26.03.2021 Views

Evaluacija_Osobni asistent_2021_final

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EVALUACIJA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

– Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s

invaliditetom i njihovih obitelji –

U okviru projekta „Osobni asistent“, veljača 2021. godine

0


SADRŽAJ

1. UVOD ................................................................................................................................................... 1

1.1. KRATKI OPIS PROJEKTA ................................................................................................................. 2

1.2. INICIJALNI PODACI O PREDMETU EVALUACIJE ............................................................................. 3

2. OPIS KORIŠTENE METODOLOGIJE TIJEKOM EVALUACIJE .................................................................... 5

2.1. POLUSTRUKTURIRANI INTERVJU .................................................................................................. 6

2.2. UPITNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM I OSOBNE ASISTENTE ...................................................... 6

3. REZULTATI PROVEDENOG EVALUACIJSKOG PROCESA ........................................................................ 9

3.1. REZULTATI PROVEDENIH POLU-STRUKTURIRANIH INTERVJUA ................................................... 9

3.1.1. PREPORUKE EVALUACIJE NA TEMELJU POLUSTRUKTURIRANIH INTERVJUA ...................... 12

3.2. REZULTATI ANALIZE UPITNIKA ZA OSOBNE ASISTENTE.............................................................. 12

3.3. REZULTATI ANALIZE UPITNIKA ZA KORISNIKE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ........................... 14

4. ZAKLJUČAK EVALUACIJE RADA OSOBNOG ASISTENTA ...................................................................... 17

1. UVOD

1


Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (tadašnje Ministarstvo

obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) od 2006. godine kontinuirano financira

projekte pružanja usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem

invaliditeta, koji nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti u zajednici, a s ciljem

zadovoljenja njihovih potreba te jačanja socijalnog uključivanja. Putem ovog oblika podrške,

osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta dobivale su kvalitetniju njegu te se u velikom

broju slučajeva spriječila njihova institucionalizacija te ujedno podržalo pomirenje poslovnih i

obiteljskih obveza članova obitelji koji o njima skrbe. Usluga osobne asistencije se pruža i na

području Zagrebačke županije, u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom koje su sredstva

za provedbu projekata, putem javnih natječaja, dobivale iz državnog proračuna i dijela prihoda

od igara na sreću.

Projekt „Osobni asistent“, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda predstavlja

dodanu vrijednost nacionalnom programu financiranja jer se ciljna skupina proširila na način

da je veći broj osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta dobio ovu uslugu. Dodana

vrijednost je i činjenica da je veći broj osoba u nepovoljnom položaju zaposlen kao osobni

asistent, čime se doprinosi smanjenju nezaposlenosti. Uz navedeno, Projekt je doprinio

razvoju socijalnih usluga u zajednici i regionalnoj jednakosti u pružanju socijalnih usluga. Isto

tako, Projekt je doprinio prevenciji institucionalizacije korisnika usluge te podržao pomirenje

poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, istodobno omogućavajući osobama s

najtežom vrstom i stupnjem oštećenja samostalniji život i veće uključivanje u zajednicu. Projekt

je doprinio i stjecanju novih znanja i vještina korisnika i pružatelja usluga, kao i olakšavanju

pristupa obrazovanju i zapošljavanju korisnika i članova njihovih obitelji.

Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, u članku 19. potvrđuje se pravo osoba s

invaliditetom da žive neovisno i budu uključene u zajednicu s jednakim izborima kao i druge

osobe. Upravo osobni asistenti, financirani kroz ovaj Projekt, doprinijeli su provođenju

navedenog članka Konvencije.

1.1. KRATKI OPIS PROJEKTA

2


Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobe s intelektualnim teškoćama kao ciljna

skupina Projekta dolaze iz urbanih, sub-urbanih, ruralnih i uslugama nedostupnih područja

(Grad Sveti Ivan Zelina i okolna naselja) te nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti

svakodnevnog života. U to su uključeni transferi iz kolica u krevet/toalet i obrnuto, obavljanje

osnovne higijene (kupanje, tuširanje, brijanje, pranje zubi, i sl), samostalno bavljenje

aktivnostima slobodnog vremena, samostalna nabavka osnovnih namirnica, konzumacija

hrane i dr.. Također, zbog nepristupačnosti terena nisu u mogućnosti samostalno obavljati

administrativne poslove i ostale aktivnosti koje bi značile uključivanje u aktivnosti lokalne

zajednice i poticanje socijalizacije. Pomagači su uglavnom članovi najuže obitelji (roditelji,

braća i sestre), a podršku mogu pružiti u vrijeme kad njima odgovara, a ne kada je to potrebno

osobi s invaliditetom. Nerijetko su isključeni iz života zajednice te borave unutar kuće i/ili

dvorišta , slabijeg su obrazovanja i nisu u mogućnosti tražiti zaposlenje i biti zaposleni. Zbog

raspršenosti naselja od centra grada u kojem se nalaze sve institucije i ustanove, nerijetko su

lišeni mogućnosti zadovoljenja najosnovnijih potreba i vlastitog ostvarenja. Kako su pomagači

uglavnom članovi obitelji, teškoće se javljaju zbog starosti i bolesti roditelja koji fizički više nisu

u mogućnosti pratiti i zadovoljavati potrebe osobe. Kako bi se spriječila institucionalizacija

osoba s invaliditetom te povećala njihova samostalnost i mogućnosti nužno je potrebno

osigurati podršku kroz osobnog asistenta kako bi fokus bio na osobu s invaliditetom i kako bi

se kroz ovu uslugu pružila šansa za samoostvarenjem, jačanjem samostalnosti i

samopoštovanja te osposobljavanje za što samostalniji život i ostanak u matičnoj sredini.

