21.01.2021 Views

medistus-brozura-sk-28166-ver-4-1611225005-631

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA


Najbežnejšie infekčné vírusy a ich virulencia

TYP VÍRUSU VIRULENCIA (%)

Rhinovírus 30–50%

Koronavírus 10–15%

Chrípkový vírus 5–15%

Metapneumovírus 5–10%

Respiračný syncyciálny vírus (RSV) 5%

Parainfluenza 5%

Adenovírus a Enterovírus menej ako 5%

Neznáme 15–25%

Čo obsahujú pastilky

Medistus ® Antivirus?

Medistus ® Antivirus pastilky obsahujú extrakt Kistosyn ® 200.

Medistus ® Antivirus je zdravotnícka pomôcka triedy IIa.

Účinnosť a bezpečnosť boli testované podľa Európskej smernice

o zdravotníckych pomôckach (93/42 / EHS).

Infekcia dýchacích ciest

(prechladnutie)

Bežné prechladnutie je akútna, zvyčajne vírusová infekcia

horných dýchacích ciest. Tento typ respiračných

ochorení patrí medzi najrozšírenejšie vo vyspelých

priemyselných krajinách. Dospelý človek trpí prechladnutím

priemerne až päťkrát ročne. Deti predškolského

veku dokonca osem až desaťkrát za rok. Väčšinu týchto

infekcií spôsobujú vírusy a sú sprevádzané nešpecifickými

príznakmi ako triaška, kýchanie, nádcha, kašeľ

a únava. Pretože antibiotiká sú účinné len pri liečbe bakteriálnych

infekcií, je ich použitie v prípade infekcií vírusového

pôvodu neúčinné.

Vniknutie vírusov

a baktérií do tela

Infekcia horných dýchacích ciest spôsobená vírusmi

alebo baktériami nemusí viesť k prepuknutiu ochorenia,

ak je imunitný systém schopný účinne sa brániť patogénom,

alebo ak je patogénom zabránené preniknúť

do tela bariérou.

Hlavným cieľom vírusu je zabezpečiť si vlastnú replikáciu,

pre ktorú nevyhnutne potrebuje hostiteľské

bunky. Z tohto dôvodu sa zameriava na bunky v ústnej

sliznici a pokúša sa na ne prichytiť. Po prichytení preniká

bunkovou stenou a hostiteľskú bunku preprogramuje

tak, aby umožnila množenie vírusu.

Riziká infekcie

(pandémie)

poslednej dobe sa infekcie spôsobené vírusmi

V objavujú čoraz častejšie a zdá sa, že sú nezávislé

na ročných obdobiach. Tieto infekcie sa prejavujú

horúčkou nad 38°C a príznakmi ako je bolesť hrdla,

nádcha, kašeľ, bolesti svalov a kĺbov, bolesť hlavy

a hnačka.

Ku skutočnej chrípke sa musí pristupovať špecificky

v porovnaní s ostatnými ochoreniami dýchacích

ciest súvisiacimi s prechladnutím. Chrípka je spôsobená

rôznymi typmi chrípkových vírusov. Odlišuje sa

od ostatných respiračných ochorení ako svojimi epidemiologickými

a klinickými charakteristikami, tak aj

svojimi dopadmi. V šírení patogénov existuje podobnosť

s inými ochoreniami dýchacích ciest, pretože aj

vírus chrípky sa šíri drobnými kvapôčkami z dýchacích

ciest infikovaného jedinca pri kašľaní, kýchaní či

rozprávaní. Rýchlosť šírenia chrípky je však oproti ostatným

respiračným virózam podstatne vyššia.

