ODMEVI, št. 37, februar 2021, Planinsko društvo Videm Krško, spletna verzija,

pdvidemkrsko2021
  • No tags were found...

PD VIdem Krško v letu 2020

Planinsko društvo

vidEM krško

štEvilka 37

FEBruar, 2021


odMEvi, št. 37, FEBruar 2021

KAZALO

Planinsko društvo Videm Krško v letu 2020 ...................................................................................- 3 -

Planinski IZLETI in število udeležencev po letih............................................................................ - 6 -

Planinski tabori in število udeležencev po letih ..............................................................................- 6 -

Število članov Planinskega društva Videm Krško ..........................................................................- 6 -

Organi društva .....................................................................................................................................- 8 -

Finančno poročilo za leto 2020 ..........................................................................................................- 9 -

Program dela za leto 2021 ................................................................................................................- 10 -

Finančni plan za leto 2021 ................................................................................................................- 13 -

Poročilo nadzornega odbora ............................................................................................................- 13 -

Poročilo markacijskega odseka in plan za leto 2021 .....................................................................- 15 -

Nova Dalmatinova pohodna pot – priložnost za razvoj družinskega pohodništva ...............- 16 -

Poročilo gospodarskega odseka ......................................................................................................- 17 -

Poročilo vodniškega odseka ............................................................................................................- 19 -

Pohodi članov v letu 2020 ................................................................................................................- 20 -

Tradicionalni pohodi in prireditve društva ...................................................................................- 21 -

Pohodi na Grmado ob polni luni v letu 2020 ................................................................................- 22 -

Plan planinskih izletov za leto 2021 - člani ....................................................................................- 23 -

Plan pohodov v taboru 2021 ............................................................................................................- 25 -

Poročilo mladinskega odseka za leto 2020 .....................................................................................- 26 -

Plan mladinskega odseka za leto 2021 ...........................................................................................- 27 -

OŠ Jurija Dalmatina Krško na Pokljuškem maratonu ..................................................................- 28 -

Pustolovsko športni tabor »Outsider 2020« v Lepeni ..................................................................- 29 -

Zapis udeleženke tabora Outsider v Lepeni ..................................................................................- 31 -

Poročilo o dvodnevnem pohodu na Porezen v okviru mladinskega odseka ...........................- 34 -

Poročilo turnokolesarskega odseka za leto 2020 ...........................................................................- 36 -

Plan turnokolesarskega odseka za leto 2021 .................................................................................- 36 -

Turnokolesarski odsek po letih .......................................................................................................- 37 -

Odsek za varstvo gorske narave .....................................................................................................- 37 -

Poročilo skupine starejših planincev ..............................................................................................- 38 -

Pohodi starejših planincev v letu 2020 ...........................................................................................- 39 -

Plan pohodov starejših planincev za leto 2021 ..............................................................................- 40 -

Pohodi društva Zmagovita pot v letu 2020 ...................................................................................- 41 -

- 1 -


odMEvi, št. 37, FEBruar 2021

Plan pohodov društva Zmagovita pot za leto 2021 ......................................................................- 41 -

Pohod društva Zmagovita pot na Čemšeniško planino ...............................................................- 41 -

Poročilo o delu ciciplanincev za leto 2020 .....................................................................................- 43 -

V spomin Janku Medvešku (1952 – 2020) ......................................................................................- 44 -

Prehojene poti v letu 2020 ................................................................................................................- 45 -

Dvodnevni Velebit - 27. in 28 junij .................................................................................................- 46 -

25. tabor 2020 – Dom planincev v Logarski dolini .......................................................................- 47 -

Članarina 2021 ....................................................................................................................................- 51 -

Vrste in višina članarine za leto 2021 ..............................................................................................- 51 -

Seznam registriranih vodnikov našega društva z veljavnimi licencami ...................................- 52 -

- 2 -


POROČILA odMEvi 2021

PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM KRŠKO V LETU 2020

Lansko leto je bilo v mnogih pogledih čudno leto, vendar lahko rečemo, da za naše društvo

kljub temu zelo uspešno. Kljub vsem omejitvam smo si prizadevali, da izvedemo čim več

aktivnosti, ki z ukrepi vlade niso bile omejene ali prepovedane. Ugotavljamo, da so razmere

marsikoga spodbudile, da se je bolj posvetil sebi in družini ter proste trenutke preživel v

naravi, na pohodih, kar se je odrazilo v bistveno povečanem številu obiskovalcev Grmade.

Preživljanje prostih dni v visokogorju in sredogorju so spodbudili tudi t. i. »turistični boni«, ki

so omogočili, da so si pohodniki lažje privoščili bivanje v planinskih kočah. To smo izkoristili

tudi mi, saj so udeleženci družinskega tabora del stroškov bivanja in prehrane lahko poravnali

s temi boni.

Z veseljem omenjamo, da se je število članov društva povečalo na 255. Vsako leto planiramo

ture po odsekih oz. skupinah. Vodniški odsek, v okviru katerega planiramo pohode za

odrasle planince je uspel organizirati kar 16 pohodov, ki se jih je udeležilo 314 pohodnikov.

Poleg tega smo organizirali družinski tabor v Logarski dolini, ki se ga je udeležilo 29 članov

društva. V tem »taborniškem« tednu smo opravili 17 izletov, saj nam je bilo vreme naklonjeno.

Pohode, ki jih je pripravil vodja tabora Stane Mirtič smo organizirali v 2-3 skupinah dnevno,

saj smo jih prilagodili glede na želje in zmogljivosti udeležencev.

Pri organizaciji pohodov v letu 2020 je bil bolj omejen Mladinski odsek in skupina

ciciplanincev Vrtca Krško. Le ti so organizacijo prilagajali še strožjim ukrepom, ki jih je

narekovalo Ministrstvo za šolstvo. Kljub temu je bil mladinski odsek pri organizaciji uspešen,

saj so organizirali 8 izletov, ki se jih je udeležilo kar 341 pohodnikov. Zasluge za to lahko v

veliki meri pripišemo načelniku Tonetu Zakšku, ki z velikim entuziazmom spodbuja otroke

v OŠ Jurija Dalmatina. Preko njih k udeležbi vabi starše in stare starše ter ostale planince,

našega društva. Svoje pohode popestri z raznimi kvizi in žrebanji, tako, da je izlet zabavnejši

za osnovnošolske otroke.

V okviru mladinskega odseka se povezujemo še s skupino MEPI, ki deluje v Srednji šoli

Krško. Mentorja skupine Alenka Špan in Matej Mlakar, velika promotorja zdravega,

preprostega načina življenja in skrbi za naravo, uspevata čedalje več srednješolcev navdušiti

za preživljanje svojega prostega časa v naravi. Preko različnih izzivov jih spodbujata, da

osvajajo vrhove in se učijo orientacije v naravi. Že v lanskem letu smo uspeli v okviru našega

mladinskega odseka nadgraditi sodelovanje obeh skupin in tako omogočili boljšo stroškovno

in organizacijsko izvedbo aktivnosti za otroke in mladostnike. V okviru mladinskega odseka

smo lani organizirali mladinski športno pustolovski tabor »Outsider«, ki so ga mladostniki

preživeli v šotorih v Lepeni.

Prav posebna kategorija v našem društvu so ciciplaninci, ki smo jim do sedaj posvečali

premalo pozornosti. Delujejo v okviru Vrtca Krško in v vsakem šolskem letu organizirajo vsaj

4 do 6 izletov na okoliške gričke. Tudi v lanskem letu so imeli v krožek vpisanih kar veliko

novih malčkov. Na pohodih se jim pridružujejo starejši sorojenci in starši, tako, da je skupina

pohodnikov velika in šteje tudi do okrog 80 pohodnikov.

Starejši planinci, večkrat v zadnjem letu poudarjeni kot rizična »Covid« skupina, so s svojo

dejavnostjo ohranjali zdravje, vitalnost in odpornost. Ponosni smo, da so kljub situaciji, s

primernimi samovarovalnimi ukrepi in odločnostjo, da se ne bodo zapirali med štiri stene,

uspeli realizirati izlete v obdobju, ko to ni bilo izrecno prepovedano. Skupno 368 pohodnikov

- 3 -


POROČILA odMEvi 2021

je tako opravilo 24 izletov, ki jih je kljub zdravstvenim težavam zgledno organizirala Jožica

Gabrič.

V društvu deluje Turnokolesarski odsek in Odsek varstva gorske narave. Dejavnosti na

obeh področjih so v lanskem letu zamrle ravno zaradi omejenosti gibanja na občine in zaradi

obveznosti načelnice Pie Peršič na ostalih področjih.

V Odmevih običajno povzamemo še aktivnosti društva Zmagovita pot, saj imamo z njimi isti

cilj - spodbujanje pohodništva - kot nekaj, kar ljudi vodi do boljšega in kvalitetnejšega življenja

brez razvad, ki jim ljudje tako hitro podležemo.

Prav posebna »planinska disciplina« so v zadnjih letih postali Pohodi ob polni luni, ki jih

organizira Božo Kosalec. V našem društvu so postali tako priljubljeni, da smo se v lanskem

letu odločili, da jih organiziramo skozi vse leto in ne samo v jesenskih in zimskih mesecih. V

letu 2020 smo jih zato izvedli celo več kot v letu 2019, kar osem. Na njih pa se je bistveno

povečalo število udeležencev. Skupno se je teh pohodov udeležilo 205 pohodnikov.

Naše društvo ima dolgoletno tradicijo in lani smo dobili jubilejno priznanje občine Krško

ob 30-letnici delovanja. Tradicijo ohranjamo s tradicionalnimi pohodi na Grmado in s

prireditvijo Sekanje pirhov na Grmadi. Slednjo smo morali žal zaradi vladnih omejitev

odpovedati. Podobno je bilo z pohodom in organizacijo Kostanjeve nedelje. Vse to je bil za nas

izziv in spodbuda za oblikovanje novih načinov motiviranja naših članov za pohodništvo.

Namesto Kostanjeve nedelje, smo tako oblikovali nagradno akcijo »Gremo na Grmado«, v

kateri smo z žrebanjem nagradili obiskovalce Grmade in jih obdarili z majicami društva.

Poleg organiziranja pohodov društvo skrbi še za kočo na Grmadi in njeno okolico. Izvedli

smo številne manjše in večje delovne akcije, pod vodstvom članov UO Božota Kosalca, Vojka

Omerzela in Draga Kramarja. Očistili, grabili, pometali so okolico in teraso pri koči, večkrat

čistili žlebove, pospravili podstrešje in na njem naredili nov pod, prestavili pohištvo, elektro

omarico, požagali drevje, dopolnili, popravili in prebarvali ograjo in klopi, prebarvali prostor

v kuhinji in ga pripravili za opravljanje gostinske dejavnosti. V koči že dalj časa planiramo

odprtje okrepčevalnice, zato so bila ta dela nujno potrebna, saj želimo, da je okolica koče varna

za obiskovalce, še posebej za družine z otroki.

V letu 2020 je vodstvo pripravilo dva predloga za participativni proračun občine Krško, ki

sta bila podprta s strani krajanov. Občina Krško bo tako financirala postavitev novih miz,

košev in gugalnic za otroke. Poleg tega, je bilo opravljenega veliko administrativnega dela v

zvezi s pripravo na odpiranje okrepčevalnice, za nabavo potrebnega inventarja in v zvezi z

zbiranjem finančnih sredstev in primernih oseb, ki so pripravljene na Grmadi opravljati

gostinske usluge v okviru naših finančnih zmožnosti.

S tajnico Vereno Lavrenčič sva se 1. februarja udeležili Konference o planinskem

gospodarstvu v Ljubljani z željo, da se informiramo o možnosti pridobivanja EU sredstev in

o drugih pomembnih informacijah za oskrbnike planinskih koč. Vse za odprtje koče je bilo

dogovorjeno in pripravljeno že v letu 2020, vendar se je zaradi zaostrovanja ukrepov

premaknilo v leto 2021.

Zavedamo se, da je dostop do koče po »Trim poti« še vedno neurejen, zato smo poleti

ponovno opravili pogovore z lastnikoma in raziskovali nove možne poti do naše koče.

Trenutno še nismo našli ustrezne rešitve. Zaenkrat smo zaradi drugih obveznosti iskanje

- 4 -


POROČILA odMEvi 2021

rešitev prestavili za nekaj časa. Vse planince pa smo, in jih še vedno, prosimo, da hodijo

po označenih oz. javnih poteh, ki jih bomo v letu 2021 opisali na portalu Hribi.net.

Lani nas je žal zapustil dolgoletni član društva Janko Medvešek, ki je bil dolga leta član UO,

vodnik, načelnik markacijskega odseka, praporščak in človek, ki je z vsem srcem živel za

društvo in planine. Pogrešali ga bomo, tudi njegove preudarne ideje v zvezi z izborom

primernih tur ter zagnanost za markiranje in urejanje planinskih poti. Vodstvo

Markacijskega odseka je sedaj prevzel Stane Mirtič, ki je v društvu zadolžen še za veliko

drugih aktivnosti. V letu 2020 smo si zato zadali, da usposobimo dva nova markacista. To nam

ni uspelo, saj so bila izobraževanja odpovedana. Kljub vsemu smo pregledali vse poti, za

katere skrbimo in obnovili markacije.

Člane smo o društvenih aktivnostih obveščali preko obvestil iz spletne strani, preko FB

portala, z informacijami v mesečnem napovedniku Občine Krško in preko plakatov, ki

visijo pred NLB Krško, na Tržnici Videm in pred Mercatorjevem nakupovalnim centrom.

Spletne portale oblikujemo in prenavljamo sproti, vse z željo, da bi bile podane informacije

pravočasne, jasne in razumljive.

Imeli smo 7 rednih sej in 3 dopisne seje upravnega odbora, v okviru danih možnosti smo

sodelovali še z MDO. Svoje prvo leto vodenja društva tako zaključujem s ponosom, da smo

kljub oviram uspeli izvesti toliko aktivnosti in pohodov. Za to so v veliki meri zaslužni

vodniki z načelnikom Dragom Kramarjem na čelu in seveda vsi člani UO, ki vsak po svoje

vestno opravljajo svojo funkcijo.

To izkazujejo tudi poslovni rezultati in poslovne knjige za kar skrbno poskrbita Irena Lekše

in blagajničarka Erna Kolar. Obe tekoče, verodostojno in natančno vodita vse finančno

računovodske posle in blagajno, kar je potrdil tudi nadzorni odbor.

Vse naše aktivnosti: organizacijska in strokovna vodenja planinskih tur in taborov, pobiranje

članarine, administrativna in finančno računovodska dela in dela pri koči na Grmadi so bila

izvedena zgolj s prostovoljnim delom članov, za kar se vsem prisrčno zahvaljujem.

Zahvaljujem se tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki so prepoznali delovanje društva kot

družbeno koristno, prispevali finančna sredstva za aktivnosti društva in za kočo, v kateri smo

v letu 2021 že odprli okrepčevalnico.

Predsednica društva:

Jasminka KOVAČIČ

Zimski pohod na Bohor, 5.1.2020

- 5 -


POROČILA odMEvi 2021

PLANINSKI IZLETI IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV PO LETIH

OBDOBJE ČLANI STAREJŠI PL. MLADINCI ZMAG. .POT LUNINI POHODI

ŠT.

IZLETOV

ŠT.

UDELEŽ.

ŠT.

IZLETOV

ŠT.

UDELEŽ.

ŠT.

IZLETOV

ŠT.

UDELEŽ.

ŠT.

IZLETOV

ŠT.

UDELEŽ.

ŠT.

IZLETOV

ŠT.

UDELEŽ.

