14.04.2021 Views

STRATEŠKI PLAN 2021-2026 web

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STRATEŠKI PLAN DJELOVANJA

za razdoblje

2021. - 2026.

SRCE – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Petra Preradovića 3, Sveti Ivan Zelina, OIB: 74744681525

E-mail: info@udruga-srce-zelina.hr; Web: www.udruga-srce-zelina.hr/

U Svetom Ivanu Zelini, prosinac 2020. godine


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

SADRŽAJ

1. UVOD .................................................................................................................................................... 3

2. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - OPĆI SOCIODEMOGRAFSKI PODACI ................................................. 5

3. POSTIGNUĆA UDRUGE SRCE ........................................................................................................... 6

4. LJUDSKI RESURSI ............................................................................................................................ 11

5. PROGRAMI I PROJEKTI .................................................................................................................... 18

6. OPREMA I MATERIJALNI RESURSI ................................................................................................. 23

7. MEDIJSKA PROMOCIJA I VIDLJIVOST ............................................................................................ 23

8. VIZIJA I MISIJA ................................................................................................................................... 24

9. VRIJEDNOSTI I NAČELA DJELOVANJA ........................................................................................... 24

10. DIONICI I SURADNICI UDRUGE I PODRUČJA SURADNJE ILI INTERVENCIJE ........................... 25

11. SWOT ANALIZA.................................................................................................................................. 31

8. DEFINIRANJE STRATEŠKIH CILJEVA ............................................................................................. 33

1. Zagovaranje i zaštita prava djece s teškoćama, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji .................... 33

2. Doprinos zapošljavanju osoba s invaliditetom na području uže i šire lokalne zajednice .................... 33

3. Pružanje osobno usmjerenih socijalnih usluga djeci s teškoćama, osobama s invaliditetom i njihovim

obiteljima s ciljem prevencije institucionalizacije ................................................................................. 35

4. Rad u zajednici .................................................................................................................................... 36

9. PRAĆENJE PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA DJELOVANJA ..................................................... 37

10. POPIS PRILOGA ................................................................................................................................ 37

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

2


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

1. UVOD

Strateški plan, kao i sam proces planiranja, za Udrugu Srce predstavlja sredstvo koji članovima organizacije

omogućava zajedničko definiranje vizije i prioriteta, ostvarivanje istih ciljeva kako bi se što uspješnije

odgovorilo na promjene u okolini.

Također, omogućava usmjerenost na ključne prioritete te unapređuje radni proces ljudi koji rade zajedno.

Takva usmjerenost omogućava razumijevanje svrhe organizacije, vrijednosti koje dijeli uprava i drugi

dionici; podupire i povećava razinu obvezanosti prema organizaciji i njenim ciljevima, upravljačkom tijelu

daje putokaz za promatranje postignuća i procjenu rezultata. Pored navedenog, informacije koje sadrži

strateški plan mogu biti korisne za marketinški pristup u javnosti.

Godine 2016. Udruga je provela reviziju Strateškog plana izrađenog za period od 2015. do 2020. godine.

Revizija je provedena s ciljem utvrđivanja relevantnosti definiranih ciljeva, dinamike ostvarivanja ciljeva te

uvođenja novih elemenata, sukladno potrebama korisnika, a utemeljeno na ponovljenoj SWOT analizi i

provedenoj PESTLE analizi. Revizijom Strateškog plana utvrđeno je kako su prvotno definirani ciljevi u

potpunosti relevantni i za naredni period te se nisu mijenjali niti dopunjavali.

Definirani strateški ciljevi za razdoblje od 2015. do 2020. godine bili su:

Strateški cilj 1: Zagovaranje i promocija ljudskih prava i socijalnog uključivanja djece s teškoćama i osoba

s invaliditetom

Strateški cilj 2: Doprinos zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom i nezaposlenih u

Hrvatskoj

Strateški cilj 3: Prevencija institucionalizacije kroz osiguravanje kvalitetnih, osobno usmjerenih socijalnih

usluga djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom te njihovim obiteljima

Procijenjena realizacija Strateškog plana je veća od 80%. Vezano za Strateški cilj 1., u narednom razdoblju

pojačat će se zagovaračke aktivnosti Udruge.

Vezano za Strateški cilj 2. te specifični cilj 2.1.,u samoj lokalnoj zajednici ostvaren je doprinos zapošljavanju

i samozapošljavanju nezaposlenih osoba s invaliditetom, no nije smanjena njihova nezaposlenost za 50%

na razini cijele Hrvatske kao što je bilo definirano.

Vezano za specifični cilj 2.2., razrađene su dvije društveno-poduzetničke ideje, te je izrađen poslovni plan

Igračku izradi, djecu iznenadi, ostvarena je suradnja s Arhitektonskim fakultetom, no nije registriran niti

pokrenut niti jedan društveno poduzetnički projekt.

Vezano za strateški cilj 3., sve zadane usluge kontinuirano su se pružale, a specifični cilj 3.4., realiziran je

sklapanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Okruženje za samoostvarenje/Selfrealization

environment, kojim će se izgraditi stambena zgrada za pružanje usluge organiziranog

stanovanja te prostorija za radne aktivnosti.

Proces strateškog planiranja za razdoblje od 2016. do 2021. godine, odvijao se kroz dvodnevnu radionicu,

14. i 15. listopada 2020. u prostorijama Udruge, na kojem su sudjelovali članovi Upravnog odbora, članovi

Udruge i zaposlenici Udruge. Kroz analizu ostvarenih postignuća iz prethodnog Strateškog plana (razdoblje

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

3


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

od 2015. do 2020.), analizu ključnih dionika i okruženja (Swot analizu), a uvažavajući postojeće resurse,

definirani su novi strateški pravci i aktivnosti za novo petogodišnje razdoblje.

Definirana su 4 strateška pravca sa specifičnim ciljevima i aktivnostima postignuća. Osobe koje su

sudjelovale u planiranju i oblikovanju Strateškog plana djelovanja su:

ĐĚurđa Penava – predsjednica Udruge, Valentina Nedelić, tajnica Udruge i članica Upravnog odbora,

Tomislav Nedelić – član Udruge, Marina Klarić - članica Udruge, te sljedeći zaposlenici Udruge: Nikolina

Bešlić, Josipa Barišić, Marina Sakmardi, Amalija Jalžabetić, Vlado Biršl, Jelena Martan, Martina Svitek,

Vanda Canjuga. Proces izrade strateškog plana vodila je zaposlenica Udruge, Marija Dugac, magistra

socijalne politike.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

4


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

2. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - OPĆI SOCIODEMOGRAFSKI PODACI

U Zagrebačkoj županiji, stanje na dan 03.05.2019., živi 33323 osoba s invaliditetom od čega su 20391

muški (61%) i 12932 žene (39%). te na taj način osobe s invaliditetom čine 10,7% ukupnog stanovništva

županije.

Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 14942 (45%), je u dobnoj skupini 65+. Iz tablice 1. moguće je uočiti

da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama a u 11% udjelu prisutan je i u dječjoj dobi, 0-19 godina.

Ukoliko se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim

dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Zagrebačka županija ispod prosjeka za ukupnu prevalenciju,

kao i prevalencije u svim dobnim skupinama osim prevalencije u dječjoj dobi gdje je iznad prosjeka.

77% osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili

ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. 15% ima srednju stručnu spremu dok je 1% osoba s visokom ili

višom stručnom spremom. Specijalno obrazovanje nalazimo kod 7% osoba s invaliditetom. Osobe s

invaliditetom, prema dostupnim podacima sustava socijalne skrbi, u najvećem broju (86%) žive u obitelji,

oko 10% živi samo, dok ih oko 1% ima udomitelja ili skrbnika.

U nekoj od ustanova boravi oko 2% osoba. U nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja živi oko 14% osoba

s invaliditetom. Oko 55% osoba, koje ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi, imaju potrebu za pomoći i

njegom u punom opsegu te im je Barthelov indeks 0-60. Iz Zagrebačke županije, u Registar osoba s

invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 4819 osobe s time da je veći broj

muških osoba (66%). Oštećenja jezično-govorno glasovne komunikacije te specifične teškoće u učenju

najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja dok je redoviti program

uz individualizirane postupke najčešći oblik njezinog specificiranog provođenja. U Zagrebačkoj županiji živi

2449 branitelja s invaliditetom te 241 osoba koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II svjetskog rata ili su

civilni invalidi rata i poraća. 1

Temeljem podataka iz CZSS Sv Ivan Zelina za tri promatrane godine, vidljivo je da još uvijek postoji potreba

za smještajem uključujući i djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom. U 2017 godini, rješenje o smještaju

odrasle osobe s invaliditetom izdano je za 7 korisnika od toga za 3 osobe s intelektualnim oštećenjima. U

2017. je 2 djece s intelektualnim teškoćama dobilo rješenje za boravak. U 2018 godini, rješenje o smještaju

odrasle osobe s invaliditetom izdano je za 3 korisnika od toga za 2 osobe s intelektualnim oštećenjima. Iste

godine je 4 djece dobilo rješenje za boravak, od toga 3 s intelektualnim teškoćama.

