23.12.2012 Views

Tydzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Czańcu - Gminny ...

Tydzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Czańcu - Gminny ...

Tydzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Czańcu - Gminny ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

integracyjna działalność

towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej

Odział w Porąbce w 2011 roku.

art. na str. 28, fotoreportaż na str. 2

Tydzień Profilaktyki

w Szkole Podstawowej w Czańcu

art. na str. 27, fotoreportaż na 3 i 4 str. okładki

W numerze:

Działalność Organów Gminy str. 3

Nowe władze w sołectwie Porąbka str. 14

Najważniejszy pierwszy krok str. 15

Z życia Szkoły Podstawowej w Czańcu str. 17

Najlepsi z najlepszych w Czańcu str. 15

Zielona szkoła - Chłapowo 2011 str. 21

Z działalności TMZZ Oddział w Porąbce str. 28

Miodowy miesiąc str. 29

Świadczenia z Pomocy Społecznej str. 30


integracyjna działalność towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej

Odział w Porąbce w 2011 roku. art. na str. 28


Szanowni Czytelnicy!

Nasza Gmina Porąbka

Witamy Państwa w kolejnym numerze „Naszej Gminy Porąbka”. Zachęcamy do zapoznania

się z kolejnym numerem naszego czasopisma.

W tym numerze znajdziecie Państwo ciekawe artykuły dotyczące działalności szkół z terenu

naszej gminy.

Gorącą prośbę kierujemy do wszystkich tych, którzy mają ochotę podzielić się z nami ciekawymi

wydarzeniami, wspomnieniami itp. Na chętnych do współpracy czekamy w Domu Kultury w pok. 22

lub poczta mailowa: gokporabka@o2.pl.

Redakcja

DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW GMINY

WÓJT GMINY

Wójt Gminy Porąbka, Pan Czesław BUŁKA,

w okresie od miesiąca maja 2011 roku podjął następujące działania:

I. Wydał zarządzenia, w których m.in. :

1. Dokonano zmian w Uchwale Budżetowej i planach finansowych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych

gminy.

Niniejsze zmiany obejmują zadania własne i zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

2. Przystąpiono do udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy:

1) modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Porąbka,

2) budowy wodociągu Porąbka-Kozubnik Etap III część III,

3) odbudowy przęsła uszkodzonego w czasie powodzi w 2010 r. oraz budowy dwóch przęseł kładki dla pieszych

nad rzeką Sołą w ciągu ścieżki pieszej w sołectwie Kobiernice.

3. Przyjęto ofertę:

1) Firmy „INWUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Warszawska 5 oraz przystąpiono do sporządzenia

umowy na sprawowanie powiernictwa inwestorskiego dla inwestycji „Modernizacja i rozbudowa budynku

Urzędu Gminy w Porąbce, wykonanie chodników, parkingu wraz z dojazdem na działkach 1904,1902/1,

2079/26”,

2) Pracowni Projektowo – Usługowej „RONDO” mgr inż. Bogdan Markowski z siedzibą w Katowicach ul. T.

Boya Żeleńskiego 108 oraz przystąpiono do sporządzenia umowy na wykonanie projektu remontu przepustu

drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1456S w Czańcu, o wartości 18.450,00 zł brutto,

W/w umowy sporządzono w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

3) Concordia Polska TUW na ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów stanowiących własność Gminy Porąbka

wraz z wyrównaniem okresów ubezpieczenia floty do dnia 31 grudnia 2011 r.

4) Concordia Polska TUW – Wariant II – na ubezpieczenie mienia komunalnego :

a/ od ognia i innych zdarzeń losowych,

b/ od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji,

c/ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

d/ ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

4. Zawarto kolejne umowy najmu z dotychczasowymi najemcami, tj. Niepublicznym Przedszkolem „Kubuś Puchatek”

w Bujakowie, Niepublicznym Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Czańcu, Niepublicznym Przedszkolem Nr 1

w Kobiernicach i Niepublicznym Przedszkolem Nr 2 w Porąbce.

Przyjęto następujące warunki najmu:

str. 3


str. 4

Nasza Gmina Porąbka

1) okres najmu – 2 lata,

2) stawki najmu na dotychczasowym poziomie, tj. 5,64 zł + VAT za 1 m 2 zajmowanej powierzchni,

3) lokale użytkowe przeznaczone zostaną na prowadzenie działalności statutowej przedszkoli.

5. Przystąpiono do czynności mających na celu:

1) nieodpłatne przejęcie działek, położonych w Czańcu, o powierzchni 0.0543 ha, stanowiących drogę dojazdową

do zabudowań i działek budowlanych (działki w sąsiedztwie Hurtowni „Ania” w Czańcu” przy. ul. Kęckiej).

2) nieodpłatne przejęcie działek położonych w Czańcu, o powierzchni 0.0037 ha, celem uregulowania spraw

własnościowych działek stanowiących drogę dojazdową, tj. część ulicy Koralowej.

3) nieodpłatne przejęcie działek położonych w Czańcu, o łącznej powierzchni 0.1130 ha, celem uregulowania

spraw własnościowych działek stanowiących drogę zwaną ulicą Mglistą w Czańcu.

4) nabycie działki położonej w Czańcu o pow. 0.0635 ha, celem uregulowania stanu prawnego działki będącej

częścią drogi zwanej ulicą Graniczną w Czańcu.

5) nieodpłatne przejęcie na mienie komunalne działki o powierzchni 0,0543 ha stanowiącej część ulicy Wodociągowej

w Kobiernicach,

6) nieodpłatne przejęcie działki położonej w Czańcu, o powierzchni 0.0016 ha, celem unormowania stanu prawnego

działek stanowiących drogę nazwaną ulicą Kryształową.

6. Panu Tadeuszowi Dudziak – przedstawicielowi Firmy INWUS z Bielska-Białej zlecono usługi w następującym

zakresie:

1) powiernictwa inwestorskiego nad zadaniem pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Porąbce.

Zadaniem biegłego będzie m.in. dokonanie weryfikacji i oceny kosztorysów ofertowych złożonych w

przedmiotowym postępowaniu.

2) pełnienia funkcji biegłego w związku z toczącym się postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na

wybór wykonawcy:

a/ likwidacji szkód powodziowych na drogach gminnych na terenie Gminy Porąbka,

b/ zadania pn. „Budowa wodociągu Porąbka – Kozubnik na terenie gminy Porąbka”.

Zadaniem biegłego będzie wydanie opinii w zakresie dokumentów przedstawionych przez uczestników postępowania;

złożonych kosztorysów, szczególnie pod kątem tzw. rażąco niskiej ceny ; potwierdzenia posiadania

przez wykonawców niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami posiadającymi stosowne

uprawnienia.

7. Powołano Komisję do :

1) dokonania odbiorów końcowych prac związanych z usuwaniem skutków powodzi,

2) postępowania z dokumentacją z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w

dniu 21 listopada 2010 roku, do zadań której należeć będzie m.in. opracowanie spisu zdawczo-odbiorczego

akt i przekazanie dokumentacji archiwalnej do Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w

Bielsku-Białej,

3) egzaminowania nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkołach,

dla których organem założycielskim jest Gmina Porąbka.

8. Oddano w nieodpłatne użyczenie, na czas nieokreślony, nieruchomości stanowiące własność gminy Porąbka, położone

na terenie sołectwa Kobiernice, n/w stowarzyszeniom:

1) Ludowemu Klubowi Sportowemu „GROŃ” w Bujakowie - nieruchomość oznaczoną numerem 1620/62 o pow.

1,4134 ha wraz z częścią segmentu „A” budynku zlokalizowanego na przedmiotowej działce o powierzchni

użytkowej 116,5 m 2 ,

2) Klubowi Sportowemu „SOŁA” w Kobiernicach - nieruchomość oznaczoną numerem 2259/61 o pow. 0,2900

ha wraz z częścią budynku zlokalizowanego na przedmiotowej działce o powierzchni użytkowej 382,50 m 2 .

Decyzje o użyczeniu podjęto w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i

rekreacji, a także realizacji innych społecznie-użytecznych zadań określonych w statucie Klubów.

Oddanie w użyczenie nastąpiło na warunkach określonych w umowach użyczenia.


Nasza Gmina Porąbka

9. W celu opracowania Strategii współdziałania służb ratowniczych w ramach projektu pn. „Współpraca strażaków

bez granic” powołano Zespół redakcyjny w składzie:

Pan Marek Mędrala - Przedstawiciel Gminy Kozy – Przewodniczący Zespołu,

Pan Kazimierz Gałuszka - Przedstawiciel Gminy Porąbka – Sekretarz Zespołu

Pan Vladimir Stuchlik - Przedstawiciel Miasta Turzovka – Członek Zespołu,

Pan Jan Gerlach - Koordynator projektu

Pan Andrzej Gałuszka - Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce

Pan Sławomir Kasperek - Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach

Pan Peter Kavalek - Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzovce

Do zadań Zespołu redakcyjnego ds. opracowania projektu Strategii współdziałania służb ratowniczych należy:

- określenie głównych kierunków prac nad Strategią współdziałania służb ratowniczych

- opracowanie celów strategicznych, operacyjnych i zadań realizacyjnych

- organizowanie cyklicznych spotkań dyskusyjnych i redakcyjnych

- opracowanie wstępnego projektu Strategii współdziałania służb ratowniczych i rekomendowanie jego akceptacji

przez Partnerów Projektu pn. „Współpraca strażaków bez granic”

- przeprowadzenie konsultacji społecznych opracowanego wstępnego projektu poprzez zamieszczenie na stronach

internetowych Partnerów projektu wraz z ankietą

- rozpatrywanie na wniosek Przewodniczącego Zespołu i rekomendowanie do ujęcia w dokumencie Strategii

wniosków i uwag z przeprowadzonych konsultacji i ankiet

- opiniowanie i rekomendowanie do zatwierdzenia ostatecznego projektu Strategii współdziałania służb ratowniczych

Partnerom Projektu.

10. W celu realizacji projektu pn. „Współpraca strażaków bez granic” powołano Zespół ds. zarządzania projektem

w składzie:

Pan Kazimierz Gałuszka - Sekretarz Gminy Porąbka – Przewodniczący Zespołu,

Pan Marek Mędrala - Przedstawiciel Gminy Kozy – Sekretarz Zespołu

Pan Vladimir Stuchlik - Przedstawiciel Miasta Turzovka – Członek Zespołu,

Pan Andrzej Gałuszka - Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce

Pan Sławomir Kasperek - Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach

Pan Peter Kavalek - Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzovce

Do zadań Zespołu ds. zarządzania projektem należy:

- współpraca z Koordynatorem Projektu,

- nadzór nad poprawną realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu,

- współpraca w zakresie promocji projektu,

- współpraca przy prowadzeniu rekrutacji uczestników do szkoleń oraz ćwiczeń taktyczno - operacyjnych realizowanych

w Projekcie

- monitorowanie przebiegu realizacji Projektu,

- udział w spotkaniach roboczych organizowanych przez Koordynatora Projektu.

11. Wydzierżawiono część działki :

1) oznaczonej numerem 2079/30, o powierzchni odpowiednio 9 m 2 i 12 m 2 , położonej w Porąbce przy ul. Rynek

1, przyjmując, że :

a/ okres dzierżawy wynosił będzie 3 lata,

b/ czynsz miesięczny w wys. 2,90 zł +VAT za 1m 2 gruntu, płatny będzie sezonowo w okresie od 1 czerwca

do 30 września przez cały okres trwania umowy,

c/ grunt zostanie wydzierżawiony na potrzeby własne dzierżawców.

2) oznaczonej numerem 1019 o powierzchni 0,0948 ha położonej w Porąbce przy ul. Babiogórskiej, na rzecz

dotychczasowego dzierżawcy.

Przyjęto, że

a/ okres dzierżawy wynosił będzie 5 lat,

str. 5


str. 6

Nasza Gmina Porąbka

b/ czynsz opiewał będzie na kwotę 2,80 zł za 1 ar gruntu rocznie,

c/ teren zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na uprawę gruntu.

12. Wyrażono zgodę na nieodpłatne rozwiązanie z użytkownikiem wieczystym - Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą

w Bujakowie przy ul. Szkolnej 32, umowy wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, położonej w

Bujakowie, stanowiącej działkę numer 659/3 o pow.0,0923 ha.

13. Ustalono wzór wniosku o rejestrację konta w systemie e-Urząd w związku z realizacją projektu „Wdrożenie zintegrowanego

Systemu Komunikacji Publicznej w Gminie Porąbka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego.

14. Dokonano zmian w preliminarzu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na 2011 r.

Niniejsze zmiany dotyczą :

1) zmniejszenia środków na zadaniach:

a/ nr 5 pn. „Profilaktyka szkolna – programy, konkursy, akcje profilaktyczne w szkołach Gminy Porąbka”

- o kwotę 2.000,00 zł,

b/ nr 6 pn. „Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych jako

element programu szkolno – profilaktycznego” - o kwotę 4.000,00 zł,

2) zwiększenia o kwotę 6.000,00 zł środków na „Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – wakacje,

ferie itp.”.

