23.01.2021 Views

Strategia SYTEV 2021 - 2027

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stratégia

organizácie

SYTEV

na roky 2021-2027

Schválená valným zhromaždením

Lukáš Hrošovský

Predseda OZ

1


Východisková situácia

SYTEV ako občianske združenie bolo založené 17. 9. 2015 v Kysuckom

Novom Meste. Od založenia sa zameriava na prácu s mládežou v medzinárodných

projektoch. Počas tohto obdobia vycestovalo do zahraničia 914 mladých ľudí

na mládežnícke výmeny alebo tréningové kurzy a organizácia zorganizovala 10

projektov pre 368 účastníkov. Postupom času, v decembri 2017 organizácia získala

priestory od nášho mesta a spolu s dobrovoľníkmi vytvorila YC|Mládežnícku klubovňu.

Pravidelne sa tu odohrávali aktivity ako filmové štvrtky, herné piatky, rôzne diskusie, ale

najnovšie aj tanečné stredy. V klubovni sa stretávala mládež z mesta a okolia a spoločne

zmysluplne trávili svoj voľný čas. V tom čase, v januári 2018 začal vznikať aj mládežnícky

parlament, ktorý pôsobil ako poradný orgán primátora a ako hlas mladých ľudí

v našom meste. Mládežnícky parlament vykonáva svoju činnosť aj v súčasnosti, ale

pod novým menom ako Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament. Zasadnutia

prebiehajú každý mesiac v mládežníckej klubovni. Organizácia v roku 2017 vstúpila do

Združenia informačných a poradenských centier, podala žiadosť a od roku 2018 do roku

2020 sa stala súčasťou podpory Služby pre mladých I - Informačné centrum mladých.

Za päť rokov činnosti bolo zorganizovaných 156 workshopov pre 3414 účastníkov

a 45 online diskusií a workshopov pre 787 účastníkov. SYTEV od roku 2016 pravidelne

pracuje aj s dobrovoľníkmi a oficiálne bolo Kysucké dobrovoľnícke centrum

podporené pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v roku 2020. Koordinuje

dobrovoľníkov a dobrovoľnícke iniciatívy v našom meste a okolí. Za 5 rokov

činnosti v organizácií sa vystriedalo 150 pravidelných dobrovoľníkov a viac ako 2 300

jednorázových dobrovoľníkov sa zúčastnilo 165 dobrovoľníckych aktivít.

Organizácia SYTEV plánuje v rokoch 2021 - 2027 naďalej pokračovať vo svojej

činnosti, neustále ju rozširovať, zlepšovať a napĺňať tak svoje ciele a víziu.

2


SWOT

Silné stránky

• Organizácia známa svojou činnosťou v regióne, ale aj mimo neho, pôsobiaca a viditeľná

aj na národnej úrovní a aktívna v rámci medzinárodných projektov;

• Vybudovaná sieť partnerov na Slovensku a v zahraničí, spolupráca s partnermi;

• Členstvo v organizáciách usilujúcich sa o zlepšenie kvality organizácie, neustále vzdelávanie

sa členov organizácie;

• Materiálna a finančná podpora od rôznych subjektov a inštitúcií;

• Podchytený marketing na viacerých platformách, vysoký dosah, výrazná identita (branding)

organizácie, fungujúce interné nástroje na koordináciu interných procesov;

• Interný príjem organizácie z členských príspevkov;

• Vybudované priestory organizácie, množstvo disponibilného majetku.

Slabé stránky

• Lokalita - odľahlá oblasť, oblasť s málo rozvinutou infraštruktúrou, cieľová skupina je ťažko

zastihnuteľná a veľmi roztrúsená;

• Nestabilné financovanie, spoliehanie sa na externé zdroje;

• Nedostatočná alebo neefektívna komunikácia v rámci organizácie, niektoré procesy riadenia

organizácie sú neefektívne;

• Nízky záujem cieľových skupín o niektoré aktivity;

• Nevybudované vzťahy s kľúčovými partnermi - Kysucké Nové Mesto, RMŽK.

Príležitosti

• Nové grantové výzvy, nový program Erasmus+ (2021-2027);

• Spolupráca s inými regionálnymi organizáciami podobného typu alebo inými organizáciami;

• Online prostredie - livestream, webináre a pod.;

• Trendy medzi cieľovými skupinami, zvyšujúci sa záujem využívať mimoškolské aktivity a iné

možnosti, ktoré naša organizácia ponúka;

• Ponuky spolupráce od škôl a podobných zariadení.

