25.12.2020 Views

65 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΑ (Β' ΓΡΑΦΗ)

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης του Κόμματος για τα Ζώα όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις στην 3η προσυνεδριακή συνάντηση της Τετάρτης 23/12/2020

Το σχέδιο πολιτικής απόφασης του Κόμματος για τα Ζώα όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις στην 3η προσυνεδριακή συνάντηση της Τετάρτης 23/12/2020

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

65 ΣΗΜΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α’/ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

ΖΟΟΜ, ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 23-24/1/2021

Β’ γραφή

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

1


Ι

περιφερειακές συλλογικότητες σε όλες τις

Περιφέρειες.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΜΙΑ

7. Να δίνουμε το παρών, με οργανωμένη

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΓΙΑ ΤΗ

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

κομματική παρουσία, σε όλες τις δημόσιες

εκδηλώσεις για τη φυτοφαγική μετάβαση, τα

δικαιώματα των ζώων και το περιβάλλον.

8. Να διατίθεται το Free Press μας «Animal

1. Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα (ΚΖ) είναι η Politics Poster» σε κάθε Περιφέρεια.

πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας μας που

αντιλαμβάνεται την πολιτική ως την ηθική, δίκαιη

και βιώσιμη διαχείριση των κοινών

συμφερόντων των ζώων, της φύσης και των

ανθρώπων.

2. Η πολιτική δεν κινείται σε μια μονοθεματική,

«ανθρώπινη», πολιτική σφαίρα, ανεξάρτητη δήθεν

από τα ζώα και τη φύση.

3. Η πολιτική του ΚΖ συνδέει τα κινήματα για

την απελευθέρωση των ζώων, για τον

οικολογικό μετασχηματισμό, για τη

φυτοφαγική μετάβαση και την κοινωνική

δικαιοσύνη, που τα θεωρούμε αλληλένδετα.

IV

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

ΙΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ, ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

4. Συμμετέχουμε στο διεθνές κίνημα της

Πολιτικής Φιλοζωίας.

5. Εκτιμούμε πως χρειάζεται να δημιουργηθεί

ένα πανευρωπαϊκό/ διεθνές κόμμα της Πολιτικής

Φιλοζωίας, με εκπροσώπηση όλων των εθνικών

κομμάτων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη

και τον αριθμό των αιρετών εκπροσώπων τους.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

9. Σεβόμαστε και συνεργαζόμαστε με όλες τις

συλλογικότητες που ασχολούνται με τα

δικαιώματα ή/και την ευζωία όλων των ζώων: των

λεγόμενων «παραγωγικών», των ζώων

συντροφιάς, της άγριας ζωής.

10. Συνεργαζόμαστε και διαλεγόμαστε με

όλες/όλους όσες/όσους στελεχώνουν τα

οικολογικά και φιλοζωικά τμήματα των

δημοκρατικών, κοινοβουλευτικών και μη,

κομμάτων.

11. Αναζητούμε με όλους το κοινό έδαφος, για

το καλό όλων των ζώων. Εκτιμούμε τη

ΙΙΙ

συνεισφορά τους, χωρίς να διογκώνουμε τις

διαφωνίες μας και τα τυχόν αρνητικά σημεία της

2021: ΕΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

δράσης τους.

6. Στόχοι μας για το 2021 είναι: Να εγγραφούν 12. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία και την

τουλάχιστο 500 μέλη και να δημιουργηθούν αυτοτέλεια όλων των φιλοζωικών κινημάτων,

εφόσον κι εκείνα αναγνωρίζουν και τη δική μας,

ως πολιτικού κόμματος.

2


V

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ

2021

ΣΤΟΧΕΥΣΗ 1

ΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Οικονομία

Κατάργηση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία

13. Οι επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία είναι

παράλογες για ηθικούς, περιβαλλοντικούς,

κλιματικούς και υγειονομικούς λόγους.

14. Στόχος μας για το 2021 είναι να

συνειδητοποιηθεί από το κοινό και τους ίδιους

τους παραγωγούς πόσο διαφορετική είναι η

φύση και τα συμφέροντα της φυτικής από τη

ζωική παραγωγή.

Δίκαιη τιμολόγηση των κτηνοτροφικών προϊόντων

15. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της

κτηνοτροφίας οφείλουν να τιμολογούνται δίκαια,

με συνυπολογισμό του κόστους της στο

περιβάλλον (το κλίμα, τις πρώτες ύλες, τη

βιοποικιλότητα) και στη δημόσια υγεία.

