15.04.2021 Views

Lingotot - Three Billy Goats Gruff

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gruff</strong><br />

<strong>Goats</strong> <strong>Billy</strong> <strong>Three</strong> The<br />

www.lingotot.com<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020


1.


Once upon a time there were three goats: Small Goat, Medium Goat and Large Goat.<br />

They lived in a small valley.<br />

Il était une fois trois boucs bourrus: Petit Bouc Bourru, Moyen Bouc Bourru et Grand Bouc Bourru.<br />

Ils habitaient une petite vallée.<br />

Había una vez tres cabritos: Cabrito Pequeño, Cabrito Mediano y Cabrito Grande.<br />

Vivían en un valle precioso.<br />

Es waren einmal drei kleine Ziegenböcke: ein kleiner Ziegenbock, ein mittlerer Ziegenbock und ein großer<br />

Ziegenbock. Sie wohnten in einem kleinen Tal.<br />

C’erano una volta tre caprette. Capretta (la più piccola), Capra (la media) e Caprone (la più grande).<br />

Vivevano in una valle.<br />

Un tro, roedd yna dri bwch gafr: Bwch Gafr Bach, Bwch Gafr Canolig a Bwch Gafr Mawr. Roeddent yn byw<br />

mewn cwm bach. Un diwrnod, gwelodd y geifr gae mawr ar ochr arall yr afon.<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

1.


2.


One day, the goats saw a large field on the other side of the river. “Yum yum!” said Small Goat. “We’re hungry!”<br />

said Medium Goat. “Let’s go!” said Big Goat. They had to cross the river using the small bridge, BUT...<br />

Un jour, les boucs voient un grand champ de l’autre côté de la rivière. « Miam miam! » dit Petit Bouc Bourru.<br />

« Nous avons faim! » dit Moyen Bouc Bourru. « Allons-y! » dit Grand Bouc Bourru. Ils doivent traverser la rivière<br />

par le petit pont, MAIS…<br />

Un día los tres cabritos vieron un campo grande al otro lado del río. “¡Ñam ñam!” dijo Cabrito Pequeño.<br />

“¡Tenemos hambre!” dijo Cabrito Mediano. “¡Vamos!” dijo Cabrito Grande. Había un puente sobre el río, PERO...<br />

Eines Tages sehen die Ziegenböcke ein großes Feld auf der anderen Seite des Flusses. „Miam miam“ sagt der<br />

kleine Ziegenbock. „Wir haben Hunger“ sagt der mittlere Ziegenbock. „Los“ sagt der große Ziegenbock. Sie<br />

müssen den Fluss mit Hilfe eine Brücke überqueren, ABER…<br />

Un giorno le tre caprette videro un grande campo dall’altra parte del fiume. “Gnam gnam” disse Capretta.<br />

“Abbiamo fame” disse Capra. “Andiamo!” disse Caprone. Dovevano attraversare il fiume passando sul ponticello.<br />

MA…<br />

“Iym, iym!” meddai’r Bwch Gafr Bach. “Ry’n ni’n llwglyd!” meddai’r Bwch Gafr Canolig. “Dewch!” meddai’r<br />

Bwch Gafr Mawr. Roedd yn rhaid iddynt groesi’r afon gan ddefnyddio pont fechan OND ...<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

2.


3.


THERE WAS A TROLL UNDER THE BRIDGE!<br />

He was enormous and hideous, and he was hungry!<br />

He wanted to eat the three goats!<br />

IL Y A UN TROLL SOUS LE PONT!<br />

Il est énorme et affreux, et il a faim!<br />

Il veut manger les trois boucs bourrus!<br />

¡Vivía un trol bajo el puente!<br />

Era enorme y horrible, y ¡tenía hambre!<br />

Quería comerse a los tres cabritos. ¡Ñam ñam!<br />

Es gibt einen Troll unter der Brücke!<br />

Er ist riesig und schrecklich und er hat Hunger!<br />

Er will die drei kleine Ziegenböcke fressen!<br />

SOTTO IL PONTE C’ERA UN TROLL!<br />

Era enorme e spaventoso, e, aveva fame!<br />

Voleva mangiare le tre caprette!<br />

ROEDD BWYSTFIL YN BYW O DAN Y BONT!<br />

Roedd yn enfawr ac yn hyll, ac roedd arno eisiau bwyd!<br />

Roedd arno eisiau bwyta’r tri bwch gafr!<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

3.


