16.11.2020 Views

CSV Fréiseng - Op de Punkt - Mäerz 2020

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mäerz 2020

OP

de

Punkt.

KONTAKT- AN INFORMATIOUNSBLAT VUN DER CSV FRÉISENG

EDITO

XORRO 2020

Hallo, ech sinn et erëm, äre Xorro, de Besserwësser vum

Déngscht. T’ass jo nawell flott dat Theaterstéck, am Volleksmond

Gemengerot genannt, kënnen op Video ze kucken. Wéi,

dir wosst net dass dat ewell opgeholl gëtt? Dobäi ass et einfach

wéi Bonjour: just op de Site www.frisange.lu goen, an da

spréngt de Video engem praktesch an d’An. Do gesäit een

interessant Saachen dran. Zum Beispill wann de Mongelli an

den Arend do an hirer „comedia dell’arte“ optrieden. Elo hätt

just nach gefeelt, wa se Enn Februar am Gemengerot, Fuesent

oblige, och nach Masken ugedoen hätten.

Verkleet, wéi an der Fuesent, ass och de Schäfferot. Virun allem

wann et heescht eng nohalteg Politik ze maachen. Si hu

sech, fräi nom H.G. Wells, als „les hommes invisibles“ verkleet,

an dat am Juni! De 4. Juni 2019 war nämlech zu Esch déi 7.

Editioun vum Dag vum Klimapakt. D’CSV war natierlech dobäi

an ech och. An déi dräi aus dem Schäfferot? Genau, déi waren

do als „les hommes invisibles“. Wéi wann den Thema net wichteg

genuch wier.

Wichteg war dofir awer d’Ausso vum Buergermeeschter am

Gemengerot vum 19. Dezember 2019. De Mann sot wuertwiertlech

dat heiten: “mir kucken net no hannen, mir kucken no vir“.

Här Beissel, dann huelt Iech dat zu Häerz an haalt op ëmmer

erëm der aler Majoritéit, all Kéier wann déi an hirer Oppositiounsroll

un Iech pickt, als Äntwert ze ginn, tëscht 2011 an

2017 wier näischt geschafft ginn. Kuckt no fir, net no hannen,

an investéiert déi vill Sue wou an der Keess sinn. Oder wëll Dir

an d’Gemengegeschicht als Uespelter Dagobert Duck agoen,

deen op senge Mënz sëtzt?

GENERALVERSAMMLUNG

A schliisslech ass mer opgefall, datt se bei de Schwaarzen am

Gemengerot elo anescht ronderëm den Dësch setzen, säit de

Schiltz duerch de Jacoby ersat gouf. D’Schwéiergewiicht vun

der CSV setzt elo nieft de Bloen hirem politesche Schwéiergewiicht.

Wann déi Säit vum Dësch eng Schaukel wier, da géif déi

awer ferm no riets ausschloen. Dann hätte Beissel a Mousel

e schwéiere Stand op där aner Säit, a souguer mat der Hëllef

vum neie Gemengesekretär wier et schwiereg, dat Ganzt

erëm an d’Gläichgewiicht ze kréien. Rieds ausschloe so Dir?

Kee Problem! Wësst der, den décke Bloen war fréier méi en

décke Schwaarze wéi den décke Schwaarzen haut en décke

Schwaarzen ass. Leeft do eng? Kommunal wéi national? Mëllt

Iech wann Dir wëllt mat mir wetten.

Oh, an dann hat ech jo bal dat heite vergiess. Wéi kann et sinn

datt eis 2 Sozialisten, wéi anscheinend fréier op nationalem

Plang, net méi maache wéi d’CSV wëllt? Déi Rout fannen de

Budget 2020 nämlech gutt a stëmme mat, obwuel se an hirem

Blat virdrun näischt gutt fonnt hunn, während déi Schwaarz

eng diametral opposéiert Meenung hunn an duergéint stëmmen.