Iskustva korisnika koji koriste uslugu osobnog asistenta već nekoliko godina, govore o većoj

samostalnosti i zadovoljstvu samih korisnika, njihovih roditelja i obitelji, ali i društvenoj dobrobiti

gdje se kroz ovaj posao doprinosi smanjenju predrasuda i stereotipa prema osobama s

invaliditetom. Korisnici su postali aktivniji u društvenoj zajednici kojoj primarno pripadaju,

započeli su aktivan život u zajednici kroz uključivanje u sportske, kulturne i druge aktivnosti.

Ovim se Projektom nastavlja usluga osobnog asistenta i za osobe s intelektualnim teškoćama

u zajednici što uvelike doprinosi njihovom samoostvarenju i podršci njima i njihovim

skrbnicima. Tijekom trajanja Projekta proveden je polu-strukturirani intervju online metodom

(zbog epidemioloških razloga), prikupljene su informacije o Projektu kroz strukturirana pitanja

(prikazana tabelarno) te su provedeni upitnici za korisnike/roditelje/skrbnike osobne asistencije

i osobne asistente. U svrhu osiguravanja kvalitete usluge održana je Edukacija osobnih

asistenata i Edukacija korisnika usluge osobne asistencije. Ulaganjem EU sredstava u Projekt

izravno se doprinijelo ostvarenju općeg i specifičnog cilja Poziva. Projekt je u skladu s

Konvencijom o pravima osoba invaliditetom UN, Strategijom 2020 i svim relevantnim

zakonskim i podzakonskim aktima kojima se reguliraju prava osoba s invaliditetom.

1.2. INICIJALNI PODACI O PREDMETU EVALUACIJE

3


OSNOVNI PODACI ZA EVALUACIJU

Ukupan broj osobnih asistenata

Broj korisnika usluge osobne asistencije

10 (ukupno 14 tijekom trajanja projekta)

11 (ukupno 13 tijekom trajanja projekta)

2 osobe s tjelesnim invaliditetom

9 osoba s intelektualnim teškoćama

Tehničke informacije o usluzi osobne

asistencije

Usluga osobne asistencije se pružala

tijekom 24 mjeseca.

Satnica rada osobnih asistenata iznosila je 4

sata dnevno za svakog pojedinog korisnika

usluge osobne asistencije

9 osobnih asistenata zaposleno je temeljem

Ugovora o radu, na nepuno radno vrijeme za

9 korisnika usluge osobne asistencije, a 1

osobni asistent zaposlen je temeljem

Ugovora o radu, na puno radno vrijeme za 2

korisnika usluge osobne asistencije

Tijekom cijele provedbe projekta 2 osobna

asistenta bila su zaposlena temeljem

Studentskog Ugovora.

Geografska rasprostranjenost korisnika

usluge osobne asistencije

Kronološka dob osobnih asistenata

Usluga osobne asistencije pružala se na

području Grada Zagreba, Zagrebačke

županije, Varaždinske Županije, Sesveta,

Grada Sveti Ivan Zelina i Brezničkog Huma

Osobni asistenti su u rasponu kronološke

dobi 24 – 54 godine.

Prosjek godina iznosi 42,7.

Kronološka dob korisnika osobne

asistencije

Korisnici osobne asistencije su u rasponu

kronološke dobi 28 – 50 godina.

Prosjek godina iznosi 33,6.

Opis korisnika usluge osobne asistencije Korisnike usluge osobne asistencije čini

ukupno 11 osoba od kojih 9 s intelektualnim

teškoćama i 2 osobe s tjelesnim

invaliditetom, od kojih 1 muška, a 10 ženskih

osoba.

4


Način selekcije osobnih asistenata

Način selekcije osobnih asistenata sukladan

je kriterijima Poziva – osoba koja će biti

zaposlena kao osobni asistent mora imati

najmanje završenu srednju školu ili osnovnu

školu i završen tečaj njegovatelja te ne smije

biti član obitelji korisnika usluge osobne

asistencije.

Navedeni kriteriji su provjeravani kroz

selekcijski postupak koji je uključivao intervju

i procjenu samih korisnika usluge osobne

asistencije.

Udruga Srce je oglašavala potrebu za

osobnim asistentima i omogućavala samim

korisnicima da predlažu kandidate u skladu

s potrebama, željama i ranijim iskustvima.

Tijekom razgovora za posao osobni asistenti

su dobili opis poslova/radnih aktivnosti

vezanih uz pružanje usluge osobne

asistencije te je osoba već na samom

razgovoru dobila uvid u vrstu i opseg

poslova.

Korisnici su bili i upoznati s napisanom

preporukom od strane Udruge o odabiru

osobnog asistenta, no konačnu odluku o

samom zapošljavanju donosili su sami

korisnici i/ili njihovi roditelji/skrbnici.

Način selekcije korisnika usluge osobne

asistencije

Korisnici usluge osobne asistencije

selektirani su na temelju registra članova i

njihove procjene potreba, a u suradnji s

Centrom za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina.

Način selekcije korisnika usluge osobne

asistencije sukladan je kriterijima Poziva –

osoba mora imati navršenih 18 godina na

dan podnošenja projektne prijave te mora

imati izdano Uvjerenje Odbora za

utvrđivanje potrebe za uslugom osobne

asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje

usluge osobne asistencije.

