TM20 Béal Átha an Ghaorthaigh

bealathaabu

​Tuairisc Mholtóireachta 2020

Ainm an Choiste: ​Coiste Forbartha Béal Átha'n Ghaorthaidh

Seoladh an Choiste: ​ Béal Átha’n Ghaorthaidh, Co Chorcaí

Stádas an Choiste: ​Deonach

Ceantar Feidhme: ​Béal Átha’n Ghaorthaidh

Réimsí an Chomórtais roghnaithe:

An Óige

Oideachas

An Teaghlach
Sláinte Intinne & Coirp

Tograí Cosanta Comhshaoil, Caomhnaithe Oidhreachta, Spioradáltachta

​✓

Láthair na Moltóireachta:​ Ar Líne

Dáta na Moltóireachta: ​17 Samhain 2020

I láthair ar son an choiste: ​Tadgh Ó Duinín

Moltóirí: ​Úna Ní Chonaire, Cabríní de Barra, Eoghan Mac Cormaic.

Liam de Lása i mbun taifid

Marcanna

An Óige: ​80

An Teaghlach: ​60

Sláinnte Intinne agus Coirp: ​75

Tograí Cosanta Comhshaoil, Caomhnaithe Oidhreachta, Spioradálta: ​78

Mórmharc ón trí rannóg is airde:​ 233

Is tuairisc ghinearálta í seo a thugann aiseolas ar an méid a cuireadh faoi bhráid

moltóirí an chomórtais le linn na moltóireachta. Ní cur síos cuimsitheach í ar obair

bliana an choiste ach forléargas ginearálta ar dhearcadh na moltóirí.


Is coiste deonach é Coiste Forbartha​ ​Bhéal Átha an Ghaorthaidh atá ar an bhfód ó na seascaidí

agus iad ag plé le hocht dtionscnamh ar son na dúichí faoi láthair. Bíonn siad ag gabháil leis

na Bailte Slachtmhara, Meitheal Teanga, Na Tuillte mar fhadhb sa dúiche, An Súgán (forbairt

an mhúsaeim áitiúil), Cultúir na háite, Siúlóidí, Turasóireacht agus na Muilte Gaoithe.

Bunaíodh An Mheitheal Teanga i 2019 chun díriú isteach ar chúrsaí Gaeilge i mBéal Átha

Ghaorthaidh. Tá 15 ar an gcoiste ar mhaithe le Plean Teanga a dhréachtú don gceantar.

Thuagdar faoi thaighde a dhéanamh ar dtús agus as sin beartaíodh go leagfaí an bhéim ar

imeachtaí a chur ar bun in ionad ranganna Gaeilge amháin. Bheadh muintir Bhéal Átha

Ghaorthaidh i gceannas ar na himeachtaí ar fad chun sprid an phobail a chothú agus deineadh

iarracht mhór Béarlóirí an cheantair a bhreith leo sa phlean. Beidh athbhreithniú á dhéanamh

ar chur i bhfeidhm an phlean ag deireadh na bliana.

Tá córas cumarsáide éifeachtach cruthaithe ag an gcoiste i mbliana le suíomh idirlín

nuadheartha beo don bpobal. Cabhraíonn an suíomh go mór leo an teanga a chur i lár an

phobail agus fógraíocht a dhéanamh ar imeachtaí Gaeilge an choiste. Is áiseanna iontach iad

na podchraolta, scéalta leapa agus nuachtlitir sheachtainiúil do mhuintir Bhéal Átha

Ghaorthaidh. Cuirtear eolas luachmhar amach ar imeachtaí agus nuacht áitiúil ón gcóras nua

ríomhphoist uair sa tseachtain chomh maith.

Tá beirt dhalta ón nGaelcholáiste ceapaithe acu ar an gcoiste agus cinntíonn sé seo go bhfuil

guth láidir na n-óg sa phlean. Cuireann an coiste roinnt seirbhísí agus imeachtaí ar fáil do

dhaoine óga i bhfoirm siúlóidí sléibhte​,​ seirbhís tar éis scoile gach lá, ranganna ceoil, tráth na

gceist​ ​um Nollag, Cóisir Shamhna sa Halla agus Campa Samhraidh do dhaoine óga. Tá an

chlub óige scartha de réir aois na bpáistí. Téann na déagóirí ar aghaidh ón mbun chlub go dtí

an club óige agus reáchtáiltear imeachtaí dóibh gach​ ​oíche Dé hAoine. Bíonn baint ag club na

ndéagóirí le tionscnaimh eile an choiste faoi mar a théann siad in aois.

