02.02.2021 Views

Komlitt Våren 2021

Om du känner till Komlitt sedan innan vet du att vi har varit ett renodlat bokförlag för offentlig sektor. Den kompetensutveckling du letat efter finns fortfarande här. Men nu i flera olika former! Här tror vi nämligen på tillitsbaserad kompetensutveckling som ger varenda person som har ett uppdrag inom offentlig sektor rätt kunskap. Du som läser det här är bekant med välfärdens utmaningar. Ni ska göra mer med mindre samtidigt som samhället ställer högre och högre kvalitetskrav på er. Samtidigt ska ni rekrytera talangerna och både lyckas med att behålla och utveckla dem. Det är utmaningar i sin rätta bemärkelse. Hur tar du hjälp av Komlitt för att klara av detta?

Om du känner till Komlitt sedan innan vet du att vi har varit ett renodlat bokförlag för offentlig sektor. Den kompetensutveckling du letat efter finns fortfarande här. Men nu i flera olika former! Här tror vi nämligen på tillitsbaserad kompetensutveckling som ger varenda person som har ett uppdrag inom offentlig sektor rätt kunskap.

Du som läser det här är bekant med välfärdens utmaningar. Ni ska göra mer med mindre samtidigt som samhället ställer högre och högre kvalitetskrav på er. Samtidigt ska ni rekrytera talangerna och både lyckas med att behålla och utveckla dem. Det är utmaningar i sin rätta bemärkelse. Hur tar du hjälp av Komlitt för att klara av detta?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VÅREN 2021

Kunskap som förändrar

– stora och små världar

Håll dig

uppdaterad!

SIDAN 23

Skrota

budgetstyrningen

SIDAN 26

Utmanande

beteenden

är symtom

SIDAN 20

AMAGASINET ÄR DIGIT

LT

Du kan klicka på alla produkter och QR-koder

Tillitsbaserad

kompetensutveckling

Medarbetare får tillgång till utbildning när det passar dem. Verksamheten

slipper sätta in lika många vikarier. Människorna som bär upp vår välfärd

har allt att vinna på det här.

I samarbete med


Klart att du ska

påverka din

kompetensutveckling!

Lägg 5 minuter på den här enkäten så

skriver vi historia tillsammans.

Välkommen

till Komlitt

System under stress spricker där de är som svagast. Coronapandemin visar

att delar av sjukvård, omvårdnad och omsorg lider av allvarliga brister. Det är

dyrköpta lärdomar – för dem som insjuknat och avlidit, för anhöriga och för

personalen, som kämpat under svåra förhållanden.

Coronapandemin visar även på stort engagemang och stor innovativ fömåga hos

dem som dagligen arbetar med att bota, vårda och ge omsorg. Därför välkomnar vi

att statsmakten, kommuner och regioner prioriterar kompetenshöjningsinsatser.

Jag vill ändå resa ett varningsord – samtidigt som det är positivt med de stora

satsningarna är det viktigt att de genomförs där de ger effekt. Här vill jag uppmärksamma

två områden: Satsningar för att återerövra de

professionellas inflytande över verksamheterna och

satsningar för att skapa förutsättningar för medarbetarnas

kontinuerliga lärande på arbetsplatsen.

Vi behöver stabila grundstrukturer som hanterar

återkommande kriser och samtidigt arbetar

strategiskt med kompetensutveckling. Det

gynnar medarbetare som får och tar ansvar,

med möjligheter att utveckla sig själva och

sina verksamheter. Med tillitsbaserad kompetensutveckling

växer en kultur fram där

alla vet att kunskap både finns i nuet och

utvecklas med tiden genom enträget fortsatt

arbete. Och att den visserligen kostar i

ansträngning, tid och pengar men samtidigt

lönar sig storligen.

Komlitts ambition är att vara en naturlig

partner i denna strävan.

Hälsningar

3


grad

KOMPETENSUTVECKLING

Tillitsbaserad

kompetensutveckling

för

en välfärd i

världsklass

Läs mer på sid 8

Vilka är experterna

bakom din nästa

kompetensutveckling?

Lär känna dem här!

Läs mer på sid 16

Hör Hans-Inge

Persson berätta

mer om att

utveckla den

personcentrerade

vården

Läs mer på sid 24

ÅRETS UPPLAGA

Nu kan du uppdatera

dig med årets lagböcker

Läs mer på sid 23

LOUISE ARDORIS

DEN NYA

UPPLAGAN

ÄR HÄR!

Läs mer på

sid 22

IVO

§

§

§

Start

Backa

ti l IVO

Händelse

§

Paragraf

§

§

§

Backa

ti l IVO

§

Sannolikhet

§

A lvarlighets-

§

§

§

§

§

§

Backa

till IVO

Mål

Kompetensguiden – för dig

som vill reflektera kring

kompetensutveckling

Läs mer på sid 14

Med rätt perspektiv

blir utmanande beteenden

symtom på

problem. Så här hittar

du lösningarna.

Läs mer på sid 20

Ledning & organisation

Vård & omsorg

SKL Kommentus

Socialtjänst & arbetsmarknad

Från avvikelsehantering

till samtalsledning

– bli bäst genom

brädspelen

Läs mer på sid 35

KNUT FAHLÉN

Förkasta den årliga

budgeteringen

Läs mer på sid 26

4 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

5


REDAKTIONSFRÅGAN

Vilken form av kompetensutveckling

passar dig allra

bäst och varför?

Planerar du för årets

kompetensutveckling?

PETER SÖDERHOLM

Jag är nog en sån som först försöker bena ut vad som behöver

göras och utifrån det söker upp relevant kunskap via internet,

läser, kollar klipp och så vidare. Kollar runt mycket på hur andra

gjort och diskuterar med kollegor och personer i mitt nätverk.

ELIN LJUNGVALL

Jag uppskattar när kompetensutvecklingen

är

anpassad efter mina behov.

Sen är det ett stort plus att

själv kunna bestämma när

och var jag kan ta till mig ny

kunskap.

KINN DANIELSSON

Förutom att läsa böcker

(förstås) så går jag gärna på

föreläsningar och seminarier.

Nu senast en digital heldag

om tillgänglighet. Fångar på

så sätt nya influenser och

arbetssätt!

EMMA HOLMSTRÖM

Det viktigaste för mig är att

jag kan kasta mig över utbildningen

när det passar mig

men också att det finns andra

att diskutera med. Så … digitala

kurser med ett gediget

forum bakom är perfekt!

AGNÈS ERICSON

Jag föredrar kompetensutveckling

som är nätbaserad

med enstaka fysiska träffar.

Flexibilitet med nätet är ju

härligt, men diskussionerna

blir nästan alltid bättre på

plats!

Experternas

svar

Här får du fyra tips får oss.

Vill du få reda på lite mer?

Se filmen!

1. Fokusera på beteenden

ANNIKA STAAF – SOCIALRÄTT

Kompetensutveckling behöver

oftast vara lätt tillgänglig

gärna i digitalt format med

avgränsade kunskapsområden

för att jag ska ha

möjlighet, framför allt tid, att

ta till mig den.

6 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

HANS-INGE PERSSON – HSL

Idag, med vår teknik, är det

allra bäst att ha kompetensutvecklingen

i digital

form. Jag kan lyssna när,

varifrån och hur ofta jag vill.

Medarbetare kan ta del och

vi kan diskutera tillsammans.

Om och om igen.

HELENA MÅRTENSSON – IOF

On demand! När jag står

inför en uppgift som jag inte

kan tillräckligt för att utföra

letar jag upp den kunskap

jag behöver, i form av böcker,

människor, kurser etc.

I uppgiften och med den nya

kunskapen utvecklar jag nya

färdigheter.

2. Designa utbildningen efter

kursdeltagarnas förutsättningar

3. Tänk på att beteendeförändringar

tar både tid och kraft

4. Använd hybridlärande

Vill du ha ännu mer

tips och inspiration?

Sajna upp för

Komlitt-mejlen här.

7


Tillit ger en välfärd

i världsklass

I dagens snabba samhälle är det ofta bara

du som vet vad du behöver för att klara av

ditt uppdrag. Dessutom behöver du kunskapen

nu, inte om ett halvår!

Med tillitsbaserad kompetensutveckling

får du och dina

kollegor utrymme att uppfylla

era uppdrag och utveckla era

verksamheter. Men vilka är

utgångspunkterna för tillitsbaserad

kompetensutveckling?

Tillit & trygghet

Du skapar din verksamhet tillsammans

med alla andra med

uppdrag i den. Tillsammans

utvecklar ni en välfärd i världsklass.

Det kräver en organisationskultur

som genomsyras

av tillit. Det är dessutom en

friskfaktor.

Resurshållning &

uppdragskvalitet

Du och dina kollegor ska klara av

mer och hålla en högre kvalitet.

Det ställer höga krav på er att

hålla er uppdaterade på ett

effektfullt sätt för att vi ska fortsätta

ha en välfärd i världsklass.

Förändringsledarskap &

arbetsplatslärande

Ibland måste dina medarbetare

utbilda andra i er organisation.

Då är förändringsledarskap en

viktig kompetens att ha. Dess ­

utom tror vi på att ha en organisationskultur

som främjar

arbetsplatslärande. Det är där

80 % av kompetensutvecklingen

sker.

Growth mindset & lärande

organisation

Det börjar med att organisationen

ägnar sig åt livslångt

lärande. Om vi ska vara mer

konkreta: ni som utgör organisationen

måste skapa en kultur

som genomsyras av livslångt

lärande.

Kunskapsformer &

hybridlärande

Vet du hur viktigt det är att

du får lära dig på det sätt som

passar dig bäst? Grymt viktigt!

Därför ser vi till att utbildningar

från oss innehåller flera olika

kunskapsformer och bygger på

hybridlärande.

Du kommer att få läsa, skriva

och lyssna. Är utbildningen

skräddarsydd för din verksamhet

kan det dyka upp en fysisk föreläsning

eller en uppmaning att

diskutera med kollegorna. För

vi lär oss alla på olika sätt. Det

viktigaste är att du får möjlighet

att utbilda dig när det passar dig

och ditt uppdrag.

En kurs från

Komlitt ...

Oavsett om du väljer

Intermediären (se sid. 10) eller

köper en färdig utbildning

bygger den på samma process.

• Kan du direkt omsätta i handling

eftersom kursen utgår

från välfärdens behov och

medarbetarnas nuvarande

kunskapsnivå.

• Går du när det passar dig

under arbetsdagens gång.