2. OPIS KORIŠTENE METODOLOGIJE TIJEKOM EVALUACIJE

5


Za potrebe evaluacije usluge osobne asistencije u okviru projekta „Osobni asistent“ koristile

su se metode polu-strukturiranog intervjua s voditeljicom Projekta te anketni upitnici za

korisnike usluge osobne asistencije (i njihove skrbnike) i anketni upitnici za osobne asistente.

2.1. POLUSTRUKTURIRANI INTERVJU

Najjednostavnije rečeno, intervju je razgovor sa svrhom ili ciljem. Može se reći da je intervju

razgovor koji se vodi s određenim ciljem i po određenom planu koji je voditelj intervjua

unaprijed pripremio. Osnovni cilj je prikupljanje informacija o subjektivnom odnosu pojedinca

(mišljenja, vjerovanja, odnos, stavovi). Razlika između društvenog razgovora i intervjua ne

temelji se toliko na sadržaju koliko na tome čemu taj razgovor služi.

Najvažnija značajka intervjua je njegova struktura, tj. stupanj u kojem voditelj intervjua

određuje sadržaj i tijek razgovora. Na jednom kraju kontinuuma nalazi se nestrukturirani

intervju kod kojeg se voditelj intervjua ne upliće u tok intervjuirane osobe i u izbor tema. Na

drugom kraju tog kontinuuma nalazi se strukturirani intervjui koji imaju jasan slijed pitanja i

odgovora. Između ova dva oblika nalaze se brojni miješani oblici, koji se nazivaju vođenim ili

polu-strukturiranim intervjuima.

U izradi Evaluacije koristio se informativni, individualni, polu-strukturirani intervju gdje su

glavna pitanja bila unaprijed određena. Zbog specifičnih okolnosti provođenja intervjua u

elektronskom formatu, nije bilo omogućeno proširivanje glavnih pitanja dodatnim pitanjima od

strane voditelja intervjua.

Intervju je proveden s:

- voditeljicom projekta „Osobni asistent“, gospođa Nikolina Bešlić.

Cilj intervjua bio je prikupljanje podataka o organizaciji pružanje osobne asistencije tijekom

provođenja Projekta, kao i o specifičnostima u tijeku pružanja usluge te budućem viđenju

osobne asistencije na području grada Svetog Ivana Zelina i okolnih naselja. Podaci prikupljeni

tijekom polu-strukturiranog intervjua su korišteni za evaluaciju kvalitete i načina provođenja

osobne asistencije.

2.2. UPITNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM I OSOBNE ASISTENTE

Upitnik za osobne asistente sadržavao je slijedeća pitanja prikazana u tablici:

6


BR.

PITANJE

1. Koji je Vaš razlog za uključivanje u rad kao osobni asistent? Pojasnite.

2.

Što smatrate glavnim pozitivnim stranama podrške osobnog asistenta za

korisnika/korisnicu?

3. Što smatrate pozitivnim u ulozi asistenta za Vas osobno?

4. Koje su glavne negativne strane rada kao osobni asistent?

5. Koja je uloga osobnog asistenta?

6. Kada biste birali drugi posao, koji bi to bio?

7. Smatrate li da ste dovoljno pripremljeni za ulogu osobnog asistenta? Pojasnite.

8. Što biste mijenjali u načinu organizacije rada osobnog asistenta?

9. Kako biste opisali svojeg/svoju korisnika/korisnicu usluge osobne asistencije?

10. Kako biste ocijenili svoj rad (od 1 do 5)

11.

Što mislite o Udruzi „Srce“ kao organizatoru usluge osobne asistencije?

Obrazložite navedeno mišljenje.

12. Vaši dodatni komentari...

Upitnik za osobe s invaliditetom, korisnike usluge osobne asistencije i njihove roditelje/skrbnike

sadržavao je slijedeća pitanja prikazana u tablici:

BR. PITANJE ODGOVOR VAŠI

KOMENTARI

1.

2.

Zadovoljan/

zadovoljna sam

radom osobnog

asistenta (zaokružite

ocjenu).

Osobni asistent mi

najviše pomaže u

području (moguće

više odgovora –

zaokružite slovo).

1 2 3 4 5

a) osobne higijene

b) provođenja slobodnog

vremena

c) zadovoljavanja osnovnih

potreba

d) učenja novih stvari

e) nabavke potrepština

f) obavljanju poslova u banci/

pošti/ kod doktora...

g) stjecanju novih prijateljstava

h) korištenju računala i interneta

i) nešto drugo

3.

Osobni asistent bi mi

mogao biti i veća

pomoć (zaokružite

DA

NE

7


jednu od ponuđenih

opcija).

4.

Osobni asistent me

čini samostalnijom

osobom (zaokružite

jednu od ponuđenih

opcija).

DA

NE

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Lakše bi mi bilo bez

osobnog asistenta

(zaokružite jednu od

ponuđenih opcija).

Koliko je osobni

asistent doprinio

Vašoj samostalnosti

(zaokružite ocjenu)?

Osjećate li u nekim

situacijama nelagodu

zbog prisustva

osobnog asistenta

(zaokružite jednu od

ponuđenih opcija)?

Osjećate li se

sigurnim/sigurnom i

slobodnim/

slobodnom u

komunikaciji s

osobnim asistentom

(zaokružite ocjenu)?