4.


So the goats formed a plan (TING!)<br />

Small Goat crossed the bridge.<br />

Alors les boucs préparent un plan (TING!)<br />

Petit Bouc Bourru traverse le pont.<br />

Los cabritos tuvieron una buena idea (TING!)<br />

Cabrito Pequeño cruzó el puente.<br />

Die drei kleine Ziegenböcke haben eine Idee (TING!)<br />

Der kleine Ziegenbock überquert die Brücke.<br />

Allora le tre caprette ebbero un’idea geniale! (TING!)<br />

Capretta attraversò il ponte.<br />

Felly, aeth y geifr ati i greu cynllun (TING).<br />

Croesodd y Bwch Gafr Bach y bont.<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

4.


5.


Clac-cloc-clac-cloc. (QUIETLY)<br />

The troll appeared. He was furious and he was hungry!<br />

Cataclop, cataclop. (DOUCEMENT)<br />

Le troll apparait. Il est furieux et il a très faim!<br />

Caclop, Caclop (SILENCIOSAMENTE).<br />

El trol apareció. ¡Estaba furioso y tenía hambre!<br />

Clap-clop-clap-clop. (LEISE)<br />

Der Troll kommt raus. Er ist wütend und hat Hunger!<br />

CATACLOP, CATACLOP (PIANO).<br />

Il Troll apparve. Era furioso e aveva fame!<br />

Small Goat crossed the bridge.<br />

Clac-cloc-clac-cloc (YN DAWEL).<br />

Ymddangosodd y bwystfil. Roedd yn gynddeiriog ac yn llwglyd!<br />

الماعز الصغیر عَ‏ بَرَ‏ الجسر<br />

Clac-cloc-clac-cloc. (QUIETLY)*<br />

The troll appeared. He was furious and he was hungry!<br />

درجن درجن درجن (QUIETLY)<br />

‏​ظهر العفریت،‏ كان غضبانًا وكان جائِعًا!‏<br />

“Who is there? Who is going clac-cloc-clac-cloc over my bridge?” said the troll.<br />

“It’s me, Small Goat” replied the little goat.<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

‏"من أنت؟ من یمشي - درجن درجن درجن - على جسري؟"‏<br />

‏"ها أنا،‏ الماعز الصغیر"‏ جاوب الماعز الصغیر<br />

5.


6.


“Who is there? Who is going clac-cloc-clac-cloc over my bridge?” said the troll.<br />

“It’s me, Small Goat” replied the little goat.<br />

«Qui va-là? Qui fait cataclop, cataclop?» dit le troll.<br />

«C’est moi, Petit Bouc Bourru » répond Petit Bouc Bourru.<br />

“¿Quién es? ¿Quién está trotando sobre mi puente?” dijo el trol.<br />

“Soy yo, Cabrito Pequeño” dijo el cabrito más pequeño.<br />

„Wer kommt denn da? Wer macht clap clop clap, clap clop clap?“ sagt der Troll.<br />

„Das bin ich, Kleiner Ziegenbock“ antwortet der kleine Ziegenbock.<br />

“Chi va là? Chi passa sul mio ponte?” chiese il troll.<br />

“Sono io, Capretta” rispose la più piccola.<br />

“Pwy sydd yna? Pwy sy’n mynd clac-cloc-clac-cloc dros fy mhont i?” meddai’r bwystfil.<br />

“Fi sydd yma, y Bwch Gafr Bach,” atebodd yr afr leiaf.<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

6.


7.


