24.11.2020 Views

Ulotka Papryka Nowości

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Paprykowe nowości<br />

z firmy Enza Zaden<br />

Maduro F1<br />

Odporność wysoka: Tm:0-2<br />

Typ owocu: blok<br />

Kolor:<br />

zielony – czerwony<br />

Wielkość:<br />

90-100 mm, 250-300 g<br />

Bardzo wczesna odmiana do uprawy w tunelach foliowych.<br />

Rośliny o średniej długości międzywęźli, utrzymujące dobry wigor<br />

przez długi okres uprawy. Dobrze odbudowuje wzrost po okresie<br />

dużego obciążenia owocami. Odmiana Maduro zachowuje równowagę<br />

cech generatywnych i wzrostu wegetatywnego dzięki czemu stabilnie<br />

i niezawodnie plonuje przez cały okres uprawy.<br />

Owoce 3-4 komorowe, szybko przebarwiające się na czerwony kolor<br />

a przy tym długo zachowujące trwałość w handlu. Owoce tej odmiany<br />

łatwo się wyłamuje w kolanku, dzięki czemu zbiór owoców jest szybki.<br />

Wyrównanie kształtu, twardość i połysk zapewniają atrakcyjny wygląd.<br />

Odmiana o wysokiej odporności na suchą zgniliznę wierzchołkową.<br />

enzazaden.pl<br />

EnzaZadenPoland


Sixto F1<br />

Odporność wysoka: Tm 0-3<br />

Odporność średnia: TSWV; MaMiMj<br />

Typ owocu: długi stożek, tępo zakończony<br />

Kolor:<br />

zielony – czerwony<br />

Wielkość:<br />

22 cm x 6 cm<br />

Sixto to odmiana w typie Dulce Italiana. Rośliny są średnio wysokie,<br />

o otwartym pokroju, z mocnym wigorem i dobrej zdrowotności.<br />

Odmiana bardzo plenna, wiąże duże ilości owoców o wydłużonym<br />

kształcie, z lekko pofałdowaną powierzchnią. Długość owoców<br />

ok 22 cm, szerokość ok 6 cm. Owoce wyróżniają się bardzo dobrym<br />

smakiem dzięki wysokiej zawartości cukrów. Odmiana ta może być<br />

polecana do spożycia na świeżo i innych rozmaitych zastosowań<br />

kulinarnych.<br />

Przedstawiciel handlowy: Bernard Zioło +48 605 347 767, b.ziolo@enzazaden.pl<br />

Zamówienia: +48 22 64 95 207, zamowienia@enzazaden.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!