Jesu li se poboljšali

odnosi u obitelji otkad

imate osobnog

asistenta (zaokružite

ocjenu)?

Uvažava li osobni

asistent Vaše želje i

potrebe (zaokružite

jednu od ponuđenih

opcija)?

Što mislite o Udruzi

„Srce“

kao

organizatoru usluge

sobne asistencije?

Obrazložite svoje

mišljenje.

Vaši dodatni

komentari... (upišite

ako želite još nešto

DA NE PONEKAD

1 2 3 4 5

DA NE PONEKAD

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DA NE PONEKAD

8


dodatno reći o radu

osobnog asistenta)

3. REZULTATI PROVEDENOG EVALUACIJSKOG PROCESA

3.1. REZULTATI PROVEDENIH POLU-STRUKTURIRANIH INTERVJUA

Iz provedenog polu-strukturiranog intervjua vidljivo je kako se najveći izazovi odnose na

planiranje pružanja usluge osobne asistencije u vrijeme pandemije uzrokovane virusom

COVID-19. Udruga je redovno pratila preporuke koje objavljuje Hrvatski zavod za javno

zdravstvo te sve važne informacije prosljeđivala korisnicima usluge osobne asistencije i

osobnim asistentima, a po potrebi pisala posebne upute koje se odnose na pružanje/korištenje

navedene usluge.

Također, Udruga je omogućila i korištenje psihološke podrške korisnicima usluge i osobnim

asistentima, kao i češću komunikaciju s voditeljicom projekta u cilju njihova psihičkog

osnaživanja kako bi u sebi ili svojoj okolini pronašli ili stekli snage i načine za uspješno

suočavanje sa stresom i brže uključivanje u svakodnevni život u kriznim situacijama. S obzirom

da je Udruga Srce članica međunarodne organizacije Samaritan International, donacijom ASB

Njemačka u iznosu od 5.000,00 Eura, Udruga je osigurala sva zaštitna i dezinfekcijska

sredstva tako da su prilikom pružanja usluge rizici od zaraze smanjeni na najmanju moguću

razinu. Osobni asistenti su u najkritičnijem periodu koristili godišnji odmor.

Također, tijekom provedbe projekta jednoj od korisnica usluge osobne asistencije je preminuo

otac, koji je zapravo bio njen najveći oslonac. Budući da je korisnici i njenoj mami prijetilo

izdvajanje iz lokalne zajednice, Udruga Srce je uspjela uz podršku Grada Svetog Ivana Zeline

osigurati uslugu asistencije na dodatna 4 sata. Ovaj primjer jasno ukazuje na nužnost usluge

osobne asistencije koja ni u kojem dijelu nije luksuz već osnovni mehanizam ostanka nekih

osoba s invaliditetom u njihovom prirodnom okruženju.

Svi osobni asistenti educirani su na početku provedbe projekta od strane vanjskog stručnjaka

o svim bitnim pojmovima vezanim za odnos osobni asistent – korisnik usluge. Pozitivne strane

takvog načina pripreme je da se svi sudionici upoznaju s bitnim pojmovima vezanim za

pružanje usluge osobne asistencije, no smatra se da bi se edukacija trebala osigurati kroz

cijelo vrijeme pružanja/korištenja usluge o temama koje su osobni asistenti i korisnici naveli

kao najčešće teškoće u odnosu ili su uočene od strane voditeljice projekta.

Također, osiguravanjem edukacije tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta bilo bi osigurano

educiranje i onih osobnih asistenata koji su se zaposlili u kasnijoj fazi provedbe.

Svi osobni asistenti bili su uključeni u edukacije koje je organizirala Udruge Srce, a koje nisu

bile vezane isključivo za uslugu osobne asistencije, ali su doprinijele osnaživanju i

unaprjeđivanju onih vještina koje su bile potrebne za kvalitetno i učinkovito provođenje usluge

asistencije s posebnim naglaskom na osobno usmjereni pristup prema korisniku,

komunikacijske vještine te primjenu metoda utemeljenih na modelu ljudskih prava.

9


Osobe uključene u edukaciju unaprijedile su svoja znanja i vještine u zastupanju i zagovaranju

prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a edukacija je doprinijela boljem

razumijevanju njihovih teškoća.

Udruga Srce provodila je edukacije izvan radnog vremena osobnih asistenata, kako se

korisnicima ne bi uskratila usluga. O terminima edukacija Udruga je pravovremeno

obavještavala i korisnike i osobne asistente kako bi na vrijeme mogli organizirati raspored

radnog vremena na datum održavanja edukacije.

Udruga Srce osigurala je praćenje kvalitete usluge osobne asistencije kroz:

- internu evaluaciju usluge osobne asistencije na kraju svake godine izradom anketnih

upitnika za sve korisnike usluge (osobe s intelektualnim teškoćama i osobe s tjelesnim

invaliditetom), njihove roditelje/skrbnike i osobne asistente,

- redovne mjesečne sastanke te redovnu komunikaciju s osobnim asistentima i

korisnicima usluge,

- povremene posjete korisnicima usluge te povremene telefonske razgovore.