“You cannot cross the bridge! I’m going to eat you!” said the troll.<br />

“No! I am too small!” said the little goat.<br />

“My brother is coming and he is bigger than me.”<br />

«Tu ne peux pas traverser! Je vais te manger!» dit le troll.<br />

« Non! Je suis trop petit! » dit Petit Bouc Bourru.<br />

« Mon frère arrive et il est plus grand que moi. »<br />

“¡No puedes cruzar el puente! ¡Te voy a comer!” dijo el trol.<br />

“¡No! ¡Soy demasiado pequeño!” dijo el cabrito más pequeño.<br />

“Ahí viene mi hermano - es más grande que yo.”<br />

„Du darfst die Brücke nicht überqueren. Ich werde dich fressen!“ sagt der Troll.<br />

„Nein! Ich bin zu klein“ sagt der kleine Ziegenbock.<br />

„Mein Bruder kommt und er ist größer als ich“.<br />

“Tu non puoi passare! E adesso ti mangerò!” disse il troll.<br />

“No! sono troppo piccola!” disse Capretta,<br />

“Adesso arriva mia sorella che è più grande di me”.<br />

“Dwyt ti ddim yn cael croesi’r bont! Rwy’n mynd i dy fwyta!” meddai’r bwystfil.<br />

“Na! Rwy’n rhy fach!” meddai’r Bwch Gafr Bach.<br />

“Mae fy mrawd ar y ffordd, ac mae’n fwy na mi.”<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

7.


8.


“Hmmm” said the troll.<br />

“Ok. You can cross the bridge.”<br />

« Hmmm » dit le troll.<br />

« D’accord. Tu peux traverser le pont. »<br />

“Hmmm” dijo el trol.<br />

“Vale. Puedes cruzar el puente.”<br />

„Hmmm“ sagt der Troll.<br />

„Alles klar. Du darfst überqueren“<br />

“Mmmh” disse il troll.<br />

“Va bene, tu puoi attraversare il ponte.”<br />

“Hmm” meddai’r bwystfil.<br />

“Iawn, cei di groesi’r bont.”<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

8.


9.


Medium Goat crossed the bridge.<br />

Clac-cloc-clac-cloc. (LOUDER)<br />

Moyen Bouc Bourru a traversé le pont.<br />

Cataclop, cataclop. (PLUS FORT)<br />

Cabrito Mediano cruzó el puente.<br />

Caclop, Caclop (MÁS RUIDOSO)<br />

Die mittlere Ziegenbock überquert die Brücke.<br />

Clap-clop-clap-clop. (LAUTER)<br />

Capra attraversò il ponte.<br />

CATACLOP, CATACLOP (PIU’ FORTE)<br />

Croesodd y Bwch Gafr Canolig y bont.<br />

Clac-cloc-clac-cloc. (YN UWCH)<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

9.


10.


“Who is there? Who is going clac-cloc-clac-cloc over my bridge?” said the troll.<br />

“It’s me, Medium Goat” replied the medium-sized goat.<br />

“You cannot cross the bridge! I’m going to eat you!” said the troll.<br />

«Qui va-là? Qui fait cataclop, cataclop?» dit le troll.<br />

«C’est moi, Moyen Bouc Bourru» dit Moyen Bouc Bourru.<br />

«Tu ne peux pas traverser! Je vais te manger!» dit le troll.<br />

“¿Quién es? ¿Quién está trotando sobre mi puente?” dijo el trol.<br />

“Soy yo, Cabrito Mediano” dijo el cabrito mediano.<br />

“¡No puedes cruzar el puente! ¡Te voy a comer!” dijo el trol.<br />

„Wer kommt denn da? Wer macht clap clop clap, clap clop clap?“ sagt der Troll.<br />

„Das bin ich, Mittlerer Ziegenbock“ antwortet der mittlere Ziegenbock.<br />

„Du darfst die Brücke nicht überqueren. Ich werde dich fressen!“ sagt der Troll.<br />

“Chi va là? Chi passa sul mio ponte?” chiese il troll.<br />

“Sono io, Capra” disse la capretta media.<br />

“Tu non puoi passare! E adesso ti mangerò!”<br />

“Pwy sydd yna? Pwy sy’n mynd clac-cloc-clac-cloc dros fy mhont i?” meddai’r bwystfil.<br />

“Fi sydd yma, y Bwch Gafr Canolig!” atebodd yr afr ganolig ei maint.<br />

“Dwyt ti ddim yn cael croesi’r bont! Rwy’n mynd i dy fwyta!” meddai’r bwystfil.<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

10.


11.