Fréier hätt de Juncker bei sou Differenzen mat der

Fauscht op den Dësch geschloen. A firwat halen d’CSV-Conseilleren

dann hir Fauscht an der Täsch? Dat kann et dach net

sinn. Geschwënn molen ech méi Käppi rout.

An domat schéi Summervakanz. Well bis d’CSV déi nächste

Kéier bei mech op Besuch kënnt, leeft nach vill Waasser

d’Gander erof! Fréier sinn ech alt dräi mol am Joer no menge

geheimen Observatioune gefrot ginn. D’CSV wäert sech dach

wuel net der Aarbechtsvitesse vun der aktueller Majoritéit

ugepasst hunn ...

19 MAËRZ UM 19. 30 AUER

PRÉAU CENTRE POLYVALENT DE HELLANGE

CRAUTHEMERSTROOSS L-3334 HELLANGE

MAM FRANK ENGEL, PARTEIPRESIDENT

VERKÉIERS CHAOS

BEI DER FRÉISENGER

SCHOUL

Duerch de Bau vun dem neie Gemengenhaus ass viru kuerzem

d’Skaterpist ofgerappt ginn. Op dës Plaz kënnt elo de provisoresche

Parking “Kiss and go” fir d‘Elteren. Hei ass awer just

un den Auto geduecht ginn. Foussgänger mussen an Zukunft

zwëschen den Autoen duerch goen fir an d’Schoul ze kommen.

An der Gemengerotssitzung vum 29.01.2020 huet d’CSV

op dës onglécklech Situatioun higewisen. Mee d’Prioritéit vun

der aktueller Majoritéit ass ebe beim Auto. Déi douce Mobilitéit

ass net virrangeg, Foussgänger mussen also an Zukunft

gutt oppassen op dëser Plaz.

PARALYSIE DU TRAFIC PRÈS

DE L’ÉCOLE À FRISANGE

Dû aux travaux de construction de la nouvelle mairie, la piste

des skateurs a été démontée pour y aménager un parking provisoire

« Kiss and go » pour les parents. Malheureusement les

responsables n’ont pensé qu’aux voitures, les piétons devant

se frayer un chemin à travers les autos pour arriver à l’école. Le

CSV s’est référé à cette situation lors du conseil communal du

29.01.2020. Mais la majorité actuelle continue à donner priorité

à la voiture et non pas à la mobilité douce. Les piétons doivent

donc dorénavant être sur leurs gardes à cet endroit.

FRISANGE.CSV.LU

/CSV SEKTIOUN FRÉISENG


14 GRËNN FIRWAT D’CSV DE BUDGET

2020 NET MAT GESTËMMT HUET

D’CSV huet géint de Budget 2020 gestëmmt:

- Well näischt am soziale Wunnengsbau geschitt;

- Well näischt wéinst dem ville Verkéier an eisen Uertschafte

passéiert;

- Well et keen neie Scoutschalet gëtt;

- Well d’Maison Relais net misst aus Containere bestoe,

mee scho laang en definitive Projet fir den Ausbau kéint

do sinn;

- Well d’Mobilité douce an d’Vernetze vun eisen Dierfer mat

Vëlosweeër keng Roll spillt;

- Well net dru geduecht gëtt a Gebaier ze investéiere fir

Wunnengen „en réserve“ ze hunn wann eppes passéiert;

- Well sech keng Gedanken iwwert e CIPA (Centre intégré

pour personnes agées) an eiser Gemeng gemaach ginn;

- Well eise Fuerpark net konsequent op Elektromobilitéit

ëmgestallt gëtt;

- Well nach ëmmer nëmmen am Summer richteg no de

Gréngfläche gekuckt gëtt;

- Well kee politesche Wëllen do ass fir d’Veräiner ze responsabiliséieren

a fir déi horrent Fonctionnementskäschte

vun der neier Sportshal an de Grëff ze kréien;

- Well bis ewell weder bei der Ënnerstëtzung fir eis Veräiner

nach bei de verschiddene Subside fir Privatleit eppes gemaach

gouf obwuel d’Gemengefinanzen et erlaben;

- Well de Klimapakt an Nohaltegkeet keng grouss Roll spillt;

- Well nach ëmmer keen Ënnerstand beim Kierfecht zu Uespelt

geplangt ass;

- Well d’Käschte fir d’Feierlechkeeten vum “700ten Doudesdag

vum Péiter vun Uespelt” net transparent sinn mee op

verschiddene Posten am Budget verstoppt ginn.