Aktívna obrana

proti infekcii

Výskum posledných desaťročí jednoznačne preukázal,

že v prípade infekcie sa patogény (vírusy,

baktérie a toxíny) viažu na uhľovodíkové membránové

štruktúry hostiteľských buniek prostredníctvom

ich membránových proteínov na základe takzvaného

princípu kľúč-zámok. K tomuto procesu dochádza na

sliznici úst a hltana. V prípade, že je proces prichytenia

úspešný, patogény preniknú do ľudských buniek ako

kľúč odomykajúci zámok a začnú sa replikovať. Riešenie

je jednoznačné. Musíme zabrániť patogénom prichytiť

sa na ľudské bunky. Súčasný výskum sa zaoberá

neustálym sledovaním látok s potenciálom zabrániť

ukotveniu patogénov. Boli uskutočnené nespočetné

štúdie s rastlinnými polyfenolovými zlúčeninami, ktoré

majú takzvaný adstringentný (sťahujúci) účinok.

Extrakt Kistosyn ® 200, ako súčasť pastiliek Medistus ®

Antivirus obsahuje množstvo rastlinných polyfenolov

a biopolymérov, zodpovedných za obrannú funkciu.

Extrakt Kystosin ® 200 vytvára ochranný film na

slizniciach ústnej dutiny a hrdla. Vírusy, baktérie

a ďalšie patogény sú zablokované touto fyzikálnou

bariérou, za predpokladu, že sa pastilky podávajú

preventívne, alebo už pri prvých znakoch škriabania

v hrdle.

M edistus® Antivirus je nová zdravotnícka pomôcka

s komplexom aktívnych zložiek rastlinného

pôvodu. Extrakt Kistosyn ® 200 vytvára prostredníctvom

svojich prírodných aktívnych zložiek na sliznici

v ústach a hltane ochranný film. Táto ochranná bariéra

vedie k fyzikálnej (mechanickej) ochrane proti

vírusom a baktériám spôsobujúcim respiračné infekcie.

Napomáha tak zabrániť ich prieniku do telesných

buniek a ich následnému šíreniu.

K istosyn® 200 podporuje svojimi prírodnými

aktívnymi zložkami bariérovú funkciu sliznice

úst a hltana tým, že na nich vytvára ochranný

film. V dôsledku toho sa sliznica úst a hltana zvlhčí

a vonkajšie dráždenie sa tak môže významne

znížiť. Vzhľadom k tomuto fyzikálnemu účinku nie

možný rozvoj rezistencie.Oblasti použitia

Kedy použiť pastilky Medistus ® Antivirus?

Štúdia účinnosti/1

Zníženie adhézie S. aeureus a S. pneumoniae

Fyzikálna podpora prirodzenej bariérovej funkcie sliznice ústnej dutiny

a hltana proti infekčným vírusom a baktériám.

Ako prevencia infekčných a zápalových ochorení dýchacích ciest vírusového

a bakteriálneho pôvodu vytváraním fyzikálnej (mechanickej) bariéry na sliznici

úst a hltana.

Ochrana na miestach

s vysokým rizikom nákazy

Adhézia baktérií Staphylococcus

aureus na bronchiálne epitelové bunky

Počet adherujúcich baktérií po inkubácií

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

kontrolný

roztok

roztok

Medistus ®

Boli vykonané in vitro testy na adhéziu baktérií

Staphylococcus aureus k bronchiálnym

epitelovým bunkám. 1 Cieľom testu bolo zistiť,

či Medistus ® Antivirus ovplyvňuje adhéziu

baktérií k bunkám a je tak schopný zabrániť

infekcií, alebo ju znížiť. Za týmto účelom boli

jednovrstvové bunkové kultúry (BEAS-2B

ľudský bronchiálny epitel) inkubované po dobu

1 hodiny s počiatočným množstvom baktérií

(2,7 × 10 6 CFU / ml - 3,7 × 10 6 CFU / ml) prvá po

ošetrení roztokom pastiliek Medistus ® Antivirus

a druhá bez ošetrenia. Po inkubácií a opláchnutí

neadherujúcich baktérií bol počet baktérií na

adherujúcich bunkách stanovený lýzou buniek

bronchiálneho epitelu.

