 35 1 32

glasbena umetnost 1 35 1 35 1 32

geografija 2 70 1,5 52,5 2 64

zgodovina 2 70 2 70 2 64

fizika 2 70 2 64

kemija 2 70 2 64

biologija 1,5 52,5 2 64

domovinska in

državljanska kultura in 1 35 1 35

etika

naravoslovje 3 105

tehnika in tehnologija 1 35 1 35

šport 2 70 2 70 2 64

predmet 1 2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32

predmet 2 1 35 1 35 1 32

predmet 3 1 35 1 35 1 32

oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 16

število predmetov 12/13/14 14/15/16 12/13/14

št. ur tedensko 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5

št. tednov pouka 35 35 32

kulturni dnevi 3 3 3

naravoslovni dnevi 3 3 3

tehniški dnevi 4 4 4

športni dnevi 5 5 5

dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5

dop., dod. pouk 1 1 1

interesne dejavnosti 2 2 2

24


IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9.

razreda izvajati pouk izbirnih predmetov. Učenec mora izbrati dve uri

pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem

soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti, ki si jih učenec izbere, so zanj

obvezni in se tudi številčno ocenjujejo. Če je učenec negativno ocenjen

ali zaradi neobiskovanja pouka neocenjen iz izbirnih predmetov, razred

ponavlja ali ima iz predmeta popravni izpit. Da učenec uspešno zaključi

razred, mora biti pozitivno ocenjen iz vseh predmetov.

Učenec, ki je vpisan v glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je

lahko v celoti ali delno oproščen izbirnih predmetov, če starši

pravočasno oddajo vlogo in potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Izbirne predmete, ki jih bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali na naši

šoli, so izbrali učenci iz nabora, ki ga je ponudila šola glede na 17. člen

Zakona o osnovni šoli. Izvajanje predmeta je odvisno od števila prijav.

PREDMETI RAZRED UČITELJ

nemščina 1 7., 8., 9. razred Sonja Jerman, Petra

Poplašen

nemščina 2 8. razred Sonja Jerman, Petra

Poplašen

nemščina 3 9. razred Sonja Jerman, Petra

Poplašen

glasbeni projekt 7., 8., 9. razred Majda Veselič

nogomet 9. razred Rok Weiss

odbojka 9. razred Marko Šikonja

šport za sprostitev 8. razred Rok Weiss, Miha Movrin

šport za zdravje 7. razred Miha Movrin

urejanje besedil 7., 8., 9. razred Katarina Pavlakovič

25


računalniško omrežje 8., 9. razred Sonja Malnarič

multimedija 7., 8., 9. razred Sonja Malnarič

sodobna priprava 7., 8., 9. razred Irena Mihelčič

hrane

obdelava gradiv – les 7., 8., 9. razred Peter Mravinec

projekti iz fizike in 9. razred Peter Mravinec

tehnike

likovno snovanje 1 7. razred Špela Vraničar

likovno snovanje 2 8. razred Špela Vraničar

likovno snovanje 3 9. razred Špela Vraničar

filmska vzgoja 7., 8., 9. razred Katarina Pavlakovič

Angleško vezenje in 7. in 9. razred Alenka Mravinec

vezenje rišelje

SKUPAJ: 19

dejavnosti

12 učiteljev

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 1., 4., 5. IN 6. RAZREDU

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06-

UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-

K) mora šola za učence od 4. do 6. razreda izvajati tudi pouk

neobveznih izbirnih predmetov. Učenec prostovoljno izbere največ dve

uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Drugi tuji jezik se izvaja dve

uri tedensko, vsi ostali pa po eno uro na teden. Pouk se izvaja ob

zadostnem številu prijav. Predmeti, ki si jih učenec izbere, so zanj

obvezni in se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Zaključne ocene so

vpisane v spričevalo. Za napredovanje učenca v višji razred mora biti

učenec pozitivno ocenjen tudi iz teh predmetov. V šolskem letu

2020/2021 bomo glede na prijave izvajali predmete, navedene v tabeli.

V skladu z zakonom v prvem razredu izvajamo pouk neobveznega

izbirnega predmeta tuji jezik angleščina. K pouku starši otroka/učenca

prijavijo prostovoljno. Predmet se ocenjuje.

26


PREDMETI RAZRED UČITELJ

NIP angleščina, 1. razred Ana Kump

matična šola

NIP računalništvo 4., 5., 6.

razred, PŠ

Sonja Malnarič, Katarina

Pavlakovič

Adlešiči

NIP nemščina 4.–6. razred Sonja Jerman, Petra

Poplašen

NIP umetnost 4.–6. razred Špela Vraničar

NIP tehnika 5., 6. razred Peter Mravinec, Anja

Golobič

SKUPAJ: 5 dejavnosti

8 učiteljev

13. DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE

Med dejavnosti, ki jih bo med letom izvajala šola, sodijo tudi

naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi, ki so sestavni del

predmetnika in so obvezni.

TEHNIŠKI DNEVI

Razred Čas izvedbe Vsebina in kraj izvedbe

1. razred september Promet; OŠ Loka in okolica šole

oktober Oblikovanje iz naravnih materialov; OŠ

Loka

oktober Računalnik; OŠ Loka

2. razred oktober Od ideje do izdelka; OŠ Loka

maj

Orientacija; CŠOD Lipa Črmošnjice

november Tradicionalni slovenski zajtrk; OŠ Loka

3. razred september Računalnik; OŠ Loka

27


oktober Železniški promet; Črnomelj–Novo

mesto

junij

Muzej na prostem; Pleterje

4. razred oktober Električni krog in magneti; OŠ Loka

maj

Slovenski šolski muzej; Ljubljana

april

Geologija – Geološki zavod Slovenije

september Vodovodno zajetje, čistilna naprava;

Črnomelj

5. razred september Pregled koles, spretnostni poligon; OŠ

Loka

februar Vplivi na dejavnike okolja; OŠ Loka

april

Belokranjski muzej; Metlika

junij

Vremenski pojavi, Debeli rtič, ŠVN

6. razred oktober ŠVN: Debeli rtič – vreme

oktober ŠVN: Debeli rtič – soline

november Izdelava papirja, izdelki iz recikliranega

papirja in okrasitev šole; OŠ Loka

november Izdelava kamere Obskura, izdelek iz

lesa in okrasitev šole; OŠ Loka

7. razred junij Tehniški muzej Bistra, Postojnska jama,

Predjamski grad

oktober Alternativni viri energije in črni

močeril; Črnomelj in Jelševnik

februar Merjenje in merske enote; OŠ Loka

september Tehniški dan izveden v CŠOD Soča;

Tolmin

8. razred november GEN1, Planetarij Podčetrtek in

Čokoladnica

oktober Delavnice na Fakulteti za gradbeništvo

in geodezijo; Ljubljana

po dogovoru Ureditev okolice šole; OŠ Loka

april – po Električne instalacije; ŠC Novo mesto

dogovoru

9. razred september/

oktober/

Obdelava kovin (obisk srednješolskih

delavnic); OŠ Loka, SŠ Črnomelj

28


november –

po dogovoru

september

februar

maj (NPZ)

