24.10.2020 Views

بهترین دستگاه لاغری موضعی در خاورمیانه

هیچ‌کدام از دستگاه‌های لاغری به عنوان تنها راه کاهش وزن پیشنهاد نمی‌شوند و اگر استفاده از دستگاه تنها اقدامی باشد که در جهت کاهش وزن برمی‌دارید، از آنها نتیجه نمی‌گیرید. بنابراین پیش از آشنایی با دستگاه‌های لاغری این نکات مهم درباره آنها را به ذهن بسپارید: اگر فردی به هر دلیلی نمی‌تواند فعالیت بدنی مستمر یا رژیم کاهش وزن داشته باشند، باید دوره درمان بسیار طولانی‌تری را با دستگاه طی کند. عملکرد عمده دستگاه‌های لاغری، پیکرتراشی است و برای درمان چاقی‌ موضعی کارآمد هستند. استفاده از آنها برای درمان چاقی‌هایی که تمام حجم بدن را در برمی‌گیرند، نمی‌تواند اثربخشی بالایی داشته باشد. معمولا به افراد پیشنهاد می‌شود با رژیم‌های غذایی و برنامه ورزشی وزن خود را تا حد مشخصی کاهش دهند، سپس برای از بین بردن چربی‌های مقاوم‌تر سراغ استفاده از دستگاه لاغری بروند.

هیچ‌کدام از دستگاه‌های لاغری به عنوان تنها راه کاهش وزن پیشنهاد نمی‌شوند و اگر استفاده از دستگاه تنها اقدامی باشد که در جهت کاهش وزن برمی‌دارید، از آنها نتیجه نمی‌گیرید. بنابراین پیش از آشنایی با دستگاه‌های لاغری این نکات مهم درباره آنها را به ذهن بسپارید:
اگر فردی به هر دلیلی نمی‌تواند فعالیت بدنی مستمر یا رژیم کاهش وزن داشته باشند، باید دوره درمان بسیار طولانی‌تری را با دستگاه طی کند.
عملکرد عمده دستگاه‌های لاغری، پیکرتراشی است و برای درمان چاقی‌ موضعی کارآمد هستند. استفاده از آنها برای درمان چاقی‌هایی که تمام حجم بدن را در برمی‌گیرند، نمی‌تواند اثربخشی بالایی داشته باشد. معمولا به افراد پیشنهاد می‌شود با رژیم‌های غذایی و برنامه ورزشی وزن خود را تا حد مشخصی کاهش دهند، سپس برای از بین بردن چربی‌های مقاوم‌تر سراغ استفاده از دستگاه لاغری بروند.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

بهترین دستگاه الغری موضعی – راهکارهای

درمان چاقی

موضعی

دستگاه الغری موضعی تنوع زیادی در بازار دارد که هر کدام به شیوه خاص خود به افراد در کاهش وزن کمک

میکنند.‏ اگر به دنبال کاهش وزن و درمان چاقی موضعی هستید و میخواهید از این دستگاهها استفاده کنید،‏ ابتدا

باید شناخت خوبی از آنها به دست بیاورید.‏ در این مطلب تالش شده تمام اطالعات مربوط به انواع دستگاه الغری

موضعی،‏ کارکرد،‏ مزایا و موارد منع مصرف هرکدام ارائه شود.‏ با این همه پیش از انتخاب یک روش کمک

الغری،‏ حتما با پزشکتان نیز مشورت کنید.‏

دستگاه الغری شکم

دستگاه الغری چیست؟

)h2(

پیش از اینکه دستگاههای الغری را معرفی کنیم،‏ ابتدا باید تعریف مشخصی از دستگاه کمک الغری داشته باشیم.‏

همانطور که از نام این دسته دستگاهها پیدا است،‏ آنها به کاهش وزن افراد ‏»کمک«‏ میکنند.‏


هیچکدام از دستگاههای الغری به عنوان تنها راه کاهش وزن پیشنهاد نمیشوند و اگر استفاده از دستگاه تنها اقدامی

باشد که در جهت کاهش وزن برمیدارید،‏ از آنها نتیجه نمیگیرید.‏ بنابراین پیش از آشنایی با دستگاههای الغری

این نکات مهم درباره آنها را به ذهن بسپارید:‏

اثربخشی دستگاههای الغری به کمک فعالیتهای جسمی و رژیم غذایی

)h3(

اگر فردی به هر دلیلی نمیتواند فعالیت بدنی مستمر یا رژیم کاهش وزن داشته باشند،‏ باید دوره درمان بسیار