Výsledok: Na jednobunkovej vrstve

ošetrenej roztokom Medistus ® Antivirus

sa bakteriálna adhézia znížila o 95 %

v porovnaní s neošetrenou kultúrou.

cestovanie

cestovanie

čakárne

čakárne

verejná

doprava verejná

doprava

nákupy

nákupy

vzdelávanie

vzdelávanie

spoločenské

spoločenské podujatia

podujatia

100% PRÍRODNÁ AKTÍVNA ZLOŽKA

BEZ KONZERVAČNÝCH LÁTOK A FARBÍV

BEZ CUKRU, LEPKU A LAKTÓZY

Adhézia baktérií Streptococcus

pneumoniae na bronchiálne epitelové bunky

Počet adherujúcich baktérií po inkubácií

0,10

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

kontrolný

roztok

roztok

Medistus ®

Rovnakou metódou bola testovaná adhézia

baktérií Streptococcus pneumoniae na

bronchiálne epitelové bunky. 1 V tomto prípade

bolo počiatočné množstvo baktérií pre inkubáciu

1,7 × 10 6 CFU / ml - 1,9 × 10 6 CFU / ml. Stanovenie

počtu adherovaných baktérií po inkubácií

priniesol výborný výsledok.

Výsledok: Na bunkovej vrstve ošetrenej

roztokom Medistus ® Antivirus, po hodinovej

inkubácií neboli nájdené žiadne adherované

živé baktérie.

Získané výsledky jasne ukazujú silný

efekt pastiliek Medistus ® Antivirus

na inaktiváciu baktérií.

1) BioTeSys GmbH: Štúdia in vitro Untersuchung des Effekts von Lutschpastillen auf die Bakterienadhärenz an Epithelzellen.

BTS1259/18. Dátum: 06.09.2018. Esslingen / Nemeckoconditions. The MVA virus used for testing is

a generally accepted surrogate in professional

During the laboratory test, the solution of the

soft lozenges mixed with artificial saliva was

Štúdia Efficacy účinnosti/2 study/2

Štúdia Efficacy účinnosti/3 study/3

Efficacy study/2 Efficacy study/3

Štúdia Efficacy ukazuje study about antivírusový the antiviral efekt pastiliek effect

Medistus of ® Antivirus ® na vírusy against chrípky H1N1 and H1N1 H2N2 a H2N2. viruses

Antivirus against the surrogate enveloped virus MVA

Štúdia Efficacy ukazuje study antivírusový about the antiviral efekt pastiliek effect Medistus of ® ®

Antivirus proti against vírusu the MVA surrogate (zástupcu enveloped obalených virus vírusov) MVA

of Medistus® Antivirus against H1N1 and H2N2 viruses Efficacy study about the antiviral effect of Medistus®

effect

antiviral the about study Efficacy

Antivírusový účinok pastiliek Medistus ®

The antiviral effect of Medistus ®

After the very successful test against

Antivirus proti bežnej sezónnej chrípke (H1N1) chrípku boli pastilky Medistus ® Antivirus

bol Antivirus úspešne lozenges testovaný v against akreditovanom, the vysoko podrobené common prísnejšiemu flu, Medistus testu. ® Antivirus

Nebezpečný

uznávanom common seasonal nemeckom flu laboratóriu (H1N1) was

2 .

vírus lozenges ázijskej were chrípky put typu to a H2N2 more (vtáčia severe test:

chrípka), ktorý je vďaka svojmu robustnému

succesfully tested in an accredited, the most tenacious Asian avian flu type

Test bol vykonaný podľa DIN EN 14476.