Dediščina severne Primorske in

Gorenjske, ekskurzija

Biotehniška gimnazija Grm – delavnice;

Novo mesto

Delo z električnimi vezji; OŠ Loka

NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Čas izvedbe Vsebina in kraj izvedbe

1. razred po dogovoru Pri zdravniku in zobozdravniku; ZD

Črnomelj

po dogovoru Zdravje; OŠ Loka

maj

Travnik; Krajinski park Lahinja

2. razred oktober Gozd; okolica šole

april

maj

Zdravje; ZD Črnomelj

Mladi vremenoslovec; CŠOD Lipa

Črmošnjice

3. razred oktober Kmetija; Griblje

med šolskim Zdravniški pregled; ZD Črnomelj

letom

med šolskim Zdravje; Center za krepitev zdravja

letom

4. razred maj Muzej rudnika rjavega premoga

Kanižarica, ogled proizvodnega procesa v

TRIS-u; Kanižarica

junij Kostanjeviška jama; Kostanjevica

januar Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja;

OŠ Loka

5. razred oktober Priprava zdravega obroka; OŠ Loka

januar Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja;

OŠ Loka

junij Dinarski in primorski svet; Cerknica

6. razred po dogovoru Sistematski pregled, Odraščanje –

29


predavanje; ZD Črnomelj

spomlad Gozdna učna pot; Planina–Mirna gora

oktober ŠVN: Debeli rtič

7. razred september Vsebine izvedene v CŠOD Soča; Tolmin

september Vsebine izvedene v CŠOD Soča; Tolmin

junij Ribnik v Kanižarici; gozd

8. razred september Krajinski park Lahinja

maj

Arboretum Volčji potok

po dogovoru Sistematski pregled, naša skrb za zdravje;

ZD Črnomelj

9. razred september Gozdna učna pot Grič

december Prirodoslovni in Narodni muzej Slovenije;

Ljubljana

maj (v času

NPZ)

Zdrav način življenja; OŠ Loka

KULTURNI DNEVI

Razred Čas izvedbe Vsebina in kraj izvedbe

1.razred med šolskim Predstavimo se z lutko; OŠ Loka

letom

februar 2021 Pust; OŠ Loka

med šolskim Šola nekoč; Črnomelj

letom

junij zaključna ekskurzija – ogled lutkovne

predstave v lutkovnem gledališču v

Ljubljani

2. razred december novoletna delavnica; OŠ Loka, Adlešiči,

Griblje

med šolskim Predstava, KC Semič

letom

april Ohranjamo kulturno dediščino; OŠ Loka,

Adlešiči, Griblje

maj

Pastirski dan, ekskurzija

30


3. razred januar Kako nastane knjiga; OŠ Loka

marec Dediščina našega kraja; Črnomelj

december Glasbena pravljica Peter in volk; OŠ Loka

med šolskim Predstava, KC Semič

letom

4. razred april Ljudsko izročilo; Šokčev dvor, Žuniči

med šolskim Predstava, KC Semič

letom

med šolskim Prazniki in praznovanja, OŠ Loka

letom

5. razred med šolskim Ogled kulturne predstave

letom

med šolskim Prazniki in praznovanja

letom

junij Kulturne ustanove; Piran

6. razred maj ali junij Kulturno-zgodovinska dediščina Bleda;

Vrba – rojstna hiša F. Prešerna

september Ogled gledališke predstave Tajno društvo

PGC v KC Janeza Trdine in ogled

razstave v Kambičevi galeriji v Metliki

med šolskim Kombiniran kulturni dan

letom

7. razred med šolskim Kombiniran kulturni dan

letom

september Kulturni dan, izveden v CŠOD

september

8. razred 9. marec,

2021

med šolskim

Ogled gledališke predstave Tajno društvo

PGC v KC Janeza Trdine in ogled mestne

muzejske zbirke v Črnomlju

Kulturni dan glasbeno-likovnih

dejavnosti: Simfonična matineja v

Cankarjevem domu in ogled Narodne

galerije; Ljubljana

Kombiniran kulturni dan

31


letom

med šolskim

letom

9. razred med šolskim

letom

med šolskim

letom

Predstava Tesla v KC Janeza Trdine in

ogled Knjižnice Mirana Jarca ter

zgodovinskega arhiva, Novo mesto

Kombiniran kulturni dan: filmska

predstava in prireditve na šoli

Predstava Tesla v KC Janeza Trdine, delni

kulturni dan; Novo mesto

26. 1. 2021 Kulturni dan glasbeno-likovnih

dejavnosti: ogled glasbene predstave

“Etno” v Cankarjevem domu in ogled

Moderne galerije in parlamenta; Ljubljana

junij

Delni kulturni dan valeta; OŠ Loka

ŠPORTNI DNEVI

Razred Čas izvedbe Vsebina in kraj izvedbe

1. razred september Pohod – okolica šole in Črnomlja

september Atletika; stadion ob OŠ Loka

februar Zimski ŠD; okolica šole

maj Pohod, okolica šole

junij Igre z žogo; stadion ob OŠ Loka

2. razred september Pohod

januar Zimski športni dan

april Atletika

maj

Pohod

maj

Športne dejavnosti, CŠOD Lipa

Črmošnjice

3. razred september Pohod

januar/ Zimski športni dan; okolica šole

februar

april Atletika (ŠVK); stadion ob OŠ Loka

maj

Plavanje; Dolenjske Toplice

32


maj

Pohod

4. razred september Pohod –Vodenica; Adlešiči

januar Sankanje, igre na snegu; Griček

april Atletika; OŠ Loka

maj

Pohod; V. Plešivica

februar Plavanje; Dolenjske Toplice

5. razred september Pohod; Žeželj

april Pohod; Petrova vas

januar Sankanje in igre na snegu; Griček

junij Plavanje; Debeli rtič

junij Plavanje; Debeli rtič

6. razred september Atletski mnogoboj; stadion ŠRC Loka

september Preverjanje znanja plavanja; Dolenjske

Toplice

september/ok Planinska šola na Mirni gori

tober

januar ali

februar

Smučanje; smučišče Gače,

sankanje; Griček

maj

Športne igre

7. razred september Atletski mnogoboj; stadion ŠRC Loka

maj

Športne igre

januar ali

februar

Smučanje; smučišče Gače,

sankanje; Griček

september Šola v naravi; CŠOD Soča Tolmin

september Pohod

8. razred september Atletski mnogoboj; stadion ŠRC Loka

junija Športni dan nekoliko drugače (aerobika,

fitnes, čolnarjenje, kegljanje, pohod)

maj

Športne igre

januar ali

februar

Smučanje; smučišče Gače,

sankanje; Griček

september Pohod

9. razred september Atletski mnogoboj; stadion ŠRC Loka

junija Športni dan nekoliko drugače (aerobika,

fitnes, čolnarjenje, kegljanje, pohod)

