21.01.2021 Views

Dijaški dom Tabor 2021

Brošura Dijaški dom Tabor, e-izdaja 2021

Brošura Dijaški dom Tabor, e-izdaja 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Potegnimo skupaj!

DIJAŠKI DOM TABOR


SOUSTVARJAMO

Pripravili in uredili: zaposleni v DD Tabor

Oblikovanje: arnoldvuga+

Fotografije: foto krožek, mentor A. Čepin

Naklada: e-izdaja

Ljubljana, januar 2021


DRAGE BODOČE DIJAKINJE IN

BODOČI DIJAKI!

“Vse, kar pošljemo v življenje drugih, se

spet vrne v naše življenje.”

(Edwin Markham)

V Dijaškem domu Tabor si prizadevamo,

da v življenja mladih prenesemo prave

vrednote, lepe navade ter strpna

stališča in verjamemo, da se bo vse to, v

skladu z uvodno mislijo, čez čas vrnilo

naši družbi. Da z mladino delamo dobro

pa nam pritrdijo tudi mnogi starši, ki so

bili naši dijaki, saj v DDT vpisujejo že

svoje otroke.

Ravno področju ustvarjalnega in

aktivnega preživljanja popoldanskega

prostega časa namenjamo največ

pozornosti, zato je naša ponudba

krožkov in interesnih dejavnosti vsako

leto zelo bogata in raznovrstna. Na ta

način skušamo omogočiti dijakom, da

svoje talente odkrivajo in nadgrajujejo

ter skozi medvrstniško druženje

razvijajo nova prijateljstva ter socialne

veščine. Potrebno je omeniti, da

domski dijaki kažejo znake zrelosti in

samostojnosti prej kot dijaki, ki živijo v

domačem kraju.

Seveda se vztrajno trudimo tudi

na področju prenov, da v okviru

zmožnosti sproti urejamo prostore ter

zagotavljamo oskrbo, ki predstavlja

dobro osnovo za prijetno bivanje in

uspešno šolanje na izbranih srednjih

šolah.

Prijazno vas vabimo, da nas obiščete,

si ogledate podatke o nas na spletnih

straneh ter socialnih omrežjih in se

konec leta vpišete v Dijaški dom Tabor.

Ker imamo bogato in dolgo zgodovino,

boste ravno vi pisali nove, zanimive

taborske zgodbe.

mag. Šemso Mujanovič

ravnatelj doma


ZGODOVINA DIJAŠKEGA DOMA TABOR

Dijaški dom Tabor je bil ustanovljen

leta 1947 za bivanje dijakov, ki so želeli

obiskovati Srednjo tehniško šolo

v Ljubljani. V prvem letu se je v dom

vpisalo okoli 1700 dijakov, zanje pa je

državna uprava našla prostore na treh

različnih lokacijah. Vse tri enote so se

leta 1948 preselile v sedanje stavbe na

Vidovdanski cesti.

Zaradi prostorske stiske so se do leta

1950 dijaki večinoma učili samo po

sobah, saj skupnih prostorov sploh ni

bilo, po tem letu pa se že oblikujejo

organizirane učne ure, zaživijo prve

prostovoljne dejavnosti, posebno na

športnem in kulturnem področju.

Po nekaj letih zagnanega iskanja najprimernejših

oblik dela, sta se delo in

življenje izoblikovala in ustalila, ostale

pa so izkušnje, ki so vodile v teoretično

iskanje nadaljnje poti. Plod tega

dela in iskanja v domu je bil Priročnik

za vzgojitelje, ki je izšel leta 1958 in

ga lahko štejemo za temelj teoretičnih

prizadevanj na področju domske

vzgoje. Avtorja sta bila nekdanji vzgo-


jitelj v domu dr. Franc Pediček in tedanji

ravnatelj Ivan Berce. V letu 1963 so

v domu kot prvi med slovenskimi domovi

izdelali letni vzgojni načrt dela

za vsako vzgojno skupino posebej in

po teh načrtih je bil v veliki meri nekaj

let pozneje izdelan republiški okvirni

vzgojni program dela v slovenskih dijaških

domovih.

