13.10.2020 Views

LDN 2020_21_koncna_verzija_podpisana

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LETNI DELOVNI NAČRT

OŠ BRŠLJIN

ŠOLSKO LETO 2020/2021

Pripravili: Darja Brezovar,

Marija Doberdrug in

sodelavci

Novo mesto, september 2020


VSEBINA

1. UVOD 6

1.1 Postopek nastajanja letnega delovnega načrta 6

1.2 Rokovnik 7

1.3 Cilji osnovne šole 7

1.4 Udejanjanje vrednot Osnovne šole Bršljin 8

2. MATERIALNE PREDNOSTNE NALOGE 8

3. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI 9

3.1 Šolski okoliš 9

3.2 Delavci šole 10

3.3 Prostori 13

3.3.1 Učilnice, kabineti in ostali prostori 14

4. OBVEZNI PROGRAM 14

4.1 Prednostne naloge 14

4.1.1 Prednostna naloga: Bralna pismenost in razvoj slovenščine 15

4.2 Projekti 16

4.2.1 Kulturna šola 16

4.2.2 Zdrava šola 17

4.2.3 Ekošola 19

4.2.4. ERASMUS+ 20

4.2.4 V jati z drugačnimi 21

4. 2. 9. Posebne delovne naloge 22

4.3 Pouk 23

4.3.1 Urnik 26

4.3.2 Manjše učne skupine 28

4.4 Dnevi dejavnosti 29

4.4.1 Kulturni dnevi 29

4.4.2 Naravoslovni dnevi 32

4.4.3 Športni dnevi 33

4.4.4 Tehniški dnevi 35

4.4.5 Predvidena finančna sredstva vstopnin 37


4.5 Izbirni predmeti 42

4.5.1 Neobvezni izbirni predmeti 43

4.6 Plavalni tečaji 43

4.1 Kolesarski izpit 43

4.2 Nacionalno preverjanje znanja 44

Smernice za izboljšanje dosežkov pri NPZ 44

ANGLEŠČINA 44

SLOVENŠČINA 44

MATEMATIKA 46

4.8.2 Rokovnik izvedbe NPZ v šolskem letu 2020/2021 46

4.3 Delo z nadarjenimi 47

5. RAZŠIRJENI PROGRAM 52

5.1 Jutranje varstvo 52

5.2 Podaljšano bivanje 52

5.3 Dopolnilni in dodatni pouk 53

5.4 Tekmovanja 54

5.5 Interesne dejavnosti 55

5.6 Šola v naravi 57

5.7 Prireditve in proslave 58

6. Učna in delovna obveznost učiteljev 59

6.1. Druge delovne obveznosti učiteljev 59

7. Šolski koledar 60

7.1. Dnevi pouka po mesecih 61

7.2. Šolske počitnice 61

7.3. Koledar za šolsko leto 2020/2021 62

8. ORGANIZIRANOST UČENCEV 76

Skupnost učencev šole 76

9. ŠOLSKA PREHRANA 77

9.1. Spodbujanje kulturnega in zdravega prehranjevanja 78

9.2. Komisija za šolsko prehrano 78

9.3. Prijava na šolsko prehrano 79


9.4. Odjavljanje šolske prehrane 79

9.5. Plačevanje obrokov 79

10. Varstvo otrok 79

10.1 Zdravstveno varstvo 79

10.2 Skrb za javni red in bivanje v šoli 80

10.3 Varna pot v šolo 81

10.3.1 Varno s kolesom 81

10.3.2 Prevozi otrok 81

10.3.3 Vozni red šolskih avtobusov in šolskega kombija 82

11. SODELOVANJE S STARŠI 83

11.1.Govorilne ure 83

11.2.Roditeljski sestanki 85

11.3.Šolski sklad 87

11.4.Svet staršev 87

Člani Sveta staršev 87

12. DELO STROKOVNIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV 88

12.1 Strokovni delavci 88

12.2 Učiteljski zbor 88

12.2.1. Datumi in program ocenjevalnih in pedagoških konferenc, izpitni roki za

predmetne in popravne izpite 89

12.3 Oddelčni učiteljski zbor 90

12.4. Razredniki v šolskem letu 2020/2021 90

12.5 Strokovni aktivi 92

12.5.1 Vodje aktivov in člani timov 92

12.4 Šolska knjižnica 94

12.5 Šolska svetovalna služba 94

12.6 Pomoč učencem 96

12.8.1 Dodatna strokovna pomoč (DSP) 97

12.8.2 Individualna in skupinska učna pomoč (ISP) 97

12.8.3 Individualna in skupinska dodatna pomoč učencem (ISDP) 98

12.7 Karierna orientacija 98


12.8 Ravnateljica 99

12.10.1 Vodenje učiteljskega zbora 100

12.10.2 Spremljanje dela strokovnih delavcev 100

12.10.3 Hospitacijska dejavnost 101

12.10.4 Zagotavljanje permanentnega izobraževanja strokovnih delavcev 101

12.10.5 Pomočnica ravnateljice 102

13. SODELOVANJE Z OKOLJEM 103

13.1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS 103

13.2 Občina Novo mesto 103

13.3 Krajevne skupnosti 103

13.4 Zavod republike Slovenije za šolstvo, OE Novo mesto, ZRSŠ 103

13.5 Center za socialno delo Novo mesto 103

13.6 Druge osnovne šole, vrtci in VDC 104

13.7 Srednje šole 104

13.8 Visokošolske izobraževalne in raziskovalne ustanove 104

13.9 Izobraževalne organizacije 104

13.10 Podjetja, obrtniki 104

13.11 Društva 105

14. Spremljanje letnega delovnega načrta 105


1. UVOD

Letni delovni načrt Osnovne šole Bršljin je temeljni dokument, ki opredeljuje življenje in delo šole

v šolskem letu 2020/2021. V letnem delovnem načrtu so z Zakonom o osnovni šoli določene

vsebine, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom

in učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev drugih dejavnosti, ki jih izvajamo v Osnovni

šoli Bršljin.

Določeno je delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s

katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj

učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev,

sodelovanje z drugimi inštitucijami, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne

za uresničitev programa dela osnovne šole.

Pri oblikovanju delovnega načrta smo upoštevali zakonske predpise, ki urejajo področje vzgoje in

izobraževanja, in sicer:

• Zakon o osnovni šoli

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

• Zakon o uravnoteženju javnih financ

• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

• Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

• Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

• Obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Šolsko leto 2020/2021 smo začeli v torek, 1. 9. 2020. Za vse učence bo potekal pouk v skladu s

šolskim koledarjem. Glede na trenutno epidemiološko sliko smo začeli pouk po modelu B, ki je

opredeljen v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s

Covid-19. Model B zahteva smiselno upoštevanje priporočil za ohranitev varnosti in zdravja

udeležencev izobraževanja.

V publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid-19 so

opredeljeni štirje modeli izvajanja vzgojno izobraževalnega dela. Prehod na drug model bo med

šolskim letom izveden glede na epidemiološko sliko v državi ali posamezni šoli.

1.1 Postopek nastajanja letnega delovnega načrta

Letni delovni načrt je oblikovan na podlagi predlogov, ki so jih posredovali strokovni delavci v

individualnih pogovorih, pisnih odgovorih v vprašalniku ob koncu šolskega leta, pri načrtovanju

novega šolskega leta na pedagoških konferencah in strokovnih aktivih, ter z upoštevanjem

pripomb, ki so jih posredovali starši na sestankih Sveta staršev Osnovne šole Bršljin in člani Sveta

šole.

6


1.2 Rokovnik

Datum Dejavnost Odgovoren

do 30. 6. 2020 zbiranje predlogov ravnateljica

26. 8. 2020 obravnava osnutka na pedagoški

konferenci

ravnateljica

do 17. 9. 2020 priprava predloga ravnateljica in strokovni delavci

18. 9. 2019 pošiljanje članom Sveta staršev in

Sveta šole

tajnica

24. 9. 2020 obravnava na seji Sveta staršev predsednik Sveta staršev

28. 9. 2020 obravnava na seji Sveta šole predsednik Sveta šole

do 10. 10. 2020

vnos dopolnitev, ki so bile sprejete na

seji Sveta šole

ravnateljica

1.3 Cilji osnovne šole

LDN je sestavljen tako, da uresničuje cilje osnovnošolskega izobraževanja, zapisane v 2. členu

Zakona o osnovni šoli (URL, 8. 7. 2016) :

• zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;

• spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in

socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;

• omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi,

vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;

• pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na

usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;

• vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično

družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do

drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;

• razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini

Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;

• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;

• vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno

strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

• razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem,

matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;

7


• razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku,

na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in

madžarskem jeziku;

• razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;

• razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;

• doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;

• razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter

za izražanje na različnih umetniških področjih;

• razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in

ustvarjalnosti učenca.

V šoli se v skladu s cilji zagotavlja varno in spodbudno učno okolje, kjer je prepovedano telesno

kaznovanje otrok in vsakršna druga oblika nasilja nad in med otroki in neenakopravna obravnava,

ki bi temeljila na spolu, spolni usmerjenosti, socialnem in kulturnem poreklu, veroizpovedi, rasni,

etnični in narodni pripadnosti ter posebnosti v telesnem in duševnem razvoju.

1.4 Udejanjanje vrednot Osnovne šole Bršljin

Vrednote učencev in zaposlenih v Osnovni šoli Bršljin so zapisane v Vzgojnem načrtu Osnovne šole

Bršljin. Zapisane vrednote so: spoštovanje, znanje, odgovornost, delavnost, ustvarjalnost,

inovativnost in strpnost. Iz vrednot je izpeljana tudi vizija: "Z odgovornim delom in spoštovanjem

ustvarjamo svoj svet prihodnosti".

Šola je vsako leto bolj multikulturna, kar prinaša bogastvo in zahteva posebno pozornost pri

ustvarjanju šolskega vsakdana. V našem šolskem okolju je tudi veliko romsko naselje. Romi so se

k nam všolali že leta 1971. Danes predstavljajo 17,8 % vpisanih učencev. V vseh teh letih je bilo

opravljenega veliko kvalitetnega pedagoškega dela. Ker ti otroci prihajajo iz zelo specifičnega

socialnega in kulturnega okolja, kjer se vrednote bistveno razlikujejo od vrednot ostale populacije

in tudi od vrednot, ki smo jih zapisali v uvodu, moramo imeti izoblikovanih več strategij delovanja

za različne situacije.

Smo šola z nazivom ZDRAVA ŠOLA, že drugič KULTURNA ŠOLA, tokrat za obdobje 2016–2021 in

že 23 let EKOŠOLA. Od 6. 2. 2017 smo tudi nosilci priznanja Blaža Kumerdeja, ki ga podeljuje

Zavoda za šolstvo.

Od šolskega leta 2017/2018 smo vključeni v petletni projekt Zavoda za šolstvo RS Slovenije

BRALNA PISMENOST.

Osnovna šola Bršljin v šolskem letu 2019/2020 začenja z novim dvoletnim Erasmus+ projektom.

Tokrat smo partnerska šola v projektu STRIVE, ki ga koordinira šola St. Benedict College Middle

School Kirkop z Malte.

2. MATERIALNE PREDNOSTNE NALOGE

V okviru finančnih zmožnosti bomo skrbeli za sprotno nabavo potrebnih didaktičnih

pripomočkov, športnih rekvizitov, knjig in ostalih sredstev za pouk.

8


Po energetski sanaciji imamo zelo velike težave s previsokimi temperaturami v prostorih v poznih

spomladanskih mesecih do junijskega zaključka šolskega leta in tudi v jesenskem delu (september,

oktober). V tem letu bi radi pridobili idejne rešitve, načrte in opravili vsaj del namestitev klimatskih

naprav oz. rekuperatorjev zraka.

V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo:

- zamenjavo tlakov,

- zamenjavo vrat v učilnicah,

- montažo nekaj klimatskih naprav oz. rekuperatorjev.

Srednjeročni petletni načrt:

- menjava tlakov v zgornjem hodniku in razredih,

- menjava vrat v učilnice na desnem traktu šole – zgornji del,

- klimatiziranje vseh potrebnih prostorov.

Materialne prednostne naloge so opredeljene v finančnem načrtu za leto 2020 in bodo v

finančnem načrtu za leto 2021.

Izvedba vseh materialnih prednostnih nalog je odvisna od finančnih sredstev. Upamo, da bo

financiranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS še naprej potekalo nemoteno. Del

načrtov bomo uresničili iz presežkov prihodkov nad odhodki, če ne bo zahtev, da jih porabimo v

druge namene. Del sredstev bomo skušali pridobiti z donatorskimi sredstvi.

3. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI

Osnovna šola Bršljin je samostojna osnovna šola, ki ima v tem šolskem letu 31 oddelkov od prvega

do devetega razreda, poleg tega pa še 5,68 oddelkov podaljšanega bivanja.

Pouk poteka v eni izmeni: od 7.30 za učence od 4. do 9. razreda in od 7.45 za učence od 1. do 3.

razreda. Dodatni in dopolnilni pouk, nekateri izbirni predmeti in razredne ure na predmetni

stopnji so organizirani praviloma od 7.30 do 8.15, na razredni stopnji pa po pouku. Izbirni

predmeti so razvrščeni od ponedeljka do petka 7. in 8. šolsko uro, kjer je to možno, pa že ob 7.30.

V popoldanskem času potekajo interesne dejavnosti.

Učenci od 1. do 5. razreda imajo pouk v matičnih učilnicah, učenci od 6. do 9. razreda pa v matičnih

učilnicah in specialnih učilnicah LUM , GUM, KEM, FIZ.

Od 6.00 do 7.45 izvajamo jutranje varstvo za učence 1. razreda. Vsi ostali učenci lahko vstopajo v

prostore šole po urniku odpiranja šole in počakajo na začetek pouka na določenih mestih, ki so

opredeljena v COVID hišnemu redu.

3.1 Šolski okoliš

Šolski okoliš zajema področje Krajevne skupnosti Bršljin, Bučna vas, Karteljevo in Prečna. Učenci

prihajajo v šolo iz naslednjih naselij oziroma ulic:

pošta Novo mesto 8000:

9


Brezje, Brinje, Bršljin, Cegelnica, Cesta brigad, Češča vas, Daljni Vrh, Dolenje Kamence, Dolenje

Kamenje, Dolenje Karteljevo, Drska, Foersterjeva ulica, Gorenje Kamence, Gorenje Kamenje,

Gorenje Karteljevo, Hudo, Klemenčičeva ulica, Kočevarjeva ulica, Koštialova ulica, Kuzarjev Kal,

Lastovče, Ljubljanska cesta, Markljeva ulica, Medičeva ulica, Mestne njive, Mirnopeška cesta,

Muhaber, Podbreznik, Potočna vas, Prečna, Seidlova cesta, Suhor, Šegova ulica, Šmihel, Tržiška

ulica, Turkova ulica, Ulica Danila Bučarja, Ulica stare pravde, V Brezov log, Vandotova ulica,

Vavpotičeva ulica, Velika Bučna vas, Zalog, Zobčeva ulica, Ždinja vas, Žlebej, Župnca.

V šolo so vpisani tudi učenci iz šolskih okolišev naslednjih osnovnih šol:

OŠ Center, Novo mesto

OŠ Drska, Novo mesto

OŠ Grm, Novo mesto

OŠ Otočec, Novo mesto

OŠ Šmihel, Novo mesto

OŠ Šentjernej, Šentjernej

OŠ Vavta vas, Straža

10. julija 2014 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin, v katerem je definiran skupni šolski okoliš,

ki obsega prostorske okoliše: 0087, 0484, 0522, 0523, 0533, 0534, 0535, 0536, 0538. Skupni šolski

okoliš OŠ Bršljin, OŠ Drska in OŠ Center smo začeli uporabljati pri vpisu v 1. razred za letošnje

šolsko leto.

PODATKI O ŠTEVILU UČENCEV

RAZRED ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO UČENCEV

1. razred 4 69

2. razred 4 70

3. razred 3 69

Skupaj prva triada 11 208

4. razred 3 54

5. razred 4 74

6. razred 3 58

Skupaj druga triada 10 186

7. razred 4 67

8. razred 3 47

9. razred 3 52

Skupaj tretja triada 10 166

SKUPAJ VSI 31 560

3.2 Delavci šole

Sistemizacijo delovnih mest za Osnovno šolo Bršljin potrjuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost

in šport RS, ki zagotavlja sredstva za plače in obveznosti iz Kolektivne pogodbe za negospodarske

10


dejavnosti. Število in vrsta delovnih mest izhajata iz obveznega predmetnika in veljavnih

standardov in normativov za osnovno šolo ter dodatnih sistemiziranih ur za dodatno strokovno

pomoč za učence Rome. Dodatno pa financira MO Novo mesto še tri delovna mesta in nam tako

zagotavlja prepotrebne delavce za dodatno strokovno pomoč učencem in pomoč pri organizaciji

in izvajanju del z učenci, ki prihajajo iz naselij Brezje in Žabjak.

V javnem delu Pomoč Romom pri socializaciji sta zaposlena dva delavca in ena delavka v programu

Učna pomoč.

Delovno mesto v šoli ima tudi romska pomočnica, ki je v delovnem razmerju CŠOD-ja, v projektu

Skupaj za znanje.

Vodstvo šole

IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

1. Darja Brezovar ravnateljica

2. Marija Doberdrug pomočnica ravnateljice

Strokovni delavci - razredna stopnja

Zap. št. IME IN PRIIMEK

1. Petra Ajdišek

2. Boža Antončič

3. Andreja Barbič

4. Jasmina Blažon

5. Ana Bobnar

6. Saša Brudar

7. Janja Bučar

8. Kristina Davidović

9. Jasmina Fink

10. Tanja Fink

11. Ida Gabrijel

12. Irena Gole

13. Barbara Gorenc

14. Mateja Hadler

15. Erika Jerič

16. Bernarda Kobe

17. Živa Košak Blažič

18. Saša Kovač

19. Lidija Lampe

20. Tončka Malenšek

21. Mira Marijan

22. Sabina Masnik

23. Maja Meglič

24. Suzana Miklič

25. Boštjan Papež

26. Vesna Pahljina

27. Tatjana Pavlin

28. Mateja Račič

29. Maja Repovž

30. Andreja Selak

31. Maja Sivec

32. Šalehar Vanja

33. Tina Šetina

34. Ana Špiler

35. Nina Šumak

36. Tamara Turk

37. Tina Turk

38. Jožica Vučajnk

39. Tanja Žagar

40. Simona Žiberna

41. Karmen Žnidaršič

11


Strokovni delavci - predmetna stopnja

Zap. št. IME IN PRIIMEK

1. Mira Božič

2. Dunja Bukovec

3. Alenka Cipot

4. Katarina Črtalič

5. Majda Dobravc

6. Tatjana Dolenc Marinšek

7. Irena Fišter

8. Nevenka Gabrijel

9. Natalija Globevnik

10. Tina Godina

11. Slavka Klančar

12. Marjeta Kočevar

13. Anja Kraševec

14. Rok Krese

15. Križe Barbara Pia

16. Jerneja Luštek – porodniški dopust

17. Lidija Mikec

18. Tina Mihelič

19. Vilma Petelin

20. Marjetka Pivk

21. Nataša Rustja

22. Maja Schweiger

23. Janez Sovič

24. Peter Šinkovec

25. Petra Šmid

26. Polonca Tratar Božič

27. Bernarda Tušar Pintarič

Drugi strokovni delavci

Zap. št. IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

1. Mojca Balant knjižničarka

2. Damjan Bratkovič računalnikar

3. Erika Medvešek organizatorica šol. prehrane

4. Manca Može pomočnik učitelju za učence Rome

5. Darja Padovan svetovalna delavka

6. Jasmina Žagar Iskra svetovalna delavka

7. Metka Uršič Urbanč svetovalna delavka

12


Administrativno-tehnični delavci

Zap. št. IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

1. Mira Brezar čistilka

2. Mateja Gornik računovodkinja

3. Alenka Kavšček pomočnica kuharice

4. Irena Kokalj čistilka

5. Vilko Kolenc hišnik

6. Bojan Košmrlj hišnik

7. Brigita Levstik tajnica VIZ

8. Marija Može čistilka

9. Andreja Muhič kuharica

10. Mira Petković čistilka

11. Irena Pirnar čistilka

12. Jožica Progar čistilka

13. Damjana Rajk čistilka

14. Alenka Rajšel računovodkinja

15. Zvonko Rozman gospodinjec

16. Vika Trefalt kuharica

17. Matjaž Ucman pomočnik kuharice

18. Zlatka Žurga kuharica

Javna dela in projekti

Zap.

št.

IME IN PRIIMEK

Delovno mesto

1. Manca Špendal javna dela – učna pomoč

2. Josipa Felbabić javna dela – pomoč Romom pri socializaciji

3. Sanda Rozman javna dela – pomoč Romom pri socializaciji

4. Bojana Rozman projekt Skupaj za znanje

3.3 Prostori

V letošnjem šolskem letu imamo 31 oddelkov. Od 1. do 3. razreda 11 oddelkov, 10

oddelkov od 4. do 6. razreda in 10 oddelkov od 7. do 9. razreda. Potrudili smo se, da smo

optimizirali urnik. Tudi letos bodo del prostora na nekdanji "predmetni stopnji" zasedli oddelki 4.

in 5. razreda.

Ure dodatne strokovne pomoči izvajamo z učenci v oddelkih, v kabinetih, ki smo jih v ta

namen postopno spremenili v manjše učilnice in na hodnikih, kjer smo organizirali kotičke za delo.

Prvo leto smo se učenci in učitelji težko navajali na tako odprt prostor, a upamo, da bomo z

dodatnimi arhitekturnimi rešitvami omilili moteče faktorje.

13


Trenutno je še vedno zasedena tudi čitalnica. Na hodniku pred čitalnico je urejena priročna

knjižnica.

V našem okolju, z izredno velikimi naravnimi zunanjimi površinami, lahko izvajamo pouk športa in

drugih predmetov v naravi. V ta namen imamo prenosljive, zložljive stole za dva oddelka za

učilnico na prostem.

3.3.1 Učilnice, kabineti in ostali prostori

Učilnice in kabineti za izvajanje pouka se nahajajo v pritličju in nadstropju šole. Kabineti so pri

učilnici fizike, kemije, matematike, tehnike, likovne vzgoje, športa, geografije in jezikih. En kabinet

na predmetni stopnji je namenjen izvajanju DSP, eden pa delu pedagoginje in izvajanju dodatne

pomoči učencem. Na razredni stopnji so predvideni kabineti spremenjeni v pisarne

defektologinje, socialne pedagoginje in socialne delavke, dva kabineta pa sta namenjena izvajanju

DSP in ISDP.

Na hodnikih in v avli šole so urejeni učni kotički, v katerih lahko učitelji v času pouka izvajajo delo

s posamezniki ali manjšo skupino otrok.

V dopoldanskem času se v nekdanji čitalnici odvija pouk povprečno pet ur dnevno, zato smo

uredili priročno knjižnico na hodniku in bralna kotička, ki sta opremljena s počivalniki, omarami

in gradivi.

4. OBVEZNI PROGRAM

Vzgojno-izobraževalno delo obsega obvezni program in razširjeni program. Obvezni program

obsega pouk predmetov po predmetniku, pouk obveznih izbirnih predmetov, delo oddelčnih

skupnosti, dneve dejavnosti ter šolo v naravi. Razširjeni program obsega neobvezne izbirne

predmete, dopolnilni in dodatni pouk, individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi

težavami, dodatno strokovno pomoč po odločbah, interesne dejavnosti, jutranje varstvo in

podaljšano bivanje. Pouk poteka v eni izmeni. V popoldanskem času šola organizira podaljšano

bivanje, interesne dejavnosti in druge dejavnosti, ki jih ni mogoče izvajati v dopoldanskem času

ali pa strnjeno trajajo tudi v popoldanski čas.

Obvezni program je predpisan z zakonom in predmetnikom in ga mora osnovna šola realizirati v

celoti oziroma ne manj kot 95-odstotno. Z letnim delovnim načrtom so načrtovani dnevi

dejavnosti, prireditve in druge dejavnosti, ki so razporejene čim bolj enakomerno skozi celo šolsko

leto. S tem skušamo doseči čim bolj enakovredno realizacijo vseh predmetov.

Obvezni program od 1. 9. 2020 do preklica ali spremembe izvajamo po »modelu B«.

4.1 Prednostne naloge

Čim več dejavnosti prednostne naloge in projektov bomo izvajali pri pouku, interesnih

dejavnostih, dnevih dejavnosti, tekmovanjih, natečajih, razrednih urah … Nekatere od teh

dejavnosti so za vse učence obvezne, druge pa bodo učenci med ponujenimi lahko izbirali.

14


Posamezni timi naredijo izvedbene načrte prednostne naloge in vsakega projekta. Strokovni aktivi

bodo pripravili svoje izvedbene načrte, ki jih narekujejo smernice analize NPZ-jev, evalvacija

izobraževanja na daljavo, usmerite formativnega spremljanja in predloge šolskega parlamenta.

Izvedbeni načrti so sestavni del dokumentacije projektov, prednostnih nalog in zapisnikov

strokovnih aktivov.

4.1.1 Prednostna naloga: Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Projekt OBJEM (2016–2022), ki ga vodi ZRSŠ in v katerem sodeluje 59 razvojnih vzgojnoizobraževalnih

zavodov, fakultete Univerze v Ljubljani in Mariboru ter Pedagoški inštitut, bomo

na OŠ Bršljin izvajali že četrto leto. Osrednje projektne aktivnosti so usmerjene v razvoj

ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc ter učinkovitega

podpornega okolja za implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela. Sodobni pristopi

poučevanja in učenja (npr. personalizacija učenja, sodelovalno učenje, učenje učenja,

samoregulacija) ter redno evalviranje bodo vsakemu posameznemu učencu v procesu

pridobivanja znanja zagotavljali aktivno vlogo.

V projektu bomo razvijali gradnike bralne pismenosti: odziv na besedilo in tvorjenje besedil,

razumevanje besedil, besedišče, motiviranost za branje in druge. Ti bodo pripomogli k celostnemu

in po vertikali kontinuiranemu razvoju bralne pismenosti. Razvijali bomo slovenščino v njeni vlogi

učnega jezika ter razvijali in preskušali modele slovenščine kot učnega jezika s prilagoditvami za

učence, ki jim je slovenščina drugi jezik.

Šolska knjižnica bo v okviru projekta tako za učence kot za učitelje postala učno središče in vir

učenja. Poudarjena je njena vloga v samem procesu bralnega motiviranja. Septembra in aprila

bomo v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja izvedli več dejavnosti, s katerimi bomo

krepili bralno motivacijo ter posledično postavili šolsko knjižnico v središče učnih procesov.

Razvojni dejavnosti bomo zagotavljali trajnost in vključenost v sistem VIZ-a tudi z vzpostavitvijo

hospitacijske dejavnosti, ki bo omogočala medsebojno spremljanje pouka in posledično učenja

znotraj posameznih timov in tudi širše v VIZ-u. Izobraževanje v okviru projekta bo potekalo z

medsebojno izmenjavo znanja in raziskovanja, z udeležbo na izobraževanjih, ki jih pripravi ZRSŠ,

ter z mreženjem med šolami (z OŠ Vransko-Tabor, OŠ Ljubečna).

Projektne aktivnosti bomo skozi leto širili na celoten VIZ. Pripravili bomo izobraževalne pedagoške

konference na temo slovenščine kot učnega jezika in vzpostavljanja modelov prilagajanja učnega

jezika učencem, ki jim je slovenščina drugi jezik. O aktivnostih bomo obveščali na spletni strani

projekta ter šole in na družabnih straneh.

Člani šolskega razvojnega tima, ki ga vodi Katarina Črtalič so: Darja Brezovar, Jerneja Luštek,

Polonca Tratar Božič, Bernarda Tušar Pintarič, Mojca Balant, Ana Špiler, Marjetka Pivk, Živa

Košak Blažič, Rok Krese, Erika Jerič, Metka Uršič Urbanč, Mateja Račič, Saša Brudar, Tamara

Turk.

15


4.2 Projekti

4.2.1 Kulturna šola

Pridobljeni naziv »Kulturna šola« pomeni, da na OŠ Bršljin izkazujemo razvejano in kakovostno

kulturno delovanje na več kulturnih področjih. Učenci in učenke na OŠ Bršljin imajo številne

možnosti, da razvijajo svoje talente na področju glasbe, likovne umetnosti, plesa, gledališča in

literature. Lahko se vključijo v številne interesne dejavnosti ali izbirne predmete na področju

umetnosti, ki jih vodijo usposobljeni mentorji. Na šoli tudi redno prirejamo kulturne dogodke; za

učence, starše in širšo javnost.

Na OŠ Bršljin spodbujamo ustvarjalnost in učenje preko umetnosti. To pomeni, da delujemo v

smeri, da se lahko otrok izraža s pomočjo različnih umetniških sredstev (glasba, likovna umetnost,

literarna dejavnost) in pri tem poglablja znanje in vrednotenje snovi, ki jo preučuje v okviru pouka.

Pri tem sodelujemo z različnimi zunanjimi institucijami in posameznimi umetniki v okviru različnih

projektov ter v raznovrstnih literarnih in likovnih natečajih.

