07.12.2020 Views

Rafræn_heima lokapróf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


U N D I R B Ú N I N G U R

Finna og flokka námsefnið

Skipuleggja sig

Finna gott námsumhverfi

Nota ólíkar námsaðferðir

Andlegur undirbúningur

Árangur

Prófdagurinn


N Á M S E F N I

Finna til kennslubækur, glærur,

glósur, gátlisa og verkefni

Flokka og raða gögnum eftir efni

Skipuleggja hjálpargögn sem má

vera með í prófinu,

vel og vandlega svo auðvelt sé

að flétta upp í þeim


Skipuleggja lesturinn út frá

námsáætlun

S K I P U L A G

Lesa öll gögn um sama efni á

sama tíma

Áætla tíma í undirbúning fyrir

hverja námsgrein

Læra í stuttum lotum í einu

Ekki eyða of löngum tíma í það

sem þú kannt,

leggðu áherslu á það sem þú þarft

að skerpa á.


N Á M S A Ð S T A Ð A

Finna gott og hentugt námsumhverfi

Finna stað þar sem er lítið um áreiti og

hægt að ná góðri einbeitingu

Takmarka áreiti frá tímaþjófum s.s.

síma og öðru.

Passa uppá líkamsstöðu og lýsinguN Á M S A Ð F E R Ð I R

Lesa kennslubók og glósa á spássíur

Glósa með texta og myndum

Nota minnismiða (e. flash cards)

Nýta mismunandi minnisaðferðir

Búa til hugkort

Búa til spurningar úr efninu og svara þeim

Læra með vin, ræða um efnið og spyrja út úr

Fá einhvern til að hlýða sér yfir


A N D L E G U R

U N D I R B Ú N I N G U R

Nota sjálfshvatningu

Hugsa jákvætt

Hreyfa sig

Hvíla sig og slaka á

Huga að matarræði

Fá nægan svefnP R Ó F D A G U R I N N

Hafa leyfileg hjálpargögn tilbúin

Vakna tímanlega

Borða góðan og hollan morgunmat

Mæta tímanlega

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!