Da se je v domu resnično veliko delalo

na vzgojnem področju, potrjuje tudi

odločitev Pedagoške akademije leta

1974, da naš dom postane hospitacijski

center za njihove študente. To je

ostal vse do leta 1988, ko je PA prešla

na visokošolski študij in se je spremenil

koncept dela na fakulteti. V tem

času so se v domu opravljali tudi strokovni

izpiti za vzgojitelje do leta 1997,

ko se je spremenil način opravljanja

tega izpita.

Že leta 1967 se je začela obnova

doma, ki se je intenzivno nadaljevala

v sedemdesetih letih in dosegla svoj

višek v osemdesetih, ter traja še danes.

Tako so bili obnovljeni vsi bivalni

in skupni prostori in pridobljeni

tudi novi, kot so knjižnica in čitalnica,

dvorišče z igrišči in prostori za prostovoljne

dejavnosti. V celoti je bila

preurejena tudi domska večnamenska

dvorana. Za dom je pomembno tudi

leto 1983, saj je bila tega leta dograjena

nova jedilnica. V letih 1985 in

1986 so bile s pomočjo sklada pri Republiški

izobraževalni skupnosti obnovljene

vse tri stavbe. Zamenjane

so bile inštalacije in celotno pohištvo,

zgrajenje dodatne tuširne kabine

in sanitarije, pregrajene večje sobe

in zgrajene nove na podstrešju. Leta

1988 je dom dobil prve računalnike,

dejavnost pa je zaživela šele leta 1995,

ko je bila zgrajena nova računalnica.

Leta 1998 je dom slovesno praznoval

50-letnico obstoja. Ob tej priložnosti

je bil izdan tudi zbornik.

V zadnjih dvajsetih letih smo premestili

in prenovili vhod v dom na Kotnikovo

ul. 4; prenovljena stavba C pa

ima zelo priljubljeno Klubsko sobo, ki

je namenjena za druženje, manjše prireditve

ter predavanja.

Pred tremi leti je bila v stavbi B celovito

prenovljena kuhinja ter polovica dijaških

sob, preostale čakajo ugodnejše

finančne čase. Zadnji dve leti smo bili

aktivni v stavbi A, ki je doživela energetsko

prenovo strehe in celovito prenovo

mansarde. S tem so dijaki dobili

sodobne bivalne prostore (12 dijaških

sob), nove sanitarije in zelo prisrčno

učilnico, ki je tudi prostor za druženje.

V isti stavbi smo letos zamenjali vsa

okna na dvoriščni strani stavbe ter prenovili

sanitarije v drugem nadstropju.

Vemo, da nas čaka še veliko dela, a

si bomo še naprej močno prizadevali,

da prenovimo čim več dijaških prostorov.


1 Gimnazija Ledina

2 Gimnazija J. Plečnika

3 Ekonomska šola

4 Šolski center Ljubljana

5 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola

6 Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

7 Srednja šola za oblikovanje in fotografijo

8 Srednja upravno-administrativna šola

9 Srednja trgovska šola

10 Srednja ekonomska šola

Celje

Maribor

Gradec

Kotnikova ulica 4, Ljubljana

Kranj

Bled

Jesenice

Trg OF

AVTOBUSNA IN

ŽELEZNIŠKA POSTAJA

Masarykova

TIVOLSKA CESTA

Koper

Postojna

Nova Gorica

3

Prešernova cesta

Cankarjeva

Šubičeva

AŠKERČEVA CESTA

4

2

SLOVENSKA CESTA

Čopova

Kongresni trg

Vegova

Postojna

Novo Mesto

5

Dalmatinova

7

Miklošičeva cesta

Slomškova

Kolodvorska

KARLOVŠKA CESTA

Resljeva

1

Komenskega

KOTNIKOVA

Poljanska

Streliška

Grajski hrib

Metelkova

Vidovdanska

Roška

Ilirska

8 9

10

6

Novo Mesto

Zagreb
DIJAŠKI DOM TABOR - NAŠ DOM

Dijaški dom Tabor se nahaja blizu starega mestnega jedra in nedaleč od avtobusne

in železniške postaje. V neposredni bližini doma se nahaja Gimnazija Ledina,

nedaleč stran pa tudi številne druge srednje šole. Območje doma je ograjeno in

varno. Dijaški dom sestavljajo tri stavbe, v katerih je prostora za 346 dijakinj in

dijakov.