- korisnici su odgovorni za tjednu izradu okvirnog plana rada s osobnim asistentom, a

osobni asistenti izrađuju i voditeljici projekta šalju mjesečna izvješća s opisom

aktivnosti za svaki dan,

- kontinuiranu reviziju individualnog plana korisnika u čijoj izradi sudjeluje i osobni

asistent te ima aktivnu ulogu u ostvarivanju zadanih ciljeva,

- imenovanje koordinatora/ice rada osobnih asistenata djelatnice koja je ujedno i

voditeljica programskih aktivnosti Klub Srce čime se osiguralo praćenje njihovog rada

s korisnicima usluge u sklopu programskih aktivnosti te se na taj način na vrijeme

preveniraju određene uočene teškoće i problematika u radu.

Od neugodnih iskustava tijekom pružanja usluge osobne asistencije, odnosno provedbe

Projekta ističe se činjenica da je tijekom provedbe projekta jedan korisnik usluge osobne

asistencije odustao od korištenja usluge i isključio se iz projekta. U projekt je uključen novi

korisnik koji je imao Uvjerenje odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije.

Nakon 3 mjeseca korištenja usluge u sklopu obrazloženja dobivenih na Zahtjev za

nadoknadom sredstava trošak rada njegovog osobnog asistenta proglašen je neprihvatljivim

iz razloga jer korisnik, unatoč tome što imao navedeno Uvjerenje. Korisnik nije bio prihvatljiv

budući da u trenutku prijave projektnog prijedloga nije imao navršenih 18 godina. Korisnik je iz

navedenih razloga isključen iz Projekta.

Provedbom Projekta naučena je lekcija kako sve eventualne teškoće u odnosu korisnik-osobni

asistent nikako ne treba rješavati pojedinačno nego zajedničkim razgovorom svih ključnih

dionika (osobni asistent, korisnik usluge asistencije, obitelj, voditeljica projekta i koordinatorica

rada osobnih asistenata) te o svemu treba voditi pisane bilješke i zaključke, a koje se nakon

obavljenog razgovora šalju svim sudionicima. Ovime se osigurava jasna i čista komunikacija

koja rezultira razrješavanjem izazova i nejasnoće te pogrešna shvaćanja se svode na

najmanju moguću mjeru. Obzirom na sistematična pristup organizaciji usluge osobne

asistencije, ovo je samo jedna od važnih lekcija koje su uočene i koje će sigurno u budućnosti

dodatno unaprijediti razinu kvalitete usluge osobne asistencije.

Udruga „Srce“, kao organizator usluge osobne asistencije istu je dodatno unaprijedila

razvijanjem obrasca – Korisnik usluge osobne asistencije. Navedeni obrazac u sklopu kojeg

se jasnije definiraju potrebe samog korisnika te način na koji osobni asistent obavlja određenu

aktivnost napisan je za svakog korisnika usluge osobne asistencije, a u suradnji sa samim

korisnikom, osobnim asistentom i članovima obitelji. Osobnim asistentima je na taj način puno

10


jasnije koje poslove, u kojem opsegu i na koji način je dužan obavljati, a redovnim ažuriranjem

samog obrasca mjeri se i napredak samostalnosti pojedinih korisnika u određenim

aktivnostima budući da uz kontinuiranu podršku osobnih asistenata korisnici postaju

samostalniji.

Usluga se nadalje planira unaprijediti i osiguravanjem sredstava za kontinuiranu podršku

osobnim asistentima i korisnicima usluge u trećoj fazi provedbe projekta čiji je početak planiran

od ožujka 2021. godine. Podrška će biti usmjerena prema osobnim asistentima, korisnicima

usluge asistencije i njihovim članovima obitelji o temama koje se najčešće javljaju kao teškoća

u radu. Također, usluga osobne asistencije u budućem razdoblju unaprijedila bi se daljnjim

kontinuiranim posjetima korisnicima usluge osobne asistencije i razgovorom s osobnim

asistentima i obitelji korisnika.

Ako sagledamo preporuke prethodne evaluacije usluge osobne asistencije može se reći da je

većina preporuka u potpunosti ostvarena, a dio će se implementirati kroz sljedeće razdoblje, a

to je:

- uvođenje detaljne liste očekivanja korisnika od osobnog asistenta kako bi se smanjila

podrazumijevanja različitih poslova koje korisnik usluge osobne asistencije očekuje od

osobnog asistenta.

Usluga je unaprijeđena i razvijanjem mehanizama za praćenje zadovoljstva korisnika s

intelektualnim teškoćama uslugom osobne asistencije kroz anketni upitnik te provođenje

raznih grupnih radionica o usluzi osobne asistencije.

Ključne jake strane provođenja usluge osobne asistencije su:

- omogućavanje veće samostalnosti korisnika i ostanka u matičnoj sredini,

- kontinuirano ulaganje u razvoj usluge – kroz ulaganje u ljudske resurse, suradnju

stručnog tima udruge i korisnika usluge, planiranje budućih programa kroz stečena

iskustva u prethodnim (analiza stvarnih potreba)

- ipak ne prečesta fluktuacija zaposlenika na radnom mjestu osobni asistent. Udruga

trenutno ima 6 osobnih asistenata s kojima je potpisala Ugovor na neodređeno vrijeme.

Ključne slabe strane u pružanju usluge osobne asistencije su:

- nepostojanje zakonske regulative vezano uz uslugu osobne asistencije,

- neprihvatljiva projektna aktivnost - supervizije osobnih asistenata i korisnika usluge

osobne asistencije,

- nemogućnost određivanja potrebne satnice usluge osobne asistencije prema svakom

korisniku kroz osobno usmjereni pristup. Ograničenost korištenja usluge na 4 sata

dnevno,

- održivost usluge kroz projekte i nepovezanost razdoblja trajanja projekta između

određenih faza,

- teža mogućnost zapošljavanja osobnih asistenata na dodatna 4 sata zbog teškog

usklađivanja radnog vremena (posebno ako je riječ o dva poslodavca), budući da bi

kod planiranja radnog vremena prioritet trebao imati korisnik usluge asistencije.