Riziká

• Zrušenie Odboru mládeže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR - ohrozené

budúce financovanie;

• Prenikajúca konkurencia;

• Časté legislatívne zmeny a administratívne postupy, ktoré môžu zbytočne komplikovať

nedostatočné externé financovanie nutné na zabezpečenie efektívneho fungovania organizácie

• Príprava na negatívnu kampaň/komunikáciu

• Nedostatočné externé financovanie nutné na efektívne fungovanie organizácie;

• Animozita zo strany kľúčových partnerov.

3


Poslanie a piliere OZ SYTEV

Poslanie

Nájsť skryté talenty u mladých ľudí, aby sami vedeli smerovať svoju budúcnosť

a rozvíjať sa v tom, čo ich baví a napĺňa. Našou činnosťou chceme vplývať na mladého človeka,

formovaním jeho osobnosti, aby sa viac zaujímal o prostredie, v ktorom žije. Aby bol vnímavý

voči okoliu a spoločnosti, aby sa nebál uskutočňovať zmenu.

Piliere

Slovak - sme slovenská organizácia pôsobiaca na lokálnej, regionálnej, národnej

a medzinárodnej úrovni.

Youth - primárnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 13 - 30 rokov, ktorým sa venujeme

v rámci našej činnosti cez rôzne aktivity organizácie a jej platforiem.

Traveling - poskytujeme mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou možnosti na cestovanie

(mobilitu), vzdelávanie sa, dobrovoľnícku službu a pracovné príležitosti cez rôzne európske

a iné programy.

Education - jednou z našich hlavných činností je neformálne vzdelávanie mladých ľudí cez

rôzne workshopy, diskusie, a semináre. Naši členovia sa neustále vzdelávajú na akreditovaných

školeniach.

Volunteering - šírime povedomie o zmysluplnosti dobrovoľníctva, rozvíjame a podporujeme

dobrovoľnícke iniciatívy a aktivity v rámci regiónu Kysuce a Žilinského samosprávneho kraja.

4


Hodnoty, vízia, zámer a ciele OZ SYTEV

Hodnoty

• Solidarita

• Komunita

• Participácia

• Odvaha

• Vytrvalosť

Vízia

Osobnostne a profesijne rozvíjať mladých ľudí, ktorí budú svoje nadobudnuté

zručnosti a skúsenosti predávať ďalej mládeži, udržať aktívnu mládež v dedinách a mestách

a vytvárať mladé lokálne komunity.

Zámer

Občianske združenie pracujúce s mládežou so silnou regionálnou pôsobnosťou

a stabilným personálnym zložením.

Ciele

• Kvalitné partnerstvá na dosahovanie cieľov v jednotlivých oblastiach našej práce (platforiem);

• Partnerstvo OZ SYTEV s organizáciami a inštitúciami na všetkých úrovniach, aj v zahraničí,

pre kvalitnejší život mladých ľudí na Slovensku;

• Rozvoj a podpora mládeže cez rôzne vzdelávacie, dobrovoľnícke ale aj voľnočasové aktivity,

a tak vytvárať silné komunity mladých ľudí zapájajúce sa do verejného života;

• Šírenie povedomia na zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí;

• Zapájanie sa do mládežníckej politiky a tvorby strategických dokumentov v oblasti práce

s mládežou na všetkých úrovniach počas účinnosti stratégie.

5


Informačné centrum mladých (ICM)

Informačné centrum mladých v Kysuckom Novom Meste pôsobí od roku 2018.

Poskytuje a sprostredkuje informácie pre klientov a informuje deti a mladých ľudí cez

vlastnú webstránku (icm.sk) a sociálne siete. V roku 2018 navštívilo ICM viac ako 500

klientov a v roku 2019 to bolo dokonca viac ako 600 klientov. Za rok 2019 bolo

zorganizovaných 61 workshopov s viac ako 1 400 účastníkmi vzdelávaní. V roku

2020 bolo potrebné prispôsobiť sa situacii, pričom bolo zorganizovaných 46 offline

workshopov pre 1088 účastníkov a 39 online workshopov pre 644 účastníkov. Štandardne

je ICM otvorené od 8:00 do 16:30 každý pracovný deň. ICM nájdete v Kysuckom

Novom Meste na ulici Vajanského 221.