2010 22 483 51 701 8 211 * * * *

2011 21 450 51 732 8 * * * * *

2012 21 341 42 620 9 * * * * *

2013 19 546 52 717 11 * 8 100 * *

2014 15 220 44 859 13 * * * 2 32

2015 24 828 44 748 18 1064 10 134 7 157

2016 32 590 42 766 16 628 7 103 8 191

2017 18 262 41 794 20 934 12 155 7 142

2018 19 369 44 859 18 1096 7 74 9 181

2019 20 480 40 812 22 1155 12 140 7 172

2020 16 317 24 368 8 341 10 124 8 205

SKUPAJ 227 4886 475 7976 151 5218 66 830 48 1080

PLANINSKI TABORI IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV PO LETIH

OBDOBJE

TABOR »ZMAGOVITA

POT«

DRUŽINSKI TABOR

MLADINSKI TABOR

ŠT.

TABOROV

ŠT.

UDELEŽ.

ŠT.

IZLETOV

ŠT. UDELEŽ.

ŠT.

TABOROV

ŠT. UDELEŽ.

2010 2 66 10 190 * *

2011 3 93 12 174 * *

2012 2 90 9 73 * *

2013 2 42 11 168 * *

2014 3 39 11 185 * *

2015 0 0 12 163 * *

2016 2 34 7 140 * *

2017 2 20 13 133 * *

2018 2 29 10 152 1 80

2019 2 35 18 163 1 19

2020 * * 17 160 1 22

SKUPAJ 20 448 130 1701 3 121

ŠTEVILO ČLANOV PLANINSKEGA DRUŠTVA VIDEM KRŠKO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

202 203 201 203 191 155 140 136 159 150 171 180 175 210 255

- 6 -


POROČILA odMEvi 2021

Vir: Naveza, PZS

Stenar, 15.8.2020

- 7 -


POROČILA odMEvi 2021

UPRAVNI ODBOR

ORGANI DRUŠTVA

1. KOVAČIČ JASMINKA predsednica

2. KOSALEC BOŽO podpredsednik, pred. gosp. odseka, pohodi ob polni luni

3. KOLAR ERNA blagajniško delo, evidenca članstva in članarina

4. LAVRENČIČ VERENA tajniška opravila, organiziranje trad. pohodov in prireditev

5. LEKŠE IRENA finance in računovodstvo, tabori, koordinacija skupin

6. KRAMAR DRAGO načelnik vodnikov, vodnik

7. MIRTIČ STANE namestnik načelnika markacijskega odseka, praporščak

8. ZAKŠEK TONE načelnik mladinskega odseka, vodnik

9. ŠPAN ALENKA članica mladinskega odseka, spletna stran

10. MARTINČIČ ANDREJ član mladinskega odseka, vodnik

11. OMERZEL VOJKO član gospodarskega odseka

NADZORNI ODBOR

ČASTNO SODIŠČE

MLAKAR ANA predsednica BOŽIČNIK ZLATA predsednica 1

KARABAŠ BRANKA članica OMERZEL MARTA članica

LES TONČKA članica GABRIČ JOŽICA članica

VODNIŠKI ODSEK

GOSPODARSKI ODSEK

KRAMAR DRAGO načelnik VO KOSALEC BOŽO predsednik

HRUŠOVAR BORIS vodnik KOSTANJŠEK FRANC član

KOVAČIČ JASMINKA vodnica KOVAČIČ IVAN član

MARTINČIČ TONE vodnik LUPŠINA PETER član

MARTINČIČ ANDREJ vodnik BOGOLIN STANE član

MIRTIČ STANE vodnik OMERZEL VOJKO član

PERŠIČ PIA vodnica NOVAK ZVONE član

RADOJČIČ MILAN vodnik ŠTAMPFELJ ALOJZ član

ZAKŠEK TONE načelnik MO KRANJEC IGOR član

MLADINSKI ODSEK

MARKACIJSKI ODSEK

ZAKŠEK TONE načelnik MIRTIČ STANE nam. načelnika

ŠPAN ALENKA članica BOGOLIN STANE član

MARTINČIČ ANDREJ član OMERZEL VOJKO član

TURNO KOLESARSKI ODSEK

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE

NARAVE

PERŠIČ PIA načelnica PERŠIČ PIA predsednica

MARTINČIČ ANDREJ član SIMONČIČ BREDA članica

Upravni odbor PD Videm KRŠKO

1 Nadomeščanje predsednika, preminulega Andreja Petana, po sklepu UO, dopisna seja z dne 22.2.2021

- 8 -


POROČILA odMEvi 2021

ZAP.

ŠTEV.

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020

NAZIV

- 9 -

ZNESEK

(v EUR)

PRIHODKI

1 Prihodki udeležencev tabora 865,69

2 Sofinanciranje Občina - javni razpis 2.003,32

3 Sofinanciranje tabora OUTSIDER - Občina, ŠC, udeleženci 3.000,00

4 Prihodki od članarin 5.676,70

5 Sofinanciranje pohodov na Grmado - Občina 551,27

6 Donacije pravnih in fizičnih oseb 2.850,00

7 Donacije članov društva 722,40

8 Sponzorstvo Zavarovalnice Triglav - tabor 600,00

9 Prihodki od avt. prevozov, najemov za udel. pohodov 360,68

10 Prihodki - članske izkaznice 130,00

11 Prihodki RS - dohodnine 96,16

12 Obresti, drugi izredni prihodki 68,38

SKUPAJ PRIHODKI 16.924,60

ODHODKI

1 Članarina - znamkice 3.315,46

2 Pisarniški material, Planinski vestnik 109,32

3 Grmada - potr.mat., inventar, energija, odpis DI 1.762,73

4 Planinski tabor 1.542,27

5 Grmada - stroški storitev vzdrževanja 1.284,58

6 Najemi prevozov za udeležence pohodov 373,43

7 Povračila stroškov vodnikom, članom MDO, TKO, PZS 868,26

8 Stroški tabora - OUTSIDER 3.002,58

9 Članske izkaznice 138,00

10 Zbor članov, Odmevi 857,92

11 Stroški izobraževanja 422,52

12 Nabava majic za člane 971,00

13 Bančni in poštni stroški, internetne storitve 415,25

14 Stroški - ciciplaninci 167,75

15 Amortizacija 59,73

16 Članarina zvezi, drugi odhodki 223,14

SKUPAJ ODHODKI 15.513,94

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.410,66

Pripravila:

Irena LEKŠE


POROČILA odMEvi 2021

PROGRAM DELA ZA LETO 2021

Upravni odbor društva vsako leto pripravi plan dela, ki služi tako za planiranje potreb po

finančnih sredstvih, kot za to, da društvo lažje organizira tekoče in razvojne aktivnosti in s tem

uresničuje svojo vizijo obstoja. Cilj društva je še naprej uspešno izvajanje vseh aktivnosti, kot

smo jih planirali po odsekih. Še posebej pa bi radi okrepiti delovanje na dveh področjih. In

sicer si želimo okrepiti našo dejavnost med mladimi in uspešno odpreti Planinsko kočo na

Grmadi ter s tem obogatiti pohodniško izkušnjo obiska Grmade. Menimo namreč, da je lahko

okrepčilo na vrhu in lep razgled na Krško dobra motivacija za marsikoga, še posebej za tiste,

ki se na pohod odpravljajo redkeje. S prodajo v koči na Grmadi si društvo hkrati lahko

zagotovi potrebna finančna sredstva za delovanje in razvoj.

1. Vodniki in vodenje:

V zadnjih letih prav v vseh društvih MDO Zasavje opažamo pomanjkanje mladih

članov, predvsem v obdobju od 16 do 34 leta. Podobna je situacija v našem društvu, zato si

bomo prizadevali, da okrepimo aktivnosti za mlade v teh starostnih kategorijah, ki imajo

drugačne želje in si želijo zahtevnejših in bolj adrenalinskih aktivnosti v planinah. Ob tem se

zavedamo, da moramo posebno pozornost posvetiti našim vodnikom in strokovno ekipo

okrepiti z novimi, ki bodo imeli ambicije, da organizirajo vodenje v visokogorje za mlajše.

Velik potencial za svež strokovni kader vidimo v mladih srednješolcih iz skupine

MEPI, katerim mentorica je naša članica UO Alenka Špan. Z večjim medsebojnim

povezovanjem med aktivnostmi mladinskega odseka v osnovnih šolah in na Srednji šoli

Krško, bi lahko obogatili izlete. Iz vrst srednješolcev morda pridobimo kandidate za

mladinske vodje skupin. Ti bi lahko pomagali mentorjem planinskih krožkov na

zainteresiranih osnovnih šolah.

Skupini starejših planincev bomo poskušali najti dodatnega pomočnika za vodenje

izletov, ki bi bil v pomoč vodji skupine Jožici Gabrič pri izvedbi številnih tur.

Večina naših vodnikov se bo letos udeležila rednega usposabljanja na Lisci.

Po potrebi in v skladu s finančnimi možnostmi bomo nakupili opremo za vodnike in

komplete za prvo pomoč.

2. Organiziranje tur in taborov:

Ture za otroke in mladino bomo organizirali v okviru mladinskega odseka praviloma 1

krat mesečno v času, ko poteka šola. Izvajati jih želimo z avtobusnimi prevozi do

izhodišč. Prosta mesta na avtobusu želimo zapolniti z ostalimi planinci in tako vsem

zagotoviti primerno ceno prevoza in širši nabor izletov.

Ture za člane bomo organizirali praviloma 2-3 krat mesečno po planu tur.

Ture za starejše planince bomo organizirali predvidoma 4 krat mesečno razen v poletnih

mesecih (julij in avgust);

Ture za ciciplanince: Kot do sedaj se bomo povezovali z koordinatorkami v Vrtcu Krško

in jim po potrebi nudili strokovno in materialno pomoč (majice, dnevniki). Predvidoma

organizirajo 4 pohode cicibanov v šolskem letu. Poskušali bomo doseči, da številčna

skupina ciciplanincev ob prehodu v prvi razred osnovne šole ne razpade, ampak, da se z

začetkom novega šolskega leta le ti vključijo med mlade planince našega mladinskega

odseka.

- 10 -


POROČILA odMEvi 2021

Tradicionalne pohode društva bomo organizirali 3 krat: Zimski pohod na Grmado,

Junijski pohod na Grmado ob prazniku občine Krško in Kostanjevo nedeljo na Grmadi.

Pohode ob polni luni na Grmado bomo organizirali ob vsaki polni luni, skozi vse leto.

Turno-kolesarski izleti: Organizirali bomo 2-3 izlete.

Družinski planinski tabor bo organiziran predvidoma v času od 3. do 10. julija 2021 v

Tolminu, bivanje bo v CŠOD;

Tabor Outsider je mladinski tabor, ki bo organiziran od 25. julija do 3. avgusta 2021 v Kal

Koritnici, bivanje bo v šotorih;

3. Tradicionalne prireditve društva:

Tradicionalno sekanje pirhov bo na velikonočno soboto pri Koči na Grmadi;

Kresovanje na Grmadi je dogodek, ki ga želimo na novo razviti in uvesti, po vzoru

Kresne noči na Libni, ki smo jo organizirali mnoga leta. Glede na razmere žal ocenjujemo,

da v letu 2021 ni možnosti, da ga izvedemo, lahko pa se začnemo idejno pripravljati.

4. Koča na Grmadi:

V februarju smo v koči na Grmadi odprli okrepčevalnico z napitki in lokalnimi prigrizki.

Glede na izkušnje s tem obratovanjem nameravamo po nekaj mesecih pripraviti vse

potrebno, da bomo kočo registrirali kot planinsko kočo III. kategorije.

Da bo koča lepša za obiskovalce planiramo, poleg rednih letnih opravil, prebarvati lesene

dele na koči in ganku, ki so nujno potrebni obnove.

Z občino smo dogovorjeni, da bomo zamenjali 3 komplete klopi in miz, dodali še 3 nove

komplete, postavili 2 koša za odpadke, enega za pasje iztrebke in za otroke postavili dve

gugalnici.

5. Ureditev poti na Grmado:

S CPT Krško se bomo poskušali dogovorili za postavitev dodatnih smernih tabel na

poteh na Grmado.

Poskušali bomo najti primerno rešitev za dostop na Grmado, ki bi bil primerljiv s »Trim

potjo«. Kljub temu si bomo še vedno prizadevali doseči soglasje z lastniki, ki s trenutno

traso ne soglašajo.

Opisali in slikovno dokumentirali bomo markirane poti in ostale pristope do koče na

Grmadi. To bomo objavili na portalu Hribi.net.

6. Turnokolesarski odsek in Odsek za varstvo gorske narave:

Organizirali bomo 3 ture po turnokolesarskih poteh.

Skušali se bomo povezovati še s TKO v Planinskem društvu Brežice. Naš vodnik Andrej

Martinčič, je pri njih prevzel funkcijo načelnika TKO.

V skladu z možnostmi bomo sodelovali v dejavnosti VGN na nivoju MDO in PZS.

7. Organiziranje in delovanje organov društva:

Sestanki UO bodo potekali mesečno, predvidoma vsak drugi ponedeljek v mesecu z

izjemo v poletnih mesecih (julij in avgust). Na sestanke bomo občasno povabili

- 11 -


POROČILA odMEvi 2021

organizatorje aktivnosti v skupinah, ki niso člani UO (starejši planinci, ciciplaninci,

skupina MEPI).

Sodelovali bomo na sestankih MDO Zasavja in pri sprejetih aktivnostih.

Poskušali bomo usposobiti 2 dodatna kandidata za markacista in nabaviti primerna

oblačila za 2 društvena praporščaka.

8. Promocija:

Obveščanje in informiranje bomo izvajali preko lastne spletne strani, FB portala, preko

plakatov na treh info-točkah društva in pri koči na Grmadi,

Širšo javnost bomo o svojih aktivnostih v Občini Krško obveščali preko mesečnih

obvestil, ki jih izdaja Občina Krško v sodelovanju s CPT Krško.

Glede na izražene želje naših članov bomo nakupili majice, na katere bomo natisnili

natiske za promocijo društva in akcij.

9. Druge naloge:

Projektno povezovanje: V društvu se želimo povezovati v projektih v zvezi z ureditvijo

pohodnih poti in turizmom, v čemer vidimo možnost, da pridobimo dodatna finančna

sredstva in izboljšamo stanje pohodnih poti v okolici Krškega.

Tudi zaradi tega smo se v letu 2021 že vpisali v Vpisnik prostovoljskih organizacij, saj

bomo na ta način lažje sodelovali na razpisih v lokalnem okolju, na državnem nivoju in

pri razpisih PZS.

Glede na ideje, ki se bodo porodile v društvu želimo biti iniciator novih projektov, ki

bodo tesno povezani z lokalnim pohodništvom, turizmom in promocijo zdrave lokalne

hrane in pijače, ki jih bomo nudili v koči na Grmadi.

S Tradicionalnim junijskim pohodom na Grmado bi želeli sodelovati v projektu Slovenija

hodi, za kar se bomo prijavili na razpis PZS.

Dogovarjali se bomo za podporo lokalnih podjetij, sodelovali v čistilni akciji Občine

Krško in s Krajevno skupnostjo Krško;

Upravni odbor PD Videm KRŠKO

Ljubeljščica, 5.9.2020

- 12 -


POROČILA odMEvi 2021

FINANČNI PLAN ZA LETO 2021

PRIHODKI

1. Članarina – čisti prihodek 5.700 EUR

2. Sredstva javnih razpisov 4.000 EUR

3. Donacije pravnih in fizičnih oseb 4.000 EUR

4. Sponzorstva 700 EUR

5. Tabor 4. 700 EUR

6. Prihodki - Okrepčevalnica na Grmadi 5.000 EUR

7. Drugi prihodki, povezani z opravljanjem dejavnosti 200 EUR

Skupaj prihodki

24.300 EUR

ODHODKI

1. Članske znamkice, članarina PZS 3.600 EUR

2. Organizacija in vodenje tur - povračila potnih stroškov

vodnikom

1.150 EUR

3. Povračila stroškov – sestanki MDO, PZS, praporščak 750 EUR

4. Izobraževanje in usposabljanje vodnikov 2.000 EUR

5. Organiziranje in vodenje planinskih taborov 5.300 EUR

6. Stroški elektrike, komunalne storitve Grmada 900 EUR

7. Vzdrževalna dela, obnova koče na Grmadi, priprava

2.900 EUR

koče za registracijo planinske koče

8. Oprema za vodnike, markaciste 1.000 EUR

9. Glasilo Odmevi, Zbor članov 350 EUR

10. Stroški urejanja poti na Grmado 500 EUR

11. Stroški ciciplaninci, TKO, VGN 450 EUR

12. Odhodki – Okrepčevalnica na Grmadi 4.000 EUR

13. Drugi odhodki – bančni, poštni stroški, literatura,

internetne storitve, pisarniški material, članarine in

drugi stroški

Skupaj odhodki

1.400 EUR

24.300 EUR

Pripravili:

Irena LEKŠE, Jasminka KOVAČIČ

POROČILO NADZORNEGA ODBORA

Članice nadzornega odbora v sestavi Ana Mlakar, Tončka Les in Branka Karabaš so se

sestale v petek, 19. februarja 2021 in pregledale poslovne knjige o finančno materialnem

poslovanju društva. Poudarek pri pregledu knjig je bil ali so prihodki in odhodki namenjeni

uresničevanju ciljev društva, v skladu s Pravili društva.