U 2019 godini, rješenje o smještaju odrasle osobe s invaliditetom izdano je za 6 korisnika i 1 dijete s

teškoćama (intelektualnim oštećenjem). Dvoje djece je dobilo rješenje za boravak, od toga 1 s

intelektualnim teškoćama.

Za razliku od ovih trendova, prema podacima Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina, u 2014. godini, 2

djece dobilo je rješenje o smještaju od toga 1 s intelektualnim teškoćama, te 27 odraslih od toga 13 s

intelektualnim teškoćama. Istovremeno je na poludnevni boravak upućeno 6 djece, od toga 1 s

intelektualnim teškoćama, a 1 dijete s intelektualnim teškoćama je upućeno na cjelodnevni boravaka.

Također, U Gradu Sv. Ivan Zelina u 2016. dolazi do povećanja rješenja o smještaju te se na smještaj

upućuje 4 djece, od toga 3 s intelektualnim teškoćama, te čak 36 odraslih, od toga 15 s intelektualnim

teškoćama. Na poludnevni boravak upućen je isti broj djece kao i 2014.

Iz ovoga je vidljivo da je nešto smanjen broj rješenja o smještaju korisnika, što je pozitivno, ali te trendove

treba pratiti i raditi i dalje na izgradnji potpore obiteljima osoba s invaliditetom te razvoja izvaninstitucionalnih

usluga u zajednici. 2

1

Izvješće o osobama s invaliditetom, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, svibanj 2019. godine

2

Izvještaj vanjske evaluacije Programa „Poludnevni boravak i Klub Srce“, Nataša Škrbić, ožujak, 2020. godine

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

5


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

3. POSTIGNUĆA UDRUGE SRCE

Udruga Srce osnovana je 2005. godine. Prva je i jedina Udruga na području Grada Svetog Ivana Zeline,

okolnih naselja i Općine Bedenica koja kontinuirano pruža socijalne usluge i razvija aktivnosti za djecu s

teškoćama, osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Udruga od 2012. godine, djeluje u vlastitom prostoru

površine 390 m² koji je u opremljen i prilagođen osobama s invaliditetom sukladno važećim europskim

standardima.

Područje djelovanja: demokratska politička kultura, gospodarstvo, hobistička djelatnost, kultura i umjetnost,

ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura,

zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode

Ciljane skupine: djeca i mladi s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom bez obzira na vrtu i stupanj

invaliditeta, učenici s teškoćama, roditelji i obitelji djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s

invaliditetom, opća populacija – djeca, mladi i odrasle osobe, romska djeca i mladež, djeca iz obitelji

korisnika sustava socijalne skrbi, osobe starije životne dobi, volonteri, udruge i građanske inicijative,

odgojno-obrazovne ustanove i odgojno-obrazovni djelatnici, ustanove socijalne skrbi i zdravstva, djelatnici

u socijalnoj skrbi i zdravstvu, tijela državne, regionalne i lokalne uprave i njihovi djelatnici, poslovne

organizacije, poslodavci, ,ali i srednji poduzetnici, obrtnici

Članstva: Udruga je članica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida, Zajednice Saveza osoba s

invaliditetom Hrvatske, Hrvatskog saveza za rijetke bolesti, Hrvatske mreže za suzbijanje siromaštva - Bilo

naroda, Međunarodne organizacije Samaritan International, Hrvatske mreže volonterskih centara.

2013. godine Udruga je započela je s uvođenjem Standarda kvalitete socijalnih usluga, te su unaprijeđeni

brojni procesi i procedure vezane uz socijalne usluge i menadžment organizacije: Protokol o načinu i

uvjetima pružanja socijalnih usluga Dnevnog centra Srce, Uputa o provedbi procesa procjene i izradi

individualnog plana, Evaluacija rizika, Kodeks profesionalnog ponašanja, a Udruga je osigurala i relevantne

edukacije za zaposlenike i članove upravljačkog tijela. Među ključnim su individualne i organizacijske

procjene rizika, procedure vezane uz izradu individualnog plana usluga te partnersko i suradničko

umrežavanje, kao i niz aktivnosti vezanih za upravljanje ljudskim resursima. Udruga je uložila i napore u

redovne i dodatne edukacije o osobno usmjerenom planiranju i zaštiti na radu kao i prilagodbu informacija

i sadržaja korisnicima što je važan aspekt rada s osobama s intelektualnim teškoćama.

Od 6. travnja 2017. godine, od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,

Udruga posjeduje Rješenje o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, i to: poludnevnog boravka

za 30 osoba s invaliditetom, uslugu psihosocijalne podrške djeci s teškoćama i odraslim osobama s

invaliditetom te uslugu rane intervencije. Navedeno omogućava Udruzi ugovorno financiranje s

ministarstvom po korisniku kao održiviji oblik financiranja, za određene usluge za koje postoji interes i

preporuka CZSS, a dio preostalih usluga i aktivnosti se mogu financirati iz programa i projekata iz drugih

izvora sredstava. Udruga je u razdoblju od 2019. do kraja 2020. godine tri puta podnijela zahtjev za

sklapanje ugovora o pružanju socijalnih usluga. U posljednjem odgovoru na zahtjev od 10. studenog 2020.

godine navodi se obrazloženje da u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu nisu

osigurana dodatna sredstva za nova ulaganja.

Udruga Srce prepoznatljiva je organizacija na lokalnom i regionalnom području te kao primjer dobre prakse

djeluje i međunarodno kroz aktivno članstvo u međunarodnoj organizaciji Samaritan International te svojim

radom promiče jednake mogućnosti i sudjeluje u kreiranju i donošenju politika.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

6


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

7


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

Udruga pruža široku lepezu usluga koje su od velikog značaja za unapređenje kvalitete života i socijalnog

uključivanja korisnika u zajednicu:

1. Podrška djeci s teškoćama

- Usluge senzorne integracije

- Radno – terapijski postupci

- Fizikalni tretmani

- Usluge logopeda

- Psihološka podrška

- Dječje grupne radionice

- Pomoć u učenju

- Pomoćnik u vrtiću

- Pomoćnik u nastavi

2. Podrška osobama s invaliditetom

- Program usluga za osobe s invaliditetom – Klub Srce

- Usluga osobne asistencije

- Osnaživanje za svijet rada

- Psihološka podrška

3. Podrška članovima obitelji

- Psihološka podrška

- Informiranje o pravima i uslugama,

- Razvoj i provođenje aktivnosti programa rastimo zajedno Plus

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

8


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

GRAFIČKI PREGLED BROJA KORISNIKA USLUGA ZA RAZDOBLJE OD 2010. DO 2020. GODINE

(Grafički prikaz br. 1, 2 i 3)

300

250

271

200

205

241

229

150

180

174

161

151

100

109

84

50

0

52

34 34

37

29 31 30 32 30 30 31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 23 22

Broj članova Poludnevni boravak i Klub Srce Psihološka podrška

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Slika 1. Prikaz broja članova, korisnika Poludnevnog boravka i Kluba Srce i korisnika psihološke podrške za razdoblje

od 2010. do 2020. godine

70

60

60

50

54

40

30

20

38

26

43

42

47 48

44

48

35

29

26 27

10

0

14

14

12

12 12

13

10

12

10 1012

10 10

8 9 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 0

6

Logopedski postupci Radno-terapijski postupci Usluga senzorne

intergracije

Fizikalni tretmani

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Slika 2. Prikaz broja korisnika logopedskih postupaka, radno-terapijskih postupaka, usluge senzorne integracije i

fizikalnih tretmana za razdoblje od 2010. do 2020. godine

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

9


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

14

12

13

13

13

12

13

13

10

11

11

8

8

8

8

8

6

7

7

7

6

7

4

2

0

4

3

3

2

2 2 2 2 2

0 0 0 0 1 1 1

Pomoćnik u vrtiću Pomoćnik u nastavi Osobni asistent

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.