11


3.1.1. PREPORUKE EVALUACIJE NA TEMELJU POLUSTRUKTURIRANIH INTERVJUA

Zaključno vezano uz provedeni polu-strukturirani intervju, važno je istaknuti činjenicu kako je

Udruga „Srce“ usvojila i implementirala sve preporuke iz prošlog evaluacijskog perioda čime

je osigurala visoku razinu kvalitete usluge, mehanizme kontinuiranog unaprjeđenja te sustav

kontrole zadovoljstva i učinka usluge. Iz navedenih činjenica proizlazi zaključak kako u

narednom implementacijskom periodu treba ustrajati na istim principa implementacije kao i u

ovom evaluacijskom periodu.

3.2. REZULTATI ANALIZE UPITNIKA ZA OSOBNE ASISTENTE

Upitnik je ispunilo 9 osobnih asistenata, a sastoji se od ukupno 12 pitanja. U nastavku slijedi

pregled pitanja i sumarni pregled odgovora osobnih asistenata.

PITANJE

1. Koji je Vaš razlog za

uključivanje u rad kao osobni

asistent? Pojasnite.

2. Što smatrate glavnim

pozitivnim stranama podrške

osobnog

asistenta

korisnici/korisniku?

3. Što smatrate pozitivnim u

ulozi asistenta za Vas osobno?

4. Koje su glavne negativne

strane rada kao osobni

asistent?

ODGOVORI

- Želja za pomoći drugima,

- Želja za boljim upoznavanjem osoba s

invaliditetom,

- Želja za aktivnim radom u humanom

zanimanju,

- Iako je primarni motiv bilo odgovarajuće radno

vrijeme, s vremenom je ključni motiv postala

humanost posla,

- Potreba da osobama s invaliditetom osiguram

samostalniji život i uključenost u zajednicu.

- Druženje s novim ljudima i odvajanje od obitelji

kao prilika za nova iskustva i predah jednih od

drugih,

- Socijalizacija u društvu, zajednici, napredak u

samostalnosti,

- Osamostaljenje korisnika koliko god je to

moguće, osjećaj prihvaćenosti u društvu,

- Druženje, razgovor, pomaganje u

svakodnevnim aktivnostima, izlazak iz kuće,

- Uključivanje i pokušaj osamostaljivanja.

- Pronalazak sebe i razvoj tolerancije,

- Brojne edukacije kroz koje se stječu nova

znanja i proširuju iskustva i vidici,

- Osjećaj ispunjenosti činjenicom da se nekome

može pomoći,

- Veće prihvaćanje i razumijevanje drugih i

drugačijih te veća tolerancija za svakodnevne

životne situacije.

- Problemi kod povremenog razumijevanja s

roditeljima i korisnicima,

- Premala primanja u odnosu na složenost

poslova te percepcija okoline kako se radi o

neznatnom poslu,

12


5. Koja je uloga osobnog

asistenta?

6. Kada biste birali drugi posao,

koji bi to bio?

7. Smatrate li da ste dovoljno

pripremljeni za ulogu osobnog

asistenta? Pojasnite.

8. Što biste mijenjali u načinu

organizacije rada osobnog

asistenta?

9. Kako biste opisali

svojeg/svoju

korisnika/korisnicu usluge

osobne asistencije?

10. Kako biste ocijenili svoj rad

(od 1 do 5)?

11. Što mislite o Udruzi „Srce“

kao organizatoru usluge

- Stres i velika odgovornost,

- Pojedini odgovori izražavaju izostanak

negativnih strana rada.

- Pružanje pomoći i podrške osobi s

invaliditetom u obitelji i izvan nje,

- Omogućiti osobi s invaliditetom samostalnije

funkcioniranje u svakodnevnim aktivnostima

kako osobne higijene i općenito brige o sebi

tako i u području administracije i drugih

zahtjeva,

- Uljepšati život osobi s invaliditetom i njegovoj

obitelji,

- Zastupati korisnika i boriti se da se poštuju

njegove želje i potrebe,

- Pomoći kod uključivanja u društvenu okolinu,

- Naučiti korisnika nečem novom.

- Nešto slično,

- Nisam razmišljala o tome,

- Dadilja,

- Nisam u poziciji biranja kao osoba koja je

prešla životnu dob od 50 godina,

- Odgojiteljica

- Rad s djecom,

- Rad s mačkama,

- Rad u proizvodnji ili skladištu.

- Da, u slučaju nepoznanica uvijek se imam

kome obratiti,

- Da, kroz brojne edukacije i praktično iskustvo,

- Ne smatram se dovoljno pripremljenom jer

moja korisnica često ima promjenjivo

ponašanje na koje ne znam kako odgovoriti,

učim u hodu,

- Supervizije i edukacije koje organizira Udruga

„Srce“ daju izvrsnu pripremu za rad.

- Kod samog zapošljavanja bi asistente trebalo

upoznati sa svim preprekama s kojima se

možemo susretati tijekom rada,

- 8 osoba je odgovorilo kako ne bi ništa mijenjali

i kako je organizacija za sada odlična te da je

voditeljica Projekta uvijek dostupna za

komunikaciju i rješavanje izazova.

