05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<<La Paix>> Հաջողություն Գյումրիում

ԳՐԱՆՑԵ՛Ք

Մեր աջակցությունը թատրոնի տնօրեն Հրաչին իր արագ արդյունքներն է

գրանցում

Երբ անցյալ տարի Եղեգնաձորում հանդիպեցինք Հրաչին և

նրա թատերական խմբին, մենք ցնցված էինք, թե ինչ

հաջողություններ է նա գրանցել, առաջին հերթին այդքան

հեռավոր համայնքում, և երկրորդ՝ նվազագույն ռեսուրսներով

և աջակցությամբ: Հետևաբար, Ատգեն Արմենյան Հիմնադրամի

ներկայացուցիչներ Անտուանը և Շեյլան հսկայական

աշխատանք իրականացրեցին և գտան մի պատրաստակամ

հովանավոր Իրանից, ով այցելեց Հայաստան և տեղում

հնարավորություն ունեցավ ծանոթանալ իրավիճակին: Այս

մենք կարողացանք քաղաքում պահել Հրաչին,

աջակցությամբ,

իսկ նա էլ իր հերթին առավելագույն ուժերն է ներդնում իր

Այնքա՜ն շատ տաղանդավոր ուսուցիչներ և

աշխատանքում:

դերասաններ ստիպված են լինում փնտրել աշխատանք ոչ

իրենց բնագավառում ՝ սեփական ապրուստը համար:

հոգալու

Ֆրանսերեն La Paix լեզվով ներկայացումը ընտրվեց

ցուցադրվելու միջոցառմանը, Ֆրանկոֆոնիայի որը նախորդ

ամիս տեղի Գյումրիում:

ունեցավ

<<Այնքա՜ն շատ

տաղանդավոր

ուսուցիչներ և

դերասաններ

ստիպված են լինում

փնտրել աշխատանք

ոչ իրենց

բնագավառում ՝

սեփական

ապրուստը հոգալու

համար>>

Հոկտեմբերին թատերախումբը

կներկայացնի այս ներկայացումը

նաև Ֆրանկոֆոնիայի

գագաթնաժողովում:

Մենք հուսով ենք, որ

Հայաստանում այս դրական

շարժման հետ մեկտեղ,

մշակութային կրթությունը նոր

բարձրունքներ կգրանցի և

միգուցե ԱԱՀ-ի

նմանատիպ աշխատանքները

կորդեգրվեն և

ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա

կդրվեն։

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!