Ugotovljeno je bilo, da se finančno materialno poslovanje vodi v skladu z določili Zakona o

društvih, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki so predpisani za društva in

- 13 -


POROČILA odMEvi 2021

Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju. Poslovne knjige so vodene pregledno, v

knjigah so priloženi vsi računi, iz katerih je razvidno, za kaj so bila porabljena sredstva.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Rezultat poslovanja je razviden iz poslovnega poročila društva za leto 2020.

Predsednica nadzornega odbora:

Ana MLAKAR

Na vrhu Stola, 12.9.2020

Stol iz Avstrije, 12.9.2020

Stenar, 15.8.2020

Hudičev boršt, 13.6.2020

- 14 -


GOSPODARSKI ODSEK odMEvi 2021

POROČILO MARKACIJSKEGA ODSEKA IN PLAN ZA 2021

V nedeljo, 8.marca, sem se udeležil Zbora markacistov MDO Zasavskih planincev na Svibnem,

kjer smo podali poročila za leto 2019 in se dogovorili za plan dela v društvih, seveda še ne

vedoč, kaj vse nam bo prineslo ukrepanje zaradi korona virusa, ki se je zgodilo že naslednji

teden.

Kljub ukrepom smo, ob rahli

poletni sprostitvi omejitev,

sodelovali pri delovnih

akcijah na Grmadi ob hramu,

ki ga že nekaj časa

pripravljamo za odprtje

okrepčevalnice.

Na markiranih poteh

(Bojanova pot na Grmado in

Pot čez Libno na Grmado),

smo dopolnili markacije in

očistili rastje ob njih.

Program dela za leto 2021:

Svibno, 21. shod markacistov, predavanje, 8.3.2020

Konec leta smo pričeli z aktivnostmi za opis in slikovno dokumentiranje naših

markiranih in nemarkiranih poti na Grmado iz Brestanice, Zdol in Krškega. Zamisel, da

te informacije objavimo na portalu Hribi.net, nam je namignil eden izmed obiskovalcev

Grmade preko FB portala našega društva. Ideja je odlična, saj je portal izredno znan med

planinci, ki na njem redno iščejo informacije in nove ideje za pohode. Opise bomo objavili

na portalu predvidoma spomladi ali poleti. Tako bodo lahko domačini in pohodniki od

drugod odkrivali lepote Sremiča, raziskovali nove poti in okoliške zaselke Krškega ter si

z vrha Grmade ogledali naše mesto in vinograde. Nameravamo opisati naslednje

planinske oz. turistične poti: Bojanovo pot, Pot čez Libno na Grmado, Trapistovsko pot,

Pot na Šutno do Mohorja, Rudijevo pot, Janezovo pot in Dalmatinovo pot.

Skrbeli bomo za sezonsko košnjo trave na delu Trim poti, ki vodi skozi gozd.

Planiramo čiščenje in obnovo oglasnih omaric.

Še naprej bomo sodelovali pri vzdrževalnih delih pri hramu

na Grmadi.

Po potrebi bomo obnovili markacije in sodelovali pri

prizadevanjih za markiranje določenih poti na Grmado.

Udeležil se bom izpopolnjevanja, če bo organizirano s strani

PZS.

Poskušali bomo pridobiti še nove kandidate za markaciste

ter jih spodbuditi k udeležbi na izobraževanju s ciljem, da bi

imeli ponovno ustrezno strokovno zastopanost našega

Označba - Dalmatinova pot

odseka.

Načrtujemo nakup primernih oblačil za 2 praporščaka.

Namestnik načelnika markacistov:

Stane MIRTIČ

- 15 -


GOSPODARSKI ODSEK odMEvi 2021

NOVA DALMATINOVA POHODNA POT – PRILOŽNOST ZA

RAZVOJ DRUŽINSKEGA POHODNIŠTVA

Prikaz poteka 2. etape Dalmatinove poti

Vabimo vas, da pot

prehodite. Označena je

s tablami. Na osmih

točkah so modre

označbe, na katerih je v

sredini zapisana velika

tiskana črka. Otroke so

v šoli motivirali s tem,

Označba ciljne točke da so si črke zapisovali

in se na lokacijah slikali.

Ko so obiskali vse točke, so pri postavitvi črk v

pravo zaporedje dobili ime znanega Krčana. Če

vas zanima, kdo je to, lahko besedo sami

sestavite .

V planinskem društvu smo

navdušeni, da naš načelnik

mladinskega odseka Anton Zakšek

deluje z dušo in srcem na področju

pohodništva in tako veliko prispeva

za vzgojo mladega rodu, kot tudi za

to, da se razvijajo pohodne poti po

naših gričkih.

Kot športni pedagog je bil

pobudnik projekta osnovne šole

Jurija Dalmatina Krško in snovalec

nove pohodne poti okoli Krškega -

Dalmatinove pohodne poti.

Pot s ciljnimi točkami je odličen

način za spodbujanje

osnovnošolcev k hoji, kot tudi

motivacija za organizacijo

družinskih izletov in za peš

spoznavanje lokalnega okolja. V

sklopu praznovanja letošnjega

kulturnega praznika so pot odprli

in ob tem izdali zloženko, v kateri

so podrobno opisane vse tri etape.

Morda vam pri tem v prihodnjih letih

pomagamo in organiziramo naše izlete tako, da jo boste v enem letu pot prehodili z nami in

tako prispevamo, še k večji promociji poti ter lokalnega pohodništva.

Jasminka KOVAČIČ

- 16 -


GOSPODARSKI ODSEK odMEvi 2021

POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA

V minulem letu

2020, katerega je

zaznamovala korona

kriza, je določene

akcije, ki jih je

načrtovala

gospodarska

komisija, delno tudi

opravila. Držali smo

se ukrepov in omejili

število udeležencev

na posamezni akciji

ter delo organizirali

tako, da je lahko

potekalo nemoteno.

Izvedli smo

spomladansko

čiščenje hrama in

okolice ter namestili

Delovna akcija - barvanje miz, 27.5.2020

in pobarvali klopi in

mize. Pri vhodu v kletni prostor smo pesek pod stopnicami zamenjali z debelejšim prodom.

Večja delovna

akcija je bila

izvedena v

jesenskem

času, ko smo

temeljito

obrezali vse

veje, ki so

segale na

streho hrama,

odstranili vso

odvečno

navlako iz

preteklih let in

na podstrešju

preplastili tla

z novimi

lamelnimi

Delovna akcija - podi na podstrešju, ploščami.

Delovna akcija - ograja, 1.12.2020

20.10.2020

Večkrat smo

očistili odpadno listje iz žlebov, odtokov ter pometli in pograbili okolico. Pred zimo smo

pospravili nekaj miz in klopi in dokončali manjkajoči del ograje na zgornjem delu hrama.

- 17 -


GOSPODARSKI ODSEK odMEvi 2021

V mesecu decembru smo izvršili tudi izkop za premestitev elektro omarice, ki smo jo

prestavili iz notranjosti koče. Zaradi morebitne zmrzali smo opravili še izpust vode iz bojlerja

in zgornjih WC-ev.

Delovna akcija - barvanje, 5.12.2020

Zadovoljni zaključili delovno akcijo, 20.10.2020

Delovna akcija - urejanje okolice, 20.10.2020

Delovna akcija - prestavitev elektro omarice,

16.12.2020

Moram pa poudariti, da so bili poleg gospodarskega odseka aktivni tudi ostali člani, ki so pod

vodstvom predsednice društva prebarvali in prepleskali kletni prostor hrama in premestili

inventar iz spodnjega in zgornjega dela hrama na za to določen prostor.

Upam, da bomo v letu 2021 tudi tako uspešni kot prejšnja leta in s skupnimi močmi dosegli

željeni cilj – odprtje hrama za obiskovalce.

Za gospodarski odsek:

Božo KOSALEC

- 18 -


VODNIŠKI ODSEK odMEvi 2021

POROČILO VODNIŠKEGA ODSEKA

Kakor je vsem znano, je bilo preteklo leto precej čudno. Zaradi epidemije je bilo tudi naše delo

na področju vodništva precej okrnjeno. Glede na vse ukrepe in razmere, se lahko pohvalimo,

saj smo realizirali precej aktivnosti in tur, katere smo si zastavili v začetku leta.

Dobro je bilo, da smo poleti, ko nismo bili omejeni na gibanje znotraj občine, izpeljali nekaj tur

v visokogorje.

V jeseni pa smo bili ponovno omejeni na meje občine in pri druženju, tako, da so od takrat

dalje odpadli vsi pohodi. Dosti naših članov je izpeljalo pohode samostojno ali v okviru

družine, saj so bili ukrepi v zvezi z druženjem zelo strogi.

Nekateri vodniki smo precej sodelovali pri delovnih akcijah pri našem domu na Grmadi.

Vodili in pomagali smo tudi pri organizaciji in realizaciji naših nočnih pohodov ob polni luni.

Obisk teh pohodov je bil presenetljivo velik. Pokazalo se je, da ljudem primanjkuje druženja in

socialni stik.

Nekateri vodniki bi se v letu 2020 morali udeležiti izpopolnjevanj za licenco, vendar so bila le

ta zaradi ukrepov odpovedana. Planinska zveza Slovenije nam je zato za eno leto podaljšala

licenco za vodenje. Glede na čudne čase in ukrepe, bomo videli, če nam bo uspelo

izpopolnjevanja opraviti v letu 2021. Tega si želimo, saj vedno izvemo kakšno novost, se

srečamo s kolegi vodniki in našega Meddruštvenega odbora Zasavja, izkušenimi mentorji ter

izmenjamo dobre prakse.

Veliko članov društva in ostalih nas

sprašuje, kdaj bomo odprli našo

postojanko na Grmadi. Opažamo, da

se je obisk pohodnikov na Grmadi v

letu 2020 zelo povečal in zato moram

povedati, da aktivnosti v tej smeri

potekajo. Upam, da bo glede na

odloke in ukrepe vlade to mogoče že

v spomladanskem času leta 2021.

Pohvaliti moram vse vodnike, ki se

trudijo in prispevajo pri realizaciji in

izvedbi plana tur, pohodov in

taborov. To delo je prostovoljno, zato

treba njihovo delo vsaj javno

pohvaliti.

Planinski krst na Triglavu, 25.7.2020

Poslušamo in upoštevamo predloge naših članov glede tur in jih vnesemo v plan. Marsikatero

uro vodniki prebijejo še pri proučevanju novih pot, ki bi bile atraktivne, zanimive in primerne

za čim več članov.

Na koncu želim vsem pohodnikom na naših pohodih veliko lepih trenutkov in varen korak na

naših poteh.

Načelnik vodnikov:

Drago KRAMAR

- 19 -


VODNIŠKI ODSEK odMEvi 2021

POHODI ČLANOV V LETU 2020

DATUM IZLET /AKTIVNOST ŠT. UDELEŽ. VODNIK, POMOČNIK

5. JANUAR ZIMSKI POHOD NA BOHOR 22 KRAMAR, HRUŠOVAR

12. JANUAR ZIMSKI POHOD NA GRMADO 20 KRAMAR, KOVAČIČ

25. JANUAR PO CVIČKOVI POTI 21 KOVAČIČ, KOSALEC

27. FEBRUAR VOLINI ZBOR ČLANOV PD UO PD VIDEM

7. MAREC JURČIČEVA POT 37 KOVAČIČ, MARTINČIČ T.

7. JUNIJ JUNIJSKI POHOD NA GRMADO 53 RADOJČIČ, KRAMAR

13. JUNIJ HUDIČEV BORŠT 15 MARTINČIČ A.

27.-28. JUNIJ VELEBIT – HRVAŠKA 15 PERŠIČ, KOVAČIČ, MIRTIČ

4. - 11. JULIJ PLANINSKI TABOR V LOGARSKI DOLINI

SOLČAVSKO PANORAMSKA CESTA 8

PERKOVA PEČ 13 MIRTIČ, PERŠIČ, KOVAČIČ

STRELOVEC MIMO KNEZOVE DOMAČIJE 9 PERŠIČ

STRELOVEC ČEZ PLESNIKOVO PLANINO 6 KOVAČIČ

KROFIČKA 6 MIRTIČ

OKREŠELJ 11 MIRTIČ

KAMNIŠKO SEDLO 10 PERŠIČ, KOVAČIČ

POTOČKA ZIJALKA 13 KOVAČIČ

POTOČKA ZIJALKA, OBEL KAMEN 8 MIRTIČ, PERŠIČ

SNEŽNA JAMA, KOČA NA LOKI 6

SNEŽNA JAMA, RADUHA 20

MARTINČIČ A., MIRTIČ,

KOVAČIČ

MALA IN VELIKA PLANINA 12 MARTINČIČ A.

ROBANOV KOT 9

OJSTRICA 6 MIRTIČ, PERŠIČ, KOVAČIČ

TEMATSKA POT PO LOGARSKI DOLINI 4

MOLIČKA PEČ 12 KOVAČIČ

VELIKI VRH, MOLIČKA PEČ, VELIKA ZELENICA 7 MIRTIČ

18. JULIJ ROMBON 30 MIRTIČ, PERŠIČ

25.-26. JULIJ TRIGLAV 9 HRUŠOVAR, KRAMAR

1. AVGUST VRBANOVE ŠPICE 6 RADOJČIČ, MARTINČIČ T.

7.-8. AVGUST POREZEN, DAVŠKI SLAPOVI 10 MIRTIČ, MLAKAR (BR)

15. AVGUST STENAR 12 KOVAČIČ, MIRTIČ

5. SEPTEMBER LJUBELJŠČICA 15 MIRTIČ, KOVAČIČ

12. SEPTEMBER STOL – ZELO ZAHTEVNA IZ AVSTRIJE 15 KOVAČIČ, KUMER (ŠENTRU.)

13. SEPTEMBER KOFCE – VELIKI VRH 26 KOVAČIČ, PERŠIČ

10. OKTOBER DLESKOVŠKA PLANOTA 11 MARTINČIČ A., MLAKAR (BR)

Vseh izletov v letu 2020: 16 (brez upoštevanja tur na taboru); Skupaj je bilo na teh pohodih

317 udeležencev. Povprečno število pohodnikov na izlet: 20 pohodnikov.

Načelnik vodnikov:

Drago KRAMAR

- 20 -


VODNIŠKI ODSEK odMEvi 2021

TRADICIONALNI POHODI IN PRIREDITVE DRUŠTVA

1. POHODI NA GRMADO

Društvo vsako leto planira in izvede tri tradicionalne pohode na Grmado, po naši markirani

Bojanovi poti. V letu 2020 smo žal uspeli izvesti le dva pohoda in sicer Zimski pohod na

Grmado in Junijski pohod

na Grmado, ob prazniku

Občine Krško. Že nekaj let z

veseljem ugotavljamo, da

udeležba na teh pohodih

raste in, da se ljudje radi

družijo in pohajajo po

okoliških poteh. Teh

pohodov se večkrat

udeležijo novi člani, ki še

niso prepričani v svojo

kondicijo in svoje planinske

Zimski pohod na Grmado, 12.1.2020

Junijski pohod na Grmado, 7.6.2020

- 21 -

sposobnosti, ali se prvič

preizkušajo s hojo v skupini.