طوالنیتری را با دستگاه طی کند.‏

کاربرد دستگاههای الغری در الغری موضعی

)h3(

عملکرد عمده دستگاههای الغری،‏ پیکرتراشی است و برای درمان چاقی موضعی کارآمد هستند.‏ استفاده از آنها

برای درمان چاقیهایی که تمام حجم بدن را در برمیگیرند،‏ نمیتواند اثربخشی باالیی داشته باشد.‏ معموال به افراد

پیشنهاد میشود با رژیمهای غذایی و برنامه ورزشی وزن خود را تا حد مشخصی کاهش دهند،‏ سپس برای از بین

بردن چربیهای مقاومتر سراغ استفاده از دستگاه الغری بروند.‏

موقتی بودن کاهش وزن با دستگاههای الغری

)h3(

کاهش وزن با این دستگاههای الغری ممکن و حتمی است،‏ اما در صورتی که پس از دوره درمان فعالیت جسمی

نداشته باشید و کالری زیادی مصرف کنید،‏ چربیها دوباره جایگزین میشوند.‏ بنابراین هیچ کدام از این روشها

وعده الغری بیبازگشت نمیدهند.‏ هرچند که همگی کاهش وزن را در وهله اول تضمین میکنند.‏

تمرکز دستگاههای الغری به بافت چربی زیر پوست

)h3(

دستگاه الغری موضعی،‏ بیماریهایی مانند چربی خون باال،‏ کلسترول یا فشار خون را درمان نمیکند.‏

استفاده از دستگاههای مجاز الغری در مطبهای پزشکی و کلینیکهای تناسب اندام

)h3(

بسیاری از سالنهای زیبایی و آرایشگاهها این دستگاه را خریداری کردهاند و خدمات تناسب اندام ارائه میکنند.‏ از

آنجایی که این سرویسدهی بدون نظر پزشک متخصص انجام میشود،‏ از گذراندن دوره درمان چاقی موضعی

توسط آرایشگاه خودداری کنید و حتما از مراکز الغری معتبر استفاده نمایید.‏

انواع دستگاههای الغری

)h2(

دستگاهها و روشهای کاهش وزن معموال به دو دسته تهاجمی و غیرتهاجمی دستهبندی میشوند.‏ در روشهای

تهاجمی معموال باید از بیحسی و بیهوشی استفاده کرد.‏ در این روش بخشی از دستگاه با برش دادن پوست ‏)هرچند

کوچک(‏ به داخل بدن نفوذ میکند و بیمار نیاز به دوره نقاهت و استراحت دارد تا بتواند به فعالیتهای روزانه خود

برگردد.‏

در صورتی که دستگاههای الغری غیرتهاجمی اثر ماندگاری روی پوست نمیگذارند،‏ به دوران استراحت نیاز

ندارند و پوست بدن در هیچ کجا برش نمیخورد.‏ دستگاههای غیرتهاجمی کاهش وزن یا دستگاه الغری موضعی،‏

انواع زیادی دارند که از بین آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:‏

دستگاه الغری

دستگاه الغری کرایولیپولیز

رادیوفرکانسی )RF(


دستگاه الغری کویتیشن

دستگاه الغری هایفولیپولیز یا لیپوسونیک

دستگاه الغری اندرمولوژی یا LPG

دستگاه الغری پاورشیپ

دستگاه الغری پرسوتراپی

دستگاه الغری شاک ویو

2

غیر از دستگاههای الغری غیرتهاجمی،‏ دو دستگاه کاهش وزن در دسته تهاجمی نیز داریم که طرفدارهای زیادی

هم دارد:‏

دستگاه الغری لیپوساکشن

دستگاه الغری لیپوماتیک

دستگاه رادیوفرکانسی )RF(

)h3(

دستگاه رادیوفرکانسی یا آر اف برای درمان سلولیتهای پوستی معروف است.‏ این دستگاه الغری موضعی یک

هندپیس یا فرستنده و یک سینی فلزی دارد.‏ سینی در طرف دیگر بدن قرار میگیرد و هندپیس به کمک ژل روی

پوست بدن حرکت میکند.‏ هندپیس موجهایی با طول کوتاه میفرستد که از بدن رد میشود به سینی میخورد و به

خود هندپیس برمیگردد.‏ رفت و آمد موجها در بدن حرارت ایجاد میکند و بافتهای چربی گرم میشوند.‏ در نتیجه