15. Przedłużono umowę najmu na zajmowany lokal mieszkalny w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach na

okres od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

Powyższe powzięto z uwagi na fakt, iż lokator tego mieszkania utracił swój dom wskutek pożaru i nie posiada

innego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

16. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka wraz z prognozą kwoty długu i spłat

zobowiązań na lata 2011 – 2016 (Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.12.2010 r.).

17. Określono zasady sporządzania sprawozdań z wykonania planów dochodów i wydatków związanych z realizacją

zadań publicznych.

18. Zawarto kolejne umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na dzierżawę części działki oznaczonej

numerem 1248/17 o pow. 20 m 2 , położonej w Czańcu i numerem 463/4 o powierzchni 30 m 2 położonej w Kobiernicach.

Przyjęto następujące warunki :

1) umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 10 lat,

2) stawka czynszu dzierżawnego wyniesie 7,50 zł + Vat za 1 m 2 gruntu miesięcznie,

3) grunty zostaną przeznaczone na działalność handlowo – usługową.

19. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2010 :

Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce,

Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

20. Zawarto kolejną umowę najmu z dotychczasowym najemcą na najem lokalu użytkowego o powierzchni 132 m 2

znajdującego się w Domu Gromadzkim w Bujakowie przy ul. Bielskiej.

Przyjęto następujące warunki :

1) umowa najmu zostanie zawarta na okres 10 lat,

2) stawka czynszu z tytułu najmu wyniesie 17,60 zł + Vat za 1 m 2 powierzchni miesięcznie,

3) lokal zostanie przeznaczony na gabinet stomatologiczny.


21. Przystąpiono do udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy:

1) usuwania skutków powodzi w zakresie uszczelniania i wzmacniania 9 sztuk studni PE

VAVIN typu TEGRA 1000 na ciągach kanalizacyjnych w Kobiernicach w ul.

Korzonkiewicza, Parkowej, Centralnej i Tradycyjnej,

2) remontu ulic Braterskiej w Porąbce oraz Długiej w Bujakowie.

Nasza Gmina Porąbka

22. Postanowiono zgłosić kandydaturę Pana Bogdana Prus z Czańca na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób

Niepełnosprawnych, obejmującej zakresem działania Powiat Bielski.

23. Ustalono, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych należy składać

w terminie do dnia 15 września 2011 r. w szkołach Gminy Porąbka.

II. Przygotował projekty uchwał będące przedmiotem obrad VII i VIII Sesji Rady Gminy Porąbka, które

odbyły się w dniach 30 maja i 29 czerwca 2011 r.

III. Niezależnie od powyższego:

1. W postępowaniach prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych dokonano wyboru następujących wykonawców

zadań:

1) „Kosztorysów i dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane oraz prowadzenie

nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo-budowlanymi, drogowymi, mostowymi i odwodnieniami,

jakie będą realizowane przez gminę Porąbka w 2011r.”

W przetargu uczestniczyło dwóch wykonawców, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

NWUS SP. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała ul. Warszawska 5,

Cena oferty: 48.373,07 zł brutto

Druga z ofert opiewała na kwotę 63.787,14 zł brutto.

2) „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Porąbce”

W przetargu uczestniczyło dziewięciu wykonawców. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe

„SOŁA” Czesław Kramarczyk

32-600 Oświęcim Rynek Główny 3

Cena oferty: 1.931.163,33 zł brutto

Pozostałe 5 ofert, gdyż 3 zostały odrzucone, kształtowały się od 1.992.935,86 zł do 2.440.450,74 zł brutto.

3) ,,Likwidacja szkód powodziowych na drogach na terenie gminy Porąbka’’

W przetargu uczestniczyło pięciu wykonawców, a za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Wadowicach Sp. z o.o,

43-100 Wadowice, ul. Kochanowskiego 1

Cena oferty: 419.437,20 zł brutto

Oferty pozostałych wykonawców wynosiły od 436.928,30 zł do 581.601,01 zł brutto.

4) „Budowa wodociągu Porąbka – Kozubnik etap III część III na terenie gminy Porąbka” ;

W postępowaniu uczestniczyło sześciu wykonawców, a za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 złożoną przez :

Usługi Instalatorskie WOD.-KAN, CO i Sprzętowo – Budowlane

Seweryn Całus

43-400 Cieszyn ul. B. Chrobrego 5/11

Cena oferty: 251 249,39 zł brutto

Ceny pozostałych ofert kształtowały się od 294.330,76 zł do 612.110,89 zł brutto.

str. 7


str. 8

Nasza Gmina Porąbka

5) „Odbudowa przęsła uszkodzonego w czasie powodzi w 2010 r. oraz budowa dwóch przesęł kładki dla

pieszych nad rzeką Sołą w ciągu ścieżki pieszej w miejscowości Kobiernice gmina Porąbka” ;

Do przetargu przystąpiło 2 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę (nr 1), która w kryterium ceny otrzymała

maksymalną ilość 100 punktów, złożyła firma:

MOSTMAR S.A.

34-326 Pietrzykowice

Zarzecze ul. Łęgowa 1

Cena oferty : 823.323,92 zł brutto.

Druga z ofert opiewała na kwotę 1.404.564,31 zł brutto.

6) „Dostawca fabrycznie nowego, lekkiego samochodu specjalno – pożarniczego” - postępowanie przetargowe

prowadzone przez Prezesa OSP Kobiernice” ;

W przetargu uczestniczyło dwóch wykonawców. Najtańszą ofertę złożyły:

Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.

43-382 Bielsko – Biała ul. Wapiennicka 36

Cena oferty: 324.000,00 zł brutto.

Drugi z oferentów określił cenę samochodu na kwotę 356.184,00 zł.

2. Pozytywnie zaopiniowano wnioski o dofinansowanie następujących zadań:

1) Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim, obejmujący budowę „skate park”

na terenie sołectwa Porąbka.

Na wyposażenie parku oraz działania tzw. „miękkie”, obejmujące polsko-słowackie spotkania młodzieży oraz

zajęcia instruktorskie na obiekcie, otrzymamy kwotę 191.911,38 zł.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

2) Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych. Projekt obejmuje

zagospodarowanie lasku przy potoku Wielka-Puszcza w Porąbce poprzez urządzenie małej architektury .

Kwota dofinansowania w wysokości 133.848,40 zł. obejmuje zakup urządzeń oraz spotkania regionalne polsko-czeskie.

3. W dniu 16.05.2011 r. w Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach

odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim w 2010/2011.

W tym roku konkurs odbył się pod hasłem: „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę”.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Starostę Bielskiego przy współpracy Książnicy Beskidzkiej i Stowarzyszenia

Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej. Konkurs został objęty honorowym patronatem Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W tej edycji konkursu została poddana ocenie działalność bibliotek stopnia podstawowego i placówek filialnych.

Przystąpiło do niego 17 placówek.

W związku z bardzo wyrównanym poziomem bibliotek uczestniczących w konkursie, komisja postanowiła wyróżnić

biblioteki w poszczególnych kategoriach:

aktywizacja środowiska lokalnego oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych

wyróżnienia otrzymały:

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach,

Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach,

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy,

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce.

Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce została laureatem konkursu grantowego ”Aktywna Biblioteka” prowadzonego

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

W pierwszym etapie Projektu pt.: „Spotkajmy się w bibliotece z … pisarzem” zrealizowanym w dniach 22 i

23 lutego 2011 roku przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 z każdego sołectwaGminy spotkali się z panią Renatą


Nasza Gmina Porąbka

Piątkowską, cenioną pisarką dla dzieci.

Obecnie biblioteka zrealizowała drugi etap projektu. Młodzież wszystkich szkół gimnazjalnych odbyła w dniach

26 i 31 maja spotkania autorskie z panią Martą Fox. Uczniowie zostali zapoznani z twórczością pisarki poprzez

cykl pogadanek przeprowadzonych przez bibliotekę przy pomocy wolontariusza. Mogli również wypożyczyć nowe,

zakupione ze środków grantowych książki Marty Fox.

4. Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Oświaty i Wychowania o przyznanie z rezerwy budżetu państwa kwoty

58.739,00 zł., na następujące zadania:

1) w budynku Publicznego Gimnazjum w Porąbce - likwidacja barier architektonicznych, w celu dostosowania

obiektu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (23.500,00 zł)

2) w budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce – częściowa wymiana stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami

Sanepidu (35.239,00 zł).

5. Zatwierdzono projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2011 – 2012.

6. Na terenie gminy przeprowadzono wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.

Na kadencję 2011-2015, Sołtysami zostali:

Sołectwo Bujaków - Pani Krystyna Bułka

Sołectwo Czaniec - Pani Małgorzata Czernik

Sołectwo Kobiernice - Pani Stanisław Kawłatow

Sołectwo Porąbka - Pan Zbigniew Targosz

Na Zebraniach Wiejskich Sołectwa Czaniec, które zostały zwołane na dzień 8 maja i 19 czerwca br. nie można

było przeprowadzić wyborów do Rady Sołeckiej Sołectwa Czaniec, ze względu ma brak wymaganego kworum,

tj. co najmniej 100 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Do czasu wyboru nowej Rady Sołeckiej będzie funkcjonował dotychczasowy skład Rady. Kolejne Zebranie Wiejskie

zaplanowano na miesiąc wrzesień br.

7. Sąd Rejonowy w Żywcu postanowieniem z dnia 27 czerwca br. stwierdził nabycie przez Gminę, w formie zasiedzenia,

własności następujących dróg: ul. ul. Łupkowej, Lipowej, Stawowej, Fabrycznej, Różanej, Osiedlowej,

Wschodniej, Wiejskiej, Modrzewiowej i Słonecznej w Bujakowie.

Ogólna powierzchnia przejętych dróg wynosi 2.6037 ha.

Niniejsze postanowienie uprawomocniło się z dniem 18 lipca br.

8. Zawarto następujące akty notarialne:

1) 8 czerwca – Repertorium A nr 6964/2011 w sprawie zakupu na mienie gminne działki położonej w Czańcu, o

powierzchni 0,0635 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej, a zajętej pod drogę publiczną, tj. ul. Graniczną

w Czańcu,

2) 8 lipca - Repertorium A nr 8513/2011 w sprawie nieodpłatnehgo przejęcia działek położonych w Czańcu

(w sąsiedztwie hurtowni „Ania”), o ogólnej powierzchni 0.0608 ha, zajętych pod drogę (bez nazwy),

stanowiącą dojazd do zabudowań i działek budowlanych,

3) 15 lipca – Repertorium A nr 8891/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki położonej w Kobiernicach,

o powierzchni 0.0543 ha, stanowiącej część drogi nazwanej ulicą Wodociągową.

9. Wykonano remonty cząstkowe na n/w drogach gminnych:

Sołectwo BUJAKÓW:

- ul. Wschodnia, Różana, Kościelna, Kamienic, Łukowa, Lipowa

Sołectwo KOBIERNICE:

- ul. Mieszczyńsko, Mokra, Dworska, Zamoście, Ukryta, Krańcowa, Dolna, Stawowa i parking przy ul. Żywieckiej 6

Sołectwo CZANIEC:

- ul. Koralowa, Kryształowa, Biała, Dworska, Górska, Zdrojowa, Beskidzka, Zielona, Widokowa

str. 9


str. 10

Nasza Gmina Porąbka

Sołectwo PORĄBKA:

- ul. Słoneczna, Świerkowa, Słonecznikowa, Sadowa, Kwiatowa, Karpacka.

10. Ze środków MSWiA przyznanych gminie na usuwanie szkód powodziowych, w terminie od 31 maja do 1 sierpnia

br. wykonane zostały nowe nawierzchnie asfaltowe na ul. Górnej w Czańcu, ul. Zdrojowej w Bujakowie i ul.

Karpackiej w Porąbce.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej koszt robót wyniósł 419.437,20 zł.

11. W dniu 15 czerwca 2011 r. ze Stowarzyszeniem Region – Beskidy podpisano umowę na dofinansowanie mikroprojektu

pn. „Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko – słowackim”, obejmujący

budowę Skate – Parku w Porąbce. Kwota dofinansowania wyniesie ok. 50.000 EURO.

12. Zakończono prace przy budowie nowego przedszkola w Kobiernicach w zakresie stanu zerowego.

13. Rozpoczęto prace związane z rozbudową budynku Urzędu Gminy Porąbka.

Inwestycja w stanie surowym zamkniętym ma być ukończona w terminie do 31 grudnia 2011 r.

14. Wymieniono stolarkę okienną w budynku starej części Szkoły Podstawowej w Czańcu.

15. W wyniku zorganizowanej w dniu 27 maja br. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrano

w Gminie Porąbka ogółem 14 400 kg odpadów, w tym:

a/ urządzenia zawierające freony - 300 kg,

b/ urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki 1 500 kg,

c/ urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione wyżej – 12 600 kg.

Zbiórkę, na zlecenie gminy, przeprowadziła Spółka z o.o. „ELEKTROZŁOM” 34-323 Ślemień 561.

16. Na terenie Gminy zorganizowane zostały następujące masowe imprezy bądź uroczystości:

1) 3 maja - „Dzień Konstytucji 3 Maja” zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich i Dom Kultury w

Czańcu.