“No! I am too small!” said the medium-sized goat.<br />

“My brother is coming and he is bigger than me.”<br />

« Non! Je suis trop petit! » dit le moyen bouc bourru.<br />

« Mon frère arrive et il est plus grand que moi. »<br />

“¡No! ¡Soy demasiado pequeño!” dijo el cabrito mediano.<br />

“Ahí viene mi hermano - es más grande que yo.”<br />

„Nein! Ich bin zu klein“ sagt der mittlere Ziegenbock.<br />

„Mein Bruder kommt und er ist größer als ich“.<br />

“No! sono troppo piccola!” disse Capra, “Adesso arriva mio fratello che è più grande di me!”<br />

“Na, rwy’n rhy fach!” meddai’r Bwch Gafr Canolig. “Mae fy mrawd ar ei ffordd, ac mae’n fwy na ni.”<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

11.


12.


“Hmmm” said the troll.<br />

“Ok. You can cross the bridge.”<br />

« Hmmm » dit le troll.<br />

« D’accord. Tu peux traverser le pont. »<br />

“Hmmm” dijo el trol.<br />

“Vale. Puedes cruzar el puente.”<br />

„Hmmm“ sagt der Troll.<br />

„Alles klar. Du darfst überqueren“<br />

“Mmmh” disse il troll<br />

“Va bene. Tu puoi attraversare il ponte.”<br />

“Hmmm” meddai’r bwystfil.<br />

“Iawn, cei di groesi’r bont.”<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

12.


13.


Big Goat crossed the bridge.<br />

Clac-cloc-clac-cloc. (VERY LOUD)<br />

Le grand bouc bourru traverse le pont.<br />

Cataclop, cataclop. (TRÈS FORT)<br />

Cabrito Grande cruzó el puente.<br />

Caclop, Caclop (MUY RUIDOSO)<br />

Die große Ziegenbock überquert die Brücke.<br />

Clap-clop-clap-clop. (SEHR LAUT)<br />

Caprone attraversò il ponte.<br />

CATACLOP CATACLOP (FORTISSIMO)<br />

Croesodd y Bwch Gafr Mawr y bont.<br />

Clac-cloc-clac-cloc (YN UCHEL IAWN)<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

13.


14.


“Who is there? Who is going clac-cloc-clac-cloc over my bridge?” said the troll.<br />

« Qui va-là? Qui fait cataclop, cataclop? » dit le troll.<br />

“¿Quién es? ¿Quién está trotando sobre mi puente?” dijo el trol.<br />

„Wer kommt denn da? Wer macht clap clop clap, clap clop clap?“ sagt der Troll.<br />

“Chi va là? Chi passa sul mio ponte?” disse il troll.<br />

“Pwy sydd yna? Pwy sy’n mynd clac-cloc-clac-cloc dros fy mhont i?” meddai’r bwystfil.<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

14.


15.


“It’s me, Big Goat! I am the biggest and bravest goat of them all!”<br />

« C’est moi, Grand Bouc Bourru! Je suis le plus grand, le plus courageux des boucs bourrus! »<br />

“¡Soy yo, Cabrito Grande! ¡Soy el más grande y valiente de los cabritos!”<br />

„Das bin ich, Großer Ziegenbock, ich bin der Größte und Mutigste unter den Ziegenböcken.<br />

“Sono io, Caprone! Sono la capra più grande e coraggiosa!”<br />

“Fi sydd yma, y Bwch Gafr Mawr! Fi yw’r afr fwyaf a dewraf!”<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

15.


16.


“You cannot cross the bridge! I’m going to eat you!” said the troll<br />

« Tu ne peux pas traverser! Je vais te manger! » dit le troll.<br />

“¡No puedes cruzar el puente! ¡Te voy a comer!” dijo el trol.<br />

„Du darfst die Brücke nicht überqueren Ich werde dich fressen!“ sagt der Troll.<br />

“Tu non puoi passare! E adesso ti mangerò!” disse il troll.<br />

“It’s me, Big Goat! I am the biggest and bravest goat of them all!”<br />

“Dwyt ti ddim yn cael croesi’r bont! Rwy’n mynd i dy fwyta!” meddai’r bwystfil.<br />

“You cannot cross the bridge! I’m going to eat you!” said the troll.<br />

‏"من أنت؟ من یمشي - درجن درجن درجن - على جسري؟"‏<br />

‏"ها أنا،‏ الماعز الكبیر!‏ أنا الأكبر والأشجع من الكل!"‏<br />

‏"لا تستطیع عبر الجسر!‏ سآكلك!"‏ قال العفریت<br />

(Sing-song voice: NER NER NER NER NER)* “No you can’t!”<br />

Big Goat was very strong. He pushed the troll with his horns and the troll fell from the<br />

bridge. (AAARRRRGGGHHHH!!)*<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

(Sing-song voice: NER NER NER NER NER)<br />

َ<br />

16.<br />

لا تستطیع!‏


17.