SMERNICE KULTURNE ŠOLE

● dosedanje aktivnosti na področju kulture dopolniti s plesno, gledališko, filmsko in

lutkovno dejavnostjo

povečati sodelovanje na literarnih natečajih

v digitalnem glasilu Bršljinko urediti rubriko, namenjeno kulturi

sodelovati pri organizaciji skupnega kulturnega dne

ozaveščati o pomembnosti kulturne pestrosti ter sprejemanja drugačnosti

uvajati sodobne umetniške prakse, ki vključujejo kreativno rabo novih tehnologij; v

ustvarjalnem aktu uporabljajo informacijsko tehnologijo, multimedijskost, medmrežje;

sodobna umetnost se tako pojavlja kot animacija, videofilm, fotografija, ki je digitalno

predelana, interaktivni performans, interaktivna (avdio, video itd.) instalacija, spletna

umetnost in urbana javna intervencija

ozaveščanje o kulturi vseh zaposlenih z udeležitvijo na vsaj dveh kulturnih dogodkih

NAČINI IZVEDBE

v okviru kulturnih dni

pri izbirnih predmetih

pri interesnih dejavnostih

16


z uvajanjem kulture in umetnosti v didaktični proces

z lastnim udejstvovanjem učencev v umetnosti

s kulturnim udejstvovanjem zaposlenih (učiteljski pevski zbor, udeležba na kulturnih

prireditvah)

s prijavami na natečaje

s srečanji tima KŠ

V tem šolskem letu bomo v okviru Kulturne šole:

● osmislili, organizirali in uskladili skupni kulturni dan, zadolžen tim KŠ; december– februar

● se prijavili na razpis JSKD za naziv Kulturna šola; zadolžen tim KŠ; ob javnem razpisu

● organizirali ogleda dveh kulturnih dogodkov za vse zaposlene; zadolženi Darja Brezovar in

Ana Špiler; december in maj

● na dva meseca organizirali en dogodek za učence, ki bo predstavljal določeno kulturno

področje; zadolžen tim KŠ

V timu KULTURNE ŠOLE, ki jo vodi Ana Špiler, so: Vilma Petelin, Maja Sivec, Tatjana Dolenc

Marinšek, Tina Mihelič.

4.2.2 Zdrava šola

Rdeča nit Slovenske mreže zdravih šol za letošnje šolsko leto je: Čas za zdravje je čas za nas. Pod

ta naslov sodijo vse teme zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje, higienska priporočila

glede COVID-19 situacije, zdrava prehrana, več gibanja med poukom in doma, prosti čas, varnost,

zdravstveno-vzgojne vsebine,… itd.).

Cilje Zdrave šole:

- pozitivna samopodoba učencev

- dobri medsebojni odnosi

- izboljšanje šolskega okolja

- dobre povezave med šolo, domom in skupnostjo

- podporne dejavnosti za zdravje učencev in zaposlenih

- udejanjanje smernic šolske prehrane

- sodelovanje s službami v širši skupnosti pri vzgoji za zdravje

Cilje bomo udejanjali v aktivnostih, ki promovirajo zdravje v ožjem in širšem šolskem okolju, v

katere so vključeni učenci, njihovi starši in zaposleni. Izvajali jih bomo v okviru obveznega in

razširjenega programa pri pouku ter v prostem času učencev in zaposlenih.

17


Tema

Prehrana

Gibanje

Preventiva

Duševno

zdravje

Vzgoja in

izobraževanje

v realnem in

digitalnem

svetu

Ozaveščanje

Aktivnosti

Shema šolskega sadja in mleka

Tradicionalni slovenski zajtrk; 20. november

Zdrav bršljinski zajtrk; 16. oktober – svetovni dan hrane

Interesna dejavnost Lonček kuhaj (določeni učenci 5. razreda)

Rojstni dan brez sladkarij in nezdravih prigrizkov

Zelišča s šolskega vrta

Teden Simbioze (prva triada; oktober)

Minute in ure za zdravje (minuta za zdravje, rekreativni odmor, interesne

dejavnosti in izbirni predmeti s področja športa, športni dnevi, plavalni in

smučarski tečaj)

Športna programa Zlati sonček in Krpan

Kolesarstvo (4. in 5. razred; poligon in opravljanje kolesarskega izpita)

Spremljanje kondicijskega napredka; 3 krat v šolskem letu

Zdravstvena preventivna predavanja in delavnice (vsi razredi; Zdravstveno

vzgojni center – Zdravstveni dom Novo mesto)

Delavnice in razredne ure (preprečevanje poškodb, mladostniška kriminaliteta,

osebna higiena, podpis listine o nekajenju)

Delavnice programa Neon – Varni brez nasilja (učenci 4. razreda)

8 krogov odličnosti, nadaljevanje in naključna prijaznost

Medsebojna učna pomoč, sodelovanje s svetovalno službo

Delavnice in razredne ure (klima, sprejemanje drugačnosti)

To sem jaz – preventivno delo z mladostniki

Sodelovanje v dobrodelnih akcijah (teden RK, Drobtinica, Karitas)

V jati z drugačnimi; mednarodni projekt v sodelovanju z VDC Novo mesto)

Računalniško opismenjevanje

Dan brez mobitela (25. november)

V ŠVN brez mobitelov

Delavnice Varno na internetu, spletno nasilje

zmanjšanje uporabe plastenk (na dan dejavnosti si učenci prinesejo s sabo

bidone, da si vodo natočijo v šoli iz pipe), postopno navajanje

Za zaposlene bomo organizirali:

● spremljanje kondicijskega napredka (spremljanje treh panog),

● test hoje, merjenje sladkorja in holesterola,

● Skrb za zdravje za zaposlene (SVIZ: plavanje, bivanje v športno naravnanih mestih, ki

spodbujajo aktivno preživljanje prostega časa, spodbujanje k udeležbi na tekih),

● vsaj dva pohoda,

18


● polurna hoja pred pedagoškim sestankom (drugi torek v mesecu),

● zdravstveno-vzgojne vsebine za strokovne delavce (Zdravstveno vzgojni center-

Zdravstveni dom Novo mesto),

● z vajami do zdravja.

V timu ZDRAVE ŠOLE, ki jo vodi Bernarda Kobe, so: Maja Repovž, Nataša Rustja, Erika

Medvešček, Tanja Žagar, Peter Šinkovec, predsednik šolske skupnosti, Mira Kump– predsednica

KS Bršljin, Petra Žagar – Zdravstveno-vzgojni center, Zdravstveni dom Novo mesto.

4.2.3 Ekošola

Kot pravi »ekošolci« se bomo tudi v letošnjem šolskem letu podali na pot. V začetku oktobra bomo

predstavili našo novo eko listino, ki je dobila nove zaobljube in novo podobo. Ob tem dogodku

bomo organizirali prireditev na igrišču naše šole in ob koncu zasadili drevo.

Vsi oddelki šole bodo izvolili svojega eko predstavnika, ki bo predstavljal oddelek in bil zgled ter

vzor ostalim učencem v oddelku. Eko predstavniki se bodo udeležili treh sestankov upravnega

odbora eko šole. Svoje sošolce bo obveščal o novostih in zbiralnih akcijah šole, ozaveščal o

pravilnem in doslednem ločevanju odpadkov v razredu (papir v škatlo, ostale odpadke v zaboj,

embalažo in biološke odpadke v zabojnike, ki se nahajajo na hodnikih pred razredi), opozarjal bo

na odpiranje oken in redno umivanje rok. Eko predstavnik bo vodil tudi eko stražo, ki se bo izvajala

med rekreativnim odmorom posameznih oddelkov po v naprej določenem vrstnem redu. Svojim

sošolcem bo razdelil rokavice in vreče za zbiranje odpadkov. Vsak oddelek bo pobiral smeti enkrat

tedensko na svojem delu.

Kljub razmeram, ki nas pestijo, pa so v eko šoli pripravili kar nekaj pestrih in zanimivih projektov.

Za učence prve in druge triade bo poleg Zupančičeve, organizirana še eko bralna značka z

naslovom »Eko branje za eko življenje.« Učenci bodo prebrali dve knjigi z eko vsebino in jo na

»svoj« način predstavili svojim sošolcem v razredu. Skupaj z učiteljem pa bodo prebrali tudi članek

z eko vsebino in pripravili eko izdelek s katerim bodo lahko sodelovali na likovnem natečaju.

Ker je bil sejem Altermed v lanskem šolskem letu odpovedan, se bosta učiteljici letos ponovno

prijavili in z veseljem zastopali našo šolo. Sejem Altermed bo potekal v Celju, in sicer od petka,

13. marca do nedelje, 15. marca 2020.

Učenci 6., 7. in 8. razreda bodo z mentorjem, sodelovali v Ekokvizu, kjer se bodo šestošolci

ukvarjali z gozdom, učenci sedmih razredov bodo pregledovali in merili ogljični odtis in podnebne

spremembe, osmošolci pa bodo raziskovali krožno gospodarstvo. Šolsko tekmovanje bo potekalo

na šoli 4. marca 2021, državno pa na OŠ Jurija Vege Moravče, in sicer 10. aprila 2021.

19


Mentorica izbirnega predmeta Umetnost, bo sodelovala v projektu Eko paket, kjer bodo iz

odpadne KEMSO embalaže izdelovali živali in rastline v gozdu ali eko vozila in plovila (sedanjosti

in prihodnosti).

Z učenci 3. razreda bomo sodelovali v novem projektu z naslovom Mlekastično! Izberem domače,

kjer bomo spoznavali pot mleka od krave do kozarca. Na šoli bomo organizirali razstavo ob

svetovnem dnevu mleka in se urili v pripravi različnih jedi iz mleka.

Z učenci bomo tedensko obiskali tudi šolski vrt in poskusili pridelati svojo zelenjavo, ki jo bomo

potem uporabili na različne načine.

V timu EKO ŠOLE, ki jo vodi Turk Tina sta Damjan Bratkovič in Simona Žiberna.

4.2.4. ERASMUS+

Osnovna šola Bršljin je v lanskem šolskem letu začela z drugim Erasmus+ projektom. Smo

partnerska šola v projektu STRIVE (Strategies Towards Radical Intercultural Values in Education),

ki ga koordinira šola St. Benedict College Middle School Kirkop z Malte. V projektu sodelujeta še

šoli iz Litve (Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija) in Turčije (Bereket Yatili Bölge Ortaokulu).

Predvideno je bilo, da bo projekt potekal do konca šolskega leta 2020/2021, a smo zaradi razmer

povezanih s covid-19 partnerji podpisali aneks k pogodbi in projekt podaljšali do 31. 12. 2021.

Projekt STRIVE je namenjen učiteljem, ki skozi dodatna izobraževanja in spremljanje praks v

drugih državah razvijajo ter izmenjujejo aktivnosti dobre poučevalne prakse v multikulturnih

oddelkih matične šole. Prioriteta projekta je socialna inkluzija učencev iz tujejezičnih kulturnih

okolij in podpora učiteljem pri izzivih, ki jih prinašajo migracije. Cilj je nadgradnja obstoječega dela

na šoli in oblikovanje protokola za delo s priseljenci na vsaki šoli partnerici. V okviru pouka in

dodatnih aktivnosti v projekt vključujemo tudi učence iz različnih razredov z namenom razvijanja

jezikovnih, socialnih in digitalnih kompetenc.

Aktivnosti predstavljamo na spletni strani šole, na e-Twinning portalu, Facebook strani šole, v

šolskem spletnem časopisu e-Bršljinko ter Erasmus+ kotičku v avli šole.

Predvidene aktivnosti mobilnosti učiteljev so zaradi varnosti in ukrepov posameznih držav

zadržane. Do konca projekta so predvidene aktivnosti učenja za partnerje na OŠ Bršljin, v Litvi in

Turčiji. Pri določanju terminov in izvedbi mobilnosti smo odvisni od epidemiološke slike in ukrepov

v posameznih državah. Sledimo navodilom in priporočilom Centra Republike Slovenije za

mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Cmepius).

S partnerji sodelujemo preko Skypa in Zoom platforme. V avgustu 2020 smo namesto srečanja v

Sloveniji preko Zooma izvedli sedemdnevni spletni seminar Multiculturalism – Teacher's Role in

the Integration Process of Immigrant Childen.

20


Vodja projekta na šoli je Natalija Globevnik. V ožjem timu sodelujejo: Lidija Lampe, Vilma

Petelin, Maja Repovž, Tina Godina Damjan Bratkovič.

4.2.4 V jati z drugačnimi

OŠ Bršljin bo peto leto zapored sodelovala v mednarodnem projektu »V jati z drugačnimi«. Smo

eden izmed partnerjev Varstveno delovnega centra Novo mesto (VDC), ki enodnevno srečanje po

šolah organizira s ciljem ustvarjanja novih vezi in prijateljstev ter ozaveščanja učencev o potrebah

oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Z nudenjem priložnosti za tovrstna srečanja

širimo idejo Inclusie, združenja iz Celovca, ki poudarja pomen podiranja predsodkov do

drugačnosti. Letošnje aktivnosti v delavnicah z učenci in skupino oseb s posebnimi potrebami

bodo usmerjene na temo zdravja. Nameravamo sodelovati tudi na zaključni prireditvi VDC Novo

mesto.

Srečanje je navadno potekalo v oktobru. V letošnjem šolskem letu bo zaradi razmer povezanih s

covid-19 po sklepu VDC NM srečanje prestavljeno na april ali maj 2021.

Vodja projekta na šoli je Natalija Globevnik.

4.2.5 Uvajanje programa » Varni brez nasilja«

Osnovni cilj programa »Varni brez nasilja« je krepiti varovalne dejavnike otrok, mladostnikov,

njihovih staršev in strokovnih delavcev za zaščito otrok in mladostnikov pred nasiljem. Program

prispeva h krepitvi primarne preventive kot enega ključnih dejavnikov za zaščito otrok in

mladostnikov pred spolnim nasiljem in nasiljem nad vrstniki. Izkušnje spolnega nasilja in nasilja

nad vrstniki so realnost za pomemben delež otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji. Posledice

nasilja in zlorabe negativno vplivajo na otrokovo fizično in psihično počutje ter njegovo telesno in

duševno zdravje. Te posledice lahko zelo grobo »posežejo« v otrokov osebnostni razvoj,

medosebne odnose, možnosti za šolanje, ustvarjanje… V delavnicah bomo krepili otrokove moči

in veščine za samozaščitno ravnanje ter njegovo socialno mrežo.

Delavnice dobo izvajale Bernarda Kobe, Nina Šumak in Metka Uršič Urbanč z učenci 4.

razreda.

4.2.6 Simbioza skupnosti

SIMBIOZA SKUPNOST je mreža organizacij in posameznikov, ki v lokalnih skupnostih preko

različnih aktivnosti spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Projekt Simbioza

Skupnost je nadgradnja projekta Simbioza Šola (2014–2020), ki je v mrežo vključeval osnovne in

srednje šole. V projektu sodelujejo šole, vrtci, knjižnice, društva, domovi za starejše občane in

ostale organizacije, ki lahko v lokalnem okolju izvajajo različne medgeneracijske aktivnosti.

Projekt spodbuja sožitje med generacijami, ki izhaja iz dejavnega sodelovanja, komunikacije in

partnerskega odnosa med generacijami.

Na šoli bomo v okviru projekta izvedli naslednje aktivnosti:

21


- Pametno s pametnim (19.–23. 10. 2020)

Skupaj z učenci prostovoljci bomo s starejšimi iz lokalne skupnosti izvedli delavnice uporabe

pametnih mobilnih naprav.

- Simbiozo giba (10.–16. 5. 2021)

V okviru ur športa bomo na razredni stopnji (prvo vzgojno-izobraževalno obdobje) izvedli športne

aktivnosti za stare starše naših učencev.

- Ostale medgeneracijske dejavnosti

Koordinatorica projekta je Suzana Miklič.

4.2.7 Izzivi medkulturnega sobivanja

Projekt Izzivi medkulturnega sobivanja je eden od dveh programov projekta Krepitev socialnih in

državljanskih kompetenc strokovnih delavcev, ki ga financirata ESS in MIZŠ RS. Projekt vodi ISA

institut, katerega administrativno koordinira OŠ Koper, ki skrbi za potek strokovne plati programa.

V projektu poleg OŠ Koper sodeluje še 14 slovenskih šol, vsaka od teh šol pa je k sodelovanju

povabila še pet partnerskih šol. Poleg OŠ Bršljin sta partnerski šoli, ki jih je k sodelovanju povabila

OŠ Grm, še OŠ Drska in OŠ Center ter Vrtec Ciciban in Dijaški in študentski dom Novo mesto.

Projekt poteka pet let (do leta 2021) in bo uresničeval potek dveh programov: programa Izzivi

medkulturnega sobivanja in programa Le z drugimi smo. V sklopu programa Izzivi medkulturnega

sobivanja ima OŠ Grm zaposlenega delavca, zadolženega za organizacijo, koordinacijo in izvajanje

dela z učenci in učitelji, ki delajo z učenci priseljenci ne le na OŠ Grm, ampak tudi na njenih

partnerskih šolah. Program »Le z drugimi smo« pa sestavlja pet medsebojno povezanih, a vendar

samostojnih 16-urnih seminarjev (2020/21: Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in

izobraževanje). Seminarji bodo potekali na konzorcijskih šolah.

Izvajalka iz OŠ Grm, Staša Sabatucci bo na OŠ Bršljin izvedla ure slovenščine za učence tujce, ki so

prvo leto vključeni v osnovno šolo v Sloveniji oziroma različne delavnice za večjo vključenosti,

prožnost… Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter uspešnejše

vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojnoizobraževalni

sistem.

Na šoli projekt koordinira Jasmina Žagar Iskra.

4. 2. 9. Posebne delovne naloge

V tem šolskem letu bomo oblikovali naslednje delovne skupine:

- računalniško opismenjevanje

- 50-letnica šole

- tekmovanja

- Lopolis

22


Namen teh skupin je prevzemanje posameznih delovnih nalog, ki so pomembne za kontinuirano

delo. Izboljševali bomo izobraževanje na daljavo, izvajali dejavnosti, ki bodo podlaga za

praznovanje 50-letnice šole.

V septembru bo ravnateljica povabila posamezne strokovne delavce šole k sodelovanju v delovnih

skupinah. Delovne skupine bodo oblikovale program dela.

Do sprejetja tega dokumenta sta bili oblikovani delovni skupini

- Računalniško opismenjevanje: Damjan Bratkovič, Marija Doberdrug, Irena Gole, Rok Krese

in Boštjan Papež

- Lopolis: Marjetka Pivk, Tina Šetina in Boštjan Papež

Ostali delovni skupini bosta oblikovani do sredine oktobra.

4.3 Pouk

Pouk poteka po urnikih posameznih razredov. Učenci I. vzgojno-izobraževalnega obdobja začnejo

s poukom ob 7.45, učenci II. in III. vzgojno-izobraževalnega obdobja pa ob 7.30.

Razporeditev ur po triletjih

OBVEZNI PROGRAM 1. razred 2. razred 3. razred UR

1. TRILETJE Ted. Let. Ted. Let. Ted. Let. Skupaj

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 700

Matematika 4 140 4 140 5 175 455

Angleščina 0 0 2 70 2 70 140

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 210

Glasbena umetnost 2 70 2 70 2 70 210

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105 315

Šport 3 105 3 05 3 05 315

DNEVI DEJAVNOSTI

Športni dnevi 5 25 5 25 5 25 75

Kulturni dnevi 4 20 4 20 4 20 60

Naravoslovni dnevi 3 15 3 15 3 15 45

Tehniški dnevi 3 15 3 15 3 15 45

Oddelčna skupnost / / / / / / 0

RAZŠIRJENI PROGRAM

23


Individualna in

skupinska pomoč

Dopolnilni in dodatni

pouk

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 52,5

1 35 1 35 1 35 105

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 210

Neobvezni izbirni

predmeti

2 70 70

2. TRILETJE 4. razred 5. razred 6. razred UR

OBVEZNI PROGRAM Ted. Let. Ted. Let. Ted. Let. Skupaj

Slovenščina 5 175 5 175 5 175 525

Matematika 5 175 4 140 4 140 455

Angleški jezik 2 70 3 105 4 140 315

Likovna umetnost 2 70 2 70 1 35 175

Gospodinjstvo 1 35 1,5 52,5 87,5

Glasbena umetnost 1,5 52,5 1,5 52,5 1 35 140

Družba 2 70 3 105 / / 175

Naravoslovje / / / / 2 70 70

Geografija / / / / 1 35 35

Zgodovina / / / / 1 35 35

Naravoslovje in TIT 3 105 3 105 / / 210

Tehnika in tehnologija / / / / 2 70 70

Šport 3 105 3 105 3 105 315

DNEVI DEJAVNOSTI

Športni dnevi 5 25 5 25 5 25 75

Kulturni dnevi 3 15 3 15 3 15 45

Naravoslovni dnevi 3 15 3 15 3 15 45

Tehniški dnevi 4 20 4 20 4 20 60

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 52,5

24


RAZŠIRJENI PROGRAM

Individualna in

skupinska pomoč

Dopolnilni in dodatni

pouk

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 52,5

1 35 1 35 1 35 105

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 210

Neobvezni izbirni

predmeti

2 70 2 70 2 70 210

3. TRILETJE 7. razred 8. razred 9. razred UR

OBVEZNI PROGRAM Ted. Let. Ted. Let. Ted. Let. Skupaj

Slovenščina 4 140 3,5 122,5 4,5 144 406,5

Matematika 4 140 4 140 4 128 408

Angleški jezik 4 140 3 105 3 96 341

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 32 102

Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 32 140

Geografija 2 70 1,5 52,5 2 64 186,5

Zgodovina 2 70 2 70 2 64 204

Domovinska in

državljanska kultura ter

etika

1 35 1 35 / / 70

Fizika / / 2 70 2 64 134

Kemija / / 2 70 2 64 134

Biologija / / 1,5 52,5 2 64 116,5

Naravoslovje 3 105 / / / / 105

Tehnika in tehnologija 1 35 1 35 / / 70

Šport 2 70 2 70 2 64 204

DNEVI DEJAVNOSTI

Športni dnevi 5 25 5 25 5 25 75

Kulturni dnevi 3 15 3 15 3 15 45

25


Naravoslovni dnevi 3 15 3 15 3 15 45

Tehniški dnevi 4 20 4 20 4 20 60

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 52,5

RAZŠIRJENI PROGRAM

Individualna in

skupinska pomoč

Dopolnilni in dodatni

pouk

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 52,5

1 35 1 35 1 35 105

Interesne dejavnosti 2 70 2 70 2 70 210

Neobvezni izbirni

predmeti

2 70 2 70 2 70 210

4.3.1 Urnik

Pouk se izvaja v matičnih in predmetnih učilnicah po časovnici, ki je predstavljena v spodnji

preglednici. Urnik upošteva določila o dolžini odmorov med posameznimi urami, odmorov za

malico in odmora za kosilo ter določila Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, da se pouk

ne sme začeti pred 7.30. Ker izvajamo delo po modelu B, smo urnik zvonjenja prilagodili

razdeljevanju obrokov in izvajanju rekreativnih odmorov.

26


1. RAZRED 2. , 3. RAZRED 4., 5. RAZRED 6. RAZRED 7., 8., 9. RAZRED

1. ura 1. ura 1. ura

1. ura 1. ura 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15

7.45-8.30 7.45-8.30 Malica 4.-5. r. Odmor 5 minut Odmor 5 minut

Malica 1.razred Odmor 5 minut 8.15 - 8.35 2. ura 2. ura

8.30 - 8.55 2. ura 2. ura 8.20-9.05 8.20-9.05

2. ura 8.35-9.20 8.35-9.20 Malica 6. r. Odmor 20 minut

8.55-9.40

Malica 2.,3.

razred

Odmor 5 minut 9.05 - 9.25 malica 7. r.

Odmor 10 minut 9.20 - 9.45 3. ura 3. ura 3. ura

3. ura 3. ura 9.25-10.10 9.25-10.10 9.25-10.10

9.50- 10.35 9.45-10.30 Odmor 15 minut Odmor 20 minut Malica 8.-9. r.

Odmor 5 minut Odmor 10 minut

10.10 - 10.30

odmor 7. r

4. ura 4. ura 4. ura 4. ura 4. ura

10.40-11.25 10.40-11.25 10.25-11.10 10.30-11.15 10.30-11.15

5. ura Odmor 5 minut Kosilo Odmor 5 minut Odmor 5 minut

Kosilo 5. ura 11.10- 11.30 5. ura 5. ura

11.25- 12.10 11.30-12.15 5. ura 11.20-12.05 11.20-12.05

6. ura 6. ura 11.30-12.15 Kosilo Odmor 5 minut

12.10 -12.55 Kosilo Odmor 5 minut 12.05-12.20 (NIP) 6. ura

6. ura 6. ura 12.10-12.55

NIP, ID, DDP 12.15 -12.55 12.20-13.05 12.20-13.05

Odmor 5 minut Odmor 5 minut OPB, NIP, DDP, ID KO, NIP, DDP, ID Odmor 10 minut

7. ura 7. ura 7. ura 7. ura 7. ura

13.00 - 13.45 13.05-13.50 13.05-13.50 13.05-13.50 13.05-13.50

ID, OPB ID OPB NIP, ID KO, NIP, IP, ID KO, IP, ID

1. bus 14.00 1. bus 14.00 1. bus 14.00 1. bus 14.00

Odmor 5 minut Odmor 5 minut Odmor 5 minut Odmor 5 minut

8. ura 8. ura 8. ura 8. ura

13.50 - 14.35 13.50 - 14.35 13.55 - 14.40 13.55 - 14.40

ID, OPB OPB 4.,5. r. KO, OIP, ID KO, OIP, ID

2. bus 14.50 2. bus 14.50 2. bus 14.50

OPB

do 15.30

OPB OPB 4., 5. r.

do 15.30 do 15.30

VARSTVO VARSTVO VARSTVO 4.,5.r.

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00

27


4.3.2 Manjše učne skupine

40. člen Zakona o osnovni šoli določa, da pri posameznih predmetih v predpisanem obsegu pouk

lahko organiziramo v manjših učnih skupinah.

V 5., 6. in 7. razredu je lahko pouk pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v obsegu največ ene

četrtine ur, namenjenih tem predmetom, organiziran v manjših učnih skupinah.

V 8. in 9. razredu je lahko pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku pouk vse leto organiziran z

razporeditvijo učencev v manjše učne skupine.

Glede na zgoraj opisane zakonske, kadrovske, finančne in prostorske možnosti bo delo v manjših

skupinah organizirano v 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.

Po modelu B učenci ostanejo v matičnem razredu. Učitelji »dodatne skupine« pomagajo pri delu

v oddelku, oz. združijo v novo skupino učence iz največ dveh oddelkov.

5. razred: pri največ ¼ ur slovenščine, matematike in tujega jezika bo pouk celo šolsko leto

organiziran v petih manjših učnih skupinah.

Učitelji v peti učni skupini:

● matematike: Irena Gole;

● slovenščine: Irena Gole;

● tujega jezika: Lidija Lampe.

Po modelu B bodo v štirih skupinah učenci matičnih oddelkov, v 5. skupini pa učenci enega oz.

največ dveh oddelkov. Temu primerno se v oddelku zmanjša število ur izpeljanih na ta način.

6. razred: pri največ ¼ ur slovenščine, matematike in tujega jezika bo pouk celo šolsko leto

organiziran v štirih manjših učnih skupinah.

Učitelji v četrti učni skupini:

● matematike: Irena Gole;

● slovenščine: Katarina Črtalič;

● tujega jezika: Marjeta Hočevar.

Po modelu B bodo v treh skupinah učenci matičnih oddelkov, v 4. skupini pa učenci enega oz.

največ dveh oddelkov. Temu primerno se v oddelku zmanjša število ur izpeljanih na ta način.

7. razred: pri največ ¼ ur slovenščine, matematike in tujega jezika bo pouk celo šolsko leto

organiziran v petih manjših učnih skupinah.

Učitelji v peti učni skupini:

● matematike: Nataša Rustja;

● slovenščine: Katarina Črtalič;

● tujega jezika: Marjeta Kočevar.

Po modelu B bodo v štirih skupinah učenci matičnih oddelkov, v 5. skupini pa učenci enega oz.

največ dveh oddelkov. Temu primerno se v oddelku zmanjša število ur izpeljanih na ta način.

8. razred: pri vseh urah slovenščine, matematike in tujega jezika celo šolsko leto izvajamo pouk v

treh učnih skupinah, ki ga izvajajo naslednji učitelji:

● matematika: Lidija Mikec, Nevenka Gabrijel, Bernarda Tušar Pintarič;

● slovenščina: Katarina Črtalič , Polonca Tratar Božič, Tina Mihelič;

● tuji jezik: Tina Godina, Maja Schweiger, Slavka Klančar.

28


Po modelu B se učenci ne združujejo v skupine, ampak pouk slovenščine, matematike in tujega

jezika izvajamo po oddelkih.

9. razred: pri vseh urah slovenščine, matematike in tujega jezika celo šolsko leto pouk poteka v

štirih učnih skupinah, ki ga izvajajo naslednji učitelji:

● matematika: Rok Krese, Bernarda Tušar Pintarič;

● slovenščina: Katarina Črtalič, Polonca Tratar Božič, Tina Mihelič;

● tuji jezik: Tina Godina, Maja Schweiger.

Po modelu B se učenci ne združujejo v skupine, ampak pouk slovenščine, matematike in tujega

jezika izvajamo po oddelkih. V četrti skupini so učenci, ki bi v oddelku težko sledili učnemu

procesu, saj imajo velike primanjkljaje v znanju, ki so se pri pouku na daljavo še poglobili.