2) 9-10 maja - przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z Gminy Porąbka pt. „Zachowaj trzeźwy

umysł”.

3) 21 maja - obchody jubileuszowe 40-lecia istnienia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czechowicach-Dziedzicach,

którego filia obecnie znajduje się w Wiejskim Domu Kultury w Kobiernicach.

4) 26 maja - rajd dzieci i młodzieży „Wiosenne Człapu – Człap” organizowane przez Towarzystwo Miłośników

Ziemi Żywieckiej Oddział w Porąbce.

5) 11-12 czerwca - Dni Czańca „BYĆ RAZEM” zorganizowane przez GOK Porąbka.

Impreza ta połączona była z :

a/ obchodami Święta Ludowego, podczas których członkowie Koła PSL w Czańcu spotkali się z przedstawicielami

władz Gminy i Powiatu,

b/ Małopolskimi Dniami Błogosławionego Jana Pawła II, w ramach których można było zwiedzać w Czańcu

miejsca związane z Janem Pawłem II, obejrzeć wystawę poświęconą jego życiu i pontyfikatowi oraz

uczestniczyć w uroczystym koncercie dla uczczenia pamięci Błogosławionego Jana Pawła II.

6) 18–19 czerwca - festyn sportowy organizowany przez LKS „ZAPORA” w Porąbce.

7) 25-26 czerwca - obchody jubileuszowe 65-lecia Klubu Sportowego „SOŁA” w Kobiernicach. W ramach tej

imprezy gościnnie wystąpiły orkiestry dęte biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych

„Złota Trąbka” w Kozach.

8) 9-10 lipca - „Dni Porąbki” dwudniowa impreza plenerowa na stadionie sportowym w Porąbce. W ramach

tej imprezy wystąpił gościnnie chór z zaprzyjaźnionej Gminy Turkeve na Węgrzech.

9) w poszczególnych sołectwach zorganizowano obchody „Dnia Strażaka”.

17. Kontynuowana jest Akcja „LATO 2011” prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce. W ramach

tej Akcji organizowane są wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy na basen i do kina oraz zajęcia

w świetlicach środowiskowo – integracyjnych i plenerze.


RADA GMINY

Nasza Gmina Porąbka

Rada Gminy Porąbka w analogicznym okresie czasu obradowała na dwóch Sesjach, które odbyły się odpowiednio

w dniach : VII Sesja - 30 maja br., VIII Sesja - 30 czerwca br.

Jednym z głównych punktów ostatniej Sesji Rady było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2010 rok oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium

za 2010 rok.

Rada Gminy po zapoznaniu się z :

1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

2. sprawozdaniem finansowym Gminy Porąbka za 2010 rok,

3. pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Porąbka

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,

4. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2010 roku,

5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka,

6. pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady

Gminy Porąbka,

udzieliła Wójtowi Gminy, Panu Czesławowi Bułka, absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Uchwała w przedmiotowej sprawie zapadła „jednogłośnie”.

Pozostałe uchwały podjęte na wyżej wymienionych Sesjach Rady dotyczyły następującego zakresu spraw :

1. Dokonania zmian w :

1) planie gospodarczym gminy,

2) Uchwale budżetowej gminy na 2011 r.,

3) Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011 – 2016,

4) Uchwale Nr VI/38/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez

Gminę,

5) Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i

rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej

dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy

Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,

6) Regulaminie wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego,

funkcyjnego, oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

2. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulicy

Mała Puszcza w sołectwie Porąbka.

3. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka w zakresie zabudowy

mieszkaniowej we fragmencie sołectwa Porąbka oraz w zakresie produkcji i usług we fragmencie sołectwa

Kobiernice.

4. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka,

Czaniec, Bujaków.

5. Zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Czaniec na lata 2011 – 2019”.

6. Wyrażenia zgody na przedłużenie umów z dotychczasowymi dzierżawcami.

7. Nabycia nieruchomości i części niezabudowanej działki położonych w Porąbce obręb 2.

str. 11


str. 12

Nasza Gmina Porąbka

8. Zbycia części działki położonej w Porąbce obręb 2.

9. Rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy ; Rada Gminy uznała je za bezzasadne.

10. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zaspokojenie

potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”.

11. Powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników.

12. Wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu z jego dotychczasowym najemcą.

13. Zamiany nieruchomości położonej w Porąbce - 1 na cześć nieruchomości położonej w Czańcu.

14. Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.

15. Zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w przedmiocie przekształcenia Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

Niezależnie od powyższego Rada Gminy podjęła „Apel w sprawie terminu oddania do ruchu drogowego mostu na

rzece Sole w Kobiernicach w ciągu DK 52” o następującej treści :

„A p e l

Rady Gminy Porąbka

podjęty na VIII Sesji w dniu 29 czerwca 2011 r.

w sprawie terminu oddania do ruchu drogowego mostu na rzece Sole

w Kobiernicach w ciągu DK 52.

Rada Gminy Porąbka pragnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie terminu oddania do ruchu drogowego

mostu na rzece Sole w Kobiernicach w ciągu DK 52.

Wójt Gminy Porąbka został powiadomiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w

Katowicach, pismem z dnia 28 czerwca 2011 r., że zakończenie prac remontowych na obiekcie mostowym w ciągu

DK 52 nastąpi do dnia 30 lipca 2011 r.

Rada Gminy Porąbka uważa, że otwarcie mostu na przywołanej drodze winno nastąpić w planowanym terminie,

czyli do dnia 30 czerwca 2011 roku. Za zachowaniem tego terminu przemawiają aspekty zarówno natury społecznej

jak i ekonomiczno-gospodarczej.

Remontowany most ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowaniajednostek samorządu terytorialnego

oraz mieszkańców gminy i osób przyjezdnych. Mieszkańcy Gminy Porąbka znoszą wielomiesięczne utrudnienia

wynikające z wyznaczonych objazdów oraz nadmiernego hałasu. Ponadto ponoszą nieuzasadnione koszty dojazdów

do miejsc pracy i szkół. Nasilenie ruchu samochodowego na drogach lokalnych prowadzi do wzrostu zagrożenia w

ruchu drogowym pogłębionym rozpoczętym sezonem wakacyjno-turystycznym oraz powoduje nadmierne niszczenie

dróg, przy jednoczesnym braku gwarancji, że zostaną odbudowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i

Autostrad.

Brak przeprawy drogowej na DK 52 w sposób bezpośredni wpływa na wyniki ekonomiczne podmiotów gospodarczych

działających na terenie gminy. W niektórych przypadkach zamknięcie mostu na czas remontu doprowadziło

do zastojów w działalności gospodarczej i generowanie strat.

Biorąc pod uwagę przywołane okoliczności Rada Gminy Porąbka oczekuje, że Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad dołoży maksymalnych starań w celu terminowego zakończenia prac remontowych oraz

przekazania mostu użytkownikom do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Zontek „

Z treścią wszystkich uchwał Rady Gminy Porąbka można zapoznać się w biurze ds. obsługi Rady bądź na stronie

internetowej Urzędu Gminy – www.bip.porabka.pl.

Opracowała:

R. Gąsiorek


„Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

____________________________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM OTWARCIA BEZPŁATNEGO PUNKTU PORADNICTWA

CHCESZ UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ PORADĘ PRAWNĄ?

Zgłoś się do Punktu Poradnictwa Otwartego w którym bezpłatnie będziesz mógł skorzystać z porady prawnej!

� LOKALIZACJA PUNKTU : UL. RYNEK 22 | PORĄBKA

� HARMONOGRAM OTWARCIA :

Sierpień 2011r.

01 sierpnia 2011r. godz. 16 – 20 | 04 sierpnia 2011r. godz. 16-20 | 09 sierpnia 2011r. godz. 16-20 | 12 sierpnia 2011r. godz. 16 -

20 | 17 sierpnia 2011r. godz. 16 – 20 | 20 sierpnia 2011r. godz. 10-14 | 22 sierpnia 2011r. godz. 16 – 20 | 25 sierpnia 2011r. godz.

16- 20 |

Wrzesień 2011r.

01 wrzesień 2011r. godz. 16-20 | 06 wrzesień 2011r. godz. 16-20 | 09 wrzesień 2011r. godz. 16-20 | 14 wrzesień 2011r. godz.

16-20 | 17 wrzesień 2011r. godz. 10-14 | 19 wrzesień 2011r. godz. 16-20 | 22 wrzesień 2011r. godz. 16-20 | 27 wrzesień 2011r.

godz. 16-20 |

Nasza Gmina Porąbka

� W PUNKCIE NIE PROWADZI SIĘ ZAPISÓW.

UWAGA! HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE!

INFORMACJE O ZMIANACH W DYŻURACH SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU POD ADRESEM www.ppo-arl.com.pl

| KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU : LIDER PROJEKTU : Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie| ul. Grunwaldzka 275 | 43-600 Jaworzno |

OSOBY DO KONTAKTU : PATRYCJA DROBNIAK, WOJCIECH WASILEWSKI Tel. 32 614 21 21 +48 667 965 990 | PARTNER PROJEKTU :

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST | ul. Kościuszki 70/1 | 40-047 Katowice | OSOBY DO KONTAKTU : ANNA SZELEST,

ANDRZEJ MICHALIK TEL. 32 757 66 37

str. 13


str. 14

Nasza Gmina Porąbka

Nowe władze w sołectwie Porąbka

Kończąca się kadencja Rady Sołeckiej

i Sołtysa w Porabce za okres

2007-2011r. została podsumowana na

Zebraniu Wiejskim Sprawozdawczo-

Wyborczym w dniu 22 maja 2011r.

Otwarcia Zebrania dokonał ustępujący

sołtys Adam Górka witając

m.in. Wójta Gminy Czesława Bułka,

radnych Rady Gminy m.in. Henryka

Błasiak, Henryka Jurczak, Romana

Pękala i Tadeusza Wawak oraz przybyłych

na zebranie mieszkańców Porąbki.

Następnie sołtys Adam Górka zaproponował

wybór przewodniczącego

zebrania, którym został jednogłośnie

wybrany radny Tadeusz Wawak.

Przewodniczący zebrania podziękował

za wybór, a następnie

przedstawił porządek zebrania, który

uwzględniał problematykę sprawozdawczo-

wyborczą za okres 2007-

2011r. i wybór nowej Rady Sołeckiej,

Komisji Rewizyjnej R.S. i Sołtysa na

okres nowej kadencji 2011-2015r.

W wyniku przeprowadzonych wyborów

do Rady Sołeckiej, Komisji

Rewizyjnej i Sołtysa wybrano następujące

osoby:

Rada Sołecka:

Wawak Tadeusz, Pardela Krzysztof,

Jurczak Henryk, Pękala Roman,

Górka Adam, Błasiak Henryk, Koniorczyk

Ryszard, Bizoń Adam, Harężlak

Zdzisław, Mreńca Tadeusz, Błachut

Antoni, Drabek Adam, Pasymowski

Andrzej, Rak Jerzy, Opar Lubomir.

Komisja Rewizyjna Rady Sołeckiej:

Kos Jerzy, Wawak Adam, Kastelik

Szymon.

Nowo wybranym Sołtysem został wybrany jednogłośnie

zasłużony działacz klubu sportowego LKS „Zapora” Porąbka

Targosz Zbigniew.

Zebranie zakończono gratulacjami dla nowo wybranego

sołtysa i podziękowaniami dla ustępującego Sołtysa

Adama Górka, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie od

1088 roku.

Gratulacje i podziękowania przekazali Wójt Gminy

Czesław Bułka i radni Rady Gminy Henryk Błasiak,

Henryk Jurczak, Roman Pękala i Tadeusz Wawak.

Autor: Adam Górka


Bez odważnej decyzji podjęcia działania i zrobienia

pierwszego kroku w tym kierunku, wszystkie talenty tego

świata doprowadzą cię donikąd. Ta myśl zdawała się

przyświecać uczniom Zespołu Szkół w Kobiernicach przez

cały miniony rok szkolny 2010/ 2011.

Choć większość z nas rozkoszuje się już wakacyjnym

dolce vita, całoroczna praca uczniów i nauczycieli pozostawiła

w pamięci nie tylko słowa i obrazy, które potrafią

wzruszać, ale także apetyt na jeszcze większe sukcesy w

nowym roku szkolnym. Liczne nagrody i wyróżnienia

pozwoliły kolejny raz utwierdzić się w przekonaniu, że

naszym uczniom nie brakuje ani odwagi, ani motywacji,

by realizować najrozmaitsze przedsięwzięcia. Śmiało wyznaczają

sobie kolejne obszary działania, podbudowane

wiedzą i wiarą plany, a potem skutecznie je realizują.

Niezależnie też od wieku, wraz ze swymi nauczycielami,

angażują własny czas, cierpliwość, ale przede wszystkim

ciężką pracę, aby zdobywać laury, a także ciągle robić

krok do przodu, w stronę sukcesu.