proteínovému obalu extrémne rezistentný, bol

Vírusy highly na recognised sliznici boli zmiešané German s test roztokom inkubovaný H2N2 (duck) s roztokom was merged pastiliek Medistus in the ®

pastiliek laboratory. Medistus 2 ® Antivirus. Štúdia zahŕňala Antivirus. mucosa. Test This preukázal virus type aj za náročných is extremely

testovanie tak za „čistých podmienok“ ako aj podmienok pozoruhodné výsledky. V „čistých

resistant due to its strong capsid

za „podmienok OECD“ 3 . Medistus ® Antivirus sa podmienkach“ môže Medistus ® Antivirus

ukázal The test ako was mimoriadne performed účinný according

proti vírusom inaktivovať (protein coat). vírus za Even 5 minút. such Pri použití an adverse

bežnej to DIN chrípky. EN 14476. The viruses in

zmesi environment, proteínov s vysokou Medistus záťažou ® Antivirus podľa could

pokynov OECD by pastilky Medistus

the mucosa were mixed with a solution inactivate the virus in 5 minutes ® Antivirus

V obidvoch prípadoch test priniesol jasný mohli znížiť počet vírusov o 3 log jednotky už

in

a of presvedčivý Medistus ® výsledok. Antivirus Roztok lozenges. Medistus ® za clean 10 minút. conditions. Podľa výsledkov When testov applying možno

Antivirus

The study

inaktivoval

included

vírusy

both

H1N1

normal

and

vysloviť

a heavy

oprávnený

load with

predpoklad,

a protein

že vysoko

mix

v priebehu 15 sekúnd.

rezistentný vírus vtáčej chrípky bude v reálnych

OECD heavy load conditions. 3

životných according podmienkach to OECD pastilkami guidelines, Medistus ®

Medistus ® Antivirus proved exceptionally Antivirus Medistus celkom ® Antivirus inaktivovaný. lozenges could

effective Výsledky against testu jasne the common ukazujú silný flu virus. účinok pastiliek reduce the Medistus virus ® count Antivirus by 3 log units in

The na inaktiváciu results show chrípkových clearly that vírusov. both in only 10 minutes. (Remark: Since

clean and OECD heavy load conditions Medistus ® Antivirus lozenges exert

H1N1 viruses got inactivated in just 15 their effect in the mouth well beyond

seconds.

the guideline test limits, the assumption

Vírusy

is well supported that even the tenacious

avian flu virus gets completely

Baktérie

inactivated in real life conditions.)

“Clean conditions” method, in which the

virucidal effect of the test substance is meas-

The other applied testing method was the test

substances.

interfering adding without ured

lozenges has been demonstrated in several

Antivirus

Medistus® of activity antiviral The

formed under high load conditions by adding

per-

is which conditions” “OECD to according

activity of the lozenges was tested against

virucidal

the 2020, In tests. in-vitro previous

ments of DIN EN 14476 by an accredited

require-

the with accordance in virus MVA the

The inclusion of proteins and yeasts pose an

solution.

test the to yeast and mucin proteins,

laboratory in Germany.4

with the mechanism of action of Medistus®

interferes

It condition. testing aggravating

a type of vaccine virus which was developed in

is (MVA) Ankara Virus Vaccinia Modified The

conditions.

a surrogate virus representing all enveloped

as

applied widely is It research. vaccine

Enveloped viruses include any virus that is

tests.

in-vitro in these replace to viruses

effect of Medistus® Antivirus soft lozenges were

virucidal

the method, conditions” “clean the

that makes viruses more resistant to environ-

(peplon)

envelope lipoprotein a by surrounded

the host cell. All viruses which pose a threat

to adapt them helps and influences mental

Under OECD conditions with high protein,

viruses.

all

population, are enveloped viruses such

human

the affecting epidemics global of

reduced the original virus concentration by

Antivirus

Medistus® load, yeast and mucin

ZIKA, Ebola virus, and SARS coronaviruses

HIV,

viruses, herpes viruses, influenza as

3.5 log 10 after 5 minutes and by 3.67 log 10

(SARS-CoV).5

the effectiveness of Medistus® Antivirus

test was to verify

vitro in the of purpose The

upper respiratory infections under laboratory

causing

viruses enveloped against lozenges

Decrease of MVR virus number

in the test solution (%)

100.00

100%

The test results clearly indicate the powerful effect of Medistus ® Antivirus

lozenges in inactivating influenza viruses.