V DOMU IMAMO:

• 123 spalnic z brezžičnim

dostopom do interneta;

• prostore za učenje (15 učilnic),

e-učenje in inštrukcije;

• prostore za interesne dejavnosti,

izobraževanje in družabnost:

dvorano za kulturne, glasbene,

izobraževalne in družabne prireditve,

knjižnico s čitalnico (knjižni fond

obsega preko 6.000 knjig), Modro

sobo z galerijo, štiri računalniške

učilnice, kabinet za elektrotehnično

dejavnost, pet glasbenih sob in

fotografski laboratorij;

• prostor za druženje

”Klubska soba”;

• družabni prostor z igralnimi avtomati

“Klub Špil in biljardnica;

• čajni kuhinji, v katerih si dijaki

lahko sami pripravijo čaj ali kavo,

ki predstavljata tudi prostor

neformalnega druženja;

• prostore za rekreacijo in šport,

ki jih v večernem času osvetlimo:

strelišče, prostor za namizni tenis,

plezalno steno, fitnes in igrišča

za nogomet, košarko in odbojko;

• upravne prostore, osrednjo

vzgojiteljsko sobo, tri vzgojiteljske

sobe v oddelkih A, B in C s kabineti

za vzgojitelje ter pisarno svetovalne

službe.


ŽIVLJENJE IN DELO V DIJAŠKEM DOMU

Dom je namenjen vsem srednješolcem, ki po končani osnovni šoli nadaljujejo

šolanje v Ljubljani. Naši dijaki spoštujejo pravila: Pravilnik o domskem redu

in Hišni red.

Naše delo poteka v skladu z Okvirnim vzgojnim načrtom, ki ga je

sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje,

ter z Letnim delovnim načrtom doma. Pri tem si prizadevamo,

da bi dijakom nudili:

• dobre pogoje za učenje in bivanje,

• sprejetost in varnost med sovrstniki,

• strokovno svetovanje v situacijskih stiskah in osebnih težavah,

• socialno, motivacijsko in emocionalno rast,

• pogoje za ustvarjalno in kreativno izražanje,

• pomoč pri učnih težavah,

• učenje kulture medsebojnih odnosov,

• vzpodbude za zdrav način življenja brez odvisnosti,

• številne interesne dejavnosti,

• redno in zdravo prehrano,

• brezplačna učna pomoč pri posameznih predmetih.

DOMSKA PREHRANA

Mladostnikom nudimo uravnoteženo prehrano in pri načrtovanju sledimo

sodobnim smernicam zdrave prehrane. Kupujemo pretežno lokalna živila ter

upoštevamo različne prehranske navade, ob predložitvi potrdila zdravnika

nudimo tudi dietno prehrano. Zajtrk je samopostrežen, kot tudi bogat solatni

bar, izbor juh, kruha in napitkov. Pri kosilu in večerji sta na voljo dva menija

(mesni in vegetarijanski), dijaki lahko izberejo tudi sadno oz. mlečno večerjo.

Katarina Romih-Brulc vodja prehrane, univ. dipl. ing. živilske tehnologijeTEMELJNA PRAVILA

Življenje in delo v domu ureja Pravilnik o domskem redu, ki obvezuje vse dijake

in delavce doma. Tako želimo omogočiti čim boljše pogoje za življenje in delo

ter zagotoviti varnost vsakega posameznika. Zato:

• vsak dijak redno obiskuje šolo,

izpolnjuje šolske obveznosti in

sodeluje v vzgojno-izobraževalnem

delu doma;

• z lastnim ravnanjem varuje svojo

osebno zdravje ter skrbi, da ne

ogroža zdravja drugih. V domu

ni dovoljeno kajenje, uživanje

alkohola in drugih drog;

• vsi skrbimo za urejenost in čistočo

doma in njegove okolice, tako da

pospravljamo za sabo in skrbimo

za red in higieno v svojih sobah,

sanitarijah, jedilnici in drugih skupnih

prostorih ter na igrišču, zelenicah

in dvorišču;

• temeljijo medsebojni odnosi

na spoštovanju temeljnih človekovih

pravic. Spoštujemo priznavanje

različnosti ter strpen odnos

do drugače mislečih.