16. Το κλιματικό κόστος οφείλει να υπολογισθεί

σε όλα τα προϊόντα, με τιμή tCO2e τα 100€/tCO2e

με προοπτική τα 500€/tCO2e έως το 2050.

•Δικαιοσύνη

Αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ζώων

17. Χρειάζεται να αλλάξει ο Αστικός Κώδικας.

Όπως ορίζουν οι συνθήκες της ΕΕ, τα ζώα, ως

συναισθανόμενα πλάσματα, αποτελούν μορφή μηανθρώπινων

νομικών προσώπων, με εγγενή

δικαιώματα και όχι αντικείμενα!

Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των

ζώων

18. Να συμπτυχθεί ένα ευρύ μέτωπο πολιτών,

κοινωνικών κινημάτων και πολιτικών δυνάμεων

ώστε να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των ζώων

στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

19. Να ιδρυθεί στο πλαίσιο της Ελληνικής

Αστυνομίας μια υποδιεύθυνση ή άλλη δομή

εξειδικευμένων αστυνομικών για τη δίωξη των

εγκλημάτων κατά της ευζωίας και των

δικαιωμάτων των ζώων.

Νομική κατοχύρωση της φυτοφαγίας

20. Κάθε διάκριση κατά των φυτοφάγων και

των βίγκαν να θεωρείται παραβίαση ανθρωπίνου

δικαιώματος.

Μεταφορές ζώντων ζώων

21. Να απαγορευτεί η μεταφορά ζωντανών

«παραγωγικών» ζώων σε διαδρομές τουλάχιστο

μακρύτερες των 50 χλμ.

• Διαφάνεια

22. Οι κτηνοτροφικές μονάδες και τα σφαγεία

να ελέγχονται μόνιμα, έντονα και αυστηρά ως

προς την τήρηση των δικαιωμάτων των ζώων.

23. Να επιβληθεί υποχρεωτική διαρκής

μαγνητοσκόπηση της λειτουργίας τους για να

διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών αρχών.

24. Στο πρότυπο των προϊόντων καπνού, να

καθιερωθεί σήμανση με φωτογραφικό υλικό

από τις ωμότητες και τις βιαιότητες στις οποίες

στηρίζεται η παραγωγή αυτών των προϊόντων,

ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις

συνθήκες παραγωγής των προϊόντων, το κλιματικό

τους αποτύπωμα, τις επιπτώσεις τους στην υγεία

και στο περιβάλλον.

• Τεχνολογία

25. Τα φυτικά υποκατάστατα ζωικών

προϊόντων να μπορούν να ονομάζονται ελεύθερα,

με όρους που έχουν παραδοσιακά συνδεθεί με

ζωικά προϊόντα («γάλα», «μπιφτέκι», «τυρί»

κ.λπ).

3


ΣΤΟΧΕΥΣΗ 2

ΦΥΤΟΦΑΓΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ανάλογες κατά το δυνατό επαγγελματικές

δραστηριότητες στον τόπο τους, απαλλαγμένες

όμως από ωμότητα και καταστρατήγηση των

δικαιωμάτων των ζώων.

Πρόσβαση σε φυτοφαγικές επιλογές

26. Η φυτοφαγία να αντιμετωπίζεται από τους

επίσημους θεσμούς σαν πρότυπο κοινωνικά

υπεύθυνης συμπεριφοράς.

27. Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά

πιάτα με ειδική σήμανση σε όλα τα κρατικά

συσσίτια (νοσοκομεία, σωφρονιστικά

καταστήματα, σχολεία κ.λπ).

28. Να διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά

πιάτα με ειδική σήμανση σε όλους τους χώρους

εστίασης.

Αποδέσμευση της κρεατοφαγίας από θρησκευτικές

πρακτικές και τελετουργίες

29. Να συζητηθεί με τις εκκλησίες και τα

θρησκεύματα το πώς να αποδεσμευτεί η

πνευματικότητα από κοσμικές πρακτικές όπως η

κρεατοφαγία και αντιστρόφως πώς να προωθηθεί

η εφαρμογή καλών διατροφικών συνηθειών των

εκκλησιών, όπως η νηστεία.

30. Βάρβαροι και τελετουργικοί τρόποι σφαγής

ζώων χωρίς αναισθησία χρειάζεται να

περιθωριοποιηθούν από τις ίδιες τις θρησκευτικές

αρχές ή, εάν αυτό δεν γίνει δυνατό, να

απαγορευτούν από την Πολιτεία.