Wśród uczniów, którzy odważnie postanowili pójść w

tym kierunku, znaleźli się m. in. pierwszoklasiści, dzielnie

i aktywnie zmagający się z trudami nauki, w ramach unijnego

projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą

do wiedzy. Podobną drogę obrali także ich starsi koledzy,

realizujący przedsięwzięcie Kompetentny Uczeń, dzięki

któremu mieli okazję zgłębiać tajniki wiedzy z różnych

dziedzin. A że dla naszych najmłodszych uczniów najlepszym

chyba polem inspiracji są konkursy plastyczne,

i w tym roku udowodnili, że talent polega na połączeniu

siły twórczej ze zdolnością wykonawczą, zdobywając

liczne wyróżnienia, także na szczeblu powiatowym.

Jednak w Zespole Szkół w Kobiernicach nie tylko

najmłodsi uczniowie chętnie podejmują różne wyzwania.

Czas pokazuje, że sukcesy osiągnięte w nauczaniu początkowym,

procentują w późniejszym procesie edukacyjnym.

Przykładem mogą być chociażby liczne sukcesy (między

innymi) Macieja, ucznia klasy szóstej, który, niezmiennie

od lat, dostarcza nam wielu powodów do radości i dumy,

zdobywając nagrody i wyróżnienia, m. in. II miejsce w

VI Konkursie Informatycznym dla SP o Puchar Dyrektora

Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kętach i I miejsce

w Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy

Biblijnej JONASZ.

Jednak nie tylko Maciej jest chlubą naszej szkoły.

Wśród uczniów, którzy zdecydowanie zasługują na to

miano, znajduje się każdy, kto ciężką pracą, sumienno-

NAJWAŻNIEJSZY

PIERWSZY KROK…

Nasza Gmina Porąbka

ścią i talentem stale udowadnia, że ma w sobie wszystkie

składniki sukcesu.

Miniony rok szkolny, to także sukcesy naszych

uczniów w licznych konkursach plastycznych oraz w

Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego, w Konkursie

Literackim MIESZKAM W BESKIDACH, a także

w Gminnym Konkursie Mitologicznym.

Nasi uczniowie udowodnili również, że nie tylko język

ojczysty, ale i obcy, nie stanowi dla nich problemu. W

Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ALBUS

zajęli jedne z najlepszych miejsc w kraju. Z kolei aktywny

udział w Projekcie eTwinning przyniósł aż dwie

nagrody – Europejską Odznakę Jakości za przedsięwzięcie

Life and Culture of Home and Abroad oraz krajową za

pomysł Through a Magnifying Glass. Tym samym wielu

przekonało się, że język angielski nie musi być tylko

szkolną koniecznością; może być również, a może przede

wszystkim, prawdziwą przyjemnością dla tych, którzy z

nim chętnie obcują.

Mówiąc o ubiegłorocznych sukcesach uczniów naszej

szkoły, z całą pewnością należy też wspomnieć o uczniach

gimnazjum, którzy w minionym roku szkolnym, w ramach

projektu Akademia Uczniowska, mieli okazję zdobywać

i poszerzać swoją wiedzę.

Bez zwycięskiego echa nie pozostał także udział w

gminnych rajdach oraz corocznym przeglądzie ZACHO-

WAJ TRZEŹWY UMYSŁ. Nasi uczniowie zdobywali wyróżnienia

(zespół ANTRAKT) i miejsca na podium, a

także zaszczytne tytuły jak Osobowość Przeglądu.

Dobra zabawa nie pozwoliła im również zapomnieć o

duchu walki i zdrowej rywalizacji, którą co roku szczególnie

podziwiać możemy w sportowych osiągnięciach

uczniów szkoły w Kobiernicach. Chyba nie sposób wymienić

wszystkich sukcesów, jakimi niewątpliwie mogą

poszczycić się zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak

i gimnazjum. Doskonałe wyniki - między innymi w piłce

nożnej, badmintonie, tenisie stołowym, piłce koszykowej

i siatkowej oraz pływaniu - to zarówno efekt współpracy

między laureatami i nauczycielami, ale i ciągłej chęci

samodoskonalenia naszych uczniów. Pamiętamy o wspaniałych

wynikach Szymona (ucznia II klasy gimnazjum)

i szkolnych rekordach Kasi (uczennicy klasy czwartej),

a także I i III miejscu dwóch Rafałów (uczniów III klasy

gimnazjum) w X Zawodach Sportowo – Obronnych

SPRAWNI JAK KADECI.

Honore de Balzac powiedział niegdyś, że podejmując

str. 15


str. 16

Nasza Gmina Porąbka

zarówno małą pracę, jak i wielkie dzieło tworzenia siebie,

trzeba mieć wizję tego, do czego dążymy.

Patrząc z perspektywy czasu na liczne osiągnięcia naszych

uczniów oraz, wspierających ich na tej drodze, nauczycieli,

można z całą pewnością stwierdzić, że i jedni, i drudzy tę

wizję na pewno posiadają. I choć nie zawsze jest łatwo, to

jednak kolejne wyzwania pozwalają nam znów próbować

stawiać następne kroki w stronę sukcesu. Bo cały sekret

– jak stwierdził na zakończenie roku szkolnego jeden z

uczniów naszej szkoły - tkwi – podobno - w tym, aby

się odważyć i wykonać jakiś krok. Potem to już zależy

trochę od szczęścia, trochę od pracy, a trochę od talentu.

Ale bywa i tak, że sukces może odnaleźć każdego z nas

sam, jeśli tylko trochę mu się czasem pomoże i wykona

ten najważniejszy pierwszy krok! A w Zespole Szkół w

Kobiernicach – jak widać - odważnych nie brakuje.

Autor: M.S.

DNI CZAŃCA ŚWIETO LUDOWE

W dniu 12 czerwca odbyły się obchody Święta Ludowego w Czańcu poprzedzone Mszą Świętą w

intencji członków i sympatyków PSL.

Wzięli w nich udział m.in. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Marian Ormaniec,

Prezes Zarządu Powiatowego PSL Stefan Wodniak, Wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochrony Środowiska,

a zarazem Wice Prezes Zarządu Powiatowego Mirosław Szemla, Wójt Gminy Porąbka Czesław

Bułka, Radny Powiatowy Wojciech Waligóra, Sołtys Wsi Małgorzata Czernik oraz przedstawiciele Rady

Wsi i Organizacji Społecznych działających we wsi Czaniec.

Opracował Wojtyła

JAKIEŚ

ZDJĘCIA


WYDARZENIA Z ŻYCIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Henryka Sienkiewicza

w Czańcu

rok szkolny 2010/2011

Nasza Gmina Porąbka

NASZ UDZIAŁ ...

Konkursy międzynarodowe:

� XVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego: „Mieszkam w Beskidach”:

III miejsce w kategorii „Rysunek”, nagroda Dyrektora GOK

� Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR 2011” i „KANGUREK 2011”:

Kategoria Kangurek: Wynik bardzo dobry otrzymało 6 uczniów z klas 2

Kategoria Kangur: Wyróżnienie otrzymało 2 uczniów z klas 3

Konkursy ogólnopolskie:

� Ogólnopolski konkurs plastyczny: „W krainie mrozu i śniegu”

� Ogólnopolski Przedmiotowy Konkurs z Matematyki „OLIMPUS”:

Na poziomie klas czwartych Dyplom Laureata uzyskało 2 uczniów

Na poziomie klas szóstych dyplom laureata uzyskały 3 uczniów

� Ogólnopolski XIV Konkurs Wiedzy Biblijnej

� Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny: Mistrz Ortografii - 8 miejsce w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym

� Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego „OLIMPUS” – sesja zimowa: w konkursie brało udział 25 osób z klas 4 – 6.

� Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek”: w konkursie brało udział 33 dzieci z klas 1 - 3.

� Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”:

IV miejsce, V miejsce, wyróżnienia

� Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”: wyróżnienia

� Konkursy w ramach XIX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich

� Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Olimpus”: 27 osób otrzymało Dyplom uczestnika

� Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego „Olimpus” – sesja wiosenna: 8 osób otrzymało Dyplom uczestnika z klas

4 – 6

Konkursy wojewódzkie:

� Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody. W I etapie konkursu - udział brało 26

uczniów.

� Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego z Elementami Historii I etap konkursu pisało 24 uczniów.

Do II etapu zakwalifikowały się 2 uczennice

� Regionalna Akcja: „ Śniadaniowa klasa” org. przez Zakłady Tłuszczowe Bielmar: Wyróżnienie otrzymali uczniowie

z klasy 2a, 2b i 2c.

� Regionalny konkurs plastyczny: „Zwierzęta wokół nas”: nagrody i liczne wyróżnienia

� II Międzyszkolny Konkurs J. Angielskiego o Puchar Dyr. Zes. Szkolno-Gimn. Nr 1 w Kętach

� Międzyszkolny Konkurs Informatyczny o Puchar Dyr. Zes. Szkolno-Gimn. Nr 1 w Kętach

� XVII Regionalny Turniej Interpretacji Bajki i Baśni „W baśniowych przestworzach”: I miejsce

i „Złota maska”, III miejsce

Konkursy powiatowe

� Powiatowy konkurs: „Człowiek a środowisko”

� Powiatowy konkurs plastyczny: „Uważajmy z ogniem w lesie – ogień z sobą pożar niesie”: wyróżnienia

Konkursy gminne :

Gminny Konkurs Młodych Poetów: „Moje wymarzone święta” - wyróżnienie

� Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

Gminny Konkurs Mitologiczny: I miejsce

� Międzyszkolny konkurs związany ze Świętem Wiosny

Gminny konkurs OMNIBUS Trzecioklasista: I miejsce, III miejsce, IV miejsce

Gminny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy: II miejsce, wyróżnienie

Gminny Konkurs Plastyczny z okazji 55 – lecia Biblioteki w Czańcu: I miejsce, II miejsce, III miejsce,

wyróżnienia

Gminny Konkurs plastyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”: I miejsce, II miejsce, III miejsce

Konkursy ogólnoszkolne:

� Szkolny konkurs plastyczny: „Zakładka do książki”

str. 17


str. 18

Nasza Gmina Porąbka

� Szkolny konkurs plastyczny: „Ilustracja do wybranego wiersza Juliana Tuwima

� Szkolny konkurs plastyczny dla dzieci z klasy „0”: Moja ulubiona bajka

� Szkolny konkurs plastyczny: „ Moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”

� Szkolny konkurs plastyczny: „Ozdoba choinkowa”

� Szkolny Konkurs Plastyczny „Wiosna tuż, tuż”

� Szkolny konkurs plastyczny i literacki: „Jan Paweł II w oczach dziecka”

� Szkolny Konkurs Profilaktyczny

� Szkolne konkursy w ramach obchodów „Brzechwolandia”: Konkurs recytatorski

� Szkolne konkursy związane z obchodami Dnia Patrona

POZNAJEMY SWÓJ KRAJ :

Podczas wycieczek szkolnych:

� poznawaliśmy najbliższą okolicę (las, pole, łąka), odwiedziliśmy Figlopark” - Bielsko – Biała, Wygiełzów

(warsztaty plastyczne), zamek w Lipowcu, Tarnowskie Góry – kopalnia srebra, sztolnia „Czarnego Pstrąga”, Góry

Stołowe, Wieliczka i Kalwaria, Zakopane – Ludźmierz, Kraków – Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kraków – Park

wodny, Podziemia Rynku, Kęty – Grota solna, Niedzica – zwiedzanie zamku, rejs „Harnasiem” po Zalewie

Czorsztyńskim, Pieniński Park Narodowy, Kozy – Stadnina koni

� WŁĄCZAMY SIĘ W IMPREZY I AKCJE ŚRODOWISKOWE:

� Zbiórka słodyczy i maskotek dla dzieci z Domu Dziecka w Bielsku – Białej pod hasłem

– „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

� Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”

� Udział w akcji pomocy potrzebującym dzieciom – PCK sprzedaż kalendarzyków

� 15 stycznia 2011r. odbył się IV Turniej Piłki Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły, w którym wzięło udział 9

drużyn. Natomiast 2 marca 2011r. odbył się VII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Porąbka.

Dochód ze zorganizowanego kiermaszu został przekazany na realizację wakacyjnego projektu „Ciekawe wakacje

2011”. Dziękujemy!