• Dijaki, ki se s svojim delom in

vedenjem odlikujejo, so lahko

pohvaljeni in nagrajeni, za kršenje

dolžnosti ali neizpolnjevanje hišnega

reda pa so dijaki disciplinsko odgovorni,

kot to predvidevajo Pravilnik o

nagradah, priznanjih in pohvalah,

Pravilnik o domskem redu

in Pravilnik o Angelinem

domskem skladu.

• smo vsi zaposleni in dijaki doma

dolžni varovati premoženje doma.

Namerno povzročeno škodo mora

storilec poravnati;


UČENJE IN DELO ZA ŠOLO TER PROSTI ČAS

UČENJE

V domu imamo organizirane redne

učne ure. Izvajajo se v učilnicah ob

prisotnosti vzgojitelja, izjemoma

tudi v sobah.

Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo

naloge in opravljajo druge obveznosti,

ki so povezane s pripravo na šolo.

Vzgojitelji, ki so razporejeni na delo

v času, ko je v domu njihova skupina,

nudijo dijakom podporo in pomoč,

pri organizaciji učenja, inštrukcij in

svetujejo glede smiselnega preživljanja

prostega časa. Dijakom nudimo

brezplačno učno pomoč - inštrukcije.

PROSTI ČAS

Dijaki v prostem času izbirajo med

možnostmi pasivnega in aktivnega

izkoriščanja prostega časa ter si

ustvarjajo kritičen odnos do

njegove izrabe.

Popoldanski del življenja v domu je

zapolnjen s sprostitvenimi dejavnostmi,

kot so pogovori, poslušanje glasbe,

branje, obiski, igre z žogo, namizni tenis,

strelstvo, sprehodi, ročna dela, tematske

delavnice; v opoldanskem času oziroma

po prihodu iz šole dijaki pogosto

izrabijo prosti čas za krajši počitek.

Večerni prosti čas je zapolnjen z obiski

različnih prireditev, izobraževalnih

večerov in predavanj v domski

dvorani, športnih tekem na igrišču,

s sodelovanjem v različnih interesnih

dejavnostih ter gledanjem televizije

in videofilmov.


DIJAKI SE LAHKO VKLJUČIJO

V NASLEDNJE DEJAVNOSTI

domska skupnost

mentorica Saša Jerman Šterk

kulturno-zabavni dogodki

dijaki domske skupnosti

z vzgojitelji

krožek videoprodukcije

mentor Vid Florjanc

ustvarjalne delavnice

mentorica Saša Jerman Šterk

vadba za dekleta

mentor France Žagar in

zunanja sodelavka

foto krožek in domske razstave

mentor Andrej Čepin

računalnica

mentor Matjaž Gulja


fitnes

mentor Primož Urank

lokostrelstvo

mentor Stane Švigelj in

zunanji sodelavec

strelski krožek

mentor Stane Švigelj

športne dejavnosti

mentorja Primož Urank

in France Žagar

organiziran ogled

gledaliških predstav

mentorica Brina Fras

šahovski krožek

mentor Jože Kastelic

organizacija tečajev CPP in PP

Primož UrankURNIK ŽIVLJENJA IN DELA

RAZDELJEVANJE HRANE

V DOMSKI JEDILNICI

zajtrk od 6.00 do 8.00

kosilo od 10.30 do 16.00

z vmesnimi prekinitvami

večerja od 18.45 do 20.30.

REDNE UČNE URE OB

PRISOTNOSTI VZGOJITELJA

dopoldne od 8.00 do 11.00

- s polurnim odmorom,

popoldne od 15.30 do 18.30

- s polurnim odmorom.

URADNE URE TAJNIŠTVA

IN RAČUNOVODSTVA

vsak dan od 7.00 do 15.00

ob sredah od 14.00 do 22.00

MENJAVA

POSTELJNEGA PERILA:

tedensko po razporedu,

objavljenem na oglasni deski.

VEČERNI IZHODI

vsak dan do 21.00, junija do 21.30,

4 letnik do 22.00.

podaljšan izhod

z dovoljenjem vzgojitelja:

do 22.00 oz. do 23.00 ure,

izjemoma do 23.30 ure;

daljše izostanke dovoljuje

ravnatelj v soglasju s starši,

Status odgovornega dijaka ureja

drugačen režim izhodov za tiste

dijake, ki si ga pridobijo glede

na pravilnik.