33


maj

januar ali

februar

september

Športne igre, mali nogomet

Sankanje; Griček,

smučanje; smučišče Gače

Pohod

TEHNIŠKI DNEVI

DNEVI DEJAVNOSTI – PŠ ADLEŠIČI

2020/2021

Razred Čas izvedbe Vsebina in kraj izvedbe

1. P september Promet; PŠ Adlešiči in okolica šole

oktober Od ideje do izdelka; PŠ Adlešiči

po dogovoru Računalnik; PŠ Adlešiči

2. P oktober Od ideje do izdelka; PŠ Adlešiči

maj

Orientacija; CŠOD Lipa Črmošnjice

po dogovoru Računalnik; PŠ Adlešiči

3. P september Računalnik; PŠ Adlešiči

oktober Železniški promet; Črnomelj–Novo

mesto

junij

Muzej na prostem; Pleterje

4. razred oktober Električni krog in magneti; OŠ Loka

maj

Slovenski šolski muzej; Ljubljana

april

Geologija –Geološki zavod Slovenije

september Vodovodno zajetje, čistilna naprava;

Črnomelj

5. P september Pregled koles, spretnostni poligon; OŠ

Loka

februar Vplivi na dejavnike okolja; OŠ Loka

april

Belokranjski muzej; Metlika

junij

Vremenski pojavi, Debeli rtič, ŠVN

34


NARAVOSLOVNI DNEVI

Razred Čas izvedbe Vsebina in kraj izvedbe

1. P po dogovoru Pri zdravniku in zobozdravniku; ZD

Črnomelj

po dogovoru Zdravje; PŠ Adlešiči

maj Travnik

2. razred oktober Gozd

po dogovoru

maj

Zdravje; PŠ Adlešiči

Mladi vremenoslovec; CŠOD Lipa

Črmošnjice

3. P september Kmetija; Griblje

med šolskim Zdravniški pregled; ZD Črnomelj

letom

med šolskim Zdravje; Center za krepitev zdravja

letom

4. P maj Muzej rudnika rjavega premoga

Kanižarica, ogled proizvodnega procesa v

TRIS-u; Kanižarica

junij Kostanjeviška jama; Kostanjevica

februar Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja;

OŠ Loka

5. P oktober Priprava zdravega obroka; OŠ Adlešiči

januar

junij

KULTURNI DNEVI

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja;

OŠ Loka

Dinarski in primorski svet; Cerknica

Razred Čas izvedbe Vsebina in kraj izvedbe

1.razred med šolskim Predstavimo se z lutko; PŠ Adlešiči

letom

med šolskim Predstava, KC Semič

letom

april Ohranjamo kulturno dediščino; Adlešiči

35


junij Zaključna ekskurzija- ogled lutkovne

predstave v lutkovnem gledališču v

Ljubljani

2. razred december Novoletna delavnica; PŠ Adlešiči

med šolskim Predstava, KC Semič

letom

april Ohranjamo kulturno dediščino; Adlešiči

maj

Pastirski dan, ekskurzija

3. P december Glasbena pravljica Peter in volk; OŠ Loka

januar

april

Kako nastane knjiga; OŠ Loka

Zeleni Jurij; Adlešiči

med šolskim Predstava, KC Semič

letom

4. P maj Ljudsko izročilo; Šokčev dvor, Žuniči

med šolskim Predstava, KC Semič

letom

med šolskim

letom

Kombiniran dan, prireditve na šoli; OŠ

Adlešiči

5. P med šolskim Predstava, KC Semič

letom

med šolskim Zeleni Jurij; OŠ Adlešiči

letom

junij Kulturne ustanove; Piran

ŠPORTNI DNEVI

Razred Čas izvedbe Vsebina in kraj izvedbe

1. P september Pohod

april Atletika (ŠVK); stadion ob OŠ Loka

januar/

februar

Zimski športni dan; okolica šole

36


maj Pohod

junij Igre z žogo; PŠ Adlešiči

2. razred september Pohod

januar/ Zimski športni dan; okolica šole

februar

april Atletika (ŠVK); stadion ob OŠ Loka

maj Pohod

maj Športne dejavnosti, CŠOD Lipa

Črmošnjice

3. P september Pohod

januar/ Zimski športni dan; okolica šole

februar

april Atletika (ŠVK); stadion ob OŠ Loka

maj Plavanje; Dolenjske Toplice

maj Pohod

4. P september Pohod –Vodenica; Adlešiči

januar Sankanje, igre na snegu; Griček

april Atletika; OŠ Loka

maj Pohod; Žeželj

februar Plavanje; Dolenjske Toplice

5. P maj Pohod; Štreklejevec

september Pohod; Velika Plešivica

januar Sankanje in igre na snegu; Griček

junij Plavanje; Debeli rtič

junij Plavanje; Debeli rtič

37


DNEVI DEJAVNOSTI – PŠ GRIBLJE

ŠPORTNI

DNEVI

NARAVO-

SLOVNI

DNEVI

1.

RAZRED

1. Pohod

(Štrekljevec)

2. Sankanje

(Griblje)

3. Pohod

4. Atletika

(OŠ Loka)

5. Športne

igre

(Griblje)

1. Zdravje

(PŠ

Griblje)

2.

Zdravniški

pregled

(ZD

Črnomelj)

3. Travnik

(Krajinski

park

Lahinja)

2.

RAZRED

1. Pohod

(Štrekljevec)

2. Sankanje

(Griblje)

3. Pohod

4. Atletika

(OŠ Loka)

5. Športne

igre

(Griblje)

1. Zdravje

(PŠ

Griblje)

2. Travnik

(Krajinski

park

Lahinja)

3. Mladi

vremenoslo

vec (ŠVN)

3.

RAZRED

1. Pohod

(Štrekljevec)

2. Sankanje

(Griblje)

3. Pohod

4. Atletika

(OŠ Loka)

5. Plavanje

(Dolenjske

toplice)

1. Zdravje

(PŠ

Griblje)

2.

Kostanjeviš

ka jama

3.

Zdravniški

pregled

(ZD

Črnomelj)

4.

RAZRED

1. Pohod

(Štrekljevec)

2. Sankanje

(Griblje)

3. Pohod

4. Atletika

(OŠ Loka)

5. Plavanje

(Dolenjske

Toplice)

1. Zdravje

(PŠ

Griblje)

2. Muzej

rudnika

rjavega

premoga;

TRIS

(Kanižarica

)

3.

Kostanjeviš

ka jama

(Kostanjevi

ca)

5.

RAZRED

1. Pohod

(Štrekljevec)

2. Sankanje

(Griblje)

3. Pohod

4. Plavanje

(ŠVN)

5. Plavanje

(ŠVN)

1. Zdravje

(PŠ

Griblje)

2. Muzej

rudnika

rjavega

premoga;

TRIS

(Kanižarica

)

3.

Cerkniško

jezero

(ŠVN)

38


TEHNIŠKI

DNEVI

KULTUR-

NI

DNEVI

1.

Novoletna

delavnica

(PŠ

Griblje)

2. Od ideje

do izdelka

(PŠ

Griblje)

3. Promet

(Griblje)

1.

Predstavim

se z

lutko(Griblj

e)

2. Zeleni

Jurij

(Griblje)

3.