Ta je posebna ravno zaradi

prilagajanja najšibkejšemu v skupini. To običajno ni moteče za nobenega izmed udeležencev.

Čas se na poti izkoristi za prijetne pogovore, za postanke ob prigrizkih in požirkih, za smeh in

za klepet z domačini, ki jih srečamo na poti. Tako na teh pohodih ni nikoli dolgočasno, pa

četudi ubiramo vedno iste poti.

Jesenski pohod je zaradi razmer odpadel. Želeli smo ga organizirati v sodelovanju z našim

mladinskim odsekom. Na Grmado bi se sicer povzpeli po različnih poteh, saj načelnik Anton

Zakšek za otroke vedno pripravi kakšno zanimivo presenečenje, da jim je pot bolj atraktivna

in zabavna. Pri koči na Grmadi bi mlade planince sprejeli v svoje vrste in jim podarili majice

našega društva.

Ker plana nismo uspeli uresničiti, smo v času od 12. do 15. novembra 2020 organizirali akcijo

»Gremo na Grmado«. Ta naj bi otroke, mlade, družine in ostale pohodnike motivirala za

gibanje v naravi, stran od

slabih novic, ki smo jim bili

dnevno priča. Pohodnike

smo pozvali, da se vpišejo v

Vpisno knjigo pri koči ter

jih hkrati podučili, da naj bi

se v vpisne knjige na

vrhovih in pri kočah

planinci vpisovali zaradi

varnosti. Izmed 123

vpisanih smo izžrebali

dobitnike štirih moških

majic, štirih ženskih majic

in štiri dobitnike otroških

majic.


VODNIŠKI ODSEK odMEvi 2021

2. POHODI NA GRMADO OB POLNI LUNI

Ti pohodi so postali stalnica v našem društvu in so

zelo priljubljeni med nekaterimi našimi člani, ki

pravzaprav nobenega pohoda ne zamudijo. Zato smo

se v društvu odločili, da pohode izvajamo skozi vse

leto in ne samo v času od oktobra do aprila, kot je bilo

to običajno v preteklih letih. Število pohodnikov je bilo

na določenih pohodih tolikšno, da smo se morali

razdeliti v dve skupini in smo tako zasedli še spodnji

prostor v naši koči. Praksa je, da po prihodu h koči,

Pohod ob polni luni, 2.9.2020

tam pohodniki odpro svoje nahrbtnike in iz njih na

mize naložijo raznovrstne dobrote. Pokušina se takrat začne. Nemalokrat se zgodi, da po

okrepčilu zaslišimo pesem iz uglašenih ust nekaterih planincev in razpoloženje je tako še

boljše.

V letu 2020 smo kljub »Corona situaciji« uspeli organizirati 8 pohodov, ki se jih je udeležilo

skupno 205 pohodnikov, v povprečju pa 26 na pohod. Zadnji pohod v letu je bil 1. oktobra

2020.

Z veseljem lahko zapišemo, da se tradicija nočne hoje na Grmado nadaljuje individualno ali v

družinskem krogu, saj opažamo veliko obiska pri koči ravno v času polne lune.

3. SEKANJE PIRHOV NA GRMADI

Ta tradicionalna prireditev, ki ohranja običaj sekanja pirhov s kovanci na velikonočno soboto,

je žal odpadla zaradi izrednih razmer. Na ta način smo prekinili dolgoletno tekmovalno

vnemo številnih sekačev, ki se letos niso mogli pomeriti v natančnosti meta v obarvano trdo

kuhano jajce. Dolgoletni organizator tega dogodka Franci Kostanjšek je to prireditev

zagotovo zelo pogrešal.

- 22 -

Jasminka KOVAČIČ

POHODI NA GRMADO OB POLNI LUNI V LETU 2020

Vseh pohodov v letu 2020: 8

ZAP. ŠT.

POHODA

DATUM

ŠT.

POHODNIKOV

41. 10. JANUAR 38

42. 9. FEBRUAR 41

43. 9. MAREC 35

44. 5. JUNIJ 19

45. 5. JULIJ 16

46. 3. AVGUST 11

47. 2. SEPTEMBER 25

48. 1. OKTOBER 20

Skupaj je bilo na teh pohodih 205 udeležencev, v povprečju 26 udeležencev na pohod.

Pripravil:

Božo KOSALEC


VODNIŠKI ODSEK odMEvi 2021

PLAN PLANINSKIH IZLETOV ZA LETO 2021 - ČLANI

MESEC NAZIV IZLETA KATEGORIJA VODNIK, POMOČNIK

ORG.

POH.

JANUAR

3. N BOHOR lahka KRAMAR, MARTINČIČ T.

9. ZIMSKI POHOD NA BOHOR lahka ZAKŠEK MO

10. N GRMADA lahka VODNIŠKI ODSEK (KRAMAR)

16. ZIMSKI POHOD TAMAR lahka zimska ZAKŠEK MO

23. S CVIČKOM MED VINOGRADI lahka KOSALEC, MARTINČIČ T.

30. GORE, KOPITNIK lahka ZAKŠEK MO

FEBRUAR

6. TRSTELJ lahka MARTINČIČ A., MLAKAR (BR) MO

13. VALENTINOV POHOD lahka ZAKŠEK MO

20. DEBELA PEČ lahka zimska RADOJČIČ, KOVAČIČ

25. Č ZBOR ČLANOV PD UO PD

MAREC

6. JURČIČEVA POT lahka KOVAČIČ, KOSALEC

13. ZASAVSKA GORA, GEOSS lahka KRAMAR, MARTINČIČ T.

20. ČEMŠENIŠKA PLANINA (ČRNI VRH) lahka ZAKŠEK, MARTINČIČ A. MO

APRIL

3. SEKANJE PIRHOV GRMADA prireditev KOSTANJŠEK

10. SNEŽNIK zahtevna ZAKŠEK MO

17. KAMNIK, GOLAVA zahtevna MIRTIČ, MARTINČIČ T.

24. VELIKA PLANINA lahka ZAKŠEK MO

MAJ

8. PO POTI TRAPISTOV lahka ZAKŠEK MO

9. JEZIKOVA NEDELJA lahka HRUŠOVAR, RADOJČIČ

22. SMOKUŠKI VRH zahtevna RADOJČIČ, MARTINČIČ T.

27.-29. POSAVSKO HRIBOVJE lahka ZAKŠEK MO

29. GRADIŠKA TURA zelo zahtevna KRAMAR, PERŠIČ

JUNIJ

5. OKOLI BRESTANICE lahka ZAKŠEK MO

6. N GRMADA lahka VDNIŠKI ODSEK (RADOJČIČ)

19. - 20. VELEBIT lahka PERŠIČ, KOVAČIČ

26. KUM lahka HRUŠOVAR, KRAMAR

JULIJ

3.-10. PLANINSKI TABOR - TOLMIN tabor PD VIDEM

24. - 25. RAVENSKA KOČNA, KOROŠKA BABA zelo zahtevna HRUŠOVAR, KRAMAR

25. – 3.8.

MLADINSKI PUSTOLOVSKO ŠPORTNI

TABOR »OUTSIDER« - KAL KORITNICA

tabor MLAKAR (BR), MARTINČIČ A. MO

30.-1.8. ČEZ KAMNIŠKO SAVINSKE ALPE zelo zahtevna PERŠIČ, KOVAČIČ

AVGUST

7. MALA MOJSTROVKA zelo zahtevna KRAMAR, HRUŠOVAR

20. - 22. DOLOMITI zelo zahtevna PERŠIČ, KOVAČIČ

28. VISOKA PONCA zelo zahtevna HRUŠOVAR, KRAMAR

SEPTEMBER

4. V. TRAVNIK, KOMEN lahka MIRTIČ, RADOJČIČ

11. STOL zahtevna ZAKŠEK MO

25. LISCA (PLEZALNA) zelo zahtevna KRAMAR, MIRTIČ

OKTOBER

2. POT GRADOV (ISTRA) lahka PERŠIČ, KOVAČIČ

9. BABE, OSTRI VRH zahtevna MIRTIČ, KOVAČIČ

- 23 -


VODNIŠKI ODSEK odMEvi 2021

MESEC NAZIV IZLETA KATEGORIJA VODNIK, POMOČNIK

ORG.

POH.

OKTOBER

10. N

KOSTANJEVA NEDELJA NA GRMADI

IN

VODNIŠKI ODSEK (HRUŠOVAR)

lahka

SPREJEM PRVOŠOLCEV MED

PLANINCE

ZAKŠEK

MO

16.- 17. KOMNA, TRIGLAVSKA JEZERA lahka MARTINČIČ A. MO

23. POLJSKE DEVICE lahka KOVAČIČ, MIRTIČ

30. SLIVNICA lahka ZAKŠEK MO

NOVEMBER

6. POHOD PO POHORJU lahka ZAKŠEK MO

13. LEVSTIKOVA POT lahka MARTINČIČ T., KOSALEC

20. UČKA lahka PERŠIČ, MARTINČIČ T.

27. RATITOVEC lahka ZAKŠEK, MARTINČIČ A. MO

DECEMBER

4. POT V ZNANO IN NEZNANO lahka ZAKŠEK MO

11. JANČE lahka KRAMAR, RADOJČIČ

26. BOHORSKI SLAPOVI zahtevna - zimska KOVAČIČ, HRUŠOVAR

Legenda: MO - mladinski odsek

Društvo si pridržuje pravico do odpovedi in drugačne razporeditve tur zaradi objektivnih okoliščin. Razpis za pohod bo

objavljen na spletni strani in FB profilu društva, lahko pa tudi s plakati, SMS sporočili in po e-pošti. Podrobnejše

informacije bodo na voljo pri vodnikih, ki vodijo pohod. Vsi udeleženci naših izletov morajo imeti poravnano članarino

PZS za tekoče leto.

Jurčičev pohod, 7.3.2020

- 24 -


VODNIŠKI ODSEK odMEvi 2021

PLAN POHODOV V TABORU 2021

Kraj tabora: TOLMIN (2 skupini: lažja in zahtevnejša)

Čas tabora: od 3. JULIJA do 10. JULIJA 2021

1. dan

Skupina 1 in skupina 2:

OGLED KORIT TOLMINKE

Skupina 1:

2. dan

KRNIČICA (2.142 m) IZ PLANINE ZAPLEČ

Skupina 2:

KRASJI VRH (1.768 m) IZ PLANINE ZAPLEČ

Skupina 1:

3. dan

SVINJAK (1.653 m) IZ KAL-KORITNICA

Skupina 2:

DO GOZDNE MEJE SVINJAKA MIMO UTRDB

Skupina 1:

4. dan

KRN (2.244 m) IZ DREŽNICE PO POTI S. KORENA

Skupina 2:

PLANINA KUHINJA (1.012 m) IZ DREŽNICE

Skupina 1:

5. dan

VISOKI KANIN (2.587 m) OD D POSTAJE SEDEŽNICE

Skupina 2:

PRESTRELJENIK (2.498 m) OD D POSTAJE SEDEŽNICE

Skupina 1:

6. dan

V. BABA (2.016 m) IZ LEPENE

Skupina 2:

KRNSKA JEZERA (1.394 m) IZ LEPENE

Skupina 1:

7. dan

TOLMINSKI KUK (2.086 m) IZ TOLMINSKIH RAVEN

Skupina 2:

PLANINA RAZOR (1.315 m)

KOSEŠKA KORITA S SLAPOVI (2 - 7 ur),

REZERVNE TURE:

KOBARIŠKI STOL (1.673 m) (6 – 9 ur)

MRZLI VRH (1.359 m) NAD PLANINO PRETOVČ (6 ur)

SLAPOVI BRITA & GREGORČIČEV SLAP (3 h)

Opomba: Plan tur se lahko spremeni glede na udeležence v taboru.

ŠTEVILO UR

2

7

4

7

4

10

5

6

3

8

6

9

7

Pripravil:

Stane MIRTIČ

Udeleženci tabora, skupinska slika, 8.7.2020

- 25 -


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

POROČILO MLADINSKEGA ODSEKA ZA LETO 2020

Mladinski odsek PD Videm Krško deluje na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem. V

letu 2020 smo načrtovali 18 planinskih

izletov. Zaradi prepovedi druženja – Covid

19, so nam v spomladanskem obdobju

odpadli številni planinski izleti. Ko smo se

jeseni vrnili nazaj v šolo smo upali, da

bomo nadoknadili zamujeno. Žal nam ni

uspelo in leto smo, kljub temu, da se je

povečalo število članov mladinskega

odseka, zaključili z odpovedjo številnih

planinskih izletov.

A planinska vztrajnost ni popustila,

naredili smo plan izletov za leto 2021.

Valentinov pohod na Planino - na spodnji postaji

nekdanjega smučišča na Planini, 15.2.2020

Čeprav smo tudi novo leto začeli z

omejitvami, poskušamo preko spletnih

povezav, navdušiti mlade planince za

gibanje v naravi. Na Grmadi, Planini in

Bohorju se srečujemo in komaj čakamo, da se

omejitve prekinejo. Do takrat pa v balončkih

v družbi družine čim več v planine.

V letu 2020 smo organizirali 8 izletov, ki se

jih je udeležilo 341 pohodnikov.

Zimski pohod na Bohor - Slap Bojanca, 4.1.2020

Tako smo v letu 2020 bili:

Datum Kraj izleta Št. udel.

4.1. Zimski pohod na Bohor 17

11. 1. Pokljuka 60

1. 2. Pohod po Bohorskih slapovih 20

15. 2. Valentinov pohod na Planino 22

7. 6. Pohod na Grmado 31

20. 6. Pohod okoli Brestanice 33

9. 10. Pohod na Planino 80

14. 10. Planinski izlet na Grmado –

tekmovanje orientacije 78

Na vsakem planinskem izletu kviz

za otroke, Grmada, 7.6.2020

- 26 -


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

PLAN MLADINSKEGA ODSEKA ZA LETO 2021

Mladinski odsek je kljub predvidenim omejitvam zaradi pandemije Covida 19 na začetku

šolskega leta 2020/2021 pripravil optimistični plan, ki ga bomo sproti prilagajali glede na

vladne ukrepe. Na planinske izlete smo že v preteklosti začeli, poleg učencev, vabiti njihove

starše in starejše člane planinskega društva, kar je povečalo število pohodnikov na naših

izletih. Zaenkrat lahko le tako zasedemo sedeže v

avtobusu, ki nas običajno popelje na izhodišča

izven Krške občine in tako omogočimo, da so

cene prevoza zmerne za vse udeležence.

Ob izletih, ki so bili v glavnem v sredogorje bomo

v tem letu organizirali še nekaj izletov v

visokogorje skupaj s starejšimi člani našega

društva.

Za učence devetih razredov načrtujemo od 27. -

Počitek pri spustu z Grmade, 7.6.2020

29. maja tridnevni pohod po Posavskem hribovju

iz Krškega v Radeče. V programu imamo še tradicionalne pohode: na Grmado - sprejem

mladih planincev, Zimski pohod na Bohor, Valentinov pohod na Planino, Pohod okoli

Brestanice, Pohod po poti trapistov in Pohod z baklami na grad Rajhenburg.

Št. Izlet Dat. izleta Št. Izlet Dat. izleta

1. ZIMSKI POHOD NA BOHOR 9.1.2021 10. POHOD OKOLI BRESTANICE 5.6.2021

2.

3.

4.

5.

POKLJUŠKI MARATON,

ZIMSKI POHOD V TAMAR 16.1.2021 11. PLANINSKI POHOD NA STOL 11.9.2021

PLANINSKI POHOD NA GORE,

KOPITNIK 30.1.2021 12.

VALENTINOV POHOD NA

PLANINO 13.2.2021 13.

PLANINSKI POHOD NA

ČEMŠENIŠKO PLANINO (ČRNI

VRH) 20.3.2021 14.