14 RAISONS POUR LESQUELLES LE CSV

N’A PAS VOTÉ EN FAVEUR DU BUDGET 2020

Le CSV n’a pas voté le budget 2020 :

- Car aucun logement social n’est prévu;

- Car rien ne se passe pour résoudre les problèmes de trafic

dans nos villages;

- Car il n’y a pas de projet pour un nouveau chalet des scouts;

- Car l’extension de la maison relais ne devrait pas être constituée

de containers, mais un projet concret pourrait exister

depuis longtemps;

- Car la mobilité douce et le raccordement de nos villages avec

des pistes cyclables ne jouent pas de rôle;

- Car il n’a pas été pensé à investir dans des logements “en

réserve” pour des besoins futurs;

- Car aucune réflexion n’est faite sur un CIPA (Centre intégré

pour personnes âgées) dans notre commune;

- Car il n’y a pas de concept pour faire passer le parc automobile

communal à l’électromobilité;

- Car les espaces verts ne sont toujours correctement entretenus

qu’en été;

- Car aucune volonté politique existe pour responsabiliser les

associations locales et pour maîtriser les coûts de fonctionnement

exorbitants du nouveau hall sportif;

- Car jusqu’à présent rien n’a été fait au niveau des subsides

pour les associations locales et pour les résidents en vue

de les faire profiter de la bonne situation financière de notre

commune;

- Car le pacte climat et le développement durable ne joue pas

un rôle important;

- Car un abri au cimetière d’Aspelt n’est toujours pas prévu;

- Car les coûts pour les festivités du 700e jour anniversaire de

la mort de Pierre d’Aspelt ne sont pas transparents, mais ont

été cachés parmi plusieurs postes budgétaires.

KIERFECHSTROOSS ZU UESPELT

D’Kierfechstrooss zu Uespelt war Joere laang fir den Duerchgangsverkéier

gespaart. Elo gëtt dës Strooss erëm dofir fräi

ginn. Sou huet et déi aktuell Majoritéit décidéiert. D’Oppositioun

vun CSV an LSAP hu vehement dogéint gestëmmt. Mee

“Är Équipe” mam DP-Solist Carlo Raus fannen et eng gutt

Léisung fir den Transitverkéier an den Duerfstroossen erëm

fräi fueren ze loossen, nom Motto: All Awunner vun Uespelt

soll ënnert dem gläichen Trafic leiden, net nëmmen Awunner

vun der Péiter vun Uespelt-Strooss.

Mir als CSV fannen dës Entscheedung e komplett falscht Signal.

Mir wieren eis géint den Duerchgangsverkéier an eisen

Uertschaften a fuerderen dass dëse sech op d’ Haaptachse

soll limitéieren.

KIERFECHSTROOSS À ASPELT

La Kierfechstrooss à Aspelt était barrée depuis des années

pour le trafic de transit. La majorité actuelle a cependant décidé

de la rouvrir à nouveau. L’opposition du CSV et du LSAP

ont exprimé avec véhémence leur désaccord avec cette décision.

Mais « Är Equipe » en collaboration avec le soliste du

DP, Carlo Raus, se réjouissent de cette décision pour ouvrir

les rues du village de nouveau au trafic de transit, fidèles à la

devise : Chaque habitant d’Aspelt doit souffrir du trafic, non

seulement les habitants de la Péiter vun Uespelt-Strooss.

