ENDEVINALLES MANACORINES octubre 2020 DEFINITIU

c504778429

Ideades i ornamentades per Joanet de Ponent

i glossades per Nora Vela.

Manacor

1-31 d’octubre de 2020


ENDEVINALLA:

“És un nom tot coses fines,

i si té res a afegir,

podem dir que amb bon fi

feia roses matutines ...

QUINA SANTA ÉS ??

ENDEVINALLES MANACORINES

octubre 2020

SANTA TERESA del NIN JESÚS “Oh Déu meu, jo vos estim!/

sospirau extasiada. /Pluja de roses promesa/ comença en aquell

instant./ Per complir vostra comesa,/...protegiu Son Armadans/

amb amor, santa Teresa,” d’uns goigs de P-J. Llabrés l’any 1995

fets a Ciutat. Una diada plena de roses.

ENDEVINALLA:

“Volen...miren...a tentines,

que res ens pugui damnar,

a ells tenim que implorar,

a l'hora de les matines,

“Pot ser els pintin amb ales

a aquests bells guardians

no s'assemblen als cans...

i no volen per les rames...”

QUI PODEN SER ??

ELS ÀNGELS DE LA GUARDA “De Porreras natural/ un

sacerdot demanà/ un Angel per un altà/ qu’encamin à cada cual./

Contra’l infern esta armad/ per defensà al devot seu./

Guardeume de tot pecad/ Vos qui sou custodi meu.” D’uns goigs

anònims de la parròquia de Porreres, de 1861. Una diada

protectora.


ENDEVINALLA:

“D'una orgullosa patrícia,

ell diuen que fou el sant...

pot ser no hi hagi per tant

si pel nom ja n'és primícia ...”

QUIN SANT POT SER ??

SANT FRANCESC DE BORJA “Ducal bressol vos donà/ Gandia,

y vostra infantesa.../La Regla havent professat,/ que Ignasi à sos

fills donà./ De total abnegació/ de la vida en lo combat/ dáunos

vostra protecció.” D’uns goigs de P.Parassols de l’any 1871. Tot

el dia protegint qui sigui!

ENDEVINALLA:

"D'un sant frare es posa el nom

amb vuit lletres, de les quals

només dues són vocals

i es conegut de tothom..."

QUIN NOM ÉS ??

FRANCESC “Sant Francesc, que el Déu Altíssim/ adorau

filialment/ i abraçau amb cor puríssim/ l’univers fraternalment;/ De

Mallorca en la planura/ entonam gentil cançó:/ sant amic de la

natura,/ feis-nos part del vostre amor!” d’uns goigs de P.J

Llabrés publicats el 1995. Una abraçada a la natura!


ENDEVINALLA:

“Ell no arriba a ser abundant,

ni tampoc fa connexió,

però si gran defensor

d'una fera grinyolant...

QUIN NOM POT SER EL

D'AQUEST SANT ??

SANT FROILÀ “Los libros de predicar/ un vil jumento os traia,/

mas un Lobo un cierto dia/ le logró despedazar;/ Despues los

mandais llevar/ al Lobo devorador.../ Sed, Froilan santo, en el

cielo/ nuestro Padre y Protector” d’uns ‘gozos’ anònims i antics.

Tot el dia pels animalons!

ENDEVINALLA:

"No és molt fàcil trobar

entre els d'home nom més curt.

Pel seu ús, poc sobresurt,

i allò que vol dir és poc clar..."

QUIN NOM ÉS...??

BRU “Patriarca i fundador,/ lliberau-nos de la intriga,/ oh Sant

Bru, Sant Protector,/ dau-nos sempre amb abundor/ bell coratge i

pau amiga.” D’uns goigs de la Cartoixa de Valldemossa escrits

per J. Maimó l’any 1984. Una jornada amical.


ENDEVINALLA:

“Pot ser un enfilall de roses,

o de pregàries subtils,

de desenes bé que dius,

madona n'és d'eixes coses..”

QUINA FESTA POT SER...??

MARE de DÉU del ROSER

“Vostres goijs ab gran plaer/ Cantarem Verje Maria;/ Puis la

vostra Señoria/ Es la Mare del Roser.” D’uns goigs molt antics

impresos per Guasp-Morey, 6 y 8 de Ciutat. Una cançó de tota la

vida i d’arreu!

ENDEVINALLA

“Eva no diguis, digues mascle,

i tindrem el nom d'un d'un sant,

devia ser tant bergant,

que a casa no deixà rastre...”

QUIN SANT POT SER... ??

SANT EVODI de ROUEN,

sense goigs coneguts, quina

pena!!!


ENDEVINALLA:

"Nom d'un sant.rima amb París

D’on en fou bisbe, el primer;

i en sa festa s'escaigué

que el rei en Jaume pogué

a València entrar feliç...