80%

virus for enveloped viruses.6

surrogate

as bodies official and communities

60%

40%

20%

10%

tested by two methods. First, by the so-called

<0.01

0.00

0%

OECD

load %

Virus number

in the solution %

Normal

test %

Sliznica hrdla

Po veľmi úspešnom teste na bežnú

2) BioTeSys GmbH: Štúdia die in vitro na základe výsledkov z Lutschpastillen auf die Viruslast. BTS 1114/2017.

Dátum: 13.11.2017. Esslingen / Nemecko

3) http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdguidelines foretestingofchemicals.htm

Antivirus lozenges against enveloped viruses that may cause epidemics.

of Medistus®

effect antiviral the confirm and support clearly results test These

The number of residual viruses was counted

clearly confirmed in only 5 minutes. It reduced

Antivirus soft lozenges by reducing its efficacy,

yet producing results close to real ‘in vivo’

in the same intervals in both test methods. In

the initial virus load by 4 log 10 and inactivated

reduction > 99.9% in 10 minutes contact time.

in 10 minutes. This translates into a virus load

Antivírusový The antiviral účinok activity pastiliek of Medistus Medistus ® Antivirus pridaním ured without bielkovín, adding mucínu interfering a kvasiniek substances.

do

Antivirus

lozenges

bol

has

preukázaný

been demonstrated

v niekoľkých

in several

testovaného

The other

roztoku.

applied

Pridanie

testing

proteínov

method was the test

predchádzajúcich

previous in-vitro

in

tests.

vitro testoch.

In 2020,

V roku

the virucidal

2020 a kvasiniek

according

predstavuje

to “OECD

sťažené

conditions”

podmienky

which is performed

under high load conditions by adding

bola virucídna aktivita pastiliek testovaná proti testovania. Týmto sa ovplyvňuje mechanizmu

activity of the lozenges was tested against

vírusu MVA v súlade s požiadavkami DIN EN účinku pastiliek Medistus

the MVA virus in accordance with the requirements

of DIN EN 14476 by an accredited

The inclusion of proteins and yeasts pose an

proteins, mucin and Antivirus a znižuje

yeast to the test solution.

14476 nemeckým akreditovaným laboratóriom. 4 sa ich účinnosť. Na druhej strane sú tieto

experimentálne podmienky blízke skutočným

Modifikovaný

laboratory

vírus

in Germany.

Vaccinia 4

Ankara (MVA) podmienkam

aggravating

in vivo.

testing condition. It interferes

je typ vírusu, ktorý bol vyvinutý pri výskume

with the mechanism of action of Medistus ®

vakcín. The V Modified in vitro testoch Vaccinia sa Virus používa Ankara ako typický (MVA) is Množstvo Antivirus zvyšných soft lozenges vírusov bolo by reducing v obidvoch its efficacy,

yet producing metódach results zaznamenávaný close to real v ‘in vivo’

zástupca a type obalených of vaccine vírusov. virus which Obalené was vírusy developed in testovaných

sú akékoľvek vaccine research. vírusy obalené It is widely lipoproteínovým

applied as

obalom, a surrogate vďaka ktorému virus representing sú odolnejšie all voči enveloped

vplyvom viruses prostredia to replace a these pomáhajú in in-vitro vírusom tests.

prispôsobiť Enveloped sa viruses hostiteľskej include bunke. any Všetky virus that vírusy is

rovnakých conditions. intervaloch. V metóde „čistých

podmienok“ bol virucídny účinok pastiliek

Medistus The number Antivirus of jasne residual potvrdený viruses už was po counted

5 minútach. the same Počiatočná intervals vírusová in both záťaž test sa methods. znížila In

ktoré surrounded predstavujú by hrozbu a lipoprotein globálnych envelope epidémií (peplon) o 4 log the 10 “clean a všetky conditions” vírusy boli method, deaktivované. the virucidal

postihujúce that makes ľudskú viruses populáciu, more resistant patria medzi to environmental