Kursen bygger på microlärande

– ingen onödig frånvaro.

• Använder hybridlärande

för att med olika pedagogiska

hjälpmedel bidra till

beteendeförändring.

• Går du individuellt eller i

grupp utifrån verksamhetens

behov. En kurs i förändringsledarskap

ingår alltid för

kursledaren.

• Är utvecklad av erkända

ämnesexperter.

• Gör att du minns vad du lär

dig eftersom upplägget alltid

är: aktivitet, reflektion och

repetition.

• Ger dig ett diplom efter godkänd

kurs.

En liten ordlista

FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

Förmågan att leda individer, grupper

och organisationer från nuläget till ett

önskvärt framtida läge. Projektleder

du Heltid som norm? Då sysslar du

med förändringsledarskap!

GROWTH MINDSET

När du tror att dina talanger kan

utvecklas genom hårt arbete,

goda strategier och andras konstruktiva

kritik har du ett growth

mindset. I organisationer som

strävar efter detta rapporterar

medarbetare att de känner sig

mer stärkta och engagerade i sina

uppdrag.

HYBRIDLÄRANDE

Kallas ibland blandade lärmiljöer på

svenska. Det innebär att man blandar

traditionella klassrumsmetoder med

mer moderna, ofta digitala metoder.

MICROLÄRANDE

Att dela upp information i mindre

delar som är enklare att ta till sig.

TILLITSBASERAD

KOMPETENSUTVECKLING

Att ge medarbetare möjlighet och

tillgång till kompetensutveckling när

de upplever ett behov. Organisationen

vet om att medarbetarna bäst vet

vad de behöver för att uppfylla sina

uppdrag och utveckla organisationen

i takt med tiden.

Vill du veta när vi

släpper första kursen?

Skriv upp dig på listan.

8 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

9


Du behöver en lösning

Varje offentlig verksamhet har unika

förutsättningar och utmaningar. Det

ska speglas i era kompetenshöjande

insatser som måste ta hänsyn till det

som är unikt med er.

Sitter du och dina kollegor med

en utmaning som kommer att

kräva att många medarbetare

får ta del av kompetensutveckling?

Känner ni att ni behöver

någon annans perspektiv på hur

strategi och taktik ska utformas?

Det är nämligen vanligt

att det är svårt att genomföra

större insatser, särskilt när det

kommer till uppföljningen.

Brukar ni få till den beteendeförändring

ni behöver?

Ta nästa steg med hjälp utifrån

Att ta in hjälp utifrån kan vara

en väg som leder till en lyckad

insats. Nya ögon och erfarenhet

från andra verksamheter

brukar hjälpa. Om du går i de

här tankarna kan vår nya tjänst

Intermediären vara rätt för din

verksamhet. Då får du hjälp

med strategi och taktik för era

kompetenshöjande insatser

av oss, som sedan 1993 tagit

fram kompetensutveckling för

offentlig sektor. Rätt bra med 28

års erfarenhet, eller hur?

Kompetensutveckling

från ax till limpa

Så vad ingår i Intermediären? Jo,

tillsammans kommer vi att hitta

ert sätt att driva kompetensutveckling

på.

Hur? I korta drag genom att:

• Göra en nulägesanalys.

• Vi designar utbildningen

utifrån analysen. E-kurser?

Böcker? Föreläsningar? Allt?

• Du får utbildningen producerad

av oss.

• Vi hjälper din verksamhet att

genomföra utbildningen eller

håller i den själv.

• Du får säkerställt att repetition

och övning genomförs.

• Du får både utvärdering och

uppföljning av oss.

Vill du veta mer?

Mejla oss här!

10 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

11


En liten ordlista

Du har koll på

medarbetarnas

kompetensbehov

Det har de nämligen berättat för dig

under medarbetarsamtal och APT:er.

Men hur ger du dem tillgång till kompetensutvecklingen

på bästa sätt?

BLENDED LEARNING

Kallas ibland blandade lärmiljöer på

svenska. Det innebär att man blandar

traditionella klassrumsmetoder med

mer moderna, ofta digitala metoder.

En kurs från Komlitt utgår alltid

från en digital lärplattform men

kursmomenten kan vara både fysiska

och digitala, enskilda och i grupp.

DIGITAL LÄRPLATTFORM

Kallas också Learning management

plattform (LMS). Det är webbaserade

kursmiljöer. Har du gått en digital

utbildning internt? Då har det säkert

skett i er digitala lärplattform.

GROWTH MINDSET

När du tror att dina talanger kan

utvecklas genom hårt arbete, goda

strategier och andras konstruktiva

kritik har du ett growth mindset.

Verksamheten tillåter inte att

alla går kursen samma dag.

Dessutom är det svårt att hitta

en kurs som täcker in allt ni

behöver. När ska du ha tid att

sätta samman en egen utbildningsinsats?

Tänk om du kunde

få hjälp att sy ihop en insats

som medarbetarna kan gå när

verksamheten tillåter det, där

både blended learning och skapandet

av ett growth mindset

står i fokus.

Rådgivaren hjälper dig

Går du i de här tankarna är det

dags att kontakta en rådgivare

hos oss. Det tar en till två

timmar av din tid. Du kommer

att få hjälp att sätta ihop en utbildningsinsats

som gör skillnad

för dina medarbetare. Under

samtalet med rådgivaren

kommer ni att diskutera

vilka behov medarbetarna har

idag. Vad behöver de för nya

kunskaper för att klara av sina

uppdrag? Hur mycket tid till

utbildning finns det? Utifrån

det ni kommer fram till kommer

rådgivaren att ge dig ett förslag

på ett utbildningspaket som

främst består av redan existerande

kurser och kursinnehåll.

Behöver du få något särskilt

utvecklat för just dina medarbetare

fixar vi det snabbt och lätt.

Handplockade

utbildningsmoment

som möter era behov

Kursen går de när det passar

dem eftersom den utgår från en

digital lärplattform, utan att enbart

vara digital. Medarbetaren

kommer att få läsa, diskutera

med kollegorna och göra reflektionsövningar

– allt beroende

på kursens innehåll. Det är

blended learning som gäller. Att

få tillgång till en kurs du kan gå

när det passar din arbetsdag

och när du ser behovet väcker

nyfikenheten. Det är ett steg

mot growth mindset.

Boka en tid direkt

Du som bokar in en tid med

rådgivaren är antagligen enhetschefen

som vet vad dina

medarbetare behöver kunna

för att klara av sina uppdrag på

bästa sätt. Eftersom du redan

har koll på kompetensbehovet

och hur du ska följa upp insatsen

behöver du bara hjälp

att sätta ihop en kurs som gör

skillnad för medarbetarna.

12 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

13


Hela kompetensguiden

1. Vad är strategisk kompetensförsörjning?

2. Så sätter du en strategi för kompetensförsörjningen

3. Vad är god kompetensutveckling i offentlig sektor?

4. Därför är din kompetensutveckling viktig

5. Så planerar du din kompetensutveckling

6. Så organiserar du kompetensutveckling

av personalen

7. Praktiska exempel på kompetensutveckling

8. Ska du satsa på reskilling eller upskilling?

9. Modell för hållbar kompetensutveckling à la Komlitt

Lyckas med kompetensförsörjning

i offentlig sektor

Vad är strategisk kompetensförsörjning?

Hur skiljer den sig

från kompetensutveckling och

har den något med modeorden

reskilling och upskilling

att göra? Det och mycket

mer får du svar på i vår stora

kompetensguide!

Vi har sammanställt matnyttiga

tips och insikter i nio olika

kapitel, som går igenom allt

från definitioner och praktiska

exempel till strategiska överväganden.

Vårt mål är att du ska

lämna guiden lite gladare och

lite mer självsäker än när du

14 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

kom hit, oavsett om du är chef

eller medarbetare.

Vill du läsa hela guiden

hittar du den på komlitt.se

tillsammans med mängder av

inspiration. Dela gärna med en

kollega!

5 budord för kompetens -

utveckling i offentlig sektor

1

Kom ihåg att kompetensutveckling

är en del av

verksamhetens kompetensförsörjning

och att det är en

strategiskt viktig fråga som bör

prioriteras.

2

Försök hitta en balans

mellan effektivitet, anpassning

och yrkeskompetens å ena

sidan, och innovation, utveckling

samt förbättringskunskap

å andra sidan. Båda typerna av

kompetenser behöver utvecklas.

4

Bredda din syn på vad

kompetensutveckling i

offentlig sektor är för något –

det kan vara så mycket mer än

kurser. Det kan vara samtal med

kollegor, instruktionsfilmer och

distanskurser; att läsa en bok,

en rapport och att reflektera.

4

Glöm inte att kompetens

är kunskap som omsätts

i handling. Våga applicera ny

kunskap i ditt eget arbete och

skapa utrymme för andra att

göra detsamma.

5

Var inte rädd för att be

om kompetensutveckling.

Oavsett om du är chef eller

medarbetare, så är du experten

på ditt uppdrag och vad som

skulle göra störst skillnad i din

vardag.

15


BOKA ER FÖRELÄSNING PÅ KOMLITT.SE

Komlitts akademi experter

LOUISE BRINGSELIUS

KNUT FAHLÉN

JEANETTE JOHANSSON-ÅNMARK

MALIN STIHL

KARIN SKARIN

ALI ALABDALLAH

Tillitsbaserad styrning

Louise är docent och organisationsforskare

vid Lunds universitet och

fristående författare och föreläsare.

Hon är också verksam i den statliga

utredningen Tillitsdelegationen.

Situationsanpassad

ekonomi

Att styra med årlig budget är något

av det viktigaste som lärs ut inom

ekonomistyrning. Men är det bästa

sättet att styra den komplexa verksamhet

som en kommun utgör?

Implementera LAB

Jeanette har flera års erfarenhet av

implementeringsarbete hos en stor

vård- och omsorgsaktör. I detta uppdrag

ingick bland annat implementering

av Lågaffektivt bemötande i ett

80-tal verksamheter.

Motiverande samtal

Malin är en erfaren utbildare och

handledare i socialt arbete med

unga vuxna. Hon utbildar bland

annat i Motivational Interviewing –

Motiverande samtal på svenska.

Heltid som norm

Under perioden 2013–2016 hade

hon uppdraget att införa rätten till

heltid i en västsvensk kommun. Det

blev startskottet för ett stort engagemang

i frågan, från en handbok i

ämnet till ett samarbete på övergripande

nivå med SKL.