� Udział w ogólnopolskim programie „Owoce w szkole” skierowanym do uczniów klas 1 - 3

� IX Powiatowy Rajd Turystyczny „Poszukiwanie wiosny” – Klimczok Bielsko – Biała 2011

Gminny Rajd Turystyczny Człapu – Człap do Wielkiej Puszczy

IMPREZY I ZAJĘCIA SPORTOWE NA HALI:

� W naszej szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „DIAMENT”

� Zajęcia sportowe w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z naszej szkoły, gimnazjum oraz uczniów

i mieszkańców okolicznych wiosek

� Zawody międzyszkolne, gminne i powiatowe: Turnieje w piłce koszykowej, ręcznej, siatkowej, piłce nożnej,

tenisa stołowego. W dni wolne od nauki odbywają się na hali różne zawody sportowe, turnieje m. in. halowej piłki

nożnej, piłki ręcznej i siatkowej, sparingi m. in. Turnieje Strażaków, Szkól Mistrzostwa Sportowego, Liga

Żaków, Ministrantów, Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej czy Turniej charytatywny „Gramy dla

Jarka”

Zawody sportowe, w których wzięliśmy udział:

Gminne:

� Biegi przełajowe w Czańcu - I miejsce dziewczyny, I miejsce chłopcy

� Piłka nożna w Porąbce– III miejsce chłopcy

� Piłka koszykowa w Czańcu – II miejsce dziewczyny, II miejsce chłopcy

� Piłka ręczna w Czańcu – I miejsce dziewczyny, I miejsce chłopcy

� Tenis stołowy w Kobiernicach – II miejsce dziewczyny, I miejsce chłopcy

� Piłka siatkowa w Bujakowie – III miejsce dziewczyny, III miejsce chłopcy

� Czwórbój lekkoatletyczny w Kobiernicach: II miejsce dziewczyny, III miejsce chłopcy

Powiatowe:

� Biegi przełajowe w Zabrzegu – udział w finale powiatowym

� Piłka ręczna w Czańcu – II miejsce dziewczyny, II miejsce chłopcy (półfinał powiatowy)

� Szachy w Zabrzegu: VIII miejsce chłopcy (finał powiatowy)

� Tenis stołowy w Ligocie – X miejsce dziewczęta, III miejsce chłopcy (finał powiatowy)

AKCJE I IMPREZY SZKOLNE:

� Akcje ekologiczne:

- „Zbieramy zużyte baterie” - Zbiórka makulatury - Sprzątanie świata – Zbieramy tworzywa plastikowe

� Dbanie o Grób Nieznanego Żołnierza (składanie kwiatów, zapalanie zniczy, porządkowanie…)

� Szkolny Tydzień Bezpieczeństwa w tym roku pod hasłem „Wypadek to nie przypadek”

- spotkania z przedstawicielami

*Policji - pogadanki na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach

*Ratownikami medycznymi – przypomnienie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej


Nasza Gmina Porąbka

� Pokaz udzielania I pomocy przedmedycznej w ramach VI Międzynarodowych Mistrzostw Polski w

ratownictwie Medycznym „Dzieci Uczą Dzieci” – Gemini Park w Bielsku - Białej

� Dyskoteki szkole organizowane przez Samorząd Uczniowski

� Klasowe zabawy, Andrzejki, Bale karnawałowe

� Imprezy okolicznościowe: Mikołajki, Wigilie klasowe, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny,

Sportowe zmagania Rodzinne, Dzień Dziecka – Dzień Sportu, Dzień Patrona,

� Akademie i apele: „Jan Paweł II w VI rocznicę śmierci”, „W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, Dzień

Patrona, apele porządkowe, Dzień Ziemi

� klasy piąte żegnają klasy szóste

� wizyta w Izbie regionalnej w Porąbce – „Dawniej i dziś”. Obejrzenie wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II

WSPÓŁPRACUJEMY Z ...

� Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej Oddział w Porąbce,

� Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział w Andrychowie

� Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział Babiogórski w Żywcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

� Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porąbce,

� Domem Kultury w Czańcu, Kętach i Porąbce

� Komisariatem Policji w Kobiernicach

� Ochotniczą a Strażą Pożarną w Czańcu

� Świetlicą integracyjną w Czańcu

� Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

� Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Bielsku – Białej

� Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej – SNEP

� Domem Wczasów Dziecięcych w Porąbce

Ciekawe spotkania z ...

� Dom Wczasów Dziecięcych – udział w warsztatach „Zabawy zimowe” i „Świąteczne tradycje”

� spotkania z przedstawicielami lokalnej Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej (tematyka „Dopalacze”)

� spotkania z pielęgniarką szkolną,

� spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: strażak, górnik…

� spotkanie dla dziewcząt z klas 6 – „Między nami kobietkami”

� spotkanie z ratownikami medycznymi

� spotkania z Babciami i Dziadkami z okazji ich święta

� spotkanie z przedszkolakami z lokalnych placówek

� spotkanie z pisarką Renatą Piątkowską

� spotkanie z przewodnikiem górskim

� spotkanie z nauczycielką dzieci niewidomych i niesłyszących

� spotkania ze sztuką:

- wyjazd do kina KINOPLEX Bielsko - Biała: „Artur i Miminki”, „Zaplątani”, „Harry Potter” oraz do Domu

Kultury w Kętach na cykl spotkań w kinie, „Spotkanie z Mikołajem, przedstawienie „Świniopas”, „Opowieść

Wigilijna”, „Mała księżniczka”

- muzyczne spotkanie z zespołem METRUM – „Przeboje wielkich mistrzów, „ Opera, operetka, balet”

- wyjazd na przedstawienia do Banialuki: „Jaś i Małgosia”

- zwiedzanie wystawy w Domu Kultury w Porąbce i w Czańcu poświęconej Janowi Pawłowi II - „Papież wśród

aniołów”

-warsztaty artystyczne: Muzeum w Kętach: „Słowa dawniej zapisane”, „Historia pisma i książki”, „Wielkanocne

tradycje”, - - Dom Muzyki w Bielsku – Białej – „Ten obcy”

- Dom Kultury w Oświęcimiu – „Przygody Tomka Saweyera”

� W bieżącym roku szkolnym realizowaliśmy następujące programy i projekty finansowane przez Unię

Europejską:

- „Kompetentny uczeń” – 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 5a, 5b, 5c

- Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach 1 – 3

- „Bezpieczna Soła” – w ramach projektu „Bezpieczna Soła” uczniowie klas młodszych (klas 1 i 2) bezpłatnie, pod

okiem instruktora uczą się i doskonalili swoje umiejętności pływackie

- „Multimedialny Program Edukacyjny – program z dziedziny edukacji kulturalnej” – cykliczne spotkania w Domu

Kultury w Kętach, dostosowane do każdego przedziału wiekowego, w ramach którego odbywały się seanse filmowe

i prelekcje prowadzone przez specjalistów. Zobaczyliśmy m. in. filmy: „Magiczne drzewo”, „Mikołajek”, „Step Up”,

„Ocean przygód”, ..Wyprawa do wnętrza Ziemi”

- w edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1b pani Lucyna Pszczółka ukończyła w bieżącym roku szkolnym realizację

III etapu Projektu współfinansowanego przez UE „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

str. 19


str. 20

Nasza Gmina Porąbka

8 czerwca 2011 roku odbyło się podsumowujące spotkanie z Rodzicami - pokaz efektów udziału w zajęciach

pozalakcyjnych i podsumowanie półrocznej pracy z dziećmi.

PONADTO ...

� W roku szkolnym 2010/2011:

-zatrudnionych było 39 nauczycieli

-uczęszczało 441 uczniów, pracujących w 19 oddziałach i oddział „0”, do którego uczęszczało 24 dzieci

-pracownicy administracji i obsługi – 17 osób

� W naszej placówce funkcjonuje monitoring w na terenie szkoły – przy wejściu oraz na boiskach

zewnętrznych

� Nauczyciele organizują zajęcia otwarte dla rodziców swych podopiecznych

� Przy szkole działa również Koło SNEP - Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, które zrzesza

głównie nauczycieli nauczania zintegrowanego naszej i okolicznych szkół. Przewodniczącą koła jest p.

Małgorzata Smółka. Zapraszamy!

� Wymiana doświadczeń odbywa się również w ramach spotkań Zespołów Samokształceniowych klas 1-3 i klas

4-6

� Ukazuje się gazetka szkolna „Pisemko szkolne”, a raz w semestrze „Biuletyn informacyjny”

� 13 stycznia odbył się próbny sprawdzian klas 6, a 5 kwietnia - sprawdzian właściwy klas 6

� Uczniowie klas trzecich sprawdzili poziom opanowania wiadomości i umiejętności po I etapie kształcenia

przystępując do sprawdzianów kompetencji. Uczniowie klasy 3b przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu

Kompetencji Trzecioklasisty z wydawnictwa OPERON. Natomiast uczniowie klas 3a i 3c przystąpili do

sprawdzianu opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zostali

zapoznani z wynikami sprawdzianu oraz wnioskami i wskazówkami do dalszej pracy.

� W lutym odbyła się Zabawa karnawałowa zorganizowana przez Radę Rodziców. Dziękujemy wszystkim,

którzy zaangażowali się w jej przygotowanie!

� Propagujemy zdrowe odżywianie m. in. poprzez udział w ogólnopolskiej akcji „5 porcji owoców i warzyw w

szkole” oraz możliwość picia mleka białego (bezpłatnie) i smakowego.

� W tym roku w terminie 17.05. -27.05. uczniowie z klas 5a, 5b, 5c i 3b wyjechali Zieloną Szkołę do

nadmorskiej miejscowości Chłapowo – położonej na półwyspie Helskim. Podczas wycieczek pieszych i

autokarowych zwiedzili Rozewie z latarnią morską, Hel - a w nim fokarium i muzeum rybołówstwa,

Władysławowo: port rybacki, Aleję Gwiazd Sportu, Malbork: Zamek Krzyżacki, Trójmiasto: Gdynia (port,

Dar Pomorza i Błyskawicę, oceanarium), Gdańsk (Stare Miasto, Zakład produkujący słodycze), Westerplatte,

Chłapowo: pracownię bursztynnika.

� Nauczyciele – wolontariusze z naszej szkoły także w tym roku zorganizowali letni wypoczynek - półkolonię

dla dzieci z terenu naszej miejscowości z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Przez cały rok

wypracowujemy środki finansowe na ten cel poprzez pozyskiwanie sponsorów oraz organizację licznych akcji

na terenie szkoły i poza nią. Przygotowano liczne atrakcyjne wyjazdy, które pozwolą aktywnie, miło i

przyjemnie spędzić wakacyjny czas oraz poznać wiele ciekawych miejsc naszego regionu.

Tradycyjnie jak co roku Darczyńcom i sponsorom oraz wszystkim,

którzy w jakikolwiek sposób pomagają w realizacji projektu „Ciekawe wakacje 2011”

serdecznie dziękujemy!

Za coroczne wsparcie naszej akcji szczególnie dziękujemy

panu JERZEMU MAGIERA – właścicielowi Piekarni w Czańcu

za przekazywanie naszym podopiecznym słodkich przekąsek,

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Firmie MASPEX z Wadowic.

REMONTY I ZAKUPY:

� Systematyczny zakup pomoce dydaktycznych

� Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt i meble

� Zakup lektur do biblioteki szkolnej oraz nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce i

zachowaniu

� Malowanie sal lekcyjnych, poprawki malarskie, bieżące naprawy

� Wymiana okien

DLA CIEKAWSKICH – zerknij, napisz

� Mamy swoją stronę internetową, jej adres: www.czaniec-szkola.pl

� E-mail szkoły: spczaniec@poczta.onet.pl

Redagowały: Ewa Borgosz, Lucyna Pszczółka, Jadwiga Ziętek


Konkursy, zawody czy turnieje pozwalają wykazać się

wiedzą oraz umiejętnościami. Gimnazjaliści, przygotowując

się do różnorodnych form rywalizacji, zdobywają wiadomości

ponadprogramowe, uczą się przełamywać strach

i stres przed występami. Działania podejmowane przez

nauczycieli w znacznym stopniu rozwijają możliwości

uczniów, którzy aktywnie biorą udział w proponowanych

formach współzawodnictwa.

Jesteśmy dumni z faktu, iż w tym roku szkolnym

dwóch uczniów zakwalifikowało się do cenionego grona

finalistów konkursów przedmiotowych. Artur Gibas z

klasy III c, przygotowywany przez p. Agnieszkę Wojtyłę,

brał udział w Konkursie Przedmiotowym z Historii na

szczeblu wojewódzkim. Beniamin Galczak z klasy III a,

opiekun p. Katarzyna Parcia, wykazywał się umiejętnościami

matematycznymi także na szczeblu wojewódzkim.

Nasze gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskim

konkursie na projekt edukacyjny - „Jedz smacznie i zdrowo”

organizowany przez Winiary oraz Federację Banków

Żywności. Głównym koordynatorem akcji była p. Monika

Dybał, współpracowały z nią: p. Sabina Gawęda, p.

Agnieszka Kowalska, p. Aneta Sepioło oraz wychowawcy

wszystkich klas. Głównym celem akcji było przypomnienie

zasad zdrowego żywienia, zachęcenie do samodzielnego

gotowania oraz wspólnego spożywania posiłków.

Wzięliśmy udział w dwóch kategoriach – plakat i film.

Uczniowie z klasy III a: Adrian Byrdziak, Beniamin

Galczak, Bartłomiej Pawiński, Dawid Bogacz nakręcili

znakomity film, który uzyskał nagrodę główną – tablicę

multimedialną z projektorem.

Do finału Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu

Wiedzy Bi blijnej „Jonasz” zakwalifikował się Stanisław

Chodorowski z klasy Ib. Ucznia przygotowywał

ks. Lech Kalinowski.