Predstava

4. Življenje

nekoč

1.

Novoletna

delavnica

(PŠ

Griblje)

2. Od ideje

do izdelka

(PŠ

Griblje)

3.

Orientacija

(ŠVN)

1.

Predstavim

se z

lutko(Gribl

je)

2. Zeleni

Jurij

(Griblje)

3.

Predstava

4. Pastirski

dan (Vače)

1.

Novoletna

delavnica

(PŠ

Griblje)

2. Od ideje

do izdelka

(PŠ

Griblje)

3.

Slovenski

šolski

muzej

(Ljubljana)

1. Kako

nastane

knjiga?

(Griblje)

2. Zeleni

Jurij

(Griblje)

3.

Predstava

4. Muzej na

prostem

Pleterje

1.

Novoletna

delavnica

(PŠ

Griblje)

2. Od ideje

do izdelka

(PŠ

Griblje)

3.

Slovenski

šolski

muzej

(Ljubljana)

4.

Vodovodno

zajetje in

čistilna

naprava

(Črnomelj)

1. Zeleni

Jurij

(Griblje)

2.

Predstava

3. Muzej na

prostem

Pleterje

1.

Novoletna

delavnica

(PŠ

Griblje)

2. Od ideje

do izdelka

(PŠ

Griblje)

3. Vplivi

na

dejavnike

okolja (OŠ

Loka)

4.

Vremenski

pojavi

(ŠVN)

1. Zeleni

Jurij

(Griblje)

2.

Predstava

3. Kulturne

ustanove –

Piran

(ŠVN)

39


ŠOLA V NARAVI

V CŠOD in ŠVN se poleg učenja krepijo medosebni odnosi. Učenci se

učijo sobivanja v skupini.

Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane obvezne

dejavnosti v šoli.

V tem šolskem letu bomo organizirali del pouka v naravi, in sicer za

učence naslednjih razredov:

• 2. razred: CŠOD, dom Lipa, Črmošnjice, 3 dni, 17.–19. 5. 2021

• 5. razred: Debeli rtič, 5 dni, 14.–18. junij 2021

• 6. razred: Debeli rtič, 12.–16. 10. 2020 (prestavljen termin iz

junija 2020)

• 6. razred: planinska šola na Mirni gori, 2 dneva, september,

oktober 2020

• 7. razred: CŠOD, dom Soča, Tolmin, 5 dni, 7.–11. 9. 2020

Plavalni tečaj v Dolenjskih Toplicah

4. razred: 4 dni – skupaj 20 ur, september 2020 (prestavljen termin iz

maja 2020)

3. razred: 4 dni – skupaj 20 ur, maj 2021

EKSKURZIJE

Ekskurzije potekajo v sklopu dnevov dejavnosti, nadstandardna

ekskurzija je organizirana kot nagradni izlet za uspešne učence 3. triade.

Organiziramo tudi ekskurzijo z belokranjskimi šolami za nadarjene

učence na likovnem področju in ekskurzijo v nemško govorečo deželo

za učence izbirnega predmeta nemščina v 3. triadi.

40


INTERESNE DEJAVNOSTI

(MOŽNOST IZBIRE PO POSAMEZNIH RAZREDIH)

1. RAZRED

OTROŠKI PEVSKI ZBOR ČEBELICE

PRAVLJIČNI KROŽEK

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

IGRIVA MATEMATIKA

GORNIŠKI (2 POHODA)

2. RAZRED

OTROŠKI PEVSKI ZBOR ČEBELICE

PRAVLJIČNI KROŽEK

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

IGRIVA MATEMATIKA

GORNIŠKI (3 POHODI)

3. RAZRED

OTROŠKI PEVSKI ZBOR ČEBELICE

PRAVLJIČNI KROŽEK

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

IGRIVA MATEMATIKA

ŠAH

GORNIŠKI (3 POHODI)

4. RAZRED

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

VESELA ŠOLA

ZABAVNA MATEMATIKA

STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR

USTVARJALNE DELAVNICE

RECITATORSKI KROŽEK

Anica Butala

Urša Prus

učiteljica/vzgojiteljica

Ana Gorše

Sonja Štefanič

Anica Butala

Urša Prus

razrednik

N. Tina Prijanovič

Sonja Štefanič

Anica Butala

Urša Prus

razredniki

N. Tina Prijanovič

Franci Mravinec

Sonja Štefanič

razredniki

Petra Poplašen

učitelji angleščine

Dragica Jankovič

Darja Matkovič

Majda Veselič

Marjetka Žunič

Radha Bačurina, Urša

41


FOLKLORA

ČEBELARSKI KROŽEK

DRUŠTVO MLADI GASILEC – mlajši

KAMIŠIBAJ

GORNIŠKI (4 POHODI)

ODBOJKA

TEHNIČNI KROŽEK

ŠAH

5. RAZRED

BADMINTON

ČEBELARSKI KROŽEK

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

VESELA ŠOLA

STAREJŠI OTROŠKI PEVSKI ZBOR

BELOKRANJSKE PISANICE

ODBOJKA

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

RECITATORSKI KROŽEK

KOŠARKA

DRUŠTVO MLADI GASILEC – mlajši

FOLKLORA

KAMIŠIBAJ

GORNIŠKI (4 POHODI)

ŠAH

6. RAZRED

LEGO ROBOTI

MALI NOGOMET

Prus

Stanka Mržljak,

Nataša Tina Prijanovič

Dušan Milinkovič

Ana Gregorac

Ana Gorše

Zdravko Kunič

Branka Weiss

Anja Golobič

Franci Mravinec

Marko Šikonja

Dušan Milinkovič

Petra Poplašen

učitelji angleščine

Dragica Jankovič

Majda Veselič

Majda Veselič, Anja

Golobič

Branka Weiss

razredniki

Radha Bačurina, Urša

Prus

David Štefanič

Ana Gregorac

Nataša Tina

Prijanovič, Stanka

Mržljak

Ana Gorše

Zdravko Kunič

Franci Mravinec

Peter Mravinec

Rok Weiss

42


BADMINTON (tekmovalna skupina)

SMUČANJE

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

KOŠARKA

LIKOVNI KROŽEK

VESELA ŠOLA

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

BELOKRANJSKE PISANICE

NOVINARSKI KROŽEK

DRAMSKI KROŽEK

ODBOJKA

GEOGRAFSKI KROŽEK

LOGIKA

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

ČEBELARSKI KROŽEK

KAMIŠIBAJ

DRUŠTVO MLADI GASILEC – starejši

FOLKLORA

GORNIŠKI (6 POHODOV)

7. RAZRED

VERIŽNI EKSPERIMENT

MALI NOGOMET

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

KOŠARKA

43

Marko Šikonja

Rok Weiss

slovenisti

Petra Poplašen

učitelji angleščine

David Štefanič

Špela Vraničar

Dragica Jankovič

Majda Veselič

Anja Golobič, Majda

Veselič

Katja Peganc

Sonja Jerman, Urša

Prus

Branka Weiss

Helena Željko

Anja Golobič

Veronika Vrbanac

Katarina Pavlakovič

Dušan Milinkovič

Ana Gorše

Sonja Malnarič,

Anton Jakša, Rok

Weiss

Nataša Tina

Prijanovič, Stanka

Mržljak

Zdravko Kunič

Peter Mravinec

Rok Weiss

slovenisti

Petra Poplašen

učitelji angleščine

David Štefanič


BADMINTON (tekmovalna skupina)