4.4 Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so sestavni del obveznega programa osnovne šole. Njihovo število je

opredeljeno s predmetnikom in jih je šola dolžna organizirati. Dneve dejavnosti usklajuje

koordinator za dejavnosti od 1. do 5. razreda in koordinator za dejavnosti od 6. do 9. razreda. Oba

skrbita, da je vsebina dni dejavnosti usklajena z učnimi načrti predmetov, za vsebinsko in ciljno

vertikalno povezavo, nadzorujeta pravočasnost naročanja prevozov, terminov, spremljevalcev,

nadzorujeta in svetujeta pri pripravah na dneve dejavnosti.

4.4.1 Kulturni dnevi

Kulturni dnevi so namenjeni spoznavanju različnih jezikovnih, družboslovnih in umetnostnih

področij, naravnih vrednot in vrednot človeške družbe ter njihovemu medsebojnemu

povezovanju. Pri izvajanju kulturnih dni so učenke in učenci aktivni, doživljajo in se izražajo,

navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih.

Učenke in učenci si z dnevi kulturnih dejavnosti razvijajo ustvarjalno sposobnost dojemanja

spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in

giba ter prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine ter njenih sestavnih delov.

Skupni kulturni dan: Slovenski film, 5. 2. 2021

Koordinatorici kulturnih dni organizacijsko in vsebinsko usmerjata skupni kulturni dan.

1. razred Vseh ur: 20 Vodja

Sprejem prvošolcev 9. 10. 2020 1 Mateja Hadler

Dramska predstava KC JT Po dogovoru 1 Mateja Hadler

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica december

5 Mateja Hadler

2020

Proslava ob dnevu samostojnosti in 24. 12. 2020 1 Mateja Hadler

enotnosti

Skupni kulturni dan 5. 2. 2021 5

Podelitev bralne značke april 2021 1 Mateja Hadler

Lutkovno gledališče Ljubljana marec 2021 5 Mateja Hadler

29


Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 1 Mateja Hadler

2. razred Vseh ur: 20 Vodja

Cineplexx - risani film 7. 10. 2020 2 Tina Šetina

Kamišibaj 9. 11. 2020 5 Tina Šetina

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica december

5 Tina Šetina

2020

Proslava ob dnevu samostojnosti in 24. 12. 2020 1 Tina Šetina

enotnosti

Skupni kulturni dan 5. 2. 2021 5 Tina Šetina

Podelitev bralne značke april 2021 1 Tina Šetina

Prireditev ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 1 Tina Šetina

3. razred Vseh ur: 20 Vodja

Zakaj sem zajček – lutkovne delavnice -

GLG Sevnica

december

2020

5 Mira Marijan

Proslava ob dnevu samostojnosti in 24. 12. 2020 1 Mira Marijan

enotnosti

Skupni kulturni dan 5. 2. 2021 5 Mira Marijan

Ekološka zbirka, Dolenjski muzej februar 2021 2 Mira Marijan

Podelitev bralne značke april 2021 1 Mira Marijan

Enci benci Katalenci (KCJT) maj 2021 5 Mira Marijan

Prireditev ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 1 Mira Marijan

4. razred Vseh ur: 15 Vodja

Kosovirja na leteči žlici (KCJT)

september

2 Nina Šumak

2020

LGL: Emil in detektivi po dogovoru 5 Nina Šumak

Proslava ob dnevu samostojnosti in 24. 12. 2020 1 Nina Šumak

enotnosti

Skupni kulturni dan 5. 2. 2020 5 Nina Šumak

Podelitev bralne značke april 2021 1 Nina Šumak

Prireditev ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 1 Nina Šumak

5. razred Vseh ur: 15 Vodja

Proslava ob dnevu samostojnosti in 24. 12. 2020 1 Ana Špiler

enotnosti

Skupni kulturni dan 5. 2. 2021 5 Ana Špiler

Predstava KCJT marec 2021 2 Ana Špiler

Lepotica in zver, Glasbena šola Marjana marec 2021 2 Ana Špiler

Kozine

Gledališka predstava in zakulisje, LGL marec 2021 5 Ana Špiler

6. razred Vseh ur: 15 VODJA:

30


Ogled gledališke predstave (Tajno

društvo PGC v KC JT)

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti

15. 9. 2020 3 Polonca Tratar

Božič

24. 12. 2020 1 Saša Brudar,

Katarina Črtalič

Skupni kulturni dan 5. 2. 2021 5 Ana Špiler

(Kulturna šola)

Igraj kolce (Cankarjev dom), Narodni

muzej

10. 3. 2021 5 V. Petelin, T.

Dolenc Marinšek

Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 1 Anja Kraševec,

Jasmina Fink

7. razred Vseh ur: 15 VODJA:

Ogled gledališke predstave (Tajno

društvo PGC v KC JT)

15. 9. 2020 3 Polonca Tratar

Božič

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti

24. 12. 2020 1 Saša Brudar,

Katarina Črtalič

Skupni kulturni dan 5. 2. 2021 5 Ana Špiler

(Kulturna šola)

Igraj kolce (Cankarjev dom), Narodna

galerija

10. 3. 2021 5 V. Petelin, T.

Dolenc Marinšek

Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 1 Anja Kraševec,

Jasmina Fink

8. razred Vseh ur: 15 VODJA:

predstava (Opera), Moderna galerija po dogovoru 5 V. Petelin, T.

Dolenc Marinšek

Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti

24. 12. 2020 1 Saša Brudar,

Katarina Črtalič

Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 1 Anja Kraševec,

Jasmina Fink

Skupni kulturni dan 5. 2. 2021 5 Ana Špiler

(Kulturna šola)

Ogled gledališke predstave (Trkaj,

Saksida: Kla kla klasika v KC JT)

po dogovoru 3 Polonca Tratar

Božič

9. razred Vseh ur: 15 VODJA:

predstava (Opera), Muzej novejše

zgodovine

po dogovoru 5 V. Petelin, T.

Dolenc Marinšek

31


Proslava ob dnevu samostojnosti in

enotnosti

24. 12. 2020 1 Saša Brudar,

Katarina Črtalič

Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 1 Anja Kraševec,

Jasmina Fink

Skupni kulturni dan 5. 2. 2021 5 Ana Špiler

(Kulturna šola)

Ogled gledališke predstave (Trkaj,

Saksida: Kla kla klasika v KC JT)

po dogovoru 3 Polonca Tratar

Božič

Koordinatorica kulturnih dni od 1. do 5. razreda je Tina Šetina.

Koordinatorica kulturnih dni od 6. do 9. razreda je Polonca Tratar Božič

4.4.2 Naravoslovni dnevi

Naravoslovni dnevi so namenjeni aktivnemu in sistematičnemu dopolnjevanju in poglabljanju

teoretičnega znanja, ki so ga učenke in učenci pridobili med rednim poukom. Dejavnosti učence

spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanja

novih metod in tehnik raziskovalnega dela (terensko delo, laboratorijsko delo itd.).

Učenke in učenci aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne

sestavine okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave, intenzivno doživljajo

naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja

in dela ter se zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja.

Skupni naravoslovni dan: četrtek, 22. 4. 2021

Koordinatorici naravoslovnih dni organizacijsko in vsebinsko usmerjata skupni naravoslovni

dan.

1. razred Vseh ur: 15 Vodja: Maja Sivec

Jesenski gozd 13. 10. 2020 5 Maja Sivec

Skupni ND – dan Zemlje 22. 4. 2021 5 Maja Sivec

Kekčeva dežela 20. 5. 2021 5 Maja Sivec

2. razred Vseh ur: 15 Vodja

Skupni ND – dan Zemlje 22. 4. 2021 5 Tamara Turk

Kulturno in zdravo prehranjevanje 21. 10. 2020 5 Tamara Turk

Volčji Potok 6. 5. 2021 5 Tamara Turk

3. razred Vseh ur: 15 Vodja

Ko bom velik, bom…

oktober 2020 5 Andreja Barbič

Minicity LJ / šola

Raziskujem življenjska okolja december 2020 5 Andreja Barbič

Skupni naravoslovni dan 22. 4. 2021 5 Andreja Barbič

4. razred Vseh ur: 15 Vodja

32


Skupni ND – dan Zemlje 22. 4. 2021 5 Jasmina Blažon

Človeško telo 12. 5. 2021 5 Jasmina Blažon

Slovenski šolski muzej 3. 6. 2021 5 Jasmina Blažon

5. razred Vseh ur: 15 Vodja

Življenjsko okolje, ŠVN 7. 12. 2020 5 Simona Žiberna

Kras, ŠVN 8. 12. 2020 5 Simona Žiberna

Skupni ND – dan Zemlje 22. 4. 2021 5 Simona Žiberna

Koordinatorica naravoslovnih dni od 1. do 5. razreda je Simona Žiberna.

Naravoslovni dnevi 2020/21

6. razred Vseh ur: 15 VODJA:

Naravoslovje na snegu in energija 21. 1. 2021 5 Učitelji ŠVN

ŠVN

Skupni ND – dan Zemlje 22. 4. 2021 5 N. Rustja

Travnik 31. 5. 2021 5 M. Božič

7. razred Vseh ur: 15 VODJA:

Fosili, COŠD Trilobit, ŠVN 17. 11. 2020 5 Učitelji ŠVN

Vodni ekosistem, COŠD Trilobit, ŠVN 18. 11. 2020 5 Učitelji ŠVN

Skupni ND – dan Zemlje 22. 4. 2021 5 N. Rustja

8. razred Vseh ur: 15 VODJA:

A: Od morske vode do soli

B: Županova jama (Kras obišče vas)

2. 6. 2021 5 Dunja Bukovec in

razredniki

Skupni ND – dan Zemlje 22. 4. 2021 5 N. Rustja

A: Srednja šola za gostinstvo in oktober, 2020 5 Mira Božič in

turizem (ob dnevu odprtih vrat)

razredniki

B: Center biotehnike in turizma (dan

odprtih vrat)

9. razred Vseh ur: 15 VODJA:

Mladi in droge 10. 3. 2021 5 D. Padovan, M.

Božič

Skupni ND – dan Zemlje 22. 4. 2021 5 N. Rustja

Zelišča v kulinariki in kozmetiki,

program Edison

v času NPZ 2021 5 Majda Dobravc

Koordinatorica naravoslovnih dni od 6. do 9. razreda je Nataša Rustja.

4.4.3 Športni dnevi

Športni dnevi so namenjeni zadovoljevanju potreb po gibanju, gibalnemu izražanju ustvarjalnosti,

sproščanju in razvedrilu. Učenke in učenci razvijajo prijateljstvo, medsebojno sodelovanje,

spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade. Učenke

in učenci se seznanjajo z različnimi športnimi dejavnostmi, športom v prostem času in se

usposabljajo za samostojne športne dejavnosti.

33


Skupni športni dan: pohodi

- 1. razred Machova pot; 2. razred Novo mesto; 3. razred Smuk

- 4. do 5. razred Debenec; 6. do 7. razred Jurčičeva pot; 8. do 9. razred Lisca;

Koordinatorja športnih dni organizacijsko in vsebinsko usmerjata skupni športni dan.

1. razred Vseh ur: 25 Vodja

Pohod – Machova pot 16. 9. 2020 5 Živa Košak Blažič

Dan na snegu februar 2021 5 Živa Košak Blažič

Orientacija 18. 3. 2021 5 Živa Košak Blažič

Pohod Brezov log 13. 4. 2021 5 Živa Košak Blažič

Igre z žogo 13. 5. 2021 5 Živa Košak Blažič

2. razred Vseh ur: 25 Vodja

Pohod – Novo mesto 16. 9. 2020 5 Suzana Miklič

Drsanje 20. 1. 2021 3 Suzana Miklič

Mini Planica februar 2021 2 Suzana Miklič

Igre z žogo 2. 4. 2021 5 Suzana Miklič

Pohod – Dobrava 13. 5 .2021 5 Suzana Miklič

Atletika 31. 5. 2021 5 Suzana Miklič

3. razred Vseh ur: 25 Vodja

Pohod Smuk 16. 9. 2020 5 Mira Marijan

Igre na snegu/mini Planica januar 2021 2 Boštjan Papež

Drsanje januar 2021 3 Boštjan Papež

Pohod Letališče Prečna 15. 4. 2021 5 Andreja Barbič

Atletika 14. 5. 2021 5 Andreja Barbič

Igre z žogo 15. 6. 2021 5 Mira Marijan

4. razred Vseh ur: 25 Vodja

Pohod - Debenec 16. 9. 2020 5 Jasmina Blažon

Zimski športni dan 13. 1. 2021 5 Jasmina Blažon

Pohod Trška gora 26. 2. 2021 5 Jasmina Blažon

Atletika 5. 5. 2021 5 Jasmina Blažon

Kolesarski poligon 1. 6. 2021 5 Jasmina Blažon

5. razred Vseh ur: 25 Vodja

Kolesarjenje 17. 9. 2020 5 Saša Kovač

Pohod Debenec 16. 9. 2020 5 Saša Kovač

Pohod 10. 12. 2020 5 Saša Kovač

Atletika 9. 3. 2021 5 Saša Kovač

Plavanje marec, april 2021 5 Saša Kovač

6. razred Vseh ur: 25 VODJA:

Pohod Jurčičeva pot 18. 9. 2020 5 Šinkovec, Šmid

Orientacija – okolica šole 8. 10. 2020 5 Šinkovec, Šmid

Plavanje in vodne aktivnosti 6. 1. 2021 5 Šinkovec, Šmid

Zimski športni dan v ŠVN 22. 1. 2021 5 Šinkovec, Šmid

Atletski mnogoboj 20. 4. 2021 5 Šinkovec, Šmid

34


7. razred Vseh ur: 25 VODJA:

Pohod Jurčičeva pot 18. 9. 2020 5 Šinkovec, Šmid

Orientacija – okolica šole 8. 10. 2020 5 Šinkovec, Šmid

Igre brez meja ŠVN 20. 11. 2020 5 Spremljevalci ŠVN

Zimski športni dan Krvavec in 29. 1. 2021 5 Šinkovec, Šmid

Terme Čatež

Atletski mnogoboj 20. 4. 2021 5 Šinkovec, Šmid

8. razred Vseh ur: 25 VODJA:

Pohod Lisca 14. 9. 2020 5 Šinkovec, Šmid

Orientacija – okolica šole 6. 10. 2020 5 Šinkovec, Šmid

Zimski športni dan Krvavec in 29. 1. 2021 5 Šinkovec, Šmid

Terme Čatež

Atletski mnogoboj 20. 4. 2021 5 Šinkovec, Šmid

Veslanje (kajak, sup, raft) 11. 6. 2021 5 Šinkovec, Šmid

9. razred Vseh ur: 25 VODJA:

Pohod Lisca 14. 9. 2020 5 Šinkovec, Šmid

Orientacija – okolica šole 6. 10. 2020 5 Šinkovec, Šmid

Zimski športni dan Krvavec in 29. 1. 2021 5 Šinkovec, Šmid

Terme Čatež

Atletski mnogoboj 20. 4. 2021 5 Šinkovec, Šmid

Gardaland 11. 6. 2021 5 razredničarke

Koordinatorica športnih dni od 1. do 5. razreda je Jasmina Blažon.

Koordinator športnih dni od 6. do 9. razreda je Peter Šinkovec.

4.4.4 Tehniški dnevi

Tehniški dnevi so namenjeni opazovanju tehničnega problema v svojem okolju, njegovemu

raziskovanju ter oblikovanju in preverjanju rešitve. Učenke in učenci razvijajo pozitiven odnos do

tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo

podatke o tehničnih zbirkah in primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob

oblikovanju razstav izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter

uporabljajo nove informacijske tehnologije.

Skupni tehniški dan: Hiša eksperimentov, 12. in 13. 4. 2021

Na skupnem tehniškem dnevu se bodo učenci od 1. – 9. razreda spoznavali z različnimi naravnimi

zakonitostmi. Strokovni sodelavci, zaposleni v Hiši eksperimentov Ljubljana, bodo pripravili

delavnice za vse učence naše šole. Učenci se bodo srečali z različnimi eksperimenti, ki pojasnjujejo

dogajanja v naravi.

35


Koordinatorja tehniških dni organizacijsko in vsebinsko usmerjata skupni tehniški dan.

1. razred Vseh ur: 15 Vodja

Arheološka zbirka, Dolenjski

muzej

24. 3. 2021 5 Sabina Masnik

Skupni TD: Hiša eksperimentov 12. 4. 2021 5 Sabina Masnik

Pleterje – muzej na prostem 25. 5. 2021 5 Sabina Masnik

2. razred Vseh ur: 15 Vodja

Promet – dan mobilnosti 22. 9. 2020 5 Tatjana Pavlin

Dolenjski muzej 24. 2. 2021 5 Tatjana Pavlin

Skupni TD: Hiša eksperimentov 12. 4. 2021 5 Tatjana Pavlin

3. razred Vseh ur: 15 Vodja

Promet – dan mobilnosti 22. 9. 2020 5 Boštjan Papež

Vse se giblje 7. 4. 2021 5 Boštjan Papež

Skupni TD: Hiša eksperimentov 12. 4. 2021 5 Boštjan Papež

4. razred Vseh ur: 20 Vodja

Evropski teden mobilnosti 22. 9. 2020 5 Vesna Pahljina

Orientacija 1. 10. 2020 5 Vesna Pahljina

Pozor, visoka napetost 12. 2. 2021 5 Vesna Pahljina

Skupni TD: Hiša eksperimentov 12. 4. 2021 5 Vesna Pahljina

5. razred Vseh ur: 20 Vodja

gugalnice 21. 9. 2020 5 Mateja Račič

Orientacija, ŠVN 9. 12. 2020 5 Mateja Račič

Skupni TD: Hiša eksperimentov 12. 4. 2021 5 Mateja Račič

tekstil 28. 5. 2021 5 Mateja Račič

6. razred Vseh ur: 20 VODJA:

A: Kropa in železarstvo

B: Ročna izdelava papirja

2. 6. 2021 5

36

D. Bukovec,

razredniki

Les (divji kostanj) 8. 10. 2020 5 N. Gabrijel

Skupni TD: Hiša eksperimentov 13. 4. 2021 5 N. Gabrijel

Statika ŠVN 20. 1. 2021 5 učitelji v ŠVN

7. razred Vseh ur: 20 VODJA:

A: Maketa – Cerkniško jezero 2. 6. 2021

D. Bukovec in

5

B: Maketa Novo mesto

razredniki

Arheološka podoba Novega mesta

in situla

13. 10. 2020 5 M. Pivk

Umetne mase, ŠVN 16. 11. 2020 5 učitelji v ŠVN

Skupni TD: Hiša eksperimentov 13. 4. 2021 5 N. Gabrijel

8. razred Vseh ur: 20 VODJA:

A: Astronomija po dogovoru 5 L. Mikec


Robotika 6.1. 2021 5 Rok Krese

Kovine 10. 3. 2021 5 N. Gabrijel

Skupni TD: Hiša eksperimentov 13. 4. 2021 5 N. Gabrijel

9. razred Vseh ur: 20 VODJA:

A: Kovine in Idrijski rudnik

B: Kozolci na Slovenskem

2. 6. 2021 5

D. Bukovec in

razredniki

Elektrika, CSŠ Novo mesto 8. 10. 2020 5 N. Gabrijel

Skupni TD: Hiša eksperimentov 13. 4. 2021 5 N. Gabrijel

Uporabni izdelek 31. 5. 2021 5 razredničarke

Koordinatorica tehniških dni od 1. do 5. razreda je Andreja Selak.

Koordinatorica tehniških dni od 6. do 9. razreda je Nevenka Gabrijel.

Razred/vsebina

4.4.5 Predvidena finančna sredstva vstopnin

Dej.

Vstopnina v

EUR (na

učenca) Šolski sklad MO NM Starši

1. razred

Predstava Ritmično škatlaste

pravljice – KCJT KD 7,00 DA

Lutkovne delavnice Zakaj sem

zajček – GLG Sevnica KD 1,85 DA

Predstava Močeradek gre čez cesto

- LGL Ljubljana KD 4,00 DA

Ogled etnološke zbirke - Dolenjski

muzej TD 5,50 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Muzej na prostem Pleterje TD 5,00 DA

Kekčeva dežela – ekskurzija ND 14,00 DA

2. razred

Animirani risani film – Cineplexx KD 5,60 DA

Lutkovne delavnice Zakaj sem

zajček – GLG Sevnica KD 1,85 DA

Ogled etnološke zbirke – Dolenjski

muzej TD 5,50 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Mini Planica ŠD DA

Arboretum Volčji potok –

ekskurzija ND 4,00 DA

3. razred

Lutkovne delavnice Zakaj sem

zajček – GLG Sevnica KD 1,85 DA

37


Ogled etnološke zbirke - Dolenjski

muzej KD 3,00 DA

Predstava Ritmično škatlaste

pravljice - KCJT KD 7,00 DA

Mini Planica ŠD 1,5 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Minicity: Ko bom velik, bom... –

ekskurzija ND 6,00 DA

4.razred

Predstava Tajno društvo PGC - KCJT KD 9,00 DA

Predstava Emil in detektivi – LGL

Ljubljana KD 4,00 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Slovenski šolski muzej – ekskurzija ND 4,00 DA

5. razred

Predstava Emil in detektivi in

zakulisje predstave – LGL Ljubljana KD 8,00 DA

Predstava Tajno društvo PGC – KCJT KD 9,00 DA

Predstava Lepotica in zver – KCJT KD 7,00 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Plavanje OŠ Grm ŠD 7,00 DA

6. razred

Koncert Igraj kolce – Cankarjev dom KD 5,00 DA

Ogled zbirke Arheologija pa te fore

– Narodni muzej KD 4,00 DA

Predstava Tajno društvo PGC - KCJT KD 9,00 DA

Kropa in železarstvo – ekskurzija TD 5,00 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Plavanje in vodne aktivnosti Čatež ŠD 7,00 DA

7. razred

Koncert Igraj kolce – Cankarjev dom KD 5,00 DA

Ogled stalne zbirke – Narodna

galerija KD 3,00 DA

Predstava Tajno društvo PGC – KCJT KD 9,00 DA

Arheološka podoba Novega mesta

in situla – Dolenjski muzej TD 5,50 DA

Maketa Cerkniško jezero –

ekskurzija TD 9,00 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Zimski športni dan – plavanje Čatež

ali ŠD 7,00 DA

Zimski športni dan – drsanje Čatež

ali ŠD 3,00 DA

Zimski športni dan – smučanje

Krvavec ŠD 13,50 DA

38


8. razred

Opera - SNG Opera KD 9,50 DA

Ogled stalne zbirke – Moderna

galerija KD 3,00 DA

Predstava Kla kla klasika – KCJT KD 9,00 DA

Astronomski večer – Zvezdogled TD 7,90 DA

Robotika – Razvojni center Nm TD 8,51 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Od morske vode do soli – ekskurzija ND 13,50 DA

Zimski športni dan – plavanje Čatež

ali ŠD 7,00 DA

Zimski športni dan – drsanje Čatež

ali ŠD 3,00 DA

Zimski športni dan – smučanje

Krvavec ŠD 13,50 DA

Veslanje in odbojka na mivki Loka ŠD 12,00 DA

9. razred

Opera - SNG Opera KD 9,50 DA

Ogled zbirke Slovenci v 20. stoletju

– Muzej novejše zgodovine KD 4,00 DA

Predstava Kla kla klasika – KCJT KD 9,00 DA

Skupni TD – Hiša eksperimentov TD 6,76 DA

Elektrika – Šolski center Novo

mesto TD 2,00 DA

Kovine in idrijski rudnik – ekskurzija TD 8,80 DA

Zimski športni dan – plavanje Čatež

ali ŠD 7,00 DA

Zimski športni dan – drsanje Čatež

ali ŠD 3,00 DA

Zimski športni dan – smučanje

Krvavec ŠD 13,50 DA

Prevozi

Dejavnost

Ozn.

dej.

39

Kraj izvedbe

Način

potov.

Strošek

prevoza

/ raz.

Delno

financira

MIZŠ

1. razred

LGL -Mojca Pokrajculja – marionetna

KD

BUS

predstava

Ljubljana

495,00 €

KC Primoža Trubarja – Sound of

KD

BUS

Slovenija

Šentjernej

310,00 €

Kekčeva dežela ND Kranjska Gora BUS 770,00 € 92,00 €

Pohod – Machova pot ŠD Novo mesto BUS 200,00 €

Muzej na prostem, Pleterje TD Pleterje BUS 310,00 €


2. razred

Lutkovno gledališče Ljubljana – Peter

KD

Pan

Ljubljana BUS 495,00 €

Volčji potok ND Volčji potok BUS 420,00 € 92,00 €

Pohod – Mirna gora

ŠD

Planina (pod Mirno

goro) BUS 310,00 €

3. razred

Pohod – Smuk

ŠD

Smuk

0,93 € +

vlak 1,29 €

Leteči kovček – Zavod Hiša otrok in

KD

umetnosti - LJ

Ljubljana BUS 320,00 €

Ko bom velik, bom… ND Ljubljana BUS 320,00 € 69,00 €

4. razred

LGL: Virginija Volk (senčna predstava) KD Ljubljana BUS 495,00 €

Po Machovi poti- čutila ND Mali Slatnik BUS 280,00 €

Slovenski šolski muzej ND Ljubljana BUS 495,00 € 92,00 €

Pohod- Trdinov vrh

ŠD

prihod: Gabrje; odhod:

Krvavi kamen BUS 330,00 €

Pastirske igre in Energija vode in vetra -

TD

CŠOD Lipa

Črmošnjice BUS 170,00 €

CŠOD Lipa: Črmošnjice Črmošnjice BUS 170,00 €

5. razred

Lutkovno gledališče Ljubljana: Emil in

detektivi in zakulisje KD Ljubljana BUS 370,00 €

Podoba Bele krajine ND Radovica, Metlika BUS 260,00 € 552,00 €

Pohod

ŠD

Gorjanci: Gabrje,

Krvavi kamen BUS 280,00 €

6. razred

Glasbene reke (Cankarjev dom)

program Arheologija pa te fore (Narodni KD

muzej)

Ljubljana BUS 495,00 €

Kropa in železarstvo TD Kropa -Vrba -Bled BUS 645,00 € 552,00 €

Lesne vrste TD CŠDO, Volčji Potok BUS 310,00 €

Pohod Mirna gora ŠD Mirna gora BUS 310,00 €

Orientacija Dolenjske Toplice ŠD Dolenjske Toplice BUS 280,00 €

Plavanje in vodne aktivnosti ŠD Čatež BUS 300,00 €

Travnik in travišča na Gorjancih

Gorjanci - Krvavi

ND kamen BUS 330,00 €

7. razred

Glasbene reke (Cankarjev dom)

KD

ogled stalne zbirke (Narodna galerija) Ljubljana BUS 370,00 €

Maketa Cerkniško jezero

TD

Muljava-Cerknica-

Snežnik BUS 450,00 € 414,00 €

Pohod Mirna gora ŠD Mirna gora BUS 180,00 €

Orientacija Dolenjske Toplice ŠD Dolenjske Toplice BUS 190,00 €

40


Zimski športni dan Krvavec

Zimski športni dan – Terme Čatež –

plavanje

ŠD

Krvavec BUS 310,00 €

160,00 €,

190,00 €,

210,00 €

cene so za 50,

57 in 60

sedežni

avtobus!

Zimski športni dan Terme Čatež - drsanje Čatež

BUS

8. razred

Trnuljčica (SNG Opera in balet LJ)

KD Ljubljana BUS

ogled stalne zbirke (Moderna galerija)

370,00 €

Inštitut Jožef Štefan in Hiša

TD Ljubljana BUS

eksperimentov

370,00 €

Kovine TD Ivančna Gorica - Dvor BUS 190,00 €

Pohod Tromeja (Rateče- Peč) ŠD Tromeja BUS 450,00 €

Orientacija Dolenjske Toplice ŠD Dolenjske Toplice BUS 190,00 €

Zimski športni dan Krvavec

Krvavec

BUS

Zimski športni dan –Terme Čatež –

plavanje

ŠD

Zimski športni dan Terme Čatež –

drsanje

Čatež

BUS

Od morske vode do soli

ND

Koper - Sečovlje -

BUS

Škocjanske jame

495,00 € 414,00 €

Srednja šola za gostinstvo in turizem (ob

dnevu odprtih vrat)

ND Sevno

BUS

170,00 €

9. razred

Trnuljčica (SNG Opera in balet LJ)

program Slovenci v 20. stoletju (Muzej KD Ljubljana BUS

novejše zgodovine)

310,00 €

Kovine in Idrijski rudnik

TD

Bolnica Franja - Idrija -

BUS

Vrhnika

510,00 € 276,00 €

Elektrika TD CSŠ Nm BUS 90,00 €

Pohod Tromeja (Rateče- Peč) ŠD Tromeja BUS 420,00 €

Orientacija Dolenjske Toplice ŠD Dolenjske Toplice BUS 150,00 €

Zimski športni dan Krvavec

Krvavec

BUS

Zimski športni dan – Terme Čatež –

plavanje

ŠD

Zimski športni dan Terme Čatež –

drsanje

Čatež

BUS

ŠVN

ŠVN Čatež 3.r Čatež BUS 510,00 €

CŠOD Rak – raziskujem Kras 5.r Rakov Škocjan BUS 700,00 €

CŠOD Kranjska Gora – Alpsko smučanje 6.r Kranjska Gora BUS 930,00 €

ŠVN Trilobit 7.r Javorniški Rovt BUS 730,00 €

NADARJENI

CŠOD Burja – vikend program 7.-9. Seča BUS 820,00 €

CŠOD LIPA – Črmošnjice MPZ Črmošnjice BUS 300,00 €

Baza 20 Baza 20 BUS 200,00 €

Gen energija Krško BUS 170,00 €

41


LEGENDA: KD – kulturni dan, TD – tehniški dan, ŠD – športni dan, ND – naravoslovni dan

Cene prevozov so preračunane na trenutne vrednosti energentov in DDV-ja.