Slika 3. Prikaz broja korisnika usluge pomoćnika u vrtiću, pomoćnika u nastavi, osobnog asistenta za razdoblje od

2010. do 2020. godine

U grafičkom pregledu broja članova i korisnika usluga za razdoblje od 2010. do 2020. godine u kategoriji

Poludnevni boravak i Klub Srce, vidljiv je pad u broju korisnika usluga, što je jednim dijelom rezultat njihovog

osnaživanja i zapošljavanja, a drugim dijelom to je rezultat demografskih promjena, odnosno preseljenja

izvan granica RH.

Psihološka podrška, kako je vidljivo, uvedena je 2018. godine te je broj korisnika kroz godine uglavnom

kontinuiran.

Logopedski postupci, u odnosu na druge usluge, kontinuirano bilježi najveći broj korisnika. Radno-terapijski

postupci, prema potrebama korisnika, uvedeni su 2013. godine, a od 2014. uvedena je usluga senzorneintegracije.

Fizikalni tretmani pružaju se od 2011. godine., što vrijedi i za pomoćnike u vrtiću.

Usluga pomoćnika u nastavi kontinuirano se pružala od 2011. godine, a u periodu od 2013. do 2015., ovu

uslugu koristi najveći broj korisnika kroz EU projekt „Podrška u zajednici“ koji je trajao do veljače 2015.

godine. U nastavku se ova usluga financira kroz mjere HZZ-a i sredstva Zagrebačke županije sve do kraja

školske godine 2015./2016. kada po modelu Udruge Srce, financiranje pomoćnika u nastavi preuzima

Zagrebačka županija kroz projekt „Prsten potpore“. U školskoj godini, 2019./2020., sredstvima MZO-a, kroz

projekt Udruge financira se usluga pomoćnika u nastavi za jednog korisnika.

Usluga osobne asistencije, pruža se od 2010. godine, a od 2017. godine, ovu uslugu koristi veći broj osoba

s invaliditetom kroz projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda te su tada u tu uslugu prvi put

uključene i osobe s intelektualnim teškoćama.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

10


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

4. LJUDSKI RESURSI

Radom Udruge upravlja predsjednica Udruge i Upravni odbor.

Na posljednjoj izbornoj Skupštini kao predstavnica osoba s invaliditetom izabrana je Nikica Šimunčić

Loborec, te Upravni odbor čine sljedeći članovi:

1. ĐĚurđa Penava, predsjednica - 10.5.2023.

2. Zdenka Kotarski, dopredsjednica - 10.5.2023.

3. Valentina Nedelić, tajnica - 10.5.2023.

4. Božena Bukal - članica Upravnog odbora - 10.5.2023.

5. Dubravka Geller - članica Upravnog odbora - 10.5.2023.

6. Nikica Šimunčić Loborec - članica Upravnog odbora - 10.5.2023.

7. Vlasta Kašnar - članica Upravnog odbora - 10.5.2023.

Također, na istoj izbornoj skupštini kao glasnogovornik Udruge Srce imenovan je Tomislav Nedelić.

Organizacijsku strukturu čine:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednica

4. Dopredsjednica

5. Tajnica Udruge

6. Nadzorni odbor

7. Savjetodavno tijelo

Nadzorni odbor Udruge čine:

1. Ljiljana Žigrović, predsjednica Nadzornog odbora

2. Vera Kos, članica Nadzornog odbora

3. Andriana Guštović - članica Nadzornog odbora

Udruga posluje u skladu sa Statutom te propisanim procedurama donošenja odluka na participativan način,

uz veliki osoban angažman članova Upravnog odbora.

Udruga Srce na dan 1.12.2020., broji ukupno 32 zaposlenika, od kojih 18 ima Ugovor na neodređeno

vrijeme.

Upravni odbor i predsjednica udruge kao i stručni i administrativni tim udruge posvećuje značajan dio

vremena organizacijskom razvoju i trajnom usavršavanju iz menadžmenta i upravljanja te uz podršku

stručnjaka ili kroz neformalno obrazovanje, tim se trajno usavršava.

U skladu s trendovima i potrebama korisnika, usluge se neprestano unapređuju, a ono što je bitno istaknuti

da je u Udruzi zaposlen multidisciplinarni tim stručnjaka koji u radu s korisnicima koristi interdisciplinarni

pristup i strateški pristupa svakom izazovu s naglaskom na model ljudskih prava.

Udruga u ovom trenutku ima kvalitetno ustrojen sustav za upravljanje, vođenje, financijsko upravljanje,

praćenje i dokumentiranje podataka, iskustvo u prikupljanju sredstava i brojne ideje, te će biti sposobna

prilagoditi se i nastaviti raditi i u narednom razdoblju.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

11


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

40

35

33

35

33

30

27

25

20

18

15

10

5

0

11 11

12 12

6

6

8

7 7 7

6

5

5

3

3

2

1

0

1

2016. 2017. 2018. 2019. 2020.*

2

Broj zaposenika s 31.12. Broj pomoćnika u vrtiću Broj OA Broj stručnjaka Broj zaposlenih OSI

Slika 4.Prikaz broja zaposlenih osoba od 2016. do 2020. godine

*Podaci za 2020. godinu odnose se na razdoblje do 30.11.2020. godine

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

12


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

Tablica 1. Radna mjesta i popis zaposlenika na dan 1.12.2020.

Naziv radnog mjesta

Projektni tim

Osobni asistenti

Pomoćnici u vrtiću

Stručnjaci

Pomoćnik za održavanje higijene prostora,

domaćinstva, plastenika i okoliša

Pomoćnik u Klubu Srce

Ime i prezime zaposlenika

Penava ĐĚurđa

Barišić Josipa

Bešlić Nikolina

Dugac Marija

Ferin Jelena

Spasić Bičak Sanja

Bađun Martina

Bastalec Tajana

Bertek Dubravka

Blažević Natalija

Dananić Renate

Gregurić Suzana

Ivanić Ivanka

Iveljić Ivan

Kovačević Božica

Kušić Vlatka

Lučić Manuela

Škof Dorian

Bičak Lovro

Bobinec Anamarija

Čuča Marija

Posavec Melita

Sokač Andrea

Zerec Ana

Canjuga Vanda - psiholog

Dugac Marija – socijalni radnik

Ferin Jelena - učiteljica razredne nastave

Jalžabetić Amalija – edukacijski rehabilitator

Martan Jelena – logoped

Sakmardi Marina - fizioterapeut

Svitek Martina – radni terapeut i senzorni pedagog

Gagula Ilija

Klarić Marina

Škof Dorian

Vozač, domar, ekonom

Biršl Vlado

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

13


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

14


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA UDRUGE SRCE U 2020. GODINI

SAVJETODAVNO TIJELO

NADZORNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR

KOORDINATOR RADA I

FINANCIJSKOG

POSLOVANJA

ĐĚurđa Penava

RADNA JEDINICA

INDIVIDUALNIH

POSTUPAKA

Martina Bertović

Vanda Canjuga

Marija Dugac

Jelena Ferin

Amalija Jalžabetić

Jelena Martan

Marina Sakmardi

PROJEKTNI TIM

ĐĚurđa Penava

Josipa Barišić

Nikolina Bešlić

Jelena Ferin

Marija Dugac

Sanja Spasić Bičak

RADNA JEDINICA

GRUPNIH AKTIVNOSTI

Vlado Biršl

Amalija Jalžabetić

Marina Sakmardi

Dorian Škof

POMOĆNICI U VRTIĆU

Lovro Bičak

Anamarija Bobinec

Marija Čuča

Melita Posavec

Andrea Sokač

Ana Zerec

USLUGA ASISTENCIJE

OSOBNI ASISTENT

Martina Bađun

Tajana Bastalec

Dubravka Bertek -

zamjena Vlatka Kušić

Renate Dananić

Suzana Gregurić

Ivanka Ivanić

Ivan Iveljić

Božica Kovačević

Manuela Lučić

Dorian Škof

POMOĆNI POSLOVI

Ilija Gagula

Marina Klarić

Nikolina Bešlić –

voditeljica usluge osobne

asistencije

Marina Sakmardi –

koordinatorica rada OA

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

15


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

Osim zaposlenika, velika snaga Udruge su volonteri koji svojim doprinosom obogaćuju aktivnosti Udruge i

poboljšavaju kvalitetu života članova. 2019. godine u aktivnostima je sudjelovalo 97 volontera tijekom 5549

sati.