V „podmienkach effect of Medistus OECD“ ® s Antivirus vysokým soft obsahom lozenges were

vírusy, influences napríklad and chrípkové helps them vírusy, adapt to bielkovín, clearly mucínu confirmed a kvasiniek only znížil 5 minutes. Medistus It reduced

obalené

herpetické the host vírusy, cell. All HIV, viruses ZIKA, which Ebola, pose SARS a threat Antivirus the initial pôvodnú virus koncentráciu load by 4 log vírusu

10

and po inactivated

koronavírusy of global epidemics (SARS-CoV). affecting the human 5 minútach all viruses. o 3,5 log 10

a za 10 minút o 3,67 log 10

.

population, are enveloped viruses such

To zodpovedá

Under OECD

zníženiu

conditions

vírusovej

with

záťaže

high protein,

MVA

Účelom tejto in vitro štúdie bolo v laboratórnych o > 99,9% za 10 minút.

as influenza viruses, herpes viruses, HIV,

mucin and yeast load, Medistus ® Antivirus

podmienkach overiť účinnosť pastiliek Medistus

ZIKA, Ebola virus, and SARS coronaviruses

reduced the original virus concentration by

Antivirus proti obaleným vírusom spôsobujúcim

(SARS-CoV).

Zníženie 5

3.5 log 10

after

vírusu

5 minutes

MVA

and by 3.67 log

infekcie horných dýchacích ciest. Vírus MVA

10

v testovanom

použitý pri teste je odbornou verejnosťou uznaný

in 10 minutes. This roztoku translates (%) into a virus load

ako

The

univerzálny

purpose

zástupca

of the in vitro

obalených

test was

vírusov.

to verify reduction

100

> 99.9%

%

100 %

in 10 minutes contact time.

the effectiveness of Medistus ® Antivirus

80 %

Počas lozenges laboratórneho against enveloped testu bol roztok viruses pastiliek causing

60 %

roztok

roztok

zmiešaný upper respiratory s umelými slinami infections a testovaný under laboratory Decrease of MVR Medistus virus number

Medistus

40 %

®

dvoma conditions. metódami. The Najprv MVA virus tzv. metódou used for testing is

20 % in the test solution (%)

„čistých a generally podmienok“, accepted pri ktorej surrogate sa meria in professional

100.00

10 % 100%

virucídny communities účinok and skúšanej official látky, bodies bez pridania as surrogate

< 0,1 % 0,00 %

0 %

virus for enveloped viruses. 6

80%

interferujúcich látok. Druhou použitou metódou

Počiatočná vírusová Zostatkové Zostatkové

bola skúška podľa „podmienok OECD“, ktorá sa

60% záťaž testovaného množstvo vírusu množstvo

roztoku pri vysokej záťaži vírusu

vykonáva 40%

During v the podmienkach laboratory test, vysokého the solution zaťaženia

podľa OECD s umelými

of the

slinami

20%

soft lozenges mixed with artificial saliva was

Tieto tested výsledky by two methods. testov jednoznačne First, by the so-called podporujú a potvrdzujú 10% antivírusový

<0.01

účinok

0.00

“Clean conditions” method, in which the

0%

pastiliek Medistus ® Antivirus proti obaleným vírusom, ktoré Virus number môžu spôsobiť OECD epidémiu. Normal

virucidal effect of the test substance is meas-

in the solution % load %

test %

common flu, Medistus® Antivirus

against

test successful very the After

H2N2 (duck) was merged in the

type flu avian Asian tenacious most the

resistant due to its strong capsid

extremely

is type virus This mucosa.