LIKOVNI KROŽEK

LOGIKA

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST

ČEBELARSKI KROŽEK

GEOGRAFSKI KROŽEK

ASTRONOMSKI KROŽEK

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

BELOKRANJSKE PISANICE

NOVINARSKI KROŽEK

DRAMSKI KROŽEK

ODBOJKA

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

VESELA ŠOLA

DRUŠTVO MLADI GASILEC - starejši

MLADINA IN GORE (pohodi in

priprava na tekmovanje)

LUTKOVNI KROŽEK

8. RAZRED

VERIŽNI EKSPERIMENT

MALI NOGOMET

BADMINTON (tekmovalna skupina)

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

KOŠARKA

LIKOVNI KROŽEK

FOTOGRAFSKI KROŽEK

LOGIKA

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST

44

Marko Šikonja

Špela Vraničar

Anja Golobič

Veronika Vrbanac

Dušan Milinkovič

Helena Željko

Jožica Kuzma, Jure

Hribar

Majda Veselič

Anja Golobič, Majda

Veselič

Katja Peganc

Sonja Jerman, Radha

Bačurina, Urša Prus

Marko Šikonja

Katarina Pavlakovič

Irena Mihelčič

Sonja Malnarič, Anton

Jakša, Rok Weiss

Janez Jerman, Zdravko

Kunič

Barbara Hlebec,

Renata Grguraš

Peter Mravinec

Rok Weiss

Marko Šikonja

slovenisti

Petra Poplašen

učitelji angleščine

David Štefanič

Špela Vraničar

Katarina Pavlakovič

Anja Golobič

Veronika Vrbanac


ČEBELARSKI KROŽEK

GEOGRAFSKI KROŽEK

ZGODOVINSKI KROŽEK

FILMSKI KROŽEK

ASTRONOMSKI KROŽEK

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

BELOKRANJSKE PISANICE

NOVINARSKI KROŽEK

DRAMSKI KROŽEK

ODBOJKA

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

VESELA ŠOLA

DRUŠTVO MLADI GASILEC – starejši

MLADINA IN GORE (pohodi in

priprava na tekmovanje)

MLADI PODJETNIK

9. RAZRED

VERIŽNI EKSPERIMENT

BADMINON (tekmovalna skupina)

MALI NOGOMET

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

KOŠARKA

LIKOVNI KROŽEK

FOTOGRAFSKI KROŽEK

LOGIKA

MATEMČEK in LOGIČNA POŠAST

ČEBELARSKI KROŽEK

GEOGRAFSKI KROŽEK

45

Dušan Milinkovič

Helena Željko

Tomaž Grdešič

Katarina Pavlakovič

Jožica Kuzma, Jure

Hribar

Majda Veselič

Anja Golobič, Majda

Veselič

Katja Peganc

Sonja Jerman, Radha

Bačurina, Urša Prus

Marko Šikonja

Katarina Pavlakovič

Irena Mihelčič

Sonja Malnarič, Anton

Jakša, Rok Weiss

Janez Jerman, Zdravko

Kunič

Tomaž Grdešič, Sonja

Malnarič

Peter Mravinec

Marko Šikonja

Rok Weiss

slovenisti

Petra Poplašen

učitelji angleščine

David Štefanič

Špela Vraničar

Katarina Pavlakovič

Anja Golobič

Veronika Vrbanac

Dušan Milinkovič

Helena Željko


ZGODOVINSKI KROŽEK

FILMSKI KROŽEK

ASTRONOMSKI KROŽEK

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

BELOKRANJSKE PISANICE

NOVINARSKI KROŽEK

DRAMSKI KROŽEK

ODBOJKA

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

VESELA ŠOLA

DRUŠTVO MLADI GASILEC - starejši

MLADINA IN GORE (pohodi in

priprava na tekmovanje)

MLADI PODJETNIK

Tomaž Grdešič

Katarina Pavlakovič

Jožica Kuzma, Jure

Hribar

Majda Veselič

Anja Golobič, Majda

Veselič

Katja Peganc

Sonja Jerman, Urša

Prus

Marko Šikonja

Katarina Pavlakovič

Irena Mihelčič

Sonja Malnarič, Anton

Jakša, Rok Weiss

Janez Jerman, Zdravko

Kunič

Tomaž Grdešič, Sonja

Malnarič

PODRUŽNICA ADLEŠIČI

ŠOLSKI EKOVRT

IGRIVA MATEMATIKA

FOLKLORA

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

OPZ KRESNIČKE

DRUŠTVO MLADI GASILEC

RECITATORSKI IN DRAMSKI

KROŽEK

KAMIŠIBAJ

Katarina Simčič,

Renata Grguraš

Tadeja Kuzma

Katarina Simčič

razredniki

Majda Veselič

Sonja Malnarič

Tadeja Kuzma

Darko Kočevar

46


PODRUŽNICA GRIBLJE

DRAMSKI KROŽEK

OBLIKOVALNI KROŽEK

ŽUPANČIČEVA BRALNA ZNAČKA

ZABAVNA MATEMATIKA 3.–5. r.

MLADI NARAVOVARSTVENIK

ZABAVNA MATEMATIKA 1., 2. r.

VESELA ŠOLA

DRUŠTVO MLADI GASILEC

Branka Weiss

Jana Štajdohar

razrednika

Jana Štajdohar

Veronika Vrbanac

Branka Weiss

Jana Štajdohar

Ana Gregorac

VODJE STROKOVNIH AKTIVOV

● za angleščino: David Štefanič

● za slovenščino: Katja Peganc

● za matematiko, fiziko: Veronika Vrbanac

● za družboslovne dejavnosti: Helena Željko

● za naravoslovno tehniške dejavnosti: Peter Mravinec

● za podaljšano bivanje: Nina Mržljak

● za umetnostno področje: Špela Vraničar

● za športne dejavnosti: Marko Šikonja

● za knjižničarsko dejavnost: Marija Špringer

VODJE RAZREDNIH AKTIVOV

● za 1. razred: Anica Butala

● za 2. razred: Barbara Hlebec

● za 3. razred: Katarina Simčič

● za 4. razred: Marjetka Žunič

● za 5. razred: Dragica Jankovič

● za 6. razred: Alenka Mravinec

● za 7. razred: Darinka Krušič

● za 8. razred: Katja Peganc

● za 9. razred: Jeni Kure

47


14. DIFERENCIACIJA PRI POUKU

Manjše učne skupine (heterogene učne skupine) bomo oblikovali pri

slovenščini, angleščini in matematiki v 8. in 9. razredu. Notranja

diferenciacija se bo izvajala v vseh razredih.