Domske prireditve in interesne

dejavnosti se končajo do 21.50 ure.

Od 22.00 zvečer do 6.00 zjutraj

je v domu nočni mir!

Dom je v času šolskega pouka odprt

vse dni v tednu. Če gredo ob koncu

tedna vsi dijaki domov, se dom zapre

v petek po odhodu zadnjega dijaka,

ponovno pa je odprt v nedeljo

ob 17. uri.


VARNOST DIJAKOV

Za varnost vseh, ki v domu bivajo in

delajo, skrbi dom v skladu s sprejeto

Izjavo o varnosti. V skladu z zakonom

tudi varujemo osebne podatke dijakov

in njihovih staršev. Za varovanje zgradb

in premoženja doma skrbi podjetje Sintal.

IZOSTANKI OD POUKA

IN ODSOTNOST IZ DOMA

• Če dijak zboli ali iz drugega

opravičenega razloga ne more

k pouku, se mora o tem pogovoriti

s svojim ali dežurnim vzgojiteljem,

ki ga po potrebi napoti k zdravniku.

• Dijaki odhajajo domov ob koncu

tedna, v nujnih primerih tudi med

tednom, o čemer obvestijo vzgojitelja.

• Če dijak, ki gre konec tedna domov,

iz kakršnih koli razlogov ostane doma,

morajo starši o tem takoj obvestiti

vzgojitelja oz. upravo doma.

• Odsotnost iz doma ali šole

vzgojitelj javi staršem.

OSKRBNINA IN ODJAVA HRANE

• Oskrbnino so dijaki oz. starši dolžni

plačati do 15. v mesecu.

• Odjava hrane je možna samo

v primeru utemeljenega izostanka.

Dijak mora odjavo oddati svojemu

vzgojitelju do 14.00 ure za naslednji

dan, v primeru zadržanosti doma

pa jo sporočiti po telefonu.

• Magnetne kartice za pristop

k jedilnemu pultu niso prenosljive.

Če jo dijak izgubi, dobi proti plačilu

novo.

• Bivanje v domu brez prehrane

ni možno.


VPIS IN IZPIS DIJAKOV

Dijaki se, za čas njihovega

srednješolskega izobraževanja,

vpišejo v dom na podlagi javnega

razpisa, ki ga objavi MIZŠ.

V domu lahko biva vsak dijak, ki:

• ima status dijaka,

• izpolni prijavnico za sprejem

v dijaški dom,

• se strinja z domskim redom in

ga je pripravljen tudi upoštevati,

• se zaveže, da bo redno plačeval

oskrbnino.

O kandidatih za sprejem odloča

komisija za sprejem dijakov.

Postopki izpisa iz doma

Med šolskim letom izstopa dijak

le s soglasjem staršev (podpisana

izpisnica). Odpovedni rok je en mesec.

Dijak, ki izstopi iz doma pred iztekom

odpovednega roka, je dolžan poravnati

stroške režije do izteka odpovednega

roka.

Prosto mesto v domu bo zagotovljeno

do izpolnitve prostih mest, zato je

priporočena čimprejšnja oddaja prijave.

Subvencionirano bivanje:

Dijaki doma, ki imajo enega ali več

sorejencev s statusom vpisanega dijaka,

ki je nastanjen v kateremkoli dijaškem

domu v Sloveniji, imajo možnost

subvencioniranega bivanja (obrazec

Vloga za subvencijo VUS MŠŠ-2/18).