environment, Medistus® Antivirus could

an adverse

such in Even coat). (protein

clean conditions. When applying

minutes in

5 in virus the inactivate

according to OECD guidelines,

protein mix

a with load heavy a

reduce the virus count by 3 log units in

could

lozenges Antivirus Medistus®

Antivirus lozenges exert

Since

(Remark: minutes. 10 only

their effect in the mouth well beyond

Medistus®

is well supported that even the tena-

assumption

the limits, test guideline the

inactivated in real life conditions.)

completely

gets virus flu avian cious

Antivirus lozenges against the

Medistus®

of effect antiviral The

succesfully tested in an accredited,

was

(H1N1) flu seasonal common

to DIN EN 14476. The viruses in

according

performed was test The

of Medistus® Antivirus lozenges.

a solution

with mixed were mucosa the

OECD heavy load conditions.3

and

normal both included study The

effective against the common flu virus.

exceptionally

proved Antivirus Medistus®

clean and OECD heavy load conditions

in both that clearly show results The

seconds.

got inactivated in just 15

viruses H1N1

4) BioTeSys GmbH: Virucidal activity of the lozenge Medistus Antivirus against Modified vaccinia virus Ankara, 16.06.2020, Esslingen / Nemecko

5) For more information, see Fauquet, C.M. et al., Eds.: Virus Taxonomy, eighth report of the international committee on taxonomy of viruses.

Elsevier Academic Press, San Diego, 2005

These test results clearly support and confirm the antiviral effect of Medistus ®

Antivirus lozenges against enveloped viruses that may cause epidemics.

6) „Activity against enveloped viruses can be claimed when MVA = Modified Vaccinia virus Ankara is tested in a (modified) EN 14675 test.”

Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy - Assessment and Evolution (Parts B + C) Version 3.0 April 2018.

highly recognised German test

laboratory.2

lozenges in inactivating influenza viruses.

powerful effect of Medistus® Antivirus

the indicate clearly results test The

lozenges were put to a more severe test:Pokyny pre dávkovanie,

spôsob a dobu podávania

Kedy, ako často a ako dlho sa má

Medistus ® Antivirus podávať?

V prípade vystaveniu sa infekciám.

Na ochranu pri zvýšenom riziku vírusovej

a bakteriálnej infekcie dýchacích ciest.

Dospelí: Pastilku pomaly rozpustiť

v ústach tri až šesťkrát denne.

Deti staršie ako 12 rokov (a s hmotnosťou

najmenej 25 kg): Pastilku pomaly

rozpustiť v ústach trikrát denne.

Deti staršie ako 6 rokov: Pastilku pomaly

rozpustiť v ústach jedenkrát denne.

Upozornenie

Vhodné pre deti od 6 rokov.

Vedľajšie účinky

Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Kontraindikácie

Nie sú známe žiadne kontraindikácie.

Interakcie

Aby sa zabránilo prípadným interakciám,

v prípade perorálneho užívania liekov

nechajte medzi jednotlivými užitiami časový

odstup 2 hodiny, alebo sa poraďte so svojím

lekárom.

Poznámky a informácie týkajúce sa

trvanlivosti zdravotníckej pomôcky

Medistus ® Antivirus

Medistus ® Antivirus pastilky sa môžu

používať do dátumu spotreby vyznačenom

na krabičke.

Zloženie

Aktívna zložka: extrakt Kistosyn ® 200

Ďalšie zložky: maltitol, sorbitol, čistená voda,

kyselina askorbová, kyselina citrónová,

aróma, rastlinný olej, extrakt stévie, olej mäty

piepornej.

Bez konzervačných látok a farbív.

Bez cukru, lepku a laktózy.

Uchovávanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste,

pri teplote do 25 °C . Uchovávajte mimo

dohľadu a dosahu detí.

MED_BRO_SK_01_12_20 Tento materiál je určený pre odbornú zdravotnícku verejnosť.

Vyrobené v Nemecku

Vlastník licencie:

Innopharm GmbH, Hauptplatz 1, A-7350 Oberpullendorf / Rakúsko

Distribútor v Slovenskej republike:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha, Česká republika

www.medistusantivirus.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!