Integration

Ali kom till Sverige i slutet av 2013,

till en flyktingförläggning i Glava i

Värmland. Numera arbetar han som

kommunikatör på Länsstyrelsen

Skåne. Han driver också flera integrationsprojekt,

där det mest kända är

hans Nyhetscafé.

Komlitts experter

Här är experterna vars kunskap blir

er nya kompetens genom e-kurser,

böcker och föreläsningar. Ja, vad som

nu passar er bäst! Vem vill du allra

helst lära dig något nytt av? Kanske

Helena Post Mårtensson? Eller Louise

Ardoris?

IBIC

SOFIA GUSTAVSSON

Sofia är socionom och processledare

i Individens behov i centrum. Hon arbetade

med införandet av Individens

behov i centrum i Partille kommun.

EVA LINÉR

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö vill alla ha. Vilka

metoder och verktyg har du för att

nå dit?

HELENA STRÖM

Kulturell kompetens

på arbetsplatsen

Utbildar, handleder och coachar

arbetsplatser att utveckla kulturell

kompetens och därmed klara av att

hantera olikheter.

LOUISE ARDORIS

ANDERS KÄLLSTRÖM

HELENA POST MÅRTENSSON

JOHAN BERGER

GRETA RASK

Tyddliggörande

pedagogik

Louise utbildar, handleder och har

med hjälp av sina erfarenheter

och sin kunskap skrivit flera böcker

om att arbeta med tydliggörande

pedagogik.

Digitaliseringen

påverkar

Förändringarna är större och kommer

att gå fortare än när vi gick från

jordbruks- till industrisamhället.

Vi kan alla bli vinnare.

Workflow

Helena är socionom och har ända

sedan 90-talet varit yrkesaktiv inom

kommunal verksamhet, i olika ledande

och strategiska roller. Helena har

under många år undervisat medarbetare

och ledare i hur en hjärnsmart

arbetsmetodik kan byggas upp.

Relationer på

arbetstid

Bli bättre på att hantera det som

är svårt i det mellanmänskliga på

jobbet.

Förändrings- och

teamkraft

Greta Rask har har i drygt trettio år

bidragit till klokare, effektivare och

mänskligare arbetsplatser, inom

privat och offentlig sektor.

Du hittar alla

experter här!

16 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

17


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE Socialtjänst & arbetsmarknad

ANNE OLOFSDOTTER var arbe tsmarknadsstrateg

i Simrishamns

kommun. Hon var en drivande

kraft i de projekt som beskrivs i

boken. Anne har även erfarenhet

av att arbeta med integrationsoch

arbetsmarknadsprojekt på

Folkuniversitetet i nära samarbete

Kristianstad kommun.

HELENA STRÖM är konsult inom

organisationsutveckling, ledarskap

och medarbetarskap. Sedan 15 år i

egna bolaget Kultivera Glimminge

AB. Hon anlitades av kommunledningen

i Simrishamn för att

coacha och stötta medarbetarna

i de olika projekten.

Underlätta

integrationen

för nyanlända

Att förändra världen för någon

kan vara att ta fram det bästa,

låta det växa och bli ännu större.

I Simrishamn valde vi att ta

människors resurser på allvar och

byggde vägen från integration

till kompetensförsörjning i kommunens

bristyrken såsom vård

och omsorg.

För de nyanlända var det

nämligen en självklarhet att

arbeta, tills man kom hit och

fastnade i sin förläggning i

väntan på uppehållstillstånd och

arbetstillstånd. En väntan som

kunde ta mellan ett och två år.

Den passiva väntan är förödande

eftersom man vänjer sig vid att

få ett bidrag utan att själv behöva

bidra … Men önskan om att få

lov att ”bli någon” och klara sin

egen försörjning är stark. I hemlandet

var det en självklarhet att

arbeta och det behövdes ofta

flera jobb samtidigt.

Det fanns ett klart och tydligt

syfte för integrationsarbetet i

Simrishamns kommun. Syftet

var så enkelt formulerat som

att underlätta integrationen för

de nyanlända. Som utomstående

kan jag även se att det var

avsaknaden av rutiner, beslutsgångar

och ansvarsområden

som gjorde det möjligt att skapa

nytt. Genom det kunde både

formella och informella hinder

minimeras. Avsaknaden skapade

utrymme och möjligheter och

utvecklade medarbetarnas kreativa

förmåga. Det ställde krav

på att ledarskapet var visionärt

och operativt på samma gång.

Reflektera gärna över det här och

kom ihåg det när du ställs inför

en liknande situation.

– Helena Ström

Socialt arbete

Handlar ditt uppdrag om social förändring,

problemlösning för enskilda individer samt

att öka människans välbefinnande?

Den här sidan är din!

Forskning visar att det inte går

obemärkt förbi att vara utsatt

för andra människors lidande.

Vissa specifika efterföljder av

denna utsatthet är ett koncept,

och namnet på detta är sekundärtrauma

eller sekundärtraumatisering.

Denna bok ger

studenter och yrkesverksamma

de verktyg de behöver för att

skapa sin egen personliga

balans mellan att ta hand om

sig själva och ta hand om andra.

ART NR 1630 | PRIS 350 KR

ART NR 1562 | PRIS 279 KR

Tema 3

Föräldrarollen

Tristess under

föräldraledigheten

ART NR 1542 | PRIS 252 KR

ART NR 1606 | PRIS 495 KR

1606_Kort_framsida.indd 16 2020-01-23 15:30

1606_Kort_baksida.indd 11 2020-01-23 15:24

|FRAMME I SIMRISHAMN

– INTEGRATION FÖR ATT

TILLFÖRA OCH TILLHÖRA

Anne Olofsdotter & Helena Ström

Hårda pärmar

ART NR 1576 | PRIS 274 KR

|KULTURELL KOMPETENS

I ARBETSLIVET – HANDBOK

FÖR HANDLEDARE AV

PRAKTIKANTER

Anne Olofsdotter & Helena Ström

Mjukband

ART NR 1578 | PRIS 175 KR

– Anne Olofsdotter

Ladda ner en

övning från

arbetsboken

här!

ART NR 1544 | PRIS 279 KR

ART NR 1516 | PRIS 274 KR

Låt Föräldraskapsleken

få igång samtalen i

föräldragruppen.

18 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

19


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Vård & omsorg

LOUISE ARDORIS ger dig förslag

på strategier för hur du kan förstå,

förhålla dig till och hitta lösningar

på de problem som orsakar utmanande

beteenden.

ETT SVAR I TAGET

Louise Ardoris | Hårda pärmar

|

ART NR 1624 | PRIS 225 KR

LOUISE ARDORIS TAR UPP DET

som du som snabbt och lätt vill

komma igång med en alternativ

kommunikation kan behöva veta.

Det handlar om att utnyttja alla

olika sätt att kommunicera: bilder,

objekt, skrift och så vidare.

ANDRA SÄTT ATT NÅ FRAM

Louise Ardoris | Hårda pärmar

|

ART NR 1569 | PRIS 241 KR

20 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

LOUISE ARDORIS är utbildningsansvarig

på Attendo Nimbus­

Akademin. Hon berättar: Under

många år har jag jobbat med

personer med NPF och med tydliggörande

pedagogik, som pedagogiskt

ansvarig personal och som

samordnare. Jag har helt enkelt

ett starkt intresse för området.

Tillsammans med mina kollegor

på Nimbus utbildar och handleder

jag runt om Sverige, i bland

annat i tydliggörande pedagogik,

KAT-kit, bemötande, kunskap om

NPF med mera.

I EN EXEMPELDRIVEN BOK går

vi metodiskt igenom grunderna

i hur du går tillväga för att skapa

mer struktur, förutsägbarhet och

flexibilitet för den som behöver det

för att nå målet – att skapa klarhet!

FRÅN KAOS TILL KLARHET

Louise Ardoris | Hårda pärmar

|

ART NR 1493 | PRIS 274 KR

Louise hjälper er att

hitta orsaken till utmanande

beteenden

Utmanande beteenden är en utmaning.

Som personal är en del av uppdraget

att lösa problemet. Där kommer

Louise Ardoris, utbildnings ansvarig på

Attendo NimbusAkademin, in.

Många vet att man ska se på utmanande

beteenden som symtom.

Däremot kan det vara svårt

att lyckas agera därefter. När jag

handleder kan personalgruppen

ibland bli lite frustrerad när jag

börjar fråga om det nära och

vardagliga, som just hur vardagen

eller hjälpmedlen fungerar.

Det är dock ofta där lösningen

på personens problem ligger

berättar Louise.

När man flyttar ansvaret till

andra är det dags

När är det dags att ta itu med

inställningen till utmanande

beteenden hos omvårdnadspersonalen?

Det är en svår fråga

men det finns vissa indikationer

att hålla utkik efter, trots att alla

i gruppen vanligtvis inte delar

precis samma inställning.

Märker du att vissa pratar

mycket om vad andra gör för fel

kan det vara ett tecken. Liksom

om personalen till exempel

pratar mest om anhöriga, den

dagliga verksamheten eller

skolan när man egentligen ska

prata om åtgärder i sin egen

verksamhet. Även kommentarer

om att personen med funktionsnedsättning

är felplacerad

eller bara är på ett visst vis är

ledtrådar, säger Louise.

Sättet man arbetar med

hjälpmedel eller huruvida arbetsgruppen

fullföljer det man

har kommit överens om ger

också indikationer.

–Det kan vara svårt att se

vilken inställning man har när

man är mitt i en svår situation

eftersom det kan vara både

svårt och stressande att arbeta

runt en person med utmanande

beteenden. Många vet redan

när jag kommer ut till dem vad

det är som behöver åtgärdas,

och blir lättade när de får stöd

utifrån för att komma rätt.

Skammen bland det svåraste

Arbetsgrupperna jag handleder

har ofta fastnat i en känsla av

skam över att man inte lyckas

lösa problemet själv. Det kan

också vara svårt att känna hopp,

att man kommer kunna vända

situationen, om den pågått

länge utan förbättring. Då är

det min uppgift som handledare

att gå in och förmedla just hopp.

Ofta kräver det att vi arbetar

systematiskt och långsiktigt

mot en bättre situation. Jag

brukar också berätta om hur

jag själv kan behöva stöd för att

veta vad som är bäst att göra.

Det handlar ju om att göra det

bästa för personen vi ska hjälpa.

Då är det aldrig fel att ta hjälp

av andra.

21


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Vård & omsorg

NY UPPLAGA!

Rätt lagtext

på rätt skrivbord

MONICA LARSSON är jur.kand. med

inriktning socialrätt samt fil.dr och

universitetslektor i socialt arbete.