Dominika Żelaźnicka z klasy III c, przygotowana

przez p. Iwonę Sklorz, wzięła udział w XIII Rejonowym

Konkursie Recytatorskim „Słońce, słońce, życie” organizowanym

przez bielskie Centrum Wychowania Estetycznego

im. Wiktorii Kubisz, w eliminacjach powiatowych oraz

rejonowych zajęła I miejsce, natomiast w XI Wojewódzkim

Konkursie Recytatorskim otrzymała wyróżnienie. Ponadto

Nasza Gmina Porąbka

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

W CZAŃCU

w roku szkolnym 2010/2011

w XVIII Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej organizowanym

przez Wiejski Dom Kultury w Targanicach

uzyskała I miejsce.

To nie wszystkie osiągnięcia naszych uczniów, zamieszczone

na następnych stronach tabele obrazują istotne

laury zdobyte przez młodzież.

Ponadto w naszym gimnazjum, na szczeblu szkolnym,

odbyły się:

- konkursy przedmiotowe: język polski, geografia,

biologia, język angielski, fizyka, wiedza o społeczeństwie,

- Ogólnoszkolny Turniej Sza chowy,

- Konkurs „Gimnazjalna Liga Zadaniowa”,

- Różnorodność zwierząt – Dwu etapowy szkolny

konkurs z biologii,

- plastyczny i literacki konkurs „Nasz Patron”,

- konkurs informatyczny „Bóbr”,

- całoroczny konkurs geograficzny „Obieżyświat”.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy,

a najlepsi nagrody ufundowane przez Radę Rodziców

oraz Sklepik Uczniowski. Finaliści Konkursów Przedmiotowych

otrzymali upominki sponsorowane przez Urząd

Gminy w Porąbce, które wręczone zostały przez Wójta

na apelu kończącym rok szkolny. Dziękujemy wszystkim

sponsorom a uczestnikom zmagań oraz ich opiekunom

gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i radości ze

zdobytej wiedzy i umiejętności. Cieszymy się, że „odważyli

się być mądrzy” (Horacy).

Informacje na temat wszystkich osiągnięć oraz życia

szkoły można znaleźć na stronie internatowej: gimnazjumczaniec.edu.pl

Anna Kowalska – dyrektor szkoły

Iwona Sklorz

str. 21


str. wego 22

Nasza Gmina Porąbka

NAZWA KONKURSU

NAJWAŻNIESZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZAŃCU

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

UCZNIOWIE (IMIĘ I NAZWISKO, KLASA)

Konkurs Przedmiotowy z HISTORII I etap: Artur Gibas III c, Krzysztof Tokarz II a,

Marlena Tokarczyk II c, Tomasz Sablik II c

Konkurs Przedmiotowy z MA-

TEMATYKI

Ogólnopolski konkurs na program

edukacyjny „JEDZ SMACZNIE I

ZDROWO” zorganizowany przez Winiary

oraz Federację Banków Żywności

Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs

Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

2010/2011

Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce

i życie...”

XVIII Konkurs Recytatorski Poezji

Religijnej

Wojewódzki Konkurs na Małą Formę

Teatralną – Profilaktyka Agresji

XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

„Mieszkam w Beskidach” zorganizowany

przez Gminny Ośrodek

Kultury w Świnnej

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu

Plastycznego ogłoszonego przez Komendę

Główną Straży Pożarnej „Powódź,

pożar dniem czy nocą, straż przychodzi

ci z pomocą”

Inspiracje 2010 Konkurs Młodych Poetów

Konkurs „W labiryncie zdarzeń” organizowany

przez Dom Kultury w Kętach

Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogo-

II etap: Artur Gibas III c, Krzysztof Tokarz II a

III etap: Artur Gibas III c

I etap: Beniamin Galczak III a

II etap: Beniamin Galczak III a

III etap: Beniamin Galczak III a

OSIĄGNIĘCIA

udział

udział

finalista

udział

udział

finalista

klasa III a nagroda główna

w kategorii film

TABLICA MULTI-

MEDIALNA

Etap szkolny

Stanisław Chodorowski I b, Paulina Zastawny II c,

Marlena Tokarczyk II c, Renata Kaspera II b, Kamila

Gąsiorek II c, Michał Wykręt I b, Katarzyna

Pawińska III b, Tomasz Sablik II c

Etap rejonowy

Stanisław Chodorowski I b, Paulina Zastawny II c,

Marlena Tokarczyk II c,

Finał

Stanisław Chodorowski Ib

Dominika Żelaźnicka III c

Dominika Żelaźnicka III c

Wacław Szymalski II c

Anita Sajdak III c, Wacław Szymalski I c, Paweł

Stawowczyk II c, Marlena Tokarczyk I c, Filip Dudziak

I a, Natalia Bakalarska II c, Ewa Kania I,

Agata Grzędowska Ib, Anna Hudecka II b, Monika

Pałosz II b

13 uczestników w tym:

Klaudia Grabska II a

Zuzanna Stwora II a

Barbara Bargieł II a

Paulina Zastawny II c

Monika Pawińska III b

Etap gminny

Elżbieta Zemczak III a

Dominika Harat III c

Monika Pawińska III b

Agata Grzędowska Ib

Kamila Gąsiorek II c, Karolina Kowalska III a, Stanisław

Chodorowski I b

Etap powiatowy

Elżbieta Zemczak III a

Paulina Zastawny II c

Marta Pasternak II b

Marlena Tokarczyk II c

Joanna Frączek II c

Aneta Zontek I a

Agata Grzędowska I b

Maciej Gajewski III b, Tomasz Sablik II c, Eryk Słupski

II b

udział

udział

finalista

I miejsce w powiecie

I miejsce w rejonie

wyróżnienie

NAUCZYCIEL PRO-

WADZĄCY

Agnieszka Wojtyła

Katarzyna Parcia

Katarzyna Parcia

Monika Dybał

Alicja Drwiła

Aneta Krasińska

Iwona Sklorz

ks. Lech Kalinowski

Iwona Sklorz

I miejsce Iwona Sklorz

Danuta Kasolik

I miejsce

I miejsce

II miejsce

II i III miejsce

III miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce

V miejsce

udział

wyróżnienie

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Monika Dybał

Aneta Sepioło

Katarzyna Witkowska

Katarzyna Witkowska

Danuta Kasolik

Iwona Sklorz

udział Iwona Sklorz

II miejsce

Łukasz Rodak

Konkurs Centrum Edukacji Szkolnej Monika Pawińska III b, Natalia Chowaniec III b, Karo- udział Lidia Nowotarska


Inspiracje 2010 Konkurs Młodych Poetów

Konkurs „W labiryncie zdarzeń” organizowany

przez Dom Kultury w Kętach

Turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Konkurs Centrum Edukacji Szkolnej

„Młody Europejczyk”

Gminny Przegląd Twórczości Dzieci

i Młodzieży ramach kampanii „Zachowaj

Trzeźwy Umysł” - kategoria teatr profilaktyczny

– „Cisza”

Paulina Zastawny II c

Marta Pasternak II b

Marlena Tokarczyk II c

Joanna Frączek II c

Aneta Zontek I a

Agata Grzędowska I b

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

LP DYSCYPLINA SPORTOWA

1. ZAWODY GMINNE:

- Sztafetowe Biegi Przełajowe

- Piłka ręczna

- Piłka koszykowa

- Tenis Stołowy

- Piłka siatkowa

2. ZAWODY POWIATOWE:

- Sztafetowe Biegi Przełajowe

- Piłka koszykowa

- Tenis Stołowy

- Piłka ręczna

3. ZAWODY ŚRODOWISKOWE:

- Turniej Tenisa Stołowego

o Puchar Przewodniczącego Rady

Gminy

4. ZAWODY GMINNE:

- Tenis Stołowy

- Piłka ręczna

- Sztafetowe biegi przełajowe

- Piłka nożna

5. ZAWODY POWIATOWE:

- Tenis Stołowy

- Piłka ręczna

- Sztafetowe Bieg Przełajowe

- Piłka nożna

6. ZAWODY ŚRODOWISKOWE

- Turniej Tenisa Stołowego

o Puchar Przewodniczącego Rady

Gminy

- Turniej Piłki Nożnej „Coca-Cola

Cup”

Maciej Gajewski III b, Tomasz Sablik II c, Eryk Słupski

II b

Monika Pawińska III b, Natalia Chowaniec III b, Karolina

Kowalska III a, Maciej Gajewski III b, Marta

Dziadecka III b, Dorota Tysiak III b, Katarzyna Pawińska

III a, Klaudia Wawak III b

Marlena Tokarczyk II c, Wacław Szymalski II c, Ewa

Kania II a, Paweł Stawowczyk II c, Anita Sajdak III c,

Natalia Bakalarska II c, Monika Pałosz II b, Anna Hudecka

II b, Filip Dudziak I a, Agata Grzędowska I b

Nasza II miejsce Gmina Porąbka

OSIĄGNIĘCIA NAUCZYCIEL

PROWADZĄCY

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

II miejsce

udział

III miejsce w półfinałach

VIII miejsce w powiecie

III miejsce półfinałach

I, III miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

I miejsce

XI miejsce w powiecie

II miejsce w półfinałach

udział w finałach

I miejsce w półfinałach

II miejsce w finałach

miejsca I, II, III

II miejsce

I miejsce

III miejsce

Zofia Skrudlik

Zofia Skrudlik

Zofia Skrudlik

Łukasz Rodak

Łukasz Rodak

Łukasz Rodak

Ponadto w naszym gimnazjum, na szczeblu szkolnym, odbyły się:

- konkursy przedmiotowe: język polski, geografia, biologia, język angielski, fizyka, wiedza o

Danuta Kasolik

Iwona Sklorz

udział Iwona Sklorz

II miejsce

udział

udział

Łukasz Rodak

Lidia Nowotarska

Aneta Sepioło

Monika Dybał

str. 23


str. 24

Nasza Gmina Porąbka

Sukces naszych uczniów.

Jedz smacznie i zdrowo i Trzymaj formę!

Mając na uwadze zdrowie naszych uczniów, nauczyciele

Publicznego Gimnazjum w Czańcu przystąpili do

programu Jedz smacznie i zdrowo.

Jest to projekt edukacyjny skierowany do młodzieży

gimnazjalnej, organizowany przez markę WINIARY oraz

Federację Polskich Banków Żywności. Głównym celem

akcji było przypomnienie zasad zdrowego żywienia, zachęcenie

do samodzielnego gotowania oraz wspólnego

spożywania posiłków.

W każdej klasie na lekcjach wychowawczych przeprowadzono

zajęcia na temat zdrowego odżywiania. Oprócz

tego uczniowie mieli wykonać plakaty lub nakręcić filmy

promujące zdrowe odżywianie, gotowanie, wspólne spożywanie

posiłków, a także poruszające problem marnowania

jedzenia.

Spośród wszystkich prac wykonanych przez uczniów

wyłoniliśmy dwa najciekawsze filmy oraz cztery plakaty.

Zostały one przesłane do organizatorów konkursu i zyskały

uznanie. Zwycięstwo i nagrodę dla naszej szkoły zdobył

film uczniów klasy IIIa. Jego autorami są: Adrian Byrdziak,

Beniamin Galczak, Bartłomiej Pawński oraz Dawid Bogacz.

Nagroda która zdobyli, tablica interaktywna, została

zamontowana w jednej z sal lekcyjnych i będzie służyć

pomocą uczniom i nauczycielom naszego gimnazjum.

Udział w tym przedsięwzięciu nie był dla nas niczym

nowym, ponieważ od lat bierzemy udział w projekcie

Trzymaj formę, którego celem jest również edukacja

młodzieży w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków

poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia

i zbilansowanej diety.

W ramach projektu realizowaliśmy z uczniami różnorodne

zadania. Działający od kilku lat sklepik uczniowski

wzbogacił ofertę o zdrowe produkty żywnościowe.

Uczniowie klas pierwszych na lekcjach techniki przygotowywali

zdrowe posiłki i przeliczali zawarte w nich

kalorie oraz uczyli się, jak dokonać prawidłowej analizy i

interpretacji etykiet wybranych produktów spożywczych.

Jak co roku i tym razem szczególnym zainteresowaniem

cieszyło się obliczanie swojego BMI (Body Mass Index)

informującego, czy waga naszych uczniów jest prawidłowa.

Dla większości z nich niepotrzebne są drastyczne

diety, choć niektórym przeliczanie kalorii powinno wejść

w nawyk.

Projekt Trzymaj formę to nie tylko propagowanie prawidłowej

diety, ale także aktywności fizycznej. Nauczyciele

wychowania fizycznego zapoznali gimnazjalistów

z zestawami ćwiczeń śródlekcyjnych i rozluźniających,

a rajd młodzieży na górę Żar promował aktywne i przyjemne

formy spędzania wolnego czasu.

Cieszy nas także fakt, że uczniowie zaangażowali

rodziców do wspólnego gotowania

i pieczenia, bo przecież przez cały rok w ramach akcji

słodka środa zachęcaliśmy do spożywania domo-


wych wypieków ze zdrowych produktów. I gdyby nie

zaangażowanie naszych drogich mam i babć, uczniowie

pochłanialiby kaloryczne drożdżówki lub bułki

z białej, niezdrowej mąki. A dzięki naszej akcji, w chwili

słabości (na którą pozwalali sobie raz w tygodniu J ),

mogli pokosztować domowych wypieków.