6000

5693

5549

5000

4772

4629

4000

3981

3000

2478

2000

1000

151 125 91 74 97 40

0

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.*

Broj volontera

Broj sati

Slika 5. Broj volontera i volonterskih sati kroz godine

*Podaci za 2020. godinu odnose se na razdoblje do 31.10.2020. godine

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

16


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

17


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

5. PROGRAMI I PROJEKTI

Od 2010. godine, Udruga kontinuirano provodi program poludnevnog boravka i klupskih aktivnosti za osobe

s motoričkim i intelektualnim teškoćama. S obzirom na posebnost heterogene skupine, program se

mijenjao u skladu s potrebama osoba s invaliditetom. Od lipnja 2011. godine, u partnerstvu s Gradom Sv.

Ivan Zelina i CZSS Sv. Ivan Zelina u kontinuitetu uspješno provodi trogodišnji program za osobe s

invaliditetom koji se po svojima aktivnostima i sadržaju nastavlja na prethodne programe financirane od

strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike. Kroz provedbu projekata, uviđa se

potreba specijaliziranog prijevoza, što je osigurano specijalnim kombi vozilom, jer većina korisnika (njih

75%) živi u ruralnim sredinama bez pristupačnog i redovitog javnog prijevoza te im se tako omogućava

korištenje socijalnih usluga u zajednici.

Aktivnosti programa „Podrška u zajednici“ financiranom od Zagrebačke županije i Grada Svetog Ivana

Zeline, usmjerene su na poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama i osoba s invaliditetom uzimajući u

obzir sve razine društvene podrške. Osim na djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom, aktivnosti projekta

usmjerene su i na djecu urednog razvoja, roditelje, odgojno – obrazovne djelatnike, stručnjake koji rade s

djecom s teškoćama, mladim odraslim osobama s invaliditetom, volontere te članove lokalne zajednice.

Kroz princip uzajamnog dogovaranja, razumijevanja i zajedničkog djelovanja na unapređenju jednakog

pristupa svakom članu lokalne zajednice te provedbu ciljanih aktivnosti nastoje se ublažiti i ukloniti

stereotipna uvjerenja te prevenirati stigmatizacija djece s teškoćama i njihovih obitelji, a 30.9.2020. godine,

potpisan je Sporazum o razvoju inkluzivne suradničke lokalne zajednice.

Financijska sredstva za trogodišnji program institucionalne podrške u području djelovanja saveza i udruga

osoba s invaliditetom, od 2019. godine, Udruga Srce koristi za stabilizaciju i daljnji razvoj udruge u više

segmenata: jačanje kapaciteta, mobilizacija članstva te podrška zaposlenicima, suradnicima i volonterima

te pisanje projektnih prijedloga za EU fondove.

Od 2013. godine odobreno je ukupno 6 europskih projekata koji su osigurali provedbu pojedinih aktivnosti:

1. IPA "Podrška u zajednici" (2013.), za podršku djeci s teškoćama kroz 17 pomoćnika u nastavi i

vrtiću, pomoć u učenju te zapošljavanje socijalnog pedagoga i logopeda. Ukupna vrijednost

projekta je 205.986,92 EUR, a u 95%-tnom iznosu financiran je od strane Europske Unije tijekom

18 mjeseci provedbe, a u partnerstvu s CZSS Sv. Ivan Zelina, dva dječja vrtića, tri osnovne i jedna

srednja škola.

2. "Zajedno jači" (2014.), za jačanje kapaciteta zaposlenika, roditelja i volontera kroz niz edukacija i

radionica. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge

Vlade RH u vrijednosti 650.980,80 kn. Projekt je okupio partnere iz čak četiri županije, a provodio

se u razdoblju od 29.12.2014. do 28.12.2015. godine.

3. "Osobni asistenti" (2017.), s ciljem jačanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz

daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije te uključivanje nove korisničke skupine

– osoba s intelektualnim teškoćama. U projekt je uključeno 9 osoba s invaliditetom od kojih je 7

osoba s intelektualnim teškoćama. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog

fonda u iznosu od 1.701.285,15 kn za razdoblje od 28.3.2017. do 28.3.2019. godine.

4. "Osobni asistenti" (2019.), nastavak ciljeva projekta iz prethodne faze u koji je uključeno 11

korisnika, od kojih je 7 osoba s intelektualnim teškoćama. Projekt je sufinancirala Europska unija

iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.833.849,30 kn za razdoblje od 22.3.2019. do

22.3.2021. godine.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

18


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

5. „Aktiviraj se, razvijaj se“ (2019.), projekt osnaživanja osoba s invaliditetom i stručnjaka koji rade

s marginaliziranim skupinama iz CZSS-a Sveti Ivan Zelina, CZSS-a Dugo Selo, Grada Sv. Ivana

Zeline i Udruge Srce s ciljem povećanja zapošljivosti i konkurentnosti osoba s invaliditetom na

otvorenom tržištu rada te socijalnoj uključenosti. Projekt je sufinancirala Europska unija iz

Europskog socijalnog fonda u iznosu od 930.799,84 kn za razdoblje od 22.10.2019. do 22.04.2021.

6. „Okruženje za samoostvarenje (2020.)“, projekt u vrijednosti 14.097.112,11 kn u sklopu kojeg

će se izgraditi zgrada za organizirano stanovanje i boravak za osobe s invaliditetom čime će se

doprinijeti procesu prevencije institucionalizacije i razvoju mreže izvaninstitucionalnih oblika skrbi

u zajednici. Uspješna provedba projekta u suradnji s dva partnera, Grad Sveti Ivan Zelina i

Zagrebačka županija, rezultirat će smanjenjem broja osoba s invaliditetom kojima bi

neprovođenjem ovog projekta jedina opcija bila prelazak na institucijski oblik skrbi.

30

25

24

22

20

20

19

21

16

15

10

7

5

0

3

2

1

1 1

0

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.*

Broj projekata Broj EU projekata Broj projekata u procjeni

Slika 6. Broj odobrenih i ugovorenih programa i projekata kroz godine

*Podaci za 2020. godinu odnose se na razdoblje do 30.11.2020. godine

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

19


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

Tablica 2. Popis programa i projekata u 2020. godini

R.br. Naziv projekta Naziv donatora

Odobreni iznos

financiranja

Razdoblje provedbe

1. Osnovna djelatnost Grad Sveti Ivan Zelina 240.000,00 HRK 1.1.2020.-31.12.2020.

2.

Podrška u zajednici –

Pomoćnici u vrtiću

Grad Sveti Ivan Zelina 225.186,88 HRK 1.1.2020.-31.12.2020.

3. Kabinet logopeda Grad Sveti Ivan Zelina 60.000,00 HRK 1.1.2020.-31.12.2020.

4. Osobni asistent Grad Sveti Ivan Zelina 11.650,00 HRK 1.9.2020.-31.12.2020.

5. Osobni asistenti

Ministarstvo rada, mirovinskog

sustava, obitelji i socijalne politike

105.090,00 HRK 1.1.2019.-31.12.2021.

6. Osobni asistent Europski socijalni fond 1.833.849,30 HRK 22.3.2019.-22.3.2021.

7.

Program usluga za osobe s

invaliditetom – Klub Srce

Ministarstvo rada, mirovinskog

sustava, obitelji i socijalne politike

250.000,00 HRK 1.6.2020.-30.5.2023.

8. Institucionalna podrška

Nacionalna zaklada za razvoj

civilnog društva

374.424,00 HRK 1.1.2019.-31.12.2021.

9. Aktiviraj se, razvijaj se Europski socijalni fond 930.799,84 HRK

22.10.2019. -

22.04.2021.

10.

Okruženje za

samoostvarenje

Europski fond za regionalni razvoj 14.097.112,11 HRK 1.7.2020.-30.5.2023.

11. Podrška u zajednici Zagrebačka županija 40.000,00 HRK 1.1.2020.-31.12.2020.

12. Volontirajmo zajedno

Ministarstvo rada, mirovinskog

sustava, obitelji i socijalne politike

70.000,00 HRK 1.1.2020.-31.12.2020.

13. Pomoćnik u vrtiću – Bisag Ema Lončarek 1.1.2020-31.12.2020.

14. CroHeart Response Arbeiter-Samartiter Bund 5.000,00 EUR -

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

20


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

15.