Hon har en gedigen bakgrund som

lärare och forskare med specialisering

mot funktionshinder och

lagstiftningen på området.

CHRISTINE GUSTAFSSON är leg.

sjuksköterska, med.dr och docent

på Akademin för hälsa, vård och

välfärd vid Mälardalens högskola.

Christine är också kvalitets- och

utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen

i Eskilstuna

kommun. Forskningsintressen finns

inom omsorg för personer (vuxna

och äldre) som har intellektuell

funktionsnedsättning, vård och

omsorg för äldre och hälso- och

välfärdsteknik.

Håll koll på

den senaste

verionen!

LARS G LARSSON är socionom med

mångårig erfarenhet som chef på

olika nivåer inom socialtjänsten,

senast som avdelningschef inom

området vård och omsorg och

funktionsnedsättning.

CARL-MIKAEL FELDT, ANDERS

LINDSTRÖM och KARIN LILJEGREN

har lång erfarenhet av arbete inom

omsorg av personer som har intellektuell

funktionsnedsättning

och autism. De har länge varit

verksamma som pedagogiska

verksamhetsutvecklare inom

vård- och omsorgsförvaltningen

i Eskilstuna kommun. Karin och

Anders är de som skapat PFA. De

har alla tre specialistkunskaper

om PFA, autism, intellektuell funktionsnedsättning,

handledning

och verksamhetsutveckling inom

LSS-verksamhet.

PEDAGOGISKT FÖRHÅLLNINGS-

OCH ARBETSSÄTT

| Christine Gustafsson m.fl | Hårda pärmar

ART NR 1619 | PRIS 269 KR

Du gör skillnad!

Fortsätt stödja

personer till bättre

möjligheter för en

meningsfull vardag.

LSS 2021

Monica Larsson & Lars G Larsson

| Mjuka pärmar

ART NR 1629 | PRIS 350 KR

|

SOCIALTJÄNSTLAGEN 2021

Annika Staaf & Lina Corter

Mjuka pärmar

ART NR 1630 | PRIS 350 KR

ANNIKA STAAF är docent i socialt

arbete och verksam på

Institutionen för kriminologi

vid Malmö universitet. Hon

har skrivit ett flertal böcker

inom områden som rör rätt och

rättstillämpning på det socialrättsliga

området.

LINA CORTER är jur.kand. och

adjunkt i juridik. Hon undervisar

i socialrätt, hälso- och sjukvårdsrätt

samt arbetsrätt vid Malmö

universitet.

22 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

23


Backa

till IVO

Backa

till IVO

Sannolikhet

Allvarlighetsgrad

Backa

till IVO

DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Vård & omsorg

Kom igång med

personcentrerad

vård nu

ART NR 1627 | PRIS 270 KR

För dig inom vård & omsorg

ART NR 1628 | PRIS 171 KR

Boken har reviderats lätt

då IBIC sedan 2020 inkluderar

dokumentation av

ärenden gällande barn och

ung domar som behöver

stöd i sin livsföring enligt

LSS eller socialtjänstlagen.

HANS-INGE PERSSON har mer

än 25 års erfarenhet av offentlig

verksamhet som kommunal förvaltningschef

och generaldirektör.

Han är numera verksam som

ledarskapskonsult, interimschef

och föreläsare inom utbildningsorganisation,

distansutbildning och

"mobile learning". Han är också

aktiv som mentor och trustledare

för chefer inom näringsliv och

offentlig verksamhet och anlitas

som moderator vid diskussioner,

debatter och workshops

Du får inspiration och motivation till att påbörja ett utvecklingsarbete

för en personcentrerad vård lokalt på din enhet. Den är fullmatad

med konkreta hands-on tips och råd för hur förändringsarbetet kommer

igång och blir framgångsrikt. Och allt förmedlas ur ett patientoch

anhörigperspektiv – och det är ju för dem verksamheten finns

till, eller hur?

ART NR 1615 | PRIS 269 KR

ART NR 1587 | PRIS 204 KR

ART NR 1611 | PRIS 139 KR

ART NR 1562 | PRIS 279 KR

ATT UTVECKLA DEN

GODA, NÄRA, PERSON-

CENTRERADE VÅRDEN

| Hans-Inge Persson | Hårda pärmar

ART NR 1617 | PRIS 199 KR

|

TILLITSFULLA SAMTAL LEDNING OCH

I VÅRD OCH OMSORG LEDARSKAP FÖR EN

Hans-Inge Persson &

PERSONCENTRERAD VÅRD

Helena Ström | Hårda pärmar | Hans-Inge Persson | Hårda pärmar

ART NR 1547 | PRIS 252 KR ART NR 1567 | PRIS 219 KR

IVO

§

§

Start

§

§

Händelse

Paragraf

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Mål

§

§

ART NR 1605 | PRIS 1210 KR

ART NR 1292 | PRIS 312 KR

ART NR 1556 | PRIS 197 KR

ART NR 1471 | PRIS 249 KR

24 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

25


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Ledning & organisation

Förkasta den årliga

budgeteringen

Få har utmanat en till synes självklar

fråga som budgetens roll vid styrning

av offentlig ekonomi och

verksamhet som Knut Fahlén.

Vi har frågat hur han tänker, vad

som driver honom och hur hans

perspektiv på lösning ser ut.

Mitt intresse kom via ett

uppdrag från fem regioner

som skulle kompetensutveckla

ekonomer så att de blev bättre

analytiker, berättar Knut Fahlén.

I uppdraget ingick att förändra

ekonomernas mindset och

inspirera till nytänkande baserat

på konceptet Beyond Budgeting.

Detta var drygt 10 år sedan, så

för min del blev det att börja

studera och lära ut. Ekonomerna

jag mött sedan dess har antingen

sagt ”inspirerande, det här

vill jag också kunna göra”, eller

” det går inte eftersom det står

i lag att det måste finnas en

budget”. Motståndet mot utveckling

och egen nyfikenhet är

det som drivit mig att fördjupa

mig inom frågorna. Dessutom

har ju offentlig sektor mängder

av hinder och utmaningar framöver

som måste klaras och jag

vill även försöka bidra här.

Kritisk mot styrning genom

årlig budgetering

Knut Fahlén har en bakgrund

som forskare och har sedan

dess arbetat med offentlig

sektor som managementkonsult

på Ekan Management.

Just nu har han gett ut boken

Situationsanpassad ekonomioch

verksamhetsstyrning – om

tillit, effektivitet och styrning på

Komlitt. Boken är ett komplement

till tidigare böcker på

samma tema men dessa är

riktade mer till privat sektor.

– Skillnaden mellan privat

och offentlig sektor kan diskuteras

men det finns också många

likheter, men det finns också

många skillnader och likheter

inom offentlig sektor. Att alla

organisationer använder årlig

budgetering för styrning av

verksamheter och deras ekonomi

är det jag är kritisk mot. Det

NYHET

ART NR 1618 | PRIS 279 KR

finns många skäl att förkasta

denna 100-åriga tradition, men

det innebär inte att vi helt ska

sluta planera och följa upp

verksamheten.

Sex skäl till kritiken

I privat sektor överger allt fler

den årsvisa ekonomi- och verksamhetsstyrningen

till förmån

för mer agila metoder. I personalintensiv

tjänsteproduktion,

som i offentlig sektor, är det

minst lika viktigt att styrningen

är situationsanpassad till

respektive verksamhets logik.

Mycket av traditionell budgetering,

kalkylering och skapandet

av fiktiva marknader hindrar

denna nödvändiga förändring

genom att:

1. Fokusera på kostnadsminskning

– inte värdeskapande.

2. Begränsa flexibiliteten och

vara ett hinder vid förändring.

Särskilt dåligt i tider av osäkerhet

som vi haft senaste 20

åren, där nuvarande pandemi

borde göra det uppenbart för

alla att årsvis planering inte är

lösningen för ökad effektivitet.

3. Vara kostsam att ta fram och

dränera hela organisationen

på tid och energi. Antingen

stämmer planen och då blir

arbetet meningslöst, eller så

stämmer inte planen och då

blir arbetet bortkastat

4. Uppmuntra dysfunktionella

beteenden, som stora inköp

i december för att göra slut

på årets tilldelade medel.

Det uppstår ett slöseri med

skattemedel som inte är

försvarbart även om syftet

med kontroll mot en budget

är rationellt

5. Stärka vertikal styrning och

kontroll som skapar misstroende

istället för tillit. I tider av

ökad komplexitet där professionella

medarbetare måste

få frihet att fatta beslut måste

processen för planering, styrning

och kontroll förändras

6. Öka avstånd och konkurrens

mellan organisatoriska delar

istället för att skapa samverkan.

Samverkan är många

gånger nödvändigt och

kommer leverera mer nytta till

lägre kostnad men hindras av

de silostrukturer som byggs

upp med hjälp av detaljerade

årsbudgetar.

Lösningen ligger i att utveckla

processerna

I offentlig verksamhet levereras

främst tjänster där kostnaderna

är fasta och inte volymrelaterade.

Verksamheters rytm är också

olika, vilket kräver en situationsanpassning

när det gäller

styrning. Genom att utveckla

processerna som normalt ingår

i en budgetprocess kan offentlig

sektor frigöra enormt mycket

tid och pengar – göra styrningen

mer kostnadseffektiv och

ändamålsenlig.

KNUT FAHLÉN är verksam som managementkonsult

på Ekan Management och

har doktorerat i företagsekonomi. Utöver

arbetet som forskare och lärare har Knut

bland annat arbetat med it-frågor inom vård

och omsorg, inköp, upphandling

och förändringsledning.

26 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

27


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Ledning & organisation

Börja praktisera tillit

i din organisation

– Tillit är guldet i organisationsvärlden!

Den hjälper oss att samarbeta mot våra mål,

säger Louise Bringselius, docent och organisationsforskare

vid Lunds universitet. Hennes

tidigare titlar sätter tillit och vikten av en

god organisationskultur på kartan.

– Kulturen blir viktigare än

någonsin när medarbetares

handlingsutrymme ökar. Men

arbetar vi på fel sätt med den

riskerar vi att tilliten raseras i

stället för att öka.

Arbetsbok för ditt tillitsbaserade

ledarskap

Många läsare har hört av sig och

önskat sig en kompletterande

arbetsbok i tillitsbaserat ledarskap

eftersom det kan vara svårt

att komma på var de ska börja i

sina organisationer.

– Här varvas kort teori med

frågor för reflektion och fallbeskrivningar.

Boken bottnar

i mängder av diskussioner om

erfarenheter och behov i offentlig

sektor. Tillsammans bildar

böckerna en bra helhet, säger

Louise.

Arbetsboken är organiserad

utifrån tre nyckelroller i det

tillitsbaserade ledarskapet:

rollerna som facilitator, kompass

och coach. De nio vägledande

principerna från tillitsboken –

principer som även finns med i

Tillitsdelegationens arbete – är

fördelade mellan dessa tre roller.

På så vis får du som chef en

helhet att arbeta utifrån, men

också praktisk vägledning.

– När du är klar med arbetsboken

har du en färdig

handlingsplan för ditt tillitsbaserade

ledarskap, men också

en önskelista att överlämna till

organisationen. Här börjar din

och organisationens resa!

LOUISE BRINGSELIUS är filosofie

doktor och docent i organisation

och ledning (företagsekonomi)

vid Lunds universitet samt fristående

rådgivare och föreläsare.

Sedan januari 2017 är hon också

verksam i den statliga utredningen

Tillitsdelegationen. Hon

var forskningsledare i delegationens

huvuduppdrag i välfärdssektorn

och är idag vetenskaplig

rådgivare i tilläggsuppdraget i

statsförvaltningen.

TILLIT ÄR ORGANISATIONERNAS GULD.

Det har vi lärt oss från forskningen, och

forskningen ger även vägledning i hur tillit kan

skapas i praktiken. Arbetsboken hjälper dig

som vill utveckla ett tillitsbaserat ledarskap.

|

TILLITSBASERAT LEDARSKAP I

PRAKTIKEN – ARBETSBOK

Louise Bringselius | Mjuka pärmar

ART NR 1620 | PRIS 219 KR

28 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

DU FÅR EN INTRODUKTION till tillit som

ledningsfilosofi av Louise Bringselius.

Grunden är forskning, men boken riktar

sig främst till praktiskt verksamma i

offentlig sektor. Därför innehåller den

konkreta exempel och tips för dig som

vill arbeta med tillit som grund, för bättre

offentliga tjänster.

|

TILLIT – EN LEDNINGSFILOSOFI FÖR

FRAMTIDENS OFFENTLIGA SEKTOR

Louise Bringselius | Hårda pärmar

ART NR 1583 | PRIS 259 KR

LOUISE BRINGSELIUS VISAR VÄGAR

till en god organisationskultur ur ett

tillitsperspektiv och med organisationsforskningen

som utgångspunkt. Ett

viktigt budskap är att vi behöver flytta

fokus från värderingar till beteenden

och i högre grad utgå från lokala behov.

|

KULTUR- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE

– MED TILLIT SOM LEDSTJÄRNA

Louise Bringselius | Hårda pärmar

ART NR 1607 | PRIS 249 KR

ARBETSLIVET KAN VARA en fantastisk

plats där verksamhet och människa

utvecklas. Idag präglas dock många

organisationer, inte minst i offentlig

sektor, av ett starkt fokus på regelverk,

juridik, tekniska system och ekonomiska

resultat. Utrymmet för det mänskliga är

begränsat. I denna bok samlar Louise

Bringselius 22 krönikor på temat arbetsliv.

|

ETT MÄNSKLIGARE ARBETSLIV

– SAMLADE KRÖNIKOR FÖR

SAMTAL OM FRAMTIDEN

Louise Bringselius | Hårda pärmar

ART NR 1603 | PRIS 175 KR

29


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Ledning & organisation

"När man går till jobbet är

det som att gå bakåt i tiden"

Ska äldreomsorgen fixa kommande utmaningar med

fler äldre och färre arbetsföra måste man hitta smartare

vägar framåt. Digital teknik är en väg och mer teknik

kommer att introduceras till människovårdande yrken.

Men digitaliseringen kräver att medarbetare och enhetschefer

hjälper varandra på vägen.

I projektet DigiLitt.kom var

syftet att höja den digitala litteraciteten

bland projektdeltagarna

genom en hållbar struktur

för lärande, ökad acceptans för

förändring och verksamhetsutveckling.

Idag är många väldigt

digitala privat men när man

kommer till arbetet kliver man

in i 90-talet.

–Vårt digitala förhållningssätt

ska vara samma på jobbet

och privat. För att gå i takt

med tiden och skapa den bästa

välfärden vi kan med tillgängliga

digitala verktyg krävs det en

ökad digital litteracitet. Först då

kan vi bejaka möjligheterna som

finns i vår tid, nu säger Jessica

Arvidsson.

Attityden blir startskottet

I projektet fokuserade man

på tre teman som är viktiga

för digitaliseringen: attityd,

medvetenhet och förmåga.

Digitaliseringen börjar nämligen

i våra attityder och slutar i vår

förmåga.

– I all förändring, även

digitalisering av en verksamhet,

måste du hitta dina anledningar

till varför du ska göra det här.

Det handlar om ett förändrat

mindset och ett helt nytt sätt

att arbeta på säger Jessica.

Utan att känna sig trygg och

ha en nyfiken attityd till digitala

verktyg och utveckling är det

svårt att hitta sitt varför. Kanske

ger digitaliseringen en ännu

bättre arbetsmiljö? Kanske blir

det lättare att öka den personcentrerade

vården?

Att fatta medvetna beslut

Kloka beslut kräver medvetenhet

om både vinster och risker.

För att digitaliseringen ska

hjälpa verksamheten gäller det

att fortsätta vara nyfiken nog

att hitta rätt lösning.

– Det kräver att man är

medveten om det sammanhang

man verkar i och vad uppdraget

man har kräver. Samtidigt

måste man förstå det som

kommer med digitaliseringen,

som filterbubblor och ökat krav

på källkritik.

Förmågan att hitta lösningar

– I projektet arbetade vi även

med förmågan, alltså vad du

som medarbetare behöver för

att höja din funktionsförmåga i

en digital tid.

Först när man vet vart man

ska, varför man behöver göra

det och är medveten om fördelar

och nackdelar är man redo

att veta vad man ska testa.

– Man lär sig se behoven på

ett annat sätt med en ökad litteracitet.

Där måste vi bli bättre

på att tänka efter en gång till

så att vi vet vilket behov den

digitala lösningen ska möta.

Det är lätt att köpa in något som

fungerade för grannkommunen.

Men har din kommun samma

utmaningar och förutsättningar?

avslutar Jessica. Här kan du läsa

mer om DigiLitt.kom

Digital litteracitet är medvetenheten,

attityden och förmågan

hos individer att använda digitala

verktyg och resurser; och reflektera

över detta.

Jessica Arvidsson är utvecklingsledare och

tidigare enhetschef i Båstad med en bred

samhällsvetarbakgrund. Hon projektledde

DigiLitt.kom, ett ESF-projekt om att möta

digitaliseringen inom äldreomsorgen.

30 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

31


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Ledning & organisation

ANDERS KÄLLSTRÖM är ekonomie

doktor och sedan 2010 arbetande

styrelseordförande i tankesmedjan

Sustainability Circle. Han har i 40

år delat sin tid mellan näringslivet,

ofta som vd, och akademin, med

digitaliseringen i fokus.

Så påverkar digital teknik dig

VI KAN ALLA BLI VINNARE med den

digitala tekniken, men bara om vi

är medvetna om och tar vara på

det som är positivt och undviker

det som är negativt.

|

DU I EN SMARTARE VÄRLD

– SÅ PÅVERKAS VI AV

DIGITALISERINGEN

Anders Källström | Hårda pärmar

ART NR 1614 | PRIS 239 KR

1. Så påverkas samhället

(och demokratin)

Vad händer när allt fler inser

att politiken inte har något

inflytande? Idag går det att

starta opinion utan att blanda

in gammelmedia eller de politiska

partierna. Det du behöver

är en engagerande hashtagg

att samla människors röster

under. Exempel du känner igen?

Vad sägs om #brexit, #metoo

och #fridaysforfuture? Plötsligt

hinner politiken knappt med att

leda landet eftersom alla resurser

läggs på att hantera det som

händer på nätet.

2. Så påverkas organisationerna

De gamla vertikala organisationsstrukturerna

utmanas av

horisontella strukturer med internet

som infrastruktur. Privat

sektor sätter standarden med

snabba leveranser och att krångliga

beslutsvägar försvinner.

För offentlig sektor innebär det

en utmaning att bli lika snabb

som de privata verksamheterna.

Varför är det viktigt? För nya

generationer är hastigheten och

närheten till beslut självklar.

3. Så påverkas våra liv

Tekniken frigör redan oerhört

mycket tid åt oss som vi kan

ägna åt sådant som verkligen

kräver en mänsklig hand.

Tekniken gör redan en del av de

uppgifter åt oss som är upprepande,

tråkiga och farliga. Där

blir den som en slav som frigör

tid åt oss att ägna oss åt sådant

som är viktigt för oss. Sedan kan

den dessutom tjäna oss, precis

som robotdammsugaren och

flygplansdatorn redan gör. Men

vad händer med oss när datorerna

löser problem åt oss som

vi inte klarar av? Det frigör ännu

mer tid och möjligheter att ägna

oss åt sådant som människor är

bäst på. Vad hade du gjort?

Slutsats? Digitaliseringen påverkar

dig hela tiden. Vill du njuta

av fördelarna och undvika nackdelarna?

Då är det dags att hålla

dig informerad och uppdaterad.

Starta debatten!

32 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

33


Backa

ti l IVO

Backa

ti l IVO

A lvarlighetsgrad

Backa

ti l IVO

DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Ledning & organisation

Leder du medarbetare

och verksamheter?

Du behöver också fylla på med kompetens

som gör att du tar nästa steg. Känn

efter, vad behöver du fördjupa dig i för

att nå dit du vill?

ART NR 1610 | PRIS 259 KR ART NR 1561 | PRIS 271 KR

ART NR 1584 | PRIS 285 KR

ART NR 1581 | PRIS 359 KR

ART NR 1568 | PRIS 285 KR

ART NR 1333 | PRIS 260 KR

ART NR 1616 | PRIS 259 KR

ART NR 1618 | PRIS 279 KR

Ett led i att kvalitetssäkra välfärden är att ha

effektiva administrativa processer. Förutom

att värde skapas för de enheter som administrationen

stödjer via sina tjänster, så leder en

kvalitetssäkrad administration också till att ge

en ökad yrkesstolthet hos alla medarbetare

som arbetar med dessa uppgifter.