(Sing-song voice: NER NER NER NER NER) “No you can’t!”<br />

Big Goat was very strong. He pushed the troll with his horns and the troll fell from the bridge.<br />

(AAARRRRGGGHHHH!!)<br />

(chante NA-NA-NÈRE) « Tu ne peux pas! »<br />

Grand Bouc Bourru est très fort.<br />

Grand Bouc Bourru pousse le troll du pont. (AAARRRRGGGHHHH!!)<br />

(Sing-song voice: NER NER NER NER NER) “¡No vas a comerme!”<br />

El cabrito más grande era muy fuerte. Empujó al trol con sus cuernos y se cayó del puente.<br />

(AAARRRRGGGHHHH!!)<br />

(Sing-song voice: NER NER NER NER NER) „Das kannst du nicht“<br />

Großer Ziegenbock ist sehr stark.<br />

Großer Ziegenbock stößt den Troll von der Brücke. (AAARRRRGGGHHHH!!)<br />

(CANTICCHIANDO NA NA NA NA NA) “Tu non puoi!”<br />

Caprone era fortissimo! Con le sue corna spinse il troll fino a farlo cadere dal ponte.<br />

(AAAARRRGGGGHHHH!)<br />

(Llais canu: NA BYTH NA) “Na, dwyt ti ddim!”<br />

Roedd y Bwch Gafr Mawr yn gryf iawn. Gwthiodd y bwystfil gyda’i gyrnau, a disgynnodd y bwystfil oddi ar y<br />

bont. (AAAAAAAAAAAAAA)<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

17.


18.


The troll fell into the river, never to be heard of again. The <strong>Three</strong> <strong>Billy</strong> <strong>Goats</strong> <strong>Gruff</strong> crossed the bridge. They ate the<br />

grass on the other side of the river. Yum yum!<br />

Le troll est tombé dans la rivière et on n’a plus jamais entendu parler de lui.<br />

Les trois boucs bourrus ont traversé le pont. Ils ont mangé de l’herbe de l’autre côté de la rivière. Miam miam!<br />

El trol se cayó al fondo del río y nunca más se le volvió a ver.<br />

Los tres cabritos cruzaron el puente. Comieron la hierba al otro lado del río. ¡Ñam ñam!<br />

Der Troll ist in den Fluss gefallen und niemand hat wieder von ihm gehört.<br />

Die drei kleine Ziegenböcke sind den Fluss mit Hilfe der Brücke überquert. Sie haben Gras gegessen.<br />

Miam miam.<br />

Il troll cadde in fondo al fiume e non se ne sentì mai più parlare. Le tre caprette attraversarono il ponte.<br />

Mangiarono tutta l’erba dall’altra parte del fiume. Gnam gnam!<br />

Cwympodd y bwystfil i mewn i’r afon, ac ni welwyd mohono fyth eto. Croesodd y Tri Bwch Gafr y bont a bwyta’r<br />

glaswellt ar ochr arall yr afon. Iym, iym.<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 2020<br />

18.


<strong>Lingotot</strong> classes are running all over the country!<br />

To arrange your FREE trial visit our website www.lingotot.com


<strong>Lingotot</strong> language sessions introduce babies, toddlers and young children to<br />

new language through stories, songs, crafts and play. Classes are interactive<br />

and fun, designed to introduce learners to languages in a friendly and relaxed<br />

environment.<br />

Please visit www.lingotot.com for further information<br />

Copyright © <strong>Lingotot</strong> Ltd 20120<br />

Published in 2010 by <strong>Lingotot</strong><br />

All rights reserved.<br />

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any<br />

information-storage or retrieval system - without permission in writing from the publisher.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!