4.5 Izbirni predmeti

Izbirni predmeti, ki jih je šola ponudila v letošnjem letu, so bili predlagani po predpisanem

postopku. Na podlagi prijav učencev in ob upoštevanju normativa za oblikovanje skupin bomo

izvajali izbirne predmete, ki so navedeni v spodnji preglednici.

Zap.

št.

Predmet Učitelj Št. skupin Št. ur na

teden

1. Izbrani šport odbojka - IŠPo Peter Šinkovec 1 1

2. Izbrani šport – košarka - IŠPk Petra Šmid 1 1

3. Šport za sprostitev - ŠSP Petra Šmid 1 1

4. Šport za zdravje - ŠZZ Petra Šmid 1 1

5. Šport za zdravje - ŠZZ Peter Šinkovec 1 1

6. Likovno snovanje I - LS1 Vilma Petelin 1 1

7. Likovno snovanje II - LS2 Vilma Petelin 1 1

8. Likovno snovanje III - LS3 Vilma Petelin 1 1

9. Multimedija - MME Damjan Bratkovič 1 1

10. Računalniška omrežja - ROM Damjan Bratkovič 1 1

11. Računalništvo – urejanje besedil Damjan Bratkovič 1 1

12. Nemščina I - NI1 Marjeta Kočevar 1 2

13. Nemščina II - NI2 Marjeta Kočevar 1 2

14. Nemščina III - NI3 Maja Schweiger 1 2

15. Obdelava gradiv: les - OGL Nevenka Gabrijel 1 1

16. Okoljska vzgoja I – OV1 Nataša Rustja 1 1

17. Poskusi v kemiji - POK Majda Dobravc 1 1

18. Slikarski, marjetični in gobelinski vbodi Simona Žiberna 1 1

19. Osnovni vbodi in tehnika vezenja Simona Žiberna 1 1

20. Sodobna priprava hrane - SPH Mira Božič, 1 1

21. Sodobna priprava hrane - SPH Nataša Rustja 1 1

22. Gledališki klub Anja Kraševec 1 1

23. Organizmi v naravi in umetnem okolju Nataša Rustja 1 1

24. Skupaj: 23 26

Učenci, ki v 7., 8. ali 9. razredu obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na

predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Predlog z dokazili starši do

konca junija posredujejo ravnateljici. V letošnjem šolskem letu en učenec uveljavlja dve uri

oprostitve pri izbirnih predmetih, dva učenca pa po eno uro oprostitve sodelovanja pri izbirnih

predmetih.

42


4.5.1 Neobvezni izbirni predmeti

V letošnjem šolskem letu smo ponudili neobvezne izbirne predmete v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9.

razredu. Po predmetniku smo ponudili: prvi tuji jezik – angleščina (1. razred), drugi tuji jezik –

nemščina (4.– 9. razred), računalništvo, šport, tehnika in umetnost (4., 5. in 6. razred). Da se

neobvezni izbirni predmet lahko izvaja, mora biti v skupini najmanj dvanajst učencev. Glede na

prijave v letošnjem šolskem letu se izvajajo izbirni predmeti, ki so navedeni v spodnji preglednici.

Neobvezni izbirni predmet Učitelj Št. skupin Št.

ur/teden

1. Angleščina 1. r. Lidija Lampe

Tanja Žagar

2

2

4

4

2. Računalništvo 4. r. Irena Gole 1 1

3. Računalništvo 5., 6. r. Irena Gole 1 1

4. Računalništvo 5., 6. r. Damjan Bratkovič 1 1

5. Umetnost 4., r. Simona Žiberna 1 1

6. Umetnost 5., 6., r. Vilma Petelin 1 1

7. Tehnika 4., 5., 6. r. Rok Krese 3 3

8. Šport 4. r. Jasmina Blažon 1 1

9. Šport 5., 6. r. Petra Šmid 1 1

10. Nemščina 4., 5., 6. r. Marjeta Kočevar 1 2

SKUPAJ 15 20

4.6 Plavalni tečaji

4.2 KAJ KJE DATUM

Plavalna šola za učence 3. razreda Terme Čatež 22. 3.–26. 3. 2021

Plavalna šola za učence 4. razreda Terme Čatež 19. 10.–23. 10. 2020

Preverjanje znanja plavanja za 6. razred Terme Čatež 6. 1. 2021

Organizatorica plavalnih tečajev je Petra Šmid.

4.1 Kolesarski izpit

Vsi učenci 5. razreda opravljajo kolesarski izpit. Opravljen kolesarski izpit je pogoj za samostojno

kolesarsko vožnjo. Učenci opravijo spretnostno vožnjo na poligonu, obnovijo pomen prometnih

znakov in pravila varne vožnje v prometu ter se tako naučijo pravilno ravnati v prometnih

situacijah v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču. Vsi, ki uspešno opravijo teoretični

del izpita in spretnostni poligon, se lahko vozijo s kolesom po cesti. Po uspešno opravljeni izpitni

43


vožnji dobijo kolesarsko izkaznico. Kolesarsko izkaznico podpisuje šola, ki jamči za uspešno

opravljen kolesarski izpit, ter starši, ki odgovarjajo za varnost svojih otrok.

Učence 5. razreda bodo na teoretični del izpita pripravljale razredničarke, vožnjo ter praktični

preizkus pa bosta vodila Boštjan Papež in Erika Jerič.

4.2 Nacionalno preverjanje znanja

Avgusta 2019 so učitelji opravili analizo nacionalnih preizkusov znanja v 6. in 9. razredu v šolskem

letu 2018/19. Oblikovali so sklepne ugotovitve in pripravili smernice, ki jih bodo učitelji pregledali

na strokovnih aktivih in jih vključili v aktivnosti posameznega predmetnega področja. Vključili jih

bodo v letno pripravo in z rednimi evalvacijskimi sestanki spremljali izvajanje.

Ker v šolskem letu 2019/2020 nacionalno preverjanje znanja zaradi izvajanja pouka na daljavo ni

bilo izvedena, bomo tudi v letošnjem šolskem letu poleg smernic iz evalvacije dela na daljavo

upoštevali tudi smernice za izboljševanje dosežkov pri NPZ, ki smo jih načrtovali v lanskem

šolskem letu.

Smernice za izboljšanje dosežkov pri NPZ

ANGLEŠČINA

NPZ iz angleščine je sestavljen iz štirih sklopov in preverja slušno razumevanje, bralno

razumevanje, poznavanje in rabo besedišča ter pisno sporočanje. Namen preverjanja je ugotoviti

standarde znanja, ki jih dosegajo in presegajo učenci 6. razreda. Glede na rezultate za naslednje

šolsko leto predlagamo:

- s povezovanjem po vertikali sistematično širjenje besedišča od 1. do 6. razreda,

- uporabo naučenega besedišča v pisnih izdelkih s konkretno vsebino,

- več glasnega branja in preverjanja bralnega razumevanja na razredni stopnji,

- več branja prilagojenih avtentičnih besedil in učenja strategij za iskanje podatkov na predmetni

stopnji,

- tvorjenje lastnih pisnih izdelkov za e-Bršljinka.

SLOVENŠČINA

Smernice za izboljšanje rezultatov:

Prvo triletje:

GOVOR IN POSLUŠANJE

● igra vlog

● pogovor o aktualnih temah

● ustvariti čim več situacij in možnosti za govorno izražanje vseh učencev v oddelku

● razpravljanje o problemu

● usklajevanje mnenj

● vključevanje govora pri vseh predmetih

● branje starejših učencev mlajšim (1., 2. r.)

44


povečati pogostost glasnega branja učiteljic

● 1x tedensko glasno branje v podaljšanem bivanju

BRANJE IN PISANJE

● poudarek na razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti (vaje razločevanja glasov: p-b, t-d

…)

● razvijanje tehnike branja in pisanja (z diferenciacijo in individualizacijo)

● spodbujanje in razvijanje tihega branja

● branje z razumevanjem in pisanje besedil (1 ura na teden pri različnih predmetih

namenjena tvorjenju besedil in zbiranje dokazov, npr. v mapi dosežkov, objava prispevka

v e-Bršljinku)

● sistematična strokovna pomoč učencem z motnjami branja in pisanja

Drugo in tretje triletje:

GOVOR IN POSLUŠANJE

● diskusije, okrogle mize

● govorni nastopi, ki jih pripravijo v šoli!

● spodbujati izražanje lastnega mnenja in kritičnega razmišljanja o aktualnih temah (npr. 1x

tedensko pri uri »rubrika – Aktualno«")

● glasno branje knjige; bere učitelj

BRANJE IN PISANJE

● diferenciacija opismenjevanja pri učencih, ki ne dosegajo minimalnih standardov,

opismenjevanje pri vseh predmetih

● osvajanje najpomembnejših minimalnih standardov pri učencih ISDP (izhodišče je

posameznikovo doseganje standardov

● branje z razumevanjem in pisanje besedil (1 ura na teden pri različnih predmetih

namenjena tvorjenju besedil in zbiranje dokazov, npr. v mapi dosežkov, objava prispevka

v e-Bršljinku)

● sistematično razvijanje utemeljevanja in kritičnega razmišljanja

● poudarjali samostojno tvorjenje umetnostnih in neumetnostnih besedil z natančnim

upoštevanjem njihove značilne zgradbe (vztrajanje na popravah neustreznih zapisov

besedil)

● aktivno sodelovali pri aktivnostih, v projektih, povezanih z branjem, opismenjevanjem

(OBJEM, Bralna pismenost, razvijanje interpretativnega branja, bralne minute pri SLJ, noč

poezije) ter na natečajih in tekmovanjih.

Ostale smernice:

- aktivno sodelovali v projektu Bralna pismenost in razvoj slovenščine

- izvajali metode formativnega spremljanja

- izboljševali bralno kondicijo učencev

- izvajali tehnike za učenje poglobljenega branja, osredotočanja na slogovno zaznamovane

besedne zveze, na razumevanje pomenskih prenosov ipd.

45


- učence navajali na iskanje podatkov iz besedila, na večkratno branje besedila in na navajanja

prepoznavanja teme in namena posamezne besedilne vrste

- poudarjali samostojnost zapisa besedil (umetnostnih in neumetnostnih) ter sodelovali na

literarnih natečajih

- mesečno izdajali digitalno obliko časopisa Bršljinko, ki ga bodo ustvarjali in brali učenci

- poudarjali naloge odprtega tipa (razlaga, utemeljevanje, sklepanje) in pravopisno pravilnost

zapisa odgovorov

- v bralno značko in domače branje po celi vertikali kot obvezno vključili branje pesniške zbirke

- pri pouku bodo učenci brali zahtevnejša in daljša neumetnostna besedila iz kakovostnih

poljudnoznanstvenih revij in časopisov.

MATEMATIKA

Smernice za izboljšanje rezultatov

● učencem, katerih materni jezik ni slovenščina pri pisnih ocenjevanjih znanja pomagati, ko

učenec ne ve, kaj določena beseda pomeni

● vključevanje nalog preteklih sklopov v čas utrjevanja preostalih sklopov (npr: ko

obravnavamo snov o trikotnikih med naloge vključiti računske operacije z ulomki);

● sestavljati naloge na višjih taksonomskih stopnjah;

● vključevanje sestavljenih nalog in nalog iz vsakdanjika v pisna ocenjevanja znanja;

● vključevanje nalog iz e-banke nalog (RIC).

V šolskem letu 2020/2021 bodo nacionalni preizkusi znanja izvedeni v 6. razredu iz slovenščine,

matematike in angleščine ter v 9. razredu iz slovenščine, matematike in biologije kot tretjega

predmeta, ki ga je za OŠ Bršljin 1. septembra določilo ministrstvo. Za vse učence 6. in 9. razreda

so nacionalni preizkusi znanja obvezni.

4.8.2 Rokovnik izvedbe NPZ v šolskem letu 2020/2021

DATUM DEJAVNOST OPOMBE

1. 9. 2020

30. 11. 2020

do 31. 3. 2021

Objava sklepa o izboru največ štirih predmetov za določitev

tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda

opravljali NPZ

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9.

razreda, ki bodo opravljali NPZ

Potrditev izvedbenega načrta za NPZ

4. 5. 2021 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

6. 5. 2021 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. 2021 NPZ iz angleščine za 6. in tretjega predmeta za 9. razred

46


1. 6. 2021

2. 6. in 3.6.

2021

7. 6., 8. 6. 2021

9. 6. 2021

9. 6. 2021

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki

učencev pri NPZ v 9. razredu, seznanitev učencev z dosežki v

9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene

preizkuse NPZ v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene

preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki

učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene

preizkuse NPZ v 6. razredu in posredovanje podatkov o

poizvedbah v 6. razredu na RIC

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)

učencev pri NPZ v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene

preizkuse pri NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

obveščanje

staršev

15. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

15. 6. 2021 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v

6. razredu

24. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

4.3 Delo z nadarjenimi

Delo z nadarjenimi učenci v šoli opredeljuje koncept »Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v

osnovni šoli«. Termin odkrivanje nadarjenih učencev definira proces, ki vključuje evidentiranje,

identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. Odkrivanje šola praviloma izpelje v

prvem in drugem triletju, po potrebi pa ga ponovi še v tretjem triletju. S tem šola zagotovi, da

imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so odkriti. Učinkovito skrb za nadarjene učence šola

zagotavlja z ustreznimi materialnimi in kadrovskimi pogoji ter stalnim strokovnim

izpopolnjevanjem na področju odkrivanja in dela z njimi.

47


ISP UČITELJ URE/teden

Irena Gole 2

delo z nadarjenimi Dobravc Majda 1

Jasmina Žagar Iskra 1

Nataša Rustja 1

Rokovnik odkrivanja nadarjenih učencev in priprave individualiziranih programov

Proces odkrivanja nadarjenih učencev poteka celo šolsko leto. Pri njem sodelujejo vsi pedagoški

delavci in šolska svetovalna služba.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

1. evidentiranje

2. identifikacija

3. seznanitev in mnenje staršev.

Za potrebe procesa identifikacije bo šola sodelovala z najugodnejšim ponudnikom psihološkega

testiranja učencev. Psihologinja bo testirala predvidoma okoli 15 evidentiranih učencev. Pri tem

se bomo držali operacionalizacije koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. V skladu s

predpisano operacionalizacijo koncepta bodo na šoli izvedene dejavnosti, navedene v spodnjem

rokovniku.

TERMIN

DEJAVNOST

junij, julij,

avgust 2020

september,

oktober 2020

december 2020 ●

Koordinator dela z nadarjenimi učenci pozove učitelje, ki bodo sodelovali

pri razširitvenih programih dela z nadarjenimi učenci, da skupaj sestavijo

razpored delavnic.

● Evidentiranje morebitnih na novo nadarjenih učencev od 7. do 9.

razreda.

● Dogovori o postopku identifikacije učencev, ki v šol. letu 2019/2020

zaradi epidemije Covid-19 niso bili testirani.

● Razpored delavnic za vedoželjne učence v LDN šole.

● Razredniki od koordinatorja prejmejo aktualni seznam identificiranih

nadarjenih učencev.

Učitelji, ki vsaj tri mesece poučujejo v 2. in 3. triadi, evidentirajo na novo

odkrite nadarjene učence in izpolnijo dogovorjene ocenjevalne lestvice.

Svetovalna služba po predpisanih postopkih in kriterijih analizira vse

ocenjevalne lestvice posameznega učenca in poda rezultat, na katerih

področjih so ti učenci izkazali nadarjenost.

april, maj 2021 ●

Psihološko testiranje evidentiranih četrtošolcev in morebitnih na novo

evidentiranih učencev v višjih razredih ter učencev, ki v šol. letu

2019/2020 niso bili testirani.

48


● Posredovanje rezultatov testiranja razrednikom in staršem, sklep OUZ 4.

razreda o potrditvi nadarjenih učencev, seznanitev staršev o

nadarjenosti učencev.

celo šolsko ● Koor leto Koordinacija dodatnih aktivnosti za vedoželjne učence.

Program dela z nadarjenimi učenci

Usmeritev za delo z nadarjenimi učenci je, da naj se le-to začne karseda zgodaj. Zakon o osnovni

šoli opredeljuje, da so nadarjeni tisti učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti

mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola mora

tem učencem zagotavljati ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi

vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike

individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. Učitelji od 1. do 9. razreda bodo pri pouku

in pri drugih oblikah organiziranega dela z učenci diferencirali in po potrebi individualizirali delo

glede na učenčeve zmožnosti in sposobnosti.

V šolskem letu 2020/21 imamo na šoli identificiranih 65 nadarjenih učencev:

RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. NAD. UČENCEV % NADARJENIH

5. / / /

6. 58 14 24,1

7. 67 17 25,4

8. 47 16 34,0

9. 52 18 34,6

Skupaj 224 65 29,0

Postopek identifikacije nadarjenih učencev v šolskem letu 2019/2020 zaradi epidemije Covid-19

ni bil izveden v celoti.

Testiranje evidentiranih učencev bo šola organizirala v tem šolskem letu.

Odstotek identificiranih nadarjenih je odstotek nadarjenih učencev II. in III. vzgojnoizobraževalnega

obdobja. Cilji dela z njimi so:

● širitev in poglabljanje temeljnega znanja;

● uporaba višjih oblik učenja (analiza, sinteza, presojanje, vrednotenje);

● razvijanje ustvarjalnosti;

● ustvariti raznovrstno ponudbo vsebin in omogočanje izbire;

● upoštevanje posebnih sposobnosti, spretnosti in interesov;

● upoštevanje individualnosti;

● razvijanje socialnih spretnosti;

● spodbujanje samostojnosti in odgovornosti;

● spodbujanje samoiniciativnosti

● skrb za celostni osebnostni razvoj;

● uporaba sodelovalnih oblik učenja.

49


Ciljem bomo sledili z naslednjimi dejavnostmi:

1. Pouk

2. Dodatni pouk

3. Izbirni predmeti

4. Dnevi dejavnosti

5. Interesne dejavnosti

6.

7.

Priprava in udeležba

na tekmovanjih

Likovni in literarni

natečaji, glasbena

olimpijada

Individualizacija in diferenciacija.

Dodatni pouk bo potekal pri predmetih:

- slovenščina

- matematika

- angleščina

Skrbeli bomo za pestro ponudbo

izbirnih predmetov.

Glede na močna področja učencev bodo

aktivno sodelovali in sooblikovali dneve

dejavnosti (kulturni dnevi, šolske

proslave in prireditve, tehniški dnevi …).

Učenci se vključijo na podlagi interesov.

Vsak nadarjeni učenec naj bi obiskoval

vsaj eno interesno dejavnost.

Športna tekmovanja in tekmovanja iz

znanja, bralna značka …

Spodbujamo učence z umetniškimi

sposobnostmi.

50

Učitelji načrtujejo

pouk

Učiteljice

razrednega pouka,

učitelji predmetov

Vsi strokovni

delavci

Organizatorji dni

dejavnosti

Mentorji

interesnih

dejavnosti

Mentorji

interesnih

dejavnosti

Učiteljice

8. Projekti Učenci se vključujejo v projekte šole. Vodje projektov

Učenci izkazujejo različne nadarjenosti: splošno-intelektualno, ustvarjalno, voditeljsko, tehnično,

gibalno, glasbeno, likovno, literarno, dramsko ..., zato bomo z delavnicami še dodatno razvijali

njihove sposobnosti in znanja. Vsak učenec bo na podlagi lastnega interesa lahko izbral tisto, ki

bo zadostila njegovim potrebam in zanimanjem. Učencem bodo ponujene dejavnosti, ki so

navedene v spodnji preglednici.

DEJAVNOST RAZRED TERMIN VODJA

»V jati z drugačnimi« -

sodelovanje z VDC NM

Pevski vikend in mladinske

delavnice v CŠOD Lipa

Akademija znanja na Gimnaziji

Novo mesto

Tabor vedoželjnih učencev v

CŠOD Burja

Tradicionalna nogometna

tekma z VDC NM

6.–9. april, maj Natalija

Globevnik

6.–9. (MPZ) naknadno Tatjana Dolenc

Marinšek,

Natalija

Globevnik

8. in 9. naknadno Jasmina Žagar

Iskra

7.–9. 16. 4. 2021–18. 4.

2021

Vilma Petelin in

Irena Gole

6.–9. maj Natalija

Globevnik


BAZA 20 7.–9. april Marjetka Pivk

Glasbena olimpijada – priprave

na tekmovanje

»Job Avatar«, virtualen način

spoznavanja poklicev

6. izletniška kolonija mladih

likovnikov

7. – 9. oktober–marec Tatjana Dolenc

Marinšek

8. – 9. 3. 2. 2021 Jasmina Žagar

Iskra, Irena Gole

7. – 9. 28. 5. 2021 Vilma Petelin

Razvijamo digitalne spretnosti 6. – 9. oktober–februar Irena Gole

Sobotna šola: Naravoslovni

poskusi

6. – 9. 6. 2. 2021 Majda Dobravc,

Nataša Rustja

Poleg naštetih dejavnosti bodo imeli nadarjeni in vedoželjni učenci možnost udeležbe na likovnih,

literarnih in drugih natečajih, sodelovati kot nastopajoči in povezovalci na šolskih prireditvah ter

se vključevati v prostovoljne dejavnosti, izvedene v okviru sodelovanja z VDC Novo mesto in

ostalimi organizacijami. Naštete dejavnosti so del bršljinskega mozaika in bodo potekale celo

šolsko leto.

V okviru dela z nadarjenimi in vedoželjnimi učenci bo v šolskem letu 2020/21 najaktivnejšim

učencem ponujeno sodelovanje na tridnevnem taboru vedoželjnih. Tabora se bo lahko udeležilo

20 učencev.

Posamezni učenci se bodo udeležili tudi glasbene olimpijade. To je etapno tekmovanje, ki poteka

na dveh nivojih: šolsko in državno tekmovanje. Tekmovalci morajo sestaviti lastno skladbo, ki jo

pred komisijo in drugimi tekmovalci izvedejo na državnem nivoju tekmovanja, na šolskem nivoju

pa jo le predložijo. Poleg tega morajo pred komisijo (na šolski in državni ravni) izvesti eno vokalno

skladbo. Pisni del tekmovanja (na šolski in državni ravni) je sestavljen iz slušnih nalog (kjer

tekmovalci analitično poslušajo skladbe in odgovarjajo na dana vprašanja), vprašanj iz člankov, ki

so vsako leto določeni znova, iz glasbeno-teoretskih nalog ter splošnih glasbenih znanj. Poleg

naštetih etap morajo na državni ravni tekmovalci pristopiti še k a-vista preizkusu – to pomeni, da

dobijo ritmične in melodične vaje, ki jih prvič vidijo in jih izvajajo pred komisijo. Vsaki dve leti je

tekmovanje tudi mednarodno, kar pomeni, da se prva dva tekmovalca na državni ravni letos

uvrstita na mednarodno glasbeno olimpijado. Učence za glasbeno olimpijado pripravlja in

spremlja Tatjana Dolenc Marinšek.

Identificirana nadarjenost ni pogoj za sodelovanje v programih za nadarjene in vedoželjne

učence, vključno s taborom vedoželjnih. Vse dejavnosti so ponujene vsem učencem, na tabor pa

so posebej vabljeni najaktivnejši učenci šole, ki se bodo izkazali z uspehi na različnih tekmovanjih

na državnem ali mednarodnem nivoju, najuspešnejši športniki šole, učenci, ki bodo aktivno

sodelovali na prireditvah šole, na natečajih in v prostovoljnih dejavnostih.

V okviru finančnih, materialnih in kadrovskih možnosti bodo organizirane tudi druge dejavnosti

za nadarjene učence, ki bodo v največji meri razvijale njihove sposobnosti.

V timu za delo z nadarjenimi učenci, ki ga vodi Jasmina Žagar Iskra, sodelujejo Irena Gole, Majda

Dobravc in Nataša Rustja.

51


5. RAZŠIRJENI PROGRAM

5.1 Jutranje varstvo

Šola organizira jutranje varstvo od 6.00 do 7.45 za učence prvega razreda. V jutranje varstvo se

vključujejo učenci na osnovi prijave. Do 6.40 poteka varstvo v mali telovadnici in učilnici 073 pri

garderobi, od 6.40 do začetka pouka pa v matičnih učilnicah.

V šolskem letu 2020/2021 jutranje varstvo izvajajo Metka Uršič od 6.00 do 6.45, Maja Repovž,

Andreja Selak, Barbara Gorenjc od 6.40 do 7.25. Dejavnosti, ki se izvajajo v jutranjem varstvu, so:

počitek, usmerjene sprostitvene dejavnosti in priprava na pouk.

Šola je od 6.00 odprta tudi za vse učence od 2. do 9. razreda. Do 7.00 se zbirajo na hodniku pri

mali telovadnici na razredni stopnji, od 7.00 dalje pa učenci odidejo v matične učilnice.

Učence nadzirajo dežurni učitelji. Določene imamo učilnice v katerih so učenci, ki čakajo na odhod

domov. Seznam dežurnih učiteljev nastaja na mesečni ravni in je dostopen vsem delavcem na

DRIVE-u.

5.2 Podaljšano bivanje

MIZŠ nam je za šolsko leto 2020/2021 namenil 142 ur tedensko za izpeljavo podaljšanega

bivanja.

Podaljšano bivanje je organizirano za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda, vanj se učenci vključujejo

po predhodni prijavi staršev. Podaljšano bivanje je strokovno organizirana vzgojno-varstvena

dejavnost, ki vključuje prehrano, samostojno delo, sprostitvene dejavnosti in ustvarjalno

preživljanje časa. Dejavnosti so načrtovane z letnimi in dnevnimi pripravami strokovnih delavcev,

ki delajo v oddelkih podaljšanega bivanja. Učenci iz oddelkov podaljšanega bivanja lahko odhajajo

k drugim dejavnostim v šoli. Strokovni delavci vodijo dnevno evidenco prisotnosti otrok v OPB.

Pri organizaciji OPB je potrebna racionalnost. Pri odhodu učencev k drugim dejavnostim in po

odhodu nekaterih učencev domov se skupine združujejo. Načeloma potekajo dejavnosti za

skupino podaljšanega bivanja po urniku.

Po modelu B v začetnih urah podaljšanega bivanja združujemo učence istega razreda. Po 15. uri

združujemo skupino 4. in 5. r., po 15.30 pa učence 1.-2. r. in 3.-5.r.

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja za 1. razred

URA ČAS DEJAVNOSTI

1. ura 11.25–12.10 kosilo

2. ura 12.10–12.55 sprostitvene dejavnosti, ID, NIP, DDP

3. ura 13.00–13.45 ID, samostojno delo

4. ura 13.45–14.35 ustvarjalno preživljanje časa in popoldanska malica

5. ura 14.35–15.30 sprostitvene dejavnosti

15.30–16.00 varstvo

52


Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja za 2., 3. razred

URA ČAS DEJAVNOSTI

1. ura 12.15–12.55 kosilo

2. ura 13.05–13.50 ID, samostojno delo

3. ura 13.50–14.35 ID, ustvarjalno preživljanje časa

4. ura 14.35–15.30 sprostitvene dejavnosti in popoldanska malica

15.30–16.00 varstvo

Urnik dejavnosti podaljšanega bivanja za 4., in 5. razred

URA ČAS DEJAVNOSTI

11.10–11.30 kosilo

1. ura 12.20–13.05 NIP, DDP, sprostitvene dejavnosti

2. ura 13.05–13.50 ID, samostojno delo

3. ura 13.50–14.35 ID, ustvarjalno preživljanje časa in popoldanska malica

4. ura 14.35–15.30 sprostitvene dejavnosti

15.30–16.00 varstvo

Učenci so razporejeni v dve skupini do 14.50 in v pet skupin do 15.30. Ob 15.30 se združijo v tri

skupine do 16. ure.

Učiteljice v oddelkih podaljšanega bivanja SKUPINA

Janja Bučar

OPB 1. r., 1. skupina

Jasmina Fink

OPB 1. r., 2. skupina

Anica Bobnar

OPB 2. r., 1. skupina

Erika Jerič

OPB 2. r., 2. skupina

Tina Turk

OPB 3. r. 1. skupina

Kristina Davidović

OPB 3. r., 2. skupina

Petra Ajdišek/ Maja Meglič OPB 4. r.

Jožica Vučajnk/ Vanja Šalehar OPB 5. r.

5.3 Dopolnilni in dodatni pouk

Po predmetniku pripada na vsak oddelek ena ura dopolnilnega in dodatnega pouka skupaj. Od 1.

do vključno 5. razreda ure dopolnilnega in dodatnega pouka razporedijo razredničarke glede na

njihove ugotovitve in potrebe v posameznem oddelku.

Dopolnilni pouk je ponujen tistim učencem, ki kljub diferenciranemu delu v oddelku ne dosegajo

zadovoljivih rezultatov in ne obvladujejo potrebnih učnih tehnik. Učitelji individualno ugotavljajo

in spremljajo učenčevo uspešnost in napredek, izberejo ustrezne oblike in vsebine dela. Dopolnilni

pouk praviloma obiskujejo tisti učenci, ki nimajo dodatne strokovne pomoči ali individualne in

skupinske pomoči oziroma jo imajo kljub obiskovanju dopolnilnega pouka, ker so le na ta način

53


lahko uspešni. Učitelji, ki izvajajo dopolnilni pouk, pripravijo program dela in seznam prijavljenih

učencev. Vodijo tudi evidenco prisotnosti in dosežkov.

