05.03.2021 Views

Atken Magazine 2018 (Armenian version)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

23

Պտղաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում տեղի այգեգործները նաև

հնարավորություն ունեն այգիներ հիմնելու համար ձեռք բերել լավագույն որակի տնկիներ։

Այգեգործների մեծամասնության համար ինտենսիվ այգու տեխնոլոգիան նորություն է։ Այն ունի

հետևյալ առավելությունները՝ 3-րդ տարվանից սկսած բերքահավաք կոմերցիոն նպատակով

(սովորաբար 4-ից 5 տարի հետո են այգիները առաջին բերքը տալիս), հեշտ մշակում (էտն ավելի

պարզ ու հեշտ է կատարվում) և ավելի շատ ու միաչափ որակյալ բերքի ստացում։

ԱԱՀ-ի ծրագրերը չեն սահմանափակվում միայն այգիներով։ Ֆոնդերն ուղղվում են նաև

տնկանյութի ստացման համար պատվաստակալների զարգացմանը, սառնարանային

տնտեսությունների և արևային չորանոցների կառուցմանը՝ միավորելով ԱԱՀ-ի և այգեգործների

ջանքերը։ Իհարկե, ի՞նչ պտղաբուծություն առանց մեղուների։ Ուստի Թոնին ձեռք է բերել

մեղվաընտանիքներ և մեղվափեթակներ, որոնք բաժանվել են տարբեր ընտանիքների՝

կրկնապատկելով նրանց տարեկան եկամուտը։ Վերջերս, 30 կգ մեղր նաև նվիրաբերվեց

Հայաստան-Նախիջևան սահմանի զինվորներին։

Շվեյցարական HEKS-EPER, նիդեռլանդական PUM և այլ կազմակերպություններից ձեռք բերած

Սյունիք ՀԿ-ի գիտելիքն հիմնարար ու կարևոր են մարզի պտղաբուծության ներկա և

Ա Յ Գ Ե Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն

Զ Ա Ր Գ Ա Ց Ո Ւ Մ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!