05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

17

ԱԱՀ ստեղծագործական

կենտրոն

Շնորհիվ բազմաթիվ տեղական

կազմակերպությունների և Սփյուռքի հետ

համագործակցության, Ատգեն Արմենյան

Հիմնադրամի գործունեությունը Վայոց

ձորում մշտապես հաջողություններ է

գրանցում: Անտուանը թվարկել է (էջ 7) մեր

իրականացրած աշխատանքներից

որոշները, սակայն դրանք ավելին են, քան

նշվել է: Եղեգնաձոր քաղաքում

գործունեության մեր ութ տարիների

ընթացքում ստեղծեցինք մրցանակակիր

երգչախումբ, որի անդամների համար

շաբաթական երկու անգամ կազմակերպում

ենք դաշնամուրի, երաժշտության

պատմության և սոլֆեջիոյի դասընթացներ:

Մեր գործիքակազմը հետևյալն է՝ 2 քանոն,

7 ջութակ, 6 դաշնամուր, 2 ֆյեյտա, որոնք

բոլորը նախատեսված են երաժշտական

կրթության մեջ ընգրկված երեխաների

համար: Ծրագրի արդյունքում այժմ մենք

ունենք 6 տաղանդավոր երիտասարդներ,

ովքեր իրենց երաժշտական երազանքները

իրականացնում են Երևանի երաժշտական

հաստատություններում՝ հիմնականում

ստանալով ամբողջական կրթաթոշակ:

Անցյալ աշնանը, Ատգեն Արմենյան

Հիմնադրամի հավատարիմ նվիրատուներ

Թոնի և Ջոզելին Հալեպլիների կողմից

աջակցություն տրամադրվեց Եղեգնաձոր

համայնքին: Երաժշտական սենյակը,

որտեղ ժողովրդական երգ է ուսուցանվում,

ամբողջությամբ վերանորոգվեց, իսկ մեր

երաժշտական ծրագրին տրամադրվեց

համակարգիչ և սմարթ հեռուստացույց,

որպեսզի հեշտացվի հաղորդակցությունը,

ինչպես նաև հնարավոր լինի նոր

տեխնոլոգիաներով կազմակերպել

երաժշտության պատմության

դասընթացները:

Ա Ա Հ Ս Տ Ե Ղ Ծ Ա Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ա Ն

Կ Ե Ն Տ Ր Ո Ն

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!