Pour le CSV cette décision va dans la mauvaise direction.

Nous nous opposons à tout trafic de transit dans les rues de

nos villages et nous exigeons que celui-ci doit se limiter aux

seuls axes principaux.

DEN ËFFENTLECHEN

TRANSPORT, KENG

PRIORITÉIT FIR DE

SCHÄFFEROT

De Schäfferot war seng Meenung zum ëffentlechen

Transport vum Mobilitéitsministère gefrot ginn. De

Minister wollt wëssen wat ee ka besser maachen.

Laut dem Schäfferot leeft an eiser Gemeng alles optimal

a Verbesserungen wieren net néideg. Obwuel

eis Gemeng all Dag vun enger Blechlawin iwwerrannt

gëtt, war et der Majoritéit nämlech net wichteg op

dës Ufro ze äntweren.

Eng méi attraktiv Gestaltung duerch Upassung vun

den Horairen, nei Busarrêten, eng direkt Buslinn an

de Süde vum Land oder eng besser Ubannung vun

Helleng si just e puer Beispiller wou de Schäfferot

hätt kéinte reagéieren, mee awer net gemaach huet.

LE TRANSPORT PUBLIC, SANS INTÉRÊT

POUR LE COLLÈGE ÉCHEVINAL

Le Ministère de la Mobilité avait lancé une enquête

sur le transport public auprès des communes pour

savoir ce qui pourrait être amélioré dans le futur.

Notre collège échevinal était d’avis qu’aucune amélioration

n’était nécessaire. Bien que chaque jour notre

commune soit prise d’assaut par de longues files

de voitures, la majorité n’a pas jugé nécessaire de

répondre à l’enquête.

Une organisation plus attractive du transport public

par une adaptation des horaires, des arrêts supplémentaires,

une ligne directe pour relier notre commune

au sud du pays ou un meilleur raccordement de

Hellange sont juste quelques exemples que le collège

échevinal aurait pu communiquer au ministère.

DRÉNKWAASSERVERSCHWENDUNG AN EISER GEMENG

Am Joer 2018 sinn 825.000 Liter pro Dag un Drénkwaasser

verbraucht ginn an eiser Gemeng. Dat entsprécht engem Duerchschnëttsverbrauch

vun 179 Liter pro Dag pro Persoun bei

4.612 Awunner. Verkaaft ginn awer nëmmen 558.000 Liter pro

Dag. Wou geet d’Differenz vun 267.000 Liter (33% vum Drénkwaasser!)

all Dag hin? Ob eis Nofro hi si mir gewuer ginn, dass

Gemengegebaier keng eege Compteuren hunn. Och op de

Chantieren ass keng Kontroll do wat verbraucht gëtt. Fuiten

am Réseau sinn onbekannt oder ginn net erkannt.

Mir als CSV hunn op dëse Mëssstand higewisen an hoffen dass

an Zukunft duerch eng besser Kontroll net esou liichtfankeg

mat dëser wäertvoller Ressource ëmgaange gëtt.

GASPILLAGE D’EAU POTABLE

DANS NOTRE COMMUNE

En 2018 environ 825.000 litres d’eau potable par jour ont été

consommés dans notre commune, ce qui équivaut à une consommation

moyenne journalière de 179 litres par habitant (pour

un total de 4.612 habitants). Or uniquement 558.000 litres par

jour sont facturés. Qu’est-ce qui se passe donc avec la différence

de 267.000 litres (environ 33% de l’eau potable) ? Suite à

notre demande nous avons été informés que les bâtiments

communaux ne disposent pas de compteurs. Il en est de même

sur les chantiers. Les fuites éventuelles au niveau du réseau ne

sont pas connues non plus.

Le CSV a attiré l’attention sur ce fait lors du conseil communal

et nous espérons qu’un meilleur contrôle sera fait dans le futur

afin de limiter autant que possible le gaspillage de cette ressource

si précieuse.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !