MAKKAL URIMAI SINGLE

saithashim

நவம்பர் 13 - 19, 2020 (ரபியுல் அவவல் 26 - ரபியுல் ஆகிர் 3, 1442)

தொகுதி: 17 இதழ்: 25

ரூ.12/-

பள்ளிவாசல்

நிரவாகத்தில்

பாஜக வா ?

பீகார தேரேல்

படிப்பினைகள்


தலையங்கம

பீகார் தேர்தல் படிப்பினைகள்

ண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த பீகார் த்தர்்தல்

முடிவுகள், ெல்தவேறு ஆழமைான வினாகக்ை

எழுப்பியுள்ளது. பீகார் மைாநிலம், வேைபுலத்து

மைாநிலஙகளில் ்தனி சிறப்ெம்்சம் அ்மைந்த

மைாநிலம் எனறால் அது மிகையனறு. பூமியில், நாகரிகத்தின

ஆரம்ப நாடகளிலிருநது மைககள் இஙகு வோழ்கினறனர். இது பல

ப்சல்வோககுமிகக மைககள் மைற்றும் பணொடடின பிறப்பிைமைாகும்.

அத்சாகன, குப்்தா வேம்்சம், பாலா வேம்்சம் வே்ரயிலான பேரரசுகள்

இஙகு ஆடசி ப்சய்துள்ளன. பீகாரில், 75% குடிமைககள் ்தஙகள்

தவே்ல்யச் ப்சய்ய லஞ்சம் பகாடுத்த்த ஆகவேண்டிய

நிலையை ஒப்புக்கொணைனர். பீகாரின நீதித்துறையும்,

நிர்வோகமும், ்சாதி மைற்றும் குறைபாடற்ற ப்சயல்ொடடு

நடைமுறையில் உள்ள மைாநிலமைாகும். விடு்த்ல பெற்ற இத்்தனை

காலமைாகியும் அவேர்க்ை பீடித்திருககும் கெடு்த்ல ஒழிகக

முடியவில்்ல.

மைனி்த வேை மேம்பாட்டுக

குறியீடடில், பீகார் மிகக கு்றவோன

இடத்தில் உள்ளது. மைாநிலத்தில், 10%

ககும் தமைற்ெடை அரசுப் பள்ளிகளில்

சிறுமிகளுககு ்தனி கழிப்பறை இல்்ல.

0.576 மைதிப்பெணகளுைன, பீகார் மிக

தமைா்சமைாக ப்சயல்படும் மைாநிலமைாகும்.

பிறககும் தொத்த ஆயுடகாலம்

குறைவு. அரசு மைருத்துவேர்களின

தொ்தா்மை ்தன்மை (்தனிநபர்),

குழந்தை இறப்பு விகி்தம், ்தாய் இறப்பு

விகி்தம் என பீகார் அனைத்து சுகா்தார

குறிகாடடிகளும் மிக தமைா்சமைான

ப்சயல்திறன பகாணைது மட்டுமைல்ல,

நாடடின மிக தமைா்சமைான 5

மைாநிலஙகளில் ஒனறாகும். வேறு்மை

ப்தாைர்நது அதிகமைாக உள்ளது மைற்றும்

தவே்லயின்மை த்தசிய ்சரா்சரியை

விட அதிகமைாக உள்ளது. 33.7%

மைககள் வேறுமைக் கோட்டுககுக கீழே

மைாநிலத்தில் ்தனியார் ெஙகு மு்தலீடுகள்

கிட்டத்தடை இல்்ல. கல்வி

முனனணியில், உயர்கல்வியில்

பமைாத்்த த்சர்க்க விகி்தம் (ஜி.இ.ஆர்)

13.6 ஆகும். நாடடின தமைா்சமைான 3

பெரிய மைாநிலஙகளில் இது

இடம்பெறுகிறது.

மைணைல், கர்ப்பூரி ்தாகூர்,

ஜெயப்ரகாஷ் நாராயணன தொனற

ஆளு்மைகளை நாடடுககு வேழஙகிய

மண். முகலாயர் ஆடசியில்

ப்சழித்த்தாஙகிய மைாநிலம். (எனன

ஒனறு முகலாயர் ஆடசிககு பிறகு

02 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


மினனணு ்தகவேல் நுடெ ்சா்தனஙகளில் பாஸ்

படை்ன அழுத்தியது போன்று அம்மைாநிலத்தின

வேைர்ச்சி முகலாயர் காலத்த்தாடு நினறு தொனது).

மை்தரஸா கல்வி பரவேலாக பரவி இருந்த மைாநிலம்,

மை்த தவேறுபாடினறி அனைத்து மைககளுககும்

மை்தரஸாககள் வோயிலாக அறிவு ப்சல்வேத்்தை வோரி

வேழஙகிய பூமி அது. விடு்த்ல இநதியாவின, மு்தல்

குடியரசுத்்த்லவேர் ராதெநதிர பிர்சாத் துவேகக

கல்வியை மை்தரஸாவில் கற்றார் .

மை்தவோ்த பாசி்சத்்தை எதிர்ப்பதில் ஒரு காலத்தில்

்தமிழ் நாடடுககு இணையாக விைஙகியது எனில்

அது மிகையனறு. ஏறககுறைய 30 ஆணடுகளுககு

முனபு அத்வோனியின ர(த்)்த யாத்திரை ்சமைஸ்டி பூரில்

்தடுத்து நிறுத்்தப்படைதில் இருநது பாசி்ச சக்திகளின

சிம்மை ப்சாப்ெனமைான லாலு பிர்சா்த யா்தவின அசுர

ஆடைம் ப்தாைஙகி நாகபூர் வோலாகக்ை நடுநடுஙக

்வேத்்தது. லாலு மூடடிய பெருநதீ, நாடு முழுவேதும்

பற்றிப் பரவி மைனு வோதிகளின உறக்கத்தை கெடுத்்த

தவே்ையில் மை்த்சார்பற்ற முகாமில் இருந்தே ஒரு

தகாைரி காம்பு பாசி்ச கூடாரத்துககு கால் பாவியது.

அந்த தகாைரி காம்பான நிதிஷ் குமைார், ப்சாந்த

மைகக்ை காடடி பகாடுத்்த கய்மை ்தனத்திற்கு பரி்சாக

இனறு ஆளு்மைத்்தன்மையை இழநது நிற்கிறார்.

மை்தவோ்தம், பவேறுப்பு பரப்புரை ஆகிய்வேகளை

பரப்புரை ப்சய்்த பாஜக கூடைணிககு மைாறாக

ராஷ்டிரிய ஜன்தா ்தைத்தின மு்தல்வேர் தவேடொைரும்,

லாலுவின பு்தல்வேருமைான த்தெஸ்வி யா்தவ் வேைர்ச்சி

திடைஙக்ை தகாஷஙகைாக ்வேத்்தார். த்தெஸ்வி

யா்தவின பேரணிகள் மைககள் பவேள்ைத்தில்

திணறியது.,

ஆனால் முடிவுகளைப் பார்த்்தால் வேறு்மை,தநாய்

மைற்றும் உள்கட்டமைப்பு பிரச்சினையில் த்தர்்தல்

நைத்்தப்படுகிறது எனற கடடுக்கதை

உடைககப்ெடடுள்ளது. 125 இடஙகளுைன (122 இன

பெரும்பான்மை அடையாைத்்தை விட 3 அதிகம்)

பாஜக அணி பெற்றது எப்படி?. எவ்வோறாயினும்,

த்தர்்தல் முடிவுகள் அ்னவேருககும் பல

ஆச்்சரியஙக்ை மட்டுமைல்ல அதிர்ச்சியையும்

பகாடுத்துள்ளது.

| makkalurimai .com

www.facebook.com | MakkalUrimai

நவம்பர் 13 - 19, 2020

(ரபியுல் அவவல் 26 - ரபியுல் ஆகிர் 3, 1442)

ததொகுதி: 17 இதழ்: 25

ஆசிரியர்

சிறப்பாசிரியர்

இணை ஆசிரியர்

ப்பாறுப்பாசிரியர்

செய்தி ஆசிரியர்

இதழ் வடிவமைபபு

அச்சிடுபவர்

வர்்ததக மேலபாளர்

உரிமையபாளர்-

வெளியிடுபவர்

: எம.எச்.ஜவாஹிருல்லா

: மரியம குமாரன்

: ஹபீ்பொ ்பொைன்

: அபிராமம அப்துல் ்கொதர்

: இனியவன்

: ஹாஸ்

: ஆர்.பி.்பொைமுரு்கன்

: முஹமமது யாசீன்

984111 9632

: மு்கமமது சிராஜுதீன்

36/74, மேற்கு ைபாதபா தெரு,

மகபாவில் தெரு, ரபாயபுரம்,

பென்னை-13.

நிர்வபாக முகவரி : 7, வடமரைக்காயர் தெரு,

ைணைடி, செ.1.

த.பெ.எண:200 ம்பான:

044-45564342

ஃம்கஸ்: 044-25223868

சந்தா விபரம் (உள்நாடு) : ஓர் ஆண்டு: 620/-

அரையாண்டு: 310/-

Makkal Urimai

Indian Overseas Bank

Chennai-600013

Royapuram Branch

A/C NO:

067302000002751

IFSC CODE:

IOBA0000673

PH: 044-45564342,

Post Box No: 200

email: urimaiedit@gmail.com

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 03


முஹம்மது பிலால் லக்ொனி தமிழில்: முஹிஜ

இறைமொழியும் நபி வழியும்

திருக்குர்ஆன் தரும் வாழ்வியல் பாடங்கள்

கசக்கும் வாழ்வு இனிக்க வழி எனை?

5

ழ்வில் நாம் சந்திக்கும் சிக்்கல்்களை தீர்ப்பதற்கான

வழிமுறை்கறை அறிய நாம் முற்படுவதறகு முன்பு நமது

வாழ்வில் நாம் சந்திக்கும் பிரச்னைகளுக்கு உணறயில்

வா என்ன ்கொரணம் என்்பதை நாம் புரிந்துக் ம்கொளை

வவணடும். நாம் முன்பு ்பொர்தத திருக்குரஆன்

வசனத்தில் “இன்னும், உனக்கு ஏதாவது ஒரு தீங்கு

ஏற்பட்ொல் அது உன்னால் தான் வந்தது” (திருக்குரஆன் ; 4:79) என்ற

இறைவன் குறிப்பிடுவதின் ம்பொருள என்ன?

நாம் வாழ்வில் சந்திக்கும் சிக்்கல்்களுக்கு நாமே ்கொரணம் என்்பது தான்

இதறகு ம்பொருளாகும். இந்த பிரச்னைகளுக்கு ்கொரணமான நமது

நடவடிக்ற்க்கள என்னவொ்க இருக்கும்? நமது ்பொவங்்கள தான் ்கொரணம்.

பின்வரும் நபிமொழி இதனை சுடடிக்காட்டுகின்றது. ஒரு மனிதர ஏராளமான

்பொவங்்களை செய்து அதனை அழிக்கும் நன்மைகள் இல்்ொத நிலையில்

அல்்ொஹ் அவருக்கு சில துன்்பங்்களை அளித்து வசொதி்ப்பொன். இந்த

துன்்பங்்கள அ்ப்பொவங்்களை அழிக்கும். (நூல்: அஹ்மது) ஆ்க நமது வாழ்வில்

சந்திக்கும் பிரச்னைகளுக்கு நாம் செய்யும் ்பொவங்்கள தான் ்கொரணமாகும்.

இந்த ்கருத்தை ஏறறுக் ம்கொளவதறகு நமக்கு முதலில் சிரொ்க இருக்கும்.

ஆனால் நீங்்கள உங்்கள வாழ்வை ஆழொ்க உள்நோக்கி ்பொர்ததொல் உங்்கள

்பொவங்்கள தான் நீங்்கள சந்திக்கும் சிக்்கல்்களுக்கு ்கொரணம் என்்பதறகு ்ப்

உதாரணங்்களை உங்்கள வாழ்விலிருந்து நீங்்களே கண்டு பிடிக்்கலாம். முதலில்

இந்த ்கருத்தை ஏறறுக் ம்கொளவதறகு எனக்கும் சிரம்ொ்க தான் இருந்தது.

ஆனால் நான் ஆழொ்க ஆய்வு செய்த வ்பொது எனது வாழ்வில் நான் சந்தித்த

சிக்்கல்்களுக்கும் நான் செய்த ்பொவங்்களுக்கும் நேரடி மதொ்ரபு இரு்ப்பதை

நான் உணரந்வதன்.

சிக்்கல்்களுக்கு தீரவு என்ன?

நமது வாழ்வில் நாம் சந்திக்கும் சிக்்கல்்களுக்கு அடி்ப்படை ்கொரணம்

என்்பதை நாம் இ்பவ்பொது புரிந்து ம்கொண்டோம். இதறகு என்ன தீரவு?

தீரவு மி்கவும் எளிதானது. ஆனால் ம்பரும்்பொ்ொன முஸ்லிம்்களுக்கு இது

தெரிவதில்லை. நான் இ்பவ்பொது விவரிக்்கவிரு்ப்பது உங்்கள வாழ்வின்

பிரச்னைகளை தீரக்கும் வல்லமையுடையொ்க அமைந்துளைது. உங்்கள வாழ்வின்

பிரச்னைகளுக்கு முடிவுகட்டும் முயறசியில் இரு அம்சங்்கள உளைன.

1.நீங்்கள செய்துளை ்பொவங்்களுக்்கொ்க உளபூர்வமாக இறைவனிடம் ்பொவ

மன்னிப்பு வ்கட்பதுடன் இனி உங்்கள வ்பொக்ற்க அதாவது ்பொவம்

செய்வதிலிருந்து தவிரந்துக் ம்கொளவவன் என்று உறுதி எடுத்துக் ம்கொளை

வவணடும்.

2.உங்்கள வழிபாட்டின் தரத்தையும் நேரத்தையும் அதி்கரித்துக்

ம்கொளளுங்்கள.

வாழ்வில் வசொதனைக்குளைொகி மி்க ்கடினமான ்கொ்்தறத சந்தித்துக்

ம்கொணடிரு்ப்பவர்களுக்கு நம்பிக்ற்க தரும் செய்தியையும் இறைவன்

திருக்குரஆனில் விவரிக்கிறான்.

முற்ப்கல் மீது சத்தியொ்க-

ஒடுங்கிக் ம்கொளளும் இரவின் மீது சத்தியொ்க- உம்முடைய இறைவன்

உம்மைக் ற்க விடவுமில்லை; அவன் (உம்மை) வெறுக்்கவுமில்லை. மேலும்

பிந்தியது (மறுமை) முந்தியதை (இம்மையை) விட உமக்கு மேலானதாகும்.

இன்னும், உம்முடைய இறைவன் வெகு சீக்கிரம் உமக்கு (உயர ்பதவி்கறைக்)

ம்கொடு்ப்பொன்; அ்பம்பொழுது நீர திருப்தியடைவீர. (நபியே!) அவன் உம்மை

அநாதையொ்கக் கண்டு, அ்ப்பொல் (உமக்குப்) பு்கலிடமளிக்்க

வில்லையா?

இன்னும், உம்மை வழியறைவரொ்கக் கண்டு அவன், (உம்மை)

நேரவழியில் செலுத்தினான். மேலும், அவன் உம்மைத்

தேவையுடையவரொ்கக்்கணடு, (உம்றச செல்வத்தால்)

தேவையில்்ொதவராக்கினான்.

எனவே, நீர அநாதையைக் ்கடிந்து ம்கொளைொதீர.

யாசி்பவ்பொறர விரட்ொதீர.

மேலும், உம்முடைய இறைவனின் அருடம்கொடையைப் பற்றி

(பிறருக்கு) அறிவித்துக் ம்கொணடிருப்பீரொ்க.

-திருக்குரஆன் 93: 1-11

வசொதனைக்கு இ்க்்கொகியுளை நிலையில் ஒரு முஸ்லிம்

அல்்ொஹ் தன்னை ற்கவிடடு விட்டானோ என்று எணணுவான்.

ஆனால் இது உணறயில்லை என்று இந்த அத்தியாயத்தின்

மூன்றாவது வசனத்தில் இறைவன் சுடடிக்காட்டுகின்றான். பிறகு

இறைவன் நீங்்கள திருப்தி அடையும் நிலை ஏற்படும் என்று

வாக்குறுதி அளிக்கின்றான். இறைவன் உங்்களை வசொதிக்கும்

வ்பொது நீங்்கள ம்பொறுமையொ்க இருந்து சுவனத்தை அடைய

வவணடும் என்ற குறிக்வ்கொளுடன் இறை நம்பிக்ற்கயுடன் வாழ்வின்

வ்பொராட்டங்களை எதிரம்கொளை வவணடும். உங்்கள வாழ்வின்

பிரச்னைகளை தீர்ப்பதறகு ்பொவங்்களை குறை்ப்பதும். உங்்கள

நல்்ைங்்களை அதி்கரித்துக் ம்கொளவதும் தான் வழி என்்பதை

நினைவில் ம்கொளளுங்்கள.

இறைவனை நினைவு ம்கொளவதும், திருக்குரஆன் ஒதுவதும்

்கடினமான ்கொ்்ததில் நமது ்கறை்பற்ப வ்பொக்கும் திருக்குரஆன்

வசனங்்களை (இதன் மதொகுப்பு இ்தமதொடரில் பிறகு வரும்) நமது

்கவற்்கறை வ்பொக்கும்.

(இன்்ொ அல்்ொஹ் மதொடரும்)

04 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


முனைவர் ஜெ.ஹாஜாகனி

்கபிலன் வைரமுத்து வின்

‘அம்பறாத் தூணி’

சிறுமை்கவைத் தாக்கும் சிறு்கவதயாயுதம்

தனிச்சிறப்பு.

மிழ் இலக்கிய உலகில் நம்பிக்்கை நட்சத்திரமாகைச்

சுடர் வீசுபவர் கைவிஞர் கைபிலன் வைரமுத்து. கைவிஞர்,

எழுத்்ாளர் என்பதைத் தாண்டி தேவையான

பபாழுதுகைளில் கைளச்ப்சயல்பாடடாளராகைவும்,

தயக்கைமில்லாமல் தனது பார்்வைகளைப் பதிவு

ப்சயபவராகைவும் இருப்பது கைபிலன் வைரமுத்துவின்

பள்ளி இறுதியாண்டில் ‘உலகைம் யாவையும்’ என்ற கைவிதைத்

ப்ாகுப்்ப வெளிடடவர். அதைத் ப்ாடர்ந்து, என்றான் கைவிஞன்,;

மனிதனுக்கு அடுத்தவன்; கைடவுதளாடு பேச்சுவார்த்்், கைவி்்கைள் 100, மழைக்கு ஒதுங்கும்

மண்பபாம்்ம ஆகிய கைவிதைத் ப்ாகுப்புகைளின் மூலம் இலக்கிய உலகில் அழுத்தமான சுவடு

பதித்தவர். பூமரேங் பூமி, உயிர்ச்ப்சால், பமயநிகைரி என மூன்று புதினங்கை்ளத் தந்துள்ளார். இவரது

பமயநிகைரி நாவல், ஊடகை உலகைத்்் ஊடுருவிச் ப்சால்லும் படைப்பு. இதிலிருந்து தான் ‘கைவண்’

என்ற திரைப்படமும் உருவானது. இன்்றய ப்ா்லக்கைாடசி ஊடகை உலகின் பின்னணிகை்ள

அம்பலப்படுத்திக் கைாடடிய கைவண் படத்தில் கைபிலன் வைரமுத்துவும் பங்கைாற்றியுள்ளார். அவரது

அண்்ம வெளியீடான அம்பறாத் தூணி என்ற சிறுகை்்த் ப்ாகுப்பு மிகுந்த கைவனிப்புக்குத்

தகுதியான ப்ாகுதியாகும்.

சில மா்ங்கைளுக்கு முன் அலைபேசியில் ப்ாடர்பு பகைாண்ட கைபிலன் வைரமுத்து, திப்பு

சுல்்ானின் மகைளான நூருன்னி்சா தபகைம் குறித்து விவரங்கை்ளக் தகைடடார். வேலூரில் சிறை

வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருமணத்தன்று பவள்்ளயர்க்பகைதிரான புரடசி வெடித்த வரலாற்று

நிகைழ்வுகை்ள ்சரிபார்த்துக் பகைாண்டார். வாணியம்பாடி இஸலாமியா கைல்லூரி வரலாற்றுத் துறைத்

தலைவரும், தமுமுகைவின் மனிதவள தமம்பாடடுப் பிரிவான ‘விழி’யின் மாநிலத் பபாருளாளருமான

பேரா. முனைவர். அபுல்ஃப்சலிடமும் உரிய ஆவண விவரங்கை்ளப் பெற்றார்.

1806ஆம் ஆண்டு பவள்்ளயர்க்பகைதிராகை வேலூர்க் தகைாட்டயில் வெடித்த புரடசியைப்

பின்புலமாகைக் பகைாண்டு அவர் வடித்துள்ள ‘வள்ளி’ என்ற முதல் சிறுகை்்்யப் படித்தவுடனேயே

பிரமித்துப் தபாதனாம். கைவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கை்ளச் ்சந்திக்கைப் தபாகும்தபோது சிறுவராகை

நாம் பார்த்த கைபிலனுக்குள் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கை்்யுலகைமும், கைற்ப்னயுலகைமும்

விளையும் என்று அன்று நாம் கைற்ப்ன ப்சயயவில்்ல.

‘கோஸ்ட் குருநாதன்’ கை்்்யப் படிப்தபோர்க்கு வயிற்றுவலியே ஏற்படலாம், அவவளவு அங்கை்ம்.

‘வாமன்’ கை்் முதலில் பொய் ப்சால்லப் தபாகிறவனின் அவஸ்தைகளைப் படம்பிடிக்கிறது.

‘அறிவுடை நம்பி’ என்ற கை்், கைார்டடூன் படங்கைளுக்குப் பின்னணி பேசுதவாரின் வாழ்்வ

மனக்கைண் முன் நிறுத்துகிறது.

‘யாழ் மதி’ என்ற கை்் இந்த நூலின் உச்்சம் ப்ாடட சிறுகை்் எனலாம்.

தான் உயிருக்குயிராய நேசிக்கிற, தன் உயிரையும் கைாப்பாற்றிய கைாதலன் ஒரு ்சங்கி என்பதை

அறிகின்ற முற்தபோக்குச் சிந்தனை பகைாண்ட கைாதலி, தான் பகைாண்ட கைாதலைக் கிழித்துக் குப்்பயில்

வீசுவதாகை கூறப்படடுள்ள இக்கை்்க்கு நிகைரான கை்் ்சமீப கைாலத்தில் நாம் எங்கும் படிக்கைவில்்ல.

ஜவஹர்லால் நேரு பல்கை்லக்கைைகை மாணவர்கைள் மீதான தாக்குதல் அலிகைர் முஸலிம்

பல்கை்லக்கைைகை நூலகைத்தில் மாணவர்கைள் கைாவல்+கைாவித் துறையால் வேட்டயாடப்படட

தவ்்னகைள் அ்னத்்்யும் ஒரு கை்்க்குள் அபாரமாகைப் பதிவு செய்துள்ளார் கைபிலன் வைரமுத்து.

பதினைந்து சிறுகை்்கைள் பதினைந்து நபர்கைளின் பெயரில் அவை பதினைந்து உலகைத்துக்குள்

நம்்மப் பயணம் ப்சயய வைக்கிறார் கைபிலன் வைரமுத்து.

கைவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் மகைன் என்பது தனித்துவம் மிகுந்த படைப்பாளிக்கு ப்ாடக்கை

கைாலத்தில் சுகைமானதாயிருக்கும். ப்ாடர்ந்து ப்சல்லச்ப்சல்ல, அதுவே பாறாங்கைல்்லக்

கட்டிக்பகைாண்டு பறப்பதற்குச் ்சமமாகி விடும். கைபிலன் வைரமுத்து மலையையே தூக்கிக்பகைாண்டு

தன்னால் பறக்கை முடியும் என்று எழுத்தில் நிரூபித்துள்ளார். ‘மக்கைள் அணுக்கைப் பேரவை’யைத்

ப்ாடங்கி, இயங்கி, ‘மாணவர்கைளாகிய நாம்’ என்று அதனை ஆவணப்படுத்தி, ்சமூகைத்தின்

கைளங்கைளில் ்சாதாரண மனி்ர்கைதளாடு நின்று, உண்்மைகளை உணர்ந்து, அதை உரக்கை உரைக்கும்

‘அம்பறாத் தூணி’

வெளியீடு:

6. ்ம்ொவீர் காம்பளகஸ்,

முனுசாமி சாலை,

கே.கே.நகர் க்மற்கு,

செனனை-600078.

அனலக்பசி: +91 44 48557525

விலை: ரூ.150/-

ஜவஹர்லால் நேரு

்பல்்னலக்ழக ்மொணவர்கள்

மீதான ொககுதல் அலிகர்

முஸ்லிம ்பல்்னலக்ழக

நூலகத்தில் ்மொணவர்கள்

காவல்+காவித் துறையால்

வேட்டையொடைப்பட்ட வேதனைகள்

அனைத்தையும ஒரு ்னககுள்

அ்பொரமாகப் ்பதிவு செய்துள்ளார்

கபிலன வைரமுத்து.

கைபிலன் வைரமுத்துவின் ‘அம்பறாத்

தூணி’ என்ற அருமையான

சிறுகை்்த் ப்ாகுப்பில்

நிறைந்திருப்பவை அம்பு அல்ல...

்சமூகைத்தின் மீதான அன்பு. அம்பறாத்

துணியிலிருந்து பாயும் சிறுகை்்

அம்புகைள் உள்ளங்கை்ளத் தைக்கும்

தபாது அவை புண்பட வாயப்பில்்ல,

பண்பட வாயப்புண்டு.

சிறந்த சிறுகை்்த் ப்ாகுதியைத்

தந்துள்ள கைபிலன் வைரமுத்துவுக்கு

மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கைள்.

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 05


ஆரூர்புதியவன

சிறுகதை:

ங் கி வி ழு ந ்த

அறையால் கணகள்

ஓ இருள, காதுகள்

அ ட ை க க ,

நிலைகுலைநது

கடைககு வெளியே

ெநது விழுந்தான் ஸ்ரீ்தர். அந்தப்

பகுதியில் அவனை எல்லோரும் ‘ஜீ’

என்று அழைப்பார்கள்.

வடநாட்டு மார்வாடிகள் அந்தப்

பகுதியில் வைத்திருந்த ஏராளமான

வணிகக கடைகள் மற்றும் வட்டிக

கடைகளுககு ஜீ ்தான் ராணுவம்.

அவர்களைப் போலவே

செநதூரகயகாடு நெற்றியில் தீற்றி, கை

நிறைய வண்ணக கயிறு கட்டி, வளைய

வரும் ‘ஜீ’ககு பிழைப்பு ஏதுமில்லை

என்று சொல்ல முடியாது. இதுவே

அவனது பிழைப்பாக இருந்தது.

சில கடைககாரர்களை ஜீ

எப்போதும் அசெத்தின் உசெத்திலேயே

வைத்திருந்தான். உணறமயில் அந்தக

கடைகாரர்கள் மார்வாடிகளை விட

அதிக பொருளா்தாரத்ற்த அவனுககு

அள்ளி அள்ளி ்தந்தாலும் அவர்களிடம்

சிரித்துப் பேச மாட்டான். எப்போதும்

எசெரிகறக விடுத்்த வண்ணம்

இருப்பான்.

இவை எல்லாம் அமீன் பாய்

அந்தப் பகுதியில் குடியேறும் வரை

வ்தாைர்ந்தது. மனி்தயநயத்ற்த

மு்தன்றமயாகக கொணடு

இயங்கிய ஓர் இயககத்தில்

முககியப் பொறுப்பு

வகித்்த அமீன் பாய்,

பல்லாயிரம் பேர்

பணிபுரியும் ஒரு பெரு

நிறுவனத்தின் பொது

மேலாளர் ப்தவியில்

இருந்தார்.

குடியேறிய சில

நாள்களிலேயே அந்தப்

பகுதி வாழ் மககள்

அ ன ை வ ரி ன்

நிலைகளையும் நன்றாக

அறிநது கொணை அமீன்

பாய், அப்பகுதியில் அற்ப

06 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


இரண்டு கனைஙகள்...

இரண்டு அறைகள்....

கூலிககு ஆதிகக மனங்கொணைெர்களிடம்

மாடுபோல் உழைத்துக கொணடிருந்த ஏழை

எளிய மககளுககு, ்தான் பணியாற்றும்

நிறுவனத்தில் நல்ல சம்பளத்தில் வேலை வாங்கிக

கொடுத்்தார்.

வ்தாழிலாளிகளை நிறுவனத்தின் கம்பீரமான

வாகனம் காலையில் ெநது அழைத்துச செல்வதும்,

மாலையில் வீட்டிற்குக கொணடு ெநது விடுவதும்,

வ்தாழிலாளர்களுககாை நியாயமான உரிமைகள்

அனைத்தும் அந்த நிறுவனத்தில் கிடைத்்ததும்,

அம்மககளுககுப் பேரானந்தமானது . ஆ்தரவற்றப்

பெணகள் அதிகமாயைார் அந்த நிறுெைத்்தால்

வாழ்ொ்தாரம் பெற்றனர். அவர்களின் வாழ்கறகத்

்தரமும் விறரநது மாறியது.

அன்புச செல்வனும் மாரியம்மாவும்

்தங்களுககுப் பிறந்த வபண குழநற்தககு

‘அமீனம்மா’ என்று பெயர் றெத்்தனர். அமீன்பாய்

மீது அவர்கள் கொண்டிருந்த அன்பின்

அடையாளம் அது. இ்தைால் ்தங்கறளப் பெரிய

சாதி என்று கருதிக கொணடிருந்த சிலருககு

அமீன்பாய் மீது வெறுப்பு வந்தது.

்தான் சார்நதிருந்த அமைப்பு மூலமாக தனக்கு

அறிமுகமான வ்தாழிலதிபர்களின் உ்தவியோடு

அமீன் பாய் வ்தாடங்கிய வட்டியில்லா வங்கி

அந்தப் பகுதியில் பெரும் பொருளா்தாரப்

புரட்சியை ஏற்படுத்தியது.

அந்த வங்கியில் அதிகமாகப் பயன்பெற்றதும்,

அந்த வங்கியில் ்தங்களது சேமிப்புகளை

நம்பிகறகயோடு யெர்த்்தவர்களும் பெரும்பாலும்

வ்தருவோர வியாபாரிகளே. வட்டியில்லா

வங்கியின் செயல்பாடு நாளுககு நாள் அதிகரிகக,

அது ஒரு மககள் இயககமாகவே மாறியது.

‘பைத்துல்மால்’ என்று எழு்தப்பட்டிருந்த அந்த

வங்கி அலுவலகம் சமூக நல்லி்ணககத்தின்

கோட்டையானது.

அதுவரை அட்டை போல் ஒட்டி ஏழை

மககளின் ரத்்தத்ற்த உறிஞ்சுக கொணடிருந்த

கநதுவட்டி ஆசாமிகளுககு குறிப்பாக வடநாட்டு

மார்வாடிகளுககு ்தைது பிழைப்பில் மண்ணைப்

போட்ட அமீன் பாய்ககு முடிவு கட்டியாக

யெணடும் என்ற வெறி உணைாைது. அந்த

வெறி்தான் அணறமககாைமாக ஜீ’ யின் வாழ்வை

மிகவும் செழிப்பாககிறெத்்தது.

அமீன் பாயின் இயககம் அந்தப் பகுதியில்

‘அனைத்து சமு்தாயத்தினருககும்’ என்ற நெற்றி

வாசகத்ய்தாடு அர்ப்பணித்திருந்த அவசர உ்தவி

ஊர்தியும், ரத்்த்தான சேவைகளும் மககள்

மனத்தில் அமீன் பாய்ககு ஒரு சிம்மாசனமே

போட்டு விட்டன.

மககள் மனத்தில் இருககும் சிம்மாசனம்

எம்எல்ஏ ப்தவியாக மாறிவிட்டால் ்தன்

பிழைப்பில் மண விழுநதுவிடுமே என்று ெ்தா

பீதியில் உழன்றார் அந்தத் வ்தாகுதி சட்டமன்ற

உறுப்பினர் காஜேநதிர மாலாஜி. ்தற்யபாது ஒரு

கட்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருககும்

காஜேநதிர மாலாஜிககு அடுத்்த ய்தர்்தலில் ஜீ

இருககும் செல்லா நோட்டுக கட்சியில் சேர்நது

ஏழை மககளின் நிலைமையைத் தனக்கு

சா்தகமாகப் பயன்படுத்தி சட்டமன்ற

உறுப்பினராக ஆசை. அணறமக காலமாக ஜீ

கட்சியில் பயங்கர வரௌடிகளும்,நடிகைகளும்

அதிகமாக சேர்நது வந்தனர். மனநிலை பிறழ்ந்த

சிலரால் யகாவில் கட்டி வழிபடப்பட்ட புஷ்கு

என்ற நடிகையும், ஆட்டுககுட்டிகளை ஏமாற்றி

படம் எடுககும் கண்ணாமலை என்ற அதிகாரியும்

ஜீ கட்சியில் சேர்ந்தற்த சமூக ஊடகங்கள் கழுவி

ஊற்றின.

அமீன் பாயின் அதிரடி வேலைகள் தனக்கு

ஆப்பு றெப்ப்தாக உ்ணர்ந்தார் காஜேநதிர

மாலாஜி. பொதுககூட்டம் ஒன்றில் அமீன் பாயை

அவர் பாகிஸ்்தான் தீவிரவாதி என்று குறிப்பிட,

பிசெமுத்து வீசிய பிஞ்ச செருப்பு சரியாக

காஜேநதிர மாலாஜியின் முகத்ற்தப் ப்தம்

பார்த்்தது. பிசெமுத்து அந்தப் பகுதி ஆட்டோ

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 07


தொழுன்ககு ஒழுங்ொ வராத

காலிப்பயல்களா, இநப ்பக்ம உங்ள

்மறு்படி பாத்தேன்னு வை, உயிகரொடை

த்பொனச்சிடுகவன” எனறு எச்சரித்துவிடடு

்பழநிச்சாமியின மீைொடசி தேநீர்ம கநொககி

நனடை க்பொட்டார் வைகறைத் தொழுகை முடித்த

அமீன ்பொய்.

வ்தாழிலாளர் சங்கத் ்தறைவர் வேறு. அ்தைால்

அவரிடம்மே லும் மோதி மூககுடைபடாமல்

காஜேநதிர மாலாஜி விட்டுவிட்டார். மார்வாடி

சேட்டுகள், ஆதிகக சாதி பிரமுகர்கள், அரசியல்

வாதிகள் என பை்தரப்பையும் பகைத்துக

கொணை அமீன் பாய்ககு எதிராக அனைவரையும்

ஒருங்கிணைக்கும் வேலை ஜீககு அவனது

மேலிைத்்தால் ்தரப்பட்டது.

வய்தான காலத்திலும் அரை டவுசரோடு

றம்தானத்தில் சக அரை டவுசர்களுககு

வன்முறைப் பயிற்சிகளை அளித்துவந்த சர்மாஜி,

ஸ்ரீ்தர்ஜியை ெநதித்து நெஞ்சுககுள் மேலும்

நஞ்சேற்றி விட்டார். அமீன் பாயின் அன்றாட

நடவடிகறககளை அணுஅணுவாக ஆராய்நது

ஶ்ரீ்தர்ஜீ சதித்திட்டம் போட்டான். அதிகாலைத்

வ்தாழுகை முடித்்தவுடன் அமீன் பாய் ஆஜராகும்

இடம் ‘மீனாட்சி ய்தநீரகம்’.

அதிகாலைககு முன்பே அங்கு ‘சுப்ரபா்தம்’

ஒலிககும். அடுத்து கந்த சஷ்டி கவசம். அற்தத்

வ்தாடர்நது முற்பகல் வரை காயத்ரி மநதிரம் என

மீனாட்சி ய்தநீரகம் ஒரு மினி கோவில் போல்

இருககும். அ்தன் உரிமையாளர் பழநிசொமி,

நெற்றி நிறைய விபூதி, குங்குமம் வைத்திருப்பார்.

கடை முழுதும் சாமி படங்கள் நிறைநதிருககும்.

அமீன் பாய் வந்தால் மட்டும் பழநிசொமி

அவருககு ்தன் கையால் ய்தநீர் போட்டு

கொடுப்பது வழககம். அமீன் பாயை கடையருகே

கணைவுடன் அதுவரை ய்தநீர் யபாட்ை, டீ

மாஸ்டர் நகர்ெற்தயும், பழநிசொமி பாெத்ய்தாடு

ய்தநீர் போடுெற்தயும் மற்ற வாடிகறகயாளர்கள்

செல்லப் பொறாமையோடு பார்ப்பார்கள்.

மாலை நேரங்களில் ஸ்ரீ்தர் ஜீ மீனாட்சி

ய்தநீரகத்திற்கு வரத் வ்தாடங்கினான். நயநது

நயநது பலவும் பேசி அந்த சிறிய ய்தநீர் கடையைப்

பெரிய உ்ணெகமாக மாற்ற பல லட்சம் கடன்

என்ற பெயரில் இலவசமாகத் ்தரும் திட்ைத்ற்தயும்

பழநிசொமியிடம் சொன்னான்.

பழநிசொமி மேலும் பகதிப் பரவசமானார்.

“ஒரே ஒரு உ்தவி்தான் செய்யணும். இந்த

மருந்தை நீங்க போடுற டீ யில் கைநது அந்த

அமீன்பாய் துலுககனுககு கொடுககணும். உடனே

ஒன்னும் ஆகாது, ஒரு மாசம் ெறரககும்.

அதுககுப் பிறகு்தான் மருநது வேலைறயக

காட்டும். துலுககன் மணறையப் யபாட்டுடுவான்.

இற்த நீங்க எனககாக செய்யலை, நம்ம ்தர்மத்ற்த

காப்பாத்துறதுககாக செய்றீங்க” என்று ஜீ

சொல்லி முடிப்ப்தற்குள் அந்த அறை விழுந்தது.

காதுகள் அடைகக, கணகள் இருள, கடைககு

வெளியே ெநது விழுந்தான் ஜீ.

மேலும் அடிககாமல், காறி உமிழ்ந்த பழநிசொமி

அப்யபோது உதிர்த்்த பல கெட்ட வார்த்ற்தகளை

இதில் எழு்த முடியாது.

அடிபட்ட சொறி நாய் போல ஜீ ஊளையோடு

நகர்ந்த அந்த அதிகாலையில், பள்ளிவாசலின்

அருகே அமீன் பாயிடம் இரு இளைஞர்கள்

சொன்னார்கள். “என்ன இருந்தாலும்,

காைங்காத்்தாயை அந்தக காஃபிரானவன்

கடையில போய் டீ குடிககிறது... பிரசசினைன்னு

ஒன்னு வந்தா அவன் கடைய உடைககணும்னு

இருகயகாம்” என்று அவர்களின் ஒருவன்

சொன்னது்தான் ்தாம்தம், பளாரென்று விழுந்தது

அமீன் பாயின் முரட்டு அறை.

“வ்தாழுறகககு ஒழுங்கா வரா்த

காலிப்பயல்களா, இந்தப் பககம் உங்கள மறுபடி

பாத்ய்தன்னு வை, உயிரோட பொதைச்சிடுவேன்”

என்று எசெரித்துவிட்டு பழநிசொமியின் மீனாட்சி

ய்தநீரகம் நோககி நடை போட்டார் வைகறைத்

வ்தாழுகை முடித்்த அமீன் பாய்.

வானம் பளபளவென விடிநது கொணடிருந்தது.

கிைககில் உ்தய கதிரோன் பிரகாசமாய்த்

வ்தரிந்தான்.

08 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


பிஹாரில் ்பொ.ஜ.க EVM இயநதிரத்தில் தில்லு, முல்லு மூலக்ம

வெற்றி த்பற்றது ொன உண்மை. ்பொ.ஜ.க ஆதரவு கருத்து

கணிபபுகள் வரை 44% சதவீம வொககுகளை தேஜஸ்வி யொவ

னலன்மயிலான கூட்டணி வெற்றி த்பறும எனற நிலையிலும,

ஆரம்ப முதலே ஆர்.ஜே.டி முனனிலை வகித்து திடீரென சரிவை

சநதித்து த்பரும சநக்த்ன ஏற்்படுத்தி உள்ளது. தங்ளுககு

ஆடசி த்பரும்பானன்மககு ஏற்றவாறு EVM இயநதிரத்தில் மாற்றம்

செய்து த்ொண்டதை தவிர வேறு ஒனறும இல்லை..! எந

விதத்திலும க்மொடிககு வாக்ளிக் பீஹார் ்மக்ள் தயாராக

இல்லாத க்பொது இந வெற்றி ஒரு க்பொதும சாத்தியம இல்லை

என்பதே உண்மையாகும.

அய்யநொன, மூத்த ்பத்திரிகையாளர், முகநூலில்

அர்ைொப க்ொஸ்வொமிககு ஜாமீன!

சித்தீக காப்பன, உ்மர் காலித், சஞ்சீவ பட், கஷ்மீர்

்பத்திரிகையாளர்கள் ஆகிகயொருககு கினடைக்ொ இந அதிவேக

நீதியின த்பயர் ொன இநதுத்துவ பரிவிலேஜ் (இநதுத்துவத்திற்்ொை

சிறபபு சலுகை).

ரைஹானா சித்தீக (சித்தீக காப்பனின ்மனைவி), டவிட்டரில்

83 வயதான ்பொதிரியார் ்மற்றும ்பழஙகுடி உரின்ம ஆர்வலர்

்பொர்கினசைொல் ்பொதிக்ப்பட்டவர் சிறையில் வாடுகிறார் ்பல

மு்்மற்ற குடி்மக்ள் உள்ளனர். அவர்களை ்பல ஆணடுகளாக

நீதி்பதிகள் ஒருக்பொதும பார்க்க ்மொட்டார்கள். அனைவருககும

தனிப்பட்ட சுநதிரம ஒரு அடிப்பனடை உரின்ம .. இனப ்பற்றி

சிநதியுங்ள்.

ராஜ்தீப சர்தேசாய், டவிட்டரில்

தமிழ்நொடடில் இருககும கே.வி ்பள்ளிகளில் த்பரும்பாலான

்மொணவர்கள் தமிழ்நாட்டைச் கசர்நவர்்ள்ொன என்பதால்

அனைத்து கே.வி ்பள்ளிகளிலும 1ஆம வகுபபிலிருநக தமிழ்

கட்டாயம ்பயிற்றுவிக்ப்படைவும அதற்கென நிரநர ஆசிரியர்

நியமிக்ப்படைவும தமிழக அரசு நடைவடிகன் எடுக்கவணடும.

ரவிககு்மொர் எம.பி, டவிட்டரில்

சுபரீம க்ொர்ட ்மனித உரின்ம்னள ்மதிககிறதா?

ஆமாம்.

அப்படியெனறொல் அதில் நீங்ள் குறை தசொல்ல எனை

இருககிறது?

அந க்ொர்ட ஜெயா, அர்ைொப, காஞ்சி ்மடை சுபபிர்மணி

க்பொனறவர்களை மட்டுமொன ்மனிதனாக ்மதிககிறது. அதுொன

பிரச்சினை.

வில்லவன ரொ்மொஸ், முகநூலில்

்மகைொன்மணியம சுநரனார் ்பல்்னலக்ழகத்தின

துணைவேநர், காவி கும்பலின ஒரு அங்கமான ABVP யின

புகாரின க்பரில் சில்பஸிலிருநது ஒரு புத்தகத்தினை நீககி விட்டார்.

அருநதி ராய் எழுதிய ”Walking with the Comrades”

எனகிற புத்்ம ்மொகவொயிஸ்டு ஏரியாக்ளில் அவர் க்மற்த்ொண்ட

்பயணம சொர்நது. ஆனால், ABVP அது ்மொகவொயிஸ்டுகளை

த்ொண்டாடுகிறது, அது தேச விகரொ புத்்ம எனதறல்லொம பில்டப்

த்ொடுத்து, அழுத்ம நது தூககி விட்டார்கள். அதற்கு ்பதிலாக

My Native Land: Essays on Nature எனகிற புத்்ம உள்

நுழைக்ப்படடு இருககிறது.

2011-இல் வெளியான புத்தகத்தை கிட்டத்திட்ட 10 வருடைங்ள் கழித்து

கேள்வி கேட் கவணடிய அவசியத்மனை ? இத்தனைககும அந

புத்்ம வெளியான க்பொது, அது கேள்வி எழுபபியது ்பொஜகவினை

எதிர்த்து கூடை அல்ல. ஐ.மு.கூவின “சல்வா ஜூதும” எனகிற ்மக்ள்

கையில் துப்பொககிகளை த்ொடுத்து ்மொகவொயிஸ்டுகளுககு எதிராக

நிறுத்தியதை ொன கேள்வி க்டடு இருப்பார். இயற்கை வள

த்ொள்ளைகளுககு எதிராக தன கிழககு, கிழககு, வடைகிழககில்

ொன ஆயுதமேந்திய ்மொகவொயிஸ்டுகள் உருவானார்கள். சுதீப

சகரவர்த்தியின Red Sun: Travels in Naxalite Country

என்பது இனனும ஆழ்மொ் இந பிரச்சனையை க்பசி இருககும.

தமிழில் ஒரு த்மொகன்யான த்மொழிப்பெயர்பபும உணடு.

்மொகவொயிஸ்டு்களொடு உரையாடியதால் ொன YSR தரடடியால்

ஆநதிராவின ஒரு ்பகுதி ்மொகவொயிசத்தை குறைக் முடிநது.

சத்திஸ்கரில் அவர்களின ்பொர்னவ்னளயும கவனத்தில் எடுத்து

த்ொண்டதால் ொன ்ொஙகிரசு ஆடசிககு வநது. பீகார் தேர்தலில்

கூடை ்மொகவொயிச ்பொர்னவ்ள் உள்ள CPI (ML) Liberation

ொன அதிக இடைங்னள வெனறது.

்மொகவொயிஸ்ட்ள் ்பற்றி க்பசுவதோ, எழுதுவதோ, அவர்்களொடு

உரையாடுவதோ என எதுவுக்ம தசய்யொ்மல் அவர்களை

தீவிரவாதிகள் எனறு முத்திரை குத்துவதும, அவர்களின

்பொர்னவனய ்பரிசீலனை கூடை செய்ய ்மொட்டோம் எனறு முறுககி

த்ொணடு நிற்்பதும அவ்மொை்ர்மொைது.

உரையொடைல்்ள் ொன ஜனநாயகத்தின ஆணிவேர். அதை

நிராகரிககும எவரும, தீவிரவாதிகளை விடை ்பயங்ர்மொைவர்கள்.

நகரன ராஜக்ொ்பொல், முகநூலில்

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 09


குமகிப்பொ்ன

"மொப்்ள இவருதான், ஆனால் அவர்

ப்பொட்டு இருககும சட்மடை என்பனொடைது"

மிழ்கத்தில் ரஜினி்கொந்த்

்பயன்்படுத்திய வாசகம்

தமிழ்நாட்டுககுப் ்பயன்்படுவதற்கு

முன்னதொ்கபவ இனி பீ்கொர்

அரசியலில் மி்கப்த்பொருத்தமொ்கப்

்பயன்்படைப் ப்பொகிறது.

பீ்கொர் மாநில சட்டைமன்றத்துக்கான த்பொதுத் தேர்தல்

நடைந்து முடிந்து விட்டைது. சட்டைமன்றத்தில் மி்கப்த்பரும

்கட்சியொ்க ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் ்கட்சி 75 எம.

எல்.ஏ.க்களுடைன் தி்கழ்கிறது. ஆனால் கூட்டைணிக

ப்கொட்்பொடு அக்கட்சியைப் பின்னுககுள் தள்ளி

விடுகிறது. இரண்டாம் இடைத்தில் உள்்ள ்பொஜ்கவிடம்

74 எம.எல்.ஏ.க்கள் இருந்தாலும கூட்டைணியின்

்பைத்தொல் 124 என்ற த்பரும்பான்மை ்பைத்மதப்

த்பற்று ஆட்சி அமமககும தகுதியை மீண்டும

த்பற்றுவிட்டைது. இக்கட்சியுடைன் கூட்டைணி அமைத்த

ஐககிய ஜனதா த்ளத்துககு 43 எம.எல்.ஏ.க்கள் மட்டுமே

கிமடைத்துள்்ளனர்.

்கடைந்த சட்டைமன்றப் த்பொதுத் தேர்தலின் ப்பொது

அதி்க எம.எல்.ஏ.க்களைக் த்கொண்டை ்கட்சி என்று கூறி

நிதிஷ்குமார் தான் முதல்வர் ஆனார். ்பொஜ்க,

கூட்டைணியில் இருந்து, கூட்டு மந்திரிசபைக்குள்

நுழைந்து, துணை முதல்வர் ்பதவியைப் த்பற்றுக

த்கொண்டைது. இப்ப்பொபதொ இந்த கூட்டைணிக ்கட்சிககுள்

்பொஜ்க அதி்க எம.எல்.ஏ.க்களைக் த்கொண்டுள்்ளது.

நிதிஷ்குமாரோ பின்னுககுத் தள்்ளப்்பட்டு

்பரிதொ்ப்கரமான இடைத்தில் இருககிறார். எனினும,

சொன்ன சொல் தவறமாட்டோம் என்று கூறிக்கொண்டு,

"நிதிஷ்குமார் தான் முதல் அமைச்சர்" என்று அமமொநில

்பொஜ்க தலைவர் சஞசய் ஜெய்ஸ்வால் தெரிவித்துள்்ளொர்.

த்பொதுத் தேர்தலுககு முன்னரே கூடை இதே ்கருத்தைத்

தான் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்்ொ

குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

த்கட்டிப் த்பொருள் ்பொஜ்கவுககு, த்கட்டைப் த்பயர்

நிதிஷ்குமாருககு

இனி மந்திரி சபைக்குள் என்ன நடக்கும தெரியுமா?

ரஜினி ஸ்மடைல் தான். "மொப்்ள இவருதான், ஆனால்

அவர் ப்பொட்டு இருககும சட்மடை என்பனொடைது"

என்று கூறுகின்ற ்கமத தான் நடைக்கப்

ப்பொகிறது. "முதல் அமைச்சர் நிதிஷ்

தான், ஆனால் அவருக்கான

அதி்கொரங்கள் எல்ைொம இனி

என்பனொடைது" என்றவாறு ்பொஜ்க ப்பசும

்படியான பீ்கொர் அரசியல் தான்

இயங்கப் ப்பொகிறது. நிதிஷ்குமாரின் முகத்தைக் ்கொட்டி

்பொஜ்க தனது மறைதி்கழ் அஜன்டைொமவ நிறைவேற்றிக

த்கொள்்ளப் ப்பொகிறது. த்கட்டிப் த்பொருள் ்பொஜ்கவுககு,

த்கட்டைப் த்பயர் நிதிஷ்குமாருககு என்றவாறு இனி

அடுத்தடுத்து நிதிஷ்குமாரின் சரிந்த தசல்வொககு

்படிப்்படியொ்கச் தசல்ைொக ்கொசு என்ற அ்ளவுககுக குறையப்

ப்பொகிறது. ்கழுதை தேய்ந்து ்கட்தடைறும்பான ்கமத இது.

அரசியல் சொைககியத் தனத்துககுப் ப்பர் ப்பொன

நிதிஷ்குமாரே இப்ப்பொது நிலைகுலைந்து ப்பொய்விட்டைொர்.

10 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


பீகார

தேரேல்

படிப்பினைகள்

ரொமவிலாஸ் ்பொஸ்வொன் எப்ப்பொதும தன் ்கட்சியை அழிய

விடைமொட்டைொர். அதே சமயம தன் சுய வ்ளர்ச்சியிலும விட்டுக

த்கொடுத்து விடைொமல் அரசியல் செய்வார். ஆனால் அவரின்

மறைவுககுப் பின்னர் அரசியலில் தலையெடுத்துள்்ள அவரின்

ம்கன் சிரொக ்பொஸ்வொபனொ தன் ்கட்சியை ஒழித்துவிட்டு மத்திய

அமைச்சர் ்கனவில் மிதக்கத் தொடங்கி விட்டைொர். நான் தலைமை

தொஙகும ்கட்சி முழுதொ்க அழிந்தாலும ்பரவாயில்லை, நிதிஷ்குமாரின்

“முதல் அன்மச்சர் நிதிஷ் ொன,

ஆனால் அவருக்ொை

அதிகாரங்ள் எல்லொம இனி

என்னோடது” எனறவாறு ்பொஜக

க்பசும ்படியான பீகார் அரசியல்

ொன இயங்ப க்பொகிறது.

நிதிஷ்கு்மொரின மு்த்னக

்ொடடி ்பொஜக தனது ்மனறதிகழ்

அஜன்டாவை நிறைவேற்றிக

த்ொள்ளப க்பொகிறது. த்டடிப

த்பொருள் ்பொஜகவுககு, கெடடைப

த்பயர் நிதிஷ்கு்மொருககு

எனறவாறு இனி அடுத்தடுத்து

நிதிஷ்கு்மொரின சரிந

தசல்வொககு ்படிப்படியாகச்

தசல்லொக காசு எனற

அளவுககுக குறையப க்பொகிறது.

்கட்சி ஒழிய வேண்டும என்ற நிலைப்்பொடு

எடுத்தார். "ம்கன் இறந்தாலும ்பரவாயில்லை,

மரும்கள் விதவை ஆ்கபவண்டும" என்று

தமிழ்கத்தில் ்பயன்்படுத்தப்்படும ்பழமொழி

இவருககு த்பொருந்தி வருகிறது.

இந்த த்பொதுத் தேர்தலில் கிமடைத்துள்்ள

நன்மை என்்பது இதுதான். இடைதுசாரி

சிந்தமன்களுககு மறுவாழ்வு கிமடைத்துள்்ளது.

சிபிஎம எம.எல். ்கட்சிககு 12 இடைங்கள்,

இந்தியக கம்யூனிஸ்டு ்கட்சிககு 2 தொகுதி்கள்,

மார்கசிஸ்ட் ்கட்சிககு இரு வெற்றி்கள் என

இடைதுசாரி ்கட்சி்களுககு 16 எம.எல்.ஏ.க்கள்

கிமடைத்துள்்ளனர். இதில் நொம முககியமொ்க

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 11


கவனிகக இதில் ஒரு அம்சம் உணடு. இடதுசாரி

கட்சிகள் அனைத்தும் ஒரே அணியில்

இருநதுள்ளன. ்தமககுள் எதிர் எதிர் நிலை எடுத்து

வாககுகளைப் பிரித்துக கொள்ளவில்லை.

எையெ்தான் இந்த அளவுககாை நல்ல வெற்றி.

முஸ்லிம ்கட்சி்கள் ்படிக்க வேண்டிய ்பொடைம

இதில் ்தான் முஸ்லிம் கட்சிகள் பாடம் படிகக

யெணடும். இடதுசாரி கட்சிகள் அனைத்தும் ஆர்.

ஜே.டி.யின் ்தறைமையில் அணி சேர்நது

போட்டியிட்ை்தால் ்தான் இந்த எதிர்பாரா்த

புதிர் விருநது கிடைத்துள்ளது. இதைக் கவனத்தில்

கொணடு இனி வருங்காலத்தில் அனைத்து

முஸ்லிம் கட்சிகளும் ஒரே கூட்டணிககுள்

இருககும் வகையில் ய்தர்்தல் வியூகத்ற்த வகுத்துக

கொள்ள யெணடும். இ்தன் மூலமாக முஸ்லிம்

வாககுகள் வேறு அணிககுச சி்தறிச சென்று

விடாமல் பாதுகாத்து, நியாயமான வெற்றி

சாத்தியப்படும். இல்லையேல் என்ன ஆகும்

என்பற்த பீகார் மாநில ய்தர்்தல் பாடம் புகட்டிக

கொணடு இருககிறது.

பாடத்தின் நாயகன்

உவைசி ்தான்.

மகாஜனநாயக

ம ்த ெ ா ர் ப ற் ற

முன்னணி என்ற

மூன்றாம் அணியில்

இ ரு ந ்த ப டி

போட்டியிட்ட

உவைசியின் கட்சி 5

இடங்களில் வெற்றி

பெற்றுவிட்டது.

ஆ ன ா ல் 2 5

இடங்களில் பாஜக

ய்தால்வியைத்

்த வி ர் க க

வைத்துள்ளது. 54

ெ்தவீ்த முஸ்லிம்

ஓட்டுகள் கொணை

வ்தாகுதிகளில் கூட

பாஜக வெற்றி பெற்று

இருககிறது. ஏன்

வ ்த ரி யு ம ா ?

இங்கெல்லாம் உவைசி கட்சி நின்று முஸ்லிம்

வாககுகறளச சி்தை வைத்துவிட்டது. இ்தைால்

ஆர்.ஜே.டி. கூட்டணி வெல்ல யெணடிய

இத்வ்தாகுதிகள் யாவும் உவைசியின் குறுககுச

சால் ஓட்டு்தைால் பாஜக வெற்றி பெற்றுவிட்டது.

எஸ்.டி.பி.ஐ. கூட ்தன் பங்குககு அங்கு

வாககுகளைப் பிரித்்தது. எனவே எளி்தாக ஆர்.

ஜே.டி. கூட்டணியின் ஆட்சி அமைய யெணடிய

பீகாரில் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி என்ற நிலை

ஏற்பட்ை்தற்கு உவைசியும், இ்தர அய்த

உ்ணர்வுகளுடன் இருககும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி,

லோக ேைெகதி போன்ற கட்சிகளின் வாககுப்

பிரிப்புத் தந்திரமும் ்தான்.

்தமிழகத்தில் அடுத்்த சட்டமன்றத் ய்தர்்தல்

திருவிழா நடகக உள்ளது. இதில் ஒன்றிய சிந்தனை

கொணை மககளின் பெரும்பான்மை வாககுகள்

சி்தறிவிடாமல் ஒருங்கிணைக்கும் வியூகத்ற்த

அத்்தகு உ்ணர்வுள்ள கட்சிகள் வகுத்துச

செயல்பட யெணடும்.

அவர்்கள் வெட்டி வாழ்ந்தாலும, நொம ஒட்டி வொழ்பவொம.

எனககு சில உறவினர்்கள் இருககின்றனர். அவர்்களுடைன் ஒட்டி நடைந்தொல், அவர்்கள் வெட்டிச் செல்கின்றனர். நான்

அவர்்களுககு நன்மை செய்கின்றேன். அவர்்கப்ளொ எனககு தீமை செய்கின்றனர். நான் அவர்்களுடைன் ்கருணையுடைன்

நடைந்து த்கொள்கின்றனர் என்றார். அதற்கு நபியவர்்கள், " நீ கூறுவது ப்பொல் நீ நடைந்து த்கொண்டைொல், அல்லாஹ்விடைமிருந்து

ஒரு உதவியொ்ளர் உனககு நியமிக்கப்்பட்டிருப்்பொர்" என கூறினொர்்கள்.

அறிவிப்்பவர் : அபூஹுரைரா (ரளி) ஆதாரம : முஸ்லிம

12 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


ஆரூர்புதியவன

ஒரு

்மொக்ொணடியின

சபதம்..!

• த்கொசு அடிக்க

வந்தான் ஒரு

மாக்காண்டி - அவன்

ப்கொட்மடையிலே

குண்டுஒன்னு

ப்பொட்டைொண்டி

• ்கம்ளயழிப்ப்பன்

என்றான்ஒரு

மாக்காண்டி - அவன்

்கழனியிலே

மதயானைய

மேய்ச்சாண்டி...!

• மீமனக ்கொக்க

வந்தான் ஒரு

மாக்காண்டி-அவன்

ஆத்து மீமனக

்கமரயில்அள்ளிப்

ப்பொட்டைொண்டி...!

• ்கறுப்்பழிப்ப்பன்

என்றான் ஒரு

மாக்காண்டி -அவன்

்கறுப்்பழிச்சே (?)

த்பொரு்ளொதாரத்த

ஓச்சாண்டி..!

• (₹500,₹1000

்பைமதிப்பிழப்பு

பமொடி அரசால்

அறிவிக்க

ப்்பட்டைப்பொது..)

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 13


ருவண்ணாமலை பேருநது

நிறுத்்தம் அருகில், மத்்தாளம்குளம்

தி வ்தருவில் அறமநதுள்ளது "

நவாப் சந்தா மியா மற்றும் மீர்

முஃமின் ம்தத் ய்தாம்ப் ெகஃப்

பள்ளிபாசல்". சுமார் 300

ஆணடுகளுககு முன், 1742 ஆம் ஆணடு அன்றய

ஆற்காடு நவாப் வகாறையளித்்த இடத்தில்

கட்டப்பட்ட இப்பள்ளிககு, 10 கி.மீ சுற்றளவில்,

சுமார் 250 ஏககர் நிலங்கள் உள்ளிட்ட பல

வொத்துககள் உள்ளன. சமீபத்தில் இப்பள்ளி

நிர்வாகத்தில் ்தறைமை வபாறுப்பேற்க உ்தவிய

பாஜகவினருககு நன்றி கூறி திருவண்ணாமலை

நகரமெங்கும் ஒட்டப்பட்ட சுெவராட்டிகளால்

நகரமே பரபரப்புககுள்ளானது.

அது குறித்த விரிவான ்க்ளத்ததொகுப்பு:

வகஃப் வாரியம VS ஆககிரமிப்்பொ்ளர்்கள்

பள்ளிவாசல் வொத்துககளில் சுமார் 50

குடும்பங்கள் மற்றும் 20 கடைகள் மிகககுறைந்த

்தறரொடகை வகாடுத்து அனுபவித்து

வருகின்றனர். ்தவிர, சுமார் 60 ஏககர் பரப்பளவுள்ள

இடங்கள் சில ்தனிநபர்களால் ஆககிரமிககப்பட்டு

உள்ளன. இது வ்தாைர்பாக ெைககுகள்

வ்தாடுககப்பட்டு, அவற்றில் 3 ெைககுகளில்

மஸ்ஜித் நிர்வாகத்திற்கு சா்தகமாக தீர்ப்புகள்

ெநதுள்ளன. இவற்றை அமுல்படுத்்த ெகஃப்

வாரியம் யபாதிய நடவடிகறக எடுக்காத

கார்ணத்்தால், பிற ெைககுகளும் ்தாம்தமாகி

வருகின்றன.

்பள்ளி நிர்வொ்கத்மத சீரமைக்க

தமுமு்க எடுத்த முயற்சி்கள்

நெடுங்காலமாகவே பள்ளி நிர்வாகத்தில்

மலிநதுள்ள ஊழலை ்தட்டிகயகட்டு, 2008 ஆம்

ஆணடு, ஜமாஅத்்தார்கள் ஆ்தரயொடு நகர

்தமுமுக பெரும் யபாராட்ைத்ற்த நடத்தியது.

அன்று மு்தல் ்தமுமுக வ்தாைர்நது இது குறித்து

குரல் எழுப்பி வருெ்தால், ்தமுமுக நிர்வாகிகள்

மீது ்தனித்்தனியே 2011ஆம் ஆணடு பதியப்பட்ட

ெைககுகள் இன்றளவும் வ்தாைர்நது வருகின்றன.

ஊழல் நிர்வாகத்ற்த நீககி விட்டு, ெகஃப் வாரியம்

நேரடியாக ்தறையிட்டு மறைமுகத் ய்தர்்தல்

நைத்்த யெணடும் என ்தமுமுக வ்தாைர்நது

வலியுறுத்தி வருகின்றது. அ்தன் விளைவாக மே,

2015 இல் ெகஃப் வாரியம் ்தறையிட்டு, பள்ளி

நிர்வாக குழுறெக கலைத்துவிட்டு, ்தைது

பிரதிநிதியை கணகாணிப்பாளராக நியமித்்தது.

அ்தற்கு முன் சுமார் 20 வருட ( 1996 to 2014 )

காலமாக நிர்வகித்்தவர்கள் கையிருப்பு

வ்தாறகயாக ரூபாய் 250 ஐ மட்டுமே ஒப்படைத்்தது

அவர்களின் திறனற்ற நிர்வாகத்திற்கு சான்றாக

உள்ளது.

சமீ்பத்திய பிரச்சனையின் பின்னணி

ெகஃப் நியமித்்த அதிகாரிகளால் 2017 ஆம்

ஆணடு 12 நபர்கள் அடங்கிய ஆயைாெறை குழு

( ADVISORY COMMITTEE) அமைககப்பட்ைது. அ்தன்

்தறைவராக செல்பாபு ( அன்று அதிமுக நிர்வாகி)

பள்ளிவாசல் நிரவாகத்தில்

பாஜக

வா?

14 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


கமிடடி ஒபபுதல் இல்லொ்மல்,

்பள்ளிவாசல் ்னடை்ளுககு

வொடைன்னய உயர்த்தியதால்

இவர் மீது வொடைன்ொரர்கள்

அதிருபதியில் இருநது

வநதுள்ளனர். 2018 இல்

்பவியிலிருநது வெளியேற்றப்பட்ட

தசல்்பொபு இச்சூழலை ைககு

சாதகமாகப் ்பயன்படுத்த

திட்டமிடடு, ்னடை

வொடைன்ொரர்கள் கமிடடி என

ஒனனற உருவொககி அன

கவுரவ தலைவராக அறிவித்துக

த்ொண்டதுடன், ்பள்ளிவாசல்

நிர்வாகத்திற்கு எதிராக வழககும

தொடைர்நதுள்ளார். இவர் இரணடு

்மொங்ளுககு முன ்பொஜகவில்

இனணநதுள்ளதாகவும

தெரிகிறது.

நியமிககப்பட்ைார். பின்னர்

2018 ஆம் ஆணடு நாஸர்

ஹுஸைன் (்தமுமுக)

்தறைமையில் இககுழு

செயல்பட்டது. இவர்களின்

முறையான நிர்வாகத்்தால்,

2018 இறுதியில் ெர்்தார்

காஸிம் ( திமுக) ்தறைமையில்

10 பேர் வகாணை (ADHACK)

அட்ஹாக கமிட்டி

அமைக்கப்பட்டபோது

இருப்புத்வ்தாறகயாக

சுமார் 25 இலட்சம் ரூபாயை

கையளிககப்பட்ைது. நாஸர்

ஹுஸைன் (்தமுமுக)

பட்டேல் ஆகியயார்

இககுழுவில் இடம்

பெற்றிருந்தனர். இககுழு

புது முஸ்லிம் வ்தருவில்

ம்தரஸா கட்ட முடிவு

செய்து, சுமார் 15 இலட்ச

ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில்

பணிகளைத் துெககினர்.

அ்தற்கிடையில், வொந்த

கார்ணங்களால் ெர்்தார்

காஸிம் மீது பஞ்சாப் -- லூதியானாவில் ெைககு பதிவாை்தால்,

ெகஃப் வாரியம் பள்ளி நிர்வாக ்தறைமைப் வபாறுப்பிலிருநது

நீககியது. கமிட்டி ஒப்பு்தல் இல்லாமல், பள்ளிவாசல் கடைகளுககு

வாடகையை உயர்த்திய்தால் இவர் மீது வாைறக்தாரர்கள்

அதிருப்தியில் இருநது ெநதுள்ளனர். 2018 இல் ப்தவியிலிருநது

வெளியேற்றப்பட்ட செல்பாபு இசசூழலை தனக்கு சா்தகமாகப்

பயன்படுத்்த திட்டமிட்டு, கடை வாைறக்தாரர்கள் கமிட்டி என

ஒன்றை உருவாககி அ்தன் கவுரவ ்தறைவராக அறிவித்துக

வகாணைதுடன், பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்திற்கு எதிராக ெைககும்

வ்தாைர்நதுள்ளார். இவர் இரணடு மா்தங்களுககு முன் பாஜகவில்

இணைந்துள்ள்தாகவும் வ்தரிகிறது. மேலும், மத்்தாளம்குளத்ற்த

ஆககிரமித்து பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டுள்ள்தாக புகார் அளித்து,

அது குறித்்த ெைககும் நிலுவையில் உள்ளது.

ப்பொஸ்ட்டைர் யுத்தம

இ்தற்கிடையில், புதிய நிர்வாக கமிட்டி கடந்த ஆகஸ்ட் 10

அன்று ெகஃப் வாரியத்்தால் நியமிககப்பட்ைது. இந்த

நியமனங்களை வைத்து சமு்தாயத்தில் குழப்பம் ஏற்படுத்தும்

நோக்கில், பாஜக ்தங்கறளப் பரிநதுறரத்்தற்தப் யபால் புதிய

நிர்வாகிகள் ்தரப்பில், பாஜகவின் செல்பாபுவிற்கும், பாஜக

ெர்த்்தக அணி செயலாளருககும் வாழ்த்து வ்தரிவித்து

சுெவராட்டிகள் ஒட்ைப்பட்ை்தால், ஊர் ஜமாஅத்தினர்

வகாதிப்படைந்தனர். செல்பாபுவிடம் விசாரித்்த வபாழுது,

முன்னாள் ்தறைவர் ெர்்தார் காஸிம் கூட செய்திருககைாம் என

வ ப ா று ப் பி ல் ல ா ம ல்

பதிலளித்துள்ளார். எனவே, ஊர்

ஜமாஅத்தினர் சார்பில்

யபாஸ்ட்ைர் ஒட்டிய சமூக

வியராதிகள் மீது கடும்

நடவடிகறக எடுககக யகாரி

புகார் மனு அளிககப்பட்டுள்ளது.

்தவிர, இப்பிரசெறைகளுககு

மூ ல க ா ர ்ண ம ா ன

வெளிப்படைத்்தன்மையில்ைா்த

ெகஃப் வாரியத்தின்

நடவடிகறககளை ்தமுமுக நகர

நிர்வாகம் வன்மையாக

கணடித்துள்ளது.

- களத்திலிருந்து நமது

சிறப்பு செய்தியாளர்

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 15


வித்யா பூஷண ராவத்

தமிழில் அபூஸாலிஹ்

மலா ஹாரிஸ் அமெரிகக ‘மு்தல்’

வபண துற்ண அதிபரானதும்

்க அவர் இநதிய வம்சாவளி

சமூகத்ற்த சேர்ந்தவர் என்பது

குறித்து இநதியர்கள்

‘மகிழ்சசியடைகிறார்கள்’.

சில நாட்களுககு முன்பாக, நியூசிலாநது

அமைசெரவையில் பிரியங்கா ரா்தாகிருஷ்்ணனன்

இடம் பெற்றிருந்த்தற்கு, கேரள மககள் அவரது

‘சா்தறைகள்’ குறித்து பெருமி்தம் வகாள்கிறார்கள்.

கனடா பிர்தமர் ஜஸ்டின் ட்ரூயைா

அமைசெரவையில் ஏற்கனவே இநதிய

16 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020

வம்சாவளிறயச சேர்ந்த நான்கு அமைசெர்கள்

உள்ளனர். அவர்களில் மூன்று பேர் சீககியர்கள்.

இநதியாவில் நயரநதிர யமாடியின் அமைசெரவையை

விட மிகவும் முககியமானது, அவர்களைத் ்தவிர

கனடாவில் இநதிய வம்சாவளியைசயெர்ந்த ஒரு

வபண அமைசெரும் இருககிறார். பிரிட்டனில்,

ரிஷி சுைக நிதித் ்தறைவராகவும், பிரிதி படேல்

உள்துறை செயலாளராகவும், அலோக் சர்மா

வணிக மற்றும் வ்தாழில்துறை செயலாளராகவும்

உள்ளார். சுரினாம், கயானா, பிஜி மற்றும்

வமாரீஷியஸ் யபான்ை நாடுகளின் ்தறைவர்களாக

இநதிய வம்சாவளிறயச சேர்ந்த பல ்தறைவர்கள்

ெநது உள்ளனர்,


கமலா ஹாரிஸ்

வெற்றியும்;

பாசாங்குத்தனம்

நிறைந்த

வகாண்ாட்மும்

புைம த்பயர்ந்த இந்தியர்்கள்

அந்த நேரத்தில் அடிறமத்்தனம்

ஒழிக்கப்பட்டபோது கூட, ஆங்கிலேயர்கள் ்தங்கள்

ய்தாட்ைத் துறைகளில் வேலை செய்ெ்தற்காக

அவர்களை அழைத்துக்காணடு சென்று

துன்புறுத்தினர். ஆனால், பல ஆணடுகளாக

அவர்கள் மெதுவாக ்தங்கள் வாழ்கறகறய

மீணடும் கட்டியெழுப்பினர். அவர்களில் பலர்,

்தங்கள் நாடுகளின் ்தறைவரானார்கள்.

வெளிப்படையாக, அவர்கள் ்தங்கள் இநதிய

வேர்களை நேசித்்தார்கள். ஆனால், இநதியாவுடன்

எந்த வ்தாைர்பும் இல்லை. ஏனெனில், அவர்களின்

முன்யைார்கள் நீணை காலத்திற்கு முன்னரே

இநதியாவை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள்.

அவை கடினமான ஆணடுகள். ஆனால், அவர்கள்

்தங்கள் ்தன்மாைத்ற்த ்தகக வைத்துக கொண்டு

இந்த நாடுகளில் வெற்றி வாகை சூடினர். இநதிய

வம்சாவளிறயச சேர்ந்த 'கமலா ஹாரிஸ், பிரிதி

படேல், பிரியங்கா ரா்தா கிருஷ்்ணனன்' யபான்ை

அரசியல்வாதிகளின் வெற்றிகரமான கற்தகள்,

அமெரிககா; இங்கிலாநது; கனடா மற்றும்

நியூசிலாநதில் வழங்கப்பட்ட பன்முகத்்தன்மை

மற்றும் வாய்ப்புகளுககு பெரிய சான்றாகும்.

இவர்களின் ஏற்றத்திற்கு, இநதியாவின்

'பங்களிப்பு' குறித்து கூறுெ்தானால், கமலா

ஹாரிஸின் ்தாத்்தா ஜவஹர் லால் நேருவின்

காலத்தில் இணைச் செயலாளராக இருந்தார்.

மேலும், அவர் ்தைது மகளை அமெரிககாவில்

படிகக அனுப்பினார். இது சிறந்த வாய்ப்புகளைத்

ய்தடிச செல்ைககூடிய இளைஞர்களுககு மிகவும்

பிடித்்தது. நாம் அனைவரும் பெருமி்தம் வகாள்ளும்

இந்த புதிய ்தறைவர்கள் அனைவரும் 1950 களின்

நடுப்பகுதியில் அல்லது 1960 களில் இந்த நாடுகளுககு

குடிபெயர்ந்த மு்தல் மற்றும் இரணைாம்

்தறைமுறையினர், மற்றும் பலர் 1980 களின்

்தறைமுறைறயச சேர்ந்தவர்கள். ஆனாலும்,

அவர்களுககு வழிநடத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்்தது

கமலா ஹாரிஸ் மற்றும் யோ பிடன் ஆகியயாரர்

கைநது வந்த பாற்தறய கவனித்்தால் புரியும்.

அவர்கள் அரசியல் மயமாகிவிட்ட நிறவெறியை

எதிர்த்தும், நாட்டின் ஒற்றுமைககாகவும்

யபாராடுகிறார்கள். அமெரிககா,

குடியேறியவர்களுககு நம்பிகறகறய

ஏற்படுத்தியதும்; அனைத்து வகையான

வாய்ப்புகளையும் சாத்தியமாககியதும் கமலா

ஹாரிஸின் வெற்றிககு கார்ணம் ஆகும்.

நம் நாட்டில் என்ன நைககிறது என மீணடும்

பாருங்கள். பிளவு மற்றும் வெறுப்பினை பரப்பும்

்தறைவர்கள், இநதியாவில் ஏழு ்தறைமுறைகளுககு

மேல் குடியேறிய மககறள வெறுககிறார்கள். கடந்த

கால ்தெறுகளுககு இவர்கள் பழிவாங்க

முயல்கிறார்கள். வரலாற்றின் ‘்தெறுகளில்’ சிககித்

்தவிககும் ஓர் அரயொ அல்லது அரசியல் வர்க்கமோ,

எதிர்காலத்திற்கான பார்வையை வழங்க முடியாது.

யொனியா காநதி, காங்கிரஸ் கட்சியின்

்தறைவராையபாது என்ன நடந்தது? அவர்

்தறைமை அமைசெராக வபாறுப்பேற்க மறுத்்த

பிறகும், அவர் சங்க ஊடகங்களால்

இழிவுபடுத்்தப்பட்டு அவமானப்படுத்்தப்பட்டார்.

12% முஸ்லிம்களை நாட்டின் அனைத்து

தீமைகளுககாககவும், ்தெறுகளுககாக களங்கம்

கற்பித்்தால், ஒரு பலமிகக நாட்டை எவொறு

உருவாகக முடியும்?

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 17


நொம அனைவரும த்பருமிம த்ொள்ளும

இந புதிய தலைவர்கள் அனைவரும 1950

களின நடுப்பகுதியில் அல்லது 1960 களில்

இந நாடுகளுககு குடித்பயர்ந முதல்

்மற்றும இரணடைொம தலைமுறையினர்,

்மற்றும ்பலர் 1980 களின தலைமுறையைச்

கசர்நவர்கள். ஆனாலும, அவர்களுககு

வழிநடைத்தும வாய்பபு கினடைத்து

்கமலா ஹாரிஸ் இந்தியாவில்

இருந்திருந்தால் என்ன நடைந்திருககும?

கமலா ஹாரிஸ் இநதியாவில் இருநதிருந்தால்

என்ன நைநதிருககும் ? ஒரு கிறிஸ்்தவருடனான

அவரது கா்தல் திரும்ண விவகாரம், சங்

பரிவாரத்தினருககு வேட்டைககாைாக

மாறியிருககும். அவர்கள் நம்முடைய ‘அப்பாவி’

பெணகறள ம்தம் மாற்றுகிறார்கள். இது,

'கிறிஸ்்தவ சுவிசேஷகர்களின் சதி' என்ற புதிய

பரப்புரையை யமற்வகாணடிருப்பார்கள். ைவ

ஜிஹாத் குறித்து கடும் சட்டங்களை, ஒவ்வொரு

மாநிலத்திற்கும் கொண்டுவருெ்தற்காை முழு

முயற்சியும், குறிப்பாக இநது பெண்ணை ம்ணந்த

ஆண ஒரு முஸ்லீம் அல்லது கிறிஸ்்தவராக

இருககும் பட்சத்தில் யோடிகளைத்

துன்புறுத்துெற்த மட்டுமே அவர்கள்

செய்வார்கள்.

கமலா ஹாரிஸை, இநதியர்களாகிய நாங்கள்

ஏன் வகாணைாடுகியைாம்? ஏனென்றால், நம்

குழந்தைகள் ்தங்கள் ்தறைவிதியை அவர்களே

தீர்மானிகக நாம் விரும்பவில்லை? ஏனென்றால்,

நாங்கள் எங்கள் சிறுபான்மையினரை சமமாக

நடத்துவதில்லை. அவர்களை நம்பிகறகயிழகக

றெககியைாம் ? ஏனென்றால், ஒவ்வொரு

துறையிலும் சிறுபான்மையினரின்

பிரதிநிதித்துவம் குறைநது வருகிறது, எங்கள்

அரசியல்வாதிகள் அவர்களை மிரட்டவும்,

'நீங்கள் இந்த நாட்டின் இரணைாம் வகுப்பு

குடிமகன்' என்றும் அவர்களை இடித்துரைகக

மட்டுமே விரும்புகிறார்கள். ஏனெனில், ்தம்

உரிமை பறிககும் செயலுககு எதிர்ப்பு வ்தரிவிககும்

மற்றும் ெைககுத் ்தாககல் செய்ெ்தற்காை உரிமையை

கூட நாங்கள் வகாடுகக விரும்பவில்லை. அவர்களுககு

எதிரான ெைககுகள் மேல் ெைககுகள் வ்தாடுககயெ

நாங்கள் விரும்புகியைாம் .

எங்கள் எதிரி்கள் தேச விபரொதி்கள்

இங்கும், இநதிய ‘ய்தசியவாதிகள்’ என்ன நடந்தது

என்பற்தப் பற்றி ஆராய்ெ்தற்கு நிறைய இருககிறது.

கமலா ஹாரிஸ் அல்லது பிரிதி படேல் அல்லது

பிரியங்கா ரா்தாகிருஷ்்ணன் பற்றி ‘வகாணைாடுெ்தற்கு

முன்’ ்தயவுசெய்து உங்கள் வொந்த

்தப்வபண்ணங்களையும், ஒவ்வொரு அணறை

வீட்டாரையும் நீங்கள் எப்படி ய்தறெயற்றவர்களாக

ஆககியுள்ளீர்கள் என்பற்தப் பாருங்கள்.

பன்முகத்்தன்மையைத் ்தழுவி, இயற்கையில்

அனைத்ற்தயும் உள்ளைககிய சமூகங்கள்,

்தப்வபண்ணங்களை ஒதுககி வைத்துவிட்டு வளர்நது

முன்னேறும் நிலையில், பிற நாடுகளில் ஜனநாயகங்களை

சுவாசித்து அனுபவிகக விரும்பும் இநதியர்கள் ்தங்கள்

வொந்த நாட்டில் ஒரே மாதிரியான கட்டமைப்பை

வலுப்படுத்்த யெணடும். அமெரிககா அல்லது கனடா

அல்லது நியூசிலாநது அல்லது பிரிட்டன் எதுவாக

இருந்தாலும், நாமும் சிறுபான்மையினரின் கருத்து

சுதந்திரத்ற்த மதிககியைாம், அவர்களின் நம்பிகறக

மற்றும் வாழ்நாள் துற்ணறய ய்தர்நவ்தடுப்ப்தற்காை

்தனிநபரின் உரிமையை மதிககியைாம். கருத்து

வேறுபாடுகளை மதிககியைாம் மற்றும் யோ பிடன்

கூறியது யபால் எமககிடையே வேறுபாடுகள் இல்லை

எங்கள் எதிரிகள் ய்தெ வியராதிகள் என்று வபாருள்.

சிறுபான்மையினரையும், புலம்பெயர்நய்தாறரயும்

எங்கள் முடிவெடுககும் ஒரு பகுதியாக ஊககுவிகக

யெணடும் என்பற்தயும் புரிநதுவகாள்யொம்.

அவர்களின் அறிவு மற்றும் வலிமையை எப்யபோதும்

நமது அரசியல் கட்டமைப்பிற்கு பயன்படுத்தி

கொண்டு வரும். இந்த நேரத்தில், இநதிய வம்சாவளிறயச

சேர்ந்த ்தறைவர்கள், சிறுபான்மையினர் மற்றும்

புலம்பெயர்நய்தாரின் பிரசசினைகளுககாக குரல்

எழுப்புவதில், அ்தறைத் தீர்ப்பதில் வெற்றிகரமாக

நிரூபிப்பார்கள் என்று நம்புகியைாம். இய்தயபான்ை

மதிகக ்தகக அய்த செய்தியை, இநதியாவில் மீணடும்

மலர செய்யொம். எனவே, நாம் ஒரு உணறமயான

ஜனநாயக ஆகக ெகதியாக மாறுயொம். விளிம்புநிலை

மற்றும் சிறுபான்மையினரின் நியாயமான

பிரதிநிதித்துவம் இல்ைா்த நாடு உணறமயான

ஜனநாயக நாடாக மாற முடியாது. அமெரிககாவின்

ய்தர்்தல்களின் முடிவுகளிலிருநது நம்பிகறக, அன்பு

மற்றும் எரியும் பிரசனைகளுககும் தீர்வு காணும்

செய்தியை நமது அரசுகளும் அரசியல் ெர்ககமும் மறு

வாசிப்பு செய்யட்டுமாக.

செய்யும் என நம்புயொமாக.

18 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


வடமரைககாயர் பதில்கள்

அத்மரிக் தேர்தலில் இநதியர்கள் த்பற கவணடிய ்படிபபினை

எனை?

கே.எம.அபதுல் கபூர், செனனை-14

தலை விரித்்ாடும் பாசி்சத்்் ஒன்று படடு

தபாராடினால் வீழ்த்தி ஓரத்தில் உட்கார ்வக்கை முடியும்

என்பதை அமெரிக்கை தேர்தல் உணர்த்தியுள்ளது.

இந்தியாவுக்கு மடடுமல்ல பாசி்சத்்ால் பாதிக்கப்பட்டு வாடி

வதங்கி வரும் ஒவ்வொரு நாடடினருக்கும் இதில் பாடம்

உண்டு.

்ொஙகிரசில் சேர்நதுள்ள சசி்ொநத் ஐ.ஏ.எஸ் ்பற்றி?

க.தமிழினியன, செனனை-18

மத்திய அரசின் பாசி்ச தபாக்கு கைண்டு மனம்

பபாறுக்கைாமல் பதவியை தூக்கி எறிந்தவர். தனி ஆவர்த்தனம்

ப்சயயாமல் பிரதான கட்சியில் இணைந்ததை வரதவற்கைலாம்.

மதவாத ்சக்திகை்ள எதிர்த்து கைளம் இறங்கும் நிஜமான

ஹீதராக்கைளான ்சசிகைாந்த் ப்சந்தில்கைள் ஒரு புறம்,

பக்்தாள்கள் தரப்பில் ஆடடுக்குடடியை தூக்கிக்பகைாண்டு

ஆல் டைம் கைாமெடியன்கைளாகை திரியும் அண்ணாம்லகைள்

மற்பறொரு புறம் என அரசியல் அரங்கைம் கை்ள கைடடத்

ப்ாடங்கியுள்ளது

அத்மரிக் சஙகி டரமப தோற்ற சம்பவத்தில் இஙகு த்பரும சோகம்

நிலவுகிறொக்ம? கேள்விப்படடீரா?

பி.அபதுல் ஜப்பார், செனனை-1

அமெரிக்கைாவில் நடந்த நிகைழ்வுக்தகை இந்தியாவில்

இவவளவு குதூகைலம் மக்கைளிடையே ஏற்படடுள்ளது எனில்

அதே நிலை இந்தியாவில் நடந்்ால் ஒரு மாதம் பண்டி்கை

பகைாண்டாடுவார்கைதளா என்னதவா என எண்ணி எண்ணி

அவவிடத்தில் பெரும் த்சாகைம் நிலவுகிறதாம்

அதிகார ்பகிர்வு குறித்து உலத்ஙகும விழிபபுணர்வு ஏற்்படடு

வரும நிலையில் இநதியாவில் மட்டும ்மத்திய அரசின அதிகார

குவிபபு நாளுககு நாள் அதிகரித்து வருகிறதே?

எஸ்.அபதுல் ச்மது, கீழக்னர

கூடடாடசி தத்துவத்திற்தகை தவடடு வைக்கும் மத்திய

அரசின் ப்சயலுக்கு பல மாநில அரசுகைள் கைடும் எதிர்ப்பு

தெரிவிக்கின்றன. அண்்மயில் பாஜகைவின் ்்சலன்ட

கூடடணி கட்சிகைளில் ஒன்றான சிபி ஐ என்ற மத்திய

புலனாயவு அமைப்பு மீது கைடும் குற்றச்சாட்டினை

தெரிவித்து வருவத்ாடு இன்றுவரை 9 மாநிலங்கைள் சிபிஐ

தம் மாநிலத்தில் முன் அனுமதியின்றி ப்சயல்பட முடியாது

என கை்வடைத்துள்ளன. தென் தி்்ச தகைரளம் ஆந்திரம்

ப்ாடங்கி வடபுலத்து பஞ்சாப் வரை சி.பி.ஐ அமைப்புக்கு

அனுமதி இல்்ல என தெரிவித்துள்ளன. அடுத்து

பாஜகைவின் வலுவான கூடடணி ்சக்தியான தேர்தல்

ஆணையத்்் எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகைள் ஆளும்

மாநிலங்கைள் அணி திரளக்கூடும்.

பீகாரில் 19 முஸ்லிம்ள் சடடை்மனறம செல்கிறார்கள் இதனை

எப்படிப ்பொர்ககிறீர்கள்?

பி.அபதுல் கலொம, திருச்சி-20

கடும் ஏமாற்றத்துடன் பார்ககிறேன். வாட்சப்

வீரர்கள் பெருமையுடன் பகிர்நது கொண்டு

திரிெற்த காணும் யபாது பரி்தாபமாக

இருககிறது. எம் ஐ எம் களத்தில் குதித்்த்தால்

முஸ்லிம் சமஉககள் கூடு்தைாக கிடைத்துள்ளனர்

என்றும் சிலர் பதிவிடுெற்த கா்ணமுடிகிறது.

உணறமயில், 2015 இல் 24 முஸ்லிம்கள்

சட்டமன்றம் சென்றார்கள். உவைசியின்

புணணியத்்தால் ்தற்யபோது 5 குறைநதுள்ளது.

கடந்த ய்தர்்தலுககும் இப்யபாற்தய

நிலவரத்துககும் மட்டுமே உள்ள வித்தியாசம்.

இன்னும் யெ்த விவரம் முழுமையா

வ்தரியவில்லை. இன்றைய சட்டமன்றத்தில்

ராஷ்டிரிய ேை்தா்தளத்தில் இருநது 8 பேர்,

எம் ஐ எம் இல் இருநது 5; காங்கிரசில் 4 பேர்;

மார்கசிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் 1; மாயாவதியின்

பகுஜன் சமாஜ் இல் இருநது ஒருவர்

அவெளவு்தான். நியாயமாக பார்த்்தால்

விகி்தாசொரப்படி 40 முஸ்லிம் ச ம உககள்

பீகார் சட்டமன்றத்தில் இருககயெணடும்.

வடை மரைக்காயர் ்பதில்்கள்: அரசியல், சமூகம் சார்ந்த ப்கள்வி்கம்ள வாச்கர்்கள் த்கொடுக்கைொம. தேர்வுதசய்யப்்படும சிறந்த ப்கள்வி்களுககுச்

சன்மானம வழங்கப்்படும. ப்கள்வி்கம்ள அனுப்்பவேண்டிய மு்கவரி: ஆசிரியர், மக்கள் உரிமை வார இதழ், 7, வடைமரைக்காயர் தெரு,

மண்ணடி, சென்னை - 1. கீழ்க்கண்டை மின்னஞசல் அல்லது மு்கவரிககு உங்கள் ப்கள்வி்கம்ள அனுப்்பைொம. kelviurimai@gmail.com

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 19


புது்மடைம ஹலீம

த வதை மு்கொம்கள் முற்றிலுமொ்க

அழிக்கப்்பட்டை பிறகும, யூத விபரொத

"யூ ப்பொககிற்கு எதிரொ்க சர்வதேச

சமூ்கத்தொல் ்கட்டைமைக்கப்்பட்டை ஒரு

எழுச்சியைப் ப்பொன்று, முஸ்லிம

விபரொத உணர்வு்களுககு எதிரொ்கவும

மி்கப்த்பரும ஒரு ப்பொராட்டம் ்கட்டைமைக்கப்்படை

வேண்டும" என உரத்துப் ப்பசியிருககிறார் துருககிய

ஜனாதி்பதி தயிப் எர்படைொ்கன்.

நவம்பர் 1,1995 ஆம ஆண்டில் ப்பொஸ்னியா

மற்றும ஸ்ரேப்ரினி்கொவில், ப்பொஸ்னிய முஸ்லிம

மக்களுககு எதிரொ்க மூன்று ஆண்டு்கள் செர்பிய

ராணுவம நடைத்திய இனப் ்படுத்கொலை்கம்ள முடிவுககு

த்கொண்டு வந்த படைட்டைன் அமைதி ஒப்்பந்தம நடைந்து

முடிந்த 25வது ஆண்டு நினைவு விழா நி்கழ்ச்சியை

முன்னிட்டு, துருககிய ஜனாதி்பதி எர்படைொ்கன்

அனுப்பிய வீடிபயொ செய்தியில் தான், சர்வதேச

முஸ்லிம சமூ்கத்திற்கு ஒரு ்பைமான செய்தியை

அனுப்பியிருந்தார் அவர்.

ப்பொஸ்னியாவில் ்கற்றுக த்கொண்டை ்பொடைங்கள்

ப்பொஸ்னியா மற்றும ஸ்ரேப்ரினி்கொவில் ்கற்றுக

த்கொண்டை ்பொடைங்கள் மற்றும அதன் நினைவு்கள்

குறித்து சைகப்கொபமொர் அறக்கட்டைம்ள, நினைவேந்தல்

நி்கழ்ச்சியை ஏற்்பொடு செய்திருந்தது.

யு்கஸ்பைொவியாவிலிருந்து பிரிந்த ஒரு நாடு தான்

ப்பொஸ்னியா. இஙகு ப்பொஸ்னிய முஸ்லிம்கள்,

செர்பியர்்கள், குபரொஷியர்்கள் என மூன்று வம்கயான

இன மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர். ப்பொஸ்னியா மற்றும

குரேசிய அரசு்களில் ஏற்்பட்டை முரண்்பொட்டின்

்கொரணமொ்க மி்கப்த்பரும இனக ்கைவரம

ப்பொஸ்னியாவில் ்கட்டைமைக்கப்்பட்டைது.

ப்பொஸ்னியாவில் தனி நாட்டிற்்கொன ஓட்தடைடுப்பில்

செர்பியர்்கள் ்கைந்து த்கொள்்ளவில்லை. ப்பொஸ்னிய

முஸ்லிம்கள் மட்டுமே முழுமையொ்க ்கைந்து

த்கொண்டைனர். இதன் ்கொரணமொ்க 1992 ஆம

ஆண்டு வொககில் செரிபிய ராணுவத்தினரால்

ப்பொஸ்னியாவின் முஸ்லிம மக்கள் ்கடுமையொ்க

க்பொஸ்னியா ்மற்றும குரேசிய

அரசுகளில் ஏற்்பட்ட முரண்பொடடின

காரண்மொ் மிகப்பெரும இைக

கலவரம க்பொஸ்னியாவில்

கடடைன்மக்ப்பட்டது. க்பொஸ்னியாவில்

தனி நொடடிற்்ொை ஓட்டெடுபபில்

செர்பியர்கள் கலநது த்ொள்ளவில்லை.

க்பொஸ்னிய முஸ்லிம்ள் மட்டுக்ம

முழுன்மயாக கலநது த்ொண்டனர்.

இன காரண்மொ் 1992 ஆம ஆணடு

வொககில் செரிபிய ராணுவத்தினரால்

க்பொஸ்னியாவின முஸ்லிம ்மக்ள்

கடுன்மயாக தாக்ப்பட்டனர்.

20 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


எர்டோகனின்

அறைகூவல்

தாக்கப்்பட்டைனர். 1992ம ஆண்டு முதல் 1995ம

ஆண்டு வரையில் மிகக் ்கடுமையான முறையில்

ப்பொஸ்னிய முஸ்லிம்கள் இனப்்படுத்கொலை

தசய்யப்்பட்டைனர்.

1995ம ஆண்டு ஜூலை மாதம 11ம தேதி அன்று

மட்டும எட்டைொயிரத்துககும பமற்்பட்டை முஸ்லீம

ஆண்்கள், த்பண்்கள், குழந்மத்கள் என நெஞசம ்பமத

பதைக்கும வண்ைம செர்பிய ராணுவத்தினரால்

இனப்்படுத்கொலை தசய்யப்்பட்டைது நம இதயங்கம்ள

இன்று வரையில் ்கொயத்தை ஏற்்படுத்திக

த்கொண்டிருககிறது.

1992 - 1995 ஆண்டு ்கொைக்கட்டைத்தில் மட்டும

சுமார் இரண்டு இைட்சம ப்பொஸ்னிய முஸ்லிம்கள்

்படுத்கொலை தசய்யப்்பட்டைனர் என்கிறொர்்கள். ்கொல்

நூற்றாண்டு ்கடைந்த ப்பொதிலும, ஸ்ரேப்ரினி்கொவில்

நடைந்த அந்த இனப்்படுத்கொலை்களில் எங்களின்

அன்்பொன தியாகி்கம்ள நான் ்கருணைபயொடு நினைவு

கூறுகிறேன். மேலும ்பொதிக்கப்்பட்டைவர்்களின்

குடும்பத்தினருககும, ப்பொஸ்னியாவின் மக்களுககும

என் ஆழமான மனவருத்தத்தை தெரியப்்படுத்த

்கடைமம்பட்டுள்ப்ளன் என அந்த வீடிபயொ செய்தியில்

எட்படைொ்கன் தெரிவித்திருககிறார். துரதிஷ்டைவசமொ்க

அந்த இனப் ்படுத்கொலை்களின் ்கொரணமொ்க தங்களின்

அன்புககு உரியவர்்கம்ள இழந்தவர்்களின்

ப்கொரிகம்க்கம்ள இன்று வரையில் முழுமையொ்க

நிமறபவற்றப்்படைபவ இல்லை. மேலும குற்றவாளி்களில்

த்பரும்பொபைொர் தேவையான தண்டைமனமய

முழுமையொ்கவும த்பறவே இல்லை.

ஐககிய நாடு்களின் சம்பயின் ்பொது்கொப்பில் தஞசம

புகுந்த எங்களின் சப்கொதர, சப்கொதரி்களிடம் ஐககிய

நாடு்கள் சம்பயின் பிரதிநிதி்கள் தங்களின் முறையான

அனுசரனையை தெரிவிக்கவில்லை. ஐபரொப்பிய

அரசியல்வாதி்களும, செய்தி ஊடை்கங்களும,

ஸ்ரேப்னி்கொ இனப்்படுத்கொலையில் தேவையான

்படிப்பிமன்கம்ள இறுதி வரையில் த்பற்றுக

த்கொள்்ளவில்லை என்கிறார் எர்படைொ்கன்.

சிரியா முதல் யேமன் வரையிலும அரக்கன் முதல்

நியூசிலாந்து வரை உலகின் ்பை ்பகுதி்களில்

நடைந்பதறிய இனப் ்படுத்கொலை்களில் முத்தொய்ப்்பொன

ஸ்ரேப்ரினி்கொ இனப் ்படுத்கொலை ஒரு பமொசமான

எடுத்துக்கொட்டைொ்க இன்றுவரை இருககிறது. சர்வதேச

அமைப்பு்கள் சமீ்ப ்கொைமொ்க இத்தம்கய அட்டூழியங்கம்ள

வெறும ்பொர்மவயொ்ளரொ்கபவ எதிர்த்கொள்கின்றன என

வேதனையுடைன் குறிப்பிடுகிறார் எர்படைொ்கன்.

இனப் ்படுத்கொலை்கள் மீண்டும நி்கழாமல் தடுக்க

மனித உரிமம்கள் மற்றும ஜனநாயகம் ்பற்றி

உலகிற்கு ்பொடைம எடுககும வ்ளர்ந்த நாடு்கள் ்பைவும

இஸ்லாமிய அச்சுறுத்தல் மற்றும இனவெறி

ஆகியவற்றில் முன்னிலை வகிப்்பதை நொம

்கொண்கிறோம். இனவெறி ்பயங்கரவாதம ்பை

பமற்்கத்திய நாடு்களிலும பிளேக் பநொய் ப்பொை, வெகு

பவ்கமொ்க ்பரவிக த்கொண்டிருககிறது. முஸ்லீம

வழி்பொட்டுத் தலங்கள், அவர்்கள் வேலை செய்யும

இடைங்கள் என முஸ்லிம்கம்ள குறிவைத்து தொககுதலுககு

உள்்ளொக்கப்்படுகிறொர்்கள். இது மி்கவும ்கவலைககுரிய

செயல்்க்ளொ்க அமவ்கள் அதி்கரித்த வண்ைம

இருப்்பதொ்கவும அச்செய்தியில் எர்படைொ்கன்

குறிப்பிட்டுள்்ளொர்.

மனித குலத்தின் எதிர்காலம் அதன் நமபிகம்க்கள்

மற்றும ்கைொச்சொரங்களுககு எதிரொ்க அச்சுறுத்தல்்கம்ள

நிறுத்தச் தசொல்லும சரியான நேரம இதுவேயாகும.

ஸ்ரேப்ரினி்கொவில் நடைந்பதறிய இனப் ்படுத்கொலை்கள்

மீண்டும நி்கழாமல் தடுப்்பதற்்கொ்க நொம தைரியமொ்க

ஒன்றிணைந்து குரல் த்கொடுக்க வேண்டும. அதற்்கொன

தீர்வு்கம்ளயும பதடை வேண்டும. நமககும நம

நாடு்களுககு மட்டும அல்ல, நம குழந்மத்கள் எதிர்

்கொைத்திற்கும சேர்ர்து நொம நம த்பொறுப்ம்ப நிறைவேற்ற

வேண்டுமென உை்க முஸ்லிம நாடு்களுககு

அறைகூவல் விடுத்துப் ப்பசியிருககிறார் துருககியின்

ஜனாதி்பதி எர்படைொ்கன்.

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 21


அபிராமம் அபதுல் காதர்

யராைாவிற்கான மருநது ஒரு

வழியாக துருககி மருத்துவ

க்கா ்தம்பதிகளின் முயற்சியால்

சாத்தியமாகி உள்ளது.

ஜ ெ ர் ம ா னி ய

நிறுவனமான BioN-

Tech இல் பணிபுரியும் 55 வய்தான

உகுர் சஹின் (Ugur Sahin) மற்றும்

53 வய்தான அவரது மனைவி

(Oezlem Tuereci) ஓஸ்லெம் துரககி

யும் இணைந்து கணடுபிடித்துள்ள

்தடுப்பு மருநது உலகிற்கு நம்பிகறக

அளிகககூடிய்தாய் இருககிறது.

பிபிஸர் (Pifizer) மற்றும்

பயோன்டெச் ( BioNTech)

நிறுவனங்கள் இம்மருநது

விரைவில் பயன்பாட்டுககு

வெளியிடப்படும் என அறிவித்துள்ளது

உலகத்தின் முககிய திருப்புமுனையாகப்

பார்ககப்படுகிறது.

துருககியில் இஸ்கென்ந்தரன்

பகுதியில் பிைநது, ஃயபார்ட்

கம்பெனியில் பணிபுரிந்த ்தைது

்தந்தையுடன் ஜெர்மனிககு

புலம்பெயர்ந்த உகுர் சஹின்,

ஜெர்மனியின் புகழ்பெற்ற

(University of Cologne) குளேன்

பல்கலைககைகத்தில் மருத்துவம்

பயின்றார். 1990 இல்

பட்டப்படிப்பை முடித்து 1993

இல் முனைவர் பட்டம் பெற்று,

சார்ைாணட் பல்கலைககைக மருத்துவமனையின்

்தறைமை மருத்துவராக 8 ஆணடுகள்

பணிபுரிந்தார். ்தைது மனைவியுடன் இணைந்து

பயோன்டெச் (BioNTech) எனும் நிறுெைத்ற்த

வ்தாைங்கி அதில் புற்றுயநாவயதிர்ப்பு

சிகிசறெககாை மருநதுகளை ்தயாரித்து வந்தனர்.

இநநிறுவனத்தில் Bill & Melinda Gates Foundation

சுமார் 550 இலட்சம் (ஐந்தரை யகாடி) அமெரிகக

டாலர்களை மு்தலீடு செய்துள்ளது

குறிப்பிைத்்தககது.

ககாதராைா

தடுப்பு மருந்து:

முஸ்லிம் தம்பதியிைர சாதனை

22 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


உலக அளவில், இன்று வரை 5.3 யகாடி பேர்

வகாயராைாவால் பாதிககப்பட்டு அதில் சுமார்

13 இலட்சம் பேர் மர்ணமடைநதுள்ள சூழலில்

மருத்துவர் உகுர் சஹின் உருவாககியுள்ள ்தடுப்பு

மருநது உலக மககள் அனைவருககும்

வரப்பிரசா்தமாக அமையும் என்பதில்

அய்யமில்லை. வ்தாைர்நது உயர்நதுவரும்

வ ்த ா ற் று

எணணிகறகறய

மட்டுப்படுத்்தவும்;

சரிநதுவிட்ட பல

நாடுகளின் வபாரு

ள ா ்த ா ர த் ற்த

உயர்த்்தவும் இது

நிசெயம் கை

வகாடுககும்.

்தடுப்பு மருநது

கணடுபிடிகக

ப ா டு ப ட் ட

இத்்தம்பதியினர்

உயர் அங்கீகாரமான

யநாபல் பரிசு

வழங்கப்பட ்தகுதி

பெற்றவர்களாக

கரு்தப்படுகின்றனர். உலக அளவில்

இஸ்ைாயமாஃயபாபியா கவனம் பெற்றுவரும்

வேளையில், வ்தாைர்நது மனி்தயநயமிககெர்க

ளையும்; சிறந்த சமு்தாயத்ற்த கட்ைறமககும்

திறனுள்ளவர்களையும் வகாணை சமூகமாக

முஸ்லிம்கள் நிரூபித்து வருகின்றனர்.

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 23


அருந்ததிராய் பாடம் நீக்கம்:

மனி்தநேய மக்கள் ்கட்சி ்கணடனம்!

னிதநேய மக்கைள்

கட்சியின் தலைவர்

பேராசிரியர் எம்.எச்.

ஜவாஹிருல்லா

வ ெ ளி யி டு ம்

பத்திரிக்்கை அறிக்்கை:

மதனான்மணியம் சுந்தரனார்

பல்கை்லக்கைைகைம் ஆங்கில முதுகை்ல

வகுப்புப் பாடத் திடடத்தில் கைடந்த

மூன்றாண்டுகைளாகை இடம்பெற்றிருந்த

எழுத்்ாளர் அருந்ததிராயின் Walking

With The Comrade என்ற

புத்்கைம் பாடத்திடடத்திலிருந்து

திடீரென்று நீக்கப்பட்டுள்ளது

என்று மதனான்மணியம்

சுந்தரனார் பல்கை்லக்கைைகைம்

துணைவேந்தர் தன்னிச்்சையாகை

அறிவித்துள்ளார்.

ஆர்.எஸ.எஸ – பாரதீய ஜனதா

கட்சியை ்சார்ந்த மாணவர்

அமைப்பான அகில பாரதீய

வித்யார்த்தி பரிஷத்தின் (ஏ.பி.வி.

பி) நிர்ப்பந்தத்தின் கைாரணமாகைதவ

்சர்வத்்ச புக்கைர் விருது பெற்ற பிரபல எழுத்்ாளர்

அருந்ததிராயின் புத்்கைம் நீக்கப்பட்டுள்ளதை மனிதநேய

மக்கைள் கட்சியின் ்சார்பில் வன்்மயாகைக் கைண்டிக்கின்றேன்.

தமிைகை உயர்கைல்வித்துறை, மாநில அரசின் அதிகைாரத்திற்கு

உடபடடுள்ள நிலையில் ஒரு மாணவ அமைப்பின்

எதிர்ப்புக்கு அடிபணிந்து புத்்கைத்்் நீக்கியிருப்பது அதிமுகை

அரசின் இயலாமையைக் கைாடடுகிறது.

கைல்வித்துறையை

கைாவித்துறையாக்கும்

தநாக்கைத்துடன் ஆர்.

எ ஸ . எ ஸ .

வியூகைத்தின்படி

ப ் ா ட ர் ந் து

ப்சயல்படடுவரும்

பா.ஜ.கை. மற்றும் அதன்

மாணவர் அமைப்பு

உ ள் ளி ட ட

அமைப்புகைளின்

ஆர்.எஸ்.எஸ் – ்பொரதீய ஜனதா

்டசியை சொர்ந ்மொணவர்

அன்மப்பான அகில ்பொரதீய

வித்யார்த்தி ்பரிஷத்தின (ஏ.பி.வி.பி)

நிர்ப்பநத்தின காரண்மொ்கவ

சர்வதேச புக்ர் விருது த்பற்ற பிர்பல

எழுத்தாளர் அருநதிராயின புத்்ம

நீக்ப்படடுள்ளதை ்மனிதநேய ்மக்ள்

்டசியின சார்பில் வன்மையொ்க

்ணடிககினகறன.

அடாவடிப் தபாக்கிற்கு அடிபணியாமல் அருந்ததிராயின்

புத்்கைம் மீண்டும் அதே பாடத்திடடத்தில் த்சர்க்கை நடவடிக்்கை

எடுக்கை வேண்டும் என தமிைகை அர்்ச மனிதநேய மக்கைள்

கட்சி ்சார்பில் வலியுறுத்திக் கேட்டுக்பகைாள்கிறேன்.

24 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


சமுதாயச் செய்திகள்

இலங்்கையில் இறந்த முஸலிம்கைளில் உடல்கை்ள உலகை

சுகைாதார நிறுவனத்தின் வழிகைாடடுதலுக்கு எதிராகை எரிக்கும்

இனவெறி பிடித்த இலங்்கை அர்்சக் கைண்டித்து தமிழ்நாடு

முஸலிம் முன்னேற்றக் கைைகைத்தின் ்சார்பில் ப்சன்்ன இலங்்கை

தூதரகைம் முன்பு மாபெரும் ஆர்ப்பாடடம் தமுமுகை தலைவர்

பேராசிரியர் எம்.எச்.ஜவாஹிருல்லா அவர்கைளின் தலைமையில்

நடைப்பெற்றது. தலைமை நிர்வாக்குழு உறுப்பினர் குனங்குடி

ஆர்.எம்.அனஃபா, தமுமுகை மாநில ப்சயலாளர் சிவகைாசி

முஸ்பா, தலைமை பிரதிநிதி அப்துல் கைாதர் மற்றும் மாநில

மாவடட நிர்வாகிகைள் கைலந்துக்பகைாண்டு கைண்டன உரை

நிகைழ்த்தினார்கைள். ஏராளமான கைைகை ்சதகைா்ரர்கைள்

கைலந்துக்பகைாண்டு கைண்டனங்கை்ள பதிவு ப்சய்னர்.

பிரபல மார்க்கை அறிஞர்கைள் மவலவி ஹூ்்சன் மன்பஈ மற்றும்

மவலவி அப்துல் கைாதர் மன்பஈ ஆகிதயார் தமுமுகை தலைவர்

பேராசிரியர்.எம் எச். ஜவாஹிருல்லா அவர்கைள் முன்னிலையில்

தமுமுகை தலைமையகைத்தில் ்சமுதாய பேரியக்கைமான

தமுமுகைவில் இணைந்தனர். இந்நிகைழ்வில் தமுமுகை தலைமை

ப்சயற்குழு உறுப்பினர் குணங்குடி ஹனபா, தமுமுகை மாநில

ப்சயலாளர்கைள் ்சலீமுல்லாகைான், தகைா்வ ்சாதிக் அலி

ஆகிதயார் உடனிருந்தனர்.

முஹம்மது நபி(ஸல்) அவர்கை்ள தகைலிச்சித்திரம் வரைந்ததை

ஆதரித்து கைருத்துரைத்தன் மூலம், வன்முறைக்கு வித்திடட

பிரான்ஸ அதிபர் இமானுவல் பமக்தரோனை கைண்டித்து,

திருவாரூர் கூத்்ாநல்லூரிலும், நா்கை நாகூரிலும் தமுமுகை

்சார்பில் மாபெரும் கைண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன.

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 25


அகில இந்திய மஜ்லிஸ கட்சியின் த்சலம் மாவடட பபாருளாளர் J.முஹம்மது பாசில், மாவடட துணைத் தலைவர் ஆ.K.்ச்ாம்

உ்்சன், மாவடட இணைச் ப்சயலாளர் K.மகைபூப் பாஷா, மாவடட மாணவரணி ப்சயலாளர் S.முகைமது ரியாஸ, முன்னாள் மாவடட

மாணவரணி துணை ப்சயலாளர் B.்ச்க்கைத்துல்லா, முன்னாள் மாவடட ஊடகைப் பிரிவு துணைச் ப்சயலாளர் Y.அபுதாஹீர், 40

வடட கிளை தலைவர் S.முஹம்மது ஹ்சன் ஆகிதயாருடன் 30க்கும் மேற்படட அக்கட்சியினர் ்ங்கை்ள தமிழ்நாடு முஸலிம்

முன்னேற்றக் கைைகைம் மற்றும் மனிதநேய மக்கைள் கட்சியில் மாவடட நிர்வாகிகைள் முன்னிலையில் இணைத்துக் பகைாண்டனர்.

மதுரை வடக்கு மாவடடம் தமுமுகை மமகை ்சார்பாகை "இணைய

உலகில் இஸலாமியர்கைளின் இன்்றய நிலை" என்கிற

தலைப்பில் கைருத்தரங்கைம் நடைபெற்றது. மனிதநேய மக்கைள்

கட்சி துணைப் பபாதுச்ப்சயலாளர் K.முகைம்மது பகைௌஸ மற்றும்

மாவடட நிர்வாகிகைள் கைலந்து பகைாண்டனர்.

திருப்பூர் வடக்கு மாவடடம் பாண்டியன் நகைர் கிளை தமுமுகை

்சார்பாகை தர்பியா நல்பலொழுக்கை பயிற்சி முகைாம் நடைபெற்றது.

தமுமுகை மாநில ப்சயலாளர் தகைா்வ ்சாதிக் அலி தமுமுகை

தலைமைக் கைைகை தபச்்சாளர் தகைா்வ முஜிபுர் ரஹமான் மற்றும்

மாவடட நிர்வாகிகைள் சிறப்புரை நிகைழ்த்தினர்.

ப்ன்கைாசி மாவடடம் ்சாம்பவர் வடகை்ர கிளையில் தமுமுகை

மமகை பபாதுக்குழு கூடடம் நடைபெற்றது தமுமுகை மாநிலச்

ப்சயலாளர் மைதீன் த்சட்கான் மற்றும் மாவடட நிர்வாகிகைள்

கைலந்து பகைாண்டார்கைள்.

ப்ன்கைாசி மாவடடம் புளியங்குடியில் தாமிரபரணி கூடடு

குடிநீர் திடடத்திற்கு த்ாண்டப்படட ்சா்லகை்ள சீர்மக்கை

தகைாரி மனிதநேய மக்கைள் கட்சி ்சார்பாகை நாற்று நடும்

தபாராடடம் நடைப்பெற்றது.

26 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


சிறப்பு இணையவழி

கருத்தரஙகஙகள்

நதிய சுதந்திரப்யபோராட்ட மாவீரன்

கருநாடக வேங்கை, தீரன் திப்பு

இ சுல்்தானின் பிறந்த தின நினைவு

கருத்்தரங்கம், ்தமுமுகவின் மா்ணெர்

அமைப்பான சமூகநீதி மா்ணெர்

இயககத்தின் சார்பில் கடந்த நவம்பர்

10 அன்று மாலை இற்ணயவழியில் நடைபெற்றது.

சமூகநீதி மா்ணெர் இயகக மாநிைப்வபொருளாளர்

்தமீம் அன்சாரி ்தறைமையில் நடைபெற்ற

இககருத்்தரங்கில், மயைான்மணியம் சுந்தரனார்

பல்கலைக கழக முன்னாள் பதிவாளர், பேராசிரியர்

மணிககுமார் அவர்களும், அரசு கலைககல்லூரி

முன்னாள் வரலாற்றுப் பேராசிரியர், பேராசிரியர்

்தஸ்்தகீர் அவர்களும் வரலாற்றில் மறைககப்பட்ை பல

்தகவல்களை நேரககட்டுப்பாடு கார்ணமாக சுருககமாக

எடுத்துறரத்்தனர். முன்னிலை வகித்்த மனி்தயநய

மககள் கட்சி வபாதுசவெயலாளர் ெயகா்தரர் ப. அப்துல்

சமது, மிக விரிவான வரலாற்றை எடுத்துரைகக

பேராசிரியர்களுககு யபாதிய நேரம் அளித்திடும்

வகையில், வகாயராைா யநாய் வ்தாற்று அபாயம்

நீங்கியதும், சமூகநீதி மா்ணெர் இயககத்தின் சார்பில்

பெரும் அரங்கில் முழுநாள் கருத்்தரங்கம் நைத்்தப்பட

யெணடும் என கேட்டுக வகாணைார்.

ய்தசிய கல்வி தினமான நவம்பர் 11 அன்று மாலை,

்தமுமுகவின் மனி்தெள மேம்பாட்டு அணியான விழி

அமைப்பின் சார்பில், இநதியாவின் மு்தல் கல்வி

அமைசெரான மவைாை அபுல்கலாம் ஆசாத் குறித்து,

அவரின் பிறந்த தினத்தில் இற்ணயவழி கருத்்தரங்கம்

நடைபெற்றது. இககருத்்தரங்கத்ற்த விழி அமைப்பின்

மாநிைச செயலாளர் முனைவர் ஹுஸைன் பாஷா

்தறைமையேற்க, ்தமுமுக -- மமக ்தறைவர் பேரா.

முனைவர். ஜவஹிருல்லா முன்னிலை வகித்்தார்.

அலிகர் முஸ்லிம் பல்கலைக கழக வரலாற்றுத் துறை

பேராசிரியர் சாநத்னீ பீ அவர்களும் ஊடகவியலாளர்

ஆழி. செநதில்நா்தன் அவர்களும் சிறப்புரையாற்றினர்.

இநதிய அரசியலிலும், வரலாற்றிலும் ்தவிர்கக இயலா்த

இரு பெரும் ஆளுமைகளின் சிறப்புகளை, அவர்களது

பிறந்த தினத்தில், இளைய ்தறைமுறையினருககு

எடுத்துரைத்து நம்பிகறகயூட்டிய ்தமுமுக அணிகளின்

செயல்பாடுகள் பாராட்டுககுரியவை.

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 27


அபூஸாலிஹ்

பிரான்ஸ் அதிபருக்கு

்கனடா பிரதமர் பதிலடி

ரான்சில் நபிகள் பெருமானாரை

அவமதிககும் வி்தமாக கார்ட்டூனை

பி வெளியிட்ட இழி செயலுககு, உலகம்

முழுவதும் கடும் கணைைம் எழுநதுள்ள

நிலையில், மேற்கு உலகத்தில் கைத்்த

கள்ள மவுனம் நிலவியது. அந்த

மவுைத்ற்த கிழிககும் வி்தமாக கனடா பிர்தமர் ஜஸ்டின்

ட்ரூயைா, ்தைது கருத்ற்த அழுத்்தமாக பதிவு செய்துள்ளார்.

குறிப்பாக, பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மகரானுககு

ஆ்தரவு கிடையாது என்பற்த வ்தளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

கேலிசசித்திரங்களை பரப்பி மககறள

காயப்படுத்்தககூடிய செயல்கறளச செய்ெ்தற்கு எந்த

கார்ணமும் இல்லை. இது ய்தறெயற்ற ஒன்று என

பிரான்ஸ் அரசை கனடா பிர்தமர் கணடித்துள்ளார்.

சார்லி வஹப்யைாவுககு எதிரான ்தாககு்தல்கள்,

பிரான்சில் நபிகளாரின் கார்ட்டூன்களை

மேலும் பரப்பவும்;

உருவாககுெ்தற்குமான

சாககுப்யபாககு ஆகும். இது

ய்தறெயற்றது என்கிறார். 2015

இல் கார்ட்டூன் விவகாரம்

ய்தறெயற்ற பிரசறைகளை

ஏ ற் ப டு த் தி ய ய ்த ா டு

மட்டுமல்லாமல் ஊககுவித்்தது.

கடந்த சில வாரங்களில், பல

கத்திககுத்து ்தாககு்தல்கள்

நடந்தன. ஆசிரியர் சாமுவேல்

பேட்டியின் வகாறை மற்றும்

அ்தற்கு முன்பு நபி அவர்களின்

கார்ட்டூன்களை ்தைது

மா்ணெர்களுககு காட்சியாககிய

பின் நடந்தது ்தான் அ்தற்கு

கார்ணம் என்று சிலர் நம்புகிறார்கள்.

கார்ட்டூன் விவகாரத்தில் ்தமது

அரசு ஒரு யபாதும் பின்வாங்காது

என பிரெஞ்சு அதிபர் கூறியற்தத்

வ்தாைர்நது, இந்த விவகாரத்தில்

பிரான்ஸ் ்தரப்புககு ்தமது

ஆ்தரவில்லை என்று கனடா பிர்தமர்

கூறினார்.

்தாம் எப்யபோதும்

கருத்து சுதந்திரத்திற்கு

ஆ்தரவானவன்

என்றும்; ஆனால்,

கருத்து சுதந்திரம்

வரம்புககுட்ப

ட் ை ்த ா க

இருககயெணடும்.

கணணியத்துககுரிய

பன்மை சமூகத்தில் வாழ்கியைாம், நாம்

கவனமாக இருகக யெணடும். கருத்து

சுதந்திரம் எனும் பெயரில் உருவாகும்

அ்தன் ்தாக்கத்தைப் பற்றி அறிநதிருகக

யெணடும். அ்தறை ்தவிர்கக முயற்சி

செய்யயெணடும். சமூகங்கள் மற்றும்

மககள் மீ்தான அரசின் செயல்கள்

மற்றும் வொற்கள் ஒரு பெரிய அளவிலான

பாகுபாடு ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின்மீது

காட்டப்படுகிறது எனும் குற்றசாட்டை

எதிர்வகொள்ள யெணடியிருககும் என்ற

ஜஸ்டின் கருத்துச சுதந்திரம் என்பது

எல்யைாரிடமும் அககறையுடனும்

மரியாற்தயுடனும் பேணப்படவேண்டும்.

மேலும் ய்தறெயற்ற அல்லது சீரற்ற

முறையில் யாரையும் காயப்படுத்்தாமல்

கவனமாக இருகக யெணடும் என்று

பிரான்ஸ் ்தரப்புககு சூடு வகாடுத்்தார்.

கேலி சித்திரங்கள் உருவாககியற்த

எவெளவு ்தான் நியாயப்படுத்தினாலும்

புனி்த உ்ணர்வுகளை காயப்படுத்்த

அனுமதிகக முடியாது என்ற கனடா

பிர்தமர் மேற்குலகில் நடுநிலையான,

மனி்தயநயமிகக ்தறைவராக திகழ்நது

வருகிறார் . 2015ககு பிறகு மேற்குலகில்

அகதிகளை அனுமதிகக மாட்யைாம்

என்ற குரல் பரவலாக எழுந்த யபாது

அகதிகளை அரெற்ணத்து

ஆ்தரவளித்்தவர். ஈழம் மு்தல் சிரியா

வ ர ை , அ வ ர் ம க க ள்

இ்தயங்களைவென்றவர்.

ஐயராப்பாயெ பற்றி எரியும் கார்ட்டூன்

விவகாரத்தில் கனடா பிர்தமரின்

வ்தளிவான; துணிவான நிலைப்பாடு

உலகை திரும்பி பார்கக வைத்துள்ளது.

மகரான் யபான்ை மாககான்களின்

மமதைக்கு மர்ண அடி வகாடுத்துள்ளது

என்றால் அது மிகையன்று.

28 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020


தமிழில்: அபு இஸ்்மத்

பகுப்பாய்வு வேதியல் துறையில்

முதனனமயானவராக

பேரா. இம்ரான அலி தேரவு

மெரிககாவின் ஸ்டேன்ஃயபார்ட்

பல்கலைக கழகம், டெல்லி

அ ஜ ா மி ஆ மி ல் லி ய ா

பேராசிரியரான, இம்ரான்

அலியை பகுப்பாய்வு வேதியல்

துறையில் இநதியாவின்

மு்தன்றமயானவராகத் வ்தரிவு செய்துள்ளது.

டெல்லி ஜாமிஆ மில்லியா பல்கலையில்

வேதியியல் துறை பேராசிரியரான அலி,

புற்றுயநாய் எதிர்ப்பு மருநது ஆராய்சசி துறையில்

உலக அளவில் அறியப்பட்டுள்ளவர். அத்துடன்

உலக அளவிலான பகுப்பாய்வு வேதியல் துறை

ஆராய்சசியாளர்களில் 24 ஆம் நபராக அமெரிகக

நிறுெைத்்தால் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளார்.

ஜான் அயயாஅன்னிடிஸ் ஆசிரியராக உள்ள

ப்யளோஸ் உயிரியல் (PLOS BIOLOGY) வெளியிட்டுள்ள

திருத்தியமைககப்பட்ை அறிவியலார்களின்

குறியீட்டுப் பட்டியலில் 68,80,389

ஆராய்சசியாளர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

பேரா. அலியைத் ்தவிர மேலும் 12 டெல்லி

ஜாமிஆ மில்லியா பேராசிரியர்கள் இப்பட்டியலில்

இடம் பிடித்துள்ளது இங்கு குறிப்பிைத்்தககது.

பேரா. அலி, சுமார் 642 ஆராய்சசி கட்டுரைகள்;

புத்்தகங்களை எழுதியுள்ளார். ஆய்வரங்கங்களில்

சமர்ப்பிககப்பட்ை இவரது

அறிகறககளும்; புத்்தகங்களும்,

அமெரிககா; இங்கிலாநது

மற்றும் நெதர்லாந்து யபான்ை

ந ா டு க ளி ல்

பிரசுரிககப்பட்டுள்ளன.

மேலும் இவர் உலகின் 12

நாடுகளின் விஞ்ஞானிகளுடன்

இணைந்து, அவரது துறையின்

சிறப்பு ஆராய்சசியை யமற்வகாணடு வருகிறார்.

இநதியாவின் மு்தன்றம விஞ்ஞானியாக

பேராசிரியர் அலி ய்தர்நவ்தடுககப்பட்ைது

மகிழ்சசியளிககிறது என ஜாமியா மில்லியா

துற்ண அதிபர் நஜ்மா அக்தர் வ்தரிவித்துள்ளார்.

இது, நூற்ைாணடு விழா வகாணைாடும்

ஜாமிஆவிற்கு கிடைத்துள்ள கணணியம் என்றும்;

ஆராய்சசி மற்றும் கல்விப்பணிகளில் ஜாமிஆ

சிைநது விளங்குெற்த இவரது ய்தர்வு

நிரூபித்துள்ளது என்றும் நஜ்மா மேலும் கூறினார்.

இ்தற்கிடையில், இநதிய ய்தசிய அறிவியல்

கழகப் (INSA) பேரா. ஃபைஸான் அஹமத், உயிர்

இயற்பியல் துறையில் இநதியாவின் முன்னணி

விஞ்ஞானிகளின் பட்டியலில் நாலாமவராக

இடம் பெற்றுள்ளார்.

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 29


்மரியமகு்மொரன

மோசசும், கோஸவாசியும்,

சந்தி சிரிக்கும் சட்டநீதியும்

30 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020

டகத் துறையின்

உ ச ெ க க ட் ை க

ஊ களங்கமாகத் திகழ்கின்ற

அர்னாப் கோஸ்வாமி

என்ற பாஜகவின்

அடிவருடி, அடியாள்,

2018 ஆம் ஆணடு ஒரு வ்தாழிலதிபர்

அன்வாய் நாயகை ப்ணயமாசடி செய்து

்தற்வகாலைககுத் தூணடிய ெைககில்

மகாராஷ்ட்ர மாநில காவல்துறை கைது

செய்்தது.

்தற்வகாலை செய்து கொணை

வ்தாழிலதிபர் அன்வாய் நாயக எழுதிய

்தற்வகாலைக குறிப்பில், அர்னாப் கோஸ்வாமி

்தான் இ்தற்குக கார்ணம் என்று

வ்தளிவாக எழுதியுள்ளார். அது

உணறமயான கடி்தம் என்றும்

உரிய பரிசோ்தறைகளுககுப்

பிறகு நிரூபிககப்பட்டுள்ளது.

ரிபப்ளிக டி.வி. மூலம்

பாஜகவின் ஊடக

அடியாளாக இருககும்

அர்னாப் கோஸ்வாமி

்தைது அரசியல்

செல்வாகறகப்

பயன்படுத்தி இந்த

்த ற் வக ா ல ை

ெைககிலிருநது ்தப்பித்து

வந்தார். மகாராஷ்ட்ர

சிவசேனா அரசு

அர்னாபின் வழகறகத்

துணிவாக தூசு ்தட்டி எடுத்து

சட்டப்படி அெறரக கைது

செய்்தது.

"இநதியாவில் இன்னொரு


சஃபூரா சர்க்ொர் எனற நொனகு ்மொ

கர்பபிணி உள்ளிட்ட ்மொணவப

பிரதிநிதிகளை ்ொடடுமிரொணடி

காவிவெறி அரசு கைது

தசய்க்பொது, இவர்்தளல்லொம

எஙகிருநொர்்ள். கைலாசா நொடடில்

்ணமூடிக கிடைநொர்்ளா? கஞ்சா

வியொ்பரத்னக கணடைைம செய்து அம்பலப்படுத்திய

எழுதிய க்மொசஸ் எனற ஊடை்வியலாளர்

கொல்லப்பட்ட க்பொது ்பொஜக ்மற்றும வலதுசாரி கும்பல்

ஏதேனும கணடைைக குரல் கொடுத்துள்ளதா?

நெருககடி நிலை ெநதுவிட்டது" என்று ப்தறுகிறார்

உள்துறை அமைசெர் அமித்ஷா. "அர்ைாறபக

கைது செய்து கருத்துச சுதந்திரத்ற்த படுகொலை

செய்து விட்டார்கள், அர்னாபுடன் நிற்கா்தெர்கள்

அராஜகத்தின் ஆ்தரவாளர்களே" என்கிற

வ்தானியில் க்தறுகிறார் ஸ்மிருதி ராணி.

சஃபூரா ெர்ககார் என்ற நான்கு மா்த கர்ப்பிணி

உள்ளிட்ட மா்ணெப் பிரதிநிதிகளை

காட்டுமிராணடி காவிவெறி அரசு கைது

செய்்தபோது, இவர்களெல்லாம் எங்கிருந்தார்கள்.

கைலாசா நாட்டில் கணமூடிக கிடந்தார்களா?

கஞ்சா வியாபரத்தைக் கணைைம் செய்து

அம்பலப்படுத்திய எழுதிய மோசஸ் என்ற

ஊடகவியலாளர் கொல்லப்பட்ட போது பாஜக

மற்றும் வலதுசாரி கும்பல் ஏய்தனும் கணைைக

குரல் கொடுத்துள்ள்தா?

அர்னாபுககாக ஏன் இத்்தனை ஆர்ப்பாட்டம்?

உயர் ஜாதிப் பற்று்தானே ஒரே கார்ணம்?

பார்ப்பனிய நலம் காககப் பாடுபடுபவர்

என்ப்தால் ்தானே அர்னாப் கோஸ்வாமிககாக

அகில இநதிய பாஜகவும் ஆடுகிறது.

அர்னாபின் ஜாமீன் கோரும் மனுவை அவசர

வழககாக விசாரிகக யெணடிய அவசியமில்லை

என மகாராஷ்ட்ர உயர்நீதிமன்றம் ்தள்ளுபடி

செய்துவிட்ட உடன் 10.11.2020 செவொய்ககிழமை

10.23ககு உசெநீதிமன்றத்தில் பிற்ண கோரும் மனு

்தாககல் செய்யப்படுகிறது. அன்று மாலையே

மறுநாள் விசாரிககப்பை யெணடிய ெைககுப்

பட்டியலில் அது யெர்ககப்படுகிறது.

உசெநீதிமன்ற ெைககுரைஞர்கள் சங்கத்தின்

(Supreme Court Bar Association SCBA) ்தறைவர்

துஷ்யந்த தேவ் (மூத்்த ெைககுரைஞர்) அர்னாப்

கோஸ்வாமிககுத் ்தரப்படும் சிறப்புச சலுறகககுக

கணைைம் வ்தரிவித்து உசெநீதிமன்ற

பதிவாளருககு கடி்தம் எழுதியுள்ளார்.

சட்டவிரோ்தமாக ஆயிரக்கணககாயைார்

சிறைகளில் அடைககப்பட்டு அவதிப்பட்டு வரும்

சூழலில், அவர்களுகவகல்ைாம் ்தரப்படா்த

சிறப்புச சலுகை, அர்னாப் கோஸ்வாமிககுத்

்தரப்படுவது அதிருப்தி அளிப்ப்தாக துஷ்யநத்

தேவ் ்தைது கடி்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"மகாராஷ்டிர ஆளுநர், உள்துறை அமைசெறர

அழைத்து, அர்னாப் கோஸ்வாமியை

விட்டுவிடுங்கள் என்கிறார். இது்தான் ஓர் ஆளுநர்

செய்ய யெணடிய வேலையா?" என்கிறார் பேரா.

சுபவீ.

சாத்்தான்குளம் பெலிகஸ்ககும், சென்னை

மோசஸ்ககும் பல்லாயிரக்கணககாை முஸ்லிம்

இளைஞர்களுககும் கிடைக்காத சட்ட நீதியும்,

அர்னாப் கோஸ்வாமிகளுககுக கிடைககும்

ெட்ைத்ற்த மீறிய சலுகைகளும் மககறள

யோசிகக வைக்காதா? சட்டத்தின் முன் யாவரும்

சமம் என்ற வாசம் காற்றில் பைககிறது காவிகளின்

ஆட்சியில்.

Owned & Published by Y. MOHAMED SIRAJUDDIN. from 36/74 West Mada Church Street, Royapuram, Chennai -600013. Printed

by R.P. Balamurugan at B.M.S. Printers, 85 Mallan Ponnappa Mudali Street, Triplicane Chennai -5. Editor: M.H. JAWAHIRULLA

நவம்பர் 13 - 19, 2020 | மக்கள் உரிமை | 31


Makkal Urimai Tamil Weekly International Edition Rs.12/-

Date of Publication Monady of Every Week Regd. Newspaper. Regis tar of Newspaper for India No. TNTAM/2004/13270 Postal

Registration No TN/CCN/285?19-21 Licensed tp Pos t Without prepayment TN/PMG (CCR) WPP-547/19-21

32 | மக்கள் உரிமை | நவம்பர் 13 - 19, 2020

More magazines by this user
Similar magazines