Ταμείο φυτοφαγικής μετάβασης

31. Στα χιλιάδες χρόνια της δραστηριότητάς

τους, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς κ.λπ ανέπτυξαν και

συσσώρευσαν πλούσιο ιστορικό, τεχνικό και

πολιτιστικό απόθεμα, που χρειάζεται σεβασμό,

διατήρηση και συνέχεια, όπου αυτό δεν αντιβαίνει

στο υπέρτερο αγαθό, της προστασίας των

δικαιωμάτων των ζώων.

32. Θέλουμε οι επαγγελματίες της

κτηνοτροφίας, της αλιείας κ.λπ να μεταβούν

αποτελεσματικά και ομαλά σε εναλλακτικές και

33. Να θεσπιστεί Ταμείο Φυτοφαγικής

Μετάβασης, στο οποίο οι επιδοτήσεις της ΕΕ και

της ελληνικής Πολιτείας θα αξιοποιούνται στην

εξατομικευμένη διέξοδο των παραγωγών από την

κτηνοτροφία και την αλιεία, προς τη φυτική

παραγωγή ή βιώσιμες και μη βάναυσες υπηρεσίες.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

34. Η διαρκής και μαζική κακοποίηση

αδέσποτων κυρίως ζώων συντροφιάς δεν είναι

ανεκτή. Η μη ύπαρξη αδέσποτων αποτελεί πολιτική

μας προτεραιότητα.

35. Χρειαζόμαστε κανονισμούς, νόμους και

διατάξεις που να επιτρέπουν να καταγράφονται,

να στειρώνονται, να φιλοξενούνται και να

υιοθετούνται πολύ περισσότερα ζώα συντροφιάς.

36. Η λειτουργία σημείων πώλησης ζωντανών

ζώων είναι ανεπιθύμητη.

4


37. Χρειάζεται σε κάθε Δήμο να υπάρχει μόνιμη

δομή όπου να παρέχονται δωρεάν κτηνιατρικές

υπηρεσίες, με ολοήμερη και διαρκή λειτουργία.

38. Η χρηματοδότηση τη φιλοζωίας μπορεί να

προέλθει από (i) την ασφάλιση όλων των ζώων (ii)

τη θέσπιση ενός κατώτατου ορίου πιστώσεων του

προϋπολογισμού.

των ζώων για τη γούνα ή το δέρμα τους, η

εμπορία ειδών γούνας ή δέρματος είναι

δραστηριότητες απαράδεκτες, ωμές, βασανιστικές

και αχρείαστες, που οφείλουν να απαγορευτούν.

45. Η κατάργηση της γουνοποιίας είναι πολύ

πιο ώριμη από εκείνη της βυρσοδεψίας και μπορεί

να προηγηθεί.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ 4

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΆΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

39. Η άγρια ζωή συνολικά, οι βιότοποι των

αγρίων ζώων και κάθε ζώο ξεχωριστά δικαιούνται

προστασίας των δικαιωμάτων τους και ευζωίας.

40. Η βιοποικιλότητα αποτελεί μετρήσιμο

δημόσιο αγαθό, που οφείλει να προστατεύεται και

να αναπτύσσεται κατά προτεραιότητα. Δεν

δεχόμαστε κανένα περαιτέρω περιορισμό της, στο

όνομα οποιασδήποτε οικονομικής, αμυντικής,

ενεργειακής ή άλλης πολιτικής.

41. Το παράνομο εμπόριο αγρίων ζώων

αποτελεί ειδεχθές έγκλημα. H δίωξη και η πάταξή

του να αυστηροποιηθούν και να ενταθούν.

Στόχευση 5

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Πειράματα σε ζώα

42. Τα πειράματα σε ζωντανά ζώα είναι μια

ιδιαίτερα απεχθής πρακτική, που οφείλει να

σταματήσει όσο ταχύτερα γίνεται.

43. Θέλουμε να μετέχουμε ενεργά στη

διαμόρφωση ενός δεσμευτικού και συναινετικού

κατά το δυνατό χρονοδιαγράμματος, που θα μας

οδηγήσει σε επιστήμη χωρίς πειράματα σε ζώα.

Γουνοποιία-βυρσοδεψία

44. Η γουνοποιία και η βυρσοδεψία, η εκτροφή

ζώων για τη γούνα και το δέρμα τους, το γδάρσιμο

Αλιεία

46. Σήμερα η αλιεία είναι πάντα υπεραλίευση.

Χρειάζεται αποκατάσταση της ιχθυοπανίδας και της

βιοποικιλότητας στις ελληνικές θάλασσες.