6. PLANINSKI IZLET NA SNEŽNIK 10.4.2021 15.

7.

POHOD NA GRMADO IN

SPREJEM PRVOŠOLCEV V PD

VIDEM KRŠKO 10.10.2021

PLANINSKI POHOD NA

SLIVNICO 30.10.2021

PLANINSKI POHOD PO

POHORJU 6.11.2021

PLANINSKI POHOD PO GADOVI

SLEDI 13.11.2021

PLANINSKI IZLET NA VELIKO

PLANINO 24.4.2021 16. POT V ZNANO IN NEZNANO 4.12.2021

8. POHOD PO POTI TRAPISTOV 8.5.2021 17.

9.

POHOD PO POSAVSKEM

HRIBOVJU

27.5.2021 -

29.5.2021

POHOD Z BAKLAMI NA GRAD

RAJHENBURG 26.12.2021

Včasih zaradi neugodnih vremenskih razmer, ostalih nepredvidenih zadev (npr. Covid 19),

zasedenosti in premalo prijavljenih planincev za avtobusni prevoz spremenimo termin

planinskih izletov. O tem vas bomo sproti obveščali preko vseh komunikacijskih poti, ki jih

redno uporabljamo in s sporočili vašim otrokom iz OŠ Krško.

- 27 -


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO NA POKLJUŠKEM

MARATONU

V soboto, 11. januarja 2020, je na Rudnem polju na Pokljuki Zavod za šport RS Planica

organiziral 24. šolski pokljuški maraton. Udeleženci prireditve so se lahko odločili za tek na

smučeh, pohodništvo, za pohoda s tekaškimi smučmi in s krpljami ter za alpsko smučanje.

Osnovni namen ne-tekmovalnega dela prireditve je množičnost in druženje. Vsak udeleženec

si glede na interes, sposobnost in priporočilo športnega pedagoga, izbere primerno aktivnost.

Skupaj z učenci lahko tečejo, hodijo, krpljajo in smučajo tudi starši in prijatelji.

Prireditev je popestrena s stojnicami slovenske vojske in policije. Udeleženci lahko aktivno

sodelujejo na predstavitvi biatlona, pri šaljivih igrah na snegu in rokometu na tekaških

smučeh.

Na Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško se vsako leto udeležimo te zelo zanimive prireditve,

na katero povabimo še starše in odrasle planince našega društva ter druge ljubitelje

pohodništva in teka na smučeh.

Pokljuka, udeleženci pohoda, 11.1.2020

Letos smo sodelovali v teku na smučeh in zimskem pohodu na Planino Javornik. Čudovito

vreme in čarobna Pokljuka je navdušila vse prisotne.

Na prireditvi podelijo pokale trem šolam z največjim številom udeležencev. S 60-timi

udeleženci smo prejeli pokal za najštevilčnejšo šolo na prireditvi.

Načelnik mladinskega odseka:

Anton ZAKŠEK

- 28 -


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

PUSTOLOVSKO ŠPORTNI TABOR »OUTSIDER 2020« V LEPENI

Mladinski tabor Outsider je bil organiziran od

20. do 26. julija v Lepeni, na tabornem prostoru

Rodu tolminskih puntarjev. Izvajali smo

naslednje aktivnosti:

športno orientacijo,

športno plezanje,

mojstrili smo se v veščinah kuhanja na

prostem,

organizirali smo malo šolo planinskih

veščin,

se kopali v Soči, Lepenjici in Koritnici,

kolesarili z gorskimi kolesi po Planini v

Plazeh,

se igrali taborniške igre,

ob večerih sedeli ob tabornem ognju,

Mala planinska šola,

vrvna ograja, Lepena

Mala planinska šola - reševalno nosilo, Lepena,

20.-26.7.2020

se vzpeli na Veliko Babo, Veliko Monturo, Krnsko jezero, Veliko Tičarico in

opravili dve zahtevni visokogorski turi na Rombon in Kaninske pode (izhodišče in cilj

v Bovcu).

Mladi udeleženci tabora Outsider oziroma Outsiderji, kot so se

poimenovali, so pri programu tabora sodelovali tvorno in aktivno, saj

so dnevne aktivnosti iz nabora, ki smo jim ga ponudili izvajalci,

izbirali sami glede na lastne potrebe in pričakovanja. Z aktivnim

soodločanjem so oblikovali ne samo svoj lastni načrt osebnostnega in

fizičnega napredka, temveč ustvarjali taboru lastno družbeno okolje,

ki je temeljilo na načelih integracije in participacije ter sodelovalni

kulturi.

Starostni razpon udeležencev od 12-tega do 23-tega leta ter izvajalcev

v poznih štiridesetih oziroma petdesetih je omogočal bogato

medgeneracijsko sodelovanje in

učenje. Pridobili s(m)o mnoga

neprecenljiva neformalna znanja in

veščine: vsi smo se naučili kuhati za

vse udeležence tabora (med

udeleženci smo bili 4 vegani),

skupaj smo oblikovali taborna

pravila ter izbrali himno tabora,

glavni poudarek je bil na športnem

udejstvovanju VSEH udeležencev,

kar smo omogočili z razdelitvijo v

skupine, v katerih so udeleženci

opravljali naloge športne orientacije

Plezanje v plezališču – Kal Koritnica, 20.-26.7.2020

in male šole planinstva. Izvedli smo

tri daljše pohode na vrhove v bližini tabornega prostora (Velika Baba in Velika Montura nad

- 29 -


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

Krnskim jezerom, Velika Tičarica nad Planino v Plazeh ter Veliki vrh Rombona s povratkom

po Kaninskih podih).

V plezališču Kal Koritnica smo se

naučili osnov športnega plezanja,

nato pa izvedli mini tekmovanje po

skupinah, v katerem so se prav vsi

udeleženci tabora izvrstno odrezali.

Izvedli smo eno gorsko-kolesarsko

turo iz tabora na Planino v Plazeh,

ki se je je udeležilo 6 udeležencev.

Vse taborne dejavnosti smo umerili

po načelu, da v naravno okolje

vstopamo kot gostje s spoštovanjem

Pohod na Rombon, 25.7.2020

vseh njegovih zakonitosti ter za sabo

pustimo najmanjši možni ogljični

odtis. Med pohodi na manj obljudene vrhove, ki smo jih izbrali za svoje cilje, smo spoznavali

bogastvo gorskega rastja in cvetja, orientacije pa smo izvajalci zasnovali tako, da so udeleženci

obiskali ostanke soške fronte, ob pohodu na Veliko Babo in Veliko Monturo tudi ostanke

Rapalske meje.

V taborni knjižnici so udeleženci prebirali Planinske vestnike ter planinsko oziroma potopisno

literaturo, pomerili smo se tudi v reševanju križank in sudokuja ter miselnih igrah in ugankah.

Tabor Outsider je uspel v vseh pomenih besede, saj je

zahteven za izvedbo zaradi populacije, ki jo naslavlja, ki

ni nujno najbolj dovzetna za takšne aktivnosti v naravi.

Lahko potrdimo, da smo dosegli napovedani pomen

tabora: udeleženci tabora Outsider so odgovorni

mladostniki, ki so po vrnitvi v domača okolja čuječi in

pozorni opazovalci tako kulturne, družbene in naravne

krajine, za katero še aktivnejše skrbijo.

Tabor je že drugič zapored uspešno izveden, projekt je

letos presegel pričakovanja, kar se tiče širitve čez

občinske meje, saj je s prepoznavnostjo lanskoletnih

aktivnosti pritegnil mladostnike iz vse Slovenije. Le-to si

Mala planinska šola – vozli, Lepena,

20.-26.7.2020

štejemo za velik uspeh, še posebej ob dejstvu, da tabor organiziramo v okviru društva, ki

izhaja iz nevisokogorskega okolja. Zaupanje, ki so nam ga izkazali letošnji udeleženci, želimo

upravičiti tudi v prihodnjih taborih.

Narava takšnega dela z mladostniki v okviru planinskega društva, ki se je zavezalo k

povečanju števila aktivnih planincev mladostnikov, namreč predvsem izvajalcem narekuje

iskanje vedno novih priložnosti, aktivnosti ter lokacij, saj na ta način ohranjamo njihovo

naravno radovednost in iznajdljivost ter negujemo njihovo motivacijo za gibanje v naravi.

Ponosni smo, da so na Nacionalnem uradu Mednarodnega priznanja za mlade naš mladinski

tabor prepoznali na vseslovenski ravni ter ga udeležencem na zlati stopnji za leto 2021

ponudili kot priložnost za projekt Neznani prijatelj, pustolovsko odpravo ali trening trdih

veščin.

Alenka ŠPAN

- 30 -


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

ZAPIS UDELEŽENKE TABORA OUTSIDER V LEPENI

Živjo, sem Anita. V ponedeljek, 20.7.2020, sem se vsa nervozna in vesela novih pustolovščin

odpravila na tabor Outsider, iz katerega smo se vrnili že 26.7.2020. Na taboru sem za program

MEPI opravljala projekt neznanega prijatelja (PNP) in vam bom malo razložila, kako smo se

imeli.

Bila sem edina, ki se je udeležila tabora z Gimnazije Jesenice, zato se je moja živčnost pred

odhodom na tabor stopnjevala. Ob prihodu na mesto odhoda sem videla že en od prej znan

obraz. Hitro sem se spoznala tudi z drugimi, zaradi česar je moja živčnost

hitro izpuhtela. Preden smo prečkali Vršič, da bi prispeli v Lepeno, smo se ustavili in počakali

na druge, ki so bili v drugih kombijih. Vseh nas je bili 18, od tega nas je bilo le 6 deklet (2

mentorici Alenka in Nuša, 3 dijakinje, Vesna, Nina in jaz ter študentka Klavdija), vendar se je

ravno to kasneje izkazalo za prednost. Skoraj vsi udeleženci so bili zato malo bolj prijazni do

nas. Videlo se je, da je ženska populacija ogrožena populacija. Najbolj mi je ostal v spominu

Blaž, ker nam je naredil Cedevito in nas gugal v viseči mreži. V prihodnosti bo dober oskrbnik

za upokojence, če se bo odločil za ta poklic.

Ko smo prispeli v Lepeno, smo si ogledali kamp in se

namestili v šotore. V šotoru sem bila z dijakinjo Nino.

Vse tri dijakinje (Nina, Vesna in jaz) smo se hitro

spoprijateljile, zato drugi niso verjeli, da smo se šele

spoznale. Ker je bil to šele prvi dan, smo bile vse malo

nerodne pred drugimi, vendar smo se hitro privadile

na novo okolje. Za kosilo so nam vodniki skuhali kar

makaronflajš. Po kosilu smo se skupaj nekajkrat igrali

med dvema ognjema, nato pa smo imeli zbor, kjer smo

Taborni ogenj, Lepena, 20.-26.7.2020

se drug drugemu predstavili in si izžrebali skrivnega

prijatelja, do katerega smo morali biti bolj prijazni. Ko

smo se predstavljali, sem morala biti kar pozorna, ker

nisem nikogar poznala, sicer sploh ne bi vedela, kdo je moj skrivni prijatelj. Po zaključeni

predstavitvi smo namreč iz posodice izvlekli listič z imenom svojega skrivnega prijatelja. Sama

sem dobila Klemena B., ki je bil fant študentke Klavdije. Najbolj ironično se mi je zdelo to, da

je Klemen B. imel mene za skrivno prijateljico. Do te ugotovitve sem prišla, ko sem mu na

skrivaj podarila leseno palico in nekaj frutabel ( palico zato, ker ima kot študent lesarstva imel

rad les).

Še isti dan sem od njega prejela oreščke in isto leseno palico. Kmalu zatem so nas razdelili v 4

skupine, ki so štele po 4 člane. Vsaka skupina je imela eno dekle. Te skupine so se delile še na

pol, torej, da sta dva para zastopala svojo skupino. Jaz sem bila z Aljažem. Vsaka skupina je

dobila svojo vrv, katero smo uporabljali za učenje in ponavljanje vozlov. Naučili smo se

kavbojskega, bičevega, ambulantnega, osmico, šestico, podaljševalnega, Prusikovega in

najlonskega. Večina se jih je šla že prvi dan

kopat v Sočo, medtem ko sva z Nino zmrzovali že, če sva se vode dotaknili. Pred večerjo smo

skupaj reševali nekaj križank, nato pa so nam fantje spekli palačinke, ki smo jih z slastjo

pojedli. Tisto noč sva z Nino zaradi mraza zelo slabo spali, zato sva naslednji dan vprašali za

dve dodatni spalki. Sicer sem jaz namesto spalke dobila dekico, ampak sem bila kljub temu

zelo zadovoljna. Poleg tega je imela dekica ljubke vzorčke. Dekica in spalka sta obe imeli vonj

po psu Lumpiju, ki se je tabora tudi udeležil. Tako sva z Nino posredno spali z Lumpijem.

- 31 -


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

Drugi dan so nas zgodaj budili z zvoncem, ki je bil modernejša in lepša oblika zvonca za

krave. Odpravili smo se na Veliko Babo, ki je visoka kar 2014 metrov. Nekateri so se potem

odpravili naravnost do Planinskega doma pri Krnskih jezerih, jaz in Nina pa sva se s

Klemnom, Aljažem, Timom, Maticem, Alenko

in Matejem odpravili še do Velike Monture

(1958 m). Ko smo se odpravljali do Koče pri

Krnskih jezerih, smo našli in raziskovali tudi

dva bunkerja, ki so ju uporabljali med vojno.

Preden smo zavili h koči, smo se odpravili

pogledat še Krnsko jezero. Do Krnskega jezera

sva se odpravili dvakrat, saj so naju Klemen,

Aljaž in Tim nahecali, da se tam dobimo. Midve

sva se namreč že odpravljali proti koči, ko sva

jih srečali in jim naivno verjeli ter jim sledili

nazaj proti jezeru. Malo sva posumili, da to ne

drži, saj niso imeli nahrbtnikov. Vendar so šli

tako hitro mimo naju, da sva mislili, da sva se le

zmotili. Ker sva se z Nino tako obirali, sva bili

- 32 -

Pod Veliko Monturo, v ozadju že osvojena Velika

Baba, 21.7.2020

zadnji in so naju morali ti fantje čakati, da nisva sami hodili nazaj proti koči. Ko smo hodili

doli, je malo začelo rositi, vendar nas ni pretirano motilo, saj smo bili v gozdu, kjer so nas

zaščitila drevesa. Ko smo prišli v kamp, smo se Vesna, Nina in jaz odpravile do Soče, kjer smo

si namakale noge in iz peska, ki smo ga našle le ponekod, ustvarile potičko, ki je zdržala še do

zadnjega dneva. To ni nekaj nujnega za omenit, ampak se počutim ponosno, da se nam

potička ves teden ni podrla. Tisti dan smo bili kar utrujeni, zato smo hitro popadali v spalne

vreče in dokaj kmalu zaspali. No, vsaj midve z Nino.

Tretji dan naju je zbudil Brin. Ni bil nadležen. Samo okoli šotora je hodil in cingljal z zvoncem.

Ko so naju naslednje dni budili drugi fantje, so nama v šotor vrgli zvočnik in predvajali

glasbo. Ta dan smo se odpravili plezat do naravnega plezališča Kal Koritnica, kjer smo se tudi

pomerili v hitrostnem plezanju. Član naše skupine Nik je bil najhitrejši, zato smo si prislužili

prvo mesto. Nekateri smo šli pogledat še ruševine bunkerjev oziroma utrdbe iz prve svetovne

vojne , ki so nad Malim Čelom. Ko smo prišli nazaj v tabor, smo se malo spočili, nato pa

nadaljevali z orientacijo, da bi še malo bolje spoznali teren, okoli katerega kampiramo. Bila

sem z Aljažem, s katerim sva edina šla raziskovat bunker, ki je bil ena od točk orientacije, kar

je povzročilo, da naju je zadnja skupina prehitela in sva bila zadnja. Ker se nisva dovolj hitro

vrnila, so naju prišli iskat in reševat. Prejšnji večer so se nekateri ravno kot nalašč naučili

narediti reševalno nosilo, s katerim so naju prišli iskat. Da bi bilo bolj zanimivo, so me

privezali na nosilo in me nesli. Nosilo je bilo kar udobno, če odštejem to, da sem se dostikrat z

glavo zaletela v Matičevo rit. Za večerjo smo z Vesno in Brinom spekli čevapčiče.

