26.01.2021 Views

Peter Rezman - Izrekanja suspenza

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

((ꜟ))

((ꜟ))

včasih najdem kje kakšno zavrženo reč ki ne

deluje več /// in jo hranim tako da jo obesim

na za to določeno mesto /// če bi jo kdaj rabil

ali če bi jo kdaj rabil za kaj drugega /// že kaj

potem tam visi in potem pogosto razmišljam

za kaj bi lahko rabil tisto reč

tako jaz delujem

ona reč pa ne

deluje več

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!