05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ԳՐԱՆՑԵ՛Ք

ՄԱՐԻԱՄ

Ֆլեյտայի ուժը վերելքի մեջ է Հայաստանում

Անցյալ ամիս, ԱԱՀ-ի երիտասարդ գյումրեցի 14-ամյա Մարիամը

ընտրվել է մասնակցելու Ռուսաստանի Սամարա քաղաքի Յուրի

Բաշմեթի անվան հեղինակավոր ակադեմիայի ամառային

դասընթացներին։

Նա ոչ միայն հաջողությամբ ընտրվել է, այլև ստացել է

դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝

ամբողջական կրթաթոշակ, վարպետության դասերի

մասնակցելու հնարավորություն, ուղևորության ծախսեր,

սնունդ և կացարան։

ԱԱՀ-ն ամբողջովին հոգացել է Մարիամի շաբաթական երկու

ժամ տևողությամբ ֆլեյտայի դասերը՝ Հայաստանի

ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ֆլեյտայի մասնագետ Նարեկ

Ավագյանի մոտ, և տրամադրել է ֆլեյտա՝ Լոնդոնի Royal

of Music-ի Woodwind-ի ղեկավար Սայմոն Չաննինգի

College

կողմից ։

<<Ամբողջական

կրթաթոշակ՝

ներառելով

վարպետության դասեր,

ճանապարհորդության

ծախսեր,

սնունդ և կեցություն >>

Սամարայում Մարիամը կսովորի միջազգային ճանաչում

ունեցող իռլանդացի ֆլեյտահար և մանկավարժ

Գարեթ ՄքԼիառննի մոտ։

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!