14.04.2021 Views

PRIRUČNIK O VAŽNOSTI USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KOJI SU POSLOVI OSOBNOG ASISTENTA?

TKO SU KORISNICI USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE?

KOJA SU POŽELJNA PONAŠANJA OSOBNOG ASISTENTA?

KOJA SU NEPOŽELJNA PONAŠANJA OSOBNOG ASISTENTA?

ISKUSTVA KORISNIKA USLUGE I OSOBNIH ASISTENATAIMPRESUM:

PRIRUČNIK O VAŽNOSTI USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

Ovaj priručnik tiskan je u sklopu projekta „Osobni asistent“ u provedbi Operativnog

programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Razvoj usluge osobne

asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

„Sadržaj priručnika isključiva je odgovornost Udruge Srce“

ISBN 978-953-48852-5-3

NAKLADNIK:

Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Petra Preradovića 3, Sveti Ivan Zelina

E-mail: info@udruga-srce-zelina.hr

Telefon: 01 2060 462

Mobitel: 099 301 3930

Internet stranica: www.udruga-srce-zelina.hr

ZA NAKLADNIKA:

Đurđa Penava

UREDNICA PRIRUČNIKA:

Nikolina Bešlić

GRAFIČKA PRIPREMA:

Nikolina Bešlić

TISAK:

Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina

NAKLADA:

200 komada

Autor piktograma korištenih u izradi priručnika: Sergio Palao

Podrijetlo: Arasaac – https://arasaac.org

Licenca: cc (by-nc-sa)

Vlasništvo: Aragon Goberment

Sveti Ivan Zelina, ožujak 2021.


4


SADRŽAJ BROŠURE:

PROJEKT „OSOBNI ASISTENT“............................................................................... 7

RAZVOJ I ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE U UDRUZI SRCE ............. 8

POSLOVI OSOBNOG ASISTENTA ......................................................................... 10

POŽELJNA PONAŠANJA OSOBNOG ASISTENTA ............................................... 16

NEPOŽELJNA PONAŠANJA OSOBNOG ASISTENTA .......................................... 18

SAVJETI I PREPORUKE ZA PRISTUP OSOBAMA S INVALIDITETOM ............... 19

ISKUSTVA KORISNIKA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE I NJIHOVIH OSOBNIH

ASISTENATA ........................................................................................................... 21

LITERATURA ........................................................................................................... 30

5


6


PROJEKT „OSOBNI ASISTENT“

Projekt „Osobni asistent“ odobren je u okviru poziva Razvoj usluge osobne

asistencije za osobe s invaliditetom – faza II i sufinanciran iz Europskog socijalnog

fonda u ukupnoj vrijednosti od 1.833.849,30 kuna.

Projektom se doprinosi proširenju i razvoju usluge osobne asistencije.

Opći cilj projekta:

Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje

kvalitete usluge osobne asistencije.

Specifični cilj projekta:

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom

i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima

kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Ciljna skupina

11 osoba s invaliditetom

Razdoblje provedbe

29.3.2019. – 22.3.2021.

Ostvareni mjerljivi ishodi:

− Održane edukacije za korisnike usluge osobne asistencije i osobne asistente

− Zaposleno 11 osobnih asistenata

− Zaposlena voditeljica projekta

− Zaposlena koordinatorica rada osobnih asistenata

− Zaposlena administratorica projekta

− Održani mjesečni sastanci korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata

− Osigurana promidžba i vidljivost projekta kroz izradu i tisak promidžbenih materijala

te provedbu Početne i Završne konferencije projekta

− Provedena evaluacija usluge osobne asistencije

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić1, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: https://mrosp.gov.hr/

Posredničko tijelo razine 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata europske unije

Radnička cesta 177, 10000 Zagreb

Za više informacija posjetite stranicu: www.strukturnifondovi.hr

7


RAZVOJ I ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE U UDRUZI SRCE

2010. godine Udruga Srce počela je s pružanjem usluge osobne asistencije za

jednog korisnika, a od 2012. godine za dva korisnika.

Odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih, programi pružanja usluge osobne

asistencije za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, odobreni su kao

trogodišnji programi te je od

2013. do 2015. godine u Udruzi Srce proveden 1. trogodišnji program pod nazivom

„Osobni asistenti“ za dva korisnika s tjelesnim invaliditetom, od

2016. do 2018. godine provodio se 2. trogodišnji program, a od

2019. do 2021. godine provodi se 3. trogodišnji program za isti broj korisnika.