V dodatni pouk so vključeni učenci, ki imajo pri posameznih predmetih izredno dobre rezultate,

kažejo interes za poglobljeno delo in so pripravljeni aktivno sodelovati. Pri svetovanju učencu za

vključitev v dodatni pouk sodelujejo razrednik, učiteljski zbor oddelka, svetovalni delavec in starši.

Učitelji, ki izvajajo dodatni pouk, pripravijo program dela in seznam prijavljenih učencev. Vodijo

tudi evidenco prisotnosti in dosežkov.

V oddelkih od 1. do 5. razreda bodo ure dodatnega in dopolnilnega pouka izvajale razredničarke.

Razpored učiteljev za izvedbo dopolnilnega in dodatnega pouka od 6. do 9. razreda je v spodnji

preglednici.

PREDMET UČITELJ RAZRED PREDMET UČITELJ

DP SLJ

DP MAT

DP TJA

Anja Kraševec

Anja Kraševec

Tina Mihelič

Tina Mihelič

Lidija Mikec

Lidija Mikec

Lidija Mikec

Rok Krese

Slavka Klančar

Slavka Klančar

Slavka Klančar

Tina Godina

6.

7.

8.

9.

6.

7.

8.

9.

6.

7.

8.

9.

DD SLJ

DD MAT

DD TJA

Tina Mihelič

Tina Mihelič

Polonca Tratar Božič

Katarin Črtalič

Lidija Mikec

Nevenka Gabrijel

Nevenka Gabrijel

Rok Krese

Slavka Klančar

Slavka Klančar

Tina Godina

Tina Godina

5.4 Tekmovanja

Učenci naše šole se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili večine razpisanih tekmovanj iz znanja

in tekmovanj s športnega področja. Na tekmovanja se bodo pripravljali skupaj z učitelji – mentorji.

Ti jih bodo spodbujali tudi k samostojnemu delu in se trudili dosegati čim boljše rezultate in tako

dostojno zastopati našo šolo ter Občino Novo mesto.

Tekmovanja, ki so bila do priprave letnega delovnega načrta že znana oziroma so po dosedanjih

izkušnjah predvidena, so navedena v spodnji preglednici.

PODROČJE NASLOV TEKMOVANJA RAZ. VODJA TEKMOVANJA

Vesela šola 4.—9. Natalija Globevnik

BIO Sladkorna bolezen 7.—9. Mira Božič

BIO Proteusovo priznanje 7.—9. Nataša Rustja

BIO Prva pomoč 8.—9. Mira Božič

EKO Kviz 6.—9. Damjan Bratkovič

FIZ Astronomija 7.—9. Lidija Mikec

FIZ Tekmovanje za Stefanovo priznanje 8.—9. Bernarda Tušar Pintarič

54


AST Astronomija 7.—9. Lidija Mikec

GEO Tekmovanje iz geografije 7.—9. Dunja Bukovec

INF Bobrček 4.—7. Damjan Bratkovič

KEM Tekmovanje za Preglovo priznanje 8.—9. Majda Dobravc

KEM Kemijski poskus 8.—9. Majda Dobravc

MAT Logika 1.—9. Irena Gole, Nevenka Gabrijel

MAT Razvedrilna matematika 4.—9. Irena Gole, Rok Krese

MAT Matemček 1.—9. Irena Gole, Lidija Mikec

MAT Matematični kenguru,

1.—9.

Vegovo priznanje

Rok Krese, Tatjana Pavlin

MAT Logična pošast 1.—9. Boštjan Papež, Lidija Mikec

NAR Kresnička 1.—7. Tina Šetina

SLJ Cankarjevo priznanje Mehurčki 1.—3. Tamara Turk

SLJ Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 4.—9. Mateja Račič, Katarina Črtalič

TIT Mladi tehniki 6.— 9. Nevenka Gabrijel

TIT Kaj veš o prometu 7.—9. Bernarda Tušar Pintarič

TJA Angleščina 8. Maja Schweiger

TJA Angleščina 9. Tina Godina

NEM Nemščina 9. Maja Schweiger, Marjeta Kočevar

ZGO Tekmovanje iz zgodovine 8.—9. Marjetka Pivk

Koledar vseh športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanja, ki se jih bodo učenci udeležili v tem

šolskem letu, je v PRILOGI 1.

Med šolskim letom prihaja veliko novih ponudb za sodelovanje na različnih razpisih. Navadno se

odločimo za še nekaj vključitev med šolskim letom. Tega v letnem delovnem načrtu ni možno

načrtovati.

5.5 Interesne dejavnosti

V spodnji preglednici je nabor interesnih dejavnosti, ki so v letošnjem šolskem letu ponujene

učencem. Del dejavnosti se bodo tudi letos izvajal v času podaljšanega bivanja, za del dejavnosti

bomo poiskali zunanje sodelavce.

V spodnji tabeli so trenutni podatki za letošnje šolsko leto.

MENTOR ID naziv ID razred

dan izvajanja

ID

ura

Masnik Sabina Zabavna matematika 1. sreda 12.10—12.55

Košak Blažič Živa Zabavna matematika 1. četrtek 12.10—12.55

Maja Repovž Gibalnica 1. torek 13.00—13.45

Gorenjc Barbara Gibalnica 1. sreda 13.00—13.45

Selak Andreja Pojemo in plešemo 1. ponedeljek 13.00- 13.45

Sivec Maja CICI vesela šola 1. četrtek 13.00—13.45

Lampe Lidija Šah 1. petek 12.10—12.55

Dolenc Marinšek Tatjana Otroški pevski zbor 1. razred 1. petek 13.00—13.45

55


Pahljina Vesna Gibalnica 2. petek 13.05—13.50

Žnidaršič Karmen CICI vesela šola 2. četrtek 13.05—13.50

Miklič Suzana Ustvarjalni prstki 2. sreda 13.05—13.50

Pavlin Tatjana Zabavna matematika 2. ponedeljek 12.10—12.55

Turk Tamara Zabavna matematika 2. ponedeljek 12.10—12.55

Šetina Tina Kresnička 2. torek 13.05—13.50

Lampe Lidija Šah 2. ponedeljek 13.05—13.50

Žagar Tanja Zapleši z mano 3. četrtek 13.05—13.50

Dolenc Marinšek Tatjana Otroški pevski zbor 2.—3. razred 2.—3. ponedeljek 13.00—13.45

Papež Boštjan Zabavna matematika 3. sreda 13.05—13.50

Marijan Mira CICI vesela šola 3. petek 13.05—13.50

Barbič Andreja Kresnička 3. četrtek 13.05—13.50

Antončič Boža Kvačkam, šivam in vozlam 3. sreda 13.05—13.50

Irena Gole Zabavna matematika 4.—5. četrtek 13.05—14.40

Dolenc Marinšek Tatjana Otroški pevski zbor 4. - 5. razred 4. – 5. sreda 13.00 - 13.45

Blažon Jasmina Rokomet dečki 4. –5. sreda 13.50 - 14.35

Kobe Bernarda Lonček kuhaj 5. četrtek 13.05 - 14.35

Žiberna Simona Kvačkam šivam in vozlam 4.—6. petek 13.05—13.50

Globevnik Natalija Vesela šola 4.—9. petek 13.05—13.50

Globevnik Natalija Vesela šola 4.—9. ponedeljek 13.05—13.50

Damjan Bratkovič Šah 3.—9. torek 13.05—13.50

Šinkovec Peter Priprave na tekmovanja 6.—9. sreda 13.05—13.50

Šmid Petra Priprave na tekmovanja 6.—9. sreda 13.05—13.50

Dolenc Marinšek Tatjana Mladinski pevski zbor 6.—9. četrtek 13.00—14.35

Damjan Bratkovič Programiranje 7.—9. sreda 13.50 - 14.35

Kovač Saša Otroški parlament 1.—9. po dogovoru 13.05—13.50

Bukovec Dunja Vedoželjni geograf 6.—9. torek 13.00 - 13.45

Mikec Lidija

Priprave na tekmovanja Zabavna

matematika, Logična pošast

6.—9. petek 12.10-12.55

Dolenc Marinšek

Tatjana

Ukulele 6.—9. Sreda 13.50 - 14.35

Pivk Marjetka Zgodovinski krožek 8.—9. petek 13.00 - 13.45

Črtalič Katarina e- Bršljinko 7.—8. po dogovoru

Mateja Hadler e-Bršljinko 4.—6. po dogovoru

Papež Boštjan Ozvočenje 6.—8. po dogovoru

Petelin Vilma Likovna ustvarjalnica 6.—9. po dogovoru

Črtalič Katarina Priprava na Cankarjevo tekmovanje 6.—7. po dogovoru

Mira Božič Prva pomoč 8.—9. po dogovoru

Tušar Pintarič Bernarda Priprave na tekmovanje iz fizike 8.—9. po dogovoru

Gabrijel Nevenka Sam svoj mojster 6.—9. po dogovoru

Tušar Pintarič Bernarda Kaj veš o prometu 7.—9. po dogovoru

Godina Tina Priprava tekmovanje iz angleščine 9. po dogovoru

Dobravc Majda Priprave na tekmovanje iz kemije 8.—9. po dogovoru

56


Rustja Nataša Biološki krožek 8.—9. po dogovoru

Rustja Nataša Fotografski krožek 6.—8. po dogovoru

Jasmina Žagar Iskra Učimo se učiti 6.—7. po dogovoru

Rok Krese Priprave na Vegovo tekmovanje 6. - 9. po dogovoru

Zunanji sodelavci*

MENTOR ID naziv ID razred

dan izvajanja

ID

Cvikl Robert Rokomet dečki 2.—3. torek 13.05—13.50

Slatinšek Uroš Namizni tenis 2.—3. sreda 13.05—13.50

Retelj, Šinkovec Atletika 3.—5. torek 13.50 - 14.35

Slatinšek Uroš Namizni tenis 4.—5. torek 13.00 - 13.45

Frančič Matija Košarka- deklice 3. četrtek 13.50 - 14.35

Frančič Matija Košarka- deklice 4.—5. ponedeljek 13.50—14.35

Košarka - dečki sreda 14.40—15.40

Kranjčič Salvador Rokomet deklice 3.—6. petek 13.50—14.35

Klisara Miloš Odbojka 3.—6. ponedeljek 14.40—15.40

*Zunanji sodelavci bodo pričeli z interesnimi dejavnostmi predvidoma novembra 2020.

ura

Bralne značke Balant Mojca 1.—9. do podelitve BZ

BZ – podaljšano bivanje učiteljice PB 1.—5. do podelitve BZ

EKO BZ Turk Tina 1.—9. do podelitve BZ

Župančičeva BZ učitelji SLJ 1.—9. do podelitve BZ

Jurčičeva BZ Balant Mojca 6.—9. do podelitve BZ

Nemška BZ Schweiger Maja 5.—9. do podelitve BZ

Angleška BZ Klančar Slavka 5.—9. do podelitve BZ

Poleg interesnih dejavnosti bo šola omogočila zunanjim izvajalcem izvajanje harmonikarske šole,

plesnega tečaja, gimnastike, nogometa. Za izvajanje teh dejavnosti šola nudi prostore, o ostalih

obveznostih pa se dogovarjajo neposredno izvajalci in starši.

5.6 Šola v naravi

V letošnjem letu bo izvedenih pet šol v naravi, in sicer za učence 3., 4., 5., 6. in 7. razreda. Na

razpisu CŠOD-ja smo bili uspešni s prijavo za 5. in 7. razred. Plavalno šolo v naravi za 3. in 4. razred

bomo tudi v letošnjem šolskem letu organizirali v Termah Čatež. Smučarsko šolo v naravi bomo

organizirali na Kopah. Šole v naravi skupaj s finančnim načrtom predstavimo staršem na

roditeljskih sestankih 3., 4., 5., 6. in 7. razreda. Šole v naravi bomo izvedli v primeru, da na izbrani

lokaciji zagotovijo izvajanje enem izmed modelov iz priporočil MIZŠ za izvajanje izobraževalnega

procesa v šolskem letu 2020/21 (Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah,

57


povezanih s Covid-19, Modeli in priporočila) in smernicah NIJZ. Ker je več kot polovica prisotnih

staršev soglašala s predstavljenim načrtom, se šole v naravi izvedejo po naslednjem razporedu:

Razred Program Čas Kraj Predvidena

cena v EUR

(na učenca)

3. Plavalni teden 22. 3.– 26. 3. 2021 Terme Čatež 165,00

4. Plavalni teden 19. 10.–23. 10. 2020 Terme Čatež 165,00

5.

Naravoslovni

teden

7. 12.– 11. 12. 2021 CŠOD Rak, Rakov Škocjan 135,00

6. Alpsko smučanje 18. 1. –22. 1. 2021 Grmovškov dom - Kope 190,00

7.

Naravoslovni

dnevi

16. 11.– 20. 11. 2020 CŠOD Trilobit, Jesenice 140,00

Pri pripravi cene smo upoštevali oceno števila učencev, ki naj bi se udeležili šol v naravi. S številom

učencev je povezano tudi število smučarskih in plavalnih vaditeljev in ostalih spremljevalcev. Vse

cene so okvirne, ker so odvisne od števila učencev, ki se bodo aktivnosti resnično udeležili.

Spremljevalci so praviloma razredniki. Pri izvedbi šole v naravi se upoštevata Pravilnik o

normativih in standardih in Pravilnik o šoli v naravi.

Starši ali zakoniti zastopniki lahko uveljavljajo pravico do subvencije šole v naravi. Vlogo vlagatelji

dobijo pri razredniku ali socialni delavki. Izpolnjeno vlogo s prilogami do datuma, ki je naveden v

vlogi, starši pošljejo po pošti ali osebno oddajo socialni delavki. Glede na razpoložljiva namenska

sredstva bomo delno financirali smučarsko šolo v naravi in plavalno šolo v naravi za vse prijavljene

učence.

Učence 3. razreda bodo praviloma spremljale razredničarke in vaditelji plavanja.

Vodja šole v naravi: Boštjan Papež

Učence 4. razreda bodo praviloma spremljale razredničarke in vaditelji plavanja.

Vodja šole v naravi: Vesna Pahljina

Učence 5. razreda bodo spremljale razredničarke.

Vodja šole v naravi: Simona Žiberna

Učence 6. razreda bodo spremljale razredničarke.

Vodja šole v naravi: Peter Šinkovec

Učence 7. razreda bodo spremljale razredničarke.

Vodja šole v naravi: Dunja Bukovec.

5.7 Prireditve in proslave

Prireditve in proslave so sestavni del življenja in dela osnovne šole. V spodnji preglednici so

zapisane pomembnejše prireditve in proslave, ki jih bomo organizirali v letošnjem šolskem letu.

Poleg teh lahko učitelj v okviru svojega oddelka ali dejavnosti organiziral prireditve, proslave,

druženja, razstave,… Vsi razredi bodo pripravili en roditeljski sestanek kjer bodo staršem učenci

predstavili delo in življenje v oddelku.

58


PRIREDITEV DATUM VODJA

Sprejem prvošolcev v šolsko

skupnost

petek, 9. 10. 2020

Mateja Hadler

Prireditev ob podpisu EKO listine sreda, 7. 10. 2020 Tina Turk

Novoletni sejem torek, 1. 12. 2020 Sabina Masnik, Jasmina Blažon

Proslava ob dnevu samostojnosti četrtek, 24. 12. 2020 Saša Brudar, Katarina Črtalič

Proslava ob slovenskem

kulturnem prazniku

petek, 5. 2. 2021

Jerneja Luštek, Tina Šetina

Revija zborov in otvoritev likovne

razstave

četrtek, 20. 5. 2021

Tatjana Dolenc Marinšek, Vilma

Petelin

Bralna značka maj 2021 knjižničarka

Valeta petek, 11. 6. 2021

Nagradimo uspeh torek, 22. 6. 2021

Rok Krese, Polonca Tratar Božič,

Bernarda Tušar Pintarič

Nina Šumak, Tina Godina, Vesna

Pahljina, Živa Košak Blažič

Proslava ob dnevu državnosti četrtek, 24. 6. 2021 Anja Kraševec, Jasmina Fink

6. UČNA IN DELOVNA OBVEZNOST UČITELJEV

Učna in delovna obveznost učiteljev temelji na predpisanih standardih in normativih za osnovno

šolo v Republiki Sloveniji. Pri razdelitvi obveznosti so upoštevane strokovna izobrazba in druge

kompetence posameznih strokovnih delavcev in razpoložljivo število ur, ki jih glede na predmetnik

in število oddelkov priznava ministrstvo. Podrobna razdelitev učne obveze učiteljev je v PRILOGI

2.

6.1. Druge delovne obveznosti učiteljev

V skladu s 119. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, da

delovna obveznost učitelja obsega pouk, druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na

pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo za uresničevanje izobraževalnega

59


programa, morajo strokovni delavci Osnovne šole Bršljin za polno delovno tedensko obvezo

opraviti tudi druge dejavnosti:

● dežurstvo;

● prisotnost na pedagoških, ocenjevalnih in izobraževalnih konferencah;

● govorilne ure za učence in starše;

● roditeljski sestanki;

● opravljanje vseh nalog razrednika in

● vodenje pedagoške in druge dokumentacije;

● pisanje poročil in zapisnikov;

● priprava in prisotnost na roditeljskih sestankih;

● vodenje in sodelovanje v strokovnih aktivih, projektnih in drugih skupinah;

● nadomeščanje odsotnih učiteljev;

● izobraževanja, študijske skupine, seminarji;

● vodenje projektov in sodelovanje v njih;

● organizacija in sodelovanje pri pripravi proslav, prireditev, razstav in drugih

dogodkov;

● urejanje učilnic, kabinetov in drugih prostorov šole;

● urejanje okolice šole;

● udeležba na dnevih dejavnosti, šolah v naravi, prireditvah, proslavah in drugih

dejavnostih, ki jih organizira šola;

● druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom in razporeditvijo ravnateljice.

Za vsakega strokovnega delavca ravnateljica in pomočnica ravnateljice, skupaj s strokovnim

delavcem, izdela iLDN.

7. ŠOLSKI KOLEDAR

Začetek pouka v šolskem letu 2020/2021 je 1. septembra 2020 (torek) in konec 24. junija 2021

(četrtek). Učenci 9. razreda pouk končajo 15. junija 2021 (torek).

V šolskem letu 2020/2021 bomo pouk in vse ostale dejavnosti po predmetniku izvedli v 190 dneh.

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS 50/12 in 56/12)

je 24. 4. 2020 ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala Podrobnejša navodila o šolskem

koledarju za osnovne šole za šolsko leto 2020/2021 – 1.del.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport RS je 1. 9. 2020 objavila sklep o izboru največ štirih

predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda v šolskem letu

2020/2021 opravljali nacionalno preverjanje znanja. Na naši šoli je za šolsko leto 2020/2021

izbrani predmet biologija.

60


7.1. Dnevi pouka po mesecih

MESEC D MESEC MESEC MESEC MESEC D

september 22 november 21 januar 20 marec 23 maj 21

oktober 17 december 18 februar 14 april 16 junij 18

* Učenci 9. razreda opravijo 183 delovnih dni.

V prvem ocenjevalnem obdobju je 98 delovnih dni, v drugem pa 92 delovnih dni.

Ocenjevalne konference

Urnik ocenjevalnih konferenc je prilagojen šolskemu koledarju. Učitelji bodo dosledno upoštevali

določila Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli in

zagotovili, da bodo vse ocene pridobljene pravočasno. Razpored ocenjevalnih konferenc je

objavljen v koledarju na naslednjih straneh.

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

16. 6. – 30. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda

28. 6. – 9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda

18. 8. – 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

7.2. Šolske počitnice

Šolske počitnice so opredeljene s šolskim koledarjem.

POČITNICE

TERMIN

jesenske 26. 10. 2020–1. 11. 2020

novoletne 25. 12. 2020–2. 1. 2021

zimske 15. 2. 2021–19. 2. 2021

pouka prost dan

26. 4. 2021 (ponedeljek)

prvomajske 27. 4. 2021–2. 5. 2021

poletne 28. 6. 2021–31. 8. 2021

61


7.3. Koledar za šolsko leto 2020/2021

SEPTEMBER

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 T Roditeljski sestanek 1. Prvi šolski dan

2 S

3 Č

4 P

5 S

6 N

7 P

8 T roditeljski sestanek 2., 3. Predstavitev LDN-ja in dela v oddelku

9 S roditeljski sestanek

10 Č roditeljski sestanek

4., 5.

6.

7., 8.

9.

Predstavitev LDN-ja in dela v oddelku

Predstavitev LDN-ja in dela v oddelku

10 Č Erasmus + Projektne aktivnosti

11 P Športni dan 5. Kolesarjenje

11 P Varno na kolesu - nagrada

12 S

13 N

šolski

okoliš

Servis koles za lokalno skupnost

14 P Športni dan 8., 9. Pohod Lisca

15 T Ogled gledališke predstave KC JT 6., 7. Tajno društvo PGC

15 T pedagoški sestanek Aktualnosti

16 S

Izobraževanje

Usposabljanje iz varstva pri delu ter požarne varnosti

16 S Športni dan 2. Pohod Novo mesto

16 S Športni dan 5. Pohod Debenec

16 S Športni dan 1. Pohod Machova pot

16 S Športni dan 4. Pohod Regrča vas

17 Č Športni dan 3. Pohod letališče Prečna

18 P Športni dan 6., 7. Pohod Jurčičeva pot

19 S

20 N

62


21 P

22 T Tehniški dan 2., 3. Promet - dan mobilnosti

22 T Tehniški dan 4. Evropski teden mobilnosti

22 T Pedagoška konferenca Pregled LDN 2020/2021, pregled prednostnih nalog, izvedbenih

načrtov projektov,…

23 S Dan športa 1.-9. 5 vaj ob slovenskem prazniku športa

24 Č Šolsko tekmovanje 2. - 9.

24 Č Svet staršev

Logika

poročilo o delu v 2019/20, LDN 2020/21

25 P Fotografiranje 1.- 9. Za lep spomin na OŠ

25 P

26 S

27 N

28 P Svet zavoda Poročilo o delu v 20219/20, LDN2020/21,...

28 P Konferenca eko koordinatorjev Izobraževanje

29 T Pedagoška konferenca OBJEM

Dr. Mihaela Knez: Prilagajanje slovenščine kot učnega jezika

učencem priseljencem

30 S

OKTOBER

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 Č Šolska skupnost 1. - 9. 1. sklic šolske skupnosti

1 Č Tehniški dan 4. Orientacija

2 P

3 S

4 N

5 P

6 T Roditeljski sestanek 7. Šola v naravi Trilobit

6 T Roditeljski sestanek 9. Karierna orientacija

6 T Roditeljski sestanek 6. Zimska šola v naravi - Kope

6 T Roditeljski sestanek 4. Šola v naravi Čatež

6 T govorilne ure 1. - 9.

6 T Športni dan 8., 9. Orientacijski pohod v okolici šole

6 T Tehniški dan 6. Les (divji kostanj)

63


7 S Naravoslovni dan 3. Minicity Ljubljana

7 S kulturni dan (2 uri) 2. Cineplexx - risani film

8 Č Športni dan 6., 7. Orientacijski pohod v okolici šole

8 Č Tehniški dan 9. Elektrika

8 Č pedagoška konferenca Kako opolnomočiti učitelje? Ali Kako doseči, da učitelji

opolnomočijo učence?

9 P Kulturni dan (1 ura) 1.

10 S

11 N

12 P

13 T pedagoški sestanek Aktualnosti

13 T Tehniški dan 7. Situla

13 T Naravoslovni dan 1. Jesenski gozd

14 S

15 Č

16 P

17 S

18 N

19 P

20 T

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost

21 S Naravoslovni dan 2. Kulturno in zdravo prehranjevanje

22 Č

23 P

24 S

25 N

26 P Počitnice

27 T počitnice pouka in dela prost dan

28 S počitnice pouka in dela prost dan

29 Č počitnice pouka in dela prost dan

30 P počitnice pouka in dela prost dan

31 S praznik

pouka prost dan, računalniško izobraževanje za vse strokovne

delavce

64


NOVEMBER

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 N praznik

2 P

3 T Roditeljski sestanek 5.

3 T Roditeljski sestanek 3. Branje za znanje

3 T Roditeljski sestanek 2. Branje in pisanje

3 T govorilne ure 1.-9.

3 T Roditeljski sestanek 9. Pasti mladostništva

4 S

6 P

7 S

8 N

9 P Kulturni dan 2. Kamišibaj

10 T

10 T pedagoški sestanek Aktualnosti

11 S

12 Č

13 P

14 S

15 N

16 P Tehniški dan 7. umetne mase

17 T

17 T Naravoslovni dan ŠVN 7. fosili

18 S naravoslovni dan ŠVN 7. vodni ekosistemi

7. r.

ŠVN

Trilobit

19 Č

20 P Športni dan ŠVN 7. Igre brez meja

21 S

22 N

23 P

24 T pedagoški sestanek Aktualnosti

25 S

65


26 Č

27 P

28 S

29 N

30 P

DECEMBER

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 T

2 S

govorilne ure 1. - 9.

3 Č

4 P

5 S

6 N

7 P Naravoslovni dan

3. Raziskujem življenjska okolja

7 P naravoslovni dan

5. Življenjsko okolje ŠVN

8 T

naravoslovni dan 5. Kras ŠVN

8 T

pedagoški sestanek

Aktualnosti

9 S tehniški dan

5. Orientacija ŠVN

10 Č športni dan

5. Pohod

11 P

5. r.

ŠVN v

CŠOD

Rak

12 S

13 N

14 P

15 T

16 S

17 Č

18 P

19 S

20 N

pedagoški sestanek

Aktualnosti

66


21 P

22 T

23 S

pedagoška konferenca

prednovoletno srečanje

24 Č

Zadnji dan pouka v koledarskem letu 1.-9. Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

25 P PRAZNIK

pouka in dela prost dan

26 S PRAZNIK

27 N

28 P počitnice

29 T počitnice

30 S počitnice

31 Č počitnice

pouka in dela prost dan

pouka in dela prost dan

pouka in dela prost dan

pouka in dela prost dan

JANUAR

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 P praznik

2 S praznik

pouka in dela prost dan

3 N

4 P

5 T

roditeljski sestanek 3. plavalna šola v naravi

5 T

roditeljski sestanek 8., 9. Družinski poklicni kažipot

govorilne ure 1. - 9.

6 S Športni dan

7 Č roditeljski sestanek

8 P

9 S

10 N

11 P

6.

Plavanje in vodne aktivnosti (preverjanje znanja

plavanja), Terme Čatež

5. Zmorem sam(a)

12 T

pedagoški sestanek

13 S Športni dan

13 S Tehniški dan

14 Č

Aktualnosti

4. Igre na snegu

8. Robotika

67


15 P

16 S

17 N

18 P Šola v naravi

6. ŠVN Kope - alpsko smučanje

19 T

pedagoški sestanek

Aktualnosti

19 T Šola v naravi

6. ŠVN Kope - alpsko smučanje

20 S Športni dan (3 ure)

2. Drsanje

20 S Šola v naravi

6. ŠVN Kope - alpsko smučanje

20 S

Tehniški dan 6. Statika

21 Č Šola v naravi

6. ŠVN Kope - alpsko smučanje

22 P Šola v naravi (ŠD)

6. ŠVN Kope - alpsko smučanje (športni dan)

23 S

24 N

25 P

26 T

ocenjevalna konferenca 1.-3. Analiza pedagoškega dela v 1. ocenjevalnem obdobju

27 S

ocenjevalna konferenca 4.-6. Analiza pedagoškega dela v 1. ocenjevalnem obdobju

28 Č

ocenjevalna konferenca 7.-9. Analiza pedagoškega dela v 1. ocenjevalnem obdobju

29 P Športni dan

7. -9. r Smučanje (Krvavec), drsanje in plavanje (Terme Čatež)

30 S

31 N

FEBRUAR

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 P

2 T

2 T

2 T

3 S

Roditeljski sestanek 2. Analiza učnega uspeha z učenci in starši

Roditeljski sestanek 1. Analiza učnega uspeha z učenci in starši

govorilne ure 2. - 9.

4 Č

5 P Kulturni dan 1. - 9.

5 P

proslava pred slovenskim kulturnim

praznikom 1. - 9.

68


6 S

7 N

8 P praznik

9 T

pedagoški sestanek

10 S

11 Č Šolska skupnost

pouka in dela prosto

Aktualnosti

1.-9. 2. sklic šolske skupnosti

12 P

12 P

13 S

14 N

Informativni dnevi pred vpisom v SŠ 9. Predstavitev srednjih šol in dijaških domov

Tehniški dan 4. Pozor, visoka napetost!

Informativni dnevi pred vpisom v SŠ 9. Predstavitev srednjih šol in dijaških domov

15 P počitnice

16 T počitnice

17 S počitnice

18 Č počitnice

19 P počitnice

20 S

pouka in dela prosto

pouka in dela prosto

pouka in dela prosto

pouka in dela prosto

pouka in dela prosto

21 N

22 P

23 T

pedagoška konferenca

24 S Tehniški dan

25 Č

26 P Športni dan

27 S

2. Dolenjski muzej

4. Pohod Trška Gora

28 N

MAREC

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 P

2 T

govorilne ure 1. - 9.