Silné stránky

• Registrované ICM pod MŠVVaŠ;

• Členstvo v ZIPCeM;

• Vyškolený personál;

• Spolupráca so školami a inými subjektami.

Slabé stránky

• Nedostatočné personálne kapacity;

• Nedostatočná spolupráca so samosprávou;

• Slabší dosah na školy mimo nášho regiónu.

Príležitosti

• Možnosť ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov;

• Zmapovanie tém, ktoré mladých ľudí zaujímajú;

• Rozširovanie pôsobnosti na krajskú úroveň.

Riziká

• Strata registrácie;

• Pandémia, zavreté školy;

• Nezáujem mladých ľudí o online diskusie a vzdelávanie;

• Strata partnerských škôl;

• Zrušenie financovania;

• Strata priestoru na offline ICM;

• Strata zamestnancov.

6


Informačné centrum mladých (ICM)

Zámer

• Poskytovať neformálne vzdelávacie aktivity na krajskej úrovni a byť plnohodnotným

informačným centrom a bezpečným útočiskom pre mládež.

Ciele

• Rozšíriť pôsobnosť ICM na krajskú úroveň;

• Poskytovať možnosti na neformálne vzdelávanie pre mladých ľudí v rámci ŽSK;

• Poskytovať informačné a poradenské služby prioritne pre mládež ale aj širokú verejnosť

cez rôzne informačné nástroje bez ohľadu na náboženské, politické alebo ideologické

presvedčenie rešpektujúc právo mladých ľudí na súkromie, dôvernosť, anonymitu

a bezpečnosť;

• Poskytovať možnosti na rovnocenný a bezplatný prístup k informáciám, ktoré poskytujú

vyškolení zamestnanci ICM;

• Zabezpečiť šírenie informácii v oblasti práce s mládežou a aktuálnych trendoch cez rôzne

online kampane a propagačné materiály;

• Zvyšovať povedomie medzi mladými ľuďmi o činnosti a službách, ktoré ICM poskytuje.

Opatrenia

• Zdieľanie informácii na rôznych portáloch: ICM, SYTEV, sociálne siete;

• Organizovanie neformálnych vzdelávacích aktivít pre mladých ľudí na aktuálne témy a podľa

potreby cieľovej skupiny.

7


Kysucké dobrovoľnícke centrum (KDC)

SYTEV od svojho vzniku upriamuje svoju pozornosť na dobrovoľníctvo

a dobrovoľnícku činnosť. Už v roku 2016 združenie získalo štandard kvality v práci

s dobrovoľníkmi. Počas celého pôsobenia organizuje dobrovoľnícke aktivity, do

ktorých sa môže zapojiť široká verejnosť. Obľúbenými dobrovoľníckymi akciami

sa stali Hug day či Celomestské upratovanie mesta, konkrétne čistenie brehov rieky

Kysuca organizované na Deň Zeme a Svetový čistiaci deň. Veľkej obľube sa tešili

aj aktivity v rámci projektu Židovský cintorín, kde sme za pomoci dobrovoľníkov

vyčistili zanedbaný areál židovského cintorína a projektom Farebné sídliská sme

priniesli život na kamenné sídliská, na ktoré sme namaľovali hracie plochy “Človeče,

nehnevaj sa”, Twister a Škôlka.

Kysucké dobrovoľnícke centrum vzniklo v roku 2020 a je súčasťou

občianskeho združenia SYTEV. Vznik centra vyplynul z potreby efektívnejšej

koordinácie dobrovoľníkov, manažmentu dobrovoľníckych aktivít a lepšieho

prepojenia dobrovoľníckych organizácií v regióne. KDC pôsobí na území Žilinského

samosprávneho kraja v regióne Kysúc a je súčasťou Žilinského dobrovoľníckeho

centra. Projektom “Dobrovoľníctvo v regiónoch” začala aktívna spolupráca

s dobrovoľníckymi organizáciami po celom Žilinskom samosprávnom kraji a taktiež

koordinácia novovzniknutých dobrovoľníckych informačných bodov.