15. INDIVIDUALNA POMOČ OTROKOM IN

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Učencem, ki težje dojemajo snov pri rednem pouku, nudimo

individualno pomoč. Izvajajo jo učitelji in šolska svetovalna služba.

Individualno pomoč učencem s posebnimi potrebami, ki jim je bila

dodeljena odločba o usmeritvi, izvajajo specialne pedagoginje iz

Osnovne šole Milke Šobar - Nataše. V skladu z odločbo o usmeritvi

nekatere ure izvajajo tudi učitelji in svetovalni delavci OŠ Loka.

Individualno in skupinsko pomoč ter dodatno strokovno pomoč

učencem Romom bodo izvajali učitelji razredne in predmetne stopnje,

če bo potrebno njihovo znanje še dopolniti.

16. DODATNI POUK IN NADARJENI UČENCI

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih

presegajo določene standarde znanja. Učenca za dodatni pouk predlaga

učitelj predmeta, pri katerem učenec izstopa v znanju. Posebej bodo

organizirane skupine za nadarjene v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.

Učenci bodo z raznimi dejavnostmi razvijali svoje interese (krožki,

projektne naloge, tematske delavnice, tekmovanja, ekskurzije …). V

manjših skupinah bodo reševali zahtevnejše problemske situacije s

področja naravoslovja, matematike, slovenščine in tujega jezika. V

48


soglasju s starši se učenec odloči za obiskovanje dodatnega pouka, ki je

potem zanj obvezen.

17. DOPOLNILNI POUK

Organiziran je za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Učence

predlaga učitelj, ki predmet poučuje, starši pa se skupaj z otrokom

odločijo o obiskovanju dopolnilnega pouka.

18. JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je za učence 1. razreda v prostorih Poslovne hiše

Stratus organizirano od 6.30 do pričetka pouka. Poteka v eni od učilnic

1. razreda.

Učenci vozači, ki imajo le prvi dovoz, imajo možnost jutranjega

varstva na matični šoli od 7.30 do začetka pouka. Varstvo se izvaja v

razredih in jedilnici šole po razporedu.

Na Podružnični šoli Adlešiči je jutranje varstvo organizirano od 6.45 do

začetka pouka.

19. PODALJŠANO BIVANJE

Vključitev v oddelke PB je prostovoljna.

Podaljšano bivanje je dogovorjena vzgojno-izobraževalna dejavnost

osnovne šole za učence od 1. do 5. razreda. V času PB učenci napišejo

domače naloge, pojejo kosilo, se ukvarjajo s sprostitvenimi in

ustvarjalnimi dejavnostmi. Starši učencev so prejeli zgibanko s

49


podrobnimi navodili o delu in ciljih OPB. Starše prosimo, da se držijo

dogovorjenih ur odhoda. O času in načinu odhoda iz OPB starši

pisno obvestijo učitelja OPB.

UČITELJI, KI POUČUJEJO V ODDELKU PODALJŠANEGA

BIVANJA:

OPB 1. r., 1. sk.: Sašo Topler

OPB 1. r., 2. sk.: Martina Bahor, Ana Kočevar, Nina Mržljak (vodja

OPB)

OPB 2. r., 1. sk.: Ana Kump, Nataša Š. Bradač, Barbara Hlebec

OPB 2. r., 2. sk.: Katja Peganc

OPB 3. r.: Sonja Štefanič, Anton Jakša

OPB 4. r.: Veronika Vrbanac

OPB 5. r.: Alenka Mravinec, Dragica Jankovič

OPB Adlešiči: Renata Grguraš, Alenka Mravinec, Katarina Simčič,

Darko Kočevar, Tadeja Kuzma

OPB Griblje: Ana Gregorac

20. DOPOLDANSKO VARSTVO

Šola bo za učence izvajala tudi dopoldansko varstvo. Slednje je

namenjeno učencem, ki zaradi delitve pouka (učne skupine, izbirni

predmeti, šport) ne bodo razporejeni v nobeno obliko izobraževanja, in

je za učence obvezno. Učenci šole v tem času ne smejo samovoljno

zapustiti. Za učence je zadolžen dežurni učitelj v določenem prostoru.

21. PRIREDITVE V ŠOLSKEM LETU 2020/21

• Sprejem prvošolcev – 1. šolski dan,

• 160 let šole Adlešiči – november 2020,

● Pokaži, kaj znaš – december 2020,

50


● Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti – december

2020,

● Radijska ura ob kulturnem prazniku – februar 2021,

● Podelitev bralne značke – april/maj 2021,

● Postavitev temeljnega kamna za novo šolo – maj 2021,

● Pojem, plešem in igram – junij 2021,

● Valeta – junij 2021,

● Dan državnosti s podelitvijo pohval – junij 2021,

● ostali nastopi učencev OŠ Loka in podružničnih šol v Adlešičih

in Gribljah – glede na povabilo lokalne in širše skupnosti.

22. UČBENIŠKI SKLAD

V šolskem letu 2020/21 so vsi učenci šole vključeni v učbeniški sklad,

kar predstavlja 100 % vseh učencev na šoli.

Vsi učenci od 1. do 9. razreda dobijo brezplačne učbenike iz sklada.

Delovne zvezke za prvošolce, drugošolce in tretješolce je financiralo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učencem od 4. do 9.

razreda pa delovne zvezke in ostale šolske potrebščine starši kupijo

sami. Če učenec učbenik uniči ali izgubi, starši plačajo vrednost novega

učbenika. Učenci učbenike prejmejo v prvih dneh septembra, vrnejo pa

jih junija, v zadnjem tednu pouka. Dolžnost učencev je, da za učbenike

iz sklada lepo skrbijo (jih zavijejo, po njih ne pišejo, ne trgajo in ne

izrezujejo listov, po njih ne črtajo z belilom, ne rišejo in ne podčrtujejo

besedil).

Skrbnica učbeniškega sklada je Marija Špringer.

51


23. STIKI S STARŠI

RODITELJSKI SESTANKI IN PREDAVANJA ZA STARŠE

● Konec avgusta – zadnji teden (za starše 1., 2., 3. razreda);

● september: predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela šole

od 4. do 9. razreda);

● med šolskim letom – glede na aktualnost: roditeljski sestanki

za posamezne oddelke od 1. do 9. razreda;

● november in februar: predavanje za starše, tema bo po

dogovoru s predavatelji (vsi oddelki);

● april: pregled učno-vzgojnega dela in prenova učnih vsebin (vsi

oddelki).

GOVORILNE URE

Popoldanske govorilne ure bodo:

● v šoli Loka vsak prvi torek v mesecu, za starše otrok od 1. do 5.

razreda ob 15.30, za starše otrok od 6. do 9. razreda pa ob 16.

uri; na vseh govorilnih urah imajo starši možnost pogovora z

vsemi učitelji, ki poučujejo njihovega otroka;

● v Podružnični šoli Adlešiči vsak prvi četrtek v mesecu ob 15.

uri; dopoldanske govorilne ure bodo objavljene na spletni strani

šole;

● v podružnični šoli Griblje so govorilne ure vsak prvi

ponedeljek v mesecu ob 15.30; dopoldanske govorilne ure bodo

objavljene na spletni strani šole.