47. Τα θηλαστικά κήτη, τα ψάρια, τα μαλάκια

είναι συναισθανόμενα πλάσματα και έχουν

δικαιώματα. Η αλιεία είναι μια δραστηριότητα,

σύμφυτη με ωμότητα και οδύνη κατά των ζώων

της θάλασσας και ανήκει οριστικά στο παρελθόν

της ανθρωπότητας.

Κυνήγι

48. Να απαγορευτεί αμέσως το κυνήγι και η

εισαγωγή ή παραγωγή ειδών κυνηγιού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

49. Να αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα και

η πυρηνική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας, ιδίως την ηλιακή, τη γεωθερμία, την

ωκεάνια και στη συνέχεια την αιολική.

50. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ οφείλει να γίνεται με

σεβασμό στα δικαιώματα της άγριας ζωής και στην

5


προστασία της βιοποικιλότητας και του κάθε ζώου

ξεχωριστά.

51. Θέλουμε μια Μεσόγειο ελεύθερη από

εξορύξεις.

52. Να τιμολογείται δίκαια η παραγωγή

ενέργειας και τα καύσιμα και να καταργηθεί κάθε

επιδότησή στα ορυκτά καύσιμα.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Οικονομικοί δείκτες

53. Η μεγέθυνση της οικονομίας (το ΑΕΠ) είναι

παραπλανητικός δείκτης, που οδηγεί την κοινωνία

σε επιλογές καταστροφικές για τα ζώα, τη φύση

και τις επόμενες γενιές.

54. Σημαντικοί οικονομικοί δείκτες είναι (α) Η

προστασία της βιοποικιλότητας, η οικολογική και

κοινωνική βιωσιμότητα (β) Η ευζωία των ζώων, η

ευτυχία των ανθρώπων (γ) Η μείωση της

ανισότητας στην κατανομή του πλούτου.

55. Θέλουμε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

που θα εξασφαλίζει τη διατροφή, τη στέγαση, την

ύδρευση, την υγεία, τις μεταφορές και την

εκπαίδευση όλων των ανθρώπων που κατοικούν

στον ελλαδικό χώρο.

56. Όλα τα ζώα δικαιούνται επίσης να μπορούν

να ζουν, να τρέφονται και να ξεδιψούν και να

φροντίζεται η υγεία τους.

• Τοπική και κυκλική οικονομία.

57. Ο κύκλος παραγωγής, τυποποίησης,

διάθεσης και κατανάλωσης των προϊόντων

χρειάζεται να μικρύνει σημαντικά.

58. Η δίκαιη τιμολόγηση όλων των προϊόντων,

ιδίως των ζωικών, θα αντιστρέψει την

παγκοσμιοποίηση προς όφελος της τοπικής

οικονομίας.

59. Χρειάζεται να προβλέψουμε αυτή την τάση,

να την προετοιμάσουμε και να την ενθαρρύνουμε

έμπρακτα.

60. Προωθούμε την «κυκλική» οικονομία με

«μηδενικά απορρίμματα».

61. Η κίνηση προς την τοπικότητα της

οικονομίας χρειάζεται να αντισταθμιστεί από

πύκνωση των θεσμών διεθνούς συνεργασία,

αλληλεγγύης και επιβολής της διεθνούς

νομιμότητας για τα δικαιώματα των ζώων και των

ανθρώπων και την προστασία των κοινόχρηστων

φυσικών πόρων.

ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

62. Η ανάπτυξη της φιλοζωίας και η

καταπολέμηση του σπισισισμού είναι βασικός

σκοπός της εκπαίδευσης.

63. Τα προγράμματα διδασκαλίας όλων των

βαθμίδων οφείλουν να διατρέχονται από

φιλοζωικό πνεύμα, ενώ χρειάζεται να

ενθαρρύνονται εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα

τη φιλοζωία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

64. Επιθυμούμε μια πιο λειτουργική

δημοκρατία, με (α) σταθερότερο εκλογικό κύκλο

και σαφέστερη διάκριση των εξουσιών, (β)

εξισορρόπηση της έμμεσης με την άμεση

δημοκρατία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

65. Πέραν του Πολιτικού Προγράμματός μας,

αποδεχόμαστε πολιτικές προτάσεις εφόσον

προωθούν (α) Την συμπόνια προς τα ζώα και

τους ανθρώπους (β) Τη βιωσιμότητα του

πλανήτη, του κάθε είδους και του κάθε ζώου, των

κοινωνιών μας (γ) Την ελευθερία των ζώων και

των ανθρώπων και του κάθε ατόμου ξεχωριστά

(δ) Την ευθύνη που οφείλουμε να δείχνουμε για

την ευημερία των ζώων, της φύσης και των

επόμενων γενιών.

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!