Poludnevni boravak i Klub

Srce

Ministarstvo rada, mirovinskog

sustava, obitelji i socijalne politike

270.000,00 1.6.2017.-30.5.2020.

16. Pomoćnici u nastavi

Ministarstvo znanosti i

obrazovanje

38.193,00 1.9.2019.-30.6.2020.

17.

Inkluzivna zajednica

Javni rad – Ilija Gagula

Hrvatski zavod za zapošljavanje 30.772,92 1.9.2020.-28.2.2021.

18.

Integrated Digital Training in

emergency management –

partnerstvo sa Samatitan

International

Erasmus+

166.272,00 EUR

31.12.2020. –

30.12.2022.

19. Na iskustvu (po)radi Zagrebačka županija 20.000,00 1.10.2020.-31.12.2020.

1.400.000,00 kn

1.200.000,00 kn

1.000.000,00 kn

800.000,00 kn

600.000,00 kn

400.000,00 kn

200.000,00 kn

0,00 kn

Prihodi od donacija iz državnog

proračuna

Prihodi od donacija iz proračuna

jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave

Prihodi od ostalih donacija

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.*

Slika 7. Pregled iznosa i izvora prihoda kroz godine

*Podaci za 2020. godinu odnose na razdoblje do 30.6.2020.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

21


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

1.200.000,00 kn

1.000.000,00 kn

800.000,00 kn

600.000,00 kn

400.000,00 kn

200.000,00 kn

0,00 kn

Prihodi od inozemnih vlada i

međunarodnih organizacija

Prihodi od trgovačkih društava i

ostalih pravnih osoba

Prihodi od EU sredstava

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.*

Slika 8.Pregled iznosa i izvora prihoda kroz godine

*Podaci za 2020. godinu odnose na razdoblje do 30.6.2020.

3.500.000,00 kn

3.000.000,00 kn

2.500.000,00 kn

2.000.000,00 kn

1.500.000,00 kn

1.000.000,00 kn

500.000,00 kn

0,00 kn

2.996.386,00 kn 2.152.144,00 kn 2.308.960,00 kn 2.766.904,00 kn 3.024.874,00 kn 2.992.100,00 kn

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2 0 2 0 . *

Slika 9. Prikaz ukupnog prihoda Udruge za razdoblje od 2015. do 2020. godine

*Podaci za 2020. godinu odnose se na razdoblje do 30.9.2020.

Prosječni prihod Udruge u posljednjih 5 godina (2015. – 2019.) iznosi 2.649.853,60 kn. Na slici 9. vidljivo

je kako ukupni godišnji prihod Udruge od 2016. godine kontinuirano raste.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

22


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

6. OPREMA I MATERIJALNI RESURSI

Udruga Srce jedna je od rijetkih udruga koja djeluje u potpuno novom, namjenski građenom, energetski

neovisnom i moderno opremljenom prostoru u skladu sa zahtjevima univerzalnog dizajna, a uspješnom

mobilizacijom resursa i dionika lokalne zajednice, uspjela je učiniti osim korisnim i privlačan, ugodan i

opremljen prostor sa materijalom potrebnim za rad.

Površine prostorija za rad su dovoljno prostrane za trenutni kapacitet Udruge. Prema tipu rehabilitacijskog

postupka ili aktivnosti, korisnicima su na raspolaganju:

− Kabinet Logopeda – 13,28 m/2

− Prostorija za Fizikalnu terapiju i psihologa – dijele prostor od 19,55 m/2

− Prostorija za Radnu terapiju i senzornu integraciju – 35,00 m/2

− Boravak 1 – 52,34 m/2

− Boravak 2 – 42,30 m/2 - boravci se prema potrebi mogu spojiti u jedan veliki jer su postavljena

fleksibilna pomična vrata umjesto zida.

− Kuhinja

Prilagođeni sanitarni čvor za osobe s teškoćama mobilnosti

Vanjska terasa koja je natkrivena također je odlično osmišljen veliki vanjski prostor koji je za

korisnike važan posebno u ljetnim mjesecima, a u nastavku su na raspolaganju i fitnes sprave

prilagođene za osobe s invaliditetom. Udruga u okruženju ima i zemljište na kojem sadi povrće, a

u blizini je i plastenik u kojem se sadi začinsko bilje i u novije vrijeme sukulenti koji će biti

namijenjeni tržištu, ali su i u funkciji radno-okupacijske terapije.

Udruga Srce kontinuirano unapređuje i prostor i opremu za rad s korisnicima. Oprema predstavlja važan

resurs u radu Udruge i o njoj se vodi redovno inventar i prema potrebi, sredstva se nadopunjuju.

7. MEDIJSKA PROMOCIJA I VIDLJIVOST

Udruga ima Internetsku stranicu https://www.udruga-srce-zelina.hr/ te Facebook stranicu https://hrhr.facebook.com/udruga.srcezelina/

na kojoj su sve ključne informacije o programima, uslugama te druge

važne informacije o aktivnostima i projektima Udruge. Time osigurava preglednost i transparentnost jer je

Internetska stranica ključan izvor informacije za dionike u Hrvatskoj.

Udruga je ostvarila i intenzivnu i redovnu suradnju s lokalnim medijima, web portalima, primjerice

Prigorje.hr., In portal, Radio Zelina, Internetske stranice Grada Sveti Ivan Zelina, sve je dokumentirano

prema godinama i datumima u arhivi Udruge, a svrha je da se širu javnost kvalitetno i detaljno informira o

pravima osoba s invaliditetom, populariziraju programi i projekti te promiču pozitivne prakse vezane uz

osobe s invaliditetom.

U sklopu projekta „Aktiviraj se, razvijaj se“ Udruga razvija platformu ZaRadi prilagođenu osobama s

invaliditetom, a koja će biti redovito ažurirana oglasima za posao iz cijele Hrvatske te aktualnim zakonima

i izmjenama zakona (zakon o radu, o socijalnoj skrbi, zdravstvu i dr.). Bit će u potpunosti prilagođena

osobama s invaliditetom te će biti dostupan i pregledan svim osobama s invaliditetom koje su u potrazi za

poslom te poslodavcima koji će zapošljavati osobe s invaliditetom, moći će vidjeti njihove kompetencije i

obrazovanje.

U 2020. godini Udruga Srce u sklopu projekta „Volontirajmo zajedno“ razvila je aplikaciju LVC Zelina koja

pruža široku bazu podataka volontera i volonterskih aktivnosti, te omogućen brz pristup samoj aplikaciji s

mobilnih uređaja. Aplikacija nudi najvažnije informacije za volontere i organizatore volontiranja na području

Svetog Ivana Zeline.

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

23


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

8. VIZIJA I MISIJA

Vizija Udruge Srce je

Ostvarivanje punog potencijala svake osobe za ravnopravan život u zajednici.

Misija Udruge Srce je

Zagovaranje i zaštita prava, osobno usmjerena podrška i socijalne usluge za djecu s teškoćama, osobe s

invaliditetom i njihove obitelji uz suradnju i partnerstva.

9. VRIJEDNOSTI I NAČELA DJELOVANJA

Vrijednosti Udruge Srce

Jednake mogućnosti

Uvažavanje različitosti

Razumijevanje i tolerancija

Empatija i solidarnost

Zaštita prava i ljudskog dostojanstva

Nediskriminacija

Inovativnost

Odgovornost

Ambicioznost

Timski rad

Suradnja

Znanje i profesionalnost

Neovisnost

Volonterstvo

Briga za mentalno i fizičko zdravlje

Pravednost

Načela djelovanja Udruge Srce

Načelo jednakih mogućnosti

Načelo poštivanja ljudskih prava

Načelo poštivanja ravnopravnosti, individualnosti i integriteta

Načelo interdisciplinarnog pristupa

Načelo ostvarivanja prava na rad

Načelo uključenosti korisnika u zajednicu

Načelo dostupnosti informacija i usluga

Načelo slobode izražavanja, izbora i sudjelovanja u donošenju odluka

Načelo prvenstva prava djeteta

Načelo zaštite roditeljskih prava osoba s invaliditetom

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

24


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

10. DIONICI I SURADNICI UDRUGE I PODRUČJA SURADNJE ILI INTERVENCIJE

DIONICI NA LOKALNOJ RAZINI

PODRUČJA SURADNJE

Zagrebačka županija

‣ Financijska potpora programa i projekata kroz javni

natječaj za udruge

‣ Partnerstvo na projektima

‣ Medijska promocija

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

Grad Sveti Ivan Zelina

‣ Financijska potpora programa i projekata

‣ Financijska potpora Osnovne djelatnosti kroz

osiguravanje proračunske linije

‣ Provođenje aktivnosti Sporazuma o razvoju

inkluzivne suradničke lokalne zajednice

‣ Partnerstvo na projektima

‣ Medijska promocija

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Ustupanje prostora za održavanje raznih