Svi programi financirani su od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji

i socijalne politike.

2017. godine Udruga Srce dobila je europski projekt „Osobni asistent“ odobren u

okviru poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ – faza I, a

financiran iz Europskog socijalnog fonda. Odobrenim sredstvima u vrijednosti od 1,7

milijuna kuna tijekom dvije godine omogućena je usluga osobne asistencije za 9

osoba s invaliditetom.

Projektom je zaposleno 9 osobnih asistenata koji su doprinijeli kvaliteti života osoba

s najtežom vrstom tjelesnog invaliditeta i intelektualnim teškoćama.

Posebnost ovog projekta u odnosu na dosadašnje trogodišnje programe usluge

osobne asistencije je što su u korištenje usluge osobne asistencije po prvi put

uključene i osobe s intelektualnim teškoćama.

2019. godine odobren je nastavak projekta „Osobni asistent“ u okviru poziva

„Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ – faza II, financiran iz

Europskog socijalnog fonda. Nastavak projekta u vrijednost od 1.833.849,30 kuna

osigurao je uslugu osobne asistencije za 11 osoba s invaliditetom za razdoblje od

29.3.2019. – 22.3.2021. godine.

Kroz navedene programe Udruga Srce trenutno osigurava uslugu osobne

asistencije za 13 osoba s invaliditetom, od kojih su 4 osobe s tjelesnim invaliditetom

i 9 osoba s intelektualnim teškoćama.

Također, očekuje se i daljnji nastavak projekta „Osobni asistent“ u okviru poziva

„Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ – faza III, a u sklopu

kojeg bi se ponovno povećao broj korisnika usluge osobne asistencije (3 nova

korisnika) za razdoblje od ožujka 2021. do listopada 2022. godine.

8


USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE OSIGURAVA SE ZA OSOBE S

INVALIDITETOM KOJE IMAJU NAVRŠENIH 18 GODINA I IZDANO UVJERENJE

ODBORA ZA UTVRĐIVANJE POTREBE ZA USLUGOM OSOBNE ASISTENCIJE

O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA PRIMANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE.

USLUGU OSOBNOG ASISTENTA KORISTE OSOBE S TJELESNIM

INVALIDITETOM, INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA I MENTALNIM

OŠTEĆENJIMA.

USLUGU TUMAČA/PREVODITELJA HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA

KORISTE GLUHE I GLUHOSLIJEPE OSOBE.

USLUGU VIDEĆEG PRATITELJA KORISTE SLIJEPE OSOBE.