Četrti dan se nas je šest odpravilo s kolesi do Vasi na Skali. Drugi pa so se pripeljali višje in se

odpravili na Čisti vrh (1875m). Sicer ta vrh, kot smo izvedeli kasneje, ni bil čist, ampak malo

zaraščen. Tudi mi, ki smo kolesarili, smo imeli možnost, da se povzpnemo na Čisti vrh, vendar

smo se že do planine tako izmučili, da se za to možnost nihče od nas ni odločil. Do vrha smo

prekolesarili 20 kilometrov, kar nam je vzelo 3 ure brez večjih postankov. Ko smo prišli do

našega cilja, smo počakali še drugo skupino. Ko smo šli nazaj dol, smo doživeli kar nekaj

nezgod. Brin je kar dvakrat padel s kolesa. Enkrat zato, ker mu je ena guma zdrsnila, drugič pa

zato, ker mu je v uho priletela mušica. Klemna B. je dvakrat pičila osa. Tudi Vesna je padla in

si prislužila kar grdo črnico in rano. Ko smo prišli nazaj v tabor, smo se spočili in pojedli

kosilo, nato pa se odpravili na drugo orientacijo, ki je potekala po drugi poti in v drugo smer.


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

Pare smo tokrat žrebali. Jaz sem bila skupaj z Brinom. Pri zadnji točki smo preizkusili

samovarovalni komplet za plezanje in se z njim spustili z brvi nad Sočo v Sočo.

Ponoči je deževalo. To noč sva z Nino preživeli s Timom. Povabili sva ga predvsem zato, ker

bi drugače spal v viseči mreži, poleg tega pa je še deževalo. Pogovarjali smo se dolgo v noč,

zato smo zelo malo spali. Drugi dan je bil Tim videti tako grozno, da so naju vsi gledali, kot da

sva midve krivi za to. No nekako sva res bili, ampak tudi on ni prenehal s klepetanjem.

Peti dan oziroma v petek smo imeli malo bolj umirjen dan. Šli smo plezat na ferato, ki se

uporablja za učne namene. Ferata je bila kratka in raznolika. Na mestu, kjer smo čakali, da se

druga skupina vrne, smo sami poizkusili napeljati vrvi za varovanje. Nato smo šli pogledat

tudi rov pod Klužami, ki je bil malo poplavljen, zato nas je večina šla v rov bosih nog. V rovu

je lepo odmevalo, zato smo lahko uživali v petju. Z Nino sva veliko časa, ko nisva vedeli kaj

drugega lahko počneva, ali pa ko nama je šla kakšna pesem po glavi, peli. Nekateri so se

potem šli še kopat, midve z Nino pa sva se odpravili nazaj v kamp. V kombiju so se petju

pridružili še drugi, kar je naredilo tisto vožnjo še bolj zabavno. Ponoči je ponovno deževalo.

Šesti dan smo se odpravili na Rombon (2208

m), kar nam je vzelo skoraj ves dan. S seboj

smo vzeli zelo veliko hrane, saj takrat nismo

zajtrkovali v kampu, ampak kar na poti. Na

Rombon smo se povzpeli dokaj hitro, spuščali

pa smo se počasi. Da nismo šli po enaki poti

navzdol, smo ubrali drugo pot. Ko smo prišli

do odcepa, kjer je ena pot vodila v dolino, ena

pa še naprej do planine Krnice, smo izbrali pot

Spust z Rombona, 25.7.2020

do planine Krnice, saj je bila druga pot za v

dolino slabo označena. Edini problem, ki smo

ga imeli je bil ta, da je večini zmanjkalo vode.

Ko smo dospeli v dolino, smo bili vsi zelo veseli. Najbolj sem si od vzpona na Rombon

zapomnila to, da je bilo veliko kopriv, ki so bile zelo moteče. Poleg tega pa je veliko

udeležencev imelo težave s hojo navzdol. Brin je že prej imel gromozanske žulje, ki so ga

začenjali boleti. Alenki je otekla noga, saj jo je prejšnji dan pičila osa. Vesna je malo nerodno

stopila. Če dobro pomislim, vidim, kako smo bili vsi na koncu z močmi. Ko smo se vrnili, so

bili v taboru že zlatniki, ki so zaključili tretji dan njihove odprave. Zvečer smo zakurili ogenj in

pekli hrenovke, krompir in sir. Prišli so tudi bivši dijaki Gimnazije Krško, ki so imeli svoj

glasbeni nastop. Zabave ta večer res ni primanjkovalo.

Zadnji, sedmi dan, nas nihče ni budil, zato bi lahko z Nino malo dlje spali, vendar sva se

zbudili kar zgodaj glede na to, da sva šli kar pozno spat. Do kosila smo vse pospravili, po

kosilu pa smo se počasi začeli odpravljati proti domu. Na poti smo se še ustavili pri

Rabeljskem jezeru, kjer smo se še zadnjič malo podružili, razkrili skrivne prijatelje in se

okopali v jezeru. Kmalu smo se poslovili in se odpravili nazaj v kombije, ki so nas odpeljali

proti domu. Pot nazaj je bila veliko krajša, kot pa pot na tabor. Jaz sem bila prva, ki se je

poslovila od drugih, saj so mene oddali že na Lipcah blizu Jesenic. Tabor mi je tako hitro

minil, še sploh zato, ker smo se veliko družili in bili veliko aktivni. Telefona sploh nisem

uporabljala, razen za to, da sem si zapisovala kaj smo delali.

Naslednje leto se bom ponovno udeležila tabora. Upam, da se ga bodo udeležili tudi drugi, ki

sem jih spoznala na taboru letos. Na tem taboru sem spoznala kar nekaj novih ljudi in res

upam, da se bomo še videli. Rada vas imam. Objemčki vsem!

- 33 -

Anita KUNŠIČ


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

POROČILO O DVODNEVNEM POHODU NA POREZEN V

OKVIRU MLADINSKEGA ODSEKA

Tudi popoldansko vijuganje po škofjeloških cestah se more nekje končati. Razlika med drugo

in tretjo klopjo našega kombija je očitna, ni pa odločilna. Počasi ugotavljamo, da je

razpotegnjena Davča verjetno ena največjih vasi pri nas, če ne celo največja. K cesti, ki se

enakomerno leno dviga proti namišljenem izhodišču ture in se oklepa potoka Davče, se

priključi kar nekaj stranskih cest, na križišču katerih je človek, ki je prvič tukaj, prepuščen svoji

domišljiji orientiranja, ko gleda smerokaze do okoliških kmetij, ki vsaka zase osamelo kraljuje

nad dolino. Po glavni cesti te ta pripelje do rdeče planinske table, na kateri uzreš

najpomembnejšo besedo dneva – Porezen. Mi še malo podaljšamo naprej in, ko zapeljemo na

makadam ter z vozilom prečimo potok, se pri kamnolomu po nekaj sto metrih zavemo, da je

čas za prisilno parkiranje in obrat.

Na mestu Davških slapov nekateri malce

pomočimo noge v potoku, saj bi drugače

težko videli zgornji slap. Voda deluje

osvežujoče, nenačrtovani vodniški potop

na spodnjem slapu to tezo tudi potrdi.

Nekako se odločimo, da si za izhodišče

zdaj, ko smo si slapove že ogledali,

izberemo raje grebenski pristop na vrh

hriba, do katerega pa nas loči še nekaj

dolgih makadamskih kilometrov, do

katerih pridemo po cesti v smeri

Cerknega. Poslušamo Queene – live

edition v kombi-izvedbi gorenjskoposavske

naveze, amortizerji se tresejo,

Davški slap, 8.8.2020

tudi makadamska cesta, ki se vleče, in

vožnja, začinjena še z nekaj sto metrov

vzvratne vožnje ob srečanju s tričetrt lokalne kmetijske mehanizacije na odrezani cesti, postane

zabavna že zaradi tega, ker se prav do konca ne ve, kaj sledi. Vse se konča na idiličnem mestu

– travniku, kot nalašč za načrtovano bivakiranje na prostem, ki ga zapustimo dokaj hitro, saj se

sonce že spušča proti vrhovom na zahodu. Pot k vrhu je narisana v neki idealistični podobi

sredogorja, vmesni vrh Medrce obidemo po levi po poti, na planini pa se zavemo, da nas bodo

do vrha za elektrificirano mejo pozdravljali prežvekovalci.

Ko svetlobo počasi spodriva mrak, dosežemo

vrh. Čeprav je koča nedaleč stran, se nam tja kaj

prida ne mudi, fotografski eksperimenti v temi

dajo zanimive rezultate. Po večerji se

dogovorimo za prenočevanje pred kočo, pred

spanjem pa še enkrat na vrh. Ura že presega

polnoč, ko s teleskopom na vrhu Porezna

poskušamo videti še kaj več kot le luno, ki

crkuje. Okoli ene ure se spravimo v šotore, veter

je namreč premočan, da bi uživali na prostem.

Zjutraj me zbudi pasji dvojec, ki opravlja vlogo

- 34 -

Naši pasji spremljevalci, 7.8.2020


MLADINSKI ODSEK odMEvi 2021

čuvajev kar v ležečem položaju. Tudi njima še ni za vstati, ko nekaj pred pol šesto opazita

neznano gibanje v smeri razgledišča sončnega vzhoda.

Začuda ga mlajša polovica udeležencev, ki jo je

bilo zvečer najtežje spraviti k počitku, prespi.

Zjutraj ležerno postopamo po grebenu Porezna,

nato pa se le spravimo k izdatnemu zajtrku, kjer

nam oskrbnica pusti v loncu bistveno več čaja,

kot ga plačamo. Pred kočo se nabere že nekaj

dnevnih planincev, pojavi se tudi nekaj pasje

družbe, ki povzroči med našima štirinožcema

dodatno vznemirjanje, tako da je to znak za

odhod.

Spust opravimo najprej po cesti, nato pa z

vzponom na vrh vzpetine Medrce, od koder je

Prenočišča na Poreznu, 8.8.2020 na vrh Porezna verjetno najlepši pogled in kjer

lahko vidimo še ostanke bunkerjev, turo

dodatno obogatimo. Pri avtu je kar nekaj idej, kam naprej ta dan. Od Franje nas odvrnejo tam

številna parkirana vozila, za Črni vrh pa je premalo volje, saj je predlog kopanja pri

Martinčkovi skali preveč mamljiv. Tam na temperaturo vode skoraj vsi kmalu pozabimo,

skoki v Soro in raziskovanje kanjona reke dajejo celotni odpravi končni pečat avanture. Malce

utrujeni in malo neprespani razmišljamo vsak pri sebi: kam gremo naslednjič?

Vodnik pohoda:

Matej MLAKAR

Kofce, Veliki vrh, 13.9.2020

- 35 -


TURNOKOLESARSKI IN ODSEK VGN odMEvi 2021

POROČILO TURNOKOLESARSKEGA ODSEKA ZA LETO 2020

Turnokolesarski odsek PD

Videm Krško je v letu 2020

zaradi znanih razmer

organiziral zgolj en turnokolesarski

izlet in sicer v

okviru vseslovenske akcije

»Prekolesarimo slovensko

turno-kolesarsko pot v enem

dnevu«.

Dogodek se je odvijal 12.

septembra. Kolesarji iz vse

Slovenije kolesarijo po 41.

odsekih krožne poti, ki je

dolga 1850 km Ti vodijo po

vseh pomembnejših gorskih

skupinah.

Trasa Slovenske turnokolesarske poti po Sloveniji (STKP)

Obišče se 112 kontrolnih točk, med njimi več kot 50 planinskih

koč. Skupni vzpon poti je okrog 50 tisoč višinskih metrov.

Dogodek je bil v letu 2020 namenjen usposabljanju kolesarjev o

pravilnem turnem kolesarstvu in ozaveščanju o potrebi po

uskladitvi zakonodaje, ki ureja turno kolesarstvo. Celotne akcije

se je pod vodstvom prostovoljnih vodnikov udeležilo približno

300 kolesarjev. 2

TKO PD Videm Krško je sodeloval v akciji, o čemer smo obvestili

naše člane z razpisom na spletni strani in FB profilu. Kolesarjenja

po 23. Gorjanski etapi se je udeležil en udeleženec in načelnica

TKO Pia Peršič. Etapa poteka od Planinskega doma na

Gospodični pod Trdinovim vrhom do Brežic in je dolga 62 km

(1.600 m vzpona).

PLAN TURNOKOLESARSKEGA ODSEKA ZA LETO 2021

DATUM NAZIV TURE VODNIK

10. APRIL TURA V NEZNANO MARTINČIČ A.

15. MAJ PARANCANA PERŠIČ

5. JUNIJ STKP V ENEM DNEVU PERŠIČ

2 vir: Prekolesarili so Slovensko turnokolesarsko pot - Delo, 15.9.2020

- 36 -


TURNOKOLESARSKI IN ODSEK VGN odMEvi 2021

TURNOKOLESARSKI ODSEK PO LETIH

OBDOBJE

ŠT. TUR

ŠT.

UDELEŽ.

PREV. KM

2014 12 65 910

2015 8 25 575

2016 6 17 422

2017 2 4 480

2018 3 14 194

2019 4 14 242

2020 1 2 124

Skupaj: 36 141 2947

Za načelnico TKO Pio PERŠIČ zapisala:

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Jasminka KOVAČIČ

V letu 2020 je bilo delovanje odseka VGN okrnjeno. Zaradi

razmer je bil Zbor odsekov za varstvo gorske narave, razpisan

14. marca, odpovedan za nedoločen čas.

V okviru projekta »VrH Julijcev«, ki je namenjen izboljšanju

stanja vrst in habitatov na območjih Natura 2000 v Triglavskem

narodnem parku je potekal Dan Alpske možine. Zgolj posamezni

udeleženci, ki se jim zaradi slabega vremena ni pridružila Pia

Peršič, so se zbrali na južnih pobočjih Črne prsti. Pohod je vodil

fitocenolog, dr. Igor Dakskobler, vrhunski strokovnjak.

Zanimivosti o ALPSKI MOŽINI (znanstveno ime Eryngium alpinum) – kraljica gora

Je res nekaj posebnega, pojavlja se samo na izbranih in redkih lokacijah. V Sloveniji se

nahaja predvsem na Črni prsti in Poreznu ter ponekod, vendar zelo redko, v Karavankah

in zahodnih Julijskih Alpah.

Alpska možina (Eryngium alpinum)

Zaradi redkosti in ogroženosti je zavarovana že od

leta 1922. Sedaj jo varuje Uredba o zavarovanih

prosto živečih rastlinskih vrstah.

Ogrožajo jo različni dejavniki: zaraščanje travnih

površin na eni strani in intenzivna paša, zlasti

drobnice na drugi in neprimerno ogledovanje ter

odvzem iz narave (nabiranje).

Raste v gorskem svetu, vse do zgornje gozdne meje,

kar jo poleg izgleda loči od podobne ametistaste

možine.

Za načelnico odseka za varstvo gorske narave Pio PERŠIČ zapisala:

- 37 -

Jasminka KOVAČIČ


STAREJŠI PLANINCI odMEvi 2021

POROČILO SKUPINE STAREJŠIH PLANINCEV

Misel, ki sem jo pred leti nekje izbrskala, se mi zdi primerna za uvod: Ko se bomo nekoč v

prihodnosti ozirali na preživela leta, se bomo spominjali veselih in srečnih dni. Prepričana

sem, da bodo v tem pisanem

mozaiku v ospredju prehojene

poti skupine starejših planincev,

za kar ima zasluge Vinko

Novak, ki je 1998 ustanovil

skupino starejših planincev za

"sredine pohode", od 2016 pa

skupino vodim Jožica Gabrič.