QUIN NOM POT SER...??

DIONÍS “Moltes esglésies fundàreu/ treballant sempre

incansable,/ a la Trinitat lloable/ la primera dedicàreu./ Ara que en

lo paradís/ corona immortal cenyiu;/ apropeu-nos sant Dionís/ la

glòria que posseïu.” D’uns goigs antics reeditat a Lleida el 2014.

Una jornada mirant el cel de tardor!

ENDEVINALLA:

“No fou ell desconfiat,

sinó tot un gran doctor,

i en viles noves, pastor,

maldà son patriarcat”

QUIN SANT POT SER..??

SANT TOMAS de VILANOVA “El bé que fereu als pobres/ regint

esta iglésia santa/ publiquen mil pies obres/ de les quals el mon

s’espanta,/ vestint per ells, com se via,/ hàbit pobre y remendat;/

Dels Prelats sou llum y guia/ Tomàs Benaventurat.” D’un goigs

antics i anònims de València. Una diada d’acollida.


ENDEVINALLA:

“Fou Pastor de gran humor,

que amb bromes i coses rectes

féu estimar els preceptes,

i ho va proclamar amb primor...”

QUIN PAPA SANT POT SER??

SANT JOAN XXIII “Per tothom sou un bon pare,/ de tothom

germà proper,/ la bondat del cor sincer/ tots la recordam encara;/

Beneïu, papa Joan/ la llavor que haveu sembrada.” D’uns goigs

escrits per P.J. Llabrés per a la parròquia de Consell. Una

jornada agermanada.

ENDEVINALLA:

“Nom de Verge que suport,

o estructura dreta i prima,

significa, i molt l'estima

un poble espanyol del nord,

QUIN NOM POT SER ??

PILAR “Flor del Cel Immaculada/ que cap núvol ombrejà:/

Sigueu la nostra advocada/ Mare de Déu del Pilar” d’uns goigs

de J. Massons de 2009 fets a Barcelona. Una festa amb un pilar

de segur!!!


ENDEVINALLA EXTRA:

"Serà fi aquest garrit nom,

certament angelical,

per un home molt formal.

I en sa forma femenina,

lo que cremant-se il·lumina

pot semblar-li a tothom..."

QUIN NOM POT SER...??

SERAFÍ “Era humil i era pobre/ i era pur com un cristall./ A setze

anys ell demanava/ l’admissió als Caputxins./ Quan ja l’hàbit us

vestien/ Serafí us van nomenar./ Tots aquells que pronuncien/

vostre nom vulgueu salvar.” D’uns goigs de 1934. Una diada

voladora.

ENDEVINALLA:

“Amb el nom que té

puc dir,

que a dur art i a portar...

i la podrem admirar

si ens la deixa veure aquí”

QUIN NOM POT SER ??

EDUARD “A Westminster vau fundar/ una molt gran Abadia/ on

tots van a demanar/ la intercessió de Maria. / Puix vostre fi era

atansar/ el paradís terrenal,/ Sant Eduard, preneu ja/ l’oració

d’aquest mortal.” D’uns goigs escrits per J. Rossell el 1977. Una

jornada esperançada...


ENDEVINALLA:

“Cal sortir ben aviat,

abans de no causar nosa,

i si hem encertat la cosa ...

nom de Papa haurem trobat

QUIN PAPA POT SER ??

CALIXTE “Contra tot mal demanam,/ contra pesta fam i guerra:/

contra tot lo que en la terra,/ pot fer que lo cel perdam;/...Vostre

auxili i acollida/ oïu nostra veu que us crida/ Sant Calixte gloriós.”

D’un gois gironins de 1952. Un dia per no perdre el camí!

ENDEVINALLA:

“Si té res a veure el nom

amb això que aquí he escrit

pot ser clar no ho hauré dit

però és bo de veure com “

“QUIN NOM DE DONA POTSER..??

TERESA “Dins Mallorca, l’encisera,/ que dins la mar blava es

fon,/ vós hi teniu la primera/ església que us alçà el món:/ Ompliu

de flors el jardí/ i de fe l’amor sincera;/ oh Teresa, serafí/ que el

Paràclit transverbera.” D’uns goigs de L.Moyà publicats l’any

1982. Omplim de flors els jardins!


ENDEVINALLA:

“Per un estranGER ARDit,

aquest nom bé aniria....

cap lletra hi canviaria,

de així com aquí el vos he escrit...

QUIN NOM POT SER ??