ART NR 1588 | PRIS 259 KR

ART NR 1563 | PRIS 252 KR

IVO

§

§

§

Start

Händelse

§

Paragraf

§

§

§

§

Sannolikhet

§

§

§

§

§

§

§

Mål

Från avvikelsehantering

till samtalsledning – bli

bäst genom brädspelen

Vet du hur den mesta kompetensutvecklingen

sker på arbetsplatsen – jo, det är när kollegor

möts och reflekterar. Med brädspelen blir det

enkelt att skapa plats för det, tillsammans.

Bläddra vidare och spana in allt som finns!

34 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

35


Vård & omsorg

Socialtjänst & arbetsmarknad

AVVIKELSESPELET

ART NR 1605 | PRIS 1 210 KR

|

Film: Isabell Borgencrantz/Örebro universitet

Bli bäst på avvikelsehanteringen

I den lärande organisationen är avvikelserna en del av det systematiska

kvalitetsarbetet eftersom de visar möjligheter till utveckling.

I avvikelsespelet svarar ni på frågor om avvikelsehantering i kommunala

verksamheter, som lex Sarah, lex Maria och andra regelverk.

När ni är klara har ni underlag till handlingsplanen.

LENA BODRIKOW och ANNICA ERIKSSON har

tillsammans 50 års erfarenhet av att arbeta

som chefer och med kvalitetsutveckling

inom offentlig verksamhet. De har ett stort

intresse för att utveckla avvikelsehantering

som en metod för ständiga förbättringar

av kvalitet i verksamheter.

Tre tips till dig som spelar

• Du som leder spelet behöver läsa

igenom Lilla Avvikelseboken som

följer med först! Där får du tips

och råd.

• Spela gärna flera gånger, vid olika

tillfällen och blanda olika yrkesgrupper.

Då når ni samsyn och

skapar teamkänsla!

• Ha roligt, skratta och diskutera

mycket! Ni spelar för att ta till er

ny kunskap och inventera framtida

kompetensbehov.

§

Korten som får

igång samtalet

Föräldraskapet är en källa till glädje, men alla föräldrar stöter

förr eller senare på utmaningar. I samtal med andra föräldrar och

professionella går det att hitta potentiella lösningar genom andras

erfarenhet och kompetenser.

FÖRÄLDRASKAPSLEKEN

ART NR 1606 | PRIS 495 KR

|

Terese Glatz tips till

dig som ska använda

Föräldraskapsleken

• IDENTIFIERA VILKA föräldrar du vill

använda kortleken med! Känner

de varandra sedan innan? Finns

det en särskild utmaning som är

gemensam för dem? Skräddarsy

kort och teman efter det.

• SE TILL ATT DU avdramatiserar

situationen! Gör samtalet lustfyllt

så att ni kommer åt de känsliga

ämnena på ett bra sätt.

• TESTA DIG FRAM! Du hittar råd

i handboken som följer med,

men vad som fungerar beror på

kontexten som du och föräldrarna

befinner er i. Var kreativ, och

använd Föräldraskapsleken som

ett stöd i din stöttning av föräldrar.

36 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

Backa

till IVO

37


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Ledning & organisation

Är du en bra samtalsledare?

Vilken egenskap eller

kompetens tycker du är

viktigast när man leder

samtal?

Empati är ett vanligt

ord i värdegrunder.

Vad menar du med

ordet empati?

Vad kan du bli bättre

på för att kunna visa

empati?

Du har en kollega som

tar mycket plats på

era möten. Han pratar

mycket och länge och

verkar njuta av sin

egen röst.

Vad gör du?

Kategori:

Omplacerings-,

avvecklings- och

uppsägningssamtal

Hur tar du upp

syftet med ett

uppsägningssamtal?

Hur tankar du och hanterar

dina egna känslor

efter bemötande av en

krävande kund?

Hur hanterar du en

kund som går i försvar

efter ett negativt

svar eller ett oönskat

besked?

En kund säger till dig

att din kollega har

varit nonchalant dagen

innan.

Vad gör du?

Kategori:

Samspel mellan

38 r Besök komlitt.se arbetskamrater för mer inspiration och kompetensutveckling

I ett samtal vill du

att medarbetaren

aktivt ska medverka

till att lösa ett eget

arbetsrelaterat

problem.

När bör bekräftelser

ges i samtalet för att få

en god effekt?

Vilken situation eller

vad i ett krissamtal

är svårast för dig att

hantera?

Finns det någon i den

här gruppen som inte

brukar hälsa på dig?

Hur känns det?

Vad är viktigt för dig

för att du ska få förtroende

för en kollega?

Hur agerar du då

den du talar med

går i försvar när du

ger återkoppling

på attityder eller

beteenden?

Bli proffs på bemötandet mellan anställd och kund

Vad innebär det att ha

ett moraliskt ansvar i

ditt jobb?

Kategori:

Empati och respekt

Hur hanterar du en

kund som tycker att

du är för ung och vill

ha kontakt med en

äldre och mer erfaren

person i sitt ärende?

Redo att diskutera samspel mellan arbetskamrater?

Uttrycker jag mig på

ett klart och tydligt

sätt?

Hur tydlig är jag på en

skala 1–10?

Hur kan jag bli tydligare?

BLI EN VASS SAMTALSLEDARE – oavsett om det är medarbetarsamtal,

prestationssamtal eller disciplinsamtal

ni känner er osäkra på.

SAMTALSLEDARSPELET

ART NR 1575 | PRIS 1 694 KR

BEMÖTANDESPEL NR 1

MELLAN ANSTÄLLD OCH KUND

|

ART NR 9001BP | PRIS 1 694 KR

BEMÖTANDESPEL NR 2

MELLAN ARBETSKAMRATER

|

ART NR 9002BP | PRIS 1 694 KR

BEMÖTANDESPELEN är en "grundkurs i bemötande" för

såväl chefer som anställda. Bemötandespelen tränar

förmågan att möta kollegor och kunder. Speldeltagarna

är aktiva och har roligt samtidigt som ni samtalar om

arbetsplatsens viktiga frågor.

”Oskar är så duktig

på att leda svåra

samtal! Hur blir jag

lika bra?”

Du känner säkert igen tanken

från din egen vardag, när kollegornas

kompetens imponerar.

Än så länge är det omöjligt för

dig att tanka över kunskapen

bakom med en knapptryckning.

Där kommer spel för kompetensutveckling

in i bilden.

Anledningen till att spelen till vänster finns är

att du och dina kollegor har massor av kunskap

som ni omsätter till kompetens varje dag. Men

den kan vara svår att byta med varandra. För att

underlätta ert kollegiala lärande kan ni använda

spelen. De skapar struktur och håller er samlade

kring det ämne ni vill fördjupa er i. Ju fler sätt att

lära som ni tar in, desto mer skapar ni en lärande

organisation.

Höjer taket i gruppen

Många av spelen, som Samtalsledarspelet och

Bemötandespelet 1 & 2, ställer svåra frågor till

dig och gruppen. Ni kommer att vara tvungna

att våga vara sårbara, och lyssna på konstruktiv

kritik. På sikt höjer det taket för diskussionerna

i gruppen – och verksamheten – eftersom ni

tillsammans skapar en ännu tryggare miljö.

Alla spel

innehåller

en bok!

39


Svår 1–3

DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

Ledning & organisation

QUIZ

HUR HJÄRNSMART ÄR DU?

1

2

3

NÄR FATTAR DU RATIONELLA

OCH LÅNGSIKTIGT BRA BESLUT?

A: När jag är i fight or flight-läge!

Signalsubstanserna som

utsöndras gör hjärnan skarp.

B: När jag inte är stressad utan

lagom avslappnad och aktiv.

Då orkar hjärnan tänka på

krångliga saker.

C: Alltid? Jag är rationell 24/7.

VILKA KOMPONENTER MÅSTE

DU HA MED NÄR DU VILL GÖRA

EN BETEENDEFÖRÄNDRING?

A: Insikt, motivation och

uthållighet.

B: Sanktioner, sömnlöshet och

en tajt deadline.

C: Yttre påtryckningar, ångest

och hårda handskar.

VILKA ÄR EXEMPEL PÅ KOG-

NITIV BIAS (TANKEMÖNSTER

SOM HJÄRNAN ANVÄN-

DER SIG AV FÖR ATT SPARA

ENERGI. FUNGERAR SOM ETT

SNABBKOMMANDO!)

A: Coolidge-effekten, positivitetsbias

och nudging.

B: Meissner-effekten, McGurkeffekten

och aversion.

C: Konfirmationsbias,

Dunning-Krugereffekten och

exponeringseffekten.

RÄTT SVAR: 1B, 2A, 3C

Skaffa dig

worklife balance

med Workflow

Hinner du med allt du vill under en arbetsdag?

Kommer du hem i tid? Kan du lämna

arbetet på din arbetsplats? Vill du få ännu

mer gjort? Ta kontroll över din tid, dina

arbetsprocesser och din hjärna – bli

hjärnsmart.

Mejlen plingar. Telefonen surrar.

Skrivbordet svämmar över av

att-göra-listor du renskriver för

att kunna stryka över en uppgift

under dagen. Du känner att du

borde hinna mer, vill göra andra

saker – sådant som är viktigt

för ditt samhällsuppdrag och

männi skorna du hjälper i offentlig

sektor. … men du får aldrig

kontroll över dina arbetsuppgifter

och får aldrig återhämtning.

Känner du igen dig? Då är

Workflow något för dig!

Du + Workflow = Självledarskap

Självledarskapet är ditt främsta

verktyg i att ta kontrollen över

dina arbetsdagar. Du har mycket

att göra och det är många

som drar i dig. Helena Post

Mårtensson vet hur det är.

– Jag har 25 års erfarenhet av

kommunal sektor och började

på 1990-talet som handläggare

inom socialtjänsten. Under åren

har jag sedan arbetat i projekt,

som ledare på operativ och

strategisk nivå, med kvalitet och

40 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

utveckling, med nämndadministration

och inte minst i det här

sammanhanget med utbildning

i självledarskap.

Du läser Workflow för att

i första hand få koll på hur

hjärnan fungerar och hur du

kan anpassa din livsstil efter de

förutsättningarna. Ledtråd: Det

handlar om att upprepa handlingar

så att de blir automatiska

handlingar.

– Om du är observant på

hur du använder din tid och

försöker jobba bort sådant som

inte är värdeskapande kan du

hitta luckor för proaktivt arbete

och återhämtning. Du kommer

hem i tid från arbetet och kan

fylla din fritid med meningsfulla

aktiviteter. Worklife balance, helt

enkelt.

