17.03.2021 Views

Katalog Radovednih pet 2021/22

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ŠOLSKO LETO 2021/22

RADOVEDNIH PET

Najbolj priljubljena medpredmetno

usklajena učna serija

za 4. in 5. razred

Pester nabor kompletov in

bogato interaktivno gradivo

Najbogatejši komplet

podpore za učitelje

Nov učbenik za

gospodinjstvo v 5. razredu


UČITELJI PRIPOROČAJO

Spoštovane učiteljice,

spoštovani učitelji!

Najbolj priljubljena medpredmetno usklajena učna

serija Radovednih pet, ki jo v šolskem letu 2020/21

v 4. in 5. razredu uporabljajo učitelji na 386

matičnih šolah, celotni ekipi ustvarjalcev vsako

leto daje nov zagon za bogatitev in razvoj –

ves čas skupaj z vami, učitelji praktiki. Tudi letos

smo za vas pripravili nekaj novega. Več o tem

v nadaljevanju.

Pred vami je katalog, v katerem vam predstavljamo

vse, kar potrebujete za dinamičen in ustvarjalen

pouk po vaši meri in po meri učencev.

Celotno serijo Radovednih pet odlikujejo

premišljena medpredmetna usklajenost učbenikov

in samostojnih delovnih zvezkov, pestro

interaktivno gradivo na spletu za učence in

učitelje, številne brezplačne priloge ter najbogatejši

komplet podpore za učitelje.

Tudi serija Radovednih pet gre v korak s

časom. Z veseljem in ponosom tako že danes

napovedujemo, da v prihajajočem letu načrtujemo

celostno prenovo učne serije, da bo še bolj

prilagojena vam in vašim potrebam. Zato vas

vljudno vabimo k izpolnitvi vprašalnika, s pomočjo

katerega bomo zbrali vaše želje in predloge, kako

še izboljšati in nadgraditi med učitelji in učenci

tako priljubljeno gradivo.

Prepričana sem, da vse, ki prvič poučujete

v 4. in/ali 5. razredu in serije Radovednih pet še ne

poznate, zanimajo predvsem izkušnje učiteljev,

ki s serijo že poučujejo. Vsi, ki serijo že uporabljate,

pa boste v mnenjih učiteljev, objavljenih v katalogu,

gotovo ponovno našli potrditev za svojo izbiro.

Lepo vas pozdravljam.