Udział w tego typu projektach uświadamia dzieciakom,

jak ważny jest codzienny ruch, prawidłowe odżywianie

i jak wiele jest alternatyw spędzania wolnego

czasu, a nam rodzicom przypomina, że to my jesteśmy

odpowiedzialni za nawyki żywieniowe naszych dzieci.

Bo, jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie,

tym na starość trąci.

Opracowała Monika Dybał.

CHŁAPOWO 2011

W dniach od 17 do 27 maja 2011r. uczniowie klas

piątych i klasy trzeciej ,,b” Szkoły Podstawowej w Czańcu

spędzali czas na Zielonej Szkole w nadmorskiej miejscowości

Chłapowo.

Pobyt na ,,Zielonce” był bardzo urozmaicony. Udało

nam się zwiedzić krzyżacką twierdzę w Malborku , a

nocą uczestniczyć w specjalnie dla nas zaprezentowanym

spektaklu ,,Światło i dźwięk”, Gdynię ze słynnym

oceanarium, w którym podziwialiśmy różne rodzaje flory

i fauny , między innymi meduzy, piranie,żółwie, anakondy…,

w porcie okręt wojenny Błyskawica oraz żaglowce

Dar Pomorza i Dar Młodzieży, w Gdańsku przepiękną

starówkę ze słynnym Neptunem i fabrykę cukierków

,,Ciuciu” – skąd wyszliśmy obdarowani łakociami. Na

Westerplatte pod pomnikiem uczciliśmy pamięć obrońców

poległych podczas II wojny światowej.

Odwiedziliśmy również Hel i fokarium, a ukoronowaniem

wycieczki był rejs statkiem ,,Santa Teresa”.

Maszerując pieszo z Chłapowa doszliśmy na Rozewie i

zdobyliśmy latarnię morską, z której roztaczał się rozległy

widok na okolicę. Podczas wszystkich wycieczek mieliśmy

super pogodę. W Chłapowie przeszliśmy Wąwozem

Chłapowskim położonym na terenie Nadmorskiego Parku

Krajobrazowego , odwiedziliśmy pracownię bursztynnika.

Tam poznaliśmy historię bursztynu i sposoby odróżniania

go od bursztynopodobnych podróbek. We Władysławowie

robiliśmy pamiątkowe zdjęcia na słynnej Alei Gwiazd

Sportu, w porcie rybackim i w Ośrodku Przygotowań

Olimpijskich CETNIEWO.

Wiele atrakcji przygotowali animatorzy ośrodka Baltic

Sport Hotel. Bardzo podobały się zajęcia z kickboxingu,

hip – hopu, olimpiada sportowa, zajęcia na basenie i

chrzest morski. Fajnie bawiliśmy się na dyskotekach

Nasza Gmina Porąbka

(nawiązaliśmy nowe przyjaźnie z dziećmi z różnych części

Polski) i piekąc kiełbaskę przy ognisku - chłopcy

zaprezentowali śmieszny skecz, a dziewczęta zaśpiewały

wesołą piosenkę.

Oczywiście nie zabrakło różnorodnych konkursów – najwięcej

emocji wzbudził konkurs rzeźb z piasku i profilaktyczny,

trochę mniej - trwający całą Zieloną Szkołę

konkurs czystości. Jednak w każdym warto było brać

udział bo na koniec przyznano nagrody i słodycze.

str. 25


str. 26

Nasza Gmina Porąbka

Wrażenia trzecioklasistów z pobytu na Zielonej szkole :

Na Zielonej Szkole nauczyłam się odpowiedzialności

i samodzielności.

Były super wycieczki np. do Malborka, do fokarium na

Helu i do fabryki cukierków w Gdańsku.

Miałam pokój z moją koleżanką Lidzią. Pokój był mały,

ale przytulny.

Pani Małgosia wymyślała różne atrakcje i wieczorem,

po spotkaniu z bajką padaliśmy jak „zdechłe muchy”.

Zielona Szkoła to worek pełen przygód!

Martynka W

Zielona Szkoła dała mi dotknąć morza.

Pokazała mi jak szybko wydaje się pieniądze.

Dała mi odlotowe wycieczki i super pamiątki.

Pozwoliła mi poczuć nowe smaki.

Super Odkrywca Jaś

Na Zielonej Szkole musiałem sam zdecydować jak się

ubrać, co kupić, dobrze gospodarować pieniędzmi, aby

mi starczyło.

Sam wybrałem pamiątki dla rodziców, babci i brata.

Wysłałem do domu pocztówkę z Rozewia.

Najbardziej podobała mi się inscenizacja „Światło i

dźwięk” na zamku w Malborku.

Mateusz

Odkryłam, że na Zielonej Szkole jest wesoło i radośnie,

chociaż czasem zdarzyło się komuś uronić łzę z tęsknoty

za rodziną.

W Chłapowie jest wielka plaża i klifowe wybrzeże, z

którego rozciąga się piękny widok na morze.

Pewnego dnia trafiliśmy nawet na sztorm. Fale dobijały

do brzegu znacznie dalej niż zwykle.(…)

Julia T

Zielona Szkoła to pierwszy samodzielny wyjazd. Musiałam

sobie radzić w każdej sytuacji.

Po przyjeździe do ośrodka sama rozpakowałam bagaż.

Sama decydowałm o wydawaniu pieniędzy.

Musiałam też dbać o swoje zdrowie, aby nie zachorować.

Odwaga była bardzo potrzebna, gdy płynęliśmy statkiem.

Z tęsknotą za domem też trzeba było sobie radzić!

Magda

(…) Dzięki Zielonej Szkole zobaczyłem różne statki i

okręty wojenne, które miały armaty.

Podziwiałem wspaniały statek „Dragon”. Chętnie popłynąłbym

w rejs – na który zachęcali marynarze.

Filip

Zobaczyłem jak żyją i mieszkają ludzie po drugiej

stronie Polski, jakie maja zajęcia, z czego się utrzymują.

Najbardziej zaciekawiła mnie przyroda i krajobraz całkiem

odmienny niż u nas, w górach.

Dominik

Z daleka od rodziny nauczyłem się samodzielnie sprzątać

i dbać o swoje rzeczy.

Polubiłem jeść żółty ser i zupę pomidorową, której wcześniej

nie lubiłem.

Zielona Szkoła nauczyła mnie odpowiedzialności, punktualności

i poleganiu na kolegach z którymi mieszkałem

w pokoju.

Maks

Wyjazd na Zieloną Szkołę był dla mnie sprawdzianem

jak długo wytrzymam bez rodziców.

Zdałam go na piątkę!

Anielka

Świetnie bawiłem się z kolegami. Miło spędziłem czas

nad morzem.

Robiłem rzeźby z piasku i zbierałem kamienie.

Kuba D


Wyjeżdżałem do Chłapowa pełen obaw. Okazało się,

że na Zielonej Szkole jest bardzo fajnie.

Mieliśmy dużo atrakcji. Najbardziej podobało mi się w

Akwarium Gdyńskim.

Zainteresowała mnie tam duża anakonda.

Podobała mi się też wizyta u Bursztynnika, szczególnie

historia bursztynu, którą nam opowiedział.

Po południu lubiłem wychodzić przed ośrodek i czytać

na świeżym powietrzu.

Kacper

Dzięki wyjazdowi mogłem spędzić dużo czasu z moimi

kolegami i koleżankami i świetnie się z nimi bawić.

Sprawdziłem, czy poradzę sobie bez rodziców. Okazało

się, że tak.

Kuba G

Nasza Gmina Porąbka

W Chłapowie było super!

Codziennie chodziliśmy na plażę i bawiliśmy się piaskiem.

Chodziliśmy na basen. Graliśmy w siatkówkę i

piłkę nożną. Tańczyliśmy na dyskotece. Zwiedziliśmy dużo

ciekawych miejsc.

Na zakończenie mieliśmy chrzest morski, na którym otrzymałam

morskie imię BRYZA…

Patrycja

Będę wspominać

nocny seans w Malborku

wyprawę na Rozewie

czarodziejski pył u Bursztynnika

Aleję gwiazd we Władysławowie

Marta

Ewa Borgosz, Małgorzata Smółka, Jadwiga Ziętek

Tydzień Profilaktyki

w Szkole Podstawowej w Czańcu

Tydzień Profilaktyki w naszej szkole odbywał w dniach

30.05 – 03.06.2011. Obchody tegorocznego Tygodnia

Profilaktyki powiązane były z Ogólnopolską Kampanią

„Szkoły bez przemocy”, Gminnym Przeglądem Zachowaj

Trzeźwy Umysł oraz obchodami Dnia Dziecka w naszej

szkole. W ramach Tygodnia Profilaktyki przeprowadzono

konkurs plastyczny w kategorii dla klas IV- VI pt. „Zachowaj

trzeźwy umysł” oraz konkurs dla klas O-III pt.

„Ilustracja do wiersza Jana Brzechwy” zakończony wystawą

prac. Przedstawiciele klas młodszych mieli okazję

zaprezentować się w konkursie interpretacji wierszy

Jana Brzechwy –„ Brzechwolandia”.

Jak co roku dla klas IV-VI odbył się szkolny konkurs

profilaktyczny poprzedzony klasowymi eliminacjami, w

którym brała udział cała społeczność szkolna. Najlepsi

uczniowie uczestniczyli w finale konkursu. Finaliści

musieli wykazać się nie lada wiedzą z zakresu zdrowego

stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu,

przeciwstawiania się przemocy, racjonalnego korzystania

z telewizji i komputera oraz z zakresu wczesnego zapobiegania

uzależnieniom w szkole.

Natomiast dla uczniów klas młodszych został zorganizowany

turniej interpretacji wierszy Jana Brzechwy –„

Brzechwolandia”. Podczas którego nasi najmłodsi mogli

zaprezentować swoje talenty aktorskie a przy okazji zapoznać

się z utworami literatury dziecięcej.

Przedstawiciele naszej szkoły wzięli także udział w

Gminnym Przeglądzie Zachowaj Trzeźwy Umysł w Po-

rąbce. W kategorii piosenka grupa Drugaczki wystąpiła

z piosenką „Wiosna w ogródku”.

W trakcie uroczystego apelu podsumowującego działania

w ramach Tygodnia Profilaktyki laureaci przeprowadzonych

konkursów zaprezentowali swoje programy

artystyczne. Wszystkim uczestnikom Tygodnia Profilaktyki

zostały wręczone nagrody i dyplomy

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Porąbce za

ufundowanie nagród dla uczestników konkursów.

Agnieszka Gibas

Magdalena Piekiełko-Ilczak

str. 27


str. 28

Nasza Gmina Porąbka

integracyjna działalność

towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej

Odział w Porąbce w 2011 roku.

Rok 2011 rozpoczął się noworocznym spotkaniem

członków Towarzystwa. Przekazane wtedy życzenia dodały

nam zapału do pracy w nadchodzącym roku , a był to,

jak zwykle , owocny okres.

Nasza działalność jest mocno ukierunkowana na

współpracę z dziećmi młodzieżą , która przygotowana

przez nauczycieli naszych szkół, często występuje na

organizowanych przez nas imprezach, uświetniając je

śpiewem i recytacjami.

Uczniowie ze szkół całej gminy uczestniczą licznie w

przygotowanych dla nich konkursach; wiedzy o gminie,

plastycznych, literackich, teatralnych i, dzięki Urzędowi

Gminy oraz innym sponsorom, wygrywają piękne nagrody,

najczęściej słodycze i cenne wydawnictwa książkowe.

Towarzystwo, tradycyjnie już, organizuje cyklicznie piesze

rajdy integracyjne dla młodzieży szkolnej naszej gminy;

‘’Wiosenne Człapu Człap’’ i ‘’Beskidzka Jesień’’.

Każdorazowo bierze w nich udział około 180 uczestników.

Zapraszani na te rajdy goście zawsze podziwiają

zachowanie naszych uczniów oraz przygotowanie do

występów i konkursów. Rajdy te możemy organizować

dzięki współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Starostwem

Powiatowym i Urzędem Gminnym w Porąbce. W tym

roku wiosenny rajd zakończył się w Wielkiej Puszczy,

jak zwykle dopisała pogoda i humory.

Najważniejszym celem działalności Towarzystwa jest

‘’ ocalić od zapomnienia’’, realizując ten cel członek

Zarządu, pan Sławomir Kubiś przygotował ‘’ Pokaz mody

dawnej’’. Modelkami zostały piękne uczennice Gimnazjum

w Porąbce, weszły one świetnie w role swoich prababć,

które niegdyś tak się ubierały na co dzień i od święta.

Pokaz był podziwiany przez mieszkańców Porąbki ,

stał się taką rewelacją, że był prezentowany kilkakrotnie

przed publicznością Kęt i zaproszonymi gośćmi ze

Słowacji. Dumni jesteśmy z tych pokazywanych laskich

strojów regionalnych, które zostały przez nas zebrane i są

eksponowane w Izbie Regionalnej. Zdaniem pani Alicji

Skrudlik , etnografa Muzeum w Kętach zbiór nasz jest

bardzo cenny i jedyny w regionie.