- 7 asistenata je odgovorilo kroz pozitivne

karakteristike korisnika - snalažljivost, dobro

srce, mudrost, snaga…

- 2 asistenta su odgovorila kroz negativne

osobine korisnika – tvrdoglavost, nepoštivanje

tuđih stvari, bez srama, sklona uništavanju

tuđeg…

- sedam osoba je ponudilo ocjenu 4

- dvije osobe su ponudile ocjenu 3

- Svi odgovori su usmjereni na pozitivnu

povratnu informaciju, dobru organiziranost,

pristupačnost i ljubaznost voditeljice Projekta

13


osobne asistencije? Obrazložite

navedeno mišljenje.

12.. Vaši dodatni komentari...

kao i svih zaposlenih. Posebno se ističe

spremnost na razgovor i rješavanje svih

izazova te organiziranje edukacija i supervizija

koje pomažu u radu.

- Dvije osobe su dale komentar u smislu pohvale

svega do sada učinjenog uz želju da se tako i

nastavi. Sedam osoba nije imalo dodatnih

komentara.

Iz svega navedenog može se zaključiti kako su osobni asistenti intrinzično motivirani za rad

koji obavljaju, kako je Udruga „Srce“ organizirala pružanje usluge na zadovoljavajući i

kvalitetan način te su osobni asistenti zadovoljni radnim zadacima koje imaju u okviru poslova

pružanja usluge osobne asistencije. Ova činjenica se potvrđuje i izborom drugih poslova koji

bi bili slični trenutnom poslu.

Iz ponuđenih odgovora jasno je kako je kroz godine rada Udruga „Srce“ razvila uslugu koja

ima stručno postavljene sve faze, od pripreme, preko realizacije do praćenja i kontinuiranog

usavršavanja.

3.3. REZULTATI ANALIZE UPITNIKA ZA KORISNIKE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

Upitnik je ispunilo 10 korisnika/roditelja/skrbnika usluge osobne asistencije, a sadržavao je 12

pitanja. U nastavku slijedi pregled pitanja i odgovora korisnika usluga osobne asistencije.

BR. PITANJE ODGOVOR

EVALUACIJSKA

ANALIZA

1.

Zadovoljan/

zadovoljna sam

radom osobnog

asistenta (zaokružite

ocjenu).

1 2 3 4 5

- 9 osoba je ponudilo

odgovor 5

- 1 osoba je ponudila

odgovor 4

2.

Osobni asistent mi

najviše pomaže u

području (moguće

više odgovora –

zaokružite slovo).

a) osobne higijene

b) provođenja slobodnog

vremena

c) zadovoljavanja osnovnih

potreba

d) učenja novih stvari

e) nabavke potrepština

f) obavljanju poslova u banci/

pošti/ kod doktora...

g) stjecanju novih prijateljstava

- 6 osoba je ponudilo

odgovor a)

- 8 osoba je ponudilo

odgovor b)

- 8 osoba je ponudilo

odgovor c)

- 8 osoba je ponudilo

odgovor d)

- 4 osobe su ponudile

odgovor e)

14


h) korištenju računala i

interneta

i) nešto drugo

- 4 osobe su ponudile

odgovor f)

- 4 osobe su ponudile

odgovor g)

- 4 osobe su ponudile

odgovor h)

- 1 osoba je ponudila

odgovor i)

3.

Osobni asistent bi mi

mogao biti i veća

pomoć (zaokružite

jednu od ponuđenih

opcija).

DA

NE

- 3 osobe su ponudile

odgovor DA

- 7 osoba je ponudilo

odgovor NE

4.

Osobni asistent me

čini samostalnijom

osobom (zaokružite

jednu od ponuđenih

opcija).

DA

NE

- 10 osoba je ponudilo

odgovor DA

- niti jedna osoba nije

ponudila odgovor NE

5.

Lakše bi mi bilo bez

osobnog asistenta

(zaokružite jednu od

ponuđenih opcija).

DA NE PONEKAD

- 10 osoba je ponudilo

odgovor NE

- niti jedna osoba nije

ponudila odgovor DA

ili PONEKAD

- 4 osobe su ponudile

odgovor 5

6.

Koliko je osobni

asistent doprinio

Vašoj samostalnosti

(zaokružite ocjenu)?

1 2 3 4 5

- 4 osobe su ponudile

odgovor 4

- 1 osoba je ponudila

odgovor 3

- 1 osoba je ponudila

odgovor 2

7.

Osjećate li u nekim

situacijama

nelagodu zbog

prisustva osobnog

asistenta (zaokružite

jednu od ponuđenih

opcija)?

DA NE PONEKAD

- 9 osoba je ponudilo

odgovor NE

- 1 osoba je ponudila

odgovor PONEKAD

- niti jedna osoba nije

ponudila odgovor DA

8.

Osjećate li se

sigurnim/sigurnom i

slobodnim/

slobodnom u

1 2 3 4 5

- 9 osoba je ponudilo

odgovor 5

15


komunikaciji s

osobnim asistentom

(zaokružite ocjenu)?

- 1 osoba je ponudila

odgovor 4

- niti jedna osoba nije

ponudila odgovor 3, 2,

ili 1

- 6 osoba je ponudilo

odgovor 5

9.

Jesu li se poboljšali

odnosi u obitelji

otkad imate osobnog

asistenta (zaokružite

ocjenu)?