Mag. Mojca Urankar Počkaj

urednica serije Radovednih pet

Založba Rokus Klett

»Serijo Radovednih pet odlikujejo odlične

multimedijske in interaktivne vsebine, še posebej

pri naravoslovju in tehniki ter družbi. Učence zelo

motivirajo ogledi filmčkov. Radi rešujejo naloge v

vseh dostopnih gradivih in samostojnih delovnih

zvezkih (v elektronski obliki), saj so ti odlično

pripravljeni. Učiteljem pa so v veliko pomoč

rešitve za SDZ.«

Marjeta Bilban, OŠ Livada Ljubljana

»S serijo Radovednih pet sem kot učiteljica

zelo zadovoljna, saj jo odlikujejo privlačno

oblikovanje, bogato slikovno gradivo, generator

testov KlikTEST in mapa Učitelj učitelju, ki je res

dragocena, saj gre za izmenjavo mnenj, idej in

gradiva med učitelji praktiki. Najbolj od vsega pa

me prepriča interaktivno gradivo, ki je učencem

zelo blizu, saj s pomočjo videovsebin, slikovnega

gradiva in animacij lažje usvajajo snov. Učitelju

pa pomaga pri prihranku časa, saj mu primernih

videovsebin in slikovnega gradiva ni treba iskati na

spletu.«

Petra Zupančič, OŠ Domžale

»Gradiva vsebujejo naloge in situacije iz

vsakdanjega življenja, se medpredmetno

povezujejo, teme zajemajo vse regije Slovenije,

vsebinsko so pregledne, slikovno ustrezne in z

lahkoto se diferencirajo, z njimi uresničujemo vse

cilje iz učnega načrta.«

Katja Habjanič, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,

Podružnica Cven

»Kot zadovoljna uporabnica serije Radovednih

pet uporabljam prav vse, kar serija ponuja, saj

interaktivne vsebine, priprave … zadovoljijo moje

potrebe in so mi več kot v pomoč. Moji učenci

obožujejo filmčke, ki sledijo vsebinam pri družbi

ter naravoslovju in tehniki. Po navadi se v začetku

ure zasliši vzklik ‚So danes kakšni filmčki?‘, saj jih

nestrpno pričakujejo. Pri seriji Radovednih pet se

na enem mestu srečajo kakovost, uporabnost,

bogat izbor vsebin in strokovnost.«

Natalija Čerček, OŠ borcev za severno mejo

Maribor

»Serijo Radovednih pet uporabljam že od nastanka

in sem z njo zelo zadovoljna. Gradivo, ki je v

tematskih sklopih medpredmetno usklajeno, mi

ponuja veliko prednost v obliki hitre in sistematične

priprave na pouk ter dodatnih možnosti za

utrjevanje, ustvarjanje in projektno delo. Pri delu

mi je v veliko pomoč bogato interaktivno gradivo,

tako mi slik in posnetkov ni treba iskati drugje.

Učencem pa so najbolj všeč prikupni junaki

in se hitro poistovetijo z njimi.«

Damjana Benigar Kaluža, OŠ Antona Žnideršiča

Ilirska Bistrica

»Končno nekaj uporabnega, nekaj, kar prihaja

iz vrst učiteljev. Zelo rada delam po tem gradivu.

Vse je pregledno in zbrano skupaj, od filmčkov

do nalog.«

Milena Stojčovski, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

2


NOVI UČBENIK ZA GOSPODINJSTVO

V 5. RAZREDU

Dvema že odlično sprejetima izdajama, Zbirki

aktivnosti s prilogami in interaktivnim gradivom

za učence ter Kompletu tekstilij za učitelje,

se je v marcu 2020 pridružil nov učbenik

za gospodinjstvo v 5. razredu z naslovom

Gospodinjstvo za vsak dan 5.

Učbenik je nastal v sodelovanju z vami, učitelji.

Odlikujejo ga jasno razložena in privlačno

predstavljena vsebina z vključenimi grafičnimi

elementi, ki učencem olajšajo učenje,

ter predlogi za dejavnosti in spodbujanje

aktivnosti učencev pri spoznavanju vodenja

gospodinjstva. Duhovite motivacijske izjave

junakov serije Radovednih pet učence na

zanimiv in hudomušen način popeljejo

v novo učno snov.

Učbenik

Gospodinjstvo za vsak dan 5

Komplet tekstilij

za učitelje

Zbirka aktivnosti

za učence

Samostojni delovni zvezek

Gradim slovenski jezik 4 -

izdaja s plusom

Samostojni delovni zvezek

Gradim slovenski jezik 5 -

izdaja s plusom

KOMPLETI ZA 4. IN 5. RAZRED

PO VAŠI MERI

Že pripravljeni kompleti gradiv iz serije Radovednih pet

(za vsak razred jih je na voljo sedem, predstavljeni

so na straneh 8–11) so naši predlogi in ste jih

učitelji odlično sprejeli.

Za šolsko leto 2021/22 smo pripravili možnost,

da za 4. in 5. razred sestavite lastni učenčev komplet,

v katerem lahko zamenjate:

• samostojni delovni zvezek za slovenščino

iz serije Radovednih pet za samostojni delovni zvezek

Gradim slovenski jezik 4 oz. 5 – izdaja s plusom

Založbe Rokus Klett,

• samostojni delovni zvezek za matematiko

iz serije Radovednih pet za delovni učbenik

Matematika 4 oz. 5 založbe Modrijan izobraževanje.

Delovni učbenik

Matematika 4

Delovni učbenik

Matematika 5

Če se boste odločili za zamenjavo, to sporočite našim

izobraževalnim svetovalcem (kontaktni podatki so na

zadnji strani), ki vam bodo podali nadaljnja navodila.

3


Najbogatejša podpora za učitelje

Serija Radovednih pet je veliko več kot le komplet tiskanega in elektronskega učnega gradiva z bogatimi

interaktivnimi in multimedijskimi vsebinami. Učiteljem prinaša vse, kar potrebujejo pri pouku in pripravi nanj,

ter jim ponuja celostno podporo. Kompleti in bogato podporno gradivo na www.radovednih-pet.si so zasnovani

tako, da učitelja vodijo od prve do zadnje minute vsake učne ure – od prvega do zadnjega šolskega dne.

