26.01.2021 Views

Peter Rezman - Izrekanja suspenza

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

((ꜟ))

začne se s pregledom frizure

ona gola

obrita samo zgoraj levo

ono

bognedaj

premolk

ono

kako si oblečena

zaboga

ne boš naga hodila okoli

če nimaš kaj za obleči

se zavij

v kakšno spodobno zastavo

ona

se zavije v slovensko zastavo

stiska mi

trebuh

ono

noseča si in te stiska

ona

ja

ono

luknjo izreži

in misli

na otroka pod srcem

za božjo voljo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!