9


POSLOVI OSOBNOG ASISTENTA

PODRŠKA KOD BRIGE O SEBI

BRIJANJE

PRUŽANJE PODRŠKE

KOD KUPANJA

PODRŠKA KOD

PRESVLAČENJA

POMOĆ KOD ODLASKA U

TOALET I OBAVLJANJA

NUŽDE

PODRŠKA KOD

PRESVLAČENJA

PRUŽANJE POTREBNE

PODRŠKE U SLUČAJU

BOLESTI

PODRŠKA KOD

UZIMANJA LIJEKOVA

PODRŠKA PRI

HRANJENJU

PODRŠKA KOD ODLASKA

ZUBARU

PODRŠKA KOD ODLASKA

LIJEČNIKU

PODRŠKA KOD ODLASKA

FRIZERU

PODRŠKA KOD

VJEŽBANJA

10


PRUŽANJE PODRŠKE ZA

ŠTO SAMOSTALNIJI

ŽIVOT

PODRŠKA KOD ULASKA I

IZLASKA IZ KREVETA

PODRŠKA KOD GURANJA

KOLICA

PODRŠKA KOD KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

REZANJE NOKTIJU

POTICANJE NA

ODRŽAVANJE HIGIJENE

RUKU

POTICANJE NA

IZBJEGAVANJE DIRANJA

NOSA I LICA PRLJAVIM

RUKAMA

PODRŠKA I USMJERAVANJE KOD PRANJA I SUŠENJA

KOSE I IZRADE FRIZURE

PODRŠKA I

USMJERAVANJE KOD

PRANJA ZUBI

11


POMOĆ PRI KUĆANSKIM POSLOVIMA

ZALIJEVANJE CVIJEĆA

USISAVANJE

RAZVRSTAVANJE I

PRANJE ODJEĆE

BRISANJE PRAŠINE

POSPREMANJE

PROSTORA

PEGLANJE

PRANJE PODA POSPREMANJE SOBE PROSTIRANJE ODJEĆE

SLAGANJE ODJEĆE PRIPREMANJE OBROKA POSPREMANJE POSUĐA

12


OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSLOVA I

POMOĆ PRI OLAKŠAVANJU KOMUNIKACIJE

PODRŠKA KOD ODABIRA

BROJA I DRŽANJA

TELEFONA

ČITANJE

PISANJE

PODRŠKA KOD

KORIŠTENJA RAČUNALA

VOŽNJA KORISNIKA

PODRŠKA KOD ODLASKA

U POŠTU

PODRŠKA KOD

USPOSTAVLJANJA

KOMUNIKACIJE

PODRŠKA KOD ODLASKA

U BANKU

PODRŠKA PRI

OLAKŠAVANJU

KOMUNIKACIJE

PODRŠKA PRI

USPOSTAVLJANJU

KOMUNIKACIJE

PODRŠKA U KORIŠTENJU

POTPOMOGNUTE

KOMUNIKACIJE

PODRŠKA KOD

KORIŠTENJA MOBITELA

13


PRATNJA I PODRŠKA U SOCIJALNIM AKTIVNOSTIMA

ODLAZAK U CRKVU

ODLAZAK U ŠETNJU

ODLAZAK U POSJETU

PRIJATELJIMA

ODLAZAK U UDRUGU

SRCE

ODLAZAK U KAFIĆ ILI

RESTORAN

PRUŽANJE PODRŠKE U

IGRANJU DRUŠTVENIH

IGARA ILI HOBIJA

ODLAZAK NA KONCERT

ODLAZAK U KINO

ODLAZAK NA IZLET

PODRŠKA KOD

UKLJUČIVANJA

PODRŠKA KOD

UKLJUČIVANJA U

SPORTSKE AKTIVNOSTI

PODRŠKA KOD ULASKA

U VOZILO

14


ODLAZAK U KNJIŽNICU

PODRŠKA I VOĐENJE

BRIGE OKO POŠTIVANJA

VREMENA

DOGOVORENIH TERMINA

POTICANJE I

USMJERAVANJE ZA

VLASTITI ODABIR

SURADNJA S ČLANOVIMA

OBITELJI

USMJERAVANJE U

KRETANJU I PROMETU

OBAVLJANJE KUPOVINE

PODRŠKA KOD

PLAĆANJA

PODRŠKA KOD GURANJA

KOLICA I ODABIRA

NAMIRNICA

VOĐENJE BRIGE OKO

OSOBNIH STVARI

KORISNIKA

PODRŠKA KOD ODABIRA VRSTE DUĆANA

15


POŽELJNA PONAŠANJA OSOBNOG ASISTENTA

FLEKSIBILNOST

UVAŽAVANJE I

POŠTIVANJE KORISNIKA

POŠTIVANJE

KORISNIKOVOG

TJEDNOG PLANA I

RASPOREDA AKTIVNOSTI

POŠTIVANJE RASPOREDA RADNOG VREMENA I

PRAVOVREMENO OBAVJEŠTAVANJE KORISNIKA O

PROMJENI

POTICANJE KORISNIKA

NA VEĆU RAZINU

SAMOSTALNOSTI

SURADNJA S

KORISNIKOM

POŠTIVANJE ODLUKA I

ODABIRA KORISNIKA

SPREMNOST

PRIHVAĆANJA KRITIKE