2 T roditeljski sestanek

2 T roditeljski sestanek

4. Z branjem na potovanje

Zaključevanje devetletke (valeta, izlet, vpis v srednjo

9. šolo)

69


3 S

4 Č

5 P

6 S

7 N

8 P

Glasbena olimpijada - državno

tekmovanje 7.- 9. Državno tekmovanje - Glasbena olimpijada

9 T

pedagoški sestanek

9 T športni dan

10 S Kulturni dan

10 S Tehniški dan

10 S Naravoslovni dan

11 Č

Aktualnosti

5. Atletika

Narodni muzej 6. r., Narodna galerija 7. r., CD Igraj kolce

6., 7. vsi

8. Kovine in izdelek iz kovin

9. Mladi in droge

12 P

13 S

14 N

15 P

16 T

17 S

pedagoški sestanek

Aktualnosti

18 Č Športni dan

19 P

1. r Pohod Prečna

20 S

21 N

22 P

23 T

pedagoška konferenca

24 S Tehniški dan

25 Č

1. r Dolenjski muzej-Arheološka zbirka

26 P

27 S

28 N

29 P

30 T

pedagoški sestanek

Aktualnosti

70


31 S

APRIL

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 Č

2 P Športni dan

3 S

2. Igre z žogo

4 N

5 P praznik

6 T

govorilne ure 1. - 9.

7 S Tehniški dan 3. Vse se giblje

8 Č evakuacijska vaja 1.- 9. spraznitev šole

9 P športni dan 5. plavanje

10 S

11 N

12 P Tehniški dan 1.- 5. Hiša eksperimentov

13 T Tehniški dan 6.-9. Hiša eksperimentov

13 T pedagoški sestanek Aktualnosti

13 T Športni dan 1. r Pohod Ragov log-vrtec

14 S

15 Č Športni dan 3. Pohod

16 P CŠOD Burja 7.-9. Tabor nadarjenih

17 S

18 N

19 P

CŠOD Burja 7.-9. Tabor nadarjenih

CŠOD Burja 7.-9. Tabor nadarjenih

20 T pedagoška konferenca

20 T Športni dan 6. -9. r Atletski mnogoboj (šolski stadion)

21 S

22 Č Naravoslovni dan 1.-9. Dan Zemlje

23 P

24 S

71


25 n N

26 P počitnice

27 T praznik

28 S počitnice

29 Č počitnice

30 P počitnice

pouka in dela prost dan

pouka in dela prost dan

pouka in dela prost dan

pouka in dela prost dan

pouka in dela prost dan

MAJ

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 S praznik

2 N praznik

3 P

4 T

Roditeljsi sestanek 9. Kako smo preživeli šolsko leto in načrti za zakjuček

4 T

govorilne ure 1. - 9.

4 T

Nacionalno preverjanje znanja 6., 9. Slovenščina

5 S Športni dan

4. Atletika

6 Č

naravoslovni dan 2. Voljčji Potok

6 Č

Nacionalno preverjanje znanja 6., 9. Matematike

7 P

8 S

9 N

10 P

Nacionalno preverjanje znanja 6., 9. Angleščina za 6. razred, tretji predmet 9. razred

11 T

pedagoški sestanek

Aktualnosti

12 S Naravoslovni dan

4. Človeško telo

13 č Športni dan

1. Igre z žogo

13 Č Športni dan

2. Pohod Dobrava

14 P Športni dan

3. Atletika

15 S Nastop na koncertu z zasedbo Tretji kanu

MPZ KC Janeza Trdine

16 N

17 P

72


18 T

19 S

pedagoški sestanek

Aktualnosti

20 Č Letni koncert in razstava likovnih del

21 P

22 S

23 N

24 P

25 T

pedagoška konferenca

25 T Tehniški dan

26 S

1. Muzej na prostem Pleterje

27 Č

28 P tehniški dan

29 S

5. Tekstil

30 N

31 P Športni dan

2. Atletika

31 P Naravoslovni dan

6. Travnik in travišča na Gorjancih

31 P Tehniški dan 9. Uporabni izdelek

JUNIJ

dan dejavnost r./odd. vsebina

1 T pedagoški sestanek

1 T roditeljski sestanek

1 T Športni dan 4.

2 S Naravoslovni dan 1.

Aktualnosti

6., 7.,

8. Predstavitev dela v tem šolskem letu

Kolesarski poligon

Kekčeva dežela

2 S Tehniški dan 6. Kropa in železarstvo (NM-Kropa-Vrba-Bled-NM)

2 S Tehniški dan 7.

2 S Naravoslovni dan 8.

2 S Tehniški dan 9.

3 Č

Maketa Cerkniško jezero (NM-Muljava-Cerknica-grad

Snežnik -NM)

Od morske vode do soli (NM-L. Koper-Sečoveljske soline-

Škocjanske jame-NM)

Kovine in Idrijski rudnik (NM-Kobarid-Idrijski rudnik-

Vrhnika-NM)

4 P Športni dan 9.

5 S

Gardaland

73


6 N

7 P

8 T pedagoški sestanek

9 S Roditeljski sestanek 7.

10 Č

11 P Športni dan 8.

11 P ocenjevalna konferenca 9.

12 S

Aktualnosti

Vtisi v sliki in besedi iz šol. leta 2020-2021

Veslanje in odbojka na mivki (Loka Novo mesto)

Učni uspeh, pohvale, ....

13 N

14 P valeta 9.

15 T pedagoški sestanek

15 T Športni dan 3.

15 T zaključek pouka za 9. razred

16 S ocenjevalna konferenca 1.- 3.

17 Č ocenjevalna konferenca 4.- 6.

18 P

Aktualnosti

Igre z žogo

razdelitev spričeval in obvestil

Učni uspeh, pohvale, ....

Učni uspeh, pohvale, ....

19 S

20 N

21 P ocenjevalna konferenca 7., 8.

22 T Nagradimo uspeh

23 S

24 Č Zadnji dan pouka 1. - 8.

25 P praznik

25 P sindikalni izlet

Učni uspeh, pohvale, ....

Prireditev ob državnem prazniku, razdelitev spričeval,

pohval

pouk in dela prost dan

26 S sindikalni izlet

27 N

28 P delo v šoli

29 T delo v šoli

30 S delo v šoli

predmetni in popravni izpiti, urejanje dokumentacije

2020/2021

predmetni in popravni izpiti, načrtovanje LDN 2020/2021

predmetni in popravni izpiti, načrtovanje LDN 2021_22

JULIJ

74


dan dejavnost

1 Č Predmetni in popravni izpiti, analize in poročila

2 P Predmetni in popravni izpiti, analize in poročila

3 S

4 N

5 P Predmetni in popravni izpiti, analize in poročila

6 T Predmetni in popravni izpiti, analize in poročila

7 S Predmetni in popravni izpiti, priprava na novo šolsko leto

8 Č Predmetni in popravni izpiti, priprava na novo šolsko leto

9 P Predmetni in popravni izpiti, priprava na novo šolsko leto

11 S

12 N

AVGUST

dan dejavnost

23 P Predmetni in popravni izpiti, priprava na novo šolsko leto

24 T Predmetni in popravni izpiti, priprava na novo šolsko leto

25 S Priprava na novo šolsko leto

26 Č Priprava na novo šolsko leto

27 P Priprava na novo šolsko leto

28 S

29 N

30 P Priprava na novo šolsko leto

31 Priprava na novo šolsko leto

Čakamo na potrditve nekaterih zunanjih sodelavcev.

Dejavnosti se bodo mesečno dopolnjevale in bodo do 5. v tekočem mesecu objavljene na spletni

strani šole.

75


8. ORGANIZIRANOST UČENCEV

Skupnost učencev šole

Učenci šole se lahko dejavno vključujejo v oblikovanje življenja in dela na šoli preko šolske

skupnosti učencev. Skupnost učencev šole bodo v skladu s Pravili šolskega reda Osnovne šole

Bršljin sestavljali predstavniki vseh oddelkov na šoli.

Skupnost bo:

• zbirala predloge in pripombe oddelčnih skupnosti v zvezi z obveznim in razširjenim

programom dela;

• spremljala uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjala razrednike in

ravnateljico na morebitne kršitve pravic učencev;

• preko predstavnikov oddelčne skupnosti informirala o svojih dejavnostih učence, učitelje

in ravnateljico o izvedenih dejavnostih in sprejetih sklepih;

• načrtovala in organizirala skupne akcije;

• razpravljala o temah, ki jih bodo predlagali učenci sami;

• zbrala pohvale, graje ter nove ideje, predloge za dvig kakovosti šole in počutja učencev;

• predlagala izboljšave bivalnega okolja (videz, čistejše okolje) in sodelovala pri uresničitvi

idej;

• spodbujala učence k zdravemu življenjskemu slogu, aktivnemu in koristnemu preživljanju

prostega časa (projekt Zdrava šola);

• spodbujala učence pri udeležbi na različnih tekmovanjih;

• motivirala učence k branju knjig;

• opravljala druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Šolska skupnost ima svojega predsednika in namestnika predsednika (lahko tudi tajnika), ki se jih

izvoli na prvem srečanju.

Skupnost učencev šole se bo skupaj s člani otroškega parlamenta v okviru teme »Moja poklicna

prihodnost« povezovala z delom razrednih skupnosti.

Predviden načrt srečanj predstavnikov šolske skupnosti:

● četrtek, 1. 10. 2020 – predstavitev okvirnega programa dela, dopolnitev programa s

predlogi učencev (predstavitev članov šolske skupnosti, izvolitev predsednika, namestnika

(in tajnika), načrtovanje skupnih aktivnosti …);

● petek, 9. 10. 2020 – sprejem prvošolcev v šolsko skupnost;

● četrtek, 11. 2. 2021 – poročanje o izvedenih aktivnostih v oddelku; vprašalnik analiza dela

in počutja na šoli; pohvale, kritike in predlogi za izboljšave in boljše počutje;

● maj 2021 – evalvacija vprašalnikov in srečanje z ravnateljico; načrtovanje za šolsko leto

2021/22.

Posamezni datumi bodo določeni naknadno, saj je izvedba srečanj odvisna od ostalih dogodkov

na šoli. Število srečanj se lahko spremeni glede na aktualnost tematike in aktivnost članov.

Predstavniki šolske skupnosti posredujejo informacije ostalim učencem na razrednih urah.

Mentorici posredujeta informacije ravnateljici in učiteljem na pedagoških sestankih.

76


Šolski parlament

Šolski parlament je na OŠ Bršljin del šolske skupnosti in je njen operativni organ. Sestavljen je iz

najmanj devetih predstavnikov šolske skupnosti. Otroški parlament je namenjen vsem tistim

učencem, ki želijo svoje kreativno razmišljanje in ideje deliti z drugimi. Predlaga teme, načrtuje in

spremlja spremembe v šoli in izven nje, obravnava aktualno tematiko in konstruktivno pristopa k

uresničevanju idej.

Tema letošnjega otroškega parlamenta je »Moja poklicna prihodnost«, ki se nadaljuje iz

preteklega šolskega leta. Učenci bodo tudi v letošnjem šolskem letu razmišljali o svojih

sposobnostih, močnih področjih ter razmišljali o združljivosti le teh s svojimi željami glede

poklicne prihodnosti.

Delo parlamenta na šoli bo potekalo v t.i. debatnih krogih, ustvarjalnih delavnicah, interakcijskih

igrah, igrah vlog. Temeljilo bo na pogovoru. Mladi parlamentarci si bodo lahko ogledali:

- Razstavo poklicev (Gospodarska zbornica Slovenije je v letu 2019 v sodelovanju s Trkajem posnela

video spot »Znanje je lajf« ter pripravila Potujočo razstavo poklicev prihodnosti. Namen

Potujoče razstave je pomoč pri kariernemu odločanju mladih).

- Virtualen način spoznavanja poklicev »Job Avatar« (najbolj sodobna učilnica v Evropi, Pattern City

– vzorčno mesto v Velenju).

- Praktične ocenjevalne postaje »Talent center mladih« (delavnica Kariernega centra za mlade).

Predvidoma bodo srečanja šolskega parlamenta potekala mesečno, od meseca oktobra 2020 do

marca 2021.

V primeru, da bodo organizirana srečanja mladih parlamentarcev na občinskem, regijskem in

nacionalnem nivoju, se jih bodo udeležili izbrani parlamentarci OŠ Bršljin.

Skupnost učencev in šolski parlament vodita Saša Kovač in Jasmina Žagar Iskra.

9. ŠOLSKA PREHRANA

Pri pripravi hrane si bomo še naprej prizadevali, da bodo surovine kakovostne in sveže, da bo čim

manj industrijsko pripravljene hrane. Potrudili se bomo enkrat tedensko ponuditi ribe in ribje jedi,

vključevati polnovredne žitne izdelke ter ponujati lokalno pridelano hrano in ekološka živila.

Jedilniki se bodo prilagajali glede na sezonska živila iz našega okolja, kjer bomo poskušali vključiti

čim več različnega sezonskega sadja in zelenjave.

Pri organizaciji šolske prehrane so upoštevane smernice Zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih

zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje in Zakon

o šolski prehrani.

Sestajala se bo tudi komisija za prehrano, ki bo s svojimi predlogi sodelovala pri oblikovanju šolske

prehrane.

Na šoli so za učence organizirani naslednji obroki:

● malica za učence od 1. do 9. razreda; v času izvajanja modela B učenci malicajo v razredih;

to je tudi vzrok za več kosovne malice;

● kosilo in popoldanska malica za prijavljene učence.

77


9.1. Spodbujanje kulturnega in zdravega prehranjevanja

Šolska jedilnica je prostor, kjer si želimo, da bi kljub velikemu številu učencev dosegli nivo

kulturnega in prijetnega prehranjevanja. V času Covida-19 in razdeljevanja malic v razredih učenci,

dežurni učenci in učitelji, ki so v času malice v oddelkih, izvajajo zahtevano higieno, ki vključuje

tudi razkuževanje miz in umivanje rok pred in po obroku. Učenci po vsakem obroku pospravijo

svoj prostor. V jedilnici je prepovedana uporaba prenosnih telefonov, ker želimo doseči, da učenci

v jedilnici jedo in se pogovarjajo kot pri družinskih obrokih. Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo

vključili v projekt Šolska shema v okviru katere bomo razdeljevali sadje in zelenjavo ter mleko in

mlečne izdelke. V navodilih so navedena živila, ki se v ta namen smejo vključevat kot dodaten

obrok. Sadje in zelenjava se morata uživati sveža in nepredelana. Izjema je le suho sadje, ki pa ne

sme biti praženo ali karamelizirano, ter kislo zelje in repa. Pri Šolskem mleku pa se bo razdeljevalo

mleko in mlečni izdelki brez dodanega sladkorja, sladil, arom, sadja, oreščkov, kakava, soli in

maščob. Šola mora razdeljevati mleko, sadje in zelenjavo kot dodatni obrok poleg redne šolske

prehrane. To pomeni, da šola mleka, sadja in zelenjave, ki jih ponuja v okviru šolske prehrane, ne

sme nadomestiti z živili iz Šolske sheme. Sadje in zelenjava pa morata biti pridelana v lokalnem

okolju. Sredstva za nakup živil za Šolsko shemo dobi šola povrnjena. Promocijske in izobraževalne

dejavnosti, glede Šolske sheme, bomo vključevali v redne in izbirne ure pouka, interesne

dejavnosti in naravoslovne dneve.

Priključili se bomo tudi izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki poteka vsak tretji petek v

novembru (21. november 2020). Po odredbi Ministrstva za kmetijstvo in okolje je sestavljen iz

mleka, masla, kruha, medu in jabolk, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.

Za učence, ki imajo zdravniško indicirano dieto, posebej pripravljamo obroke, saj se šola drži

sprejetih “Priporočil za medicinsko indicirane diete”, ki jih je sprejelo Združenje za pediatrijo

Slovenske zdravniške zbornice.

Šola ne upošteva medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil

alternativnih zdravilcev (bioresonanca, homeopatija itn.), določanja specifičnih IgG, verskih in

drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet, kot npr. »dieta brez

konzervansov« in podobno, saj je Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice, mnenja,

da ima lahko škodljive učinke za otroke.

9.2. Komisija za šolsko prehrano

Komisija za šolsko prehrano bo nadaljevala z rednimi srečanji. Skupino sestavljajo predstavniki

učencev, staršev, učiteljev, organizator šolske prehrane in vodja šolske kuhinje.

Naloge komisije so dajanje mnenj in predlogov pri organizaciji šolske prehrane, preverjanje

zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano ter izvajanje dejavnosti, s katerimi spodbuja

kulturo prehranjevanja ter opravlja druge dogovorjene naloge. Komisija ima enoletni mandat.

78


9.3. Prijava na šolsko prehrano

V skladu z Zakonom o šolski prehrani se učenci na malico/kosilo/popoldansko malico prijavljajo

praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Način in pogoji subvencioniranja šolske

prehrane so določeni v Pravilih o šolski prehrani, skupaj z navodili o postopkih subvencioniranja.

Cena malice v šolskem letu 2020/2021 ostaja 0,80 EUR dnevno na učenca.

9.4. Odjavljanje šolske prehrane

Starši lahko v primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca odjavijo prehrano. Starši lahko odjavijo

prehrano po telefonu, po elektronski pošti, preko spletne strani šole ali pisno.

9.5. Plačevanje obrokov

Prehrana se plačuje mesečno s položnicami, ki jih učenci dobijo preko razrednika v šoli. Rok plačila

je do 18. v mesecu za pretekli mesec. Plačilo je možno tudi preko trajnega naloga. Šola redno

izstavlja opomine o neplačanih obveznostih po zapadlosti računa. Če plačilo ni realizirano po

tretjem opominu, učenec ni več upravičen do šolske prehrane. Ukine se mu lahko kosilo in/ali

popoldanska malica. O datumu ukinitve se starše predhodno pisno obvesti s sklepom. Če pride do

nenadnih izjemno težkih finančnih razmer v družini, se s starši pogovorimo in skušamo skupaj

poiskati pot za rešitev nastale situacije v dobrobit otroka.

Vodja šolske prehrane je Erika Medvešek, vodja kuhinje Zlatka Žurga.

10. VARSTVO OTROK

10.1 Zdravstveno varstvo

Skrb za zdravje otrok je ena od pomembnih nalog osnovne šole, ki se odraža pri vsakodnevnem

delu strokovnih in drugih delavcev šole z zagotavljanjem čim boljših materialnih pogojev,

izvajanjem prezračevanja prostorov, zagotavljanja zdrave prehrane, izvajanjem higienskih

ukrepov itd.

Šola je v skladu z zakonom dolžna sodelovati z zdravstvenimi ustanovami pri izvajanju sistematskih

pregledov. Če starši ne bodo dali soglasja za izvajanje sistematskega pregleda, bo šola za te učence

v času sistematskega pregleda organizirala druge dejavnosti.

Sistematski pregledi bodo potekali za učence 1., 3., 6. in 8. razreda v Dispanzerju za šolske otroke

in mladino v Zdravstvenem domu Novo mesto. Učenci bodo ob tem deležni tudi zdravstvene

vzgoje.

Redna sistematika zob bo tako kot že vsa leta potekala v Zobozdravstveni ambulanti Zobomiška.

Starši morajo podpisati soglasje za izvajanje preventivne sistematike zob.

V okviru Zobozdravstvenega preventivnega kabineta Zdravstvenega doma Novo mesto bomo za

vsak oddelek izbrali nekaj iz njihove ponudbe:

● Predavanje z namenom razviti zobozdravstveno vzgojenost in prosvetljenost

posameznika.

79


● Kratka video vsebina kot mesečni opomnik otrokom o redni skrbi za ustno higieno.

V tem šolskem letu bodo izvajalke Zdravstveno vzgojnega centra iz ZD Novo mesto izvedle

zdravstveno-vzgojne vsebine, predpisane s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Raz./odd Vsebine Datum izvedbe Ura Izvedbe

1. a, b Zdrave navade 16. 3. 2021 9.00—10.30

1. c, d Zdrave navade 17. 3. 2021 9.00—10.30

2. a, b Osebna higiena 15. 10. 2020 10.45—12.15

2. c, d Osebna higiena 16. 10. 2020 10.45—12.15

3. a, b, c Zdrav način življenja 20. 10. 2020 9.45—12.15

4. a, b, c Delovanje človeškega telesa 12. 5. 2021 8.35— 11.10

4. a, b, c Preprečevanje poškodb 13. 10. 2020 8.35— 11.10

5. a, b Delovanje človeškega telesa 20. 10. 2020 8.35—10.10

5. c, d Delovanje človeškega telesa 21. 10. 2020 8.35—10.10

6. a, b Odraščanje—dve plati

medalje

6. c Odraščanje—dve plati

medalje

10. 2. 2021 7.30—11.15

10. 2. 2021 7.30—9.05

7. a, b Pozitivna podoba in stres 18. 3. 2021 8.20—10.10

7. c, d Pozitivna podoba in stres 19. 3. 2021 8.20—10.10

8. a, b Medsebojni odnosi

Temeljni postopki oživljanja

8. c Medsebojni odnosi

Temeljni postopki oživljanja

9. a, b Vzgoja za zdravo spolnost

Temeljni postopki oživljanja

9. c Vzgoja za zdravo spolnost

Temeljni postopki oživljanja

22. 3. 2021 8.20—10.10

23. 3. 2021 8.20—10.10

11. 1. 2021 8.20—10.10

12. 1. 2021 8.20—10.10

10.2 Skrb za javni red in bivanje v šoli

Z izvajalci avtobusnih prevozov bomo v stalnih stikih glede razmer na avtobusih in avtobusnih

postajališčih.

Pri prihodih in odhodih avtobusov pri šoli za urejano vstopanje in izstopanje skrbijo dežurni učitelji

in Manca Može.

Za urejeno bivanje učencev in vseh zaposlenih v šoli skrbi vsak posameznik, dežurni učitelji in

učenec. Skrbeti moramo tudi za vključevanje vseh učencev, ki pridejo v šoli, v delo v oddelkih oz.

manjših skupinah. To delo opravlja javni delavec – Pomoč Romom pri socializaciji.

V mesecu aprilu bomo izvedli akcijo evakuacije šole.

80


10.3 Varna pot v šolo

Otroci so v prometu najbolj ranljivi udeleženci v primerjavi z ostalimi pešci, kolesarji, motoristi in

sopotniki. Zaradi pomanjkanja izkušenj in svojih psihofizičnih značilnosti so v prometu še posebej

ogroženi. Zakon o varnosti cestnega prometa poudarja, da morajo biti otroci kot udeleženci v

cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči drugih udeležencev.

Otroka lahko le postopno pripravimo na samostojno sodelovanje v prometu. V prometu je mnogo

položajev, zahtev in pravil, ki jih morajo otroci zaradi svoje varnosti usvojiti. Učenje tega mora biti

zato sestavni del vsakodnevnih dejavnosti otroka, tako da bodo otroci spoznali in si pridobili

izkušnje, da je v prometu pomembno odgovorno ravnanje vsakogar. Prometna vzgoja in priprava

otrok za samostojno sodelovanje v prometu je uspešna, če otroka učimo, kako naj ravna v

prometu, in to z zgledom, hkrati pa s tem ozaveščamo tudi ostale udeležence v prometu.

Prometna vzgoja v šoli se prične s prvim dnem pouka, od prvega razreda dalje, in jo vključujemo

v vse predmete do 9. razreda. Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan prometnovarnostni

načrt, v katerem so predlagane in natančno opisane najvarnejše šolske poti in nevarne

točke na njih. S prometno-varnostnim načrtom učence seznanimo na razrednih urah.

10.3.1 Varno s kolesom

Osnovni namen dejavnosti, ki jih bodo izvajali različni strokovni delavci, je seznaniti učence s

pravili varne vožnje. Posebno skrb bomo namenili učencem 5. razreda pred in med opravljanjem

kolesarskega izpita. Seznanili jih bomo s pravili varne vožnje s kolesom, obvezno opremo kolesa,

prometnimi pravili, ki veljajo za kolesarje, ter s prikazom varne vožnje s kolesom. Učence želimo

na ta način primerno pripraviti za varno udeležbo v cestnem prometu. Policist bo s petošolci

sodeloval v času izvedbe kolesarskega izpita. Za učence 4. razreda bomo izvedli kolesarski športni

dan.

10.3.2 Prevozi otrok

Učence, ki se vozijo z avtobusom, bomo pripravili na varno vstopanje in izstopanje ter prečkanje

cest, opozarjali jih bomo na kulturno vedenje.

Vsi učenci, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre ali več, so upravičeni do brezplačnega prevoza.

Pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, imajo

tudi učenci 1. razreda, učenci ostalih razredov pa le, če pristojni organ za preventivo v cestnem

prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

Občina Novo mesto je za šolsko leto 2020/2021 sklenila pogodbo o prevozih šolskih otrok s

podjetjem Arriva. Vozni red je predstavljen v spodnji preglednici. Učenci vozači počakajo avtobus

v varstvu vozačev, v prostorih šole. Dežurni učitelj nadzoruje in usmerja vstopanje otrok v

avtobus. Šola učence in starše opozori na čakanje avtobusnega prevoza v varstvu vozačev, s pravili

obnašanja pri vstopanju, med vožnjo avtobusa in pri izstopanju iz avtobusa. Za vse učence, ki se

vozijo z organiziranim šolskim prevozom, je v prostorih šole organizirano varstvo vozačev.

81


Iz Karteljevega, Kamenja, Ždinje vasi, Prečne, Češče vasi, Podgore, Muhaberja, Potočne vasi, Dol.

Kamenc, Daljnega Vrha in Gornjih Kamenc ter Brezja se vozijo učenci z avtobusom, s Hudega in

Kuzarjevega Kala pa s kombijem.

V času Covid-19 morajo učenci nositi na avtobusu maske. V jesenskem delu leta je zaradi izgradnje

kanalizacije napovedana delaovna zapora ceste v Ždinji vasi. Takrat bo potrebna še posebna

pozornost in skrb za varen prihod in odhod otrok.

Odhodi v šolo

10.3.3 Vozni red šolskih avtobusov in šolskega kombija

6.45 Prečna (gasilski dom) – Prečna (avtobusna postaja) – Češča vas – Podbreznik –

Cegelnica – Bršljin (pri gostilni) – OŠ Bršljin

6.55 Kamenje – Karteljevo – Ždinja vas – Dol. Kamence (Ljubljanska c. –

obračališče) – Ljubljanska c. (Market Tuš) – OŠ Bršljin

6.55 Muhaber – Potočna vas – Gor. Kamence – Daljni Vrh – Dol. Kamence

(gasilski dom) – Ljubljanska c. (Market Tuš) – OŠ Bršljin

7.15 Brezje – OŠ Bršljin

Odhodi iz šole

14.00 in 14.50 OŠ Bršljin – Ljubljanska c. (Market Tuš) – Dol. Kamence (Ljubljanska c. –

obračališče) – Ždinja vas – Kamenje – Karteljevo

14.00 in 14.50 OŠ Bršljin – Bršljin (pri gostilni) – Cegelnica – Prečna (avtobusna postaja) –

Prečna (gasilski dom) – Češča vas – Podbreznik

14.00 in 14.50 Muhaber – Potočna vas – Gor. Kamence – Daljni Vrh – Dol. Kamence

(gasilski dom) – Ljubljanska c. (Market Tuš) – OŠ Bršljin

13.00, 13.25 in 13.45 OŠ Bršljin – Brezje – OŠ Bršljin

Vozni red šolskega kombija

Odhodi v šolo

7.00 Suhor – Kuzarjev Kal – Hudo – OŠ Bršljin

7.20 Hudo – OŠ Bršljin

Odhodi iz šole

14.00 OŠ Bršljin – Suhor – Kuzarjev Kal – Hudo

82


14.20 OŠ Bršljin – Hudo

11. SODELOVANJE S STARŠI

V vzgojno-izobraževalnem procesu in celotnem življenju šole so starši izjemno pomemben

partner, brez katerega šola ne more dosegati zastavljenih ciljev. Čim boljše sodelovanje s starši je

zato ena temeljnih nalog vseh zaposlenih na šoli. Prizadevali si bomo, da se bodo starši v čim

večjem številu udeleževali roditeljskih sestankov, govorilnih ur ter dogodkov in prireditev, ki jih

bomo organizirali.

Po priporočilih MIZŠ in NIJZ bomo v tem šolskem letu govorilne ure in roditeljske sestanke izvajali

v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Dopoldanske govorilne ure bomo

izvajali po telefonu, preko računalniške oziroma video-povezave. Samo izjemoma bodo starši

povabljeni v dopoldanskem času v šolo.

11.1.Govorilne ure

Govorilne ure in roditeljski sestanki so praviloma prvi torek v mesecu. Govorilne ure potekajo

med 15. uro in 18. uro. Praviloma potekajo govorilne ure za oddelek dve uri. Za starše učencev

6.–9. razreda so govorilne ure po predmetih v novembru, januarju in aprilu. Kadar so predvideni

roditeljski sestanki, so govorilne ure lahko po roditeljskem sestanku. O načinu prijav in izvedbah

govorilnih ur se razredniki dogovorijo s starši na prvem roditeljskem sestanku.

Dopoldanske govorilne ure so samo v tednu, ko so načrtovane tudi popoldanske govorilne ure.

Razpored dopoldanskih govorilnih ur posameznih strokovnih delavcev je naveden v spodnji

preglednici.

Po modelu B jih izvajamo telefonsko in po e-pošti.