KlikTEST – BREZPLAČNI SPLETNI GENERATOR

TESTOV ZA 4. IN 5. RAZRED

V brezplačni spletni rešitvi na www.radovednih-pet.si uporabniki serije

Radovednih pet preprosto izberete naloge iz nabora nalog z rešitvami

in jih v samo šestih korakih združite v preverjanje ali ocenjevanje znanja,

delovni list ali učni list, z naborom dodatnih nalog za posameznega

učenca ali skupino (v formatu doc). Vse to za izbrani predmet, vsebinski

sklop, nabor učnih ciljev in za tri različne zahtevnostne stopnje. Za vse,

ki imate raje klasično obliko, so naloge na voljo tudi v obliki Wordovega

dokumenta (Zbirka nalog za preverjanje in ocenjevanje) v razdelku

Dodatno gradivo.

BOGATO INTERAKTIVNO GRADIVO

Serijo odlikuje bogato interaktivno gradivo. Učiteljev dostop

do gradiva v osnovni in napredni obliki je samodejno urejen

na osnovi uradnega seznama gradiv, ki ste jih izbrali za učence.

Za aktivacijo dostopa za eno šolsko leto (do 31. avgusta) na

vstopni strani www.radovednih-pet.si kliknite na gumb

Prijava, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom.

Več informacij glede dostopa vas čaka na strani 7.

PREIZKUŠENE UČNE PRIPRAVE

Prihranite svoj dragoceni prosti čas, ki ste ga prej namenjali pripravi na

pouk. Predlogi priprav za poučevanje s serijo Radovednih pet (letna

priprava, tedensko načrtovanje in urne priprave po predmetih)

so napisani v obliki Wordovih dokumentov in jih lahko prilagodite

svojemu načinu poučevanja ter dinamiki v posameznem razredu.

Najdete jih na www.radovednih-pet.si, v razdelku Dodatno gradivo.

4


BOGATO DODATNO GRADIVO

Serija prinaša tudi niz dodatnih gradiv, kot so

Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje matematike za

4. in 5. razred, Z glavo na kolo – priročnik

za pripravo na kolesarski izpit ter Zbirka

aktivnosti s prilogami in interaktivnim

gradivom za pouk gospodinjstva

v 5. razredu.

Vse, kar potrebujem,

na enem mestu!

BRALNE STRATEGIJE –

PRIROČNIK ZA UČITELJA

Priročnik avtoric dr. Sonje Pečjak in Mire

Kramarič učiteljem predstavlja strategije,

ki vodijo k dobremu razumevanju besedila,

in didaktične pristope pri poučevanju

bralnih strategij. Namenjen je rabi ob

gradivu za razvijanje bralne pismenosti,

ki je brezplačno priloženo kompletom

(škatlam) serije Radovednih pet s petimi

oz. štirimi samostojnimi delovnimi zvezki

za 4. oz. 5. razred. Priročnik ni brezplačen

in stane 19,90 EUR. Lahko se uporablja

tudi samostojno.

BREZPLAČNA

IZOBRAŽEVALNA SREČANJA

Serija Radovednih pet že vrsto let

združuje uporabnike na brezplačnih

izobraževalnih srečanjih. 6. Akademija

Radovednih pet bo potekala v obliki

spletnih delavnic.

NOVO! TOKRAT NA SPLETU.

MOJ DNEVNIK 2021/22

Vsem učiteljem, ki bodo v 4. in

5. razredu poučevali z gradivi serije

Radovednih pet, bomo konec avgusta

podarili praktičen dnevnik, v katerem

so razpredelnice za urnike, koledar,

prostor za dnevne zapiske in veliko

strani za beležke.

MAPA UČITELJ UČITELJU

Mapa Učitelj učitelju na www.radovednih-pet.si (v razdelku

Dodatno gradivo) je namenjena izmenjavi gradiv med učitelji.

Do te mape lahko dostopajo le učitelji. V njej so prispevki učiteljic

in učiteljev, ki že uporabljajo serijo in so nam zaupali podrobnosti

svojega ustvarjalnega dela, predloge preverjanj in ocenjevanj

ter zanimive projekte.