ZAPOSLENI

V DIJAŠKEM

DOMU TABOR

v šolskem letu

2020/2021

SVET

DOMA

13 članov

RAVNATELJ

mag. Šemso Mujanovič,

prof. športne vzgoje,

svetovalec

RAVNATELJ

STROKOVNI

DELAVCI

10 vzgojiteljev

DOMSKA

SKUPNOST

SVET

STARŠEV

10 članov

SVETOVALNA SLUŽBA

Margareta Cerk, univ. dipl. soc. del., mentorica

VZGOJITELJICE, VZGOJITELJI

Andrej Čepin, prof. umetnostne zgodovine in zgodovine, svetnik

mag. Stanislav B. Zupet, univ. dipl. socialni pedagog, svetnik

Jože Kastelic, univ. dipl. organizator dela, svetovalec

Saša Jerman Šterk, univ. dipl. socialna delavka, svetnik

Stanislav Švigelj, prof. športne vzgoje, mentor

Primož Urank, prof. športne vzgoje, svetovalec

Urša Filipič, univ. dipl. socialni pedagog, svetovalka

France Žagar, prof. športne vzgoje, mentor

Vid Florjanc, mag. varstvoslovja

Brina Fras, mag. prof. pedagogike in nemškega jezika

STROKOVNI AKTIV

STAVBE A

3 vzgojitelji

STROKOVNI AKTIV

STAVBE B

4 vzgojitelji

STROKOVNI AKTIV

STAVBE C

3 vzgojitelji


DELO NA

RECEPCIJI

Uroš Dečman

Dejan Mandič

Miha Jarc

Matic Mirtič

RAČUNOVODSTVO

Stanka Rebec

POSLOVNA

SEKRETARKA

Mateja Ferjan

VZDRŽEVALEC

UČNE

TEHNOLOGIJE

Matjaž Gulja

VZDRŽEVALEC

Jože Ciber

SNAŽILKE

Amra Džakulić

Zvezdana Dolničar

Tehvida Puškar

Marjana Zakotnik

Larisa Škrbec

PERICA

Jožica Humek

VODJA

PREHRANE

Katarina Romih Brulc

GLAVNI KUHAR

Marko Širec

KUHINJSKO

OSEBJE

Eva Virag

Josipa Fuker

Štefica Ivanjko

Irena Jurečič

Katarina Suhadolnik

Suzana Bošković

ADMINISTRATIVNO -

TEHNIČNI

DELAVCI

4

dnevno-nočni

receptorji

1

računovodja

1

perica

1

vodja prehrane

1

poslovna

sekretarka

1

vzdrževalec

1

glavni

kuhar

1

vzdrževalec učne

tehnologije

5

snažilk

2

vodji

izmene

2 kuharja

2 kuharska

pomočnika


DOMSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalna služba v domu je namenjena dijakom in njihovim staršem/skrbnikom,

vzgojiteljem in ostalim zaposlenim, svetovalnim službam srednjih šol, ki jih

obiskujejo dijaki ter organizacijam, s katerimi sodelujemo na ravni doma ter

ostalim zunanjim institucijam in sodelavcem.

Socialna delavka Margareta Cerk vodi vpis in sprejem novincev, izpis iz doma,

spremlja dijake in jim nudi svetovanje ter podporo, je na voljo za kakršnakoli

vprašanja, dileme, stiske dijakov, njihovih staršev/skrbnikov ali vzgojiteljev in

drugih (so)delavcev doma. Svetovalna služba sodeluje tudi pri organizaciji in

vodenju delavnic ter dodatnih in interesnih dejavnosti za dijake doma.

Preko različnih oblik individualnega in

skupinskega dela svetovalna služba

deluje povezovalno, sodelovalno in

ustvarja spodbudno okolje v domu.

ANGELIN DOMSKI SKLAD

V domu smo s pomočjo dobrotnice iz Združenih držav Amerike ustanovili

poseben sklad, namenjen pomoči uspešnim dijakom, ki izhajajo iz socialno

šibkih družin in težko plačujejo oskrbnino za bivanje v domu. Pomoč

podeljujemo dvakrat letno z razpisom. Za pomoč lahko zaprosijo vsi dijaki

in dijakinje doma, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V letu 2013 se je preimenoval

v Angelin domski sklad in je kot tak razširjen tudi na financiranje prostovoljnih

dejavnosti dijakov.


VZGOJITELJI - A STAVBA

VZGOJITELJI - B STAVBA

VZGOJITELJI - C STAVBA


DIJAŠKI DOM TABOR

Kotnikova ulica 4

1000 Ljubljana

T: 01 234 88 40

F: 01 234 88 55

E: info@ddt.si

www.ddt.si

MATURANTI 2020

DIJAŠKI DOM TABOR

Kotnikova ul. 4

1000 Ljubljana

T: 01 234 88 40

F: 01 234 88 55

E: info@ddt.si

facebook/ddtabor

www.ddt.si

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!