MOTIVIRANOST ZA RAD

DOSLJEDNOST,

ODGOVORNOST

16


POŽELJNA PONAŠANJA OSOBNOG ASISTENTA

ISKRENOST

POŠTIVANJE

POSTAVLJENIH GRANICA

U ODNOSU

/PROFESIONALNOST

POŠTIVANJE PRAVA NA

PRIVATNOST

ZNATI SLUŠATI I

RAZUMJETI KORISNIKA SPREMNOST NA UČENJE RAZUMIJEVANJE POJMA

INKLUZIJE

NESUGLASICE RJEŠAVATI ZAJEDNIČKIM

RAZGOVOROM S KORISNIKOM USLUGE, OBITELJI I

VODITELJEM USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

POSJEDOVANJE

VOZAČKE DOZVOLE

17


NEPOŽELJNA PONAŠANJA OSOBNOG ASISTENTA

IZNOŠENJE PRIVATNIH

INFORMACIJA O

KORISNIKU I NJEGOVOJ

OBITELJI PRED DRUGIMA

GOVORITI I ODLUČIVATI

UMJESTO KORISNIKA

NAPRAVITI ZADATAK

UMJESTO KORISNIKA

KORISTITI MOBITEL U

PRIVATNE SVRHE ZA

VRIJEME RADNOG

VREMENA

SAMOSTALNO

ODLUČIVATI O RADNOM

VREMENU I

AKTIVNOSTIMA

KORISNIKA

PREZAŠTIĆIVANJE

KORISNIKA

ISMIJAVANJE I

UZNEMIRAVANJE

KORISNIKA

KONZUMIRANJE

ALKOHOLA PRIJE I ZA

VRIJEME RADNOG

VREMENA

TRAČANJE I

OGOVARANJE

OTUĐIVATI STVARI

KORISNIKA

AGRESIVNO PONAŠANJE (ČUPANJE, VIKANJE,

UDARANJE…)

18


SAVJETI I PREPORUKE ZA PRISTUP OSOBAMA S INVALIDITETOM

OSOBI S INVALIDITETOM PRISTUPITE BEZ STRAHA I PREDRASUDA.

SVAKOJ OSOBI S INVALIDITETOM PRISTUPAJTE INDIVIDUALNO KAO OSOBI

SA SPECIFIČNIM TEŠKOĆAMA, A NE KAO DIJAGNOZI ILI SLUČAJU.

UVIJEK PITAJTE OSOBU TREBA LI JOJ POMOĆ I NA KOJI NAČIN JOJ MOŽETE

POMOĆI.

NE NASLANJAJTE SE NA INVALIDSKA KOLICA JER SU ONA OSOBNI

PROSTOR OSOBE.

U RAZGOVORU S OSOBOM U INVALIDSKIM KOLICIMA POZICIONIRAJTE SE U

RAZINI NJEZINIH OČIJU.

U RADU S OSOBOM S OSOBOM S INVALIDITETOM BUDITE OBAZRIVI I

STRPLJIVI JER IM MOŽE TREBATI VIŠE VREMENA DA NEŠTO UČINE.

NE HVALITE PRETJERANO OSOBU S INVALIDITETOM ZBOG OBAVLJANJA

NORMALNIH ŽIVOTNIH ZADAĆA.

S OSOBOM S INVALIDITETOM RAZGOVARAJTE OPUŠTENO I SMIRENO, BEZ

STRAHA OD KRIVIH RIJEČI.

U RADU S OSOBOM S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA POTREBNO JE

USPOSTAVITI ODNOS POVJERENJA I PRIJATELJSTVA.

U KOMUNIKACIJI S OSOBOM S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA BUDITE

KONKRETNI I JASNI. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI SLOŽENE I

KOMPLICIRANE REČENICE.

U KOMUNIKACIJI S OSOBOM S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MOŽETE

KORISTITI SLIKOVNE PRIKAZE U CILJU BOLJEG RAZUMIJEVANJA I

OLAKŠAVANJA KOMUNIKACIJE .

PREMA OSOBI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA NEMOJTE UVIJEK IMATI

PRISTUP KAO PREMA MALOM DJETETU.

DOPUSTITE OSOBI S INVALIDITETOM DA IZRAZI SVOJE OSJEĆAJE

(PLAKANJE, LJUTNJA...), POKAŽITE RAZUMIJEVANJE I ZADRŽITE SVOJ MIR.

DOPUSTITE OSOBI S INVALIDTETOM DA IZRAZI SVOJE MIŠLJENJE I ŽELJE

TE DA IMA MOGUĆNOST SAMOSTALNOG DONOŠENJA ODLUKE.

PREVLADAJTE STRAH OD NEUSPJEŠNE KOMUNIKACIJE SA OSOBOM

OŠTEĆENOG SLUHA.