manifestacija

‣ Ustupanje zemljišta

Općina Bedenica

‣ Provođenje aktivnosti Sporazuma o razvoju

inkluzivne suradničke lokalne zajednice

‣ Partnerstva na projektima

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Medijska promocija

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

Općina Bisag

‣ Provođenje aktivnosti Sporazuma o suradnji

‣ Financijska potpora projekata – usluge

Specijaliziranog prijevoza

‣ Partnerstva na projektima

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Medijska promocija

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina

‣ Provođenje aktivnosti Sporazuma o razvoju

inkluzivne suradničke lokalne zajednice

‣ Partnerstvo na projektima

‣ Suradnja pri izradi individualnih planova

‣ Suradnja kod analize potreba korisnika u lokalnoj

zajednici

‣ Savjetovanje o pravima i uslugama iz područja

socijalne skrbi

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Lobiranje za ulazak u mrežu

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

25


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

Dječji vrtići iz Grada Svetog Ivana Zeline i Općine

Bedenica

‣ Provođenje aktivnosti Sporazuma o razvoju

inkluzivne suradničke lokalne zajednice

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Medijska promocija

‣ Suradnja pri izradi individualnih planova

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Suradnja u razvoju usluge – Pomoćnik u vrtiću

Dječji vrtić Pčelica iz Bisaga

‣ Provođenje aktivnosti Sporazuma o suradnji

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Medijska promocija

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Suradnja u razvoju usluge – Pomoćnik u vrtiću

OŠ iz Grada Svetog Ivana Zeline i općine Bedenica

‣ Provođenje aktivnosti Sporazuma o razvoju

inkluzivne suradničke lokalne zajednice

‣ Partnerstva na projektima

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Medijska promocija

‣ Suradnja pri izradi individualnih planova

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Sudjelovanje u organiziranim volonterskim akcijama

i integrativnim radionicama

SŠ Dragutina Stražimira

‣ Provođenje aktivnosti Sporazuma o razvoju

inkluzivne suradničke lokalne zajednice

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Medijska promocija

‣ Suradnja pri izradi individualnih planova

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Promocija volonterskog rada

‣ Sudjelovanje u organiziranim volonterskim akcijama

i integrativnim radionicama

Hrvatski zavod za zapošljavanje – podružnica Sveti

Ivan Zelina

‣ Savjetovanje prilikom zapošljavanja

‣ Financijska potpora projekata kroz financiranje

javnih radova

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Suradnja na projektima

Gradsko društvo crvenog križa

‣ Partnerstva na projektima

‣ Medijska promocija

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Promocija volonterskog rada

‣ Razvoj volonterskih aktivnosti i organizacija

volonterskih akcija u zajednici

‣ Širenje mreže volontera

Dom za odrasle osobe Skupnjak

‣ Partnerstva na projektima

‣ Medijska promocija

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

26


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Suradnja u zagovaranju lokalnih i javnih politika

‣ Promocija volonterskog rada

Udruge s područja Grada Svetog Ivana Zeline

‣ Financijska potpora kroz donacije

‣ Sudjelovanje u organiziranim volonterskim akcijama

i integrativnim radionicama

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Medijska promocija

‣ Sudjelovanje na zajedničkim manifestacijama

Pučko učilište Zelina

‣ Ustupanje prostora za održavanje aktivnosti

‣ Posudba tehničke opreme i osobe zadužene za

postavljanje iste

Turistička zajednica Sveti Ivan Zelina

‣ Ustupanje prostora za održavanje aktivnosti

‣ Suradnja na projektima

‣ Medijska promocija

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Sudjelovanje na manifestacijama

Gradska knjižnica Zelina

‣ Ustupanje prostora za održavanje aktivnosti

‣ Suradnja na projektima

‣ Medijska promocija

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Sudjelovanje na manifestacijama

Policijska postaja Sveti Ivan Zelina

‣ Provođenje edukacija o prevenciji ovisnosti

‣ Sudjelovanje na edukacijama o pristupu osobama s

invaliditetom

‣ Upoznavanje s članovima/korisnicima lokalne

zajednice

‣ Utjecaj na javne politike i pravno okruženje

Dom zdravlja Sveti Ivan Zelina

‣ Informiranje

‣ Razmjena znanja

Javna i privatna trgovačka društva

‣ Suradnja u provedbi projekata

‣ Financijska potpora kroz donacije

‣ Suradnja prilikom izrade lokalne strategije

Obrtnici i fizičke osobe

‣ Suradnja u provedbi projekata

‣ Financijska potpora kroz donacije

Građani

‣ Financijska potpora projekta i programa Udruge kroz

donacije

‣ Volontiranje

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

27


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

‣ Podržavanje rada Udruge sudjelovanjem na

organiziranim aktivnostima

Vanjski stručni suradnici

‣ Pružanje podrške kod promicanja i razvoja civilnoga

društva kroz savjetovanje i informiranje

‣ Provođenje edukacija, supervizija, evaluacije

‣ Suradnja na projektima

Mediji

‣ Informiranje javnosti o aktivnostima i uslugama

Udruge

‣ Medijska promocija

Radio Zelina

‣ Informiranje javnosti o aktivnostima i uslugama

Udruge

‣ Medijska promocija

‣ Suradnja u provedbi projekata Udruge – Radio

emisija Otkucaji Srca

Para Taekwondo klub Srce

‣ Suradnja i partnerstvo u provođenju i razvoju

projekata Udruge

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

28


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

DIONICI NA NACIONALNOJ RAZINI

PODRUČJA SURADNJE

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i

socijalne politike

Ministarstvo znanosti i obrazovanje

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova

Europske unije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Zaklada Zamah

‣ Financijska potpora programa i projekata kroz

natječaje

‣ Financijska potpora programa i projekata kroz

natječaje

‣ Financijska potpora programa i projekata kroz

natječaje

‣ Financijska potpora programa i projekata kroz

natječaje

‣ Pružanje podrške kod promicanja i razvoja civilnoga

društva kroz programe dodjele financijskih

sredstava

‣ Pružanje stručne podrške i savjetovanja kod

provođenja programa

‣ Pružanje podrške kod promicanja i razvoja civilnoga

društva kroz promociju rada Udruge i savjetovanja

‣ Pružanje stručne podrške i savjetovanja kod

razvoja programa i organiziranja građanskih

inicijativa u lokalnoj zajednici

Ured za Udruge

Savezi na nacionalnoj razini

HSUTI - Hrvatski savez osoba s tjelesnim invaliditetom

SOIH - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

HSRB - Hrvatski Savez za rijetke bolesti

Europski socijalni fond

Europski fond za regionalni razvoj

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatska mreža volonterskih centara

‣ Informiranje i savjetovanje

‣ Suradnja na projektima

‣ Utjecaj na javne politike i pravno okruženje

‣ Povezivanje i umrežavanje s drugim OCD-ovima

‣ Informiranje i savjetovanje

‣ Suradnja na projektima

‣ Organizacija i provođenje edukacija, simpozija,

kongresa

‣ Prezentacija rada Udruge kao primjera dobre

prakse

‣ Utjecaj na javne politike i pravno okruženje

‣ Povezivanje i umrežavanje s drugim OCD-ovima

‣ Financijska potpora programa i projekata kroz

natječaje

‣ Financijska potpora programa i projekata kroz

natječaje

‣ Savjetovanje prilikom zapošljavanja

‣ Financijska potpora projekata kroz financiranje

javnih radova

‣ Informiranje o aktivnostima i uslugama Udruge

‣ Suradnja na projektima

‣ Pružanje podrške kroz savjetovanje i informiranje u

jačanju resursa za razvoj volonterstva

‣ Organizacija edukacija

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

29


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

‣ Utjecaj na javne politike i pravno okruženje

‣ Postavljanje standarda kvalitete u provedbi

volonterskih programa

Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i

zapošljavanje osoba s invaliditetom

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Srodne udruge s područja drugih gradova i