Psst! Kombinera personliga anteckningsböcker

med Workflows

mallar för att börja använda din

tid på bästa sätt. Spana in!

Bruttolistan

Uppgift

I BOKEN WORKFLOW lär du dig varför vi

behöver en struktur att vila i och hur du

skapar den. Det handlar om att planera

för att bearbeta, sortera och prioritera.

Workflow-metoden ALPA är ett konkret

verktyg för just det.

Du köper Workflow

ALPA och anteckningsbok

i sjysst paket hos

komlitt.se

Deadline Prio 1–3

Tidsåtgång

Fokus 1–3

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Möte: Arbetsplatsträff

SYFTE:

Att omhänderta frågor som berör

vår arbetsmiljö

DELTAGARE:

Jenny, Martin, Peter, Bertil, Ally,

Ahmed, Johanna och jag

ANTECKNINGAR:

Vem

Vad

DATUM:

• Beslutsmöte

• Dialogmöte

• Arbetsmöte

• Informationsmöte

Vi beslutar att ställa in sommarfesten pga för få anmälda,

det blir en kick-off till hösten istället.

Ahmed lyfter problem med hög temperatur på kontoret,

vi bestämmer att undersöka om det finns fläktar att låna hos

vaktmästaren.

Behov av HLR-utbildning hos flera i gruppen.

2020-06-19

När

Jag Avbeställ sommarfestmaten Omgående

Ahmed Kontakta vaktmästeriet, låna fläktar Omgående

Jag Beställ HLR-kurs till hösten Innan APT

KÄNNER DU IBLAND att du jobbat

intensivt en hel dag – men ändå

inte fått särskilt mycket uträttat? I

alla fall inte de där viktiga sakerna

du tänkte. Och att du är för trött

när du väl kommit hem för att orka

gå på det där föredraget, konserten

eller kursen. I så fall är du en av

många. Men det finns sätt att

komma tillrätta med detta, som

dessutom är ganska enkla att lära

sig! De grundar sig på den neurologiska

forskning som utvecklat vår

förståelse för hur hjärnan fungerar.

Huvudsakligen handlar det om att

avlasta hjärnan, hacka systemet

och att variera i intensitet.

WORKFLOW – HÅLLBAR OCH

EFFEKTIV PÅ JOBBET!

| Helena Post Mårtensson | Hårda pärmar

ART NR 1621 | PRIS 259 KR

HELENA POST MÅRTENSSON är

socionom och har sedan 1990-talet

varit yrkesaktiv inom kommunal

verksamhet i olika ledande

och strategiska roller. Helena

har under många år undervisat

medarbetare och ledare i hur en

hjärnsmart arbetsmetodik kan

byggas upp, de senaste åren i egen

konsultverksamhet.

41


DU HITTAR FLER BÖCKER PÅ KOMLITT.SE

SKL Kommentus

Visste

du att ...

DU FÅR EN SNABB och lättläst

introduktion till din nya

roll som politiker eller tjänsteman.

Klart och koncist redovisar

författaren såväl skyldigheter

som rättigheter för kommun-,

landstings- och regionpolitikern.

DET ALLRA MEST väsentliga

du som nyvald behöver känna

till. Du får till exempel lära dig

om den demokratiska processen

och hjälp att förstå vad

ekonomichefen pratar om inför

budgeten.

FÅ KOLL PÅ VAD du ska diarieföra.

Här beskrivs lagens

bestämmelser tillsammans med

praktiska råd om hur rutiner och

arbetssätt kan anpassas till både

lagens krav och myndighetens

behov.

DEN SEXTONDE UPPLAGAN

innehåller 2017 års kommunallag

(2017:725) med de revideringar

som har gjorts under

2019. I lagtexthäftet ingår även

lagen (2009:47) om vissa kommunala

befogenheter.

Av politikerna i

Sveriges kommuner är

96 % fritidspolitiker

(SKL, 2018). Det

betyder att de arbetar

med annat eller

studerar vid sidan av.

Idag är Sverige ett av

de länder i världen

som har högst andel

kvinnor i parlamentet.

Arboga möte kallas

ibland för Sveriges

första riksdag.

Mötet hölls år 1434.

NY I POLITIKEN

Ulf G Eriksson| Hårda pärmar

|

ART NR 1557 | PRIS 274 KR

GRATTIS DU ÄR

MÅSTE JAG DIARIEFÖRA

KOMMUNALLAGEN

FÖRTROENDEVALD

DET HÄR?

– LAGTEXTHÄFTET

| Lena Hörngren | Hårda pärmar | Mjukband | SKL, Helena Linde | Mjukband

ART NR 1566 | PRIS 224 KR ART NR 7345-306-6 | PRIS 307 KR ART NR 7345-310-3 | PRIS 203 KR

DU FÅR EN ÖVERSIKT av arbetsrättsliga

lagar och avtal

som gäller för kommuner,

regioner, kommunalförbund

och Sobonas medlemsföretag.

Syftet är att underlätta

den praktiska hanteringen av

arbetsrättsliga frågor, till exempel

anställning, semester,

förhandlingar och kollektivavtal.

Boken kan med fördel användas

som utbildningsmaterial.

Den nya upplagan är reviderad

med hänsyn till ändringar i lag

och avtal samt rättsfall från

Arbetsdomstolen.

ARBETSRÄTTEN 2019

Mjukband

|

ART NR 7345-311-0 | PRIS 223 KR

År 1989 avskaffades

omyndigförklaringen.

Nu kunde alla rösta!

Dagens kommuner

såg dagens ljus 1862

tack vare det årets

landstingslag.

Ordet politik kommer

från grekiskan och

betyder ursprung ligen

statskonst.

Fint, eller hur?

Det är 26 år sedan

Sverige blev medlem

i EU. Året var 1995.

NYANSTÄLLD ELLER ny politiker?

Skaffa dig grundläggande

kunskap om kommunal ekonomi,

dess förutsättningar och

utmaningar. Boken beskriver

den kommunala ekonomins

delar på ett pedagogiskt och

lättförståeligt sätt.

KOMMUNENS EKONOMI

Anna Cederqvist | Mjukband

|

ART NR 1468 | PRIS 296 KR

EN TRYGG OCH PÅLITLIG vän

till förtroendevalda och tjänste ­

män i Sveriges kommuner.

En vän som delar med sig av

grundläggande kunskap om

kommunens verksamhet, regelverk,

styre och organisation.

KOMMUNEN

– SÅ FUNKAR DEN

| Anna Cederqvist | Mjukband

ART NR 1470 | PRIS 296 KR

ANNA CEDERQVIST är sedan

2016 kommundirektör i Vara

kommun.

– Med ett stort fokus på pedagogik

försöker jag förklara

komplexa samband och vill

inspirera läsaren till kunskap

om kommunal ekonomi och

förvaltning.

HÄR BESKRIVS LAGAR och

regler för till exempel genomförande

och dokumentation av

kommunala sammanträden.

Den tar upp offentlighet, sekretess,

ärendehantering och tips

på administrativa rutiner. Detta

är den 7:e upplagan av boken.

KOMMUNAL

NÄMNDADMINISTRATION

| Axel Danielsson | A4, Mjukband

ART NR 1565 | PRIS 475 KR

FÖR MÅNGA DISKUSSIONER

om upphandlingar handlar om

vad reglerna säger och sällan om

vad som leder till en bra affär.

Juridik och konkurrens behövs,

men också handelskultur och

samverkan.

|

VÄGAR TILL DEN

GODA AFFÄREN

Hans Lind & John Sandblad

Hårda pärmar

ART NR 1568 | PRIS 285 KR

Det hjälper inte hur

mycket kraft och medel

som man lägger på

konkurrens, och att förstå

hinder och möjligheter i

upphandlingslagar och interna upphandlingsregler,

om man inte börjar med en

analys över vad som är målet. Vad letar

man efter – vad är den goda affären?"

ATT BEHÄRSKA SÅVÄL lagstiftning

som praktik är nyckeln

till en bra upphandling.

En oumbärlig guide för arbetet

med strategier, kravställning

och utvärdering vid offentlig

upphandling.

|METODHANDBOKEN –

UPPHANDLARENS GUIDE FÖR

STRATEGIER, KRAVSTÄLLNING

OCH UTVÄRDERING

Mats Lindbäck | Hårda pärmar

ART NR 7345-300-4E | PRIS 1 347 KR

42 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

43


10

15

20

25

A

L

P

A

Var ska du börja med

kvalitetsutvecklingen?

Den allra bästa starten är om du börjar med att ta reda på hur

du ser på förbättringsarbetet! Vilka goda exempel har du varit

en del av? Vad gick mindre bra i ett annat?

Vill du bli lite klokare varje vecka?

Sajna upp på listan för våra mejl här!

Börja med en första övning

ur Leda för kvalitet!

Hjärnsmarta tips

och tankevurpor!

Hämta hem affischerna och sätt upp ovanför skrivbordet för att

ta dina första steg mot en mer hållbar arbetssituation. Helena

Post Mårtensson är skaparen bakom dessa. Vill du lära dig ännu

mer läser du Workflow.

Du vet väl om att du

kan snacka kunskap

med oss här?


Att både leverera kvalitativ och resurssmart verksamhet och

samtidigt ha ett hållbart arbetsliv anser jag är frågor som

samspelar mycket nära. En balanserad medarbetare fattar

fler långsiktigt smarta beslut i vardagen och är mer engagerad

i sin helhet. Ta kontroll över det du kan påverka idag.

HELENA POST MÅRTENSSON

Tankevurpor känner du säkert till som kognitiv bias.

De är tankemönster din hjärna använder som

snabbkommandon. Tyvärr kan de ofta leda dig mot ett

mindre bra beslut. När gjorde du en tankevurpa senast?

Varning för tankevurpor!

Tränar ni upp

er teamkraft?

Greta Rasks Teamkraft för en ny tid är för de team

alla organisationer består av. Peter Söderholm

berättar om behovet som Komlitt såg.

Hämta

affischerna

här!

5 hjärnsmarta tips

Gör en sak i taget! Monotasking gör att du håller

dig lugn och behåller energin.

Se över ditt planeringssystem. Ett planeringssystem ska

avlasta din hjärna och se till att rätt saker blir gjorda.

För egna anteckningar vid alla möten. Var nog med

att anteckna vem som ska göra vad och när.

Ha en planeringsträff med dig själv en gång i veckan.

Gå igenom dina anteckningar, planeringssystemet och

styr upp kommande vecka!