PRIJE STUPANJA U KOMUNIKACIJU S GLUHOM OSOBOM TREBATE ZNATI

NJEN STUPANJ PISMENOSTI, POZNAVANJA JEZIKA ILI OSTALIH OBLIKA

KOMUNICIRANJA.

19


OSTVARITE KONTAKT S GLUHOM OSOBOM KAKO VAM SE U ODREĐENOM

TRENUTKU ČINI NAJPRIHVATLJIVIJE: GOVOROM, PISANJEM,

POKAZIVANJEM, RUČNOM ABECEDOM ILI ZNAKOVNOM KOMUNIKACIJOM.

POTREBNO JE PROVJERITI JE LI VAS GLUHA OSOBA RAZUMJELA, ZA ŠTO

NIJE DOVOLJNO SAMO NJENO KIMANJE GLAVOM.

U KOMUNIKACIJI SA SLIJEPOM OSOBOM POTREBNO JE VIŠE GOVORITI. U

KOMUNIKACIJI BUDITE OTVORENI I IZRAVNI, SA ŠTO VIŠE KONKRETNIH

INFORMACIJA.

SLIJEPOJ OSOBI SE OBRAĆAJTE PRIRODNO I IZRAVNO. PREDSTAVITE SE

NA DOLASKU I NAJAVITE SVOJ DOLAZAK ILI ODLAZAK.

U VOĐENJU, SLIJEPOJ OSOBI DOPUSTITE DA SE PRIMI ZA VAS I BUDITE

UVIJEK KORAK ISPRED NJE.

UPUTE POPUT „OVDJE“, „TAMO“, I SL. U RADU SA SLIJEPOM OSOBOM

DOPUNITE KONKRETNIM INFORMACIJAMA POPUT „ISPRED“, „IZA“, „LIJEVO“,

„DESNO“ U ODNOSU NA OSOBU. PREMA POTREBI, GOVOR POPRATITE I

DODIROM.

SLIJEPOJ OSOBI IZGOVORITE KADA STE UČINILI ODREĐENU RADNJU. –

„DODAJEM VAM ČAŠU.“

SLIJEPOJ OSOBI PREDMETE DAJTE DIREKTNO U RUKE, IMENUJTE IH I

OPIŠITE.

PRIJE NEGO ŠTO POMOGNETE, PITAJTE SLIJEPU OSOBU TREBA LI JOJ

POMOĆ I AKO JOJ JE ISTA POTREBNA PITAJTE NA KOJI NAČIN DA JOJ

POMOGNETE.

U PROSTORU U KOJEM SLIJEPA OSOBA BORAVI UKLONITE POTENCIJALNO

OPASNE PREDMETE.

IZBJEGAVAJTE KOMENTIRANJE ILI GESTIKULIRANJE KAD STE U DRUŠTVU

SLIJEPE OSOBE.

NIKADA NEMOJTE SLIJEPU OSOBU UHVATITI ZA RUKU ILI RAME I GURATI JU

ISPRED SEBE.

NE SAŽALIJEVAJTE OSOBU S INVALIDITETOM.

20


ISKUSTVA KORISNIKA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE I NJIHOVIH

OSOBNIH ASISTENATA

„Sasvim slučajno i bez ikakvog planiranja u tri rečenice dogovorili smo da idemo u

Varaždin na sladoled, a usput ćemo malo i pogledati doček Zlatka Dalića. To je bilo

nakon osvojenog 2. mjesta Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Sasvim neplanirano i

neočekivano nakon sto smo stigli na trg, gdje je bio doček, nepoznata gospođa nam

je rekla da idemo za njom i odvela nas skroz do pozornice.