županija

Pravobraniteljica osoba s invaliditetom

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Arhitektonski fakultet

Studijski centar socijalnog rada – Pravni fakultet

Mediji

Samaritan International

‣ Procjena radne učinkovitosti

‣ Financijska potpora projekta kod zapošljavanja

osoba s invaliditetom

‣ Informiranje i savjetovanje kod zapošljavanja osoba

s invaliditetom

‣ profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena

profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje

nalaza i mišljenja

‣ Partnerstva na projektima

‣ Sudjelovanje na manifestacijama

‣ Razmjena iskustva

‣ Zajednička druženja

‣ Savjetovanje i informiranje

‣ Prezentacija rada Udruge kao primjer dobre prakse

‣ Omogućavanje praktičnog rada studentima u

Udruzi

‣ Suradnja i partnerstva na projektima

‣ Prezentacija rada Udruge kao primjer dobre prakse

‣ Omogućavanje praktičnog rada studentima u

Udruzi

‣ Suradnja i partnerstva na projektima

‣ Prezentacija rada Udruge kao primjer dobre prakse

‣ Omogućavanje praktičnog rada studentima u

Udruzi

‣ Suradnja i partnerstva na projektima

‣ Informiranje javnosti o aktivnostima i uslugama

Udruge

‣ Medijska promocija

‣ Razmjena iskustva

‣ Suradnja na projektima

‣ Financijska potpora programa i projekata kroz

natječaje

‣ Međunarodno povezivanje s drugim OCD-ovima

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

30


UNUTARNJE

Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

11. SWOT ANALIZA

SNAGE

- Otvorenost za suradnju i potpisan Sporazum o

razvoju inkluzivne suradničke lokalne zajednice s

10 dionika iz lokalne zajednice

- Uvedeni Standardi kvalitete u pružanju socijalnih

usluga

- Jasna vizija

- Iskustvo

- Timski rad

- Inovativnost

- Fleksibilnost – spremnost na promjene

- Snalažljivost dijela tima s novim tehnologijama

-

- Sveobuhvatna podrška - osobno usmjerena

podrška

- Specijalizirani prijevoz

- Kompletan stručni tim

- Širok spektar usluga

- Osigurana oprema za kvalitetan rad

- Razvijena suradnja Upravnog i Nadzornog

odbora Udruge sa stručnim timom

- Odobren projekt za izgradnju stambene jedinice

- Vlastiti prostor

- Pokretna i nepokretna imovina

Zemljište, vikendica, plastenik, vozila

- Razvijeni modeli samoodrživosti

Sakupljanje starog papira, solarni paneli, prihodi

od donacija i akcija

- Interaktivni izložbeni prostor – DAR

- Članstvo u povjerenstvima nadležnih tijela

lokalne i regionalne uprave

- Volonterska podrška

SLABOSTI

- Nepotpuna prilagođenost prostora

kuhinja, tehnička i komunikacijska prilagodba,

nedostatak dizala

- Manjak asistivne tehnologije i edukacija za

korištenje iste

- Ograničenost prostornih kapaciteta

- Dotrajala službena vozila

- Česta fluktuacija zaposlenika nesigurnih izvora

financiranja

- Nedostatak ljudskih resursa za održavanje

pokretne i nepokretne imovine

- Previše komunikacijskih kanala unutar timova

- Povremena preopterećenost pojedinih

zaposlenika ili timova zaposlenika

- Manjak vremena za upravljanje ljudskim

resursima

- Mali broj stalnih volontera u određenim

aktivnostima

Klub Srce, Pomoć u učenju, Održavanje okoliša,

Čuvanje djece, sakupljanje i odvoz starog papira

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

31


VANJSKE

Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

PRILIKE

- Prepoznatljivost Udruge Srce u zajednici

- Široke mogućnosti za medijsku promociju

- Otvorenost lokalne zajednice za suradnju

- Korištenje gradskog prostora za provođenje

aktivnosti, potpisan Ugovor o pravu građenja,

proračunska linija u Gradu Sv.I.Zelini

- Suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama u

lokalnoj zajednici

Dječji vrtići, škole – razmjena informacija, opreme

- Razvoj usluge organiziranog stanovanja u

suradnji s lokalnom zajednicom

- Mogućnost ostvarivanja prava na rad uz suradnju

s lokalnim gospodarstvenicima

- Mogućnost korištenja novih modela rada

On-line edukacije, softveri, online podrška,

asistivna tehnologija, različiti alati

Podrška lokalne i regionalne uprave i

samouprave

- Suradnja s visokoškolskim ustanovama

- Mogućnost podrške kroz članstva u

međunarodnim organizacijama

Samaritan international

- Mogućnost suradnje i financiranja od strane

Zavoda za vještačenje, profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- Mogućnost mobiliziranja volontera u zajednici