KDC má slúžiť na pomoc pri hľadaní, získavaní a distribúcii dobrovoľníkov.

Silné stránky

• Podporené dobrovoľnícke centrum pod MŠVVaŠ;

• Skúsenosť s manažmentom dobrovoľníkov;

• Dlhodobá spolupráca s inými organizáciami v regióne;

• Spolupráca s RA ŽSK, ŽDC.

Slabé stránky

• Nezáujem ľudí o dobrovoľníctvo;

• Nedostatočná spolupráca so samosprávou;

• Nedostatočné povedomie o KDC;

• Nevedomosť iných organizácií o možnosti kontaktovania KDC;

• Slabé promo;

• Chýbajúca databáza dobrovoľníkov.

8


Kysucké dobrovoľnícke centrum (KDC)

Príležitosti

• Rozširovanie spolupráce s inými organizáciami;

• Rozvoj spolupráce s mestom na základe dobrých projektov;

• Spolupráca s podnikateľskými subjektami - firemné dobrovoľníctvo.

Riziká

• Strata registrácie;

• Nedostatočná účasť ľudí na aktivitách;

• COVID-19;

• Financovanie činnosti.

Zámer

Organizácia SYTEV, je organizácia s 3 hviezdami v manažmente dobrovoľníkov,

sprostredkováva dobrovoľníctvo na krajskej úrovni a vedie zoznam dobrovoľníkov.

Ciele

• Zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve primárne v okrese Kysucké Nové Mesto a v ŽSK

a zabezpečiť efektívny dosah na dobrovoľníkov (vytvoriť databázu lokálnych a regionálnych

dobrovoľníkov);

• Rozšírenie pôsobnosti KDC na krajskú úroveň, nadviazanie komunikácie so ŽSK, oslovovanie

aj iných miest v kraji, rozširovanie databázy kontaktov;

• Vytváranie a poskytovanie dobrovoľníckych príležitosti v našom meste a okolí;

• Zvýšenie a zefektívnenie práce s dobrovoľníctvom v regióne a na krajskej úrovni;

• Vybudovanie stabilného dobrovoľníckeho centra s treťou hviezdu v manažmente

dobrovoľníkov.

Opatrenia

V novom období by sme sa chceli hlavne zamerať na zlepšovanie práce

s dobrovoľníkmi: motivovanie, pravidelné zverejňovanie dobrovoľníckych ponúk, propagovanie

benefitov dobrovoľníckej práce, zaškolenie dobrovoľníkov, poskytovanie poradenstva, zatraktívňovanie

práce dobrovoľníka. Taktiež chceme rozšíriť svoje pôsobenie na krajskú úroveň, vytvárať

nové partnerstvá, rozvíjať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, obcami, samosprávami

v danom regióne.

Nechceme zaostávať ani na lokálnej úrovni a radi by sme chceli zabezpečiť

efektívnu komunikáciu s mestom, s miestnymi organizáciami, spoluprácu a partnerstvá s firmami,

oboznámiť ich o dôležitosti dobrovoľníctva a zoznámiť ich s firemným dobrovoľníctvom.

V oblasti stratégie ľudských zdrojov chceme posilniť profesionalitu personálu cez pravidelné

školenia, zabezpečiť personálnu stabilizáciu súvisiacu s finančnou stabilitou, vytvárať priestor

pre dobrovoľníkov v rámci organizácie (vytvárať interné dobrovoľnícke pozície a tak zabezpečiť

osobnostný rast aj väčší záujem o dobrovoľníctvo).

9


Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament

Od 22. 01. 2018 organizácia SYTEV spojila aktívne deti a mladých ľudí a stala sa

koordinátorom Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (KMMP). V priebehu

rokov sa z neho stal poradný orgán primátora, ktorý pravidelne zasadá každý mesiac.

Touto formou sa organizácia snaží podporovať a rozvíjať participáciu mladých ľudí

na mestskej úrovni.

V rokoch 2021 - 2027 budeme naďalej viesť KMMP, organizovať aktivity pre deti

a mládež a koordinovať KMMP tak, aby aj v novom volebnom období bol poradným

orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň budeme spolupracovať so staršou

generáciou členov KMMP ako s príkladom dobrej praxe a mentormi.