Od początku działalności Towarzystwa interesowała

nas przeszłość Porąbki i wszystkich wsi naszej gminy.

W tym roku zaprosiliśmy do Domu Kultury badaczy

historii i folkloru naszego regionu, przekonaliśmy się, że

te spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, licznie

w nich uczestniczą starsi mieszkańcy oraz młodzież. W

cyklu tym odbyła się promocja książki ‘’ Tańce i pieśni

dolańskie i laskie’’ z udziałem autorów J. Gąsiorka i M.

Pokusy.

Prawdziwą ucztą dla interesujących się historią Gminy

Porąbka były spotkania z doktorem historii panem

Przemysławem Stanko, który wygłosił wykłady;

,, Najwcześniejsze dzieje Porąbki w świetle dokumentów

archiwalnych’’


,,Rodzina Szopów i jej znaczenie w dziejach Porąbki i

okolicy’’

,,Katarzyna Skrzyńska i jej związki z Porąbką i okolicą’’

Szczególne miejsce w naszej działalności zajmują

przyjacielskie kontakty ze Stowarzyszeniem na Rzecz

Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, które trwają

już kilka lat , organizujemy wystawy ich prac np.,, Moje

marzenia’’, ,, Papież wśród aniołów’’

,,Cały Twój Maryjo’’. Ta ostatnia ekspozycja połączona

była z wystawą urządzoną przez Parafię w Porąbce z

okazji beatyfikacji naszego Wielkiego Polaka Jana Pawła

II.

Każde spotkanie z członkami w/w Stowarzyszenia

jest wzruszającym przeżyciem, podziwiamy talenty tych

młodych ludzi, którzy malują, śpiewają, grają, pomimo

swoich ułomności.

Opiekunem tej grupy jest pani Władysława Klinowska

z Żywca. Jest to osoba całym sercem oddana społecznej

działalności na rzecz Stowarzyszenia, skupia wokół siebie

nie tylko podopiecznych lecz także grupę wolontariuszy.

Dzięki poświęceniu tych ludzi niepełnosprawni mogą spełniać

swoje marzenia, cieszyć się życiem, śpiewać, grać,

malować, z odwagą otworzyć się przed ludźmi. Cieszymy

się, że byliśmy tego świadkami. Pani Władysława i jej

wolontariusze należą do ludzi,, którym się chce’’.

„Dobrem nie jest samo życie,

lecz piękne życie”

Seneka Starszy

Zapisać swój ślad w historii małej ojczyzny może

każdy, niezależnie od roli jaka przypadła mu w życiu.

Każdy człowiek, dobry czy zły, zostawia ślad, który trwa

póki pamiętają go potomni, którzy zetknęli się z nim

kiedykolwiek.

Chciałbym pokłonić się pamięci pszczelarzy którzy

już odeszli, lecz wywarli wpływ na moje podejście do

obcowania z pszczołami. Człowiek który traktuje pszczelarza

jako producenta miodu, nie wie że jest to coś więcej

niż jakaś produkcja, jest to sposób na życie. W pasiece

można odpocząć, jest czas na przemyślenie wielu spraw

i podjęcie ważnych decyzji.

Pasja pszczelarska odkrywa w człowieku pokłady

energii i sił witalnych.

Staruszek który na co dzień jest cichy i zamknięty w

sobie, gdy mówi o pszczołach, pobudza się, widać jakby

błysk w oczach, promieniuje radością.

Nasza Gmina Porąbka

Mamy nadzieję, że nasza działalność ma charakter

integracyjny, integruje bowiem dzieci i młodzież całej

naszej gminy, starsze pokolenie z młodszym, zdrowych

ze,, sprawnymi inaczej’’.

B.R.

Pierwszymi pszczelarzami z jakimi się zetknąłem byli p.

Klisiowie z Wołku w Kobiernicach. Po śmierci męża p.

Łucja sama zajmowała się pszczołami, dopóki dopisywało

jej zdrowie.

Ciepło wspominam śp. Tadeusza Hankusa oraz śp. Zygmunta

Baścika, z którymi prowadziłem dyskusje o pszczołach,

pszczelarstwie i metodach gospodarowania. Zostawili swój

str. 29


str. 30

Nasza Gmina Porąbka

trwały ślad dokonań pszczelarskich. W pamięci wracam do

ich doświadczenia pszczelarskiego i wykorzystuję to, co się

od nich nauczyłem.

Obecnie chciałbym wspomnieć, jak wygląda życie pszczół

w środku lata. Zakończyło się kwitnienie lip, które aromatem

kwiatów wabiły niezliczone rzesze pszczółek. Zbieraczki intensywnie

znosiły nektar, młode pszczoły ulowe przerabiały

go odparowując nadmiar wody i zasklepiając w komórkach

woskowych. Matki pszczele składały ogromne ilości jajek,

rodziny żyły radośnie, mogąc robić zapasy i rozmnażać się.

Niestety, lipiec przyniósł pogorszenie pogody, często padał

deszcz, zrobiło się chłodniej. Jednak wrodzona pracowitość

pszczół nakazywała im pracować. Lecz cóż, jak nie było co

zbierać? W ulu czekały rzesze sióstr, aby odbierać nektar od

zbieraczek, karmić kolejne pokolenia. Nie mogąc realizować

swych zadań ograniczały matkę w składaniu jajek. Pszczoły

doskonale wiedzą, że nie można wychowywać nowych sióstr,

gdy w przyrodzie brak pokarmu.

Jeśli sierpień obdarzy nektarem kwitnących roślin lub rosą

spadziową, pszczółki sobie poradzą i zdołają się dobrze przygotować

do zimy, ponieważ pszczoły wychowane w sierpniu i

w pierwszej połowie września będą w zimie w dobrym zdrowiu

oczekiwać wiosny.

NALEWKA MIODOWO – RÓŻANA

SKŁADNIKI:

Półlitrowy słoik płatków róży

ogrodowej lub dzikiej

1 l wody

0,5 l płynnego miodu

1,5 l spirytusu

SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:

Płatki róży ogrodowej lub dzikiej utłuc

tłuczkiem na miazgę. Tak przygotowane

zalać wrzątkiem. Zamknięte postawić

do ostygnięcia, po czym przefiltrować,

a wytłoczyny dobrze wycisnąć. Dodać

płynny miód i mieszając gotować tak długo,

aż powstanie syrop. Gdy przestygnie, wlać

spirytus, wymieszać i butelkować. Odstawić

w chłodne i ciepłe miejsce na miesiąc.

Stanisław Małecki

Mistrz pszczelarz

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Formy świadczeń

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej

do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej

do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej

do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej

do pracy, jeżeli dochód tej rodziny jest niższy od

kryterium dochodowego.

Wysokość zasiłku stałego jest różnicą między:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – kryterium

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a

dochodem tej osoby,

• w przypadku osoby w rodzinie – kryterium dochodowym

na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie,

z tym że, kwota zasiłku stałego nie może być wyższa

niż 444 zł. miesięcznie i niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje osobie lub rodzinie, których

dochód jest niższy od kryterium dochodowego i jest

przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie lub możliwość

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych

systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do

wysokości różnicy między kryterium dochodowym

osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

z tym że kwota zasiłku nie może przekroczyć kwoty

418 zł. miesięcznie.

• w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między

kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż

50% różnicy między:

• kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej

a dochodem tej osoby,

• kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż

20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym

osobie lub rodzinie, których dochód jest niższy od kryterium

dochodowego. Przyznawany jest w szczególności

na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,

leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów

i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznawany również osobie


lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia

losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek

ten jest przyznawany niezależnie od dochodu.

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy jest przyznawany osobie lub

rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe

tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Opłacanie składek na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana

jest za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w

związku z konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej

opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem

rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką,

ojcem lub rodzeństwem. Ośrodek Pomocy Społecznej

opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej

się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega

obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu z

innych tytułów lub nie otrzymuje renty bądź emerytury.

Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością

sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej

opieki nad w/w osobami stwierdza lekarz ubezpieczenia

zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej

niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie

świadczenia.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w

wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń

społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Świadczenie to nie przysługuje osobie, która w dniu

złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

• ukończyła 50 lat nie posiada okresu ubezpieczenia

(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej

10 lat,

• posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy)

wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w

przypadku mężczyzn.

Sprawienie pogrzebu

Obowiązkiem gminy, zleconym Ośrodkowi Pomocy

Społecznej, jest sprawienie pogrzebu osobie samotnej lub

osobie bezdomnej zameldowanej na terenie gminy. Obrządek

pogrzebu musi być zgodny z wyznaniem zmarłego.

Praca socjalna

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania

osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:

Nasza Gmina Porąbka

• z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia

ich aktywności i samodzielności życiowej,

• ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy

i koordynacji działań instytucji i organizacji

istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o

kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się

właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane

z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do

samostanowienia.

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne , w szczególności prawne,

psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom

i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę

wsparcia w rozwiązywaniu swoim problemów życiowych,

bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się poprzez udzielanie

informacji o obowiązujących uregulowaniach prawnych.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się poprze procesy

diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane

problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze

w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz

problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także

terapię rodzinną.

Prawo do schronienia, posiłku i ubrania

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i

niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie

schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego

miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach,

domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego

przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie

osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia

odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz

pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego

posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym

staraniem nie może go sobie zapewnić.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania

osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez

lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie

kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym,

które z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn

wymagają pomocy innych osób, a także osobom, które

str. 31


str. 32

Nasza Gmina Porąbka

wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić

im takiej pomocy.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za

usługi opiekuńcze określa Rada Gminy w drodze uchwały.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi świadczone

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

określonym w drodze Rozporządzenia dostosowane

do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju

schorzenia lub niepełnosprawności.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za

specjalistyczne sługi opiekuńcze określa Rada Gminy w

drodze uchwały.

Pomoc w formie gorącego posiłku

Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznawana

bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej

lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza

150% kryterium dochodowego. Pomoc w formie posiłku

może zostać przyznana:

• dzieciom do 7 roku życia,

• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

• osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa,

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,

długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy

w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub

wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia

losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub

ekologicznej.

Pomoc ta może być przyznawana w formie gorącego

posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

lub żywności.

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku,

choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy

społecznej.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA SWIAD-

CZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym

miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

- Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym

na terytorium Rzeczypospolitej Polskie:

a) Na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia

na pobyt rezydenta długoterminowego

Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie

na czas oznaczony udzielonego w związku

z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1

pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,

z 2007 r. r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170

oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu

uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) Na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w

formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubranie

oraz zasiłku celowego,

- Osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji

Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu

art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz

wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej i ich członków rodzin

(Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 oraz Dz. U. z

2007 r. Nr. 120, poz. 818), posiadającym prawo do

pobyty lub prawo do stałego pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawy do udzielenia pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

przysługuje:

- osobie samotnej, której dochód nie przekracza kwoty

477 zł ,

- osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza

kwoty 351 zł,

przy jednoczesnym wystąpienia co najmniej jednego z

powodów udzielenia pomocy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w

szczególności z powodu:

1. ubóstwa,

2. sieroctwa,

3. bezdomności,

4. bezrobocia,

5. niepełnosprawności,

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7. przemocy w rodzinie,

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,


10. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w

rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży

opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze,

12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę

uzupełniającą,

13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego,

14. alkoholizmu lub narkomanii,

15. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

TRYB UDZIELANIA

POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Wniosek o udzielenie pomocy – Aby

uzyskać pomoc w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Porąbce osoba

zainteresowana lub osoba działająca

w imieniu osoby zainteresowanej

musi złożyć wniosek w formie pisemnej

o udzielenie pomocy w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Porąbce lub wysłać go

na adres Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Porąbce. W nagłych i

uzasadnionych przypadkach wniosek

o udzielenie pomocy może być złożony

w formie ustnej bezpośrednio

do właściwego pracownika socjalnego.

2. Wywiad środowiskowy – W ciągu 14

dni od złożenia wniosku pracownik

socjalny jest zobowiązany przeprowa-

Nasza Gmina Porąbka

dzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania

wnioskodawcy, w celu rozpoznania sytuacji bytowej,

rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej. Wnioskodawca

jest również zobowiązany do przedstawienia pracownikowi

socjalnemu dokumenty potwierdzające jego

dane personalne, stan zdrowia i sytuację finansową.

3. Sporządzenie decyzji o przyznaniu pomocy i wydanie

jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną – Po

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w drodze

postępowania sporządzana jest decyzja administracyjna

przyznająca świadczenia z pomocy społecznej.

Decyzja ta określa rodzaj, formę oraz wysokość i

termin wypłaty świadczeń. Jeżeli strona nie zgadza

się z wydaną decyzją administracyjną przysługuje jej

prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania

decyzji.

str. 33


str. 34

Nasza Gmina Porąbka


Zielona Szkoła CHŁAPOWO 2011 art. na str. 25

Tydzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Czańcu art. na str. 27


Tydzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Czańcu art. na str. 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!