20.02.2021 Views

13

2001 yılından 2018 yılına kadar, epilepsililer için yaptığımız çalışmalardan bazılarını sizlere sunarak, neler yaptığımızı anlattık. 2008 yılında ülke geneline destek verdiğimiz için, çok daha fazla getiren çalışmalarımız ile pekiştirdik.

2001 yılından 2018 yılına kadar, epilepsililer için yaptığımız çalışmalardan bazılarını sizlere sunarak, neler yaptığımızı anlattık.

2008 yılında ülke geneline destek verdiğimiz için, çok daha fazla getiren çalışmalarımız ile pekiştirdik.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!