Zap.št. priimek in ime dan ura tel. št. e-naslov

1 Ajdišek Petra bolniška

Antončič

2 Božislava sreda 7.30 – 8.15 kabinet 228 boza.antoncic@brsljin.si

4 Barbič Andreja torek 7.00 – 7.45 osebni telefon andreja.barbic@brsljin.si

10.30 –

5 Blažon Jasmina sreda 11.10 07 338 14 19 zbornica jasmina.blazon@brsljin.si

6 Bobnar Ana sreda 9. 25–10.10 07 338 14 19 zbornica ana.bobnar@brsljin.si

11.20 –

7 Božič Mira četrtek 12.05 mira.bozic@ brsljin.si

8 Bratkovič Damjan sreda 8.20–9.05 damjan.bratkovic@brsljin.si

10 Brudar Saša sreda 8.20–9.05 07 338 1422, kabinet 119 sasa.brudar@brsljin.si

11 Bučar Janja torek 9.50 – 10.35 07 338 14 19 zbornica janja.bucar@brsljin.si

10.30 –

12 Bukovec Dunja torek 11.15 07 338 14 25 GEO kabinet dunja.bukovec@brsljin.si

13 Cipot Alenka ponedeljek 11.20–12.05 07 338 14 22, kabinet 119 alenka.cipot@brsljin.si

14 Črtalič Katarina ponedeljek 8.20–9.05 07 338 14 19 zbornica katarina.crtalic@brsljin.si

15 Davidović Kristina torek 9.25 – 10.10 07 338 14 19 zbornica kristina.davidovic@brsljin.si

17 Dobravc Majda torek 8.20 – 9.05 07 3381 427 majda.dobravc@brsljin.si

83


18

Dolenc Marinšek

Tatjana

ponedeljek 9.25 – 10.10 07 338 14 19 zbornica

84

tatjana.dolencmarinsek@

brsljin.si

19 Fink Jasmina ponedeljek 9.50 – 10.35 07 338 14 19 zbornica jasmina.fink@brsljin.si

20 Fink Tanja bolniška

21 Fišter Irena ponedeljek 8.20–9.20 07 3381435, kabinet 138 irena.fister@brsljin.si

22 Gabrijel Ida bolniška

23 Gabrijel Nevenka petek 9.25–10.10 07 33 81 419 zbornica nevenka.gabrijel@brsljin.si

Globevnik

24 Natalija petek 10.30–11.15 07 33 81 419 zbornica natalija.globevnik@brsljin.si

25 Godina Tina torek 9.25–10.10 07 33 81 424 kabinet 214 tina.godina@brsljin.si

26 Gole Irena petek 11.20–12.05 07 33 81 419 zbornica irena.gole@brsljin.si

27 Gorenjc Barbara torek 7.00–7.45 barbara.gorenjc@brsljin.si

28 Hadler Mateja ponedeljek 12.10–12.55 07 33 81 419 zbornica mateja.hadler@brsljin.si

29 Jerič Erika petek 4. ura erika.jeric@brsljin.si

30 Klančar Slavka torek 11.20–12.05 07 33 81 424 kabinet TJA slavka.klancar@brsljin.si

31 Kobe Bernarda ponedeljek 9.25–10.10 07 338 14 19 zbornica Kobe.bernarda@brsljin.si

32 Kočevar Marjeta torek 10.30–11.15 07 33 81 424 kabinet TJA marjeta.kocevar@brsljin.si

33 Košak Blažič Živa torek 7.00–7.45 ziva.kosakblazic@brsljin.si

34 Kovač Saša četrtek 9.25–10.10 07 338 14 19 zbornica sasa.kovac@brsljin.si

07 33 81 425 (kabinet

35 Kraševec Anja ponedeljek 7.05–7.50 ZGO)

anja.krasevec@brsljin.si

36 Krese Rok torek 8.20–9.05 07 338 14 19 zbornica rok.krese@brsljin.si

37 Lampe Lidija ponedeljek 11.20–12.05 lidija.lampe@brsljin.si

38 Luštek Jerneja porodniški dopust

39 Malenšek Tončka torek 7.00–7.45 toncka.malenešek@brsljin.si

40 Marijan Mira torek 7.45–8.30 07 33 81 419 zbornica mira.marijan@brsljin.si

41 Masnik Sabina torek 7.00–7.45 sabina.masnik@brsljin.si

43 Meglič Maja maja.meglic@brsljin.su

44 Mihelič Tina ponedeljek 9.25–10.10 07 33 81 423 tina.mihelic@brsljin.si

45 Mikec Lidija ponedeljek 7.30–8.15 lidija.mikec@brsljin.si

46 Miklič Suzana ponedeljek 8.35–9.20 suzana.miklic@brsljin.si

49 Pahljina Vesna četrtek 8.53–9.20 07 338 14 19 zbornica vesna.pahljina@brsljin.si

50 Papež Boštjan torek 7.00–7.45 bostjanpapez@brsljin.si

51 Pavlin Tatjana torek 7.45–8.30 07 338 14 19 zbornica tatjana.pavlin@brsljin.si

52 Petelin Vilma ponedeljek 10.30–11.15 07 338 14 19 zbornica vilma.petelin@brsljin.si

07 33 81 425 (kabinet

53 Pivk Marjetka torek 7.00–7.45 ZGO)

marjetka.pivk@brsljin.si

54 Račič Mateja torek 8.35–9.20 07 338 14 22, kabinet 119 mateja.racic@brsljin.si

55 Repovž Maja torek 7.00–7.45 maja.repovz@brsljin.si

56 Rustja Nataša torek 11.20–12.05 07 33 81 419 zbornica natasa.rustja@brljin.si

57 Schweiger Maja ponedeljek 9.25–10.10 07 338 14 24 (kabinet TJA) maja.schweiger@brsljin.si

58 Selak Andreja ponedeljek 12.10–12.55 07 338 14 19 zbornica andreja.selak@brsljin.si

59 Sivec Maja torek 7.00–7.45 maja.sivec@brsljin.si


60 Sovič Janez torek 7.05–7.50 kabinet fizike janez.sovic@brsljin.si

61 Šalehar Vanja vanja.salehar@brsljin.si

62 Šetina Tina sreda 9.45–10.30 tina.setina@brsljin.si

63 Šinkovec Peter torek 8.20–9.05 07 33 81 437 peter.sinkovec@brsljin.si

64 Šmid Petra ponedeljek 7.30–8.15 07 33 81 437 petra.smid@brsljin.si

65 Špiler Ana četrtek 9.25–10.10 07 338 14 19 zbornica ana.spiler@brsljin.si

66 Šumak Nina sreda 7.30–8.15 07 338 14 19 zbornica nina.sumak@brsljin.si

67

Tratar Božič

Polonca sreda 8.15–9.00 07 33 81 423 polonca.tratarbozic@brsljin.si

68 Turk Tamara četrtek 7.45–8.30 07 338 14 19 zbornica tamara.turk@brsljin.si

69 Turk Tina torek 9.25–10.10 07 338 14 19 zbornica tina.turk@brsljin.si

70

71

Tušar Pintarič

Bernarda sreda 11.20–12.05 07 338 14 19 zbornica

bernarda.tusarpintaric@

brsljin.si

Uršič Urbanč

Metka torek 6.45–7.30 07 33 81 4 18 metka.ursicurbanc@brsljin.si

72 Vučajnk Jožica bolniška

Žagar Iskra

73 Jasmina sreda 7.30–8.15 07 33 81 438 jasmina.zagariskra@brsljin.si

74 Žagar Tanja petek 10.30–11.15 07 338 14 19 zbornica tanja.zagar@brsljin.si

75 Žiberna Simona ponedeljek 7.30–8.15 07 338 14 19 zbornica simona.ziberna@brsljin.si

76 Žnidaršič Karmen ponedeljek 7.00–7.45 07 338 14 19 zbornica karmen.znidarsic@brsljin.si

11.2.Roditeljski sestanki

Starše vabimo na roditeljski sestanek z vabilom na spletni strani, preko e-pošte in pisnih vabil.

Roditeljski sestanki se praviloma pričnejo med 16.00 in 17.00 uro.

V šolskem letu 2020/2021 bomo organizirali naslednje roditeljske sestanke:

Razred Datum Naslov Izvajalec

0. januar 2021 Kako pripraviti otroka za vstop v

šolo

Metka Uršič Urbanč, strokovne

delavke 1. r.

maj 2021 Priprava na šolo Metka Uršič Urbanč, strokovne

delavke 1. r.

1. 26. 8. 2020 Začetek šolskega leta strokovne delavke 1. r.

5. 11. 2020 Kako začeti brati Metka Uršič Urbanč in

strokovne delavke 1. r.

2. 2. 2021 Analiza učnega uspeha z učenci in

starši

strokovne delavke 1. r, učenci

2. 8. 9. 2020 Predstavitev LDN in dela v oddelku razredničarke

85


3. 11. 2020 Branje in pisanje Zunanja izvajalka iz PUS

2. 2. 2021 Analiza učnega uspeha z učenci in

starši

razredničarke in učenci

3. 8. 9. 2020 Predstavitev LDN in dela v oddelku razredničarke

3. 11. 2020 Branje za znanje razredničarke, M. Uršič Urbanč

5. 1. 2021 Plavalna šola v naravi razredniki

4. 9. 9. 2020 Predstavitev LDN in dela v oddelku razredničarke

6. 10. 2020 Predstavitev plavalne ŠVN razredničarke

2. 3. 2021 Z branjem na potovanje Učenci, razredničarke

5. 9. 9. 2020 Predstavitev LDN in dela v oddelku Razredničarke

7. 1. 2021 Zmorem sam(a) razredničarke

2.3. 2021 Z branjem na potovanje Razredničarke in učenci

6. 9. 9. 2020 Predstavitev LDN in dela v oddelku razredniki

6. 10. 2020 Zimska šola v naravi Razredniki in športni pedagog

1. 6. 2021 Dejavnosti, doživetja in vtisi v

šolskem letu 2019/2020

Razredniki in učenci

7. 10. 9. 2020 Predstavitev LDN in dela v oddelku razredniki

6.10. 2020 Šola v naravi razredničarke

9. 6. 2021 Kako smo preživeli šolsko leto Razredničarke in učenci

8. 10. 9. 2020 Predstavitev LDN in dela v oddelku razredniki

5. 1. 2021 Karierna orientacija razredniki, Jasmina Žagar Iskra

1. 6. 2021 Kako smo preživeli šolsko leto razredniki in učenci

9. 10. 9. 2020 Predstavitev LDN in dela v oddelku razredniki

6. 10. 2020 Karierna orientacija razredniki, Jasmina Žagar Iskra

5.1. 2021 Družinski poklicni kažipot razredniki, Jasmina Žagar Iskra

2. 3. 2021 Zaključevanje devetletke Razrednika in učenci

86


11.3.Šolski sklad

Šolski sklad vodi upravni odbor šolskega sklad, ki ima dvoletni mandat. Člani upravnega odbora

so: štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih. Predsednik šolskega sklad je Alojz

Strajnar, člani pa so Karin Kocjan Đukić, Lidija Kos Miklič, Gregor Seliškar, Bernarda Kobe, Polonca

Tratar Božič, Darja Padovan.

S sredstvi šolskega sklada pomagamo pri zmanjšanju finančnih bremen družin za izvedbo

nadstandardnih dejavnosti. Šolski sklad se polni s finančnimi sredstvi, ki jih pridobimo z zbiranjem

starega papirja, novoletnim sejmom, skladom 0,5 in donatorskimi sredstvi. Upravni odbor v

dogovoru z ravnateljico vsako leto sprejme načrt porabe sredstev.

V letošnjem šolskem letu nameravamo vsakemu učencu poravnati eno vstopnino na dnevih

dejavnosti. Če bo dovolj sredstev, bomo pokrili tudi stroške tekmovanj iz znanja in športa –

prijavnine. V okviru razpoložljivih sredstev bomo delno financirali aktivnosti za nadarjene in

vedoželjne otroke in devetošolcem za organizacijo valete in zaključnega izleta.

Sredstva šolskega sklada so namenjena tudi pomoči družinam z denarnimi težavami. V kolikor

starši ne morejo plačati stroškov šole v naravi ali drugih obveznosti, ki se pojavijo med šolskim

letom, naj se oglasijo pri socialni delavki Darji Padovan.

11.4.Svet staršev

Svet staršev opravlja naslednje naloge: predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k

predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa

razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem

načrtu, razpravlja o poročilih ravnateljice, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike staršev v

Svet šole in druge organe šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Preko predstavnikov sveta staršev lahko dobimo kvalitetno povratno informacijo o kakovosti

izvajanja pouka in drugih nalog, ki jih šola opravlja.

Člani Sveta staršev

PRVO TRILETJE DRUGO TRILETJE TRETJE TRILETJE

1. a Ines Kos 4. a Sajda Slatinšek 7. a Pavo Blažević

1. b Tomaž Grobovšek 4. b Natalija Glavič 7. b Gvido Hren

1. c Živa Brulc 4. c Alenka Brezovar 7. c Nina Radakovič Simčič

1. d Andreja Šorli 5. a Katja Hribar Prosen 7. d Janez Povh

2. a Maja Zadković 5. b Simon Umek 8. a Iztok Kovačič

2. b Helena Škufca 5. c Maja Osterman 8. b Andrej Novak

87


2. c Gašper Ozimek 5. d Jasna Kos Plantan 8. c Polonca Gorjanc

2. d Gregor Progar 6. a Mirjam Vedrusa 9. a Matjaž Podvinski

3. a

Aleksandra

Erpe

Potočar

6. b

Milena Tukić

9. b

Marta Kaferle

3. b Petra Jambrošič 6. c Elizabeta Kramar 9. c Dušan Brudar

3. c Alenka Marjetič

Predsednik Sveta staršev OŠ Bršljin je Matjaž Podvinski . Predstavniki staršev v Svetu OŠ Bršljin

so:

1. Matjaž Podvinski,

2. Jasna Kos Plantan,

3. Nina Radakovič Simčič.

12. DELO STROKOVNIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV

12.1 Strokovni delavci

Strokovni delavci opravljajo vse naloge za doseganje ciljev, ki jih postavlja zakonodaja za področje

osnovnega šolstva. Svoje delo morajo opraviti na najvišjem možnem strokovnem nivoju in

omogočiti učencem varno in spodbudno okolje za doseganje čim boljših rezultatov. Strokovni

delavci nosijo veliko odgovornost za uresničevanje sprejetih obveznosti in utrjevanje ugleda šole

v ožji in širši okolici. Od strokovnih delavcev zahtevamo spoštovanje delovnih in drugih zakonskih

obveznosti, hkrati pa upoštevamo njihova strokovno utemeljena mnenja in stališča ter strokovno

avtonomijo in odločitve pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.

12.2 Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Srečuje se:

● na pedagoških sestankih ob torkih od 13.50 do 15.00 (oz. od 13.00 do 14.00 za eno skupino

in od 14.00 do 15.00 za drugo skupino), kjer pregledamo aktivnosti minulega tedna,

načrtujemo aktivnosti naslednjega tedna, usklajujemo organizacijska vprašanja,

razrešujemo sprotne dileme, seznanjamo se s knjižnimi novostmi, seznanjamo s

problematiko posameznih učencev,… Nekaj pedagoških sestankov bomo izvedli tudi preko

Google Meet. V dneh, ko so govorilne ure, ni pedagoškega sestanka;

● praviloma vsak tretji torek v mesecu ob 16.00 na rednih mesečnih pedagoških

konferencah, kjer se rešuje sprotna pedagoška problematika šole in izvaja pedagoško

izobraževanje strokovnih delavcev v skladu s programom;

● dvakrat letno na ocenjevalnih konferencah, ki potekajo po triadah;

● občasno, po potrebi.

88


V začetku šolskega leta učiteljski zbor sodeluje pri načrtovanju letnega delovnega načrta za

vzgojno-izobraževalne in druge dejavnosti v šoli. Učiteljski zbor odloča o vzgojnih opominih,

ponavljanju učencev in drugih pomembnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim

delom. Udeležba na pedagoških sestankih, pedagoških konferencah in ocenjevalnih konferencah

je za vse strokovne delavce obvezna, razen v primeru, ko imajo druge pedagoške obveznosti.

Sestanke in srečanja učiteljskega zbora sklicuje ravnateljica in jih tudi vodi. Po pooblastilu

ravnateljice lahko pedagoška srečanja vodi tudi kdo od drugih strokovnih delavcev šole.

Na vseh sestankih učiteljskega zbora se piše zapisnik. Zapisniki so v najkrajšem možnem času

objavljeni na DRIVE-u.

Srečevanja bomo izvajali v živo in na daljavo. Pri srečanjih, ki bodo potekala v živo, morajo vsi

udeleženci upoštevati priporočila glede medsebojne razdalje ter uporabe mask.

12.2.1. Datumi in program ocenjevalnih in pedagoških konferenc, izpitni roki za

predmetne in popravne izpite

DATUM

22. 9. 2020

OCENJEVALNE IN PEDAGOŠKE KONFERENCE (vsebina)

Pregled LDN 2020/2021, pregled prednostnih nalog, izvedbenih načrtov

projektov,… RO usposabljanje

29. 9. 2020 Bralna pismenost (OBJEM)

8. 10. 2020

Kako opolnomočiti učitelje? Ali Kako doseči, da učitelji opolnomočijo

učence? ( Miha Kos, Hiša eksperimentov)

17. 11. 2020 Izobraževanje na daljavo

22. 12. 2020 Prednovoletno srečanje

26. 1. 2021 Ocenjevalna konferenca 1.– 3. razred

27. 1. 2021 Ocenjevalna konferenca 4. - 6. razred

28. 1. 2021 Ocenjevalna konferenca 7.– 9. razred

23. 2. 2021 OBJEM

23. 3. 2021 Didaktika izobraževanja na daljavo

20. 4. 2021 Poročanje, predstavitve s seminarjev in izobraževanj

25. 5. 2021 OBJEM

11. 6. 2021 Ocenjevalna konferenca za 9. razred

89


16. 6. 2021 Ocenjevalna konferenca 1.– 3. razred

17. 6. 2021 Ocenjevalna konferenca 4.– 6. razred

21. 6. 2021 Ocenjevalna konferenca 7.– 8. razred

28. 6.– 2. 7.

2021

25. 8.–31. 8.

2021

Zaključna konferenca: evalvacija šolskega leta, usmeritev za novo šolsko

leto Priprava aktivnosti in LDN-ja za šol. leto 2021/2022, načrtovanje

dela, predavanja, delavnice ...

Pregled LDN-ja za šol. leto 2021/2022, načrtovanje dela, analiza NPZ,

predavanja, delavnice, sestanki strokovnih aktivov …

12.3 Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v

posameznem oddelku. Po potrebi pri delu oddelčnega učiteljskega zbora sodelujejo tudi drugi

strokovni delavci. Oddelčni učiteljski zbor vodi in sklicuje razrednik po svoji presoji, na predlog

učiteljev, strokovne službe ali ravnateljice. Praviloma se oddelčni učiteljski zbor sestane v vsakem

konferenčnem obdobju enkrat.

Na vseh sestankih oddelčnega učiteljskega zbora se piše zapisnik.

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,

skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko

svetovalno službo in ravnateljico, vodi postopke in odloča o vzgojnih ukrepih, vodi postopek in

predlaga izrek vzgojnega opomina ter opravlja naloge v skladu z zakonodajo. Delo razrednikov se

odraža v celotnem delu in življenju šole, zato mora biti opravljeno čim bolj strokovno in

odgovorno.

12.4. Razredniki v šolskem letu 2020/2021

r. o. razrednik 2. str. delavec OPB učitelji učilnica št. uč.

1. a Živa Košak Blažič Tončka Malenšek Janja Bučar RP 1 140

1. b Sabina Masnik Maja Repovž Jasmina Fink RP 1 136

1. c Mateja Hadler Andreja Selak RP 1 139

1. d Maja Sivec Barbara Gorenjc RP1 137

2. a Tatjana Pavlin RP 2 225

2. b Tamara Turk Ana Bobnar RP 2 229

90


2. c Suzana Miklič RP 2 073

2. d Tina Šetina Erika Jerič 227

3. a Andreja Barbič Tina Turk RP 2 223

3. b Mira Marijan Nova zaposlitev RP 3 232

3. c Boštjan Papež RP 3 224

4. a Jasmina Blažon Maja Meglič RP 4 231

4. b Nina Šumak RP 4 031

4. c Vesna Pahljina RP 4 133

5. a Simona Žiberna 202

5. b Saša Kovač Kristina Davidović RP 5 120

5. c Mateja Račič RP 5 103

5. d Ana Špiler RP 5 117

6. a Maja Schweigwr SLJ 221

6. b Mira Božič GOS 053

6. c Marjetka Pivk ZGO 205

7. a Dunja Bukovec GEO 209

7. b Slavka Klančar SLJ 218

7. c Tina Mihelič SLJ 212

7. d Nataša Rustja SLJ 222

8. a Nevenka Gabrijel MAT 015

8. b Tina Godina TJA 214

8. c Majda Dobravc KEM 105

9. a Rok Krese TEH 002

9. b Polonca Tratar Božič FIZ 109

9. c

Bernarda Tušar

Pintarič MAT 005

91


12.5 Strokovni aktivi

Učitelji in ostali strokovni delavci posameznega predmetnega področja se povezujejo v strokovne

aktive. Vsak strokovni aktiv je sestavljen iz posameznih aktivov, ki imajo tudi svoje vodje. Vsak

strokovni aktiv pripravi svoj načrt dela in se sestane vsaj trikrat v šolskem letu.

Ravnateljica po svoji presoji sklicuje vodje posameznih strokovnih aktivov in z njimi analizira stanje

ter sprejema ustrezne ukrepe.

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istih predmetov oziroma predmetnih področij.

Obravnavajo problematiko predmeta in predmetnega področja, oblikujejo kriterije ocenjevanja,

vključijo analizo NPZ-jev predhodnega leta v svoje načrte dela, izmenjujejo izkušnje, sodelujejo

pri pripravi letne priprave, izberejo učbenike in delovne zvezke, sodelujejo pri predmetnih

vertikalah, proučujejo sodobne oblike poučevanja, usklajujejo kriterije in merila za preverjanje in

ocenjevanje znanja, medpredmetno načrtujejo in povezujejo, dajejo učiteljskemu zboru predloge

za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, seznanjajo se z novostmi, se strokovno

izpopolnjujejo, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter usklajujejo delo za druge dejavnosti

v šoli, načrtujejo vključevanje prednostnih nalog in projektov na svojih predmetnih področjih,

opravljajo druga dela po dogovoru z ravnateljico. Vodje strokovnih aktivov skrbijo tudi za

horizontalno povezavo tem.

Na sestankih strokovnih aktivov se pišejo zapisniki, ki jih v petih dneh v e-obliki posredujejo tudi

ravnateljici.

V tem šolskem letu bo skupna naloga vseh strokovnih aktivov: bralna pismenost – odziv na

besedilo, veščine izobraževanja na daljavo.

12.5.1 Vodje aktivov in člani timov

Strokovni aktiv Vodja Aktiv Vodja Člani

1. r. MASNIK HADLER SIVEC SELAK GORENJC

Ž.K. BLAŽIČ MALENŠEK MASNIK REPOVŽ

AKTIV UČITELJEV

1. VIZ OBDOBJA

Suzana

Miklič

2. r. PAVLIN MIKLIČ TA.TURK ŠETINA

GABRIJEL/ŽNI

DARŠIČ

BOBNAR

3. r. BARBIČ MARJAN PAPEŽ ŽAGAR

ANTONČIČ

MEGLIČ

AKTIV UČITELJEV

2. VIZ OBDOBJA

Jasmina

Blažon

4. r. ŠUMAK BLAŽON PAHLJINA BRUDAR

5. r. RAČIČ ŽIBERNA KOVAČ ŠPILER

92


AKTIV UČITELJEV

OPB

Tina Turk

OPB TURK DAVIDOVIĆ BUČAR J. FINK BOBNAR

JERIČ MEGLIČ DAVIDOVIĆ

AKTIV UČITELJEV

JEZIKOSLOVJA

Tina

Godina

SLJ

TRATAR

BOŽIČ

MIHELIČ

ČRTALIČ

KRAŠEVEC

KOŠAK

BLAŽIČ

PAVLIN

TJA SCHWEIGER KLANČAR GODINA T. FINK

MARJAN

ŠUMAK

ŠPILER

ŽAGAR

LAMPE

AKTIV UČITELJEV

UMETNOSTI

Vilma

Petelin

UME PETELIN SIVEC

PAVLIN

MARJAN

DOLENC-

MARINŠEK

PAHLJINA

ŽIBERNA

AKTIV UČITELJEV

DRUŽBOSLOVJA

AKTIV UČITELJEV

MATEMATIKE,

TEHNIKE IN

NARAVOSLOVJA

Marjetka

Pivk

Nevenka

Gabrijel

ZGO/GEO PIVK PIVK BUKOVEC KRAŠEVEC

DKE PIVK KRAŠEVEC

MAT KRESE B. T. PINTARIČ GABRIJEL

NAR/BIO

/GOS

HADLER

ŠETINA

MIKEC

BARBIČ

ŠUMAK

KOVAČ

RUSTJA DOBRAVC JA. SOVIČ BOŽIČ RAČIČ

TIT GABRIJEL KRESE ŠUMAK KOVAČ PAHLJINA

RAČ BRATKOVIČ GOLE

AKTIV UČITELJEV

ŠPORTNE VZGOJE

Petra Šmid

ŠPO

ŠMID ŠINKOVEC MIKLIČ T.ŽAGAR BLAŽON

REPOVŽ

PAPEŽ

AKTIV UČITELJEV

ISDP, ISP - UČNA

POMOČ

Bernarda

Kobe

Bernarda Kobe

SELAK

GORENJC

MALENŠEK

REPOVŽ

MIKEC

T. FINK

KOBE

ANTONČIČ

ŽNIDARŠIČ

LAMPE

JERIČ

BOBNAR

GOLE

DAVIDOVIĆ

RUSTJA

M. BOŽIČ

T. ŽAGAR

KRAŠEVEC

RUSTJA

BRUDAR

DOBERDRUG

TINA TURK

LAMPE

AKTIV UČITELJEV

DSP

Irena Fišter

GLOBEVNIK, CIPOT, ŽAGAR ISKRA, KRIŽE, URŠIČ URBANČ;

93


12.4 Šolska knjižnica

Bibliopedagoško delo se izvaja ob izposoji ter v urah KIZ-a (knjižnična informacijska znanja), in

sicer po 4 ure v vseh oddelkih. Za izposojo je knjižnica odprta vsak dan od 7. do 14. ure, v letošnjem

šolskem letu pa so učencem zaradi določenih razmer na voljo tudi razredne knjižnice ali pa si

knjige naročijo po elektronski pošti in jih dobijo v učilnico.

Bibliotekarsko strokovno delo zajema predvsem nabavo, obdelavo in urejanje gradiva, ki ga

knjižničarka opravlja vsak dan od 6. do 14. ure.

Knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada, pripravi v sodelovanju z učitelji seznam učbenikov in

ostalih učnih gradiv za novo šolsko leto, nabavi potrebne nove učbenike in jih obdela, razdeli

učencem naročilnice za komplet učbenikov ter na koncu šolskega leta poskrbi, da učenci vrnejo

učbenike in si izposodijo nove za naslednje šolsko leto.

Knjižnične novosti

Predstavitve knjižničnih novosti za učitelje bodo predstavljene na pedagoškem sestanku, zadnji

torek v mesecu.

Druge naloge

V okviru šolske knjižnice se izvaja tudi razstavna dejavnost v vitrinah pred knjižnico. Knjižničarka

je mentorica Župančičeve bralne značke, pripravi sezname knjig za branje, spremlja branje in vodi

podelitev bralnih značk. Bralna značka se začenja 17. septembra (Bevkov dan zlatih knjig) ter

zaključuje 2. aprila (Andersenov dan). Podelitev bralnih značk je v mesecu aprilu.

Kot poverjenica za mladinski tisk knjižničarka pobere naročilnice in skrbi za razdeljevanje tiska.

12.5 Šolska svetovalna služba

Socialna delavka se vključuje v reševanje socialnih, pedagoških in psiholoških vprašanj preko

dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Spodbuja iskanje in nudenje podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi ekonomskih stisk

ogrožen telesni, osebni in socialni razvoj učencev. Pri tem se povezuje z različnimi ustanovami,

organizacijami, društvi in posamezniki (npr. MO Novo mesto, CSD, RK, ZPM Botrstvo, donatorji …)

Pripravi, zbira in evidentira prijave na šolsko prehrano, spremlja seznam prejemnikov subvencij

šolske prehrane. Sprejema vloge in odloča o subvencioniranju šole v naravi v 6. razredu, sprejema

prošnje in predlaga višino pomoči pri plačilu šole v naravi v 3., 5. in 7. razredu. Z računovodkinjo

Alenko Rajšel in poslovno sekretarko Matejo Kramar sodeluje pri načrtovanju porabe namenskih

sredstev, obravnava dolgove, pripravi vloge, predloge in zapisnike. Socialna delavka je članica

Šolskega sklada OŠ Bršljin.

V šoli spodbuja humanitarno in prostovoljno delo, z učenci se vključuje v aktivnosti RK, DRPD,

Karitasa, DPM, ipd. Pripravi prijave, predloge in ostalo dokumentacijo za različna letovanja, tabore

...