Silné stránky

• Spolupráca so školami;

• Vysielanie delegátov žiackych školských rád;

• Aktívni členovia;

• Koordinátor mládežníckeho parlamentu ako člen komisie školstva a mládeže mesta KNM.

Slabé stránky

• Nezáujem nových mladých ľudí o členstvo, nedostatočná participácia;

• Nedostatočná zodpovednosť členov;

• Neustála potreba písania projektových zámerov na realizáciu nápadov.

Príležitosti

• Rozšírenie spolupráce so strednými školami;

• Rozvoj spolupráce s mestom na základe zmysluplných projektov;

• Spolupráca s firmami.

Riziká

• Účasť ľudí na aktivitách;

• COVID-19;

• Financovanie činnosti.

Zámer

• Mládežnícky parlament ako hlas všetkých mladých ľudí v Kysuckom Novom Meste.

Ciele

• Poslanci mládežníckeho parlamentu chápu mládežnícku politiku a poznajú jej význam;

• Zabezpečiť podklady pre plánovanie, tvorbu a implementáciu mládežníckej politiky

pravidelným mapovaním reálnych potrieb detí a mladých ľudí v meste;

• Poskytovať členom KMMP možnosti vzdelávať sa, a tak vzbudzovať záujem o participáciu;

• Členovia parlamentu sa podieľajú na tvorbe, šírení a hodnotení informácií a aktivít na rôznych

úrovniach a formách a tým je ponúknutý priestor pre aktivity peer to peer;

• Rozšíriť ponuku zmysluplného trávenia voľného času v meste Kysucké Nové Mesto a v jeho

blízkom okolí pre deti a mládež.

10


YC|Mládežnícka klubovňa

V roku 2017 bol organizácií SYTEV schválený priestor na vybudovanie

mládežníckej klubovne s pomocou mesta Kysucké Nové Mesto a mestského zastupiteľstva.

Tento priestor je využívaný na bezpečné, neformálne a zmysluplné trávenie

voľného času detí a mládeže z Kysuckého Nového Mesta a okolia. Priestor takisto

využíva KMMP na svoje mesačné zasadnutia a aktivity. V priestore sídli Informačné

centrum mladých, Európsky informačný bod Eurodesk, Kysucké dobrovoľnícke centrum

a Otvorené centrum Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Klubovňa je v prvom

rade bezpečný priestor pre deti a mládež.

V období 2021 - 2027 budeme naďalej pokračovať v udržiavaní a vedení priestoru

pre mladých ľudí. Naďalej vytvárať priestor na neformálne a zmysluplné trávenie

voľného času a vzdelávaciu činnosť. Chceme docieliť, aby sa mladí ľudia sami starali

a prevádzkovali tento priestor. Zároveň chceme, aby bol priestor finančne sebestačný.

Silné stránky

• Vytvorená komunita mladých ľudí;

• Technické vybavenie klubovne;

• Neustalá modernizácia klubovne;

• Slabé stránky

• Nezáujem mladých ľudí;

• Chýbajúci zamestnanec ako koordinátor klubovne;

• Nedostatočné promo;

• Nedostatočná finančná podpora na prevádzku klubovne.

Príležitosti

• Rozširovanie klubovne do viacerých miestnosti;

• Rozvoj spolupráce s mestom na základe zmysluplných projektov;

• Spolupráca s firmami - podpora prevádzky.

Riziká

• Účasť ľudí na aktivitách;

• COVID-19;

• Financovanie činnosti.

Zámer

• Deti a mladí ľudia v Kysuckom Novom Meste trávia svoj voľný čas zmysluplne,

teda v komunite, ktorá sa správa zodpovedne.

Ciele

• Študentské bistro poskytúce priestor na stretávanie sa, doučovanie, diskusie, workshopy;

• KMMP a YC majú spoločný cieľ a síce: zvýšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času

v meste Kysucké Nové Mesto a v jeho blízkom okolí pre deti a mládež.

11


Medzinárodné mobility

Za 5 rokov pôsobnosti SYTEV-u sa organizácia posunula aj v medzinárodnej

sfére. Aktívne sa zapája do programu Erasmus+, projektov v rámci V4 ale aj

Európskeho zboru solidarity. Jedným z prvých plánov organizácie je monitorovať nové

možnosti v medzinárodnej oblasti. Namiesto programu Erasmus+ začína nové programové

obdobie trvajúce 7 rokov.