5


Izobraževalni portal

www.radovednih-pet.si

Serijo Radovednih pet odlikuje bogato interaktivno gradivo za učitelje in učence

na izobraževalnem portalu www.radovednih-pet.si. Gradivo je na voljo

v OSNOVNI in NAPREDNI obliki.

Na www.radovednih-pet.si tako najdete:

• elektronske samostojne delovne zvezke,

• elektronske učbenike in berili,

• gradivo za vsak predmet tudi v napredni

interaktivni obliki z multimedijskimi

vsebinami,

• bogato dodatno gradivo (samo za učitelje).

Gradivo v OSNOVNI obliki je

vsebinsko in oblikovno enako

tiskanemu gradivu, ima pa dodano

preprosto orodjarno s številnimi

praktičnimi orodji.

Gradivo v NAPREDNI obliki

sestavljajo multimedijske

interaktivne strani, obogatene

z avdio- in videoposnetki,

animacijami, interaktivnimi

nalogami in drugimi dodatki.

galerija fotografij

videoposnetki

avdioposnetki animacije interaktivne nalog

6


BOGATO GRADIVO V NAPREDNI OBLIKI

4. RAZRED NIT MAT SLJ DRU GUM BERILO

2050

MULTIMEDIJSKIH

IN INTERAKTIVNIH

VSEBIN

Interaktivne strani 90 202 237 105 53 67

Interaktivne naloge

in naloge za preizkuse

33 255 91 37 12 —

Avdio- in videoposnetki 75 — 10 15 85 124

Animacije 36 26 1 10 3 —

Fotografije in ilustracije 438 271 199 362 177 106

5. RAZRED NIT MAT SLJ DRU GUM BERILO

Interaktivne strani 77 217 277 176 53 54

Interaktivne naloge

in naloge za preizkuse

101 720 720 78 26 —

Avdio- in videoposnetki 75 — 9 19 107 54

Animacije 10 37 — 19 4 —

Fotografije in ilustracije 451 860 366 522 231 109

NAVODILA ZA DOSTOP DO GRADIVA NA

www.radovednih-pet.si

Na vstopni strani www.radovednih-pet.si kliknite na gumb Prijava, vnesite svoj

e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal www.radovednih-pet.si dostopate

prvič, kliknite na povezavo Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke.

Tako se boste registrirali in ustvarili svoj uporabniški račun ter lahko dostopali do gradiva.

Ste za učence izbrali komplet Radovednih pet?

Če ste za učence izbrali enega izmed SEDMIH kompletov, vas na portalu čakajo:

• gradiva za vse predmete iz kompleta v osnovni in napredni obliki,

• učbeniki in/ali berilo, če jih imate v učbeniškem skladu, v osnovni in napredni obliki.

Ste za učence izbrali samo posamezne samostojne delovne zvezke Radovednih pet?

Če ste za učence izbrali posamezne samostojne delovne zvezke za izbrane predmete

(ne kompleta), vas na portalu čakajo:

• gradiva za izbrane predmete v osnovni in napredni obliki.

Imate za izbrane predmete učbenike in/ali berilo Radovednih pet v učbeniškem

skladu?

Če imate v skladu za izbrane predmete katerega izmed učbenikov in/ali berilo in učenci

ne uporabljajo samostojnih delovnih zvezkov, vas na portalu čakata:

• učbenik za izbrani predmet in/ali berilo v osnovni obliki, pri berilu in učbenikih za SLO

in GUM pa tudi gradivo v napredni obliki.

e

Želite kupiti učiteljevo kodo za enoletni dostop do gradiva v napredni obliki na

www.radovednih-pet.si?

Če niste izbrali kompleta ali posameznega samostojnega delovnega zvezka Radovednih

pet in bi za določene predmete v šolskem letu 2021/22 želeli imeti polni enoletni dostop

do osnovne in napredne oblike gradiv, lahko na spletni strani nakup.rokus-klett.si kupite

učiteljevo kodo, ki omogoča dostop za eno šolsko leto. Cena posamezne kode (za

posamezen predmet) je 60 EUR (za vsako gradivo – učbenik, berilo, samostojni delovni

zvezek – serije Radovednih pet za posamezen razred vam bomo priznali 10-odstotni

popust; popusti se seštevajo).