Spremlja šolanje učencev, pri katerih je ogrožen telesni, osebni in socialni razvoj in pri tem

sodeluje s CSD, RK, DPM, DRPD, ZZV, LAS, ZD, knjižnico in založbami, pedagoginjo, učitelji in

drugimi strokovnimi delavci, javnimi delavci in romsko pomočnico. Izvaja ukrepe, ki se navezujejo

na opravičeno in neopravičeno izostajanje učencev od pouka. Z individualnimi in skupinskimi

94


pogovori, posredovanjem informacij, mediacijo in organiziranjem različnih aktivnosti spodbuja

strpnost in sprejemanje drugačnosti pri udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa. S sodelavci

opravlja terensko delo, intenzivno sodeluje z romsko pomočnico in njeno mentorico. Z romsko

pomočnico obiskuje starše, jim posreduje navodila, jih obvešča... Socialna delavka o

neopravičenem izostajanju od pouka opozarja starše v skladu z ZUP in mesečno obvešča CSD.

Organizira in vodi timske sestanke s predstavniki CSD, pripravi predloge za obravnavo in druga

poročila za Inšpektorat RS za šolstvo, pripravi poročila za policijsko upravo, sodišče ...

V skladu z navodili in koledarjem aktivnosti s strani Državnega izpitnega centra vodi izvedbene

postopke nacionalnih preizkusov znanja v 6. in 9. razredu, pri tem sodeluje z vodstvom šole.

Načrtuje, organizira in spremlja aktivnosti v zvezi z NPZ.

Na področju karierne orientacije samostojno organizira aktivnosti učencev v motivacijskih

delavnicah za spodbujanje izobraževanja na področju strojništva.

Vključuje se v reševanje zahtevnejših problemov učencev oziroma družin, sodeluje pri timskih

obravnavah nasilja v družini in vodi šolsko mapo vzgojnih opominov. V zvezi s preprečevanjem

nasilja se povezuje s predstavniki zunanjih institucij, ki se vključujejo v delo na šoli v sklopu svoje

osnovne dejavnosti ali preko različnih projektov.

Socialna delavka se pri posameznih nalogah s področja šolskega svetovalnega dela aktivno

vključuje in sodeluje s kolegicama Metko Uršič Urbanč in Jasmino Žagar Iskra (načrtuje, spremlja

in analizira šolanje romskih učencev…)

Pedagoginja Jasmina Žagar Iskra koordinira identifikacijo in nadaljnje delo z nadarjenimi učenci

po Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. Pri tem sodeluje z učečimi

učitelji ter psihologinjo – zunanjo izvajalko, ki izvede psihološka testiranja. Sodeluje pri pripravi

individualnih načrtov in koordinira organizacijo dodatnih aktivnosti za nadarjene učence.

Vodi karierno orientacijo učencev v 8. in 9. razredu. Učencem in staršem nudi informacije o

možnostih nadaljnjega izobraževanja na individualnih in skupinskih razgovorih. Organizira

predavanja za učence, starše in sodeluje z zunanjimi institucijami. Vodi postopke vpisa v srednje

šole za učence 9. razreda.

Nudi svetovanje in pomoč učiteljem in staršem za delo z učenci z vzgojnimi in učnimi težavami. V

sodelovanju z učitelji in starši obravnava čustvene in vedenjske težave učencev na predmetni

stopnji.

Je mentorica romski pomočnici. Vključuje se v koordinacijo dela javnih delavcev.

Sodeluje pri projektu Izzivi medkulturnega sobivanja in koordinira delo z učenci tujci ter pri

skupnosti učencev šole in otroškem parlamentu.

V okviru svojega delavnika nudi dodatno strokovno pomoč učencem s težavami na posameznih

področjih učenja.

Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. S svojim strokovnim znanjem in

svetovalnim odnosom se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških vprašanj in opravljanje

vzgojno-izobraževalnega dela, svetuje učencem, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in

vodstvom šole pri načrtovanju in razvojno-analitičnem delu, spremljanju, izvajanju in evalvaciji

razvoja šole, z drugimi strokovnimi delavci sooblikuje življenje v šoli ter v okviru svojih pristojnosti

sodeluje z zunanjimi institucijami.

Pedagoginja Metka Uršič, opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo, s svojim

strokovnim znanjem in svetovalnim odnosom se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških

vprašanj in opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, svetuje učencem, učiteljem in staršem,

95


sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in razvojno-analitičnem delu, spremljanju,

izvajanju in evalvaciji razvoja šole, sooblikuje z drugimi strokovnimi delavci življenje v šoli ter

sodeluje z zunanjimi institucijami, v okviru svojih pristojnosti in/ali po navodilu ravnateljice.

Področja dela:

∙ svetovalno delo z učenci,

∙ svetovalno in posvetovalno delo s starši in učitelji,

∙ svetovalno in posvetovalno delo z vodstvom,

∙ razvojno raziskovalno delo,

∙ vzgojno – izobraževalno delo,

∙ šolanje/šolski novinci/vpisi in prepisi/izobraževanje na domu,

∙ razporeditev učencev v oddelke,

∙ koordinacija izvajanja Protokola za VIZ pri obravnavi nasilja v družini,

∙ vodenje postopka za pridobitev statusa športnika, umetnika,

∙ članica tima Zdrava šola, Objem, NEON,

∙ sodelovanje pri aktivnostih šolske skupnosti in šolskega parlamenta s Sašo Kovač in

Jasmino Žagar Iskra,

∙ drugo (po nalogu ravnateljice).

Svetovalno službo opravljata dve pedagoginji in socialna delavka.

12.6 Pomoč učencem

Dodatna strokovna pomoč je oblika pomoči, ki je opredeljena z Zakonom o usmerjanju otrok s

posebnimi potrebami (ZUOPP) in do katere so upravičeni učenci s primanjkljaji na posameznih

področjih učenja po izdani odločbi Zavoda RS za šolstvo.

V šoli sledimo smernicam petstopenjskega modela pomoči učencem z učnimi težavami. Prvi korak

je namenjen prilagoditvi učnega procesa učencem s splošnimi in lažjimi ter z zmernimi

specifičnimi učnimi težavami ali učencem z vidnimi ovirami. Zajema preventivne primarne ukrepe:

pomoč učitelja pri pouku, pri dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju. Učitelj, ki zazna

učenčeve učne težave, izvaja dobro poučevalno prakso, odkriva učenčeva močna področja,

njegove primanjkljaje, načrtuje, izvaja in dokumentira pomoč ter podporo učencu. Posebno

pozornost namenja učnemu okolju (prilagajanje fizičnega, didaktičnega, socialnega okolja). V

drugem koraku se na pobudo učitelja ali staršev (vedno v soglasju s starši) vključi šolska svetovalna

služba, ki dopolni in poglobi diagnostično oceno ter občasno nudi pomoč učencu z učnimi

težavami, svetuje in krepi učenca, učitelja in starše. V tretjem koraku prične svetovalna služba z

vodenjem izvirnega delovnega projekta pomoči (IDPP), šola pa poskrbi za dodatno pomoč

učencem (t. i. ISP – učna pomoč). V četrtem koraku se šola po pomoč obrne na specializirane

strokovnjake v zunanjih ustanovah. V petem koraku komisija pri Zavodu RS za šolstvo izdela

strokovno mnenje. Nato Zavod RS za šolstvo izda odločbo za dodatno strokovno pomoč (DSP)

učencu, kjer je opredeljena vrsta, oblika pomoči in izvajalci.

96


12.8.1 Dodatna strokovna pomoč (DSP)

Na OŠ Bršljin dodatno strokovno pomoč izvajajo specialna in rehabilitacijska pedagoginja, socialna

pedagoginja, pedagoginja, mobilna logopedinja ter učitelji za učno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja, kot je opredeljeno v odločbi – individualno ali

skupinsko, v ali izven oddelka, glede na otrokov primanjkljaj in v dogovoru znotraj strokovne

skupine in z učečimi učitelji. Metodične in didaktične prilagoditve, ki jih upoštevajo vsi strokovni

delavci, ki z otrokom delajo, temeljijo na premoščanju primanjkljajev. Upoštevajo se celovita

učenčeva osebnost, njegove vsakdanje življenjske razmere doma in v šoli ter življenjska

perspektiva. Dodatna strokovna pomoč je usmerjena v oblikovanje spodbudnega učnega okolja,

ki spodbuja in razvija učenčevo dejavno sodelovanje, njegove interese ter močna področja in

konstruktivno sodelovanje s starši.

Strokovna skupina kontinuirano spremlja napredek posameznega učenca, si izmenjuje

informacije, sodeluje z učečimi učitelji, vrednoti izvajanje in prilagoditve vzgojno-izobraževalnega

dela, išče smernice za nadaljnje delo z učencem, sodeluje s starši in tudi z zunanjimi institucijami.

Vsi učeči učitelji so na začetku šolskega leta seznanjeni s prilagoditvami pri pouku za posameznega

učenca. Hkrati so povabljeni, da sodelujejo pri oblikovanju najustreznejših prilagoditev in

evalviranju individualiziranega programa ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja.

Strokovna skupina se sestane s starši in učencem vsaj trikrat letno, in sicer septembra/oktobra,

decembra/januarja in maja/junija. Ob koncu šolskega leta pripravi individualiziran program (IP) za

učenca za naslednje šolsko leto.

12.8.2 Individualna in skupinska učna pomoč (ISP)

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami (ISP) spada v program osnovne šole.

Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela težko dosegajo

standarde znanja. Učencem z učnimi težavami šola prilagodi metode in oblike dela ter jim

omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči (Zakon o

OŠ, 11. člen in 12. a člen), ki jo izvajajo učitelji razrednega pouka in predmetni učitelji.

Razporeditev učiteljev ISP pomoči od 2. do 9. razreda je prikazana v spodnji razpredelnici.

ISP UČITELJ URE RAZRED

ISP

učna pomoč

3 2., 3., 4 razred

2 5. razred

2 6. razred

3 7.-9. razred

Za vsakega učenca, ki ima učne težave, učeči učitelj in izvajalec ISP pomoči izdela izvirni delovni

projekt pomoči (IDPP). Učitelj razrednik je nosilec. IDPP je izviren, ker nastaja posebej za učenca.

Učencu se učitelj pridruži z namenom, da skupaj zastavita proces pomoči. Projekt je delovni, ker

97


vsebuje cilje in dogovorjene načrte nalog, ki jih je potrebno opraviti za odpravo, omilitev ali

zmanjšanje učnih težav. Z delovnim projektom pomoči povežemo vse udeležence v procesu, tako

da jasno opredelimo prispevek posameznika. Vsak uspeh in napredek učenca določi naslednjo

delovno nalogo in rok za izvedbo. Učna pomoč je proces soustvarjanja, saj učitelj skupaj z

učencem opredeljuje učno težavo in pomoč, ki jo potrebuje .

12.8.3 Individualna in skupinska dodatna pomoč učencem (ISDP)

Individualna in skupinska dodatna pomoč je oblika pomoči, ki je namenjena učencem Romom.

Učenci Romi zaradi različni razlogov (slovenščina kot tuj jezik, neredno obiskovanje pouka, slabi

bivanjski pogoji, nespodbudno domače okolje …) težje dosegajo standarde znanja, zato se jim

omogoči dodatna oblika pomoči. Učencem se prilagodijo metode in oblike dela in z dodatnimi

urami utrjevanja.

Temeljne smernice izvajanja ISDP:

● delujemo v dobrobit vsakega otroka, izvajamo individualno ali skupinsko v razredu (ali

izven razreda glede na otrokov primanjkljaj in vedenjske značilnosti) in v dogovoru z

učečim učiteljem;

● pomoč izven razreda je namenjena le utrjevanju znanja. Ostala pomoč se izvaja v oddelku.

ISDP je pomoč učencem, ki je fleksibilna in pogojena s prisotnostjo učencev tisti dan, ne

glede na postavljen urnik. Namenjena je vsem učencem, ki izkazujejo potrebo po tovrstni

pomoči;

● izvajanje ISDP poteka na podlagi rednih dnevnih in tedenskih usklajevanj z učečimi učitelji.

Tedenske in dnevne priprave so skladne z učnim načrtom za vse predmete in skladno s

predmetnim učnim načrtom;

● stremimo h kakovosti in uporabnosti znanja, načelu življenjskosti, delujemo v učenčev

dobrobit in jih predvsem navajamo na samostojno delo v oddelku;

● standarde znanja določimo skupaj z učečimi učitelji sprotno. Ustna in pisna

preverjanja/ocenjevanja znanja so skladna z oddelčnimi za vse predmete.

ISDP izvajajo učitelji razrednega pouka in predmetni učitelji.

12.7 Karierna orientacija

Področje karierne orientacije v OŠ urejajo Programske smernice za svetovalno službo v OŠ.

Elementi karierne orientacije se pojavljajo skozi celotno vertikalo OŠ v obliki poklicne vzgoje, kjer

se vsebine karierne orientacije prepletajo s poukom in pri dnevih dejavnosti. V bolj strnjeni in

organizirani obliki pa karierna orientacija poteka v 8. in 9. razredu OŠ. Njen namen je zagotoviti

učencem in staršem informacije, ki olajšajo vpis in prehod učencev iz OŠ v SŠ. Pri tem OŠ Bršljin

sodeluje s srednjimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje, območno obrtno-podjetniško zbornico,

Kariernim centrom za mlade ter lokalnimi podjetji.

Delo karierne orientacije na OŠ Bršljin koordinira pedagoginja Jasmina Žagar Iskra, motivacijske

delavnice pa potekajo pod vodstvom socialne delavke Darje Padovan.

98


TERMIN

oktober 2020

november,

december 2020

januar 2021

februar 2021

marec, april 2021

maj 2021

DEJAVNOST

● Skupinsko karierno svetovanje za učence 9. razreda na RU.

● Tržnica srednjih šol – predstavitev srednjih šol za učence 8. in 9.

razreda ter njihove starše (3. 11. 2020).

● Izpolnjevanje vprašalnika eVPP.

● Obiski srednjih šol na njihovih dnevih odprtih vrat (Akademija

znanja na Gimnaziji Novo mesto, dan odprtih vrat Ekonomske

šole, ŠC Novo mesto…).

● Individualno svetovanje za učenci in starše.

● Skupinsko karierno svetovanje za učence 9. razreda ob izidu

Razpisa za vpis v srednješolske programe na RU.

● Predstavitev motivacijskih delavnic za učence 8. razreda.

● Predavanje za starše učencev 8. in 9. razreda »Družinski poklicni

kažipot« v izvedbi Kariernega centra za mlade.

● Obisk virtualne učilnice za spoznavanje poklicev »Job Avatar« v

Velenju

● Informativna dneva (12. 2. in 13. 2. 2021).

● Individualni pogovori s starši in učenci 9. razreda.

● Izpolnjevanje in posredovanje prijav za vpis na srednje šole.

● Individualni pogovori s starši in učenci 9. razreda.

● Obiski motivacijskih delavnic v podjetjih za zainteresirane učence

8. razreda.

● Obiski motivacijskih delavnic v podjetjih za zainteresirane učence

8. razreda.

● Individualni pogovori za učence in starše 9. razreda.

● Skupinsko karierno svetovanje za učence 8. razreda na RU

● Roditeljski sestanek Kam v srednjo šolo? za starše učencev 8.

razreda.

12.8 Ravnateljica

Dela in naloge ravnateljice, ki izhajajo iz zakonov in predpisov, so:

● pedagoško vodi šolo;

● dela s strokovnimi organi in službami;

● povezuje šolo s starši in družbenim okoljem;

● skrbi in je odgovorna za materialno in finančno poslovanje;

● spremlja prednostne naloge in projekte v šoli;

● spremlja pouk in delo učiteljev;

● oblikuje predloge za napredovanje delavcev v nazive in plačilne razrede;

● pripravlja in vodi pedagoške in ocenjevalne konference;

● spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev;

99


● skrbi za sodelovanje s starši, okoljem, ustanoviteljem, zavodom za šolstvo in

ministrstvom;

● sodeluje na aktivih ravnateljev;

● organizira in skrbi za nemoten pouk;

● nudi pomoč pri izdelavi urnika;

● pripravlja in zbira dokumentacijo o delu;

● skrbi za organizacijo dejavnosti, povezanih s poukom;

● organizira in spremlja delo čistilk, kuharic, hišnika, ureja nadomeščanja odsotnih

delavcev;

● skrbi za organizacijo vzdrževanja šolske stavbe in okolice šole;

● skrbi za organizacijo tehničnega delovanja učil;

● opravlja druge naloge za nemoteno in čim bolj kvalitetno delo šole.

12.10.1 Vodenje učiteljskega zbora

Vsak torek, razen v tistem tednu ko potekajo govorilne ure, je pedagoški sestanek na katerem

pregledamo tedenske aktivnosti, usklajujemo načrtovane dejavnosti, seznanimo se s knjižnimi

novostmi, pogovorimo se o delu s težavnejšimi učenci, seznanjeni smo z aktivnostmi projektov,…

Sestanke praviloma vodi ravnateljica.

Ravnateljica sklicuje učiteljski zbor praviloma vsako tretji torek v mesecu na pedagoških

konferencah. Časovna in vsebinska razdelitev pedagoških konferenc je zapisana že na predhodnih

straneh LDN.

Ocenjevalne konference vodi ravnateljica. Poleg učečih učiteljev so prisotne tudi svetovalne

delavke, ki pripravijo poročila za učence, ki so imeli individualno pomoč, bili individualno

obravnavani v šoli, pridobijo informacijo od ustanov, ki so sodelovale s posameznimi učenci, ter

vsi, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence z odločbami in učence z učnimi težavami.

12.10.2 Spremljanje dela strokovnih delavcev

Strokovni delavci do 10. 10. 2020 oddajo letne priprave v spletno učilnico. Letna priprava

strokovnega delavca vsebuje:

● letne priprave (LP) predmetov,

● LP dodatnega in dopolnilnega pouka,

● LP interesne dejavnosti,

● program dni dejavnosti, ki jih strokovni delavec vodi,

● program dela razrednika in razredne skupnosti (vsebuje tudi aktivnosti prednostne

naloge šole in projektov, načrt dela s starši)

● seznam delovnih nalog strokovnega delavca v šol. l. 2020/2021

● načrt izobraževanj in samoizobraževanja strokovnega delavca.

Vsak strokovni delavec pisna ocenjevanja v elektronski obliki posreduje ravnateljici najkasneje tri

dni pred rokom pisnega ocenjevanja.

Do 10. 10. 2020 vsak strokovni delavec odda predlog i-LDNja. Ravnateljica in pomočnica

ravnateljice, skupaj s strokovnim delavcem, pregledata in uskladita i-ldn najkasneje do 20. 10.

2020.

100


Ena od temeljnih nalog ravnateljice je spremljanje pouka in dela strokovnih delavcev. Ravnateljica

bo to nalogo izvajala na različne načine:

● z dnevnim spremljanjem dela strokovnih delavcev: pravočasen prihod na delo in

odhajanje v razred, sprotni pogovori o reševanju učne in vzgojne problematike pri

posameznih predmetih;

● s posameznimi strokovnimi delavci, pri katerih bo zaznala odklone, se bo sprotno

individualno pogovorila;

● s sodelovanjem na strokovnih aktivih;

● s spremljanjem poročil, zapisnikov in drugih gradiv, ki jih morajo oddajati strokovni

delavci in so neposredno povezana z izvajanjem njihove pedagoške dejavnosti;

● s spremljanjem pripomb in predlogov skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta v

zvezi z izvajanjem pouka in drugih dejavnosti v šoli;

● s spremljanjem pripomb in predlogov, ki jih posredujejo starši na roditeljskih sestankih,

govorilnih urah, Svetu staršev, Svetu šole ali v individualnih oblikah.

12.10.3 Hospitacijska dejavnost

Ravnateljica je po zakonu dolžna neposredno spremljati izvajanje pouka. Ravnateljica bo opravila

hospitacije po razporedu, ki je v PRILOGI 3.

Pridružila pa se bo tudi timskim hospitacijam v okviru projekta OBJEM.

Za potrebe analize bo ravnateljica s soglasjem strokovnega delavca hospitacijsko uro lahko tudi

posnela. Ravnateljica bo po svoji presoji opravila hospitacije tudi izven tega razporeda,

napovedano ali nenapovedano.

Vsak strokovni delavec mora po zakonodaji za vsako uro izvajanja pedagoškega dela imeti pisno

pripravo. Ta mora biti dostopna na dan, ko uro izvaja. Strokovni delavec mora imeti hranjene vse

priprave za tekoče šolsko leto. Ravnateljica bo delo strokovnih delavcev spremljala tudi z

nenapovedanim pregledom pisnih priprav.

Ker bodo v okviru prednostne naloge – Bralna pismenost izvedene tudi medsebojne hospitacije,

se bo v to aktivnost vključila tudi ravnateljica.

Najkasneje dan pred napovedano hospitacijo učitelj pošlje ravnateljici pripravo po e-pošti.

Po hospitaciji je opravljen pogovor s potrebnimi usmeritvami za delo, dogovori in morebitnimi

zahtevami po takojšnem ukrepanju. Pred pogovorom učitelj pošlje po e-pošti evalvacijo ure. Na

pogovoru je narejen zapis, ki ga hrani ravnateljica, en izvod pa strokovni delavec.

12.10.4 Zagotavljanje permanentnega izobraževanja strokovnih delavcev

Vsi strokovni delavci so se dolžni strokovno izpopolnjevati v okviru študijskih srečanj, ki jih

organizira Zavod za šolstvo, spremljati in uvajati novosti v učnih načrtih, metodiki poučevanja in

101


tehnologij. Vsa nova znanja in spoznanja so učitelji dolžni smiselno in prilagojeno vnašati v svoje

vsakodnevno pedagoško delo ter ga prenašati na sodelavce.

Za celotni kolektiv bomo v šoli izvedli izobraževanje v okviru projekta OBJEM – Bralna pismenost.

RO skupina bo izvajala interna računalniška izobraževanja s katerimi bomo strokovne delavce

usposabljali za delo na daljavo.

Strokovni delavci se v mesecu septembru in oktobru prijavljajo na individualna izobraževanja. Svoj

predlog vnesejo v tabelo na DRIVE, ravnateljica odobri ali pa se s strokovnim delavcem pogovori

in se odloči ali izobraževanje odobri ali ne. Ravnateljica bo skrbela, da se bodo strokovni delavci

udeleževali izobraževanj, ki bodo vplivala na strokovno in osebnostno rast zaposlenih. Seznam

prijav na izobraževanje je PRILOGA 4.

12.10.5 Pomočnica ravnateljice

Opravlja upravne in pedagoške zadeve, za katere je pooblaščena:

• sodeluje pri pedagoškem vodenju šole;

• svetuje in pomaga pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno delo;

• sodeluje pri kadrovanju;

• skupaj z ravnateljico razporeja delovne naloge učiteljem in drugim delavcem šole;

• pregleduje mesečna poročila o opravljenem delu učiteljev;

• pregleda šolsko dokumentacijo ob koncu šolskega leta;

• sestavlja poročila;

• organizira delo aktivov in vodi sestanke z vodji aktivov;

• piše kroniko šole;

• določa nadomeščanja odsotnih učiteljev;

• svetuje delavcem pri sestavljanju letnega načrta dela;

• pomaga pri administrativnem delu v zvezi z dopisi, okrožnicami, statističnimi poročili;

• sestavlja urnik;

• sodeluje pri organizaciji prevozov;

• sodeluje s šolsko svetovalno službo;

• sodeluje na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, v organih in organizacijah;

• pomaga sodelavcem pri organizaciji in izvedbi KD, ŠD, ND, TD;

• organizira in usmerja delo pri oblikovanju manjših učnih skupin;

• vodi vključevanje učencev v izbirne predmete in organizira delo;

• vodi e-vrednotenje NPZ

• sodeluje pri organizaciji projektnega dela;

• opravlja učno obvezo glede sistemizacije delovnih mest;

• opravlja druga dela in naloge po navodilu oz. pooblastilu ravnateljice.

102


13. SODELOVANJE Z OKOLJEM

Šola pri svojem delu sodeluje z mnogimi posamezniki, ustanovami, podjetji in institucijami.

Strokovne službe občine in šole sodelujejo in sproti razrešujejo vse odprte probleme, ki so v

njihovi pristojnosti.

Svetovalna služba sodeluje z ustanovami, ki jih potrebujemo pri reševanju konkretnih problemov:

Pedagoški inštitut, CSD Novo mesto, Posvetovalnica za otroke in starše Novo mesto, Zdravstveni

dom Novo mesto, srednje šole, KORK Bršljin, RK Novo mesto …

Veliko sodelujemo tudi z zavodom za zaposlovanje pri objavi razpisov, iskanju ustreznih

strokovnih kadrov in na razpisih za javno delo.

13.1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Čeprav je ustanoviteljica šole Občina Novo mesto, je ključni financer šole Ministrstvo za

izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki poleg tega šoli posreduje sistemske

spremembe in novosti s področja zakonodaje in številnih podzakonskih aktov ter tekoča obvestila

v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela. Izvršilne predpise mora šola upoštevati pri

življenju in delu ter pri realizaciji vsakoletnega LDN zavoda. Stiki z ministrstvom so preko e-pošte,

pisnih obvestil in osebnih stikov.

13.2 Občina Novo mesto

Ustanoviteljica Mestna občina Novo mesto financira investicijsko vzdrževanje, materialne stroške,

avtobusne prevoze otrok in druge dogovorjene dejavnosti. Občina svoje ustanoviteljske pravice

zagotavlja v Svetu šole s svojimi tremi predstavniki.

13.3 Krajevne skupnosti

V našem šolskem okolišu so naslednje krajevne skupnosti: Bršljin, Bučna vas, Prečna, Karteljevo.

Z vsemi sodelujemo predvsem na prireditvah, srečanjih in tudi s prispevki v njihovih glasilih, če

nas povabijo k sodelovanju. Vedno so jim na voljo prostori šole za različna srečanja.

13.4 Zavod republike Slovenije za šolstvo, OE Novo mesto, ZRSŠ

Sodelovanje ima predvsem svetovalno in razvojno funkcijo. Organizira permanentno

izobraževanje in druge oblike izobraževanja učiteljev ter skrbi za strokovno literaturo in spremlja

ter nadzoruje izvajanje različnih projektov. V letošnjem šolskem letu bo največ oblik sodelovanja

z Zavodom za šolstvo, OE NM, potekalo na ravni izvajanja študijskih srečanj v mreži na mentorskih

šolah, udeležbi strokovnih delavcev na njihovih izobraževanjih. Z ZRSŠ pa aktivno sodelujemo v

projektu OBJEM.

13.5 Center za socialno delo Novo mesto

S CSD Novo mesto bo potekalo sodelovanje pri vzgojnem delovanju pri učencih, ki veliko izostajajo

od pouka ali imajo druge težav e, ki jih spremlja tudi CSD.

103


13.6 Druge osnovne šole, vrtci in VDC

Sodelovanje šol sloni tudi na strokovnem povezovanju pedagoških in drugih delavcev v okviru

študijskih skupin.

Z OŠ Grm bomo sodelovali v petletnem projektu Izzivi medkulturnega sobivanja. Z Vrtcem

Pedenjped bomo sodelovali pri mehkem prehodu iz vrtca v šolo. Na dveh srečanjih smo pripravili

okvirni program, s katerim bomo spodbudili sodelovanje tako med otroki kot tudi med

strokovnimi delavkami. Z VDC Novo mesto bomo sodelovali pri njihovem projektu v Jati z

drugačnimi in izvedli vsaj dve sodelovanji med njihovimi uporabniki in našimi učenci (ustvarjalne

delavnice v pripravi za novoletni sejem in nogometna tekma).

13.7 Srednje šole

Sodelovanje s srednjimi šolami bo vezano predvsem na poklicno orientacijo učencev. Na

informativnih dnevih bodo devetošolci obiskali tiste srednje šole, kjer nameravajo nadaljevati

šolanje. Devetošolci se bodo skupaj s svojimi starši udeležili tudi tradicionalnih dni odprtih vrat

SŠ. Poleg tega se bodo učenci udeležili tehniških in naravoslovnih dni, ki jih organizirajo

posamezne šole. Šola bo za učence devetega razreda v svojih prostorih omogočila predstavitev

dejavnosti čim več srednjim šolam. Predstavitev bomo že v jesenskem času izvedli v času

govorilnih ur – TRŽNICA SREDNJIH ŠOL. Ker to postaja že naša tradicionalna oblika, so zelo veseli,

ker se je vsako leto udeleži več srednjih šol, tudi izven naše regije.

13.8 Visokošolske izobraževalne in raziskovalne ustanove

Ustanovam bomo nudili možnost, da študentje opravljajo pri nas obvezno pedagoško prakso,

predvsem našim bivšim učencem, omogočili pa jo bomo tudi ostalim zainteresiranim.

Raziskovalne ustanove se med šolskim letom odločijo za posamezne oblike sodelovanja. Za

sodelovanje se odločimo na vodstvenem kolegiju.

13.9 Izobraževalne organizacije

Sodelovanje bo potekalo z naslednjimi organizacijami:

– RIC Novo mesto,

– Svetovalni center za mladostnike in starše, Ljubljana,

– Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto,

– LAS Novo mesto,

– Šola za ravnatelje.

13.10 Podjetja, obrtniki

Podjetja in obrtnike bomo skušali pridobiti za občasne ali trajne oblike finančne pomoči preko

šolskega sklada in za podporo posameznim šolskim projektom. Z obiski predstavnikov podjetij in

predstavnikov Obrtne zbornice Novo mesto in njihovo predstavitvijo na šoli bomo skušali

popestriti našo poklicno orientacijo in učence navdušiti za deficitarne tehnične poklice, ki mladim

v prihodnosti v naši regiji zagotavljajo zaposlitev.

104


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!