26.01.2021 Views

Peter Rezman - Izrekanja suspenza

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

((ꜟ))

začne se s pregledom

frizure

ali pa če si bognedaj

obrita samo zgoraj levo

potem

kako si oblečena

zaboga

ne boš naga hodila okoli

če nimaš kaj za obleči

se zavij

v kakšno spodobno zastavo

noseča si in te stiska

ja

luknjo izreži in misli

na otroka pod srcem

za božjo-voljo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!