Naším stálym zámerom je dať možnosť zúčastniť sa na mobilite každému

mladému človeku. Keďže Erasmus+ prepája lokálny, regionálny a medzinárodný charakter,

úroveň nášho pôsobenia je vo veľkej miere lokálna. Snažíme sa priniesť tento

program ku nám, do regiónu Kysuce.

Silné stránky

• Sieť partnerov na Slovensku aj v zahraničí;

• Záujem o projekty organizácie;

• Znalosti v oblasti marketingu a možnostiach financovania;

• Vytvorený systém riadenia.

Slabé stránky

• Územie pôsobnosti organizácie;

• Dosah marketingu, funkčnosť;

• Udržateľnosť partnerstiev/dobrovoľníkov;

• Nestabilné financovanie.

Príležitosti

• Nové finančné zdroje;

• Nové partnerstvá;.

Riziká

• Financovanie;

• Nečakané situácie

• Vnútorná nestabilita, neefektívna komunikácia;

• Konkurencia;

• Vymedzenie fungovania tretieho sektora na Slovensku.

12


Medzinárodné mobility

Účastníci a práca s dobrovoľníkmi

Našou ambíciou je vďaka zvýšenej informovanosti a intenzívnej kampani

navýšiť záujem o mládežnícke výmeny a tréningové kurzy a do ich prípravy zapojiť aj

dobrovoľníkov. Kľúčové bude kontinuálne vzdelávanie a pripravovanie účastníkov pred

mládežníckou výmenou, čím zabezpečujeme dlhodobú udržateľnosť. Z účastníkov sa

stávajú lídri, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní celého procesu. Z lídrov sa môžu

stáť dlhodobí dobrovoľníci, ktorí vytvoria silnú komunitu na najbližších sedem rokov.

Účastníkom bude po každej mládežníckej výmene zaslaný dotazník.

V tomto dotazníku môžu účastníci potvrdiť, či boli spokojní alebo nespokojní

s poskytnutými informáciami a prípravou zo strany SYTEV-u. Zozbierané dotazníky

budú slúžiť ako cenný zdroj informácií v oblasti skvalitňovania služieb v nasledujúcich

siedmich rokoch. Chceme dosiahnuť 90% spokojnosť vyslaných účastníkov. Našim

zámerom nebude poskytnutie možnosti na mobilitu iba žiakom, ale aj učiteľom,

resp. pracovníkom s mládežou, ktorých budeme pozývať na rôzne tréningové kurzy.

Participáciou na tréningovom kurze si zlepšia svoje soft-skills a kompetencie potrebné

na zefektívnenie učenia v školách neformálnym spôsobom.

Kontakt budeme udržiavať aj vďaka pomoci nových platforiem na zefektívnenie

komunikácie (napríklad platforma solved.fi). Budeme pracovať na systematickosti práce

a našim cieľom bude zúčastniť sa (minimálne) dvakrát do roka vzdelávania v oblasti

práce s dobrovoľníkmi a aspoň 1-krát za rok zorganizovať neformálny teambuilding.

V prípade, že v priebehu nasledujúcich 7 rokov nastane podobná situácia ako

v roku 2020, pripravíme pre dobrovoľníkov nové, atraktívne a lokálne aktivity. Budeme

zvyšovať informovanosť o možnostiach stať sa dobrovoľníkom v SYTEV-e pre oblasť

nového programového obdobia programu Erasmus+, pričom budeme uprednostňovať

dobrovoľníkov, ktorí pochádzajú z okolia Kysúc.

Organizácia mobilít na Slovensku

SYTEV bude naďalej poskytovať možnosť mladým ľuďom realizovať svoj

vlastný projekt, resp. mládežnícku výmenu a bude naďalej pracovať na propagovaní

tejto možnosti s cieľom prilákať čo najviac mladých ľudí na mládežnícke výmeny,

ako aj zvyšovať záujem mladých ľudí o realizovanie svojich vlastných projektov. Našim

zámerom je, aby sa mladí ľudia pokúsili počas jedného roka zrealizovať aspoň jednu

mládežnícku výmenu.