Za nami je čudno, tudi

prestopno koledarsko leto,

kakršnega naše generacije ne

pomnijo. Cel svet je bil prizadet

in nekako uklenjen zaradi

virusa Covid-19, tako na

Pohod na Snežnik s starejšimi planinci PD Brežice, 2.9.2020

zdravstvenem, gospodarskem

področju in nasploh, življenje se nam je vsem kruto spremenilo. Šele zdaj znamo ceniti, kaj

smo imeli in kako drugače smo živeli.

Skupni "sredini" pohodi po Sloveniji, doživetja in druženja so nam dajali moč za bolj zdrav,

lepši vsakdan in ponujali lepoto narave v vseh letnih časih. V letu 2020 smo zaradi prepovedi

druženja in potovanj realizirali slabo polovico planiranih pohodov. Zato se še posebej z

veseljem spominjamo pohodov na Bohor, Lisco, iz Podsrede na grad in naprej na Tolar,

Šmohor, Veliko planino, z vlakom na Bled in naslednjič v Bohinj, na Planino, iz Radeč v Budno

vas in na Brunk, Snežnik, iz Šentjurja na Resevno, na Gore in še nekaj bližnjih pohodov. Nekaj

naših članov se je julija udeležilo planinskega tabora v Logarski dolini z nastanitvijo v Domu

planincev. Resnično

čudovit in edinstven je ta

biser Slovenije, kjer se za

vsakega najde ali težja

visokogorska ali lažja

pohodna pot.

Vsi si močno želimo, da

čim prej nadaljujemo s

planinskimi pohodi.

Želimo, da se nam ob

sredah pridružijo novi

pohodniki, ki so se v

zadnjem času upokojili in

Z vlakom v Bohinj in okoli jezera, 27.8.2020

drugi, ki jih mikajo pohodi

v naravo.

GIBANJE V NARAVI ZDRAVI IN OSREČUJE!

- 38 -

Vodja skupine starejših planincev:

Jožica GABRIČ


STAREJŠI PLANINCI odMEvi 2021

POHODI STAREJŠIH PLANINCEV V LETU 2020

MESEC KRAJ POHODA PREVOZ ŠT.UDEL.

8. JANUAR LIBNA – GRMADA / 21

15. JANUAR ARTIČE - ZDOLE - KRŠKO LOK. BUS 21

22. JANUAR KOPRIVNICA – KOSTANJEK – KRŠKO LOK. BUS 19

29. JANUAR TRŠKA GORA – RORE – GORA / 24

5. FEBRUAR BOHOR OS. AVTO 20

12. FEBRUAR KRAKOVO – LISCA OS. AVTO 16

19. FEBRUAR AŠKRČEVA POT VLAK 17

27. FEBRUAR PODSREDA – GRAD – TOLAR LOK. BUS 15

4. MAREC ŠMOHOR VLAK 12

11. MAREC GEOSS VLAK 9

27. MAJ BRESTANICA – GRMADA / 15

3. JUNIJ PLANINA OS .AVTO 27

11. JUNIJ RADEČE – BRUNK – LESKOVEC VLAK 13

24. JUNIJ LOVRENC VLAK 12

1. JULIJ VELIKA PLANINA AVTOBUS 5

12. AVGUST DOLENJA VAS – ZDOLE – KRŠKO LOK. BUS 8

17. AVGUST OKOLICA BLEJSKEGA JEZERA – GRAD VLAK 14

27. AVGUST BOHINJ – RIBČEV LAZ – LOVSKA POT VLAK – BUS 16

2. SEPTEMBER SNEŽNIK AVTOBUS 25

9. SEPTEMBER OSTREŽ VLAK – TAXI 12

16. SEPTEMBER LISCA VLAK 20

23. SEPTEMBER RESEVNA VLAK 5

30. SEPTEMBER KUM VLAK 13

9. OKTOBER GORE – ZIDANI MOST VLAK 9

Vseh izletov v letu 2020: 24; Skupaj je bilo na teh pohodih 368 udeležencev.

Povprečno število pohodnikov na izlet: 16 pohodnikov.

Pohod starejših planincev, Podsreda - Grad - Tolar, 27.2.2020

- 39 -


STAREJŠI PLANINCI odMEvi 2021

PLAN POHODOV STAREJŠIH PLANINCEV ZA LETO 2021

MESEC KRAJ POHODA PREVOZ ČAS HOJE

6. JANUAR ARTIČE – ZDOLE - KRŠKO LOK. BUS 3 - 4 URE

13. JANUAR LIBNA - GRMADA / 3 – 4 URE

20. JANUAR TRŠKA GORA – RORE – GORA / 3 - 4 URE

27. JANUAR DOLENJA VAS – PLETERJE LOK. BUS 3 URE

3. FEBRUAR GORJANE – GRAD – LOKA LOK. BUS 3 – 4 URE

10. FEBRUAR AŠKERČEVA POT VLAK 3 - 4 URE

17. FEBRUAR KOPRIVNICA – KOSTANJEK – KRŠKO LOK. BUS 3 - 4 URE

24. FEBRUAR BOHOR OS. AVTO 3 - 4 URE

3. MAREC KRAKOVO – LISCA OS. AVTO 3 – 4 URE

10. MAREC CELJSKA KOČA VLAK 4 URE

17. MAREC JANČE VLAK 3 – 4 URE

24. MAREC PLANINA OS. AVTO 3 – 4 URE

31. MAREC KOZJE – VELIKI KAMEN LOK. BUS 3 – 4 URE

7. APRIL GORJANCI – MIKLAVŽ OS. AVTO 3 – 4 URE

14. APRIL ZASAVSKA GORA VLAK 4 URE

21. APRIL VELIKI CIRNIK OS. AVTO 3 - 4 URE

28. APRIL LOVRENC VLAK 3 - 4 URE

5. MAJ ČEMŠENIŠKA PLANINA AVTOBUS 3 - 4 URE

12. MAJ GOZD MARTULJEK – KRANJSKA GORA AVTOBUS 3 URE

19. MAJ ŠMOHOR VLAK 3 - 4 URE

26. MAJ MIRNA GORA AVTOBUS 3 - 4 URE

2. JUNIJ BLEGOŠ AVTOBUS 3 - 4 URE

9. JUNIJ MRZLICA – KAL VLAK – TAXI 4 URE

16. JUNIJ OSTREŽ VLAK - TAXI 3 - 4 URE

23. JUNIJ URŠLJA GORA AVTOBUS 4 URE

30. JUNIJ VELIKA PLANINA AVTOBUS 4 URE

1. SEPTEMBER KUM VLAK 4 URE

8. SEPTEMBER RAŠICA AVTOBUS 3 URE

15. SEPTEMBER ČEBINE – PARTIZANSKI VRH VLAK – TAXI 4 URE

22. SEPTEMBER ROBLEK AVTOBUUS 3 - 4 URE

29. SEPTEMBER GORE – KOPITNIK VLAK 3 – 4 URE

6. OKTOBER DOBRČA AVTOBUS 3 – 4 URE

13. OKTOBER SVETI JOŠT LOK. BUS 3 – 4 URE

20. OKTOBER KOZJE – VINA GORA – LESIČNO LOK. BUS 3 – 4 URE

27. OKTOBER PODČETRTEK – RUDNICA – OLIMJE AVTOBUS 3 – 4 URE

3. NOVEMBER GEOSS VLAK 3 – 4 URE

10. NOVEMBER OKOLICA BUČKE OS. AVTO 3 – 4 URE

17. NOVEMBER GORJANE – BISTRICA OB SOTLI LOK. BUS 4 URE

24. NOVEMBER BRESTANICA GRAD – SENOVO VLAK 4 URE

1. DECEMBER PODSREDA – ST. GORE – KOZJE LOK. BUS 3 - 4 URE

8. DECEMBER SREMIČ – BRESTANICA – KRŠKO / 3 URE

15. DECEMBER ŠPIČEK OS. AVTO 3 URE

22. DECEMBER HUM VLAK 3 URE

29. DECEMBER DOLENJA VAS – ZDOLE – KRŠKO LOK. BUS 3 – 4 URE

- 40 -

Pripravila:

Jožica GABRIČ


ZMAGOVITA POT odMEvi 2021

POHODI DRUŠTVA ZMAGOVITA POT V LETU 2020

DATUM

POHOD

ŠTEVILO

UDELEŽENCEV

4. JANUAR VELIKI TRN – RAKA 12

9. JANUAR NOČNI POHOD NA BOHOR 11

2. FEBRUAR BOHOR 12

9. MAJ PODSREDA – SVETE GORE 14

21. MAJ BOHOR 12

23. MAJ Z LISCE NA BOHOR 9

28. MAJ POHOD PO BREŽIŠKI VRBINI 15

4. JULIJ PLANINA NAD PODBOČJEM 16

9. AVGUST ČEMŠENIŠKA PLANINA 11

6. SEPTEMBER KREMŽARICA 12

Vseh izletov in taborov v letu 2020: 10; Skupaj je bilo 124 udeležencev na pohodih.

Povprečno na izlet: 12 pohodnikov.

PLAN POHODOV DRUŠTVA ZMAGOVITA POT ZA LETO 2021

Št. Izlet Dat. izleta Št. Izlet Dat. izleta

1. JABLANCA – BOHOR 27.3.2021 7. KUM 31.7.2021

2. LISCA 10.4.2021 8.

3.

POHOD V NEZNANO –

KOROŠKA 28.8.2021

ŠUTNA- PLANINA NAD

PODBOČJEM 1.5.2021 9. POTEPANJE PO BOHORJU 1.9.2021

4. TRDINOV VRH 22.5.2021 10. ŠPIČEK 9.10.2021

5. BOČ 5.6.2021 11. PODSREDA – SVETE GORE 13.11.2021

6. ŠMOHOR 10.7.2021 12. ŠENTVID 11.12.2021

- 41 -

Predsednica Društva Zmagovita pot Krško:

Ivanka ZEVNIK

POHOD DRUŠTVA ZMAGOVITA POT NA ČEMŠENIŠKO

PLANINO

Zjutraj smo se dobili ob 7.00 uri na parkirišču pred gostiščem Pečnik. Počakali smo, da so vsi

prišli, se posedli v avtomobile in krenili proti Zidanemu Mostu. Pot nas je vodila ob reki Savi.

Vreme je nakazovalo, da bo sončno in kar precej toplo. Od Radeč proti Zidanemu Mostu smo

naleteli na nekaj semaforiziranih ovir, kar kmalu smo zavili proti Hrastniku. Tudi tu je bilo

nekaj zastojev na cesti (obnova cestišča). Pot nas je vodila naprej proti Zagorju, kjer smo


ZMAGOVITA POT odMEvi 2021

skrenili na križišču proti Izlakam, kjer naj bi bil tudi start na Čemšeniško goro. Seveda kot

vedno, ni šlo brez jutranje kave. Našli smo prijetno gostilno s teraso, kjer so nam postregli z

dobro kavo. Ob požirkih kave smo razpravljali o možnosti vzpona. Moram pohvaliti Toneta,

ki je odlično pripravil smeri pohoda. Ker smo

bili tu prvič, smo malo povprašali domačine,

ki so nam celo pokazali, kje bi bil idealen

začetek pohoda. Posedli smo se v avtomobile

in krenili proti izhodišču pohoda.

Štart pohoda je bil na križišču proti vasi

Čemšenik, kjer imajo domačini lepo leseno

tablo z sloganom PRAV LUŠTNO JE RES NA

DEŽELI.

Pot nas je vodila nekaj časa po črni cesti, a

smo se kmalu začeli vzpenjati navkreber po

gozdni poti, ki je bila včasih lepa, gladka,

ponekod pa skalnata. Kljub temu, da smo

večina poti imeli senco (hodili smo po gozdu),

je bilo kar precej toplo, tako smo se večkrat za

trenutek ustavili, malo popili, pojedli in

nadaljevali pot proti vrhu.

Z vztrajnostjo, smo po naporni poti končno

prispeli na cilj. Ustavili smo se pred lesenim

pozdravnim panojem, se slikali in nadaljevali

pot proti našemu končnemu cilju in sicer do

Čoparjeve koče na Čemšeniški planini, 1.206

m nadmorske višine.

Postanek na poti na Čemšeniško planino, 9.8.2020

Ko smo srečni, prepoteni, a hkrati zelo

zadovoljni prispeli pred kočo, smo začeli

vleči hrano iz nahrbtnikov. Naša

ustaljena navada.

Po počitku, se nas je nekaj pohodnikov še

odpravilo na vrh gore, ki je malo višji in je

oddaljen od koče nekaj minut hoje. Ko

smo se vrnili nazaj do koče, smo se začeli

pripravljati za spust v dolino, in nato z

avtomobili nazaj domov, polni lepih

novih vtisov in doživetij, ki bodo za

vedno ostali v naših spominih.

Čemšeniška planina, 9.8.2020

Zapisal:

Andrej ZEMLJAK

- 42 -


CICIPLANINCI odMEvi 2021

POROČILO O DELU CICIPLANINCEV ZA LETO 2020

Trška gora, 14.1.2020

Optimistično smo zrli v letošnje šolsko leto in

zasnovali načrt pohodov. Otrokom smo ponovno

razdelili prijavnice in veseli smo, da se je k

ciciplanincem zopet vključilo veliko število otrok,

kar nekaj novih.

A epidemija je ponovno pokazala svoje zobe in

naši pohodi so bili v mesecu oktobru do

nadaljnjega prepovedani. Z otroki ter starši smo v

stiku na daljavo. Veseli nas, da se jih kar nekaj

udeležuje individualnih pohodov. Nekaj utrinkov

s teh pohodov je v slikah.

Upamo, da se bo nastala situacija čim prej uredila

in da se bomo z našimi ciciplaninci zopet srečali

na novem pohodu, v velikem številu, nasmejanih

obrazov in veselih lic.

Že vrsto let v Vrtcu Krško izvajamo

planinski program ciciplaninci, ki je

namenjen otrokom od 3. do 6. leta.

V letu 2020 smo v sklopu lanskega šolskega

leta izvedli pohod na Grmado, ki je bil

obiskan v zelo velikem številu. Izbrali smo si

najkrajšo in najbolj strmo pot nanjo, a so jo

vsi otroci premagali samostojno, tudi

najmlajši. Doživeli smo lep razgled na naše

mesto ter okoliške griče, saj smo imeli lep

sončen zimski dan.

Tik pred načrtovanim marčevskim pohodom

na Mohor se je razširila epidemija Covid-19,

zaradi katere je le-ta odpadel. Posledično je

odpadel tudi zadnji pohod na Lisco, ki je bil

načrtovan v mesecu juniju.

Utrinki s planinskih pohodov, leto 2020

Koordinatorka

planinskega krožka

ciciplaninci Vrtca Krško:

Anita SOTLAR

Lovrenška jezera, september 2020

- 43 -


ZAHVALE IN POHVALE odMEvi 2021

V SPOMIN JANKU MEDVEŠKU (1952 – 2020)

11. aprila 2020 nas je zapustil Janko Medvešek, dolgoletni član društva PD Videm. Kmalu po

nastanku društva se je aktivno vključil v delo in ga opravljal predano, z velikim veseljem in

zagnanostjo.

Bil je vodnik, markacist, praporščak in dolgoletni član upravnega odbora. Veliko let je

prizadevno pobiral članarine in pridobival nove člane ter s tem zagotovil društvu dobršen in

stalen vir finančnih sredstev z naslova članarin. Članom za katere je tako skrbel je prihranil

skrb, da članarina za tekoče leto zaradi pozabljivosti ne bi bila poravnana.

Veliko zaslug je imel pri organiziranju Kresne noči na Libni, tako pri sami izvedbi, kakor pri

dobitkih za srečelov in donatorskih sredstvih, ki so bili takrat pomemben vir prihodkov

društva. Aktivno je sodeloval pri mnogih akcijah, ki jih je organiziralo društvo.