Tagann idir óg agus aosta le chéile leis na siúlóidí sléibhte. Eagraíodh deich siúlóid áitiúil i

mbliana agus bhí an-tóir ar na spásanna. Baintear leas as an ócáid phobail seo chun an

Ghaeilge a mhúineadh do dhaoine ar shlí neamhfhoirmiúil. Tá triúir​ ​ón gcoiste ag plé le foirne

CLG an cheantair agus déantar iarracht ann Ghaeilge a chothú i measc na bhfoirne. Bíonn

ranganna ceoil ar siúl trí Ghaeilge ar fad gach maidin Dé Sathairn agus is iad rannpháirtithe na

ranganna sin a chuireann ceolchoirm 'Mol an Óige' ar bun i mí na Samhna gach bliain.

Bliain eisceachtúil​ ​atá curtha díbh acu ar ndóigh agus ní raibh an coiste in ann na himeachtaí

a reáchtáil ó Mhárta ar aghaidh​.​ Fós féin, dheineadar tréaniarracht freastal ar riachtanais an

phobail​ ​sa tréimhse sin. Cuireadh sé phodchraoladh amach ar an suíomh idirlín ag clúdach

roinnt ábhar spéisiúil​ ​ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus foilsíodh sraith scéalta do pháistí le

guthú​ ​i gcanúint na háite. In ainneoin na srianta d'éirigh leis an gcoiste campa samhraidh a

reáchtáil i mí Lúnasa do 24 dalta.

an chlann​ ​fréamhaithe i ngach aon imeacht agus seirbhís a bhíonn idir lámha​ ​ag an gcoiste.

Bhíodh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí, ranganna adhmadóireachta, amhránaíochta agus

rince ar siúl go seachtainiúil roimh Covid. D'athraigh an coiste go seiftiúil i dtreo modhanna


eile chun freastal ar dhaoine leochaileacha sa cheantar. D'eagraíodar cúirteanna do gach

éinne os cionn 70 bliain d'aois dhá uair le linn na bliana​ ​ag freastal ar 80 duine ar fad leis an

togra seo.

an scéim 'Gael Cara' fós ag tabhairt deiseanna foghlamtha do dhaoine nach bhfuil an

teanga ar a dtoil acu. Mar chuid den scéim déantar cónascadh idir cainteoir dúchais agus

foghlaimeoir na teanga. Soláthraítear 40 uair an chloig don fhoghlaimeoir agus cabhraíonn sé

leo an teanga a fhoghlaim go nádúrtha.

Bíonn tionscnaimh phobail ar bun go leanúnach ag an gcoiste agus tá siúlóid stairiúil ar fáil ar

a suíomh idirlín anois le heolas faoi stair na bhfoirgnimh áitiúla fógartha i nGaeilge ar an

turas. Bronntar obair na ranganna adhmadóireachta ar an bpobal go rialta chomh maith, (An

Currach agus an seanbhosca​ ​teileafóin don dífhibrileoir). Cheannaigh an coiste forbartha an

foirgneamh inar bunaíodh Coláiste na Mumhan. Tháinig an t-airgead ó mhuintir na háite chun

é a cheannach agus táid ag súil le hiarsmalann​ ​athbheochan na Gaeilge a fhorbairt ar an

láthair. Beidh staidéar féidearthachta​ ​ag tosnú an tseachtain seo le féachaint ar na costais a

bhainfidh leis an iarsmalann a oscailt sa todhchaí.

Moltaí

Tá moladh ag dul don gcoiste as an​ ​solúbthacht agus cruthaitheacht a thaispeáin siad chun

imeachtaí a chur in oiriúint do pé srianta Covid a bhí i bhfeidhm ag amanna éagsúla ó Mhárta

2020 ar aghaidh.

Óige: ​Tá moladh ag dul don gcoiste as na deiseanna a chuireann siad ar fáil do dhaoine óga a

bheith páirteacha agus ionadaíocht a bheith acu ar ghnéithe éagsúla d’obair agus

gníomhaíochtaí pobail sa cheantar.

Moltar don gcoiste córas ceannaireacht a chur i bhfeidhm sna clubanna óige chun tacú le

leanúnachas.

Spioradáltacht: ​Tá moladh ag dul don gcoiste as na cuairteanna tacaíochta agus siamsaíochta

a thug siad do sheanóirí an cheantair le linn na dianghlasála.

An Teaghlach: ​Tá an teaghlach ar an áit is tábhachtaí le labhairt na Gaeilge agus saibhreas

teanga a chinntiú don chéad ghlúin eile. Moltar go dtugtar béim ar leith do chothú na Gaeilge

mar theanga teaghlaigh mar chuid den chlár oibre. Tá foireann, saineolas, áiseanna agus

taithí ar leith ag Glór na nGael ar an ábhar tábhachtach seo agus muid ar fáil chun comhairle

a thabhairt don ghrúpa chun an ghné seo den chlár oibre a láidiriú.

More magazines by this user