GERARD “La madre que espera un niño/ a tus plantas va a

rezar:/ tu la escuchas con carino/ y un angel das al hogar./ Oh,

San Gerardo Maria,/ Oh prodigio de humildad.” D’uns ‘gozos’ de

P. Sarabia impresos el 1932. Un dia per gaudir dels nins!

ENDEVINALLA:

“Dels “pares” fou dels primers...

portava Déu en son cor,

el venerem amb primor,

perquè no podem fer res més...

Ἰγνάτιος... ὁ Θεοφόρος

QUIN SANT ÉS ??

SANT IGNASI D’ANTIOQUIA “Ab quan amor y ternura/ al vostre

ramat cuidareu,/ ab quin zel lo separareu/ de tota doctrina

impura./ Dels turments heu triumfat/ Ignasi màrtir sagrat.” D’uns

goigs de 1870 fet per “un estudiant de Teologia”. Una jornada

amb tendresa.


ENDEVINALLA:

“És nom de sant, i d'un lloc

per pura coincidència;

cal anar-hi en decència

perquè és sagrat i no poc...

·····

"Nom d'escriptor sant hi ha

que si al revés el llegies

possiblement entendries

que cosa has d'agafar...

QUIN NOM POT SER ??

SANT LLUC. De l Evangeli Sagrat/ fou un solemne Escriptor,/ y

de tot lo Apostolat/ Chronista de gran primor;/ vostre estil tant

elevat,/ digne de vostra eloqüència;/ Lluch Sant Benventurat,/

metje sempre de clemència.” D’uns goigs anònims del segle

XVIII impresos a Barcelona. Una diada lectora.

ENDEVINALLA:

“Demana que l'esperem,

que porta una caixa gran..

.i el pobre se'n va descalç...

A veure si el trobarem...¡¡¡

QUIN SANT POT SER...??

SANT PERE D’ALCÀNTARA “de la ordre franciscana/ a

prendrer l’habit passant/ á peu aixut sens temor/ un gran riu heu

travessat./ Ja que l’ penitent rigor/ la gloria vos ha alcansat,/ Pere

de Alcántara amat/ siau nostre protector.” D’uns goigs de 1875

escrits per P.Parassols a Barcelona. Espero haver-lo trobat!


ENDEVINALLA:

“Pot ser sigui el nom més bell ειρήνη,

que diguin llavis humans,

no cal rentar-se les mans...

per abraçar-nos per ell...

QUIN NOM DE DONA ÉS ??

IRENE, ειρήνη, “Flor de virtut estimada/ que afalaga lo Senyor./

Puig la patria celestial/ teniu per vostra posada;/ Irene, nostra

advocada,/ vos aclamem, per tot mal.” D’uns goigs de 1869

“composts per J. O. y F.” Una jornada tota d’ ‘irene’, tota de pau!

ENDEVINALLA:

"Nom de verge, degollada

amb altres, a mils, pels huns

per les quals a molts de punts

es fa festa ben sonada..."

QUIN NOM POT SER...??

ÚRSULA “De Once mil Verges sou Guia;/ y portareu la Bandera:/

entre totes la primera/ mostrareu gran valentia:/ Puix de nostre

Redemptòr/ sou esposa consagrada:/ Úrsula de Deu amada/

alcansaunos son amor.” D’uns goigs antics i anònims. Una

jornada valenta.


ENDEVINALLA:

“Fou un papa en doble nom,

pot ser també dues cares ,

de posat rígid i en rialles,

volgué acontentar tothom...”

QUIN SANT POT SER...??

SANT JOAN PAU II,

aquest any es recorden els 100 anys del seu naixement... Sense

goigs coneguts!

ENDEVINALLA:

“Recorregué tot Europa,

predicant cap a Orient,

benèvol home corrent,

pot ser fes vestits d'estopa...”

QUIN SANT POT SER...??

SANT JOAN de CAPISTRANO “Califica, con portentos/ Jesús,

tu insigne virtut/ dando al enfermo salud/ y al muerto nuevos

alientos;/ y aun los msmos elementos/ te obsequian a este tenor;/

Lógranos gran Capistrano/ de Jesús un fino amor” d’uns ‘gozos’

anònims del segle XIX. Una jornada per atorgar ‘fins amors’!


ENDEVINALLA:

“Fou fundador i bon pastor,

tenia les coses clares,

per terres americanes,

escampà bona llavor...”

QUIN SANT ÉS ??

SANT ANTONI Mª CLARET “Quan dessota el pairal sostre/

vostre braç fa anar el teler,/ Jesucrist us crida i mostra/ com és

erm nostre terrer./ És llavors que pren volada/ vostre gest de

sembrador;/ O Claret, vostra sembrada/ feu que arreli en cada

cor.” D’uns goigs d’A. Malats editats el 1950. Una jornada amb

el cor a la mà!.