7


Kompleti za 4. razred

KOMPLET PETIH SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v štirih delih)

• naravoslovje in tehniko

• družbo

• glasbeno umetnost

EAN: 3831075925243

Cena: 56,00 €

+ brezplačne priloge:

• raziskovalni knjižici Voda in Preteklost

za izvedbo medpredmetnih projektov

• gradivo za razvijanje bralne pismenosti

• dvostranski zemljevid Slovenije

• beležka z vsebinskimi dodatki

• Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog

za ponavljanje in utrjevanje matematike

• Z glavo na kolo, priročnik

za pripravo na kolesarski izpit

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET PETIH SDZ-JEV IN PRIROČNIK

S PRAKTIČNIM GRADIVOM ZA NIT

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v štirih delih)

• naravoslovje in tehniko

• družbo

• glasbeno umetnost

• priročnik s praktičnim

gradivom za izvedbo

dejavnosti pri NIT

EAN: 3831075927223

Cena: 65,00 €

+ brezplačne priloge:

• raziskovalni knjižici Voda in Preteklost

za izvedbo medpredmetnih projektov

• gradivo za razvijanje bralne pismenosti

• dvostranski zemljevid Slovenije

• beležka z vsebinskimi dodatki

• Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog

za ponavljanje in utrjevanje matematike

• Z glavo na kolo, priročnik

za pripravo na kolesarski izpit

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET ŠTIRIH SDZ-JEV IN PRIROČNIK

S PRAKTIČNIM GRADIVOM ZA NIT

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v štirih delih)

• naravoslovje in tehniko

• družbo

• priročnik s praktičnim

gradivom za izvedbo

dejavnosti pri NIT

EAN: 3831075927230

Cena: 56,00 €

+ brezplačne priloge:

• raziskovalni knjižici Voda in Preteklost

za izvedbo medpredmetnih projektov

• gradivo za razvijanje bralne pismenosti

• dvostranski zemljevid Slovenije

• beležka z vsebinskimi dodatki

• Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog

za ponavljanje in utrjevanje matematike

• Z glavo na kolo, priročnik

za pripravo na kolesarski izpit

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

8


MALI KOMPLET

BREZPLAČNO

PRILOGA

ZA UČENCE

JE ŽE VKLJUČENA

V KOMPLET.

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v štirih delih)

• naravoslovje in tehniko

• družbo

EAN: 3831075928343

Cena: 47,00 €

+ brezplačna priloga:

• Zbirka osnovnih in

zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje

matematike

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET A

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v štirih delih)

• naravoslovje in tehniko

EAN: 3831075928350

Cena: 39,00 €

+ brezplačna priloga:

• Zbirka osnovnih in

zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje

matematike

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET B

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v štirih delih)

• družbo

EAN: 3831075928367

Cena: 39,00 €

+ brezplačna priloga:

• Zbirka osnovnih in

zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje

matematike

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET C

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v štirih delih)

• glasbeno umetnost

EAN: 3831075928374

Cena: 39,00 €

+ brezplačna priloga:

• Zbirka osnovnih in

zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje

matematike

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

9


Kompleti za 5. razred

KOMPLET PETIH SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v treh delih)

• naravoslovje in tehniko

• družbo

• glasbeno umetnost

EAN: 3831075927346

Cena: 59,00 €

+ brezplačne priloge:

• gradivo za razvijanje bralne pismenosti

• dvostranski zemljevid Slovenije

• beležka z vsebinskimi dodatki

• Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog

za ponavljanje in utrjevanje matematike*

• Z glavo na kolo, priročnik

za pripravo na kolesarski izpit

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET PETIH SDZ-JEV IN PRIROČNIK

S PRAKTIČNIM GRADIVOM ZA NIT

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v treh delih)

• naravoslovje in tehniko

• družbo

• glasbeno umetnost

• priročnik s praktičnim

gradivom za izvedbo

dejavnosti pri NIT

+ brezplačne priloge:

• gradivo za razvijanje bralne pismenosti

• dvostranski zemljevid Slovenije

• beležka z vsebinskimi dodatki

• Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog

za ponavljanje in utrjevanje matematike*

• Z glavo na kolo, priročnik

za pripravo na kolesarski izpit

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

EAN: 3831075927247

Cena: 68,00 €

KOMPLET ŠTIRIH SDZ-JEV IN PRIROČNIK

S PRAKTIČNIM GRADIVOM ZA NIT

10

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v treh delih)

• naravoslovje in tehniko

• družbo

• priročnik s praktičnim

gradivom za izvedbo

dejavnosti pri NIT

EAN: 3831075927254

Cena: 59,00 €

+ brezplačne priloge:

• gradivo za razvijanje bralne pismenosti

• dvostranski zemljevid Slovenije

• beležka z vsebinskimi dodatki

• Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog

za ponavljanje in utrjevanje matematike*

• Z glavo na kolo, priročnik

za pripravo na kolesarski izpit

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

*BREZPLAČNO

PRILOGA

ZA UČENCE

JE ŽE VKLJUČENA

V KOMPLET.