Iz prvog reda zajedno smo gledali cijeli program! Darko je pjevao i plesao, slikao se

s poznatim zvijezdama. Čak su mu posudili medalju da se s njom slika te je dobio

loptu s potpisom Zlatka Dalića. Bio je to dan nekih neostvarenih snova...“

Naša zajednička anegdota koju bi istaknule dogodila se na parkiralištu Filozofskog

fakulteta, neposredno prije Marijinog tečaja engleskog jezika. Naime, kad sam

parkirala auto i izvadila kolica, dogodilo se da ta ista kolica nisam zakočila i kada

sam otvarala Marijina vrata i ona i ja smo primijetile kolica koja su prazna lagano

išla prema naprijed i u čudu ih gledale pitajući se: „Otkud sad kolica bez ikoga u

njima?!“

I onda smo u istom trenutku shvatile da su to zapravo Marijina kolica. Kolica su se

zaustavila, a nas dvije smo prasnule u smijeh i trebalo nam je malo vremena da nas

prođe taj napadaj smijeha pa da krenemo dalje.“

21


„Moj korisnik naučio me razumijevanju, strpljivosti i definitivno više cijenim osobe s

invaliditetom.“

„Jednom prilikom dok smo se vozili automobilom stavili smo kolica u prtljažnik i otišli

do restorana. Kad smo stigli i kad sam korisnika trebao prebaciti u kolica shvatili

smo da to neće biti baš izvedivo, jer nije bilo klina koji je ostao u garaži, a bez kojeg

korisnik ne može sjediti u kolicima. Uglavnom bila je to dosta zabavna i smiješna

situacija, a jedini problem je bio što smo se morali vratiti po klin, da bi se potom

vratili u restoran i mogli uživati u hrani.“

22


„Moja najveća prepreka u pružanju usluge osobne asistencije bila je

nerazumijevanje korisnice prilikom razgovora. Ali kako je vrijeme prolazilo mi smo

se bolje upoznavale i prepreka je bila sve manja. Danas se jako dobro razumijemo.“

„Ovaj posao naučio me strpljivosti i toleranciji.“

„Najveća teškoća u pružanju usluge osobne asistencije bio je moj vlastiti strah od

epileptičkog napadaja moje korisnice. Jednom je imala napadaj kad smo se vratile

iz šetnje i popele se uz 20 stepenica do ulaza u kuću. Sama pomisao na to što bi

bilo da se napadaj dogodio na stepenicama izazivala mi je veliki strah . Ne mogu

reći da sam strah prevladala, ali zahvaljujući iskustvu i raznim edukacijama u Udruzi

nestala je panika koja je bila prisutna u prvoj godini mog rada.“

„Kroz rad i edukacije naučila sam puno o osobama s invaliditetom, a najvažnije da

je svaka osoba individualna te da njene želje i mogućnosti možeš upoznati tek kroz

zajednički rad. I upravo kroz suradnju i svakodnevni rad shvatila sam koliko

potencijala imaju osobe s invaliditetom, a često ih se samo zbog njihovog

invaliditeta ograničava.“

23


Traženje jaja u kokošinjcu.

Korisnica je izrazila želju da idemo potražiti jaja u gnijezdu gdje kokoši nesu jaja. S

obzirom na to da sam prvi put išla s njom i da nisam znala gdje se gnijezda nalaze,

ona je bila vodič. U jednom gnijezdu je bilo nekoliko jaja koja je uzela i krenula u

drugu prostoriju do sljedećeg gnijezda. Kad smo ušle na gnijezdu je sjedila kokoš. U

tom trenu pomislila sam: „U redu ovdje ništa, dok se kokoš ne makne!“ No, u tren

oka korisnica je uhvatila kokoš za krila i bacila je visoko u zrak, a perje je letjelo na

sve strane. U tom trenu doletio je kokot pogledati što se događa. Ja od šoka nisam

znala što sada. Na jednoj strani je bio kokot kojeg se bojim da ne skoči na neku od

nas, a na drugoj pas kojeg se još više bojim.“

„Moja najveća dobrobit korištenja usluge asistencije je moja neovisnost o članovima

obitelji i mogućnost mobilnosti u vrijeme kad želim i na mjesta koja ja želim.“

24


„Uz osobnog asistenta slobodniji sam kao osoba. Mogu ići gdje hoću i nisam

vremenski ograničen. Uz to naučio sam raditi puno poslova koje dosad nisam radio.

Naučio sam više cijeniti život.“

„Kroz 3 godine rada kao osobni asistent naučio sam puno toga. Bilo je lijepih i

zanimljivih trenutaka, ali i onih težih, no ipak najviše smijeha i prekrasnih

uspomena. Shvatio sam da je strpljenje i razumijevanje najbitnije u ovome poslu.