Dopoldanske govorilne ure na matični šoli določijo razredniki.

Objavljene bodo na spletni strani šole.

Za razgovor z ravnateljico, s pomočnico ravnateljice, svetovalno službo

in knjižničarkama se lahko dogovorite po telefonu.

Uradne ure v tajništvu so od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30.

52


24. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK

Zdravstveno varstvo otrok bo šola izvajala v sodelovanju z

Zdravstvenim domom Črnomelj. Predavanja na temo Zdravstvena

vzgoja in zobna preventiva bo izvajalo osebje Zdravstvenega doma

Črnomelj za učence od 1. do 9. razreda skozi vse šolsko leto.

Učenci bodo imeli:

● obvezni zdravniški pregled ob vpisu v 1. razred;

● sistematske zdravniške in zobozdravniške preglede v 1., 3., 6., 8.

razredu;

● preventivne zobozdravstvene preglede in svetovanje od 1. do 9.

razreda;

● cepljenje deklic v 6. razredu s cepivom proti okužbam s HPV,

katerih starši bodo v cepljenje privolili.

Velik, pomemben sklop obiskov strokovnih delavk iz CZP Črnomelj pa

je do letošnjega leta predstavljalo Tekmovanje za čiste in zdrave zobe

oziroma mesečni pregledi/prikaz ščetkanja zob. Tega v trenutni situaciji

ne bodo izvajali po že utečeni praksi. Potrebne bodo prilagoditve v

smislu zmanjšanja možnosti prenosa respiratornih okužb. O

natančnejših navodilih NIJZ nas bodo obveščali sproti. Mesečni obiski

za posamezni razred ostanejo in temeljijo na motivaciji učencev. Tako

bodo otroci čutili spodbudo in pomembnost ščetkanja zob še naprej.

Namesto pregledovanja zob (tekmovanja) se bo mesečno izvajal prikaz

ustne higiene na različne načine skupaj z umivanjem rok in prikazom

higiene kašlja. V nasprotnem primeru lahko pričakujemo velik upad

ustne higiene in s tem porast karioznih zob.

Izdelan imamo tudi načrt zagotavljanja kontinuiranega dela ob pojavu

in širjenju koronavirusa covid-19; šola od samega začetka izvaja

preventivne ukrepe po navodilih. Nahaja se na spletni strani šole.

53


25. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

UČENCEV (NPZ)

Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se

znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), ki

so obvezni za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja (6. razred) se preverja znanje

slovenščine, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja (9. razred) se preverja znanje

slovenščine, matematike ter športa – tretji predmet, ki ga vsako leto

septembra določi minister za tekoče šolsko leto za vsako šolo

posebej.

Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učenca in se ne

smejo uporabljati za razvrščanje šol.

Dosežki učenca na NPZ ne vplivajo na uspeh oziroma na

oblikovanje zaključnih ocen pri posameznih predmetih.

NPZ se opravlja samo pisno in traja najmanj 45 in največ 90 minut.

Koledar izvedbe NPZ

PREDMET

REDNI ROK

slovenščina (6. in 9. razred) 4. maj 2021

matematika (6. in 9. razred) 5. maj 2021

športna vzgoja (9. razred) 10. maj 2021

angleščina (6. razred) 10. maj 2021

Dosežki učenca so izraženi v točkah in odstotkih. Podrobnejša

navodila in datume za izvedbo NPZ določi minister.

Od 1. do 3. junija 2021 – seznanitev učencev 9. razreda z dosežki

NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne

naloge, poizvedbe.

54


Od 7. do 9. junija 2021 – seznanitev učencev 6. razreda z dosežki

NPZ in uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne

naloge, poizvedbe.

15. junij 2021 – razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.

24. junij 2021 – razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

26. ORGANIZACIJA PREVOZOV UČENCEV

Po Zakonu o osnovni šoli zagotavlja občina brezplačen prevoz za vse

učence, katerih bivališče je od šole oddaljeno več kot 4 km. Izjemoma

ga zagotovi tudi za krajšo razdaljo, če Svet za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu ugotovi, da je varnost učencev ogrožena. Šola ima 68

% vozačev, ki se vsakodnevno vozijo v šolo iz različnih smeri. Za

učence vozače je po končanem pouku do odhoda avtobusov

organizirano varstvo. Učenci naj odhajajo na avtobuse TAKOJ po

končanem pouku. Šolski prevoz otrok izvaja avtobusno podjetje MPOV

iz Vinice.

Vozni red je v celoti objavljen na spletni strani šole in je enak kot v

preteklem šolskem letu.

Za lokacijo PH Stratus je v letošnjem šolskem letu DODAN in

oblikovan naslednji vozni red:

PRIHODI:

• 7.20 iz smeri Zorenci;

• iz vseh smeri prevoza po voznem redu 2. dovoza (do 8.20);

• 8.15 – izpred OŠ Loka Črnomelj za učence, ki živijo v okolici

šole. Učence spremlja dežurni učitelj.

55


ODHODI:

• 12.40 – izpred PH Stratus do OŠ Loka Črnomelj. Učenci

prestopijo na redne šolske prevoze glede na kraj bivanja.

Učence spremlja dežurni učitelj.

• 13.30 – izpred PH Stratus do OŠ Loka Črnomelj. Učenci

prestopijo na redne šolske prevoze glede na kraj bivanja.

Učence spremlja dežurni učitelj.

27. VZGOJNI NAČRT ŠOLE IN PRAVILA

ŠOLSKEGA REDA

VZGOJNI NAČRT ŠOLE IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA sta

objavljena na spletni strani šole. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS

št. 63/2013) opredeljuje vzgojno delovanje šole v 60f. členu.

28. IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA O PREVERJANJU

IN OCENJEVANJU ZNANJA

Tudi v tem šolskem letu imajo učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo,

možnost biti oproščeni sodelovanja in ocenjevanja pri izbirnih

predmetih (v celoti ali le za eno uro tedensko).

Pri vsakem predmetu ocenjuje učitelj učenčevo znanje sproti skozi obe

ocenjevalni obdobji. V posameznem ocenjevalnem obdobju ga oceni

najmanj dvakrat. Na podlagi pisnih izdelkov lahko znanje učencev

oceni največ dvakrat v tednu ali enkrat dnevno. Ob koncu vsakega

ocenjevalnega obdobja bo razrednik pisno obvestil starše o učnem

uspehu učenca.

56


Učenec 3., 4., 5. ali 6. razreda lahko na podlagi pisno obrazloženega

predloga razrednika ponavlja razred brez soglasja staršev. Učenec

lahko ponavlja, če ni dosegel pričakovanih rezultatov, ki so potrebni za

napredovanje v naslednji razred, čeprav mu je šola omogočila

vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske

pomoči. V drugem obdobju lahko učenec ponavlja, kadar je ob koncu

šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, čeprav mu

je šola omogočila vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike

individualne in skupinske pomoči.

Učenec, ki je v 7. oziroma 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu

negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, lahko opravlja popravni

izpit konec junija in/ali konec avgusta. Če predmeta tudi v drugem roku

ne popravi, razred ponavlja.

Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, iz

katerih je ob koncu pouka v šolskem letu ocenjen negativno. Izpite

lahko ponavlja večkrat, po preteku šolskega leta pa jih opravlja kot

odrasli.

29. NASVETI ZA VARNO SPLETNO KLEPETANJE

IN UPORABO INTERNETA

● Bodi pazljiv/-a, komu na spletu zaupaš, in ne pozabi, da so

spletni prijatelji v resnici tujci. Ni važno namreč, kako dolgo že

poznaš nekoga na spletu in kako prijazen je, v resnici morda ni

to, kar pravi, da je.

● Srečanje z nekom, ki si ga spoznal/-a na spletu, je lahko

nevarno! Če pa se kljub vsemu želiš z nekom sestati, za

dovoljenje vprašaj starše. Dogovori se za sestanek na javnem

mestu in nanj nikoli ne hodi sam/-a.

57


● Na spletu vedno uporabljaj vzdevek (»nickname«).

● Ko si izbiraš vzdevek, ki ga boš uporabil/-a na spletu, pazi, da

vzdevek ne izdaja tvoje starosti, spola ali pravega imena.

● Zavedaj se, da si vedno, kadar posreduješ svoje podatke,

izpostavljen/-a potencialni nevarnosti, da jih bo kdo zlorabil.

Preden posreduješ svoje osebne podatke drugi osebi, se vedno

posvetuj s starši ali drugo osebo, ki ji zaupaš.

● Starše vedno sproti obveščaj o novih spletnih prijateljih.

● Neznancem ne pošiljaj svojih osebnih fotografij.

● Nemudoma zapusti klepetalnico, kadar te nekdo sili k dejanjem,

ki se ti ne zdijo pravilna ali pa so ti zgolj smešna, neprijetna, ali

če ti nekdo postavlja vprašanja, na katera ne želiš odgovoriti.

● Komuniciraj le z ljudmi, ki jih poznaš.

● Ne odgovarjaj neznanim pošiljateljem in jih enostavno izbriši.

● Svojih osebnih podatkov, kot so spol, starost, naslov, e-poštni

naslov, telefonska številka, slika, informacije o kreditni kartici

NE posreduj v klepetalnicah, na forumih in v programih za

takojšnje sporočanje (IRC …).

● Preden izpolniš spletni obrazec za registracijo, preberi izjavo o

varovanju zasebnosti, s čimer se prepričaš, da tvoji osebni

podatki ne bodo posredovani.

● Moje geslo je moja skrivnost, ki je ne povem nikomur. Občasno

ga spremenim.

● Do drugih oseb na spletu se vedem spoštljivo, jih ne žalim in ne

opravljam.

● Zavedam se, da je »hekanje« in nalaganje piratske programske

opreme nezakonito, zato se s tem ne ukvarjam.

● Elektronskih sporočil neznanih pošiljateljev ne odpiram.

Več o varni uporabi interneta si preberite na spletnem naslovu

»www.safe.si«.

58


30. ŠOLSKI KOLEDAR

Torek, 1. 9. 2020 – začetek pouka.

Ponedeljek–petek, 28. 10. 2019–1. 11. 2020 – jesenske počitnice.

Sobota, 31. 10. 2020 – dan reformacije.

Nedelja, 1. 11. 2020 – dan spomina na mrtve.

Četrtek, 24. 12. 2020 – proslava pred dnevom samostojnosti in

enotnosti.

Petek, 25. 12. 2020 – božič.

Sobota, 26. 12. 2020 – dan samostojnosti in enotnosti.

Petek–sobota , 25. 12. 2020–2. 1. 2021 – novoletne počitnice.

Petek–sobota, 1. 1. 2021–2. 1. 2021 – novo leto.

Petek, 29. 1. 2021 – zaključek 1. ocenjevalnega obdobja.

Petek, 5. 2. 2021 – proslava pred slovenskim kulturnim praznikom.

Ponedeljek, 8. 2. 2021 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik.

Petek–sobota, 12. 2. 2021–13. 2. 2021 – informativna dneva za vpis v

srednje šole.

Ponedeljek–petek, 15. 2. 2021–19. 2. 2021 – zimske počitnice.

Ponedeljek, 5. 4. 2021 – velikonočni ponedeljek.

Ponedeljek, 26. 4. 2021 – pouka prost dan.

Torek, 27. 4. 2021 – dan upora proti okupatorju.

Torek–nedelja, 27. 4. 2021 – 2. 5. 2021 – prvomajske počitnice.

Sobota–nedelja, 1. 5. 2021–2. 5. 2021 – praznik dela.

Torek, 15. 6. 2021 – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9.

razreda, razdelitev spričeval in obvestil.

Četrtek, 24. 6. 2021 – zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od

1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil, pouk in proslava pred

dnevom državnosti.

Petek, 25. 6. 2021 – dan državnosti.

Ponedeljek–torek, 28. 6. 2021–31. 8. 2021 – poletne počitnice.

59


31. IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE

IZPITE

16. 6. 2021–29. 6. 2021 – 1. rok, učenci 9. razreda

28. 6. 2021–9. 7. 2021 – 1. rok, učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. 2021–31. 8. 2021 – 2. rok, učenci od 1. do 9. razreda

32. KAM PO POMOČ V TEŽAVAH?

1. Internet: »To sem jaz«

2. TOM – telefon za otroke in mladino

telefon: 080 1234, klic je brezplačen. Kličete lahko vsak dan od

12. do 20. ure.

3. POSVETOVALNICA ZA STARŠE IN OTROKE, Mušičeva

2, 8000 Novo mesto, telefon: 07 39 34 420

4. ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ – ŠOLSKA

AMBULANTA, telefon: 07 30 61 720

5. SOS – telefon za ženske in otroke, telefon: 080 1155,

klic je brezplačen od 19. do 22. ure, za otroke: 080 1552

6. POLICIJA, telefon: 113, anonimni telefon: 080 1200

7. CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ,

telefon: 07 30 62 360 do 15. ure

8. DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA, VARNA HIŠA

NOVO MESTO, telefon: 07 33 26 895 od 9. do 19. ure

9. RAZVOJNA AMBULANTA, ZDRAVSTVENI DOM

NOVO MESTO, telefon: 07 39 16 733

10. SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE IN

MLADOSTNIKE LJUBLJANA, Gotska 18, telefon: 01 58 37

500

11. KRIZNI CENTER ZA MLADE KRŠKO, Cesta krških žrtev

105, telefon: 07 49 05 177

60


12. SVETOVALNICA (brezplačna SVETOVALNICA v Beli

krajini), Ulica Otona Župančiča 7, vnaprej se lahko naročite

po elektronski pošti: nasveti.osmsn@gmail.com ali pa jih

kontaktirate po telefonu: 07/ 306 17 40 (vsak dan med 13. in 14.

uro).

61


ŠOLA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB

NAVEDENIH VSEBIN.

Izdajatelj: OŠ Loka Črnomelj

Črnomelj, september 2020

62


63

More magazines by this user
Similar magazines