ENDEVINALLA:

“Ells varen ser dos germans,

que ambdós torceren el coll ,

i qui sap si a bé-coll

per començar de cris tians...

QUINS SANTS MÀRTIRS SÓN ??

SANT CRISPÍ i CRISPINIÀ “Lo Gremi dels Sabaters/ Vos

invoquen per patrons:/ feu que siguin bons minyons/ y un poch

menys de mentiders:/ Dau-los cop de rirapeus/ si no’s volen

esmená;/ Nostres protectors sigueu/ Sant Crispí y Crispiniá.”

D’uns goigs ‘compostos per un Estudiant de Teologia’ del segle

XIX. Avui tots bons minyons i minyones!!!!


ENDEVINALLA:

"Amb un nom de dona escric

el d'un home diferent.

Té cosa de trist, qui el sent

no ho notarà, el primer pic"

QUIN NOM D'HOME POT SER...??

EVARIST “La bendición ordenasteis/ en matrimonios legales./

con varias leyes provisto/habeis del clero el honor;/ Pues en vos

la Iglesia ha visto/un heroe y santo pastor;/ Asistidnos con amor/

papa y màrtir Evaristo” d’uns ‘gozos’ anònims impresos el 1873.

Una jornada assistencial!

ENDEVINALLA:

“La més gran de tres

germans,/

que a Talavera

deixaren/

allò que més

estimaven./..

No s'amollaren de

les mans”

QUINA SANTA POT SER ??

SANTA SABINA “En Talavera mamáreu/ ab la llet la

Religió;/...De peste, de fam, y guerra,/ de pedra y de

tempestats,/guardauvos aquesta terra,/ encaminau aquell que

erra/ seguint la culpa mortal;/ Sabina nostra Patrona/

deslliuraunos de tot mal.” d’uns goigs antics dedicats pel poble

d’Àger. Avui protecció total!


ENDEVINALLA:

“Venerem avui dos sants:

un té el nom del primer,

i l'altre, el té del darrer..

quins sants apòstols,

germans...”

QUINS NOMS SÓN ??

SIMÓ i JUDES. “És indici de obediència/ lo vostre nom de

SIMON, / deixant per Déu tot lo mon/ sens la menor resistència;”

d’uns goigs de 1921 de Mataró.

“Puig sou de Jesus amat/ apòstol y parent seu:/ Siáu lo nostre

advocat. Gloriós sant JUDAS Tadeu.” D’uns altes goigs de 1873

de Barcelona.

“Protectores sois sagrados/ de los fieles afligidos;/ SIMÓN y

JUDAS queridos,/ no nos dejeis olvidados” d’uns ‘gozos’ de

1872. Una diada amb dos advocats de categoria!

ENDEVINALLA:

"Nom que la mitologia

donà al garrit jovencell

qui veient-se talment bell

mirant-se s'embadalia

i el d'un sant amb tal encís

que com "flor del Paradís"

Girona el veneraria".

QUIN NOM D'HOME POT SER...??

NARCÍS “Puix goza, y té corona,/ l’anima vostra de gloria,/ y esta

Ciutat de Gerona/ vostre sant Cos en memòria;/ Recaptaunos

advocat/ devant la Divina Essencia,/que deslliureu est Principat/

de fam, guerra y pestilència.” D’uns goigs de 1698. Petició

plenament vigent tot el dia!.


ENDEVINALLA:

"Mirant aquest nom pots creure

que és l'únic entre els dels sants,

que ens diu les coses més grans,

que els nostres ulls poden veure."

QUIN NOM POT SER ??

MARCEL “Roma Ciutat molt famosa/ la ditjosa,/ patria fou, en

que nasquereu/ y en la que, Marcell, visquereu/ tan religiosa/

vida, que al fin meresquereu/ gosar la vida intransitoria/ en la

gloria.” D’uns goigs el 1842 fets a Vic. Per una vida intransitòria

també!

ENDEVINALLA:

“Potser que arribàs a sant

dient molts de pics: ja va..¡¡¡

i si ho anau a cercar

a Palma vos ho diran...”

QUIN SANT ÉS ??

SANT ALFONS o ALONSO RODRÍGUEZ

“Quan repiquen a la porta/ obriu a Crist ben de ver;/ i Maria us

reconforta/ quan pujau cap a Bellver./ Cap a la Terra promesa/

siau-nos guia i patró;/ ensenyau-nos amb dolcesa/ sempre a dir:

Ja venc, Senyor!” d’uns goigs de P-J. Llabrés, del 1988, publicats

a Palma. Una jornada per atendre tothom!


Te gloriosus Apostolorum chorus,

Te Prophetarum laudabilis numerus,

Te Martyrum candidatus laudat exercitus.

Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia.

More magazines by this user
Similar magazines