Naučio sam kako biti sretan s malim stvarima i biti sretan u životu te kako sitnice

nekom drugom mogu značiti jako puno.“

25


„Svaki izlazak iz kuće je neka nova anegdota i nikad ne znamo što nas zanimljivo

očekuje. No, jednom prilikom dok smo odlazili na radio gdje Tomislav obavlja svoj

posao njegova kolica nisam mogao izvaditi iz prtljažnika i nastala je panika.

Tomislav mora početi voditi emisiju uživo, a još je u autu, kolica su u prtljažniku koji

se ne može otvoriti. Bili smo bespomoćni. Sreća je bila ta što je došao njegov

kolega i predložio da Tomislava prebacimo na stolicu s kotačima i tako ga uvedemo

u studio. Tako smo i učinili. Kolica smo brzo zaboravili i Tomislav je na opće

oduševljenje sjeo u stolicu i vozeći se do studija smijao kao malo dijete. Emisija

uživo je počela, a ja nisam imao nimalo lagan zadatak - doći do kolica. Dok su dečki

snimali ja sam se provlačio kroz sjedišta automobila do prtljažnika da bih ga nekako

iznutra otvorio. Naposljetku je Tomislav obavio posao, a tako i ja svoj te smo svi

zajedno morali nazdraviti u obližnjem kafiću.“

„Najveća prepreka s kojom se suočavamo su arhitektonske barijere.

S jednom od mnogobrojnih takvih prepreka susrele smo se pri odlasku u jednu od

škola koja je inače arhitektonski prilagođena za osobe s invaliditetom, ali iz nekih

razloga je stručni skup za pripravnike taj put bio organiziran u dvorani na katu.

Zgrada nije imala lift. Prepreka su bile nama obične stepenice, njih oko osamnaest i

nije bilo druge opcije nego nositi korisnicu po stepenicama na kat. Nije bilo nijednog

muškog pripravnika, da bi nam pomogao, pa smo jedna profesorica i ja nosile

korisnicu u kolicima na kat. Korisnica je bila u velikom strahu, a ja sam zbog velikog

fizičkog napora sljedeći dan dobila laganu upalu mišića.“

26


„Obavljajući posao osobnog asistenta shvatio sam koliko osobe s invaliditetom

steknu povjerenje u tebe kao osobu.“

„Naša najveća prepreka su stepenice s kojima se gotovo svakodnevno borimo i nije

nam lako. Kad smo jednom prilikom krenuli u Zagreb na sastanak u vezi

Tomislavovog školovanja nismo ni slutili što nas čeka. Krenuli smo autom i znali

smo gdje trebamo parkirati, međutim nismo znali da je škola koju je Tomislav trebao

upisati na drugom katu zgrade koja nema lift. Vidjevši sve to skoro smo odustali od

sastanka, a skoro i od školovanja. Tomislav i ja smo bili zbunjeni i nismo znali što

učiniti, ali nakon nekoliko minuta shvatili smo da bi možda mogli zajedničkim

snagama prebroditi 40-tak stepenica. Odlučili smo da ću ga vući za ručke kolica, a

on rukama gurati kotače kolica te smo tako na kraju i uspjeli. Nakon stotinjak

odlazaka i isto toliko puta borbe sa istim stepenicama Tomislav je uspješno završio

svoje školovanje.“

27


„Kroz asistenciju upoznao sam puno novih poznanika, a sada i prijatelja.“

28


29


LITERATURA

INFO BROŠURA O PRISTUPU OSOBAMA S INVALIDITETOM, Hrvatski savez

udruga za mlade i studente s invaliditetom (SUMSI)

NAČINI OSTVARIVANJA PRIMJERENOG KONTAKTA I SPECIFIČNOSTI

ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM, Hrvatski zavod za javno

zdravstvo

30


PRIRUČNIK O VAŽNOSTI USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE

Ovaj priručnik tiskan je u sklopu projekta „Osobni asistent“ u provedbi Operativnog

programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Razvoj usluge osobne

asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

„Sadržaj priručnika isključiva je odgovornost Udruge Srce“

NAKLADNIK:

Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Petra Preradovića 3, Sveti Ivan Zelina

E-mail: info@udruga-srce-zelina.hr

Telefon: 01 2060 462

Mobitel: 099 301 3930

Internet stranica: www.udruga-srce-zelina.hr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!