سلولیتها از بین میرود.‏ دستگاه رادیوفرکانسی هیچ اثری از خود روی پوست به جا نمیگذارد و تنها سلولیتهای

پوستی را از بین میبرد که در درمان چاقی موضعی موثر عمل می کند.‏

مناطق قابل درمان با دستگاه آر اف

)RF(

شکم،‏ پهلو و باسن

ساق،‏ زانو و ران پا

بازو

غبغب

مزایای کار با دستگاه آر اف

:)RF(

بدون نیاز به جراحی برای از بین بردن سلولیت

دوره درمان کوتاه

بدون نیاز به بیحسی

ماندگاری طوالنی

موارد منع مصرف استفاده از دستگاه آر اف:‏

مبتالیان به بیماریهای قلبی و عروقی

مبتالیان به بیماریهای سرطانی

زنان باردار یا شیرده

افرادی که باطری قلبی یا انواع ایمپلنتهای فلزی در بدن خود دارند


افرادی که به تازگی تزریق ژل و بوتاکس انجام دادهاند

دستگاه الغری کرایولیپولیز

)h3(

در روش کرایولیپولیز برخالف رادیوفرکانسی که با حرارت دادن به بافت چربی آنها را تحت تاثیر قرار میداد،‏

از دمای سرد برای شکستن سلولهای چربی استفاده میشود.‏ سلولهای چربی بیشتر از سلولهای زیستی بدن به

سرما حساس هستند و با کاهش دمای مستقیم،‏ بافت چربی به سرعت از بین میرود و به درمان چاقی موضعی

کمک می کند.‏ دستگاه الغری موضعی کرایولیپولیز یک لیزر نانومتری دارد که با ارسال آن به داخل بافت

چربی،‏ ساختار آن را میشکند و مانند کویتیشن چربی را در بدن آزاد میکند تا چربی بعدا به صورت طبیعی از

بدن دفع شود.‏

635

دستگاه الغری کرایولیپولیز

تجربه نشان داده دستگاه کرایولیپولیز به تنهایی

روش لیپوساکشن تجویز میشود.‏

مناطق قابل درمان با کرایولیپولیز:‏

نمیتواند

تاثیر دلخواه را روی بدن ایجاد کند و معموال در کنار

شکم و پهلو

ران و باسن

مزایای کار با دستگاه کرایولیپولیز:‏

از بین رفتن سریع سلولیتها


یها

بدون آثار ماندگار

بدون عارضه جانبی روی پوست یا اندامهای داخلی بدن

کند کردن فرآیند بازگشت و تجمع چربی

موارد منع مصرف کرایولیپولیز:‏

افرادی که پوست نازکی دارند

افرادی که پوست شل و آویزان دارند

مبتالیان بیماریهای مربوط به سرما مانند کرایوگلوبولینمی،‏ کهیر سرد و هموگلوبینوری

دستگاه الغری کویتیشن

)h3(

دستگاه الغری کویتیشن،‏ روش غیرتهاجمی دیگری است که با موج کار میکند و در درمان چاقی موضعی موثر

است.‏ این دستگاه،‏ موجهای فراصوتی با فرکانس کم و قدرت زیاد را به داخل بافت چربی زیر پوست میفرستد.‏

فشار موجها حبابهایی در سلولهای چربی ایجاد میکند که در نهایت منجر به پارگی غشای سلولهای چربی

میشود.‏ چربی آزاد شده وارد جریان خون میشود و سپس به صورت طبیعی از بدن دفع میشود.‏ برای گرفتن

نتیجه دلخواه از این دستگاه الغری موضعی باید حتما یک دوره مشخص را طی کرد.‏ پیش از هر جلسه و پس از

آن نوشیدن آب فراوان کمک میکند چربی آزاد شده،‏ راحتتر دفع شوند.‏

دستگاه الغری موضعی کویتیشن معموال به همراه دستگاه رادیوفرکانسی استفاده میشود.‏ کویتیشن حجم چربی

موضعی را کاهش میدهد و آر اف جلوی افتادگی پوست را میگیرد و سلولیتها را درمان میکند.‏

