02.03.2021 Views

Valné zhromaždenie 2021 - zápisnica, prezenčná listina, uznesenie 01 - 2021 a správa revízora OZ SYTEV

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Z Á P I S N I C A

Valné zhromaždenie OZ SYTEV 25. 02. 2021

Prítomní:

- podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou tejto zápisnice

Program:

1. Otvorenie, privítanie členov

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

4. Prezentácia činnosť OZ SYTEV 2019 – 2020

5. Prezentácia splnenia Stratégie organizácie OZ SYTEV, Komunikačnej stratégie organizácie OZ SYTEV

6. Voľba predsedu OZ SYTEV

6. Voľba projektového manažéra OZ SYTEV

7. Voľba revízora organizácie OZ SYTEV

8. Schválenie Výročnej správy 2020

9. Schválenie Stratégie organizácie OZ SYTEV na roky 2021 – 2027

10. Schválenie Stratégie marketingovej komunikácie organizácie OZ SYTEV na roky 2021 – 2027

11. Predloženie a schválenie správy o revízií 2019 – 2020

12. Schválenie akčných plánov podľa schválených stratégií

13. Rôzne, diskusia

14. Záver

K bodu č. 1:

Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ SYTEV otvoril predseda SYTEV Lukáš Hrošovský. Privítal všetkých členov

zhromaždenia. Kvôli pandemickej situácií vysvetlil pravidla zasadnutia. Po overení prezenčnej listiny predseda

OZ konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, prítomných bolo 7 osôb.

K bodu č. 2:

Predseda OZ určil za zapisovateľku zo zasadnutia VZ SYTEV Zuzanu Gabrišovú. Taktiež predložil na schválenie návrh

na overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ SYTEV, a to: Matúša Maljara a Janku Pohančenikovú.

VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č.1/2021

ZA hlasovalo: 7 členov;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: nikto


K bodu č. 3:

L. Hrošovský predložil na schválenie návrh program a následne prítomných vyzval o doplnenie a prípadnú zmenu v

programe. K návrhu programu nebola pripomienka a v tejto podobe bol zobratý na vedomie.

VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č. 1/2021

ZA hlasovalo: 7;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: nikto

K bodu č. 4:

Lukáš Hrošovský odprezentoval činnosť OZ SYTEV 2019 – 2020.

K bodu č. 5:

Lukáš Hrošovský odprezentoval plnenie stratégie organizácie OZ SYTEV a Komunikačnej stratégie organizácie

OZ SYTEV a konštatoval splnenie stratégií.

K bodu č. 6:

Keďže k 17. 03. 2021 končí mandát predsedovi organizácie Lukášovi Hrošovskému, Patrik Hyll vyzval

prítomných kto by mal záujem o túto pozíciu. Po tom ako nik z prítomných neprejavil záujem navrhol za

predsedu Lukáša Hrošovského, ktorý tento návrh prijal a vyzval prítomných o hlasovanie.

Predseda OZ SYTEV od 18. 03. 2021 do 18. 03. 2024: Lukáš Hrošovský

VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č. 1/2021

ZA hlasovalo: 4;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: 3;

K bodu č. 7:

Keďže k 17. 03. 2021 končí mandát projektovému manažérovi organizácie Patrikovi Hyllovi, Lukáš Hrošovský

vyzval prítomných kto by mal záujem o túto pozíciu. Patrik Hyll predstavil svoj postoj a to taký, že nemá

záujem ďalej pokračovať. Lukáš Hrošovský navrhol Moniku Haľamovú, ktorá návrh prijala a vyzval prítomných

o hlasovanie.

VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č. 1/2021

ZA hlasovalo: 5;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: 2;

K bodu č. 8:

Peter Mihálik ako revizor sa svojej funkcie vzdal a dočasne bola povedená Daniela Žideková. Lukáš Hrošovský

navrhol riadne schválenie Danieli Židekovej ako revízorky OZ SYTEV a vyzval prítomných o hlasovanie.


VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č. 1/2021

ZA hlasovalo: 6;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: 1;

K bodu č. 9:

Lukáš Hrošovský predstavil Výročnú správu 2020, ktorá bola v elektronickej verzií zaslaná členom valného

zhromaždenia. K návrhu výročnej správy neboli žiadne pripomienky.

VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č. 1/2021

ZA hlasovalo: 7;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: nikto;

K bodu č. 10:

K 31. 12. 2020 skončila platnosť Stratégie organizácie SYTEV na roky 2017 – 2020. Lukáš Hrošovský predstavil novú

Stratégiu organizácie OZ SYTEV na roky 2021 – 2027. K návrhu stratégie neboli žiadne pripomienky.

VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č. 1/2021

ZA hlasovalo: 7;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: nikto;

K bodu č. 11:

K 31. 12. 2020 skončila platnosť Marketingovej stratégie organizácie SYTEV na roky 2017 – 2020. Lukáš Hrošovský

predstavil novú Stratégiu marketingovej komunikácie organizácie OZ SYTEV na roky 2021 – 2027. K návrhu stratégie

neboli žiadne pripomienky.

VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č. 1/2021

ZA hlasovalo: 7;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: nikto;

K bodu č. 12:

Daniela Žideková predložila valnému zhromaždeniu Správu o revízií 2019 – 2020. K správe neboli žiadne

pripomienky.

VZ SYTEV prijalo k tomuto bodu programu Uznesenie č. 1/2021

ZA hlasovalo: 6;

PROTI nehlasoval nikto;

ZDRŽAL SA hlasovania: 1;

K bodu č. 13.

Matúš Maljar predložil valnému zhromaždeniu akčné plány podľa schválených stratégií na roky 2021 – 2022.


K bodu č. 14:

Lukáš Hrošovský odprezentoval personálne zmeny v organizácií ako aj rozdelenie kompetencií medzi štatutármi –

predsedom a projektovou manažérkou. Taktiež odprezentoval funkciu Matúša Maljara, ktorý sa od 01. 03. stáva

riaditeľom kancelárie OZ SYTEV.

Účastníci boli informovaní o nových projektoch, do ktorých sa organizácia zapája.

K bodu č. 15:

Lukáš Hrošovský poďakoval všetkým prítomným za účasť a konštruktívny priebeh zasadnutia.

Zapisala: Zuzana Gabrišová

Overili: Matúš Maljar

Janka Pohančeniková


Prezenčná listina

Valné zhromaždenie OZ SYTEV 25. 02. 2021

Meno a priezvisko Pozícia Podpis

Matúš Maljar

Projektový manažér

Janka Pohančeníková Administratívny pracovník

Zuzana Gabrišová

Dobrovoľník

Patrik Hyll

Dobrovoľník

Monika Haľamová

Dobrovoľník

Daniela Žideková

Dobrovoľník

Za správnosť zodpovedá: Lukáš Hrošovský


U Z N E S E N I E č. 1/2021

Valné zhromaždenie OZ SYTEV 25. 02. 2021

a) Berie na vedomie :

- Určenie zapisovateľky zápisnice

- Správu o činnosti OZ SYTEV za rok 2020

- Správu o plnení stratégií 2017 – 2020

- Návrh na voľbu predsedu organizácie

- Návrh na voľbu projektového manažéra organizácie

- Návrh na voľbu revízora organizácie

- Návrh Výročnej správy 2020

- Návrh Stratégie organizácie OZ SYTEV 2021 – 2027

- Návrh Stratégie marketingovej komunikácie organizácie OZ SYTEV 2021 – 2027

- Správu o revízií 2019 – 2020

- Akčné plány organizácie podľa schválených stratégií na roky 2021 - 2022

b) Schvaľuje:

- Overovateľov zápisnice: Matúša Maljara a Janku Pohančenikovú

- Program zasadnutia valného zhromaždenia OZ SYTEV

- Verejný spôsob hlasovania o voľbe predsedu organizácie

- Verejný spôsob hlasovania o voľbe projektového manažéra organizácie

- Verejný spôsob hlasovania o revízorovi organizácie

- Výročnú správu 2020

- Stratégiu organizácie OZ SYTEV 2021 – 2027

- Stratégiu marketingovej komunikácie organizácie OZ SYTEV 2021 – 2027

- Správu o revízií 2019 – 2020

c) Volí:

- Predsedu organizácie OZ SYTEV

Lukáša Hrošovského a to od 18. 03. 2021

- Projektového manažéra OZ SYTEV

Moniku Haľamovú a to od 18. 03. 2021

- Revízora OZ SYTEV

Danielu Židekovú a to od 01. 03. 2021

d) Ukladá:

- Patrikovi Hyllovi povinnosť do 17. 03. 2021 vrátiť emailovú schránku organizácií SYTEV.


Zapisovala: Zuzana Gabrišová

………………………………...

I. Overovateľ: Matúš Maljar ………………………………..

II. Overovateľ: Janka Pohančeniková …………………………………


SPRÁVA REVÍZORA OZ SYTEV ZA ROKY 2019 - 2020

Revízorka OZ SYTEV, Daniela Žideková v rokoch 2019 a 2020 dohliadala na činnosť vykonanú orgánmi

OZ SYTEV v priebehu roka. Revízorka sa zúčastnila aktivít organizácie.

Revízorka prehliadla vybranú dokumentáciu v rokoch 2019 a 2020 a skonštatovala, že v rámci kontroly

neboli zistené žiadne porušenia účtovníctva a hospodárenia OZ SYTEV.

Správu predkladá:

Daniela Žideková, revízorka OZ SYTEV

V Kysuckom Novom Meste dňa 25. 02. 2021

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!