UČNO SERIJO RADOVEDNIH PET

odlikujeta premišljena medpredmetna usklajenost

in bogato interaktivno gradivo na spletu. Gradivo

omogoča izvedbo zanimivega pouka, lažje povezovanje

in nadgrajevanje znanja z različnih predmetnih področij

ter posledično lažje učenje v šoli in doma.

www.radovednih-pet.si

13,00 EUR

Založba Rokus Klett, d. o. o.

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/513 46 00

Faks: 01/513 46 99

E-pošta: rokus@rokus-klett.si

www.rokus-klett.si

GUM SDZ R5 5 ZA TISK.indd 1,3 22/07/16 11:02

MALI KOMPLET

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v treh delih)

• naravoslovje in tehniko

• družbo

EAN: 3831075928381

Cena: 47,00 €

+ brezplačna priloga:

• Zbirka osnovnih in

zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje

matematike

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET A

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v treh delih)

• naravoslovje in tehniko

EAN: 3831075928398

Cena: 39,00 €

+ brezplačna priloga:

• Zbirka osnovnih in

zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje

matematike

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET B

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v treh delih)

• družbo

EAN: 3831075928404

Cena: 39,00 €

+ brezplačna priloga:

• Zbirka osnovnih in

zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje

matematike

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

KOMPLET C

5

Samostojni delovni zvezek

Samostojni delovni zvezek

Radovednih pet

Glasbena umetnost 5

V kompletu so samostojni

delovni zvezki za:

• slovenščino (v dveh delih)

• matematiko (v treh delih)

• glasbeno umetnost

+ brezplačna priloga:

• Zbirka osnovnih in

zahtevnejših nalog za

ponavljanje in utrjevanje

matematike

Radovednih pet – Glasbena umetnost

EAN: 3831075928411

Cena: 39,00 €

+ koda za dostop do

www.radovednih-pet.si

11


TISKANI UČBENIKI IN BERILI

Odlična izbira ob možnosti menjave učbenikov v učbeniškem skladu! Poleg samostojnih delovnih

zvezkov lahko v pouk vključite tudi tiskane učbenike (za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje

in tehniko, glasbeno umetnost in gospodinjstvo) ter berili iz serije Radovednih pet za 4. in 5. razred.

4. RAZRED

5. RAZRED

Radovednih pet

Gospodinjst vo

za vsak dan

UČBENIK

za gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole

5

Imate dodatna vprašanja?

Na voljo so vam naši izobraževalni svetovalci, ki vas lahko obiščejo na šoli, za nasvet ali

dodatno razlago pa se lahko obrnete tudi na urednico serije Radovednih pet.

Marinka Velikanje

izobraževalna svetovalka

031 725 534

marinka.velikanje@rokus-klett.si

Suada Čaušević

izobraževalna svetovalka

040 560 847

suada.causevic@rokus-klett.si

Slavica Bela

izobraževalna svetovalka

031 622 751

slavica.bela@rokus-klett.si

Blaž Hrušovar

izobraževalni svetovalec

040 767 290

blaz.hrusovar@rokus-klett.si

European

Educational

Publishers

Group

EPG

Mag. Mojca Urankar Počkaj

urednica serije Radovednih pet

mojca.urankar-pockaj@rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o.

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

telefon: 01 513 46 00

e-pošta: rokus@rokus-klett.si

www.rokus-klett.si

12

Založba Rokus Klett

je članica Evropskega združenja

šolskih založnikov (EEPG).

Na naslovu osebni.podatki@rokus-klett.si ali Založba Rokus Klett, d. o. o.,

OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana lahko kadarkoli pisno zahtevate,

da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke.

DN 210009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!