PRIJETNJE

- Nestabilni izvori financiranja

- Nerealni natječajni uvjeti i kriteriji

- Poštivanje kriterija indeksa razvijenosti

Zagrebačke županije - Manji broj bodova kod

ocjenjivanja projektnih prijedloga jer ZŽ pripada

kategoriji županija s većim indeksom razvijenosti

- Nepostojanje javnog prijevoza

- Arhitektonska i komunikacijska neprilagođenost

- Nestabilnost internetske veze

- Nemogućnost pravodobnog zadovoljavanja

potreba korisnika - Nepostojanje infrastrukture za

organizirano stanovanje osoba s invaliditetom

- Nedovoljna iskorištenost stručnih kapaciteta u

zajednici

- Dugotrajan proces ugovaranja socijalnih usluga

- Nedefinirani troškovi socijalnih usluga u zajednici

- Nekontinuirano donošenje i provođenje lokalne,

županijske i nacionalne Strategije za

izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom

- Nedovoljan informiranost poslodavaca o

mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom

- Nepostojanje kategorizacije organizacija civilnog

društva koje pružaju socijalne usluge

- Nepostojanje jasne kategorizacije osoba s

invaliditetom koja će uključivati jasna prava

- Nepostojanje strategije za razvoj poticajnog

okruženja za razvoj civilnog društva

- Nedovoljna podrška od strane Saveza

- Izmjene i dopune zakona o socijalnoj skrbi

- Nepostojanje Zakona o Inkluzivnom dodatku

- Nepostojanje Zakona o usluzi osobne asistencije

- Nedovoljna zainteresiranost HZZ-a i zdravstvenih

ustanova u zajednici

- Gospodarska križa uzrokovana COVID-19

pandemijom - Smanjenje donacije, smanjenje

sredstava iz proračuna

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

32


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

8. DEFINIRANJE STRATEŠKIH CILJEVA

1. ZAGOVARANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE S TEŠKOĆAMA, OSOBA S INVALIDITETOM I

NJIHOVIH OBITELJI

1.1. Senzibilizacija i informiranje javnosti o potrebama i pravima djece s teškoćama, osoba s

invaliditetom i njihovih obitelji

1.1.1. Provođenje javnih kampanja, građanskih akcija i Okruglih stolova

1.1.2. Informiranje putem Internet stranice, letaka, plakata, radijskih i televizijskih emisija

1.2. Sudjelovanje u kreiranju i donošenju javnih politika

1.2.1. Analiza potreba za korištenje usluga u suradnji s dionicima u zajednici

1.2.2. Sudjelovanje na stručnim skupovima i javnim raspravama

1.2.3. Iniciranje tematskih sastanaka s predstavnicima vlasti

1.2.4. Izrada lokalne Strategije za izjednačavanje prava osoba s invaliditetom

1.3. Razvoj programa podrške drugim organizacijama kroz primjere dobre prakse

1.3.1. Savjetovanje drugih pružatelja socijalnih usluga

1.3.2. Izrada plana prezentacije programa i projekata udruge

1.3.3. Suradnja i partnerstva s drugim srodnim organizacijama u svrhu razmjene iskustva

2. DOPRINOS ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM NA PODRUČJU UŽE I ŠIRE LOKALNE

ZAJEDNICE

2.1. Do kraja 2026. godine u partnerstvu s drugim dionicima povećati broj zaposlenih osoba s

invaliditetom s područja Grada Svetog Ivana Zeline

2.1.1. Identificiranje radnih kompetencija osoba s invaliditetom (članova) kroz individualno planiranje

2.1.2. Usavršavanje i educiranje zaposlenika Udruge Srce za praćenje i mentoriranje zaposlenih osoba

s invaliditetom u Udruzi Srce

2.1.3. Poticanje i informiranje poslodavaca u lokalnoj zajednici o pravima i mogućnostima za

zapošljavanje osoba s invaliditetom

2.1.4. Suradnja s poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom kroz savjetovanje i razmjenu

informacija

2.1.5. Redovito ažuriranje i održavanje platforme ZaRadi.hr koja će služiti za informiranje poslodavaca i

osoba s invaliditetom o trenutnoj ponudi i potražnji poslova

2.1.6. Poticanje osoba s invaliditetom za zapošljavanje kroz kontinuirano osnaživanje i prezentaciju

dostupnih programa i mogućnosti

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

33


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

2.2. Osiguravanje prilika za ostvarivanje prava na rad osoba s intelektualnim teškoćama

2.2.1. Identificiranje interesa i mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama za uključivanje u radne

aktivnosti u zajednici kroz individualno planiranje

2.2.2. Pružanje podrške osobama s invaliditetom pri upoznavanju s radnim aktivnostima kod

potencijalnih poslodavaca kroz model inkluzivnog volontiranja

2.2.3. Povezivanje osoba s invaliditetom koje sklapaju ugovor o radnim aktivnostima i zainteresiranih

poslodavaca

2.2.4. Informiranje potencijalnih poslodavaca o ostvarivanju prava kod sklapanja ugovora o radu ili

ugovora o radnim aktivnostima s osobama s intelektualnim teškoćama (radni asistent, prilagodba

radnih mjesta)

2.2.5. Pronalazak i edukacija 5 radnih asistenata za pružanje podrške osobama s intelektualnim

teškoćama

2.2.6. Pružanje podrške radnim asistentima, osobama s invaliditetom i poslodavcima kroz edukacije,

savjetovanje i supervizije

2.3. Razraditi ideje i opcije za pokretanje i financiranje društveno poduzetničkog projekta te

osnivanje i registracija jednog projekta do kraja 2022. godine

2.3.1. Osmišljavanje i modernizacija postojećih suvenira i proizvoda Udruge Srce

2.3.2. Brendiranje 2-3 unikatna proizvoda Udruge Srce (pushlek, vrećice)

2.3.3. Povezivanje s hrvatskim i inozemnim dizajnerima, studijima dizajna za osmišljavanje inovativnog

poduzetničkog proizvoda

2.3.4. Prilagodba i pojednostavljivanje procesa izrade proizvoda zbog lakšeg uključivanja osoba s

invaliditetom

2.3.5. Identificiranje, povezivanje i ostvarivanje partnerstva s nacionalnim i međunarodnim

organizacijama koje su dokazano uspješne u društvenom poduzetništvu

2.3.6. Povezivanje i ostvarivanje suradnje s ključnim dionicima i drugim organizacijama u svrhu sklapanja

lokalnih partnerstava

2.3.7. Priprema i registracija društvenog poduzeća do kraja 2022. godine

2.4 Samozapošljavanje osoba s invaliditetom

2.4.1. Prikupljanje i prijenos informacija osobama s invaliditetom o mogućnostima samozapošljavanja

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

34


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

3. PRUŽANJE OSOBNO USMJERENIH SOCIJALNIH USLUGA DJECI S TEŠKOĆAMA, OSOBAMA S

INVALIDITETOM I NJIHOVIM OBITELJIMA S CILJEM PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE

3.1. Pružanje osobno usmjerenih socijalnih usluga djeci s teškoćama za ravnopravno uključivanje

u redovan sustav odgoja i obrazovanje

3.1.1. Pravodobna detekcija odstupanja u razvoju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama

3.1.2. Identifikacija i rana intervencija djece e teškoćama

3.1.3. Revizija postojećih kriterija za uslugu Pomoćnik u vrtiću

3.1.4. Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s roditeljima i stručnim timom odgojno-obrazovnih

ustanova

3.1.5. Unapređivanje suradnje stručnog tima Udruge Srce sa stručnim timovima odgojno-obrazovnih

ustanova

3.1.6. Kontinuirano usavršavanje i osnaživanje pomoćnika u vrtiću

3.1.7. Pružanje usluge individualnih postupaka u okviru Dnevnog centra Udruge „SRCE“

3.1.8. Pružanje usluge Pomoć u učenju kroz volonterske aktivnosti

3.2. Formiranje Centra za razvoj inkluzivnih praksi „SRCE“

3.2.1. Formiranje tima za provođenje aktivnosti Centra za razvoj inkluzivnih praksi

3.2.2. Razvoj i nabava softvera za praćenje napretka korisnika

3.2.3. Pravodobna detekcija odstupanja u razvoju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i Centrom za

socijalnu skrb

3.2.4. Osiguravanje sredstava putem partnerstva za Zagrebačkom županijom i Gradom Sv. I.Zelina

3.2.5. Provođenje radionica s roditeljima u sklopu programa Rastimo zajedno PLUS

3.2.6. Pružanje podrške članovima obitelji djece s teškoćama kroz edukacije

3.2.7. Nabava vozila za mobilni stručni tim

3.2.8. Izrada individualnih planova korisnika koristeći interdisciplinarni pristup

3.3. Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

3.3.1. Prikupljanje podataka o novim korisnicima za ostvarivanje prava na uslugu osobe asistencije

3.3.2. Lobiranje lokalne javne uprave za dodatnu financijsku podršku programa usluge Osobni asistent

prema utvrđenim potrebama

3.3.3. Osiguravanje kontinuirane evaluacije usluge osobne asistencije kroz koordinaciju i angažiranje

vanjskog stručnjaka

3.4. Pružanje usluge Poludnevnog boravka u okviru Dnevnog centra Udruge „SRCE“ za osobe s

invaliditetom

3.4.1. Pružanje usluge poludnevnog boravka

3.4.2. Pružanje usluge povremenog boravka

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

35


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

3.4.3. Pružanje radno-okupacijskih aktivnosti

3.4.4. Pružanje psihosocijalne podrške

3.4.5. Pružanje usluge Specijalizirani prijevoz

3.4.6. Pružanje podrške kod zapošljavanja osoba s invaliditetom u suradnji s HZZ-om i lokalnim

potencijalnim poslodavcima

3.5. Razvoj usluge organiziranog stanovanja

3.5.1. Izrada programa prilagodbe osoba s invaliditetom za neovisan život

3.5.2. Izgradnja stambenih jedinica i prostora za radne aktivnosti

3.5.3. Planiranje i izrada programa održivosti usluge organiziranog stanovanja

4. RAD U ZAJEDNICI

4.1. Razvoj Lokalnog volonterskog centra Zelina

4.1.1. Promocija volonterstva i vrijednosti volontiranja

4.1.2. Suradnja s organizatorima volontiranja u zajednici u razvoju volonterskih aktivnosti

4.1.3. Uključivanje u Hrvatsku mrežu volonterskih centara

4.1.4. Izrada Standarda kvalitete Lokalnog volonterskog centra

4.2. Razvoj koncepta društvenog korisnog učenja u Udrugama za osobe s invaliditetom

4.2.1. Razvijanje 2 programa društveno korisnog učenja u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim i

Arhitektonskim fakultetom

4.2.2. Razvijanje programa društveno korisnog učenja sa studijem Socijalnog rada

4.3. Organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama i sportskim aktivnostima organiziranim od

strane dionika u lokalnoj zajednici

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

36


Strateški plan djelovanja za razdoblje 2021. – 2026.

9. PRAĆENJE PROVEDBE STRATEŠKOG PLANA DJELOVANJA

Provedba Strateškog plana pratit će se analizom ostvarenja operativnih godišnjih planova (završna

evaluacija krajem svake godine) i ostvarivanja unaprjeđenja ključnih organizacijskih komponenti. Praćenje

će se vršiti putem redovitih sastanaka pojedinih timova i cjelokupnog tima uz praćenje Upravnog odbora

Udruge.

Članovi pojedinih timova će prema Operativnom planu za svaku pojedinu godinu izvještavati o postignutim

rezultatima i planovima za naredno razdoblje. Tijek provedbe planova pratit će Upravni odbor Udruge na

redovnim sastancima tijekom godine.

Godišnji izvještaj o radu i realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima objavljivat će se na web stranici

Udruge nakon što isti bude prezentiran i usvojen od strane Skupštine Udruge.

Strateški plan će se po potrebi revidirati u čemu će osim zaposlenika sudjelovati i vanjski stručnjaci.

10. POPIS PRILOGA

‣ Prilog 1 - Sporazum o razvoju inkluzivne suradničke lokalne zajednice

‣ Prilog 2 – Operativni plan za 2021. godinu

Srce – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!