05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ատգեն Արմենյան Հիմնադրամը աջակցում

է նաև Եղեգնաձորի համայնքային

թատրոնի տնօրեն Հրաչ Հովհաննիսյանին

այն ակնկալիքով, որ նրա ուսանողները

Ֆրանկոֆոնիայի տոնակատարությունների

ժամանակ կգրանցեն հաջողություններ

ինչպես Երևանի, այնպես էլ Գյումրու

թատերական բեմերում: Ատգեն Արմենյան

Հիմնադրամը կրթական այցեր

կազմակերպելով՝ հնարավորություն է

ընձեռում իր ուսանողներին ստանալ

մշակութային գիտելիքներ: Նրանք այցելում

են օպերաներ, համերգներ, թանգարաններ

և արվեստի պատկերասրահներ: Այս

ապրիլին Վայոց ձորի թատրոնի և

երաժշտական խմբի մեր տաղանդավոր

ուսանողները հնարավորություն ունեցան

ներկա գտվելու մայրաքաղաք Երևանի

մշակութային զանազան վայերում: Շուրջ

40 երիտասարդներ այցելեցին Արվեստի և

Գրականության պետական թանգարան,

Կոմիտասի թանգարան, և սիրիահայկական

ռեստորաններից մեկում ճաշելուց հետո՝

այցելեցին Մալյանի թատրոն, ուր ներկա

եղան Աղասի Այվազյանի <<Ցեղի

ֆիզոլոգիան>> ներկայացմանը: Ատգեն

Արմենյան Հիմնադրամի երիտասարդները

ոչ միայն դիտեցին ներկայացումը, այլ նաև

ներկայացումից առաջ և հետո ջերմ

հանդիպում և զրույց ունեցան

դերասանների հետ: Մենք վստահաբար

կարող ենք նշել, որ մեր ուսանողներն և

ուսուցիչները տուն են վերադարձել լի

տպավորություններով:

Ա Ա Հ Ս Տ Ե Ղ Ծ Ա Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ա Ն

Կ Ե Ն Տ Ր Ո Ն

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!