Dunning–Kruger-effekten

Den som är omedvetet inkompetent

vet inte att den inte kan eller vet och

överskattar därför sin förmåga. En

person som är omedvetet kompetent

överskattar andras kunskap eftersom

den är så naturlig för den själv.

Konfirmationsbias

En tendens att omedvetet

vara selektivt uppmärksam på

information som bekräftar våra

egna uppfattningar.

Önsketänkande

Man framhäver det som är önskvärt

och förtränger det som inte är

önskvärt.

Exponeringseffekten

Ju mer man exempelvis umgås

med en person, hör en låt eller ser

en tavla tenderar man generellt

att tycka om den.

Bandwagoneffekt

Människor tenderar att anta åsikter

som de tror att majoriteten av

omgivningen har.

Förankring

Den första informationen man får

i en fråga fungerar som ett ankare

och påverkar inte bara det första

beslutet utan även senare beslut.

Förlustaversion

Människor tenderar att undvika

förlust, även till den grad att en

förväntad förlust kommer undvikas

före en förväntad vinst. ”Man vet

vad man har men inte vad man får”.

Baader-Meinhof-fenomenet

Något särskilt du hört talas om,

tänkt på eller läst börjar dyka upp

överallt omkring dig. I själva verket

är det inte oftare utan bara att du

lägger märke till det oftare.

Negativitetsbias

Hjärnan har ett nedärvt naturligt

fokus på att registrera negativa

upplevelser vilket hänger samman

med att det evolutionärt sett

har gynnat oss att vara observanta

på faror.

Ta regelbundna småpauser. Se till att du gör

något som står i kontrast mot det du pausar från.

Sitter du ner? Ställ dig upp.

Workflow av Helena Post Mårtensson är utgiven av Komlitt. Läs mer här: komlitt.se/workflow

Workflow av Helena Post Mårtensson är utgiven av Komlitt. Läs mer här: komlitt.se/workflow

Nyfiken på din

bemötandestil?

Direkt ur boken Professionellt bemötande

av Katarina Weiner Thordarson kommer

testet. Du får en fingervisning och lite nytt

att reflektera över.

Hämta hem

testet här!

C.

B.

Test av bemötandestil

Test av bemötandestil

A.

Jag är färgstark och kreativ

Jag är en känslomänniska

Jag kan entusiasmera andra

Jag kan ta saker för personligt och hetsa upp mig

Jag kan vara ostrukturerad och rörig

Jag är livlig och kan bli ordrik

Jag tycker inte om detaljer

Jag är avslappnad

Jag är försiktig och kan vara obeslutsam

Jag är lågmäld i min framtoning

Jag vill inte fatta beslut under press

Jag kan vara omständlig

Jag tycker illa om konfrontationer

Jag pratar hellre om personliga saker än om fakta

Jag är snabb och energisk

Jag vill ha korta och koncisa svar på frågor

Från: Katarina Weiner Thordarsson: Professionellt bemötande

– Möta kunder i offentlig verksamhet, Komlitt Förlag

Summa poäng för A:

Summa poäng för B:

Stämmer

inte alls

0 poäng

Stämmer

lite

1 poäng

Stämmer

mycket

2 poäng

Stämmer

helt

3 poäng

HELENA POST MÅRTENSSON

Ett annat sätt att

direkt ta kontrollen

över dina arbetsuppgifter

är att börja

med metoden ALPA.

44 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

45


Hitta rätt!

Karta över kompetensutveckling i offentlig sektor

Det är praktiskt

med en god teori!

Vision:

Varför går jag till jobbet varje dag?

Vem finns vi till för? Vad är syftet med verksamheten? Varför går vi till jobbet varje dag?

Visionen ska vara väl känd av alla som jobbar i verksamheten. Hur pratar ni om visionen i

er organisation?

Med utgångspunkt i:

Vision

Analys

Mål

Vad behöver jag se till

att vi har för att lyckas?

Komlitts modell för

kompetensutveckling.

Analys:

Vad ska göra

det nya möjligt?

En grundlig analys av vilka

insatser som ni kan göra för

att åtgärda problemet. Här tar

ni med fördel hjälp av

experter, forskare och andra

med erfarenhet av liknande

problem. Syftet med analysen

är att ni ska ident ifiera

konkreta och agerbara

åtgärder och insatser som

faktiskt löser problemet.

Mål:

Vad vill jag uppnå?

Vad vill ni åstadkomma? Hur arbetar ni

när ni uppnått målet? Målet måste

vara konkret och engagerande. Tänk på

att hela personalgruppen måste vara

delaktig! En vanlig metod är

workshops, men det finns andra vägar.

Strategi:

Hur ska vi klara av

förändringen?

Strategi handlar om att undersöka och

säkerställa att ni har de resurser ni

behöver för att klara av att ta projektet

från idé till handling. Vikten av en väl

genomtänkt strategi kan inte nog

betonas! Alltför många utvecklingsprojekt

kör i diket på grund av dåliga

strategier. Lägg mycket tid här – det

sparar du garanterat in i

genomförandefasen.

Kompetenser

Har personalen den kunskap de behöver för att börja arbeta på det nya

sättet? Om inte – vilka utbildningsinsatser behöver genomföras? Har du

utbildningsmaterial som personalen kan ta del av och förstå, som tydligt

och klart beskriver de nya metoderna?

Organisation

Behöver ni se över befattningar

eller scheman? Behövs

andra typer av tjänster? Finns

det tid för att arbeta med de

nya uppgifterna?

Teknologi

Ibland krockar befintliga

tekniska lösningar och

IT-system med nya arbetssätt,

det är till och med vanligt.

Utan stöd i IT-systemen är det

troligt att era nya arbetssätt

inte blir annat än vackra ord.

Processer

Behöver ni utveckla nya

arbetssätt och kanske helt nya

processer för att klara av de

nya uppgifterna?

Styrning

Tänk igenom om verksamheten

behöver ledas på ett

annorlunda vis när de nya

arbetssätten införts. Det kan

till exempel handla om andra

nyckeltal, eller nya punkter på

mötesagendan.

46 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

47


Komlitt stöttar

dig hela vägen!

Mål

Barnen mår bättre

och kan koncentrera sig

bättre på lek och läxor.

Vilka aktiviteter måste vi

genomföra för att nå målet?

Detta är projektets viktigaste fas – det är nu alla olika komponenter ska

genomföras i den ordning som är bäst för att projektet ska lyckas. Upprätta

en aktivitetsplan med deadlines och ansvariga personer och var noga med

att eventuella avvikelser rapporteras. En aktivitetsplan behöver inte vara

komplicerad! Den som ansvarar för respektive aktivitet kan förstås behöva en

detaljerad plan – men som chef behöver du inte ha örn-koll på alla detaljer –

då tappar du överblicken.

När gäller det

att gå från ord

till handling?

Personalen går utbildning

i ny samtals metod.

Varje barn ska få minst

ett samtal per vecka.

Starta samarbete med

barn- och ungdomspsykiatrin

för att vid

behov slussa.

Med hjälp av handledning

utvecklar

personalen sina

metoder för hur de kan

hjälpa kvinnorna att

fokusera mer på sina

barn.

En lekpedagog anlitas

två dagar per vecka,

varje barn får möjlighet

minst en gång/vecka.

Leksaker och

lekmaterial köps in.

Aspekt

Kompetens •

Organisation • Process

• Teknologi • Styrning

Ansvarig

Vem ska hålla koll?

Känd orsak

Barnen är

traumatiserade.

Nästa steg i processen...

Känd orsak

Mammorna mår dåligt

och orkar inte se

barnens behov.

Problem

Barnen i boendet

mår dåligt, har svårt

att koncentrera sig

på lek och läxor.

Känd orsak

Det saknas leksaker

och aktiviteter

i boendet.

Analysen kam med

fördel sammanfattas

i ett sån’t här

lösningsträd.

Klart datum

När ska det

vara färdigt?

Kostnad

Hur mycket får

det kosta?

Aktivitet

Vad behöver göras?

Att gå från

projekt till vardag!

När alla nödvändiga aktiviteter

är genomförda ska projektet

avslutas och läggas in i linjen.

Verksamheten sker i enlighet med

de nya kunskaperna, reglerna

och rutinerna – de ska bli

vardag för alla.

På väg mot nya utmaningar...

48 r Besök komlitt.se för mer inspiration och kompetensutveckling

49


Avsändare: Komlitt AB,

Rönnowsgatan 8 C,

252 25 Helsingborg

www.komlitt.se

Testa om du lider brist på Kompetensus välfärdius!

Kompetensus välfärdius är en god bakterie som främjar

välfärdens kompetensförsörjning. Överdrivet intag

rustar dig för framtiden.

Vid tillfälligt förlorad arbetsglädje, ökad stress

och en känsla av otillräcklighet

Kompetentin

500 mg

Kompetensus välfärdius

www.komlitt.se

18 tabletter

Nej

Kompetentin 500 mg

18 tabletter

Har du eller dina

kollegor tappat

arbetsglädjen?

Ja

Ja

Hur är det med stressen?

Kan du eller dina kollegor

hantera den?

Nej

Toppen! Kan du eller

dina kollegor utföra ert

uppdrag på bästa sätt?

Nej

Kontakta Komlitt om du vill diskutera vilken

kompetensutveckling som passar din verksamhet.

av för många tankar, skölj hjärnan med en timmes

reflektion.

Dosering: Rekommenderat intag är en (1) dos per

dag. Vid överdrivet intag som skapar obehag i form

Kompetensus välfärdius.

Kompetentin 500 mg används vid förlorad arbetsglädje,

ökad stress och känsla av otillräcklighet på

grund av bristande kompetensförsörjning i offentlig

sektor. En dos innehåller 500 mg av bakterien

Ja

Skönt! Men er

kompetensförsörjning

är i riskzonen!

Ni har en

fungerande

kompetensförsörjning.

Håll liv

i den.

Det är inte bra!

Kan du eller dina

kollegor utföra ert

uppdrag på bästa sätt?

Nej

Ja

Se till att ni får i er

Kompetensus välfärdius

regelbundet – genom böcker,

föreläsningar eller kurser.

Oj! Ni måste genast se till att

få igång en fungerande

kompetensförsörjning

för att lösa problemet.

Följ Komlitt genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller

via LinkedIn och Facebook – och håll dig uppdaterad!

Post: Rönnowsgatan 8 C

Besök: Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Telefon 042-33 05 90

info@komlitt.se

order@komlitt.se

www.komlitt.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!