Kot vodnik je vodil zahtevne ture, zelo rad pa je hodil po Zasavskih hribih in se udeleževal

tradicionalnih pohodov. Zato je imel tudi veliko prijateljev v drugih društvih, še posebno v PD

Brežice. Poleg vodenja tur v društvu, je prehodili večkrat tudi druge poti, Slovensko planinsko

pot, Badjurjevo pot, Štirje letni časi, Zasavsko planinsko pot in mnoge druge.

Za svoje delo je prejel bronasti in srebrni častni znak PZS, žal mu zaradi bolezni in prezgodnje

smrti zlatega priznanja nismo mogli izročiti.

Janko je bil predan planinstvu, naravi in planinskim prijateljem. Poleg obveznosti, ki jih nalaga

življenje vsakemu človeku, je Janko v prostem času največ časa preživel v hribih, kjer je našel

na nek način smisel življenja. Bolezen mu je vzela tisto, kar je najraje počel. Za vse nas, ki smo

ga poznali, je bil poseben, skromen, ceniti je znal pohvalo, lepo besedo in prijateljstvo.

Ni ga več med nami, ostal je le spomin.

Zapisala:

Irena LEKŠE

Mozaik spominov na Janka Medveška

- 44 -


ZAHVALE IN POHVALE odMEvi 2021

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in sponzorjem, ki so podprli našo dejavnost s

finančnimi sredstvi.

Z vašimi prispevki smo uspeli urediti vse potrebno in 13. februarja 2021 odpreti

Okrepčevalnico na Grmadi, ki je uspešno zaživela.

Zahvaljujemo se tudi številnim ostalim podpornikom in članom društva, ki so

darovali material, storitve in čas za obnovo koče na Grmadi in pri organizaciji

naših tradicionalnih pohodov.

PREHOJENE POTI V LETU 2020

V društvu izrekamo pohvale vsem trem spodaj navedenim, ki so v letu 2020 kljub številnim

omejitvam prehodili navedene poti:

1. DARINA SVOZILOVA Slovenska planinska pot

2. MALIK EDITA Pot kurirjev in vezistov

3. MIRTIČ STANE Pot kurirjev in vezistov

Pohod okoli Brestanice, 20.6.2020

- 45 -


VTISI V BESEDI IN SLIKI odMEvi 2021

DVODNEVNI VELEBIT - 27. IN 28 JUNIJ

V juniju se je 16 članov našega društva odpravilo na eno najlepših hrvaških poti, Premužičevo

pot v Nacionalnem parku Severni Velebit.

Po nekajurni vožnji mimo Karlovca, Ogulina in Otočca smo skrenili z avtoceste proti Zadru na

lokalno cesto proti planinskem domu Zavižan na Velebitu (1594 m).

Po prvi jutranji kavi z razgledi na Kvarnerski zaliv, Goli otok in Pag smo se s prstom po

zemljevidu sprehodili po naši predvideni dvodnevni trasi.

57 km dolga Premužičeva pot, ki spada med

eno najlepših gorskih poti v Evropi, med

divjimi gozdnatimi vrhovi in stezo,

Na vrhu Gromovače pomahali s Slovensko zastavo,

27.6.2020

- 46 -

vklesano v živo apnenčasto skalo. Pot je

bila zgrajena v samo štirih letih, od leta 1930

do 1933. Zaradi kakovosti gradnje in

integracije v naravno okolje ta steza

predstavlja biserno gradnjo prehodov za

pešce na Hrvaškem. Zgrajena je s tehniko

gradnje suhega zidu, ki jo obvladujejo

prebivalci Velebitskega bazena in jo

prenašajo iz roda v rod. Zidane serpentine,

podiji, polmeseci in križišča potekajo skozi

najbolj razkošno in najbolj dostopno barikado t.i. visokogorskega Krasa. Višinska razlika od

najvišje do najnižje točke v celotni dolžini znaša 700 m Najvišja točka je 1620 m na severu in

najnižja 920 m je na koncu v Baških Oštarijah.

Z vmesnimi postanki med velebitskim cvetjem in kamnitimi bivaki smo do našega

predvidenega cilja prvega dne prišli že ob 15. uri. Del skupine je obiskal še bližnja vrhova ob

poti (Gromovača, Crikvena). Sklenili smo, da po daljšem postanku in okrepčilu v koči na

prelazu Alan nadaljujemo še nekaj kilometrov po poti proti Baškim Oštarijami in se s tem

izognemo nelegalnemu kampiranju v naravi Nacionalnega parka Severni Velebit.

Na travniški jasi z razgledom na otok Pag smo postavili šotore, pojedli večerjo in zaspali.

Zjutraj je nalogo bujenja namesto medvedov prevzel kar Stane.


VTISI V BESEDI IN SLIKI odMEvi 2021

podlaga, srečevanje s kačami (in na srečo ne tudi z medvedi


VTISI V BESEDI IN SLIKI odMEvi 2021

NEDELJA, 5. JULIJ

Razdelili smo se v dve skupini. Prva se je odpravila do

Plesnikove planine in proti Strelovcu, druga skupina

pa se je odpeljala do Knezove kmetije in nadaljevala

pot na Strelovec (1.763 m). Na vrhu Strelovca sta se obe

skupini srečali. Po krajšem počitku in malici se je

manjša skupina odpravila na Krofičko (2.083 m), ostali

pa so se vrnili do Klemenče jame in v dolino. Nekoliko

utrujeni, vendar dobre volje smo se vrnili v dom, kjer

nas je že čakala večerja, nato pa zaslužen počitek.

S Strelovca do Klemenče jame, 5.7.2020

PONEDELJEK, 6. JULIJ

Za ponedeljek so se vodniki

dogovorili, da gre prva skupina na

Kamniško sedlo, druga skupina pa na

Kamniško sedlo, 6.7.2020

Okrešelj. Ker so asfaltirali cesto v

smeri slapa, smo se vsi skupaj

odpravili od doma peš, po krajšem

postanku smo se razdelili v dve

skupini in krenili na pot. Prvi daljši

postanek je bil na Okrešlju (1.396 m),

sledil je vzpon na Kamniško sedlo

(1.864 m) za prvo skupino. Čeprav so

se na nebu že pokazali oblaki, smo na

poti še uživali v lepem vremenu. Tura

je bila zanimiva, posebno na tistem

delu, ki ga je bilo potrebno preplezati.

Pri koči je bilo dovolj časa za malico in

počitek, nato pa povratek do Okrešlja

in v dolino. Druga skupina si je

privoščila daljši počitek, ni manjkalo

uživanja na »travni plaži« na Okrešlju.

Pred Potočko zijalko, 7.7.2020

Sledil je povratek v dolino. Po večerji

je pričelo deževati, kakor je bilo napovedano, ampak je zjutraj že sijalo sonce.

- 48 -


VTISI V BESEDI IN SLIKI odMEvi 2021

Ogled Snežne jame, 8.7.2020

Raduha, 8.7.2020

TOREK, 7. JULIJ

Potočka zijalka (1.660 m) je bil plan za

torek. Zaradi dežja so bila tla na

začetku poti precej razmočena, vendar

smo skupaj krenili proti cilju. Hitrejša

skupina se je odcepila, vendar smo se

pri votlini vsi srečali. Zopet smo se

delili v dve skupini. Druga skupina se

je po isti poti vrnila v dolino, prva

skupina po se je odpravila naprej na

Obel kamen (1.911 m), dva udeleženca

pa sta se povzpela še na Govco. Po daljši, krožni poti, na kateri je bilo tudi nekaj jeklenic, so se

spustili do izhodišča. Sledil je še spust v dolino in počitek pred odhodom do doma. Za nami je

bil še en uspešen dan, ki smo ga preživeli v naravi.

SREDA, 8. JULIJ

Pridružil se nam je Andrej.

Vodniki so se uspeli dogovoriti

za voden ogled Snežne jame in

večina udeležencev si je jamo

ogledala. Ogled je trajal dve uri,

jama je zelo zanimiva, posebna,

vredna ogleda. A je bilo v jami

precej hladno, zato smo komaj

čakali, da smo prišli spet na

svetlobo, da smo se pogreli na

soncu. Naš cilj za ta dan je bila

Raduha. Druga skupina je

krenila proti koči na Loki, prva

skupina pa na vrh Raduhe (2.062 m). Pridružila sta se nam tudi Ana in Ivan. Na vrhu je bilo še

dovolj časa za počitek in za pogled na okoliške vrhove.

Po večerji smo se običajno odpravili k počitku, ta dan pa smo si privoščili nekoliko več časa za

druženje, saj so planinci, ki so obiskali dom čez dan, že odšli, zato je bilo prav prijetno

opazovati sončen zahod in gore, obsijane z večernim soncem, v družbi planinskih prijateljev.

ČETRTEK, 9. JULIJ

Za večino udeležencev tabora

je bila za ta dan planirana

nekoliko lažja tura in sicer

Mala in Velika Planina. Za

manjšino pa je bila v

programu Ojstrica. Odpravili

so se na pot že zelo zgodaj, do

Klemenče jame in na Ojstrico

(2.350 m). Pred enajsto uro so

osvojili vrh, dobro

razpoloženi so se do večerje

vrnili v dom.

Na Ojstrico, 9.7.2020

- 49 -


VTISI V BESEDI IN SLIKI odMEvi 2021

Udeleženci druge skupine pa so uživali v naravnih lepotah Male in Velike Planine, užitek je

bilo hoditi po zelenih pašnikih, med planšarijami, ob pogledu na okoliške hribe. Iz Gradišča

(1.666 m) so se spustili do Zelenega roba, kjer je bil

daljši postanek. Na tem delu sicer ne manjka

planinskih koč, imeli smo dovolj časa, da smo se

ustavili na kavici ali osvežili s pijačo. Z nami je bil

tudi kuža Otis, ki se je odločil, da se bo osvežil v

večji mlaki vode. Dve kravi sta ga opazovali in

stekli proti njemu, saj sta ga verjetno zamenjali z

majhnim teličkom. Otis se je prestrašil, Žiga tudi,

ampak smo uspeli krave odgnati. Ta dan je bila

organizirana še tretja skupina, ki se je odpravila v

Robanov kot. Tomo je bil njihov šofer, preživeli so

zelo lep dan.

PETEK, 10. JULIJ

Dan pred odhodom, zadnja tura. Tudi tokrat smo

se razdelili v tri skupine. Tretja skupina se je

odločila za ogled tematske poti, veliko zanimivega

Molička peč, 10.7.2020

so videli. Prva skupina je krenila na Veliki vrh in

Veliko Zelenico, do pastirske koče na Molički peči

(2.029 m). Udeleženci druge skupine smo šli le do

Moličke peči. Na poti smo uživali v razgledih, travniškem cvetju in soncu. Pri pastirski koči je

bil čas za počitek, malico in za ogled cerkvice. Ura je bila tista, ki je opominjala, da je konec

uživanja, da bo treba na pot. Pa

smo šli, nekaj časa zopet v hrib, po

ravnini in navzdol proti dolini.

Tudi zadnja tura je bila za nami,

bližal se je tudi konec našega

tabora. Kot običajno smo se zbrali

pri večerji, predsednica se je

zahvalila vsem, ki so prispevali,

da je tabor uspel. Na turah ni bilo

večjih padcev, resnih poškodb,

razen kakšna praska ali modrica,

ni bilo konfliktov, bilo pa je veliko

dobre volje, smeha in uživanja v

planinah. Vreme je bilo lepo,

drugega pa tudi nismo

potrebovali.

SOBOTA, 11. JULIJ

Zajtrk, prtljaga, urejanje

formalnosti, stisk roke ob slovesu

Zadovoljni zaključili pri pastirski koči, 10.7.2020

in pot proti domu. Spomini na lepe trenutke, med potjo postanek na kavici in 25. tabor našega

društva smo uspešno zaključili.

Irena LEKŠE

- 50 -


KORISTNE INFORMACIJE odMEvi 2021

ČLANARINA 2021

S plačilom članarine se včlanite v društvo, s tem sprejmete pravice in dolžnosti člana, ki

izhajajo iz Pravil PD Videm Krško, Statuta Planinske zveze Slovenije in Častnega kodeksa

slovenskih planincev.

1. Članske znamkice, kot tudi ostale informacije v zvezi s članarino, dobite pri odgovorni

osebi našega društva, KOLAR ERNI (tel. 041 251 660).

2. Že dolga leta je ustaljena praksa, da se lahko plača članarino tudi pri spodaj navedenih

osebah (priporočamo do konca januarja zaradi neprekinjenega zavarovanja):

HRUŠOVAR BORISU (tel.031 648 563),

MARTINČIČ ANDREJU (tel. 051 630 390),

RADOJČIČ MARIJI (tel. 041 643 709),

ZAKŠEK ANTONU (tel. 031 663 319 – za učence OŠ in njihove starše),

GABRIČ JOŽICI (tel. 041 439 090 – starejši planinci).

3. Članarino bo mogoče poravnati na blagajni v Koči na Grmadi, v času, ko je odprta

okrepčevalnica.

4. Članarino lahko poravnate tudi na TTR društva po izpolnjenem obrazcu na naši spletni

strani ali na blagajni PETROL-ovih bencinskih servisov (samo poletni meseci).

5. Letos članarine žal ne boste mogli poravnati na Zboru članov konec februarja, saj ga v

obliki, kot ste vajeni ne moremo izvesti.

6. V naše društvo se je možno včlaniti še preko spletne strani Planinske zveze Slovenije

(izberete PD VIDEM KRŠKO iz seznama), saj smo jih pisno pooblastili za posredovanje

pri včlanjevanju. Posameznik, ki se tako včlani postane član našega društva.

Podrobnejše informacije v zvezi s članarino, z zavarovanjem in navodili članom glede

uveljavljanja zavarovanja, popusti in v zvezi z drugimi ugodnostmi so dosegljive na spletni

strani PZS ali pri odgovornih osebah v društvu in vodnikih.

VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE ZA LETO 2021

VRSTA ČLANSTVA

- 51 -

VIŠINA ČLANARINE

A polnoletna oseba – obiskovalec z največjim obsegom ugodnosti 60,00 EUR

A/d z družinskim popustom 54,60 EUR

B polnoletna oseba – obiskovalec z osnovnim obsegom ugodnosti 28,00 EUR

B/d z družinskim popustom 22,60 EUR

B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 21,00 EUR

S + Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 18,50 EUR

S + Š/d z družinskim popustom

15,00 EUR

P + O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik . 8,00 EUR

+ O/d z družinskim popustom 6,40 EUR

IN oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 8,00 EUR

IN/d z družinskim popustom 6,40 EUR


KORISTNE INFORMACIJE odMEvi 2021

SEZNAM REGISTRIRANIH VODNIKOV DRUŠTVA Z LICENCAMI

PRIIMEK IN IME VODNIKA KATEGORIJA MOB. TELEFON

1. HRUŠOVAR BORIS A, B 031 648 563

2. KOVAČIČ JASMINKA A 051 390 577

3. KRAMAR DRAGO A, B 041 272 667

4. MARTINČIČ ANDREJ A, pripravnik D 051 630 390

5. MARTINČIČ TONE A 031 290 916

6. MIRTIČ STANE A, B 040 292 733

7. PERŠIČ PIA

A, B, D,

TURNOKOLESARSKI VODNIK

I IN II

041 724 747

8. RADOJČIČ MILAN A, B 051 851 205

9. ZAKŠEK ANTON A, B, D 031 663 319

Po Cvičkovi poti, 25.1.2020

Več slik in prispevke iz naših pohodov lahko najdete

NA NAŠI SPLETNI STRANI:

http://pdvidemkrsko.si/

Vabimo, da se prijavite v kontaktni obrazec in tako boste sproti obveščeni o novostih

in naših izletih.

- 52 -


KORISTNE INFORMACIJE odMEvi 2021

Planinsko društvo vidEM krško

odMEvi

urEjanjE in oBlikovanjE:

jasMinka kovaČiČ

FotokoPiranjE in vEzava:

FotokoPirniCa volk

naklada:

50 tiskaniH izvodov

krško, 24. FEBruar 2021

- 53 -

More magazines by this user
Similar magazines