1 2 3 4 5

- 2 osobe su ponudile

odgovor 3

- 1 osoba je ponudila

odgovor 1

- 1 osoba je odgovorila

kako nije primjenjivo

jer ne utječe na

obiteljske odnose

10.

Uvažava li osobni

asistent Vaše želje i

potrebe (zaokružite

jednu od ponuđenih

opcija)?

DA NE PONEKAD

- 10 osoba je ponudilo

odgovor DA

- niti jedna osoba nije

ponudila odgovor NE

ili PONEKAD

11.

12.

Što mislite o Udruzi

„Srce“ kao

organizatoru usluge

osobne asistencije?

Obrazložite

navedeno mišljenje.

Vaši dodatni

komentari... (upišite

ako želite još nešto

dodatno reći o radu

osobnog asistenta)

- 10 osoba je izrazilo izuzetno zadovoljstvo

organizacijom usluge osobne asistencije uz posebnu

napomenu kako je podrška pravovremena u svim

situacijama, a posebice u intenzivnim izazovima kao

npr. kod smrti oca jedne korisnice usluge osobne

asistencije gdje je Udruga pravovremeno i adekvatno

reagirala.

- Jedan je dodatni komentar kojim korisnica izražava

zadovoljstvo što je dio projekta pružanja usluge

osobne asistencije.

Iz izraženih stavova korisnika/roditelja/skrbnika usluge osobne asistencije vidljivo je kako je

organizacija usluge osobne asistencije na zadovoljavajućoj razini. Posebno se ističe podrška

osobne asistencije za svakodnevno funkcioniranje osoba s invaliditetom te individualni pristup

Udruge „Srce“ kao organizatora usluge što omogućava usklađivanje potreba korisnika s

načinom pružanja usluge osobne asistencije.

16


4. ZAKLJUČAK EVALUACIJE RADA OSOBNOG ASISTENTA

Primjenom opisane metodologije dobiveni su jasni rezultati rada osobnog asistenta i stečena

je jasna slika zadovoljstva korisnika usluge osobne asistencije, osobnih asistenata i Udruge

Srce kao organizatora osobne asistencije. Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti

kako su odgovori vjerodostojni jer su usklađeni u svim segmentima primijenjene metodologije

tijekom evaluacije (polu-strukturirani intervju, upitnici za korisnike usluge osobne asistencije i

upitnici za osobne asistente).

Vidljivo je da rad osobnih asistenata ima najveći učinak na korisnike u području osjećaja veće

samostalnosti kao i u području pružanja podrške u aktivnostima svakodnevnog života i

zadovoljavanju osnovnih potreba. Jasno je vidljivo da je rad osobnih asistenata kroz Projekt

doprinio i socijalizaciji osoba s invaliditetom kao i da je pozitivno utjecao na obiteljske odnose

većine korisnika usluge osobne asistencije. Posebno treba istaknuti kako su svi korisnici

usluge osobne asistencije naveli kako im ne bi bilo lakše bez osobnog asistenta što još jednom

potvrđuje izjave organizatora osobne asistencije kako ova usluga nije luksuz već potreba

korisnika usluge osobne asistencije. Ističe se i direktan primjer gdje je usluga osobne

asistencije spriječila institucionalizaciju jedne korisnice nakon smrti oca, u slučaju da nije bilo

osobne asistencije i izvrsne organiziranosti te suradnje Udruge s Gradom Sv. Ivan Zelina,

korisnica bi trebala ići u neki od alternativnih oblika skrbi i napustiti svoje prirodno okruženje.

Većina korisnika usluge osobne asistencije je u potpunosti zadovoljno radom osobnog

asistenta. Izjave korisnika o visokom stupnju slobode u komunikaciji s osobnim asistentima

pokazuje otvorenost osobnih asistenata, dobru pripremljenost za rad kao i inkluzivne izvore

motivacije za angažiranje u području osobne asistencije što je i većina osobnih asistenata

navela kao razlog uključivanja u ovaj oblik rada.

Većina korisnika usluge osobne asistencije ističe kako ne osjećaju nelagodu u prisustvu

osobnog asistenta te kako osobni asistenti uvažavaju njihove želje i potrebe što jasno dokazuje

visoku kvalitetu rada angažiranih osobnih asistenata.

Evaluacija jasno pokazuje kako su provedene sve Projektom planirane aktivnosti, postignuti

su svi planirani rezultati te su ostvareni specifični ciljevi. Može se zaključiti, s aspekta vanjske

evaluacije kako je Projekt uspješno proveden.

U budućem periodu organizacije rada osobnih asistenata važno je ustrajati na redovitom

praćenju njihova rada, osigurati supervizijsku podršku i kontinuiranu edukaciju.

Evaluacijski proces je pokazao visoku kvalitetu rada osobnih asistenata, dokazao je

opravdanost njihovog angažmana i isplativost ovakvog oblika pružanja podrške osobama s

invaliditetom zbog prevencije izolacije i institucionalizacije osoba s invaliditetom. Usluga

osobne asistencije koja je pružana kroz Projekt „Osobni asistent“, financiran sredstvima

Europskog socijalnog fonda, a proveden kroz Udrugu Srce treba postati standard u cilju

razvoja inkluzivnog društva.

Posebno treba istaknuti činjenicu kako je Udruga „Srce“ usvojila sve preporuke prethodno

evaluacijskog izvještaja i time podigla razinu kvalitete usluge osobne asistencije.

Evaluator

Darko Kobetić, prof.reh.

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!