مناطق قابل درمان با کویتیشن:‏

شکم و پهلو

ران و باسن

گونه و غبغب

بازوها

میانه کمر

زانوها

سینه

مزایای کار با دستگاه الغری کویتیشن:‏

بدون درد

بدون عارضه پوستی مانند التهاب،‏ قرمزی،‏ خارش یا عالئم معمول دیگر

نتیجه سریع

هزینه مناسب

دورههای کوتاه مدت درمان

جایگزین مناسب لیپوساکشن

موارد منع مصرف کویتیشن:‏


60

18

سال

سال و باالی افراد زیر زنان باردار

مبتالیان به صرع

افرادی که باطری قلبی یا انواع ایمپلنتهای فلزی در بدن خود دارند

دستگاه الغری هایفولیپولیزی

6

)h3(

معموال دستگاههای هایفولیپولیز یا لیپوسونیک برای لیفت صورت استفاده میشود اما کارکرد دیگر آنها الغری

موضعی است.‏ دستگاه الغری موضعی هایفولیپولیزی موجهای صوتی را به گرمای شدید کانونی تبدیل میکند و

با دمای باالیی که به وجود آمده،‏ بافت چربیهای زیر پوست را از بین میبرد.‏ مانند دستگاههای غیرتهاجمی

معمول،‏ چربی آزاد شده وارد جریان خون میشود.‏ گرمایی که دستگاه هایفولیپولیزی به وجود میآورد با کمربندهای

الغری و گنهایی که با حرارت دادن بافت چربی را از بین میبرند،‏ شباهت دارد.‏ دوره درمان با دستگاه الغری

موضعی هایفولیپولیزی چیزی حدود ماه طول میکشد.‏

مناطق قابل درمان با هایفولیپولیزی:‏

شکم و پهلو

ران و باسن

دستگاه الغری هایفولیپولیزی

مزایای کار با دستگاه الغری هایفولیپولیزی:‏

اثرات محدود استفاده از دستگاه مانند التهاب و خراش بعد از یکی دو ساعت از بین میرود


نتیجه سریع در کنار رژیم غذایی

درد خفیف

ماندگاری باال

موارد منع مصرف هایفولیپولیزی:‏

افرادی که کمتر از 3 سانتیمتر الیه چربی زیر پوست خود دارند

افراد با بیشتر از

بیماران خاص مانند مبتالیان به سرطان و بیماریهای قلبی عروقی

30

BMI

دستگاه الغری اندرمولوژی یا LPG

)h3(

دستگاه الغری موضعی اندرمولوژی که به لیپوماساژ هم معروف است،‏ مانند آر اف برای درمان سلولیت استفاده

میشود.‏ این دستگاه یک موتور مخصوص دارد که به کمک آن و دو غلتک دستگاه،‏ پوست به داخل کشیده میشود.‏

ماساژ مکانیکی که دستگاه به ناحیه مورد نظر بدن وارد میکند،‏ چربیهای زیر پوست را تحت تاثیر خود قرار

میدهد.‏

دستگاه LPG

15

از طرفی با حرکت روی بدن فشار مثبت ایجاد میکند و از طرف دیگر فشار منفی به الیههای

زیرین پوست اعمال میکند.‏ این فشار منفی به اندازهای نیست که بتواند به ناحیه لنفاوی،‏ ماهیچهها یا عروق و

اعصاب بدن برسد و تنها بافت چربی زیر پوست را هدف قرار میدهد.‏ دوره درمان دستگاه اندرمولوژی حداقل

جلسه است و هر جلسه میتواند بین نیم تا یک ساعت طول بکشد.‏ از این دستگاه به عنوان یک ماساژ مکانیکی

در فیزیوتراپی هم استفاده میشود.‏

مناطق قابل درمان با دستگاه :LPG

شکم و پهلو

ران و باسن

پوستهای شل و افتاده بدن

پهلو و میانه کمر

مزایای کار با دستگاه :LPG

کمک به افزایش جریان خون

کاهش تنشهای عضالنی بدن

افزایش تخلیه ناحیه لنفاوی و دفع سموم بدن

موارد منع مصرف :LPG

بیماران سرطانی

بیماران تنفسی

بیماران قلبی


جمع بندی مطالب )h2(

در سالهای اخیر انواع دستگاه الغری موضعی جایگزین بسیار بهتری برای عملهای جراحی و روشهای پرخطر

کاهش وزن شدهاند.‏ با این همه آنها را نمیتوان جایگزین فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب کرد.‏ بدون این دو،‏

هیچ روش الغری برای درمان چاقی موضعی و چاقی مفرط نتیجه نخواهد داد.‏ در صورتیکه درباره استفاده از

دستگاه الغری به طور جدی فکر میکنید،‏ پیشنهاد میکنیم با یک پزشک متخصص تغذیه نیز برای رژیم غذایی

سالم در کنار درمان با دستگاه الغری مشورت کنید.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!