V rámci mládežníckych výmen oslovíme s ponukou spolupráce mnohé

zainteresované strány, s ktorými počas siedmych rokov vybudujeme stabilné

13


Medzinárodné mobility

partnerstvá. Čo sa týka partnerov, zameriame sa na posilňovanie našich vzťahov. Do

budúcnosti chceme vyhľadávať nové organizácie, ktorých „skúsenosti v práci

s mládežou“, zámery, ciele a vízia sú podobné tým našim.

Zámer

• Spolupráca so školami a väčšia ponuka TC pre učiteľov partnerských škôl.

• SYTEV je vnímaná ako organizácia, ktorá pracuje s dobrovoľníkmi a umožňuje im vykonávať

činnosť pod programom Erasmus+;

• Zvyšovať informovanosť o možnostiach realizovania vlastnej mládežníckej výmeny;.

• Zvyšovať záujem o organizovanie vlastnej mobility.

Ciele

• Zvýšenie spokojnosti účastníkov s prípravou na mobilitu zo stránky organizácie SYTEV na

minimálne 90% u vyslaných účastníkov za 7 rokov;

• Zvýšenie povedomia o programe Erasmus+ medzi cieľovými skupinami;

• Zintenzívnenie spolupráce s partnerskými školami a zvýšenie kvality našej činnosti na

základe získaných informácií z dotazníkov spokojnosti účastníkov.

• Zefektívnenie systematickosti práce s našimi dobrovoľníkmi, skupinu dobrovoľníkov budú

tvoriť najmä mladí ľudia z Kysúc a okolia;

• Zvýšiť informovanosť o možnostiach stať sa dobrovoľníkom v o.z. SYTEV;

• Realizácia neformálneho teambuildingu v mládežníckej klubovni SYTEV (min. 1-krát za rok);

• SYTEV je organizácia, ktorá organizuje minimálne 2 mládežnícke výmeny pre mladých ľudí

počas 1 roka.

14


Európsky zbor solidarity (ESC)

Program Erasmus+ nie je jediný, v ktorom sa angažujeme. V roku 2019 sme sa

po prvýkrát zapojili do programu ESC. V nasledujúcich 7 rokoch je naším zámerom participovať

na dobrovoľníckych a solidárnych projektoch a postupom času aj do oblasti

pracovných miest a stáži. Pomocou programu ESC sme už hosťovali 2 dobrovoľníkov zo

zahraničia a chystáme sa v tomto programe pokračovať.

Zámer

• SYTEV je organizácia, ktorá prijíma a vysiela dobrovolnikov, ktorí vykonávajú aktivity v miestnych

školách, pedagogických a nepedagogických zariadeniach a pracujú s miestnou mládežou.

Ciele

• Mentor/zodpovedná osoba za dobrovoľníkov bude cielene vyslaná na minimálne 1 školenie

za rok v oblasti práce s dobrovoľníkmi;

• Rozšírenie povedomia o dobrovoľníctve v Kysuckom Novom Meste a zvýšenie povedomia o

iných kultúrach;

• Dobrovoľníci pracujú na zvýšení kompetencií detí a mladých ľudí v meste, vytvárajú pre nich

voľnočasové aktivity;

• Pracovať na agende vysielania dobrovoľníkov do zahraničia ako vysielajúca organizácia.

Vyšehradský fond

Organizácia SYTEV je partnerskou organizáciou aj v rámci projektov podporených

Vyšehradským fondom. Vyšehradský fond predstavuje nástroj pre

organizáciu SYTEV ako vhodne zastrešiť svoje projekty a aktivity. I keď je organizácia

nováčikom, ktorý sa angažoval len v zopár projektoch ako projektový partner, chceli

by sme sa počas budúcich 7 rokov stať pravidelným žiadateľom a vybudovať sieť

partnerov, s ktorými môžeme rátať a vytvárať stabilné spolupráce.

Zámer

• Organizácia SYTEV je pravidelným partnerom v projektoch a žiadateľom podpory v programe

Vyšehradský fond.

Ciele

• Zvýšiť počet stálych partnerov v rámci projektov financovaných cez Vyšehradský fond;

• Zvýšiť využívanie tohto systému financovania pre aktivity, ktoré vykonáva organizácia SYTEV.

15


KOPÍROVANIE A ĎALŠIE ŠÍRENIE TOHTO MATERIÁLU JE POVOLENÉ LEN S PODMIENKOU UVEDENIA AUTORA A ZDROJA

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!